NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 1 AF 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 1 AF 11"

Transkript

1 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 1 AF 11 Solstad, Dag / Artikler Oktober 2015, ISBN , 537 s. 195 x 141 mm. ib. kr. 460,00 / 368,00 I Artikler samles alle de essays, artikler, foredrag og taler som Dag Solstad har holdt eller hatt på trykk i tidsskrift, kunstkataloger og bøker de siste ni årene. Her er essays som har vekket debatt, tekster fulle av engasjement og fortellerglede, og av kjærlighet til kunst og litteratur og fotball. Blant mye annet skriver Solstad om ytringsfriheten, om Irr! Grønt! og Professor Andersens natt, om Sigmund Freud og Georg Johannesen, om Henrik Ibsen og Søren Kierkegaard, om Olav Christopher Jensen og Elmgreen & Dragset, og om fotball-vm i Brasil i Tekstene er skrevet med klokskap, slagferdig humor og angrepslyst. Kennair, Leif Edward Ottesen / Personlighetspsykologi 13 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 386 s. 240 x 192 mm. hft. kr. 565,00 / 452,00 Personlighetspsykologi er et spennende område i psykologien, og med stor relevans for praktisk anvendelse. Individuelle forskjeller i personlighet påvirker hvordan mennesker tenker, føler og handler under gitte omstendigheter i bestemte yrker eller særlig vanskelige situasjoner. Personlighet påvirker også den fysiske og psykiske helsen ved at enkelte personlighetstrekk kan virke beskyttende, mens andre kan øke risikoen for helseproblemer. I denne boken er de fremste forskerne innenfor norsk personlighetspsykologisk forskning samlet for å belyse fenomenet individuelle forskjeller fra forskjellige teoretiske perspektiver, og for å se på hvordan denne forskningen kan anvendes i praksis. Stoffet er organisert i fire hovedområder: det biologiske grunnlaget for individuelle forskjeller, de store personlighetsteoriene, helse og personlighet, anvendt personlighetspsyk. Sundet, Jon Martin / Hva er intelligens 13 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 153 s. 179 x 115 mm. hft. kr. 238,00 / 190,40 Vi er langt mer opptatt av intelligens i dag enn tidligere. En samfunnsutvikling preget av innovasjon og teknologiske endringer gjør at spørsmål om IQ får en stadig større plass. Jon Martin Sundet gir oss en bredt anlagt oversikt over intelligensforskning og intelligenstesting. Hva opptar forskere på området nå? Hvor går veien videre? Sundet drøfter også historiske tråder som viser hvilke politiske kontekster intelligenstesting og -forskning inngår i. Hva er intelligens er en fascinerende introduksjon til et fagområde av stor personlig, sosial og politisk betydning. Bramness, Jørgen G. / Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning 19 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 143 s. 185 x 113 mm. hft. kr. 298,00 / 238,40 Vi omgir oss i økende grad med forskningsresultater. Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig, men hvordan unngå overforenkling eller at budskapet blir fordreid? Hvordan kan man forklare at det er et viktig skille mellom hva som er «common sense», og hva som er en akademisk, forskningsmessig forståelse? Forskning generelt er ikke noe man er «for» eller «mot», men noe man forholder seg til som funn. Man kan spørre under hvilke forutsetninger forskningsresultatene ble til, og man kan lure på man har forstått hele historien. Man tar sjelden stilling for eller mot. Fordi «for» eller «mot» strider mot forskingens vesen. Forskning har oppnådd vidunderlige ting, men er i dag i økende grad utfordret av dårlig metode, juks, publiseringsproblemer og oppmerksomhetsskjevheter. Samtidig er forskning det beste vi har for å løse de problemene vi står overfor. Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig på en forståelig måte, men hvordan kan man få dette til uten at funnene blir overforenklet eller i verste fall fordreid?

2 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 2 AF 11 Bastiansen, Henrik G. (ed.) / The Nordic media and the Cold War 32 Nordicom 2015, ISBN , 366 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 525,00 / 420,00 The Cold War between the East and West during the period was a rivalry where the world s doom constantly emerged as a possible result. It was global and included northern European countries like Sweden, Denmark, Finland and Norway in different ways. Historians are still discussing how Cold War history should be understood in these countries, but they have rarely been concerned about mass media and communications. Meanwhile, many media scholars have neglected the theme entirely. In this book, these two areas of knowledge are combined in new research on the Nordic mass media, and their significance during the Cold War. A number of controversial topics are covered. Nineteen Nordic scholars sheds new light on Nordic print media in all four countries, but also write about radio and the television broad casting. Extending the traditional Cold War research on media and communication to include sport, magazines for men, political cartoons, and films, the book lays the foundation for Cold War studies to become an integrated interdisciplinary field of knowledge, and a more central part of the Nordic media research than before with countless opportunities for exciting new research, with high relevance to world conflicts in our own time. Kuoljok, Kerstin Eidlitz / Lockrenar och motstånd bland folken i norr 32 Ord&visor förlag 2015, ISBN , 209 s. 211 x 150 mm. hft. kr. 345,00 / 276,00 Lockrenar och motstånd handlar om olika minoritetsfolks motstånd i norra Sibirien. Ett motstånd som för övrigt finns överallt i världen. Boken handlar också om nationalitetspolitik efter Sovjetunionens upplösning. Nu har man upptäckt att 1990-talets lapp ska vara lapp -politik inte fungerar och inte tjänar statens intressen, och en ny är på gång. Boken tar också upp ögonvittnens beskrivningar av hur man där tränade och jagade med lockrenar, jagade simmande renar och gjorde sammansatta bågar. Sådana beskrivningar finns inte från samerna. Kerstin Eidlitz Kuoljok är författare och etnolog, bosatt i Jokkmokk. Hon har skrivit flera verk om det samiska folket, dess ursprung och rötter. Bland annat boken Bilden av universum bland folken i norr, där hon jämför världsuppfattningar bland arktiska och subarktiska folk. Egge Åsmund / Red star in the north Orkana 2015, ISBN , 354 s. 239 x 169 mm. hft. kr. 399,00 / 319,20 Dette banebrytende verket er et resultat av et nordisk samarbeidsprosjekt med mål om en komparativ, tematisk forskning på de kommunistiske bevegelsene i de nordiske landene, som tar i betraktning det nye materialet som ble tilgjengelig etter åpningen av de russiske arkivene fra begynnelsen av 1990-tallet. Resultatet er 15 artikler med tema som strekker seg fra organisering og struktur av kommunistiske partier til deres ideologiske og programmatiske utvikling, fra det nasjonale problemet til kjønnsspørsmål, fra partienes forhold til den internasjonale kommunismen til deres forhold til sosialdemokratene - for å nevne noe. Boken belyser nye sider av kommunistbevegelsen generelt så vel som forholdet mellom kommunistisk senter og dens periferi. Boken forsøker også å gi svar på spørsmålet om det i det hele tatt på et tidspunkt har eksistert noe som kan kalles nordisk kommunisme.

3 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 3 AF 11 Krantz, Olle / Den småländska glasregionens uppgång och fall : en ekonomisk historia Gidlunds förlag 2015, ISBN , 209 s. 233 x 157 mm. ib. kr. 371,00 / 296,80 Glasbruksregionen med den populära benämningen glasriket är belägen i östra Kronobergs och sydvästra Kalmar län. Den etablerades under andra hälften av 1800-talet och nådde sin blomstring under 1900-talets första hälft. Som mest fanns bortåt fyrtio bruk i Småland. Under 1900-talet utvecklades branschens konstindustriella inriktning med Orrefors som pionjärbruk. Svensk glaskonst blev känd nationellt och även internationellt, varvid inte bara Orrefors utan också andra bruk såsom Kosta och Strömbergshyttan utmärkte sig. Under 1960-talet började en nedgångsperiod. Den berodde bland annat på en ökande konkurrens från importerat maskingjort glas och från andra material. Påfrestningarna blev snart övermäktiga och glasbruksnedläggningar i stor skala tvingades fram. Idag finns endast några få, tämligen små tillverkande bruk kvar. Den här boken behandlar den småländska hushålls- och prydnadsglastillverkningens historia, främst den ekonomiska, från mitten av 1800-talet fram till idag. Olle Krantz är professor emeritus i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Clevesköld, Lars / Samhället och de unga lagöverträdarna (5.uppl.) 34 Norstedts Juridik AB 2015, ISBN , 316 s. 240 x 160 mm. hft. kr. 788,00 / 630,40 Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga lagöverträdare och en redogörelse för de påföljder som därvid kan komma i fråga. Eskeland, Ståle / Strafferett (4.utg.) 34 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 602 s. 232 x 158 mm. ib. kr. 921,00 / 736,80 Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven Endringer i grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt våren 2014 er innarbeidet. Det gis en inngående redegjørelse for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner og - mer kortfattet - fullbyrdelse av fengselsstraff. Innenfor denne rammen behandles begrunnelser for straff, straff som styringsmiddel, folkerettslige og kulturelle skranker som straff er underlagt og forholdet mellom rettssikkerhet og straff. I det juridiske studiet legges det stor vekt på juridisk metode. Det er en målsetting at lærebøkene skal være skrevet slik at studentene ikke bare lærer hva reglene går ut på, men forstår hva som er det metodiske grunnlaget for ulike tolkningsmuligheter. Spørsmål som gjelder strafferettslig metode og sentrale begreper i strafferetten er derfor viet stor plass i egne avsnitt og i den løpende fremstillingen. Henning, Martin / Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler 34 : EU- og EØS-rettens rammer for vern av folkehelsen Universitetsforlaget 2015, ISBN , 249 s. 245 x 175 mm. ib. kr. 752,00 / 601,60 Det er en kjensgjerning at alkohol, tobakk og usunne mat- og drikkevarer utgjør en trussel mot folkehelsen. I denne boken spørres det hvordan EU- og EØS-rettens krav om fritt varebytte påvirker statenes mulighet til å begrense skadevirkningene som denne produktgruppen påfører befolkningen. Det gis en grundig analyse av hvorvidt nasjonale restriksjoner på import, salg og markedsføring av helseskadelige rus- og næringsmidler er forenelige med reglene om det indre marked. Det vurderes også om EU- og EØS-samarbeidet svekker statenes adgang til å føre en streng rus- og næringsmiddelpolitikk. Boken er et praktisk og nyttig verktøy for advokater, dommere og andre rettsanvendere som håndterer konflikt mellom nasjonal helsepolitikk og europeisk markedsintegrasjon. Boken er videre av interesse for studenter som ønsker å fordype seg i reglene om det frie varebytte i EU og EØS.

4 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 4 AF 11 Kaaby, Jan Terje / Bokføringsloven : med kommentarer til lov, forskrifter 34 og god bokføringsskikk (2.utg.) Fagbokforlaget 2015, ISBN , 669 s. 246 x 180 mm. ib. kr. 1131,00 / 904,80 Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven av 2004 med forskrifter. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder. Boken har i tillegg en egen del om eksterne regnskapsføreres og revisorers ansvar og oppgaver knyttet til bokføringsreglene. 2. utgave er oppdatert med bokføringsreglene pr. januar I tillegg er omtalen på enkelte områder utvidet. Bokføring danner grunnlaget for finansiell rapportering, herunder årsregnskap, ligningsoppgaver, omsetningsoppgaver for merverdiavgift og a-meldinger på lønnsområdet. Av den grunn er bokføringsreglene sentrale for interne regnskapsfunksjoner og for eksterne regnskapsførere. Revisorer skal på sin side se til at foretakene oppfyller plikten til ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon i samsvar med bokføringsreglene. Ved offentlig etterkontroll kreves det at kontrollørene har inngående bokføringskompetanse. Studenter som skal lære seg regnskapsføring, revisjon eller annet kontrollarbeid, har på samme måte behov for å tilegne seg kunnskaper om bokføringsreglene. Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han arbeider som rådgiver i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), etter flere år som fagansvarlig innenfor bokføring i Deloitte AS og Samarbeidende Revisorer AS. Han er sekretær i Bokføringsstandardstyret, medlem av Regnskapsstandardstyret, leder av NRS Fagutvalg små foretak og sekretær i Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk. Lernestedt, Claes / Likhet inför lagen : rättsfilosofiska perspektiv 34 Norstedts Juridik 2015, ISBN , 151 s. 216 x 148 mm. hft. kr. 389,00 / 311,20 Likhet inför lagen är ett slagord som ofta används i diskussioner av hur det goda samhället bör se ut. Intuitivt ger det positiva associationer: till något bra och alltigenom eftersträvansvärt. Samtidigt är det både rättsligt och filosofiskt svårt att ge begreppet ett innehåll, eller i vart fall ett innehåll. Ett syfte med denna lärobok är att diskutera olika möjliga innebörder av begreppet. Det går att konstruera en snäv och avgränsad kärnbetydelse som har att göra med rättstillämpningen. Diskussioner om likhet inför lagen glider dock också gärna över i större frågor än så: en samhällelig, ständigt pågående debatt om vad som skall anses vara godtagbar likhet och godtagbar rättvisa i ett samhälle. Denna lärobok ger en överskådlig introduktion till frågorna, och tillhandahåller ett diskussionsunderlag med bas i såväl snävare juridik som rättsfilosofi och politisk filosofi. Det redogörs för ett antal historiska faser, där argument med sin bas i likhet och likhet inför lagen har använts i olika gruppers strävanden efter en bättre situation i samhället. Det genomförs också en fiktiv omstart av samhället, med diskussion av vägval viktiga för frågor om likhet, rättvisa och motsatsen. Lindøe, Preben Hempel (red.) / Risiko og tilsyn : risikostyring og rettslig regulering (2.utg.) 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 287 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 536,00 / 428,80 I Norge skal omkring 40 statlige tilsynsorgan håndtere ulike former for risiko og bidra til et tryggere samfunn. Tilsynene skal utøve myndighetskontroll og reagere når lovpålagte krav ikke etterleves. I denne boken drøftes blant annet sammenhengen mellom risiko, regulering og tilsyn i et institusjonelt og kunnskapsbasert perspektiv. Forfatterne behandler tema som forvaltningsrett, rettssikkerhet, påtalemyndighet og funksjonsbaserte rettsregler, og diskuterer samarbeid og koordinering mellom tilsyn og tilsyn med kommunal virksomhet. «Risiko og tilsyn» retter seg mot alle som er opptatt av organisering og utøvelse av tilsyn på ulike nivåer i samfunnet. Dette gjelder både statlig og kommunal virksomhet, myndighetskontakter, ledere og andre aktører innen privat virksomhet som utsettes for myndighetskontroll. Boken retter seg mot studenter innenfor tema som forvaltning, rettslig regulering og sikkerhetsstyring.

5 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 5 AF 11 Reiersen, Hedvig Bugge / Aksjelovenes utdelingsbegrep 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 355 s. 248 x 179 mm. ib. kr. 656,00 / 524,80 I aksjelovene brukes uttrykket «utdeling» om verdioverføring fra selskap til aksjeeier. Utdeling kan bare skje etter særlige regler om utdeling av utbytte og andre utdelingsformer. Utdeling som skjer skjult, som ledd i tilsynelatende alminnelige forretningsavtaler mellom selskap og aksjeeier, er derfor ulovlig: Typiske eksempler er at selskapet selger eiendeler til underpris, kjøper eiendeler til overpris, eller gir kreditt til eller stiller sikkerhet på gunstige vilkår. Bokens systematiske fremstilling av aksjelovenes utdelingsbegrep og praktiske forankring bidrar til oppklaring, og er et nyttig oppslagsverk. Boken er basert på forfatterens doktoravhandling fra 2014, skrevet mens hun var ansatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Schei, Tore (red.) / Lov, sannhet, rett : Norges Høyesterett 200 år 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 910 s. 258 x 197 mm. ib. kr ,00 / 859,20 Boken belyser Høyesteretts særlige rolle i det norske samfunnet og viser hovedtrekk av Høyesteretts virke på viktige rettsområder samt enkelte viktige utviklingstrekk for institusjonen. Artiklene i jubileumsskriftet er dels skrevet av Høyesteretts egne dommere og dels av fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett. Boken er redigert av høyesterettsjustitiarius Tore Schei og høyesterettsdommerne Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie. Stavang, Endre (red.) / Ekspropriasjon (2.utg.) 34 Cappelen akademisk 2015, ISBN , 732 s. 240 x 170 mm. ib. kr ,00 / 967,20 Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten: Skjønnsprosessen, Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning, Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen, Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten, Gjenervervsprinsippet i vederlagsloven 7, Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg, Vederlagsloven 9. Fradrag for fordeler på den gjenværende delen av eiendommen, Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget. Frølich, Nicoline / Hva skjer i universiteter og høgskoler? : perspektiver fra vitenskapelig 37 ansatte og studenter Universitetsforlaget 2015, ISBN , 192 s. 241 x 169 mm. hft. kr. 441,00 / 352,80 En bok med et uvanlig perspektiv: Den ser på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter i norsk utdanning tenker og handler. Forfatterne presenterer forskning som tar utgangspunkt i hvordan ansatte i norsk høyere utdanning tenker angående kvalitet, kort sagt hvordan de forholder seg til de forventningene samfunnet retter mot dem. En annen viktig vurdering av kvaliteten kommer fra studentene og ferdige kandidater: Stemmer deres vurderinger og praksiser overens med fagfolkenes? Boka gir en oppdatert oversikt over sentrale utviklingstrekk i norsk høyere utdanning, slik de som har sitt daglige virke ved universiteter og høgskoler i Norge, ser det. Bokas redaktør er Nicoline Frølich, forsker 1 ved NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Bidragsyterne er også tilknyttet NIFU.

6 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 6 AF 11 Golden, Anne / Skriving på norsk som andrespråk : vurdering, oplæring og elevenes stemmer 37 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 256 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 437,00 / 349,60 Hvilke utfordringer møter unge og voksne som skal skrive på norsk, og som har et annet morsmål? Hvordan kan lærere best vurdere tekstene deres og bidra til å utvikle skrivekompetansen? Hvilke kunnskaper har vi om skriving på et andrespråk? Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker hva som kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, hvilke rammer som finnes for skrivingen og vurderingen av den, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen. Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring. Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt. Nygaard, Lynn / Writing for scholars : a practical guide to making sense & being heard (2nd ed.) 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 214 s. 242 x 169 mm. hft. kr. 429,00 / 343,20 Academics are not just researchers, but writers too. Using her many years of practical experience gained as a teacher and editor, Lynn Nygaard guides you through the whole process of writing and presenting your research in order to help you make your voice heard within the academic community. Grounded in real world advice rather than abstract best practice, Nygaard demonstrates a number of approaches to writing in order to help you identify those most suited to your own project. This updated new edition includes: More examples from across the social sciences; A new chapter on presenting statistical data; Examples from around the world; More material on e-publishing, open access and referencing software; An annotated biography; A comprehensive glossary. From defining your audience, to forming your argument and structuring your work, this book enables you to communicate your research passionately and professionally. Rognsaa, Aage / Bacheloroppgaven : skriveråd og regler for utformingen 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 184 s. 215 x 149 mm. hft. kr. 357,00 / 285,60 Hvordan komme i gang med skrivingen? Hvordan skrive oppgave sammen med andre? Hvordan strukturere oppgaven? Hva bør en god innledning inneholde? Hvordan skrive om teori? Hvordan referere og sitere solide kilder? Hvordan integrere illustrasjoner og tabeller i teksten? Hvordan lage en korrekt litteraturliste? Hvilke krav gjelder for godt akademisk språk? Gjennom eksempler fra gode bachelorog masteroppgaver fra ulike fagområder får du hjelp til å møte kravene til korrekt vitenskapelig form i akademiske tekster. Boken er en bearbeidet og utvidet utgave av Prosjektoppgaven - krav til utforming fra Greve, Anne / Faglighet i barnehagen Fagbokforlaget 2015, ISBN , 226 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 376,00 / 300,80 Faglighet i barnehagen vaner eller refleksjon? Denne boken viser hvordan faglige refleksjonsprosesser danner et nødvendig grunnlag for barnehagepersonalets profesjonelle skjønn i det pedagogiske arbeidet. Forskning viser at barnehagens kvalitet i stor grad er knyttet opp mot personalets kompetanse, og faglig refleksjon er nødvendig for at barns hverdager skal bestå av gode opplevelser og god læring. Boken retter seg mot studenter, ansatte i barnehager og oppvekstsektor og barnehagelærerutdannere. Anne Greve er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Lillian Pedersen er høgskulelektor og Hege Gjerde Sviggum er høgskulelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

7 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 7 AF 11 Garberding, Petra / Vetenskap mellan diktatur och demokrati : svensk och tysk 39 folklilvsforskning i skuggan av nazismen och kalla kriget Roos&Tegner 2015, ISBN , 341 s. 243 x 167 mm. ib. kr. 313,00 / 250,40 Idag är en vanlig uppfattning att seriös vetenskap bör hållas fri från politisk ideologi. Men kan vetenskap verkligen vara helt opolitisk? Var går gränsen, när anses vetenskap bli politisk och då förlora sin vetenskaplighet? Dessa frågor diskuteras i denna bok, där författaren har undersökt hur forskare från demokratiska länder och från diktaturer försökte samarbeta. Diktaturer strävar vanligtvis efter att försöka ställa all forskning i politikens tjänst. Forskare övervakas och deras publikationer kontrolleras. Särskilt humanistiska ämnen används gärna av diktaturer för att försöka befästa och sprida en viss politisk ideologi. Denna bok fördjupar sig i de svensk-tyska kontakterna inom folklivsforskningen (idag: etnologi). Folklivsforskning var i Nazityskland och i DDR ett centralt ämne för att försöka sprida politisk ideologi och för att legitimera expansionssträvanden. På grund av Sveriges alliansfrihet ansågs kontakter till svenska forskare som särskilt värdefulla. Men hur reagerade svenska folklivsforskare på tyska inbjudningar till samarbete? Och hur resonerade de om sammankopplingar mellan vetenskap, politik och ras? När drog de en gräns mellan vetenskap och politik? I början av 1930-talet kämpade folklivsforskningen inte bara i Tyskland, utan även i andra europeiska länder om ett vetenskapligt erkännande och om en plats vid universiteten och högskolorna. Det var vid denna tid ämnets framtida inriktning började formas. Genom analyser av arkivkällor och intervjuer med etnologer ger författaren exempel på vilka problem svenska och tyska folklivsforskare ställdes inför i sina vetenskapliga samarbeten i ett Europa som snabbt förändrades i nazismens och i kalla krigets skugga. Ständigt skapades nya maktordningar mellan olika ämnesföreträdare och politiker. Dessa händelser har lämnat sina spår i ämnets historia och de har också bidragit till att forma ämnet till det som det har blivit idag. Ytterstad, Andreas (red.) / Broen til framtiden 50.1 Gyldendal Norsk Forlag 2015, ISBN , 208 s. 220 x 152 mm. hft. kr. 238,00 / 190,40 Norge kan bygges på ny, og demokratisk bremse ned både den globale oppvarmingen og forbrukerkarusellen, ved å bygge på det beste vi har. Broen til framtiden er en allianse mellom fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirken og forskere som vil sette kurs for et fornybart Norge ved å bremse oljeutvinning og skape klimajobber og grønne arbeidsplasser. Denne boken tar ordentlig tak i det vanskelige spørsmålet som ligger under alt snakk om «omstilling» og «det grønne skiftet»: Må vi velge mellom klimatiltak for naturen og barna våre, eller krisetiltak for å holde liv i det norske oljeeventyret? Forfatterne av bokas 17 kapitler tar på ulikt vis opp hvordan klimakrisen kan løses gjennom arbeid, både det vi har nå og de nye arbeidsplassene som trengs. Visste du at omstillingen av transportsektoren både må bety flere arbeidsplasser og mindre transport? At de små og mellomstore fiskebåtene slipper ut mye mindre klimagasser enn trålerflåten? At fagbevegelsen og forbrukere kan stå sammen med kirke og miljøbevegelse, og vinne kampen mot søndagsåpne butikker? Häger, Glenngård Anna / Primärvården efter vårdvalsreformen : valfrihet, kvalitet och produktivitet 61 SNS Förlag 2015, ISBN , 107 s. 242 x 197 mm. hft. kr. 345,00 / 276,00 Sedan år 2010 har samtliga landsting infört vårdval i primärvården. Vårdvalsreformen ger människor rätt att själva välja vilken mottagning de vill gå till och ger vårdgivare rätt att etablera sig så länge de uppfyller grundläggande villkor. Hur fungerar valfriheten? Vad har reformen inneburit för vårdens kvalitet? Har vården blivit mer tillgänglig och effektiv i och med vårdvalet? Med utgångspunkt i studier av vårdvalet beskriver och analyserar denna rapport hur primärvården har utvecklats sedan vårdvalsreformen. De empiriska delarna är framför allt hämtade från studier av primärvården i Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Den sammantagna bilden är att tillgängligheten och valfriheten har ökat, helt i linje med vårdvalsreformens mål. Reformen tycks däremot inte ha löst problem med kontinuitet i kontakten med patienter eller med samordning med övrig hälso- och sjukvård. Det går inte att dra några tydliga slutsatser kring vårdvalets konsekvenser för jämlik tillgång till vård, samt vårdens kvalitet och effektivitet.

8 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 8 AF 11 Willman, Ania / Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa 61 Studentlitteratur 2015, ISBN , 280 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 544,00 / 435,20 Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen. Om hälsa ses som en helhet, en samverkan mellan personens mål, förmågor och miljö kan vi också förstå att en livsstilsförändring kan ses som ett hot eller en utmaning. Vår vilja att anta en utmaning förutsätter att vi ser oss själva som ett subjekt, en aktör i vårt eget liv och att vi tror oss ha resurser att genomföra en förändring. Bakgrunden till den här boken är SAUK-modellen, som utgör en möjlig struktur för att skapa sin egen hälsa. Innehållet består av två delar; en teoribok och en guidebok. Boken kan användas både av en person som väljer att vägleda sig själv och av en person som fungerar som vägledare för någon annan. Målgruppen är i första hand blivande eller redan yrkesverksamma sjuksköterskor. Jamtvedt, Gro / Kunnskapsbasert fysioterapi : metoder og arbeidsmåter (2.utg.) Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 208 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 421,00 / 336,80 Fysioterapeuter må daglig ta mange faglige beslutninger, men på hvilket grunnlag skal de tas? Kunnskapsbasert fysioterapi innebærer å basere fagutøvelsen på pålitelig og anvendbar forskning og kombinere dette med erfaringer og verdier. Denne boken hjelper deg til å lete etter, å vurdere og å bruke forskningsresultater i praksis og i prosjekter. Boken omhandler de helsefaglige kjernespørsmålene, hvilke design som best belyser ulike spørsmål, informasjonskilder og søkestrategier, kritisk vurdering av ulike studietyper og hvordan forskningsresultater kan brukes i praksis og i prosjektarbeid. Systematiske oversikter og faglige retningslinjer blir spesielt omtalt. Boken ble første gang utgitt i Siden den gang har mye endret seg. Omfanget av fysioterapiforskning har økt, og utviklingen innenfor informasjonsteknologi har vært enorm. Det er derfor skrevet et nytt kapittel om brukermedvirkning og kunnskapsbasert fysioterapi, og alle kapitlene er oppdatert med nye eksempler og referanser. Boken er skreddersydd for fysioterapeuter som vil jobbe med fagutvikling og kvalitetsforbedring. Den egner seg også som innføringsbok i forskningsmetode i grunn-, etter- og videreutdanninger i helsefagene, og vil være svært nyttig når man skal lese og forstå fagartikler. Norwegian, Manchester Triage Group (utg.) / Akuttmedisinsk triage Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 184 s. 239 x 164 mm. hft. kr. 460,00 / 368,00 Boken er til hjelp for å sikre pasienters kliniske behov slik at de blir riktig prioritert for behandling. Manchester Triage Scale (MTS) er et validert prioriteringssystem for akuttmedisinske pasienter og er det systemet som er mest brukt i Europa. Riktig bruk av MTS ved legevakter og akuttmottak er med på å sikre at pasienters kliniske behov for helsehjelp blir riktig prioritert. Slik vil de sykeste pasientene komme raskere til behandling. Denne boken gir en rask innføring i det du må vite for å ta i bruk systemet og vil fungere som et praktisk oppslagsverktøy. Boken inneholder en generell opplæringsdel og oppdaterte flytskjemaer. Boken bør benyttes i opplæring av helsepersonell som arbeider i akuttmottak, legevakter og ambulansetjeneste. I tillegg er den aktuell i utdanninger av helsepersonell. Akuttmedisinsk triage, 2. utgave, er en oversettelse av Emergency Triage, 3. utgave. Norwegian Manchester Triage Group (NMTG) har autorisert denne utgaven for bruk i Norge og er ansvarlig for den norske oversettelsen.

9 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 9 AF 11 Solhjell, Dag / Dette er kunst 70 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 224 s. 217 x 155 mm. ib. kr. 393,00 / 314,40 Holder det at noen stiller ut noe og sier «Dette er kunst!»? Eller må kunsten gjøre eller være noe spesielt for å fortjene en slik betegnelse? Alle kunstutstillinger inneholder en form for peking på et objekt, og en påstand om at «dette er kunst». Er det pekingen og utstillingskonteksten som gjør noe til kunst, eller blir blikket vårt påvirket til å se det kunstneriske i hva som helst? Hvordan ser vi at noe er utstilt, og hva er det som stilles ut? Hvorfor er de fleste utstillingsrom malt hvite, og hvilken virkning har det på publikum og kunsten? Hvilke overbevisningsmidler tas i bruk for å overbevise oss om at det det vi ser på utstillinger er god kunst av gode kunstnere, tilrettelagt av en god kurator? «Dette er kunst» gir en innføring i kunstbegrepets historiske, politiske og sosiale forutsetninger, med vekt på norske forhold. Forfatterens praktiske kunsterfaring og teoretiske innsikt både belyser kunstfeltet og byr på kritiske perspektiver til det vanskelige begrepet kunst. Mundal, Else (ed.) / Medieval Nordic literature in its European context 81.5 Dreyers Forlag 2015, ISBN , 288 s. 227 x 164 mm. ib. kr. 380,00 / 304,00 Medieval Nordic literature, and especially literature from Iceland and Norway, is often seen as special to these areas and different from literature from other parts of Europe. This is in many ways true. Old Norse oral and orally derived genres have strong roots in Nordic soil. This is, however, not the whole truth. The authors of the present book focus on the European context of Medieval Nordic literature, and show how texts written in the North formed parts of common European genres, had parallels in literature from areas outside the Nordic countries, were influenced by foreign literature, and in some cases followed the same literary trends as can be found on the continent and in the British Isles. The articles of the book show, however, that Nordic milieus were not passive receivers of literary impulses and influences. On the contrary, literary milieus in the North played an active part in the transmission of genres, texts, and motifs. Authors and translators picked and chose what they liked or found useful for their purpose, and translated texts were adapted for their new Nordic audience. Andersen, Per Thomas/ Liv og diktning : litteratur som forståelsesform : festskrift til Liv Bliksrud Novus forlag 2015, ISBN , 375 s. 250 x 170 mm. ib. kr. 454,00 / 363,00 Bibliografi over Liv Bliksruds trykte skrifter : Zapffe, Peter Wessel / Samlede verker. Bd Pax 2015, ISBN , 252 x 240 mm. ib. kr ,00 / 1.508,00 Peter Wessel Zapffe var en norsk filosof og fjellklatrer. Nå foreligger endelig hans originale samlede verker på ny - i ny drakt og med oppusset layout.

10 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 10 AF 11 Knös, Thekla / Ljud befriad min röst! 87 Ellerströms förlag 2015, ISBN , 46 s. 178 x 110 mm. hft. kr. 110,00 / 88,00 Thekla Knös ( ) är den enda kvinna som vunnit Svenska Akademiens stora pris för sin poesi. Hon var samtida med andra uppsalaskalder som Geijer och Atterbom, men skrev i opposition mot den alltför traditionella romantiska poesin en ibland provokativt vardagsnära dikt. Med suverän versteknik för hon in en kvinnlig sfär i den svenska dikten, lekfullt och elegant hävdar hon det enklas poesi och sitt köns rätt att ägna sig åt konstnärskap. Elisabeth Mansén, som skrivit sin avhandling i idé- och lärdomshistoria om Thekla Knös och hennes estetik, har gjort ett urval ur Knös stora och i sin tid mycket uppskattade produktion och försett det med en löpande kommentar. Den 17 juni 2015 är det 200 år sedan Thekla Knös föddes. Mankell, Henning / Svenska gummistövlar 87 Leopard Förlag 2015, ISBN , 442 s. 215 x 145 mm. ib. kr. 359,00 / 287,20 En höstnatt vaknar den pensionerade läkaren Fredrik Welin av att det brinner våldsamt. Han hinner precis ta sig ut innan det är för sent. Allt han lyckas få med sig är två vänstergummistövlar. Morgonen därpå finns endast aska kvar av hans älskade skärgårdshus. För Fredrik blir den pyrande ruinen också en symbol över ett förspillt liv som går mot sitt slut. Då träder hans dotter Louise och journalisten Lisa Modin in i handlingen och skakar om hans tillvaro i grunden. På nyårsnatten brinner ännu ett hus i den östgötska skärgården, och höstens alla händelser leder till en upplösning Fredrik Welin aldrig hade kunnat föreställa sig. Svenska gummistövlar är en roman om kärlek, svek och att åldras. Det är en fristående fortsättning på Italienska skor. Marklund, Liza / Järnblod 87 Piratförlaget 2015, ISBN , 394 s. 218 x 147 mm. ib. kr. 379,00 / 303,20 Annika Bengtzons syster Birgitta är försvunnen. Det sista livstecknet är ett sms Annika, hjälp mig! Kvällspressens papperstidning ser ut att gå i graven. Om det inte sker ett mirakel kommer chefredaktör Anders Schyman att gå till historien som den som lade ner den svenska journalistiken. Under tiden pågår en uppmärksammad rättegång om ett ytterst bestialiskt mord på en uteliggare. Dagarna går och Birgitta kommer inte tillbaka. Hennes försvinnande innebär att Annika måste konfronteras med sitt komplicerade förflutna. Järnblod är en mörk och våldsam thriller om relationer och försoning, identitet och hämnd. Liza Marklund avslutar härmed sin succéserie om Annika Bengtzon. Ruiz, Rufino Maximino J. / 50 nueces de lengua y unas notas de gramática (2a ed.) Fagbokforlaget 2015, ISBN , 380 s. 260 x 200 mm. hft. kr. 452,00 / 361,60 50 nueces de lengua y unas notas de gramática permite al lector realizar de forma amena un repaso práctico y teórico de gramática española. En la primera parte del libro se presentan 50 pequeños problemas de lengua o nueces de lengua que cubren algunos de los temas más relevantes en gramática española. Cada nuez se acompaña de unos ejercicios de apoyo que ponen a prueba la destreza del lector. Los temas tratados están ordenados con la intención de que exista una progresión y las nueces plantean las cuestiones más frecuentes dentro de cada tema. La segunda parte son unas notas de gramática que exponen de forma didáctica el soporte teórico necesario para que el lector pueda resolver todas las actividades sin grandes dificultades. Norsk omtale: Gjennom 50 problembaserte oppgaver i spansk språk, såkalte språknøtter (nueces), tar denne boken for seg relevante temaer innenfor spansk grammatikk. Hver språknøtt suppleres med noen støtteoppgaver. Den teoretiske rammen for å jobbe med oppgavene blir gitt i form av grammatikknotater (notas de gramática). Boken er i sin helhet på spansk og gir leseren en unik mulighet til å få en praktisk og teoretisk gjennomgang av spansk grammatikk på en underholdende måte.

11 NYE NORDISKE BØGER JULI 2015 SIDE 11 AF 11 Runefelt, Leif / Att hasta mot undergången : anspråk, flyktighet, förställning 95.6 i debatten om konsumtion i Sverige Nordic Academic Press 2015, ISBN , 368 s. 230 x 150 mm. ib. kr. 294,00 / 235,20 Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis fick nymodigheterna människorna, och därmed även samhället, att ändras. I Att hasta mot undergången analyserar idéhistorikern Leif Runefelt debatten om konsumtion Han belyser hur de nya varorna och beteendena uppfattades som hot mot samhällsordningen eftersom de ofta bröt mot ståndssamhällets regler. Ordningen var hierarkisk och skillnader skulle vara tydliga: man skulle klä och bete sig i enlighet med sin sociala ställning. Det rådde starka uppfattningar om vad som var lämpligt eller olämpligt för olika individer. Genom nymodigheterna kunde människor iscensätta sig själva på sätt som inte svarade mot de förväntningar som fanns på dem. Därmed uppkom en moralisk fråga: vad var rätt, och vad var fel? Frågan fick också en politisk dimension eftersom överträdelser var ett potentiellt hot mot sam häller. Den nya konsumtionsivern innebar kanske att hela samhället gick mot sin undergång? I boken får vi följa den intensiva debatt som fördes på era olika arenor. Pressen och litteraturen befolkades plötsligt av härmapor, fjollor, sprätthökar, kaffedrickare, götiska bönder och andra typkaraktärer. Figurerna hade specifika retoriska funktioner i kritiken av konsumtionen, och i centrum stod människans förställning som det avgörande problemet. Forberg, Bente m.fl. / Sigrid Undset : et liv med blomster 99.4 Undset, Sigrid Messel Forlag 2015, ISBN , 80 s. 247 x 220 mm. ib. kr. 344,00 / 275,20 Fra Sigrid Undset var liten nøt hun å være i hager, parker og i skogen. Hun plukket blomster og sådde og plantet i potter. I bokhylla hadde hun floraer og hagebøker. Interessen for natur og blomster er tydelig i alt hun skriver. Hennes store glede ble å skape hjemmet og hagen på Bjerkebæk utenfor Lillehammer. Her bodde hun mesteparten av sitt liv, og helt fram til sin død hadde hun nye planer for hvordan hun skulle utvikle hagen. Her fant hun glede og inspirasjon, og her fant hun ro. Med Sigrid Undsets egne ord og med bilder tatt på Bjerkebæk nå, vil denne boka bidra til at vi forstår hvilken plass blomstene og hagen hadde i Sigrid Undsets hverdag. Dikterhjemmet Bjerkebæk er ført tilbake til slik det var da Sigrid Undset levde, og hver sommer er stedet åpent for besøkende. Informativ tekst om Sigrid Undsets liv med natur og blomster, sitater fra romaner og artikler og et overflødighetshorn av bilder fra hage og hus gjennom hele året.

NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19

NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19 Nilsson, Per / Non serviam : philosophical essays on arts of living 10 h:ström - Text & Kultur 2015, ISBN 9789173272155, 171 s. 241 x 147 mm. hft. kr. 355,00 /

Detaljer

NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18

NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18 Brundin, Kajsa / Rum utan tid : en psykoanalytisk betraktelse över tidsföreställningar i en tid utan tid 13 Carlsson 2015, ISBN 9789173316873, 301 s. 220 x 140

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Intro. Theofilos framtid. Theofilos

Intro. Theofilos framtid. Theofilos Intro Theofilos framtid Theofilos är en nordisk kvartalstidskrift för teologi, kultur och filosofi. Dess övergripande syfte är att presentera ett intellektuellt försvar och en fördjupad förståelse av den

Detaljer

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner 2/2011 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Global fordeling Fagerbergutvalget til debatt Humanioras ambisjoner Innhold Foto: Martin Skulstad 6 4 Kronikk: Tänk stort om humanoria! Anders

Detaljer

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro Forord Det daglige arbeidet i Nav handler om å realisere lovens intensjoner og politiske føringer, innenfor gitte rammer, til beste for den enkelte bruker. Skjønnsutøvelse i Nav handler om å veie intensjoner,

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Mari Pettersvold Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

Om å lese seg til å bli bedre lærer

Om å lese seg til å bli bedre lærer Om å lese seg til å bli bedre lærer Kaare Skagen Neste time Innføring i grunnskolepedagogikk Fagbokforlaget 336 sider Kamil Øzerk Pedagogikkens hvordan 2 Metodiske ideer for å styrke elevens læringsutbytte

Detaljer

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i

Detaljer

Ungdom, lesing og genus En studie av ungdom og lesevaner sett i et genusperspektiv

Ungdom, lesing og genus En studie av ungdom og lesevaner sett i et genusperspektiv KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:6 Ungdom, lesing og genus En studie av ungdom og lesevaner sett

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

Kunnskapsstyring og transparens i helsesektorens

Kunnskapsstyring og transparens i helsesektorens Forskning og ledelse Kunnskapsstyring og transparens i helsesektorens nettverk Tekst og foto: Karl-Henrik Nygaard Maria Blomgren Ph D (høyre) & Caroline Waks Ph D (venstre) er medforfattere av boken Strävan

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Ledare. I detta nummer finner du en artikel som handlar

Ledare. I detta nummer finner du en artikel som handlar Redaksjonelt Ledare Christina Forsberg redaktør I detta nummer finner du en artikel som handlar omvårdnadsdisciplinens utveckling i Sverige samt en artiklar som handlar om evidensbaserad omvårdnad. Omvårdnadsforskningens

Detaljer

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket PIM og læreres forholdningsett til IKT PIM and teachers attitude

Detaljer

Journalistikk med mening

Journalistikk med mening Journalistikk med mening Alan Rusbridger: Er journalistikken død? PJ Anders Linder: Ledarjournalistikens förnyelse Lena Mellin: Konsten att skriva en kommentar Knut Olav Åmås: Den nye åpenheten Espen Egil

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Hva skal jeg med det a?

Hva skal jeg med det a? Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2012 Hva skal jeg med det a? En studie som belyser eleven Zits opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2 Kjersti Hovland Institutt for yrkeslærerutdanning

Detaljer

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering ØF-notat nr. 19/2011 Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering - et interreg-prosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstads kommune av Tina Mathisen og Linda Harkman Centrum

Detaljer

Det var som dopselger jeg kunne lykkes.

Det var som dopselger jeg kunne lykkes. Det var som dopselger jeg kunne lykkes. En studie av ungdommers vei mot rusbruk Øyvind Mettenes Masteroppgave i sosialt arbeid Mastergradstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Handlingsorientert forskningssamarbeid

Handlingsorientert forskningssamarbeid Gro Beston, Lisbet Borge, Bengt E. Eriksson, Jan Stensland Holte, Jan Kåre Hummelvoll & Arild Ottosen (red.) Handlingsorientert forskningssamarbeid Refleksjoner fra forskningsprosjektet «Helsefremmende

Detaljer

Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland

Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland - nr. 4 Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland LOTTE SELSING (red.) Stavanger 2005 AmS-NETT 4 Arkeologisk museum i Stavanger Museum of Archaeology, Stavanger Redaksjon/Editorial office:

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

Institusjonalisering og vekst

Institusjonalisering og vekst Nordicom-Information 34 (2012) 3-4, pp. 3-17 Institusjonalisering og vekst En studie av journalistikkforskningen i Skandinavia Lisbeth Morlandstø Abstract Basert på en bred bibliografisk studie av journalistikkforskningen

Detaljer