Sammenstilling av høringsuttalelser NEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013"

Transkript

1 1 Sammenstilling av høringsuttalelser NEK

2 2 From: Mathieu Veulemans Sent: 23. august :44 To: Nek Subject: 2013-NK LTA Hei. Vi viser til NEKs høring angående den nye normen "NEK 399- Tilknytingspunkt - NK 301". Vi har lest gjennom normen, men har ingen kommentarer. Med vennlig hilsen Mathieu Veulemans fung. avdelingsdirektør Tlf: E-post: Direktoratet for byggkvalitet Tlf. sentralbord: Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

3 NEK JI Datatilsynet 3 Norsk Elektroteknisk Komite Postboks LYSAKER Deres referanse Vàr referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/ /AÅR 3. oktober 2013 Høring - NEK 399 tilknytningspunkt for el og ekom - Norsk Elektroteknisk Komite Vi viser til e-post av 9. september Forslaget til ny elektroteknisk norm 399 omhandler etablering- og utforming av felles grensesnitt (i praksis skap) for blant annet einett, elmåler og ekornnett. Utkastet skisserer at skapene er relativt allment tilgjengelige, og at de låses med felles nokkel som i praksis gir svært lav sikkerhet mot uautorisert tilgang. Avhengig av inforrnasjonssikkerheten i grensesnittet mot elmåler, kan det her potensielt gis detaljert informasjon om aktiviteten i husstanden, og følgelig tilgang til personopplysninger. Tilsvarende, avhengig av informasjonssikkerheten i overføringen av telekommunikasjonstjenester, kan det her gis tilgang til kommunikasjonen som går til og fra husstanden. I grensesnittet er det også planlagt terrninering av internt spredenett, som ofte er mindre sikret enn tilknytningen av eksterne nett. For ordens skyld bemerker vi at Post og teletilsynet er fagmyndighet for sikkerheten i regulerte ekomnett. Datatilsynet mener det er nødvendig for å ivareta sikkerheten på personopplysningene at boligbruker/eier selv har kontroll på felles punkter for elmåler og tilknytningspunkt/spredenett for telekom. Dette omfatter da kontroll på tilgang ved bruk av egne nøkler. Å slippe til alle aktuelle selskaper i et punkt hvor alle disse selskapene har utstyr og tilkoblingspunkter, vil etter vårt syn ikke gi god informasjonssikkerhet. Altemativt kan man ha et felles punkt, men hvor hver operatør selv har full kontroll på sitt adskilte område. Med vennlig hilsen elgeveum avdelingsdirektør i ;1 A le rnes fagdirektør Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjeinmeside: Postboks 8177 Dep Tollbugt ! OSLO

4 4

5 5

6 6 Norsk elektronisk komite Vår dato: Vår ref.: NVE aj/ers Arkiv: 008 Deres dato: Deres ref.: 2013-NK LTA Saksbehandler: Erlend Sandnes , Høringssvar fra NVE - forslag til ny norm (NEK 399) - tilknytningspunkt for el og ekom Det vises til høringsbrev 15. mai 2013 vedrørende forslag til ny norm NEK 399 Tilknytningspunkt for el og ekom del 1: boligbygg. Det følger av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) 13-1 bokstav h at den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Med boenhet menes boliger som er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkel). En boenhet kan i denne sammenheng bestå av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. Både leiligheter, hybler i hybelbygg og studenthybler som er bygd som bofellesskap regnes som selvstendige boenheter. I utkastet til NEK 399 knyttes virkeområdet opp mot begrepet bolig. Dette begrepet er definert i punkt 3.2, slik: bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der VEILEDNING Begrepet bolig omfatter alle typer boliger inkludert de for fritidsbruk, for eksempel enebolig, tomannsbolig, leilighet, hytte. I forbindelse med kravet i kontrollforskriftens 13-1 bokstav h) om individuell måling av den enkelte boenhet og fritidsbolig foreslår vi at definisjon av boenhet som følger av offentlig eiendomsregister benyttes.

7 7 I utkastet til NEK 399 punkt 3.9 (definisjonen av elnetteier ) står det: Basert på Energilovens definisjon. NVE har ingen innvendinger mot selve definisjonen, men vil påpeke at det ikke finnes noen legaldefinisjon av begrepet elnetteier i energiloven. Med hilsen Gunn Oland avdelingsdirektør Anne Rogstad seksjonssjef Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner

8 8 From: Grundt, Rolf Erlend Sent: 14. august :44 To: Nek Cc: Subject: Høringssvar fra AEN - NEK 399-1:2013 Tilknytning av elnett og ekomnett til boliger Hei! Her er høringssvar fra Agder Energi Nett (AEN). A. Kommentar på overordnet nivå: 1. Normen innfører et nytt element, tilknytningsskap, som obligatorisk grensesnitt mellom offentlig nett og privat installasjon. Det er godt mulig det er fornuftig/riktig, men vi kan ikke se noe dokumentasjon som underbygger dette. Tilknytningsskapet øker huseiers kostnader med flere tusen kroner. Er kostnaden med dette veid opp mot gevinsten? Spørsmålet er da om dette er et samfunnsrasjonelt tiltak. 2. Pr i dag er stikkledningen ikke omfattet av kravet om konsesjon. Det innebærer at det ikke er gitt at det er nettselskapet som skal eie og ha ansvaret for stikkledningen. EnergiNorges anbefalte tilknytningsvilkår åpner for flere løsninger mht. tilknytningspunkt. Vi stiller spørsmålstegn til hvorvidt det er riktig å nedfelle dette i en norm når lovgivningen åpner for alternative løsninger. Normens punkt sier: " Elnetteier skal være eier av stikkledning med tilhørende rørføring fram til termineringsklemmene i tilknytningsskap". Hvordan kan man nedfelle et slikt krav i en norm når energilov med forskrift ikke avgrenser private kunder fra å eie sin stikkledning? Normen bør beskrive funksjonelle egenskaper og ikke eierforhold. 3. Elnett og ekomnett er infrastruktur som vann, vei og kloakk. Når det gjelder vann, vei og kloakk er det huseier som er eier/ansvarlig for sin "stikkledning" og vei på egen grunn. Hvorfor skal det være annerledes for el/ekom? Hvis det nå blir lekkasje på vannledningen fra stoppekran ved tomtegrense til husvegg må huseier selv bekoste reparasjon. Blir det feil på stikkledningen må nettselskapet og dermed fellesskapet (de andre kundene) bekoste reparasjon. Er det rasjonelt? Har normkomiteen vurdert å plassere det såkalte tilknytningsskapet ved tomtegrensen? Vann- og avløpsloven fastsetter gjeldende eiergrensesnitt og er relativt nylig behandlet av stortinget. I den grad dette kan anvendes analogisk mener AEN derfor at dette grensesnittet antakelig er nærmest lovgivers prinsipielle syn på eiergrensesnitt for infrastruktur. B. Generelle og eltekniske kommentarer: 1. Pkt 5.1. Betyr ansvarlig f.eks at elnetteier må terminere stikkledningen i tilknytningsskapet eller kan el-entreprenør gjøre det? Bør tydeliggjøres. 2. Pkt En stikkledning kan dekke (sys til) flere tilknytningsskap. Det vil bety ekstra termineringspunkt i tilknytningsskapet med dertil nødvendig plass og klemmekapasitet. Er det medregnet i fastsettelsen av målene på feltene? Ved eventuell senere ombygging eller behov for økt kapasitet til boenheter anbefaler ikke AEN én stikkledning til flere tilknytningsskap, som angitt på tegning C2, flere boenheter. 3. Tilknytningsskap på boligers yttervegg kan føre til økt fare for kortslutning og dermed krav om kortslutningsvern på alle stikkledninger om de er kabel eller luftnett. Dette fører til dyrere nettanlegg pga flere sikringsskap og sikringsbokser. Savner merkostnad det utgjør særlig hvis påkrevd ved luftnett? Gir en slik løsning da samfunnsøkonomisk gevinst?

9 9 4. Pkt omtaler føringsveier i jord til tilknytningsskap. Betyr det at luftlinje til bolig ikke lenger tillates? Vil det da være unntak for fritidsboliger som legger inn strøm i ettertid eller der kabling vil være fordyrende? 5. Pkt og Kortslutningsvern på alle stikkledninger til nye boliger medfører behov for beregning av utkobling og selektivitet i svake nett. Oppnås ikke det, medfører det behov for forsterkning for å oppnå økt kortslutningsytelse eller reduksjon på sikring/uttak hos kunde. Konsekvensene av dette bør utredes og angis. 6. Pkt og AEN ser ikke noe nytt i det å oppgi verdiene på feilstrømmer og eventuelt underrette boligeier om avvik på grenseverdier i elnettets levetid. Derimot ønskes tilføyelse/angivelse av hvem som blir ansvarlig for og må bekoste oppretting i installasjonen. Er det boligeieren? 7. Pkt I boligblokk skal elnetteier eie føring frem til termineringsklemmene i hovedfordeling. Her bør det antydes at lavspent føringene og eierskapet ikke skal gå lenger enn til vegg i rom rett innenfor yttervegg eller nettstasjonsvegg for å unngå lange føringer i bygg for elnetteier. Det nye er at lavspentføringen bør gå til rom vegg i vegg med eventuelt nettstasjon i bygget slik at flere kan få likeverdig tilgang. Det er bra. 8. I blokkbygg kan skinneføring til naborom medføre økt behov for effektbryter. Bekoster kunden det? 9. Pkt , 3. avsnitt. Bruk av ordet skal om overspenningsvern plassering i fordeling for boligene i hver etasje kan være unødvendig krav. Hvis det her er med tanke på lynoverspenninger er det unødvendig med overspenningsvern i etasjer over inntaksetasjen, med mindre boligene kan ha egne bakkenett TV antenner eller parabol. Disse kan være lynantenner til blokkas el- og ekomnett hvis ikke de knyttes til jord. Utfordringen er da lange føringer til jord som igjen kan gi oppbygging av spenninger i anleggene ved lynstrømmens vandring til sann jord for blokka. Det siste er det vanskelig å gjøre noe med. 10. Pkt Bør tilføye (nytt punkt) overspenningsvern 11. Pkt 7.10 Jording for beskyttelse- og funksjonsformål, bør også omtale krav til jordelektroden. I tordenutsatte områder holder det ikke med jordelektrode i grunnmuren tilknyttet et spyd (normal terminering av boligjording). For ikke å "slite" ut overspenningsvernet eller gi dårlig beskyttelse bør det kreves tilnærmet impulsjord konfigurasjon på jordelektroden. Forøvrig anser AEN dette punktet som veldig nyttig og viktig med tanke på sikkerhet for personer og skade på utstyr i boliger. I det ligger kravet til innhold i tilknytningsskapet for jordingsklemmer og krav om sammenkobling av de ulike installasjonenes jordingsdeler for og oppnå utjevning av jordpotensialene mellom disse. C. Måletekniske kommentarer: 1. I Tabell 1, felt 2 Elmåler ønskes et nytt punkt før Elmåler Målepunkt med målersløyfe. 2. Pkt Nytt punkt Kommunikasjonsmodul kan også være integrert i elmåler. 3. Pkt Nytt punkt Det skal legges en målersløyfe slik at denne kan termineres for tilkobling av elmåler. 4. I Tabell 2, felt 2 Elmåler ønskes et nytt punkt før Elmåler Målepunkt med målersløyfe eventuelt strømtransformator og måleromkobler. 5. Pkt Korrigering av siste setning første avsnitt: Elmålere for boliger kan plasseres i fordeling i hver etasje eller samlokaliseres i f.eks. kjellerrom etc. 6. Tabell 3, felt 2 Elmåler. Nytt punkt før Elmåler Målepunkt med målersløyfe eventuelt strømtransformator og måleromkobler. I tillegg Elmåler inkludert ekonmodul , Punkt 5 Boligeier skal være eier og ansvarlig for Ekommoduler... det bør i tillegg stå:. Ekommoduler som tilhører energimåling er det Elnetteier som eier og har ansvar for , andre avsnitt. Krav til måler er definert i annen norm MID direktivet. Dette avsnittet bør fjernes fra denne normen.

10 , andre avsnitt: Endring til: Følgende minimumsplass skal settes av til de... AEN er positiv til plassering av målere utvendig på nye bygg/boliger. Dette vil forenkle arbeidet med drift og vedlikehold av et framtidig AMS system. Rolf Erlend Grundt. Sivilingeniør Nettutvikling tlf: Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 Arendal tlf: fax: God kraft. Godt klima.

11 11 Deres referanse Vår referanse Dato Leif T. Aanensen Ulf Møller Norsk Elektroteknisk Komite Postboks Lysaker Høring: NEK399 - Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett boligbygg Det vises til NEKs høringsbrev av angående høring på forslag til ny norm «NEK 399 Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett Del 1: Boliger». Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Energi Norge representerer gjennom sine medlemsbedrifter ca. 2,5 mill. leveringspunkter i distribusjonsnettet og ca. 2,1 mill. sluttkunder i strømmarkedet. Innledningsvis vil vi understreke at vi finner det positivt at det utarbeides en norm for tilknytningspunkt for elnett og ekomnett i boliger. Som det vil fremgå av vårt høringssvar, har kraftbransjen mange ulike syn på tilknytningspunkt generelt og forslaget til norm; vi ser derfor forslaget til norm samt vårt (og andres) høringssvar som starten på en god prosess for å enes om en endelig norm. Nedenfor følger noen overordnede og mer generelle kommentarer. Vedlagt følger to vedlegg: ett notat fra Energi Norges "Koordineringsgruppe for AMS" (ført i pennen av Skagerak og NTE) samt et vedlegg som oppsummerer kommentarer fra en del andre medlemmer som til dels supplerer notatet. Disse vedleggene gir mer detaljerte kommentarer til de enkelte punktene. Generelle kommentarer Et spørsmål som er reist av flere av våre medlemmer, er om bruk av tilknytningsskap skal være opp til det enkelte nettselskap eller om det skal være obligatorisk å innføre tilknytningsskap. Som flere påpeker, savnes det en kost/nytte vurdering hvis tanken er å gjøre dette obligatorisk. Mange steder vil det være praktisk med tilknytningsskap, med minimale merkostnader, mens andre steder vil et skap kunne medføre store ekstrakostnader for kunden og i verste fall større utfordringer for nettselskapene. En felles norm for tilknytningsskap, virker som en god ide forutsatt at det vil være opp til det enkelte nettselskap å vurdere hensiktsmessigheten i sitt område og/eller i det enkelte tilfelle ut fra vær, geografiske forhold m.m. Det virker heller ikke som om normkomiteen i nødvendig grad har tatt inn over seg at myndighetene har vedtatt innføring av "Avanserte måle- og styresystemer (AMS)" innen utgangen av Det er flere forhold som ikke virker ivaretatt i normen og som også er påpekt av flere av våre medlemmer (se vedlegg): Norske myndigheter, og ikke minst EU-kommisjonen, har et sterkt fokus på datasikkerhet og personvern. Det gjelder både muligheten for fremmede til å få tak i private forbruksdata, men også faren for at det kan "hackes" fra måleren og inn til nettselskapet. I forskrifter og kravspesifikasjoner som så langt er utarbeidet, har det hele tiden vært en forutsetning at måleren står inne. Det utelukker selvsagt ikke at måleren kan monteres utendørs, men etter vår oppfatning betyr det at konsekvensene ved å flytte skapet ut ikke bare kan sees på i forbindelse med en teknisk norm, men her må det tas en helhetsvurdering hvor bl.a. forhold knyttet til datasikkerhet og personvern også vurderes. Det forutsetter en bredere gjennomgang hvor myndighetene (NVE), Datatilsynet, Forbrukerrådet og Energi Norge tas med.

12 2 12 NVEs forskrift tilsier at tredjeparter, forutsatt kundens godkjenning, skal kunne innhente data fra måleren via A3 grensesnittet (se NVEs forskrifter). Dette grensesnittet skal også kunne brukes med tanke på laststyring hos kundene. Kommunikasjon over A3 grensesnittet er av mange forutsatt skal skje tråløst via en boks eller display plassert inne i huset, som igjen kommuniserer med husets wi-fi/fiberløsning. Bransjen sammen med Datatilsynet, må se nærmere på om utvendig tilknytningsskap vil kunne føre til endringer. Et krav i forbindelse med utrulling av AMS-målere er å utstyre målerne med innebygd bryter. Etter vår oppfatning vil det å flytte måleren ut i et utvendig skap kunne medføre større/andre krav til bryter (og måler) enn det som ligger inne i nettselskapenes kravspesifikasjon per dags dato, hvor de fleste selskaper planlegger å sende ut forespørsel ved årsskifte dvs. i god tid før denne normen er omforent. Selv om normen først og fremst vil gjelde nybygg, er det grunn til å tro at nettselskapene vil ønske å ha færrest mulig målertyper. Som det også påpekes i vedlegget, er forhold rundt tilknytning og nettleie regulert i Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning. Gjeldene avtale ble fremforhandlet av bransjen og forbrukermyndighetene i samarbeid. Det ville være naturlig at nye krav som samtidig øker kundenes kostnader, diskuteres med Forbrukerrådet i forkant. I motsatt fall kan vi risikere å få en norm som til dels går på tvers av krav og ønsker fra forbrukermyndighetene. Energi Norge ser frem til et konstruktivt samarbeid ved den endelige utformingen av normen. Vennlig hilsen Energi Norge Einar Westre Direktør Nett og marked Ulf Møller Næringspolitisk rådgiver

13 13 Date Dokument Vedlegg 1, Energi Norge Mininotat Notat om høring NEK Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett Dato: Fra: Steinar Fines, NTE Nett AS Dag Arne Danielsen, Skagerrak Nett AS Til: Energi Norge Koordineringsgruppen AMS Kopi: Dag Arne Danielsen NTE Nett Innledning NEK har nedsatt en normkomite, NK301, som har fått et mandat å utvikle en nasjonal standard for tilknytning for elnett og elkom i et felles grensesnitt mot kunden. Første del av leveransen er tenkt ferdigstilt høsten Dette vil være NEK NEK omhandler eneboliger og boligblokker. Etter at del 1 er ferdigstilt skal en også vurdere å utarbeide en tilsvarende norm for el og ekominstallasjoner i næring og industribygg Energi Norge(EN) har et pågående arbeid som omhandler innføring av AMS. Dette omfatter både næringspolitiske sider av AMS og avklaring av andre forhold som påvirker AMS, herunder også tekniske forhold. AMS koordineringsgruppen i EN har sett at AMS blir påvirket av NEK 399 og har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til at AMS blir ivaretatt i arbeidet med ny denne normen. Arbeidsgruppen har bestått av Dag Arne Danielsen og Steinar Fines som har ledet arbeidet. Høring NEK har lagt ut normen på høring med frist Høringen går ut til 28 høringsinstanser, i tillegg åpner NEK for at alle kan komme med sine synspunkter. Høringsdokumentene fra NEK finnes her: Om notatet Hensikten med notatet er å påpeke og drøfte ulike aspekter rundt energimåling og AMS i forhold til NEK 399. Notatet er todelt. Del en omfatter spesielle fokusområder/ problemstillinger som bør følges opp. Del 2 i notatet gir tilbakemeldinger på konkrete punkter i NEK AMS Koordineringsgruppen må ta stilling til bruken av dokumentet i sitt høringssvar til NEK.

14 Del 1 Fokusområder Pkt Område Beskrivelse 1 Kvalitet Nettselskapene ser en betydelig nytteverdi av arbeidet med å utarbeide en slik standard. En del utfordringer må løses. Introduseres ordningen uten at en har funnet gode løsninger på en del områder vil kanskje nettselskapenes ikke ta risikoen på ta i bruk standarden. Det anbefales at en bruker tilstrekkelig tid på å lage en god løsning og at dette er viktigere enn dimensjonene kost og fremdrift. 2 Nettselskapenes nøkkelrolle Det antas at hvert enkelt nettselskap avgjør om tilknytningsskap skal benyttes i sitt konsesjonsområde. Forholdet rundt tilknytning og nettleie er regulert i Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning (1). Nettselskapets begrunner synspunktet for å kunne bestemme om det skal benytte tilknytningsskap med henvisning til 5-1 i nettleieavtalen 6 i tilknytningsvilkårene. Det anbefales å ta en samlet vurdering av standardavtalen (1) mot de endringene NEK399 medfører. Dette bør omfatte juridiske betraktninger og hensynet til forbrukervern. 3 AMS Nesten alle elmålere som vil bli montert i tilknytningsskap vil være AMS-målere. Dette medfører at NEK 399 må hensynta AMS og at AMS må utarbeide løsninger som tilpasses tilknytningsskap. Uten at dette er på plass antar en at NEK 399 ikke vil bli implementert på en vellykket måte. 4 Boligblokker Scope til NEK er boliger mens del 2 skal handle om næring og industri. Det kan se ut som om boligblokk har fått mindre oppmerksomhet enn tilknytningsskap og en har ikke kommet frem til noen nye løsninger. Plassering av måler i fordeling i etasje medfører mye innomhus distribusjon av umålt kraft. Dette er betenkelig. Forutsatt at arbeidet med del NEK startes vil en kunne ta frem prinsipper og løsninger som kan utfordre det som er skrevet om boligblokker. Det bør derfor vurderes å ta ut boligblokker på del 1, eller i alle fall ikke stenge muligheten for at andre løsninger kan komme senere. 5 Tilgang / låsing Det er forståelig at en ønsker enkel tilgang til aktører som bør ha tilgang til skapet. Den skisserte løsningen med bruk av trekantnøkkel gir ikke tilstrekkelig beskyttelse av måleren og er ikke akseptabel. Ved hærverk på måler vil dette medføre at nettselskapet blir lunne mistenke nettkunden å ha gjort dette for å manipulere måleren. I en klagesak der kunden klager på forbruket vil også kunden hevde at noen har manipulert måleren Kortslutningssfasthet / Bryter i måler Innenfor AMS og Smart Metering er datasikkerhet og personvern fått stor fokus fra myndigheter og det kommet myndighetskrav / veileder som påpeker at datasikkerheten i AMS skal være bra. Dette kravet er ikke oppfylt hvis AMS-noden ( elmåler) er plassert i skap som er låst med trekantlås. Jfr avregningsforskriften (2) 4.2g, 3.1 og 3.10 Forslag til løsning kan være å lage kreve et bedre låssystem eller at tilgangen til målerfeltet i skapet beskyttes med plomberbart plexiglass eller «skap i skap» løsning. Det ene problemet er at gjeldende standarder ikke stiller krav til at måleren skal tåle mer enn 3kA. ( EN /3) når resten av skapet dimensjoneres for å tåle 12 ka som minimum. Mest sannsynlig tåler målerne betydelig mer enn dette, da det ikke er observert at dette er et problem i dag i Norge. Det er likevel nettselskapenes ansvar hvis det skulle oppstå farlige situasjoner pga dette. Ved innføring av AMS introduseres en krav til innebygd bryter i måleren Jfr avregningsforskriften (2) 4.2e Ved å flytte måleren ut i et tilknytningsskap vil det medføre større krav til bryteren enn om den sto montert i kundens sikringsskap bak OV. Bryteren i måleren skal ikke ha vernfunskjon men må tåle de kortslutningsstrømmene som den utsettes for, samt å kunne

15 legges inn mot full kortslutning. 15 Fra Skagerrak Nett har vi fått følgende fordeling på kortslutning strømmer på direktekoplete målere: 0-6 ka - 80% 6-10kA- 8 >10 ka - 12% IEC TC13 er i ferd med å flytte alle krav til målere som er relatert til sikkerhet inn i en ny standard. Dette vil være IEC Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Safety requirements Det er UC3 med merkestrøm 125A som er mest aktuellå benytte i AMS i Norge. Her skal bryteren tåle 3kA ( Stay operational) og 6kA Stay safe. Det er antakelig verdien «Fault current making ability» som er dimensjonerende ved innlegging mot kortslutning Denne verdien er på 3kA i dagens draft av normen. Så lang er det ikke funnet krav i normene for at måler eller bryterens evne til å tåle gjennomsluppet energi skal tallfestes. Det er viktig at vi finner en løsning som ikke medfører personfare for den som skal betjene bryteren. Denne problemstillingen kan være større i Norge på 230V IT-nett enn 400 V Nett. Forenklet kan en si at kortslutningsstrømmene i 230V nett er 1,73 større enn i 400 V nett. Videre vil det være mye å tjene på å bruke standard løsninger. Prosjektering av hvert enkelt anlegg bør unngås. En bør komme frem til løsninger som følger prinsippet «one size fit all» eller et fåtall løsningsalternativer. Det vil også være svert uheldig om en måtte bruke spesielle målere tilpasset for bruk i T-skap. Det anbefales at NK301 utreder punktet videre samt at Energi Norge vurderer tiltak på dette: Aktuelle tilnærminger til problemstillingen kan være: Søke fritak for bryter på anlegg med store kortslutningstrømmer.sak for EN? Montere inn reaktorer eller lignede som begrenser I K Velge utførelse på KV i T-skap som slipper gjennom mindre energi. (Se punkt 7) At EN kravspec for AMS stiller krav til IK, bryteevne og gjennomsluppet energi for AMS-måler AT NEK / NK13 påvirker IEC og EN-normer til å ivareta dette bedre. Sørge for å minimere behov for prosjektering. 7 Vern Dette notatet tar ikke sikte på å belyse vernfunksjonen, men er tatt med som følge av ovenstående punkt. Det er registrert at det er utfordringer med 4 seriekoplete vern fra vern i kabelskap til kurssikring blant annet med selektivitet. Kan de være en ide å erstatte KV i T-skap og OV i sikringsskap med en effektbryter i T-skapet som ivaretar både KV- og OV- funksjonen. I en slik løsning kan en vurdere om det er behov for en servicebryter i sikringsskapet av hensyn til sikkerheten ved arbeid i skapet. 8 Klima og miljø i tilknytningsskap. Det ville være svært uheldig for omdømme og en betydelig økonomisk risiko for nettselskapene hvis en ikke sikrer at AMS-måleren kan stå ut i T-skapet i år med stabil drift. Temperatur

16 16 Det ser ut til at dette punktet ikke medfører større problemer. I henhold til Forskrift om krav til elmålere ( 4) 26 skal en benytte måler klasse B for målere plassert utendørs. Videre anbefales det å benytte temperaturområde på måler -40 til +70 (2K4) iht EN tabell 8. (5) Vanninntrenging NEK 399 bekriver at T-skapet skal ha en klassifisering på AD5 (IP5X). En bør vurdere å stille krav til drenering i tilfelle det kommer vann inn i skapet. Mulig kravet er for strengt da det kan hindre ventilasjon. Kondensering NEK399 beskriver at de skal være nok ventilasjon for at kondens unngås. Det er kondens som er den største bekymringen for klimabelastning på måler. Her kan kravet til vanninntrenging i verste fall forhindre nok ventilasjon til å unngå kondens. Vi antar at kondens lettest oppstår vår og høst med kalde netter og varmere dager. Korrosjon NK 301 bør vurdere å stille krav til korrosjonsbestandige og levetid på T-skapet. EN pkt. 6.1 beskriver at produsent skal opplyse om måleren er konstruert for å stå i kondenserende eller ikke kondenserende miljø samt om måleren bygd for innendørs eller utendørs plassering Et utvalg av målerprodusenter er forespurt om dette. Leveres måleren med kom-modul mot HAN eller WAN fast eller plugget inn i måler må en kunne kreve at kravene gjelder hele målerenheten. Leverandørene har nok forbedringspotensial på å informere og dokumentere dette. I et risikoperspektiv vil sannsynlighet for kondens være middels til høy og konsekvens vurderes til å være høy. Dvs høy risiko. Aktuelle tiltak kan være: For NK301: Vurdere om en kan beskrive kravet til beskyttelse mot kondensering bedre. Vurdere om en skal beskrive kravet til ventilasjon på T-skap bedre Vurder å montere måler i «skap i skap» løsning eller montere plexigrass for målerfelt. Vurdere om det kan lages løsning som gjør målermontasje i regn mindre problematisk. For EN og nettselskapene At EN kravspec for AMS stiller krav til AMS-målere og kommunikasjon når det gjelder beskyttelse mot kondens At EN iverksetter et prosjekt som går på levetid og stabilitet i AMI (Målere og kommunikasjon). Det er mange indikatorer som viser at dette kan være en av de største risikoene i AMS. At en grupperer målere som står i T-skap i egne grupper iht driftskontrollen 9 Kontroll med seriemåler Forbrukerrådet og standardavtalen 5-3 (1) sier at kontrollen ved klage skal om mulig gjennomføres som seriekontroll. Da vil være uheldig å introdusere nye løsninger der dette ikke er mulig. Her bør en ta en dialog med forbrukermyndighetene før dette kravet fjernes. 10 AMS AMS er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig innarbeidet i NEK399. Dette gjelder både terminologi, teknologi og AMS-funksjonene Plassering av AMS-måler i tilknytningsskap medfører en del problemstillinger som bør vurderes: Funksjonskravene fra NVE er gitt i 4.2 i avregningsforskriften(2) og er gjengitt her i blå tekst.

17 Funksjonskrav AMS skal: a) lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, b) ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder, c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere, d) sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd, e) kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg, f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, g) gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. Kommentar vedrørende funksjonskravene innvirkning på NEK399: 4.2a Ingen utfordringer 4.2b Dette gjelder HAN-utgangen. Her er det fortsatt usikkerhet om hvilken informasjon som kunden skal ha tilgang på, og om SEP 2.0 er en løsning lar seg gjøre å implementere. 4.2c Dette kan omhandle gass og vann-målere. AMS-måleren vil ha en kablet eller trådløs MBUS. Bør vannmåler og gassmåler plasseres i tilknytningsskapet? 4.2d Ingen utfordringer ( MID krever dette) 4.2e Bryterfunksjonen. Se også del 1 pkt 6. Det bør avklares om hvordan kunden skal betjene bryteren på måleren. 4.2f Gjelder info fra kraftleverandør / HUB om kraftpriser og styresignaler. Mye tyder denne 3.partsadgangen blir flyttet over til internett. Hvis måleren skal overføre signal om jordfeil må dette kables mellom sikringsskap og tilknytningsskap 4.2g Gjelder datasikkerhet og personvern Se også del 1 pkt 5 4.2h Ingen innvirkning NK301 bør vurdere om hvordan dette beskrives i NEK399. Det bør stilles krav til å legge nok trekkrør fra tilknytningsskapet til kundens sikringsskap og «ekom-fordeling» og at et av rørene avsettes til AMS-formål.

18 EN og bransjen bør fjerne usikkerhet rundt HAN-utgang og 3.partsadgangen. En del av problemstillingene beskrevet her vil også ha gyldighet der måleren er plassert i målerrom. 11 AMS arkitektur CEN/CLC/ETSI/TR Functional reference architecture for communications in smart metering systems (7) beskriver kommunikasjonsgrensesnittene og arkitekturen for smart metering. Figur 1 viser eksempel på dette. Det er denne arkitekturen som legges til grunn når nye målere og kommunikasjonsløsninger for smart metering utvikles i dag. 18 Figur 1 Arkitekturen i smart metering fra TR50572 ( M/441) Energi Norges kravspek for AMS har også en systemskisse. Se figur 2.

19 19 Figur 2. AMS- system Kilde EN og Sintef. Del 2 Kommentarer til NEK Kolonnen med punkter henviser til punktene i NEK Pkt Tekst i NEK Kommentar Innledning Normen krever at elnettseier og ekomnetteier benytter seg Se pkt 2 i del 1. av felles grensesnitt. Innledning Forslag til nytt kulepunkt: Normen vil bidra til at kunden får tilstrekkelig kvalitet på energimålingen og at s normen muliggjør en vellykket innføringen av AMS 2 Normative referanser Her savnes en del normative dokumenter som regulerer elmåling. Se Referanser nedenfor. 3 Definisjoner Regner med at NK301 bruker norske begrep fra IEV. Savner en del begrep knyttet til elmåler og norske begrep som benyttes relatert til måling, avregning, kraftmarked osv. Her følger en del eksempler:

20 20 Anlegg i betydning en del av en installasjon med egen måler / kunde Nettkunde Elmåler HAN NAN WAN HAN utgang Tilstrekkelig lufting Kan dette spesifiserer eller kvantifiseres Se pkt 8 i del Felt 2: Elmåler Det er lite sannsynlig at det blir frittstående ekom-modul for måler Spesielt om felt 2 Elmåler Avsettes plass for seriemåler Se del 1 pkt 9. De må være mulig å plombere måler til underlag ( baklate) Kommunikasjonsmodul til måler vil aldri stå inne i huset. Kommunikasjon fra elmåler til nettselskap vil foregå på WAN eller NAN modul som plasseres inne i måler, i innebygd eller pluggbar utførelse Hovedfordeling Se del 1 pkt 4 Elmåler vil ofte bli montert med strømtrafoer og måleromkopler(mok) Måleskring inngår I MOK Jfr REN-blad for lavspent måling (8) Distribusjon Er ikke begeistret for distribusjon av umålt kraft inne i bygninger EKOM-moduler eierskap Gjelder ikke NAN eller WAN-modul for AMS-måler Plassering Det må innarbeides krav til minimum og maksimal høyde på målerfelt i T-skap Ytre påvirkninger Se del 1 pkt 6,7,8 7.7 Termineringsklemmer Kommentar til veiledning Anlegg Opp til og med 80A overbelastningsvern Boliger som har større OV må behandles i NEK Antenner Går ut fra at dette gjelder antenne for AMS-målers NAN eller WAN-kommunikasjon. Ellers må det være flere antenner, dette gjelder for eks hvis HAN-grensesnittet skal være RF. Alle antenner for AMS termineres rett i måler AMS vil benytte antenner der en benytter RF-mesh eller mobil kommunikasjon Ved god signalforhold bør antenne monteres inne i T-skap. Dette forutsetter at T-skap er bygd av plast eller glassfiber e.l Et alternativ er at antenne er integrert i skap som sikrer en robust løsning. Ellers kan antenne monteres på T-skap eller settes på en brakett på bolig. Det er viktig å kreve litt robuste løsninger.

21 Ekom modul for AMS Foreslår å sløyfe punktet 8 Elmåler Tror at en kan sløyfe krav til elmåler her. A1 Overføring av måledata til neteier For kommunikasjon mellom måler og netteier er følgende løsninger aktuelle WAN Mobil datanett ( 2G,3G, 4G CDMA) NAN RF-mesh NAN PLC Fiber I et tilfelle der T-skap benyttes kan en tenke seg at E-kom leverandør kan levere Ethernet til elmåler. Da vil måleren ha en Ethernet modul med RJ-45 tilkopling. Det er viktig at dette ikke er felles med kundens LAN. Usikker på om det må være en avtale mellom boligeier og netteier for å sette opp ekstern antenne. Gjennom å bestille nettleie / nettilknytning har kunden godtatt at det monteres «målerutstyr» AMS er også lovpålagt noe som gir netteier rettigheter. Tillegg B, C, D Oversikter Savner et enlinjeskjema der det fremkommer hvilke utstyr som er inntegnet i kabelskap, T-skap og sikringsskap. Vil gi bedre oversikt. Referanser Nr Beskrivelse Link 1 Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning davtalene_lesetilgang.pdf 2 FOR nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 3 NVE- Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem r2012_07.pdf 4 FOR nr 1753: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere 5 EN :2006 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C) 6 EN :2006 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C) 7 CEN/CLC/ETSI/TR Functional reference architecture for communications in smart metering Systems 8 REN-blad Måler-installasjon

22 22 NEK 399 Date Dokument Vedlegg 2, Energi Norge Nettselskap Punkt Kommentarer Lyse Generelt Generelt ønsker mange nettselskap å plassere målere inne i sikringsskapet hos kunde. Når ams målere blir etablert, ser vi flere fordeler enn ulemper med å plassere målere i kundens sikringsskap. Målere står mye bedre beskyttet (i bedre omgivelser/miljø) når de er plassert innvendig i sikringsskap. I flere forsyningsområder er det krevende klimatiske forhold, med mye vind og salt råk fra sjøen. Målerleverandørene har også bemerket at slike klimatiske forhold er problematiske for målerutstyr. I boligblokker med flere boenheter kan alternativt målere plasseres i sentrale etasjefordelinger. I tillegg ønsker noen å nå måleren med trådløst signal fra hjemmesentral i boligen (bl.a. for automatisk måleravlesing). Dette vil kunne bli problematisk når måler er plassert i tilknytningsskap av metall. At skapet skal være tilrettelagt for tilkopling av antenne, virker ikke å være en god løsning. Antennen vil lett kunne ødelegges av for eksempel lek med ball. Dersom måler skal plasseres i tilknytningsskap utvendig på vegg, må det etableres en 20 mm rørforbindelse fra boligens Cpe (hjemmesentral) til måleren. Dette for å ivareta muligheten for å overføre innsamling av målerdata fra ams målere, på eksisterende fibernett. Agder Generelt 1. Normen innfører et nytt element, tilknytningsskap, som obligatorisk grensesnitt mellom offentlig nett og privat installasjon. Det er godt mulig det er fornuftig/riktig, men vi kan ikke se noe dokumentasjon som underbygger dette. Tilknytningsskapet øker huseiers kostnader med flere tusen kroner. Er kostnaden med dette veid opp mot gevinsten? Spørsmålet er da om dette er et samfunnsrasjonelt tiltak. 2. Pr i dag er stikkledningen ikke omfattet av kravet om konsesjon. Det innebærer at det ikke er gitt at det er nettselskapet som skal eie og ha ansvaret for stikkledningen. Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår åpner for flere løsninger mht. tilknytningspunkt. Vi stiller spørsmålstegn til hvorvidt det er riktig å nedfelle dette i en norm når lovgivningen åpner for alternative løsninger. Normens punkt sier: " Elnetteier skal være eier av stikkledning med tilhørende rørføring fram til termineringsklemmene i tilknytningsskap". Hvordan kan man nedfelle et slikt krav i en norm når energilov med forskrift ikke avgrenser private kunder fra å eie sin stikkledning? Normen bør beskrive funksjonelle egenskaper og ikke eierforhold. 3. Elnett og ekomnett er infrastruktur som vann, vei og kloakk. Når det gjelder vann, vei og kloakk er det huseier som er eier/ansvarlig for sin "stikkledning" og vei på egen grunn. Hvorfor skal det være annerledes for el/ekom? Hvis det nå blir lekkasje på vannledningen fra stoppekran ved tomtegrense til husvegg må huseier selv bekoste reparasjon. Blir det feil på stikkledningen må nettselskapet og dermed fellesskapet (de andre kundene) bekoste reparasjon. Er det rasjonelt? Har normkomiteen vurdert å plassere det såkalte tilknytningsskapet ved tomtegrensen? Vann- og avløpsloven fastsetter gjeldende eiergrensesnitt og er relativt nylig behandlet av stortinget. I den grad dette kan anvendes analogisk mener man derfor at dette grensesnittet antakelig er nærmest lovgivers prinsipielle syn på eiergrensesnitt for infrastruktur.

23 Nettselskap Punkt Kommentarer Agder Generelt Noen nettselskap er positiv til plassering av målere utvendig på nye bygg/boliger. Dette vil forenkle arbeidet med drift og vedlikehold av et framtidig AMS system. Hafslund Generelt Generell kommentar 1. Man antar at dette er en norm som nettselskapene kan velge å bruke. Slik den fremstår nå, kan det virke som om den er utformet med vinkling fra installatørsiden og ikke elnettsiden. Det vil være en fordel om normen balanseres i forhold til dette, hvis målet er at nettselskapene skal ta den i bruk. 2. Man er usikker på om det er fornuftig at alle målere til eneboliger/rekkehus skal plasseres utvendig i skap. Generelt sett vil alt elektrisk utstyr være mer holdbart hvis det er plassert i et tørt og varmt klima med stabil temperatur. Skap utvendig på husvegg kan få store temperaturvariasjoner og fare for dannelse av kondens. Hafslund Nett har tidligere opplevd at skap med SIM-kort kan være utsatt for hærverk og tyveri. SIM-kort har blitt stjålet for bruk i mobiltelefoner. Det må derfor vurderes grundig om sikkerheten i forbindelse med måling er ivaretatt hvis målere plasseres i utvendig skap. Skagerak Generelt Utkast til høringskommentarer: 1. Hovedmålsettingen for NEK 399-1, samordning av tilkoblingspunkt for EL og EKOM for boliger med plassering utvendig i eget T-skap. Kommentar: Vi slutter oss til formålet med NEK og målsettingen om å etablere en norm for felles tilkoblingspunkt for El og Ekom. Før normen vedtas mener vi det er nødvendig å gjennomgå og forbedre grunnlaget/løsningen for påfølgende punkter Utfordringer med hensyn til vern. Kommentar: Vi er av den oppfatning at dette må utredes nærmere. Forholdet til plassering og type vern, tilstrekkelig beskyttelse av måler samt behov for økte eller mere presise krav til målerens grenseverdier for kortslutningsbelastning. Viser ellers til. 3. Tilgjengelighet for aktuelle aktører på en enkel måte må samtidig ivareta hensynet til kunde/anleggseier og netteiers utstyr. Kommentar: Vi vil legge vekt på at formålet med enkel tilgang ikke må gå på bekostning av sikkerhet og kvalitet for måling og øvrige komponenter som inngår i grensesnittet mellom kunde og nettselskap. 4. Kostnadsforhold for kunden, anleggseier, og lokale forhold. Kommentar: Det bør gjennomføres en kostnyttevurdering som bygger på den etter hvert avklarte løsningen. Nettselskapene bør ha anledning til å beslutte om tilknytningsskap skal benyttes og at dette samordnes med forutsetningene i standardavtale. 5. Tekniske forhold, krav til skap, plassering og måler(utstyret). Kommentar: Krav til løsning/ utforming, skap, måler må omfatte de klimatiske utfordringer. Utforming av krav som blant annet ivaretar behov, f.eks. løsninger med lakkerte elektroniske komponenter. Målerleverandør må utarbeide bedre dokumentasjon av tiltak løsninger, etc. på dette området.

24 Nettselskap Punkt Kommentarer Fortum Generelt Kort gjennomgang det må mer tid/ressurser til for en skikkelig gjennomgang. Normen skal vedlikeholdes med syklus på 4 år og da vil det være muligheter for endringer ved jevne mellomrom i fremtiden fremover Lyse 3.5 Overføring av lyd, tekst, bilder eller annen data ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel for signaltransport, eller ved hjelp av lys gjennom fiberkabel. Hafslund 4.2 Se generell kommentar. Agder En stikkledning kan dekke (sys til) flere tilknytningsskap. Det vil bety ekstra termineringspunkt i tilknytningsskapet med dertil nødvendig plass og klemmekapasitet. Er det medregnet i fastsettelsen av målene på feltene? Ved eventuell senere ombygging eller behov for økt kapasitet til boenheter anbefaler ikke AEN én stikkledning til flere tilknytningsskap, som angitt på tegning C2, flere boenheter. Agder Tilknytningsskap på boligers yttervegg kan føre til økt fare for kortslutning og dermed krav om kortslutningsvern på alle stikkledninger om de er kabel eller luftnett. Dette fører til dyrere nettanlegg pga flere sikringsskap og sikringsbokser. Savner merkostnad det utgjør særlig hvis påkrevd ved luftnett? Gir en slik løsning da samfunnsøkonomisk gevinst? Hafslund Vi mener det er uheldig at det tillates at en stikkledning kan dekke flere tilknytninger slik tegning C2 viser. Det må etter vår mening legges egen stikkledning til hver bolig. Agder 4.2.3, Tabell Det er ønske et nytt punkt før Elmåler "Målepunkt med målersløyfe" 1, Felt 2 Agder Forslag til nytt punkt "Kommunikasjonsmodul kan også være integrert i elmåler" Agder Forslag til nytt punkt "Det skal legges en målersløyfe slik at denne kan termineres for tilkobling av elmåler" Lyse Hovedfordeling skal utgjøre grensesnittet mot allment nett for el og ekom Når nettstasjon er etablert i bygningen, må bygningseier være ansvarlig for stikkledning/skinneføring fra sekundærside på trafoen i nettstasjonen, helt fram til hovedfordeling i bygget. Agder , Elmåler ønskes et nytt punkt før Elmåler Målepunkt med målersløyfe eventuelt strømtransformator og måleromkobler. Tabell 2, felt 2 Agder Korrigering av siste setning første avsnitt: Elmålere for boliger kan plasseres i fordeling i hver etasje eller samlokaliseres i f.eks. kjellerrom etc. Agder , 3. avsnitt 24 Bruk av ordet skal om overspenningsvernets plassering i fordeling for boligene i hver etasje kan være et unødvendig krav. Hvis det her er med tanke på lynoverspenninger er det unødvendig med overspenningsvern i etasjer over inntaksetasjen, med mindre boligene kan ha egne bakkenett TV antenner eller parabol. Disse kan være lynantenner til blokkas el- og ekomnett hvis ikke de knyttes til jord. Utfordringen er da lange føringer til jord som igjen kan gi oppbygging av spenninger i anleggene ved lynstrømmens vandring til sann jord for blokka. Det siste er det vanskelig å gjøre noe med.

25 Nettselskap Punkt Kommentarer Agder , Tabell 3, felt 2 Elmåler Nytt punkt før Elmåler Målepunkt med målersløyfe eventuelt strømtransformator og måleromkobler. I tillegg Elmåler inkludert ekonmodul. Agder 5.1 Betyr ansvarlig f.eks at elnetteier må terminere stikkledningen i tilknytningsskapet eller kan el-entreprenør gjøre det? Dette bør tydeliggjøres. Agder Kortslutningsvern på alle stikkledninger til nye boliger medfører behov for beregning av utkobling og selektivitet i svake nett. Oppnås ikke det, medfører det behov for forsterkning for å oppnå økt kortslutningsytelse eller reduksjon på sikring/uttak hos kunde. Konsekvensene av dette bør utredes og angis. Agder Vi ser ikke noe nytt i det å oppgi verdiene på feilstrømmer og eventuelt underrette boligeier om avvik på grenseverdier i elnettets levetid. Derimot ønskes tilføyelse/angivelse av hvem som blir ansvarlig for og må bekoste oppretting i installasjonen. Er det boligeieren? Hafslund Normen legger opp til at elnetteier skal informere kunden hver gang kortslutnings- og jordfeilstrømmer på termineringsklemmer endrer seg. Dette er etter vår mening en helt umulig oppgave. Nettet er dynamisk og endrer seg fra dag til dag. Koblinger på regionalnettsnivå kan endre kortslutningsytelsen i termineringspunktet. Endret oppdeling i distribusjonsnettet foretas daglig. Vi tror det er lite formålstjenlig at kundene til stadighet får brev om at de må sjekke eget anlegg. Dette vil også kreve mye administrasjon, og er uten særlig samfunnsnytte. Fortum Kortslutningsverdier i nettets levetid? Ved endringer blir det sannsynligvis høyere kortslutningsverdier som medfører raskere utløsning av K-vern, samtidig høyere verdier vil muligens kreve bedre utstyr hos kunden. Vanskelig/utfordrende å underrette alle boligeiere ved endringer i nettet. Dette bør ses på er det nøvndig å ta det med? Agder Det bør tilføyes (nytt punkt) overspenningsvern Agder 5.1.3, pkt 5 Boligeier skal være eier og ansvarlig for Ekommoduler... det bør i tillegg stå:. Ekommoduler som tilhører energimåling er det Elnetteier som eier og har ansvar for. Lyse 5.2.1, kulepunkt 2 25 Når nettstasjon er etablert i bygningen, må bygningseier være ansvarlig for stikkledning/skinneføring fra sekundærside på trafoen i nettstasjonen, helt fram til hovedfordeling i bygget. Agder Kortslutningsvern på alle stikkledninger til nye boliger medfører behov for beregning av utkobling og selektivitet i svake nett. Oppnås ikke det, medfører det behov for forsterkning for å oppnå økt kortslutningsytelse eller reduksjon på sikring/uttak hos kunde. Konsekvensene av dette bør utredes og angis. Agder Man ser ikke noe nytt i det å oppgi verdiene på feilstrømmer og eventuelt underrette boligeier om avvik på grenseverdier i elnettets levetid. Derimot ønskes tilføyelse/angivelse av hvem som blir ansvarlig for og må bekoste oppretting i installasjonen. Er det boligeieren?

26 Nettselskap Punkt Kommentarer Agder I boligblokk skal elnetteier eie føring frem til termineringsklemmene i hovedfordeling. Her bør det antydes at lavspenningsføringene og eierskapet ikke skal gå lenger enn til vegg i rom rett innenfor yttervegg eller nettstasjonsvegg for å unngå lange føringer i bygg for elnetteier. Det nye er at lavspenningsføringen bør gå til rom vegg i vegg med eventuelt nettstasjon i bygget slik at flere kan få likeverdig tilgang. Det er bra. Agder I blokkbygg kan skinneføring til naborom medføre økt behov for effektbryter. Bekoster kunden det? Hafslund Normen legger opp til at elnetteier skal informere kunden hver gang kortslutnings- og jordfeilstrømmer på termineringsklemmer endrer seg. Dette er etter vår mening en helt umulig oppgave. Nettet er dynamisk og endrer seg fra dag til dag. Koblinger på regionalnettsnivå kan endre kortslutningsytelsen i termineringspunktet. Endret oppdeling i distribusjonsnettet foretas daglig. Vi tror det er lite formålstjenlig at kundene til stadighet får brev om at de må sjekke eget anlegg. Dette vil også kreve mye administrasjon, og er uten særlig samfunnsnytte. Hafslund Her legges det opp til at netteier er ansvarlig for stikkledning/skinne helt frem til første fordeling i hus. Nettselskapet har ingen kontroll på forlegning og behandling av stikkledning/skinne inne i installasjonen. Grensesnittet må derfor gå ved husvegg. I dag er det vanlig at installasjonseier leverer skinnepakke fra egen tavle frem til transformator. Lyse Noen nettselskap benytter fiberkabel for framføring av ekomnett. Det er av den grunn ingen krav til avstand mellom kabel for elnett og fiberkabel for ekomnett, og heller ikke krav til at disse skal legges i rør. Agder Punktet omtaler føringsveier i jord til tilknytningsskap. Betyr det at luftlinje til bolig ikke lenger tillates? Vil det da være unntak for fritidsboliger som legger inn strøm i ettertid eller der kabling vil være fordyrende? Fortum Hva med luftstikkledning? Noen vil nok ønske det i fremtiden også. Fortum 6.3 REN sier at elmålerens overkant skal være maks 1,8 m over gulv/ferdig planert bakkenivå og elmålerens underkant ikke under 0,7 m over samme nivå. Lyse Når det er bygningseier som skal bestemme hvor tilknytningsskapet skal plasseres, er sannsynligheten stor for at det bare tatt hensyn til estetikk, og ikke at skapet bør plasseres på det klimatiske beste stedet. Fortum Er det behov for å presisere at det er boligeier som har ansvaret for plasseringen og at den forblir på yttervegg etter evt ombygging/tilbygg? Likeledes er det boligeier som har ansvaret for tilknytningsskapet ved evt rehabilitering/maling av vegg. Fortum Bør boligeier kunne bestemme annen plassering (f.eks på bakken)? Jfr større fare for kondens og tilgjengelighet (vinter). Hafslund Låsing av tilknytningsskap med trekantnøkkel ivaretar ikke sikkerheten. Kun autorisert personell bør ha tilgang til skap. Fortum Med enkelt låssystem vil likeverdig tilgang bety at «alle» vil ha tilgang til alle tiknytningsskap. Bedre/sikrere låssystem trengs Lyse 7.4 Det kan bli problematisk med så mange vern i serie som den nye normen legger opp til. Dette er også poengtert av vernleverandører, og vil i tillegg gi begrensninger på hvor store inntakssikringer kundene kan få. Agder 7.5, andre avsnitt Krav til måler er definert i annen norm MID direktivet. Dette avsnittet bør fjernes fra denne normen. 26

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK 399-1:2014 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD

Detaljer

NEK 399 tilknytning av el og ekom. «Tilknytningsnormen»

NEK 399 tilknytning av el og ekom. «Tilknytningsnormen» NEK 399 tilknytning av el og ekom «Tilknytningsnormen» Kjell Myrann 21.11.2017 Kjell Myrann Leder av NK 301 Til daglig leder av Energidivisjonen i Rejlers i Norge Rejlers Nordisk ingeniørselskap Spesialfelt

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Vurdering i AG møte 4-9-2013 og 18-9-2013 Sek/komite Type Kommentar

Vurdering i AG møte 4-9-2013 og 18-9-2013 Sek/komite Type Kommentar Hva er navnet til din Kapittel Punkt 4 Post- og 37 NELFO Romerike 96 Standard 10 Post- og 102 Standard 11 Post- og Ko mit ebe Avs nitt 1 1 N as til følge E Formål: 1 avsnitt: Vurdering i AG møte 4-9-2013

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker»

Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker» Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker» LILLEAKER 10.OKTOBER 2017 NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE LARS IHLER Oppsummering og konklusjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Retningslinjer for tilknytning og ombygging

Retningslinjer for tilknytning og ombygging Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1 NEK Elsikkerhetsknferansen 2013 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 NY NORM NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 26-11-2013 Kjell Myrann Nrsk Elektrteknisk Kmite 2 REJLERS» Et nrdisk knsern sm tilbyr tekniske

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende Medlemmer NK 301 Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende I tillegg til de som har vært med i komiteen har det vært omfattende møtevirksomhet

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 19-05-2014 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 Nøkkelpplysninger Rundt 100 tekniske kmiteer Rundt 500 nrske eksperter Høy nrsk aktivitet i kmiteer hvr vi har «prduksjn

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

NK 301. Torsdag 24. januar 2012 kl 0900-1500

NK 301. Torsdag 24. januar 2012 kl 0900-1500 NK 301 Revidert referat møte med vernleverandørene Torsdag 24. januar 2012 kl 0900-1500 Deltakere: Dag Weum, Eaton (NK81) Torbjørn Jacobsen, Eaton (NK23A) Magne Holdhus, ABB (NK17D, NK64) Mia Thornby,

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Tavleforum Oslo. Konsekvensutredning for rådgivere. ved Jørgen H. Walther. COWI presentasjon

Tavleforum Oslo. Konsekvensutredning for rådgivere. ved Jørgen H. Walther. COWI presentasjon Tavleforum Oslo Konsekvensutredning for rådgivere ved Jørgen H. Walther 1 Tavleforum Oslo COWI AS - Danmark uavhengig rådgivervirksomhet ca. 6000 medarbeidere kontorer i ca. 40 land stiftelse tildeler

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 13.08.2015 Vår ref.: 201501860-4 Arkiv: 623

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Deltagelse i møtet Leif T. Aanensen, NEK

Deltagelse i møtet Leif T. Aanensen, NEK Komite NK301 Møte med Justervesenet Side 1/5 Revidert referat Møtet ble hold mellom representanter for komiteen og leverandørene MØTE, Justervesenet, Kjeller Tirsdag 17. april 2013 KL 13-1510 Referent:

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/ )2(to9c 7/)Z.Q / DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Postboks 294 Bragernes 3001 Drammen Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/02065-3 2 NIAR2009 Klage fra EnCom AS (nåværende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

NETT AS ENERGI. Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS. NTE Nett AS

NETT AS ENERGI. Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS. NTE Nett AS NETT AS ENERGI Innkjøp av nye elmålere Elmåledagene 2009 Steinar Fines Prosjektleder AMS NTE Nett AS Inkjøp av elmålere - Innledning Utviklingstrekk Innkjøp og avtale Elmålere og lovgivning Nøyaktighetsklasser

Detaljer

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 07.04.2017 Vår ref.: 201600996-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn

Detaljer

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3

Stikkord for innhold: 1. INNLEDNING MÅLSETNING DEFINISJONER ANSVAR OG MYNDIGHET... 3 KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Prosjekt Opprettet: 11.05.10 KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

AMS Måleforum Vest November 2010

AMS Måleforum Vest November 2010 AMS Måleforum Vest November 2010 Arne Venjum, NVE Resymé av AMS-prosessen 2007: OED: Bør AMS-prosessen settes i gang? Econ-rapport (mai 2007) - Kost/nytteanalyse NVE (juni 2007): AMS-prosessen bør igangsettes

Detaljer

Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2

Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2 Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2 Hvem står bak NEK 399? NEK 399 forvaltes av komiteen NK 301 Inngår i NEKs struktur av 500 eksperter fra norsk næringsliv fordelt på 100 komiteer

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Temadager mai tlf

Temadager mai tlf INNFØRING AV AVANSERTE MÅLERLØSNINGER - TVK Temadager 21. 22. mai oh@ebl.no, tlf 900 78 138 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Næringspolitisk rådgiver TVK 22. mai 2008 Agenda

Detaljer

N,, Bakgrunn og begrunnelse for forslaget. NEK 399 - Tilknytningspunkt for el og ekom - boligbygg. Om NEKs rolle

N,, Bakgrunn og begrunnelse for forslaget. NEK 399 - Tilknytningspunkt for el og ekom - boligbygg. Om NEKs rolle I NK N,, NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Electrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC KONTOR/OFFICE:

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Innhold 1 Referanser og definisjoner:... 1 2

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak Svorka Energi AS Postboks 43 6656 SURNADAL Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 /Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE AMS og forskriftskrav Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale standarder er en viktig forutsetning for å sikre reell

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist?

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Høyland Næringspolitisk rådgiver, EBL Elmåledagene, 12.11.08 Agenda Justervesenets referansegruppe,

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Eies av Dokumentreferanse Reference Utarbeidet av Dato Selskap Status Status Melding til Nettselskap/Det lokale eltilsyn Oppgi

Detaljer

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag 1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Sameiet Johan Scharffenbergs vei 107-109 Roger H. Nilsen Vår dato: 25.02.2016 Vår ref.: 201600369-4 Arkiv: 623 Deres dato: 18.02.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen 1 NVEs vurdering

Detaljer