KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 04/ KKS og regionaldepartementet v/ statsråd Erna Solberg SØKNAD OM TILSKUDD TIL INFRASTRUKTUR I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING AV KRISTIANSUND KOMMUNE OG FREI KOMMUNE Det vises til folkemøte på Rensvik samfunnshus i Frei den 18. mars 2004 der kommunalministeren gikk ut med lovnad om økonomisk støtte til infrastrukturtiltak/kommunikasjon dersom kommunene Kristiansund og Frei valgte å slå seg sammen. På bakgrunn av folkeavstemningsresultatet i de to kommunene har kommunestyrene vedtatt å søke departementet om å bli slått sammen til én kommune. En arbeidsgruppe bestående av kommunenes ordførerere og representanter fra administrasjonene har med utgangspunkt i statsrådens lovnad utarbeidet et prioritert forslag til tiltak for å forbedre den interne framkommeligheten på vei i den nye felleskommunen. Vi har valgt å konsentrere oss om konkrete og synlige forbedringer som kommer innbyggerne i kommunene direkte til nytte. 1) Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika 2) Ny bru til Meløya/Skorpa 3) Den nye servicekommunen Kristiansund Frei 4) Gang- og sykkelvei fra kai til kai. Fra sentrum til Kvitneset gamle fergekai 5) Fast dekke Kvalvikveien 6) IKT informasjonskiosker til publikum 7) Asfaltering grusvei-parseller i Gløsvågen, Byskogen og Omsa 8) Fast dekke Omsundveien Vi viser til kommunalministerens optimistiske lovnad på møtet i Frei og håper at kommunenes søknad imøtekommes som et tydelig signal på handlekraft og med positive endringer for befolkningen som følge av kommunesammenslåingen av Frei og Kristiansund kommuner. Dagfinn Ripnes ordfører Maritta B. Ohrstrand ordfører Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Rådhuset, Kaibakken 2 Kaibakken 2 * * Kristiansund E-postadresse Telefon avd. Telefaks Foretaksregisteret Hjemmeside: NO

2 Dato Vår ref. -/ Side 2 KOMMUNESAMMENLÅING FREI KOMMUNE / KRISTIANSUND KOMMUNE: EKSTRAORDINÆRE TILSKUDDSMIDLER TIL INFRASTRUKTUR - GRUNNLAG FOR SØKNAD OM TILSKUDD... OPPSUMMERING - OVERSIKT OVER PRIORITERTE TILTAK: Pri. Tiltak Anleggs- Komm. andel kostnad 1 Fylkesveg 267 fra kryss med rv 70 til Bjørnvika, Vadsteinsvikveien * 1) Flytting / ombygging av kryss rv 70/fv ) Delvis forsterking og fast dekke på 5,1 km grusveg (fylkesveg) 2 Ny bru til Meløya / Skorpa Eksisterende bru erstattes med ny bru med to kjørefelt og fortau 3 Servicekommunen Kristiansund+Frei Forsterke brukervennlige interaktive løsninger på veven Rv 70 Gang- og sykkelveg 1) Ny g-/s-veg kryss rv 70/fv 267 Bolgvatnet nord meter 2) Fast dekke på eksisterende turveg langs Bolgvatnet meter 3) Ny g-/s-veg Bolgvatnet sør Storbakken meter 5 Fylkesveg 268 Ånes Omsundveien dekkelegging og punktvise utbedringer * 1) Fast dekke på 2,9 km grusveg (fylkesveg) ) Div. punktvise geometriske utbedringer PC arbeidsplasser/informasjonskiosker til publikum e veger i Gløsvågen, Byskogen og Omsa - dekkelegging 1) Gløsvågveien 1300 meter ) Skogveien 500 meter ) Omsaveien 400 meter veg Omsundveien dekkelegging og punktvise utbedringer 1) Fast dekke på 1,7 km grusveg ) Div. punktvise geometriske utbedringer SUM 1 beløp eks. mva % tillegg for planlegging og byggeledelse % mva, antatt pliktig andel: ca. 50 % av sum TOTALT alle kostnader som skal inngå i budsjett * : Tiltak på fylkesveg - fullfinansieres ved tilskudd fra fylket.

3 Dato Vår ref. -/ Side 3 TILTAK 1 FYLKESVEG 267 FRA KRYSS MED RV 70 TIL BJØRNVIKA I FREI Tiltaket er todelt, og består av en omlegging / nybygging av vegstrekning og kryss mellom fylkesveg 267 og rv 70 ca. 350 meter ny veg, samt forsterking og fast dekke på hele den resterende fylkesvegstrekningen (5,1 km). Dagens kryssløsning er trafikkfarlig, med dårlige siktforhold og høyt fartsnivå på riksvegen. Fylket har gitt tilsagn om et tilskudd på 1,0 mill. til omlegging av krysset. Resterende - ca. 2,5 mill. - må finansieres av kommunen. Videre innebærer tiltaket delvis forsterking og legging av fast dekke på ca. 5,1 km grusveg på strekningen fra kryss med kommunal veg til Husøya og fram til fylkesvegens endepunkt i Bjørnvika. Fylket har gitt tilsagn om 50 % tilskudd til tiltaket, resterende må finansieres av kommunen. Tilskudd fra fylke Kryssomlegging, ny veg 350 m. à ,- 3,5 mill 1,0 mill 2,5 mill Forsterking / dekkelegging eksisterende fylkesveg 5100 m. à 1 100,- 5,6 mill 2,8 mill 2,8 mill 5,3 mill

4 Dato Vår ref. -/ Side 4 TILTAK 2 SKORPAVEIEN NY BRU FRA BENTNESET TIL MELØYA I KRISTIANSUND Tiltaket innebærer bygging av ny bru over Meløysundet mellom Bentneset og Meløya/Skorpa. På Meløya og Skorpa er det både boligbebyggelse og næringsvirksomheter, og eksisterende bru har ikke tilstrekkelig standard og medfører flere problemer for befolkningen samt for å betjene aktiviteten og bedrifter i dette området på en tilfredsstillende måte. Dagens betongbru er smal (ett felt ca. 3 m) og trafikkfarlig. Brua mangler fortau, og fungerer bl.a. som skoleveg for barn bosatt på Meløya og Skorpa. Videre har eksisterende bru liten bæreevne - pr. i dag er det 10 tonns totalvektbegrensing over brua. Ny bru med to kjørebaner og fortau er langt på veg ferdig planlagt/prosjektert, og det er innhentet et uforbindtlig pristilbud fra en entreprenør over utførelser i betong eller som en stålkonstruksjon. Brua er pr. i dag utenfor finansiering i kommunens økonomiplan og langtidsprogram. Ny bru Bentneset Meløya 25 m. hovedspenn og 2 x 9 m. sidespenn total lengde 43 m. Rund sum 5,0 mill 5,0 mill 5,0 mill

5 Dato Vår ref. -/ Side 5 TILTAK 3 og 6 PUBLIKUMSPORTAL MED PRESENTASJON AV KOMMUNALE OG ANDRE OFFENTLIGE VIRKSOMHETER OG TILHØRENDE TJENESTER Punkter merket med * stjerne er funksjoner som ikke er på web i dag. Her er beskrevet tiltak som er rettet mot publikum, og som forsterker oss som servicekommunen Kristiansund+Frei. Sentralt i en forsterking av dette vil være en forbedring av våre tjenester på nett. Kristiansund har hatt fokus på nettsidene de siste årene, og har høstet god kritikk på dette. Men det er fortsatt mange områder som kan forbedres. Særlig i forbindelse med dialog, tjenester til den enkelt borger. Vår løsning er egenutviklet. Frei's løsning er også en skreddersøm tilpasset Frei. En ny framtidig løsning bør bygge på et moderne portalverktøy, som er en verktøykasse for å bygge opp nett-tjenestene. Det er nå flere slike portalverktøy på markedet. Disse har også moduler for integrasjon mot våre fagsystemer (Agresso, sak/arkiv osv.) I forbindelse med sammenslåing bør det etableres en slik moderne fellesløsning. Vi har god kompetanse på området, og med det rette verktøyet vil vi sammen med Frei kunne tilby nett-tjenester av høy kvalitet. Kostnadene til et slikt portalverktøy, samt opplæring, idriftsetting og teknisk løsning er estimert til kr ,- Vedlagt er et skriv som beskriver hvilke tjenester vi snakker om. Et annet tiltak vil være å øke tilgjengeligheten til våre nett-tjenester. Dette kan gjøres ved at vi setter ut PC arbeidsplasser for publikum. Dette kan gjøres ved å plassere dette i kommunale bygg (bibliotek, skoler, institusjoner m.m.) samt plassering av spesial bygde PC'er for plassering i andre typer bygg (Futura, Trafikkterminalen m.m.). Slike informasjonskiosker er brukt i andre kommuner (blant annet Moss). Med et tilskudd på kr ,- vil vi kunne tilby dette. Steinar Holm, IKT/Arkivleder, Mobil , Telefon FAKTAOPPLYSNINGER Virksomheter Registrering av kommunale og andre offentlige virksomheter med egne presentasjonssider. Ansatte/kontaktpersoner Registrering av ansatte med personalia (tlf, mobil, e-post m.m.) og bilde. Disse må være koblet mot den virksomheten personen jobber i.

6 Dato Vår ref. -/ Side 6 Organisasjonskart Registreringen av virksomhetene og ansatte bør automatisk generere et administrativt organisasjonskart. Politisk Oversikt med personalia og bilde over alle politiske parti, politiske og administrative utvalg. Publisering av publikasjoner kategorisert etter emne. Planer, vedtekter, priser m.m. Disse må også kobles opp mot tilhørende virksomhet. Publikasjoner KOBLINGER MOT FAGSYSTEM * Interaktive Skjema Elektroniske søknadsskjema med veileder og integrasjon mot sak - arkivsystem. Brukervennlige søknadsskjema på nett med veiledere for å øke brukervennlighet. Løsningen må gi en kvittering til bruker i form av et referansenummer og en kopi av innsendt søknad. Eksempler på anvendelse er barnehagesøknad, søknad om ledig stilling i kommunen. Skjema må være koblet mot den virksomheten(e) skjemaet hører hjemme i. Det bør også være en skjemagenerator. Slik at virksomhetene kan lage egne skjema som senere kan integreres mot fagsystem eller som genererer XML- data. * Kartsystem Interaktivt kartsystem med oppkobling mot GAB- register, slik at publikum kan få ut informasjon om sin(e) tomter/bygg. Det bør også være koblet opp skjema til en slik løsning. Hvis har valgt riktig gårds- og bruksnummer skal systemet for eksempel automatisk generere nabovarsel til tilhørende tomter. INNSYN Fortløpende publisering av politiske dokument: Møteinnkallinger og møteprotokoller/ vedtak. Publisering av postliste. * Publisering av planer større prosjekt gjennomføring, med saksdokument, tegninger, kart m.m. NÆRINGSLIV Næringsliv Alle firma/bedrifter med egen webside skal legges inn kategorisert etter emne. * Som en ekstra tjeneste til bedrifter kunne alle firma i Kristiansund få brukernavn og passord til en egen webside der de kunne lagt ut en kort presentasjon av sitt firma og faktaopplysninger (telefon, e-post, faks m.m.). * PERSONLIG SIDE Alle innbyggere kan få tilgang til egen personlig side på web. En slik side må aksesseres med brukernavn og passord. Denne siden kan inneholde følgende tjenester: - Fakta om bolig. - e avgifter. - Status på ev. søknader. (Mottatt, behandlet, godkjent, avslått) - Mulighet med chat/innlegg (MSN Messanger) mot saksbehandler.

7 Dato Vår ref. -/ Side 7 Alle kommunale ansatte må/kan også ha en egen webside med kobling mot innbygger og mulighet til å legge ut egne dokument. (Det hadde vært ønskelig at en slik tjeneste er integrert mot kommunens e-post system Outlook.) OFFENTLIG DEBATT * Diskusjonsgrupper Mulighet for å opprette egne diskusjonsgrupper der publikum kan delta med innlegg. Disse kan gjerne være koblet opp mot den politiske agenda (møteplan og politikere) KALENDERE Kulturkalender Arrangementer. Politisk kalender Møteplan * kalender Søknadsfrister, eventer, status kommunesammenslåing m.m. * Ordførerens kalender Møter, Hvor og når. * Næringslivkalender Sentrumsdagene, Messer m.m. MULTIMEDIA Live Presentasjon av Kristiansund og Frei Webkamera * Vær og vind Værtjeneste med vindretning, vindstyrke, temperatur og automatisk generering av stormvarselsymboler. Lydopptak av politiske møter Må ha egen streamingserver for lyd (og senere bilde). Funksjonalitet Nyhetsbrev Abonnementstjeneste på kommunale nyheter, fakta, kalendere som sendes til publikum som e-post eller SMS. Websidene må oppfylle kravene til W3C om tilpassning av informasjon til blinde og svaksynte. Offentlig informasjon skal være tilgjengelig for alle. W3C Søkemotor Løsningen må ha egen intern søkemotor som fanger opp alt punkter beskrevet over. I tillegg må webløsningen være designet slik at de kjente søkemotorene som Kvasir, Google fanger opp tekst/innhold på sidene.

8 Dato Vår ref. -/ Side 8 TILTAK 4 RV 70 GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 70 PÅ STREKNINGEN FRA KRYSS MED FV 267 TIL STORBAKKEN BOLIGFELT I FREI Tiltaket innebærer bygging av ny gang- og sykkelveg langs rv 70 på nevnte strekning. Dette vil gi en sammenhengende gangvegtrasé fra Kristiansund sentrum til Kvitnes på Frei, og den manglende parsellen vil bl.a. gå forbi utgangspunktet (parkeringsarealene) for de mest populære utfartsområdene/friluftsområdene i Frei kommune. Kommunene Frei og Kristiansund har nylig rustet opp en parsell av en gammel vegtrasè langs Bolgvatnet, som kan inngå som en del av denne sammenhengende gangvegen. Det vil dog bli behov for å legge fast dekke på denne parsellen, som pr. i dag kun er utført med grusdekke. Det er således behov for å bygge ca. 350 meter gangveg fra kryss med fv 267 og fram til nordre ende av Bolgvatnet, legge fast dekke på en nylig opparbeidet turveg langs Bolgvatnet, samt å bygge en ca. 1,8 km lang gangvegstrekning fra sørenden av Bolgvatnet til Storbakken boligfelt. Parsell fra kryss rv 70/fv 267 fram til Bolgvatnet nord 350 m. à 4 000,- 1,4 mill 1,4 mill Eksisterende parsell med grusdekke langs Bolgvatnet som må asfalteres 1800 m. à 300,- 0,5 mill 0,5 mill Parsell fra Bolgvatnet sør fram til Storbakken boligfelt 1800 m. à 4 000,- 7,2 mill 7,2 mill 9,1 mill

9 Dato Vår ref. -/ Side 9 TILTAK 5 FYLKESVEG 268 (KVALVIKVEIEN) - FRA KRYSS MED FV 265 (ÅNES) TIL KRYSS MED KOMMUNAL VEG (OMSUNDVEGEN) I FREI Tiltaket innebærer en delvis forsterking og legging av fast dekke på ca. 2,9 km grusveg på strekningen fra kryss med fylkesveg 265 på Ånes og fram til kryss med kommunal veg Omsundveien. En regner med at fartsnivået vil øke med fast dekke, og det vil derfor være nødvendig å foreta enkelte punktvise geometriske utbedringer. Dette gjelder enkelte kurver med dårlige siktforhold, samt noen svært uoversiktlige bakketopper. Videre er vegen relativt smal på enkelte strekninger, og det kan derfor bli et begrenset behov for noe breddeutvidelse av de smaleste partiene. Fylket har gitt tilsagn om 50 % tilskudd til tiltaket, resterende må finansieres av kommunen. Tilskudd fylke Forsterking / dekkelegging 2900 m. à 1 300,- 3,8 mill 1,9 mill 1,9 mill Geometriske utbedringer Rund sum 1,0 mill 0,5 mill 0,5 mill 2,4 mill

10 Dato Vår ref. -/ Side 10 TILTAK 7 ASFALTERING GRUSVEGER (KOMMUNALE VEGER) I GLØSVÅGEN, BYSKOGEN OG OMSA I KRISTIANSUND Tiltaket innebærer delvis forsterking og legging av fast dekke på tre parseller kommunal veg i områdene Gløsvågen, Byskogen og Omsa: 1) Gløsvågveien (Gløsvågen) fra kryss med avkjøring til boligfelt Sommerro/Myran og fram til Kolvikaveien en strekning på ca meter. 2) Skogveien (Byskogen) en strekning på ca. 500 meter fra avkjøring til motell/campingplass og østover mot Omsa. Dette vil bli en forlengelse av fast dekke på en parsell av Skogveien som er asfaltert i ) Omsaveien (Omsa) en strekning på ca. 400 meter fra kryss med rv 680 og nordover mot kryss med Skogveien. Gløsvågveien 1300 m. à 900,- 1,2 mill 1,2 mill Skogveien 500 m. à 900,- 0,5 mill 0,5 mill Omsaveien 400 m. à 900,- 0,4 mill 0,4 mill 2,1 mill

11 Dato Vår ref. -/ Side 11 TILTAK 8 ASFALTERING GRUSVEG (KOMMUNAL VEG) OMSUNDVEGEN I FREI Tiltaket innebærer delvis forsterking og legging av fast dekke på den kommunale vegen Omsundveien i Frei en strekning på ca meter. En regner med at fartsnivået på strekningen vil øke med fast dekke, og det vil derfor være nødvendig å foreta enkelte punktvise geometriske utbedringer. Dette gjelder enkelte kurver med dårlige siktforhold, samt enkelte svært uoversiktlige bakketopper. Videre er vegen relativt smal på enkelte strekninger, og det kan derfor bli et begrenset behov for noe breddeutvidelse av de smaleste partiene. Forsterking / dekkelegging 1700 m. à 1 100,- 1,9 mill 1,9 mill Geometriske utbedringer Rund sum 0,5 mill 0,5 mill 2,4 mill

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Elektronisk innbyggerinitiativ i norske kommuner og fylkeskommuner

Elektronisk innbyggerinitiativ i norske kommuner og fylkeskommuner Elektronisk innbyggerinitiativ i norske kommuner og fylkeskommuner Et erfarings- og veiledningshefte Elektronisk innbyggerinitiativ (e-initiativ) er en ordning som gjør det mulig for innbyggerne i en kommune

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 18.01.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer