Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden"

Transkript

1 Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt mht. bruk av AMS-kanalen, krav til og standardisering av lokale grensesnitt mellom målernode og tredjepartsutstyr/kundeutstyr. Konklusjonene i dette notatet vil ikke forskriftsfestes. Konklusjonene vil likevel vektlegges når regulator skal vurdere om nettselskapene har møtt forpliktelsene som ligger i forskrift 301. Formidling av informasjon i AMS-kanalen Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt har konkludert med å gi følgende anbefalinger til sine medlemmer: Formidling av tredjepartstjenester i AMS-kanalen Energi Norge anbefaler medlemmene til ikke å lage en kravspesifikasjon som medfører kostnadsdrivende ekstrainvesteringer i egen infrastruktur eller funksjonalitet for å tilrettelegge for formidling av eventuelle tredjepartstjenester gjennom AMS-kanalen. Til grunn for konklusjonen ligger 1. at tredjepart må dekke kostnaden ved formidling av tjenester i kanalen, inklusive nødvendige investeringer for å få dette til 2. NVE sine uttalelser om at en ikke ønsker særnorske løsninger 3. ESK-rapportens anbefalinger 4. at en i dag ikke ser hvilke tredjepartstjenester det kan bli spørsmål om skal gå i kanalen, volum i etterspørsel eller båndbreddebehov 5. at andre kanaler forventes å bli foretrukket for distribusjon av tredjepartstjenester Regulator påpeker at nøytralitetsprinsippet er viktig ved vurdering av bruk av AMS-kanalen. Dersom det inngås avtale om distribusjon av tredjepartstjenester for en aktør - innenfor eller utenfor samme konsern som nettselskapet - må tilsvarende tjeneste kunne distribueres også av andre aktører innenfor samme forutsetninger og betingelser. Distribusjon av prissignaler i AMS-kanalen Energi Norge anbefaler medlemmene til ikke å lage en kravspesifikasjon som medfører kostnadsdrivende ekstrainvesteringer i egen infrastruktur eller funksjonalitet for å tilrettelegge for eventuell distribusjon av prissignaler gjennom AMS-kanalen. Grunnlaget for konklusjonene er i stor grad de samme som formidling av tredjepartstjenester i AMSkanalen. NVE har i tillegg uttrykt at de i tvilstilfelle, dersom det kommer opp en tvistesak knyttet til forskriftskravet, vil se på hva som er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig, og også se om andre kanaler er mer hensiktsmessig. I dette ligger at distribusjon via internett anses å kunne dekke kravet. Det må også legges til grunn at den enkelte strømleverandør også i framtiden har sine priser tilgjengelig via Internett, og at det samme gjelder nettselskapenes tariffer, noe som betyr at å veilede kunden slik at den finner denne informasjonen er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.

2 Det har tidligere vært diskusjon om plikt til å finne løsning for kunder som ikke har Internett, men som likevel ønsker overføring av prissignaler. Det forventes nok ikke at svært mange kunder etter AMSutrullingen er uten Internettilgang, men samtidig svært opptatt av å motta informasjon som har verdi først når den benyttes til hjemmeautomatisering og laststyring. Gitt at NVE sier kunden selv skal dekke kostnaden ved eventuell distribusjon av prissignaler, vil dette i alle tilfelle, slik det tolkes, da løses ved å hjelpe kunden til å få på plass et internettabonnement. Lokale grensesnitt mellom målernode og tredjeparts-/kundeutstyr Definerte grensesnitt Det konkluderes i dette notatet mht. standardisering av grensesnitt A2, A3 og A4, se figur nedenfor. Det påpekes at A3 defineres som grensesnitt mot HAN-utstyr, inklusive evt. «display». A4 defineres som et grensesnitt for enkel direktestyring av enkeltenheter fra nettoperatør sin side. HAN Grensesnitt A2 Andre måleinstrumenter Grensesnitt A2 knyttes til forskrift 301 og 4.2 c, «AMS skal kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere». NVE har påpekt at det her menes gassmålere, fjernvarmemålere og vannmålere. Konklusjon Energi Norge anbefaler at forskriftskravet møtes gjennom å kreve at målernode har et grensesnitt basert på MBUS/WMBUS.

3 Kommentarer til konklusjon 1. Anbefalingen betyr ikke at målernode må ha en standard fysisk MBUS-utgang. Det legges likevel til grunn at det enkelte nettselskap enten legger til rette gjennom at målernoden har integrert tilrettelagt radio / WMBUS, eller at det finnes en fysisk tilkoblingsmulighet for MBUS eller WMBUS i målernoden. 2. Det enkelte nettselskap kan vurdere om det er riktig å gjøre fysisk tilrettelegging ved utrulling, eller gjøre dette i etterkant - dersom etterspørselen oppstår. Dette basert på den enkeltes kost/nyttevurdering. Grensesnitt A4 Kontrollert enhet Grensesnitt A4 knyttes til forskrift 301 f) «AMS skal kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal». Det påpekes at grensesnitt A4 ikke er en nødvendighet for å tilfredsstille forskrift 301 da denne kan tilfredsstilles gjennom for eksempel A3, men er en mulighet for nettselskaper til å direktestyre enkeltlaster og utstyr. Konklusjon For grensesnitt A4 foreslås følgende som minimumsløsning: 2 stk. inngang: Digital inngang (statusinngang med innebygd DC spenning 5-15 V DC for tilkopling potensialfri kontakt) 2 stk. utgang: Optomos statisk rele eller lignende 250 VAC, 100 ma Kommentarer til konklusjon Grensesnitt A4 anses å være et grensesnitt for nettoperatørens formål. Anbefaling er således ikke knyttet til konkret forskriftskrav eller tredjeparts behov. Grensesnitt A3 HAN-utstyr Grensesnitt A3 knyttes til forskrift 301 og 4.2 b «AMS skal ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder» og f) «AMS skal kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal». For å forstå oppgaven bransjen skal løse, vises også til NVEs uttalelser i forarbeidet: «..det stilles krav til at AMS gjennom et standardisert grensesnitt skal kunne tilknyttes kommunikasjonsmoduler som kan kommunisere med eksternt utstyr» «Det er derfor nødvendig at nettselskapet tar hensyn til behovet for tilknytning av standardiserte løsninger til AMS slik at alle vanlige kommunikasjonsløsninger kan benyttes mellom eksternt utstyr og AMS» «Ved valg av fysisk lokalt grensesnitt mener NVE det hadde vært en fordel både for nettselskap, kunder og tjenesteleverandører om det hadde vært en eller et begrenset antall standard løsninger for kommunikasjon mellom AMS og eksternt utstyr» «Slik forskriften nå er utformet legger NVE derfor til grunn at nettselskapene ser seg tjent med i samarbeid å kartlegge de aktuelle standardene som AMS må legge til rette for. En sentral del av denne kartleggingen bør være å avklare hvilke forventinger til standarder aktuelle tjeneste leverandører på dette området har. Resultatene fra en slik kartlegging vil være et sentralt element i NVEs vurdering av

4 om AMS utstyret i det enkelte nettselskap oppfyller forskriftsbestemmelsen i 4-2 b). På samme måte vil det være hensiktsmessig å definere felles format på data som kan hentes ut fra AMS til eksternt utstyr» Konklusjon mht. grensesnittets funksjon Energi Norge anbefaler sine medlemmer å se grensesnitt A3 som et grensesnitt, som skal kunne formidle realtidsverdier fra måleren til display, hjemmeautomatiseringsutstyr eller andre enheter. Ut over eventuell signalflyt fra sluttbrukerutstyr knyttet til autentisering for mottak av målerdata, kvittering på mottak av styringssignaler, forhåndsdefinerte spørringer for å be om målerdata etc., og der nettselskapet har full kontroll på funksjon og dataflyt, er det ikke krav om at det skal være mulig for sluttbruker eller utstyr hos sluttbruker å sende data gjennom grensesnitt A3. Til grunn for konklusjonen ligger forståelse av hvilke funksjon som vil etterspørres og ligge i ulik type utstyr, samt hvilke kanaler som forventes benyttet til formidling av ulik type informasjon. Konklusjonen er også viktig for å avklare sikkerhetsaspektet knyttet til grensesnittet. Konklusjonen støttes for øvrig av NVE sine uttalelser om at en ikke ønsker særnorske løsninger. Dersom det fysiske grensesnitt A3 skal dekke funksjonene tiltenkt grensesnitt A2 og A3 må dette tas hensyn til i fastsettelse av grensesnittets funksjon. Det er åpenbart behov for at grensesnitt mot slavemålere må kunne formidle data og at grensesnitt som benyttes for å direktestyre laster må kunne formidle styringssignal. Det er i det siste tilfellet også behov for å få en kvittering i retur for å sikre at styringssignalet har kommet frem til den enheten som skal styres. Konklusjon mht. standardisering av grensesnittet Kravene i forskrift 301 om åpenhet og standardisering ivaretas gjennom følgende: a) Nettselskapet skal på kundens forespørsel levere realtids målerdata fra måleren til sluttkunde/sluttkundens utstyr på formatet SEP 2.0. b) Leveransepunktet for dataene er på målernoden. c) Normal leveransemåte på måleren er radio (IEEC g eller annen standard som benyttes av HAN-utstyr) d) Nettselskapet har ikke ansvar for at signalene fysisk når frem til sluttbrukerens utstyr dersom/når dette skyldes fysisk avstand mellom målernode og sluttbrukerutstyr eller andre fysiske barrierer. e) Det skal likevel finnes kommunikasjonsløsninger som muliggjøre distribusjon via andre bærere når dette er nødvendig, ref. punkt d. I dette ligger løsninger for PLC (Home Plug PHY), Ethernett og WiFi. f) Dersom nettselskapet har tilfredsstilt punkt a og b, men det er behov for løsninger som beskrevet i punkt e, skal kostnaden ved dette dekkes av sluttbruker/kunde. Dette uavhengig av om kommunikasjonsløsningen, ref. punkt e, operativt ivaretas av nettselskap eller annen part. Kommentarer til konklusjon Til grunn for konklusjonen ligger følgende: 1. Regulators påpekning av hva som ligger i kravet om standardisert og åpent grensesnitt. I dette ligger blant annet at samme sluttbrukerutstyr skal kunne kobles til og hente ut realtidsinformasjon fra måleren uavhengig av nettselskap og målertype. 2. Bransjen og regulator har samme intensjon om å legge til rette for mulig penetrasjon av smarte energitjenester og smarthusløsninger, og at disse kan gjøre seg nytte av realtidsinformasjon fra måleren. 3. Smart Energy Profile (SEP) 2.0 forventes å bli den fremtredende standard for smarte energitjenester og smarthusløsninger. 4. SEP 2.0 legges til grunn å kunne distribueres over den type bærere som er aktuelle å bruke mellom målernode og sluttbrukerutstyr 5. Ulike målerleverandører har ulike løsninger mht. fysisk plugg /kontakt/grensesnitt, og det foregår ikke noe entydig standardiseringsarbeid på området. Dette ville gjøre det vanskelig å å standardisere på en type fysisk plugg / fysisk grensesnitt.

5 Smart Energy Profile (SEP) 2.0 bygger på SEP 1.0/1.1, som er protokoll for distribusjon via ZigBee som bærer. SEP 2.0 blir likevel bæreruavhengig, og HomePlug Alliance, Wi-Fi Alliance, HomeGrid Forum og ZigBee Alliance har dannet et konsortium for SEP 2.0 interoperabilitet. SEP 2.0 vil derfor kunne distribueres via PLC (Home Plug PHY), radio ( g), 2G/3G og ethernett, og er derfor definert å være en åpen og bæreruavhengig standard. SEP 2.0 er en protokoll under utvikling, med ferdigstilling i Risikoaspektet med å levere målerdata gjennom en relativt ny protokoll vil nok derfor vektlegges ved valg av metode for å implementere SEP 2.0. Nettselskapet kan da velge om løsning for distribusjon via SEP 2.0 skal være på plass a) ved utrulling av målere b) leveres etter en softwareoppdatering av målnoden i etterkant c) gjennom en modulbasert installasjon på kundens forespørsel Nettselskapets valg vil også avhenge av forventet etterspørselen etter realtidsinformasjon fra måleren, dvs. penetrasjon i bruk av denne type informasjon. På den måte vil nettselskapenes tilpasning gjøres ut fra en kost/nyttevurdering som sikrer konsistens mot forventet samfunnsnytte.

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/100 MAB EIFU 478.1 Dato: 06.05.2011 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS.

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/12. Avgitt 8.5.12. Aktivering av investering i nye strømmålere Skatteloven 14-40 flg. Et nettselskap skulle investere i nye strømmålere med utvidede

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

HØRING AV FORSLAG OM KRAV OM ETTERSKUDDSVIS FAKTURERING TIL ALLE KUNDER MED FORBRUK UNDER 100 000 KWH/ ÅR FRIST 10. JANUAR 2014

HØRING AV FORSLAG OM KRAV OM ETTERSKUDDSVIS FAKTURERING TIL ALLE KUNDER MED FORBRUK UNDER 100 000 KWH/ ÅR FRIST 10. JANUAR 2014 Deres referanse Vår referanse Dato EW/OH 10.01.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Att: Heidi Kvalvåg HØRING AV FORSLAG OM KRAV OM ETTERSKUDDSVIS FAKTURERING TIL ALLE KUNDER MED FORBRUK UNDER 100

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL 25. september 2008 HØRINGSNOTAT FRA b2bconnect-gruppen AGFA vurdering og anbefalinger om elektronisk faktura i staten. INNLEDNING Vi vil med dette oversende vårt høringssvar fra b2bconnect-gruppen. B2bConnect

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer