Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planomtale Hamnehagen - Osøyro"

Transkript

1 Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os,

2 2

3 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3 PLANPROSESS OG MEDVERKNAD 14 4 SKILDRING AV PLANFORSLAGET 15 5 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET 32 6 MERKNADER OG KOMMENTARAR TIL OPPSTART AV PLANARBEIDET. 36 3

4 1 INNLEIING 1.1 Bakgrunn I vedteken sentrumsplan for Os, er området ved Elvegården og Lientomten, sett av til konsentrerte bustader, del av Bt14.2 og Bt14.3. Grunneigar/tiltakshavar ByggConcept AS for eigedomane gnr. 63, bnr. 24, 42, 407 og 510 har saman med Os pensjonistforeining som eig gnr. 63, bnr. 41, ønskje om å utvikle eigedomane i samsvar med sentrumsformålet, men også slik at Elvegården (63/41) vert sikra i reguleringsplan i samsvar med noverande disponering ålmennyttig føremål. Plan og bygningsutvalet godkjente i møte , sak 081/11 søknad om oppstart av detaljreguleringsplan for området. Utvalet oppmoda i vedtaket sitt om at det vart teke kontakt med tiltakshavar for reguleringsplanen for Hamnevegen-Steinneset, for samordning av dei trafikale tilhøva i krysset Hamnevegen - Hatvikvegen. 1.2 Formålet med planarbeidet Formålet med planarbeidet er å utarbeida detaljreguleringsplan som legg til rette for utvikling av bustadfelt for konsentrerte bustader og ålmennyttige føremål for den delen som Os Pensjonistforeining disponerer. Reguleringsplanen vil leggje rammene for gjennomføring av utbygginga. 1.3 Tiltakshavarar og plankonsulent Følgjande grunneigarar er tiltakshavarar for planarbeidet: ByggConcept AS Os Pensjonistforeining ABO Plan & Arkitektur AS er engasjert som plankonsulent. 1.4 Lokalisering Planområdet ligg i Os sentrum, aust om Oselva like nord for Hatvikvegen og blant anna Irisfabrikken. 4

5 Planområdet merka med stipla line. Irisfabrikken til høgre i bilete. 1.5 Planavgrensing Planområdet er på ca. 8,9 daa og omfattar område Bt14.3 og del av Bt14.2 i kommunedelplan for Os sentrum. I sør og mot aust følgjer plangrensa Hatvikvegen. Det er ein føresetnad for vidare utbygging i planområdet at Hatvikvegen vert utbetra med betre sikring av vegkryss Hatvikvegen/Hamnevegen og Hatvikvegen/Steinneset. Eksisterande fortau langs nordsida av Hatvikvegen skal i tillegg utvidast. Utbyggingsplanen for Hatvikvegen går fram av reguleringsplanen for Hamnevegen Steinneset. I vest grensar planområdet til Oselva og nausteigedomane langs Oselva. I nord grensar planområdet mot eksisterande bustadeigedom 63/11 (sameige av 8 bustadhus i rekkje). 5

6 Planområdet i samsvar med varsel om oppstart av planarbeidet. 2 Situasjonen i dag 2.1 Status i overordna planar og reguleringsstatus Arealdelen til kommuneplanen for Os I den gjeldande arealdelen til kommuneplanen for Os, , er planområdet avsett til senterområde. Os kommune arbeider med rullering av arealdelen. I utkast til ny arealdel, datert , som har lege ute på nytt offentleg ettersyn, er arealformåla uendra for det omsøkte området. 6

7 2.2 Andre planar i området Utsnitt frå høyringsutkast til arealdelen til kommuneplanen for Os Kommunedelplan for Os sentrum Kommunestyret i Os vedtok kommunedelplan for Os sentrum. I denne planen er planområdet avsett til område for konsentrert bustadbygging. Tiltaket gjeld del av Bt14.2 og heile Bt Det er krav om reguleringsplan før vidare utbygging. I felt Bt 14.2 og kan bygg førast opp i 3 etasjar. I Område Bt 14.3, kan det tillatast kombinert føremål bustad/næring. Utsnitt av kommunedelplan for Os sentrum.(bt14.2 og Bt14.3 er disponert til konsentrert bustadbygging) 7

8 2.2.2 Reguleringsplan for Osøyro Reguleringsplanen for Osøyro vart godkjent , og er revidert fleire gonger seinare. I reguleringsplanen for Osøyro er området frå og med Elvegården (63/41) og Lientomta (63/24) vist som forretningsområde. Eigedomen 63/42 er regulert til bustadformål. Utsnitt av reguleringsplan for Os sentrum (F8 er disponert til Forretningsformål og 63/42 til bustadformål) 2.3 Topografi/landskapstrekk Planområdet er godt synleg frå deler av sentrum og omegn. Elvegården (lokalt kalla eldresenteret) er det mest dominerande elementet i planområdet. Eksisterande bygningar på nordsida av Elvegården, har tidlegare vore nytta til treindustri (trappefabrikk); men er no leigde ut til lager for lokale verksemder. Høgaste punkt i planområdet er på ca. kote +15 moh (like nedafor Gamle Finnebrekka), og skrår ned mot Hamnevegen på ca. kote 3 moh - og vidare ned mot Oselva. Topografien frå nedre del til øvste del er middels slak. 2.4 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Delar av planområdet er nytta til frittliggjande bustader med tilhøyrande hageanlegg med ei relativ normalt innhald av plantevekstar/prydbusker etc. Den vestre delen er i større grad prega av trafikkareal og plassar i tilknyting til Elvegården og eksisterande næringsbygg på 63/24. Området ligg også nært opptil randsona til Oselva med tilhøyrande naustrekkje. Det er lite av dyreliv i planområdet og det er ikkje registrert verna arter i området. 8

9 2.5 Grøne interesser Planområdet vert ikkje brukt som leikeareal for verken barnehagar eller skular. Næraste ballplass er ved Os ungdomskule 600 m nord for planområdet. 2.6 Kulturminneverdiar Det finst ikkje automatisk freda kulturminne i planområdet, og området har lite potensial for funn. Av nyare tids kulturminne vert det vist til eigen dokumentasjon jf. rapport datert juni Bustadhuset på eigedomen 63/42 har kulturhistorisk verdi og skal i kraft av planforslaget, takast vare på. Bustadhuset på bnr. 24 (Hamnevegen 26) har også kulturhistorisk verdi; men ligg svært nær riksvegen og er et sikthindrande element for trafikken på Hatvikvegen. Bygningen skal etter planen rivast for å gje plass til ei utviding av vegkrysset Hatvikvegen/Steinneset og for å betra på sikttilhøva. 2.7 Solforhold Planområdet ligg i ein vestvendt skråning, og har gode solforhold. Ved sommarsolverv er det sol frå ca. kl til ca og jamdøger frå ca. kl til ca Veg og trafikkforhold Hatvikvegen (Fv552) har ein årleg døgntrafikk ÅDT= 8000, 10 % tunge kjøretøy og fartsgrense på 40 km/t. Fartsgrensa gjennom Os sentrum vart for eit par år sidan sett ned frå 50 km/t til 40 km/t. Det går fortau langs nordsida av Hatvikvegen frå Osøyro til vegkrysset med gamle Finnebrekka. Vidare opp til Hauge er det gang- og sykkelveg. Langs sørsida mellom kryssa med Hamnevegen og Steinneset er det også gang- og sykkelveg. I dag er det fotgjengarovergang ved Osbrua, vest for krysset med Hamnevegen. Likeeins er det gangfelt ved gamle Finnabrekka. Brua er utbetra i 2010 med gode fortau og nytt rekkverk på begge sider. Den delen av Hamnevegen som ligg i planområdet, har ikkje fortau. Kryssa Hamnevegen/Hatvikvegen og Steinneset/Hatvikvegen er begge bygd ut med trafikkøy langs sekundærvegane. Kapasiteten i kryssa er vanlegvis god, men ein kan oppleve noko trafikkopphoping ettermiddagar i samband med ferjetrafikk frå Hatvik. Det er registrert nokre trafikkulykker knytt til venstresving frå sør mot Steinneset og ved venstresving ut frå Steinneset. Mykje av grunnen til ulykkene er for høg fart på Hatvikvegen i kombinasjon med kort siktlengde på grunn av bustadhuset på bnr. 24 Hamnevegen 26. 9

10 Etter samråd med Statens vegvesen, er det ein føresetnad for vidare utbygging i planområdet at vegkryssa Hatvikvegen/Hamnevegen og Steinneset, vert utbedra. Løysing for dette er omtala lengre bak i denne omtalen. 2.9 Støy Den årlege døgntrafikken (ÅDT) på Hatvikvegen er 8000 og fører til ein del støy. Kilde Akustikk AS har i eigen rapport dokumentert noverande støytilhøve og skildra tiltak som må gjennomførast i samband med ny utbygging i planområdet jf. rapport datert

11 Støysonekart over planområdet Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Næraste busshaldeplass ligg m unna, i Os sentrum. Der går bussrutene Rute 600 til Bergen sentrum er den hyppigaste med 50 avgangar i døgnet i vekedagane. Snøggbåtruta Hardangerfjordekspressen Bergen Rosendal går innom Os 2-3 gonger om dagen. 11

12 2.11 Vatn og avlaup Det ligg spillvatn- og vassleidning langs planområdet i vest og nord, og inn langs Steinneset. Spillvatnet vert pumpa frå pumpestasjon på nedsida (vestsida) av Irisfabrikken til reinseanlegg på vestsida av Oselva. Det er sendt merknad frå naboar som er knytt til avlaupsleidningen i Hamnevegen. Det er registrert manglande kapasitet på denne leidningen Leidningsnett VA i planområdet Energi Området ligg ikkje innanfor konsesjonsområdet for fjernvarme Privat og offentleg servicetilbod Det er ca 700 m til næraste barne- og ungdomsskule. Barneskulen har ca 350 elevar og ungdomsskulen har ca 380 elevar. Det er ca 700 m til næraste barnehage som er Os barnehage. Denne vart flytta til Gymnasvegen våren Det ligg ein daglegvarehandel på andre sida av 12

13 Hatvikvegen, og i Irisfabrikken finst det m.a. lege, tannlege og fysioterapi. Elles er det ca 150 m til Os Sentrum der det ligg fleire butikkar og helsetilbod Risiko og sårbarheit Risiko og sårbarheit er omtala i kapittel 4.18 under skildring av planforslaget Privatrettslege bindingar ByggConcept AS disponerer i dag eigedomane gnr. 63, bnr. 24, bnr. 42, 407 og 510. Os Pensjonistforeining disponerer gnr. 63, bnr

14 3 Planprosess og medverknad 3.1 Planprosess Det har vore møte med Os kommune om saka. Første møte var i forkant av planoppstart den Det er seinare halde eit informasjonsmøte den med Os kommune, Husbanken, Os pensjonistforeining og Os Eldreråd. Plan- og bygningsutvalet godkjente i sak 081/11 i møte søknad om oppstart av detaljregulering. Utvalet gjorde slik vedtak: Plan- og bygningsutvalet (som ansvarleg planmynde) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for området Lientomta og Elvegården, 63/24 m.fl., i medhald av planog bygningslova 12-3 og 12-8, i samsvar med søknad av Plan- og bygningsutvalet oppmodar om at det vert teke kontakt med tiltakshavar for reguleringsplan for Hamnevegen-Steinneset, for samordning av dei trafikale tilhøva i krysset Hamnevegen Hatvikvegen. Tiltakshavar vert beden om å koma for å orientera Plan- og bygningsutvalet når planen kjem opp for 1. gongs handsaming. Varsel om oppstart av reguleringsplan vart sendt naboar og offentlege høyringsinstansar i brev av og vart kunngjort i Os & Fusaposten Planområdet omfatta i starten ikkje eigedomen 63/42. Den er seinare teke inn i planområdet. Denne utvidinga er nabovarsla Frist for merknader vart sett til 15.juni 2011 Det er motteke 7 uttaler frå offentlege instansar og 1 privat merknad til oppstartsmeldinga. 3.2 Medverknad Det har vore dialog med Os kommune og Os pensjonistforeining. I tillegg har nokre av naboane teke kontakt med ABO. I møte med desse naboane, har ABO gitt informasjon om planlagd utbygging etc. Oppsummering av mottekne merknader med kommentarar til desse sjå kapittel 6. 14

15 4 Skildring av planforslaget Planområdet omfattar del av område Bt 14.2 og heile Bt 14.3 i kommunedelplan for Os sentrum og er totalt m 2.I planforslaget er det lagt opp til ei utviding av Elvegården mot aust. Eksisterande bustadhus på eigedomen 63/42 er teke vare på i planforslaget; medan dei andre bygningane på 63/42, 63/24 og 63/407 vert rive for å gje plass til nye bustadblokker i et varierande tal etasjehøgder. Delar av den utbygginga er planlagd med fleire etasjehøgder i høve til overordna føringar i kommunedelplanen for Os sentrum. Ca 30% av utbygginga ligg over grensa i kommunedelplanen på 3 etasjar; medan 70 % er bygningar med 3 eller 2 etasjehøgder. Under store delar av den nye utbygginga er det planlagt eit garasjeanlegg på 2880 m 2 som er regulert i eige plan under bakken. Golvhøgda i garasjeanlegget er på kote + 3,5 moh om lag lik Hamnevegen. Frå dette garasjeanlegget er det planlagd heis- og trappehus som fører opp til bustadene. Sentralt i utbygginga sikrar planforslaget eit avskjerma felles uteopphaldsareal. Dette arealet har også kontakt til heis- og trappehusa som sikrar universell tilkomst til fellesarealet, parkeringsarealet og bustadene. 4.1 Arealbrukstabell Delområde Tomteareal (m 2 ) Føremål Tal etasjehøgder Maks prosent Bruksareal % BRA BB Bustadblokk 2-4 etasjar garasjeanlegg i u. etasje BB2 708 Bustadblokk 3-5 etasjar BB3 949 Bustadblokk 2 5 etasjar (8700 m 2 BRA /4605 m 2 =189%) 1 ) 190% KF Kontor og forsamlingslokale 3 etasjar 110% BF1 843 Frittliggjande 2 etasjar 40 % bustad U1 + U Felles U3 uteopphaldsareal N1 431 Naust/felleshus 2 etasjar 65 % S1 273 Småbåtanlegg i sjø KV Køyreveg - KV2 offentleg

16 FT1+FT2 202 Fortau offentleg - - AVT 317 Anna veggrunn - - Totalt Regulering på bakkenivå P Garasjeanlegg under bakken 1 underetasje 1 ) Grad av utnytting er utrekna på grunnlag av tomt samansett av BB1, BB2, BB3, U1, U2 og U3 4.2 Kombinert føremål Forsamlingslokale/Kontor Byggeføremålet kan omfatte forsamlingslokale og kontor med tihøyrande anlegg. Føresegnene til planen fastset kva formål som kan tillatast i dei ulike etasjane. Planforslaget legg til rette for ei utviding av eksisterande forsamlingslokale mot nordaust - i bygget sin hovudetasje. Det utvida arealet omfattar også parkeringsplassar som del av ein større parkeringsgarasje under utbygginga på Lientomta mot nordaust. Eksisterande vegtilkomst på sørvestsida av Elvegården, vert oppretthalden for vareleveransar etc. Maks tomteutnytting er sett til 110% BRA for KF Naust Til utbyggingsarealet i Hamnehagen høyrer det ein nausttomt merka N1 på plankartet. Denne ligg i enden av eksisterande naustrekke og nærast Osbrua. Reguleringsplanen legg til rette for oppføring av eit naust i to etasjar. Naustet er tenkt nytta som eit felleshus for bustadene i hamnehagen. Maks tomteutnytting er sett til 65% BRA for N Bustadføremål Bustadføremål frittliggjande bustader Planforslaget legg til rette for at bustadhuset på eigedomen 63/42 vert oppretthalde som frittliggjande bustadhus med tilhøyrande hage. Parkeringsplassar er innpassa i felles parkeringsgarasje under dei nye bygga BB1 m.m. Maks tomteutnytting er sett til 40% BRA Bustadføremål blokk Innanfor bustadføremål blokk som på plankartet er merka BB1, BB2 og BB3, er det tillate å byggje 2 5 etasjehøgder over nemnde parkeringsgarasje. Nødvendig leike- og grøntareal til bustadene skal setjast av innanfor formålet. Krav til storleik og kvalitet på grøntområdet er fastsett i føresegnene. Sjå også avsnitt om leike- og uteareal. Maks tomteutnytting er sett til 190% BRA. 16

17 4.5 Utnyttingsgrad og byggjehøgder Tillate prosent bruksareal, %-BRA, er lista opp i tabellen på side 12. Prosent bruksareal er bruksareal for bygg på ei tomt (BRA) i prosent av tomtearealet. %-BRA = Bruksareal for bygg på ei tomt (BRA) x 100 Tomtearealet Ved utrekning av bruksareal er parkeringsgarasje delt på bustaddel og del som høyrer til KF1 (Elvegården). Ved utrekning av utnytting av bustaddelen BB1, BB2 og BB3 skal bruksarealet reknast for dei tre delområda samla, inklusive del av parkeringsgarasje. Tomta vert utrekna som summen av BB1, BB2, BB3 U1, U2 og U3. Maks tomteutnytting basert på dette er 190% BRA - jfr. tabellen på side 12. Bygga kan førast opp innanfor byggjegrenser på plankartet. Der byggjegrensa ikkje viser på plankartet, er byggjegrensa samanfallande med formålsgrensa. Byggjegrense mot Hatvikvegen er minimum 10 meter frå næraste køyrefeltlinje (feltlinje mellom køyrefelt). Det er lagt vekt på å sikre siktsoner mellom dei nye bygningane - mot Oselva og sentrum etc. Maks byggjehøgder går fram av tabellen nedanfor og føresegnene for dei einskilde delområda. Delområde Hus nr. Maks. tillate byggjehøyde (moh) BB1 Hus 1 17,0 Hus 2 20,0 Hus 3 20,0 Hus 4 17,0 Hus 5 17,0 Hus 6 14,0 BB2 Hus 7 Hus 8 Hus 9 BB3 Hus 10 Hus 11 Hus 12 Hus 13 Hus 14 23,0 23,0 23,0 20,0 23,0 23,0 17,0 17,0 Tal etasjar BF1 Bustadhus 63/42 20,5 2 + u.etasje KF 1 Elvegården 16,0 3 N1 Naust 11,0 2 17

18 Perspektivteikning av planlagd utbygging sett frå fortau fram for Irisfabrikken. Elvegården til venstre i bilete. 4.6 Parkering Parkering for bustader skal skje i felles parkeringsanlegg i underetasjen på del av eigedomane bnr. 24, 42 og del av bnr. 407 jfr. "regulering under bakken som vist på plankartet. Parkeringskjellaren gjev plass til 85 bilar ( 1,5 bilplass pr. husvære i BB1, BB2 og BB3. 3 bilplassar for BF1 og 15 bilplassar for Eldregården. Totalt blir dette 84 garasjeplassar. I tillegg kjem areal til sportsbuer etc. Følgjande parkeringsdekning er lagt til grunn: Bustadblokk: 1,5 plassar pr. bueining Frittliggjande bustad: 3,0 plassar Forsamlingslokale/kontor: 15,0 plassar Følgjande dekning for sykkelparkering er lagt til grunn: Bustader: 2 plassar pr. bueining Kontor: 2 plassar pr. 100 m 2 BRA Minimum 5 % av felles parkeringsplassar, skal vera utforma og reservert for rørslehemma. Desse plassane skal ha kortast mogeleg gangavstand til hovudinngang. På felles parkeringsareal skal det etablerast eigne plassar for elektriske bilar med ladestasjon for batteri. Kravet til parkeringsdekning er styrande for tal nye bustader og næringsareal, og gjeld før utnyttingsgrad. 18

19 4.7 Leike og uteopphaldsareal Innanfor kvart delområde avsett til bustad- og sentrumsformål, skal det opparbeidast gode felles leike- og uteareal. Krav til storleik og kvalitet på uteområda går fram av føresegnene. Uteområda skal ha universell utforming i samsvar med kap. 8 i Byggteknisk forskrift. For kvart delområde, skal det lagast utomhusplan. Desse skal vise korleis høgdeskilnader skal overvinnast, plassering og detaljering av leike- og opphaldsareal, ledelinjer, dekkemateriale, planting og anna relevant informasjon. I reguleringsframlegget er det føreslått 50 m 2 leike- og uteareal pr. bueining. Dette er i samsvar med overordna føringar i Sentrumsplanen for Os. Summen av det som på plankartet er merka U1, U2 og U3 er totalt m 2. I tillegg kjem privat balkong/terrasse for kvar bustad med til saman 559 m 2. Totalt blir dette m 2. Dette gjev 52 m 2 pr bustadeining. Planområdet ligg elles nær offentleg friområde/badeplass på Steinneset og friområde ved Oselvarnaustet og bryggje langs Vindu mot fjorden. 4.8 Støy Som nemnd i pkt. 2.9, er delar av planområdet utsett for støy frå Hatvikvegen. Kilde Akustikk AS har utarbeidd støyrapport basert på den planlagde utbygginga jfr. Rapport av juli Alle husværa har ein eller fleire fasadar der støynivået er tilfredsstillande (L den =55 db eller lågare) Alle husværa har privat uteplass der støynivået er tilfredsstillande. Praktisk talt alt felles uteareal får tilfredsstillande støynivå. Det er likevel ein føresetnad at planløysingane i husa blir utforma slik at minst halvparten av soveroma har eit vindauge der støynivået er tilfredsstillande, og at solskjerming og/eller luftkjøling vert løyste for støyutsette soverom. Vurderingane som Kilde Akustikk AS har lagt til grunn, baserer seg på krava som går fram av føresegnene til kommuneplanen for Bergen. 4.9 Avfallshandtering I planområdet skal det leggjast til rette for felles renovasjonsløysingar i samråd med BIR. Det er ikkje tillate med eigen avfallsdunk til kvart husvære. Renovasjonsanlegg(a) skal skjermast og gjevast ein estetisk tiltalande form Samferdselsanlegg Hatvikvegen, krysset Hamnevegen/Hatvikvegen og krysset Steinneset/Hatvikvegen er regulert i reguleringsplanen for Hamnevegen - Steinneset. Etter oppmoding frå Plan- og bygningsutvalet i Os, er denne planen sett i samanheng med reguleringsplanen Hamnevegen Steinneset. Det har vore fleire møte mellom Os kommune, Statens vegvesen og ABO som planframstillar for dei to planane. Drøftingane mellom desse partane har etter samråd med tiltakshavarane, enda opp i ei utbygging av vegkrysset Hatvikvegen/Steinneset til fullkanalisert T-kryss. I tillegg er fortauet langs Hatvikvegen 19

20 utvida til min. 3 meter breidde. Nemnde vegkryss går fram av reguleringsplanen for Hamnevegen Steinneset. Plangrensene mellom planane er samanfallande. Jfr. referat frå møter med Statens vegvesen. Dette planforslaget omfattar delen av Hamnevegen som ligg nord for Hatvikvegen. Planen viser ei opprusting av vegkrysset ved Hatvikvegen og ei jamn reguleringsbreidde på Hamnevegen. Alle tiltak innafor planområdet vil få tilkomst frå denne delen av Hamnevegen. Siktforholda er dimensjonert etter ein skilta køyrefart på 40 km i Hatvikvegen Illustrasjonsplan, perspektiv og snitt Parallelt med reguleringsarbeidet er det utvikla eit skisseprosjekt/forprosjekt av den planlagde utbygginga på Lientomta mm. Illustrasjonsplanen som følgjer syner den planlagde utbygginga. Utbygginga er elles illustrert ved fotomontasjar og snitt. Dei nye bustadene på Lientomta er primært tenkt tilrettelagde for seniorar; men kan også tena som fullgode bustader for yngre bebuarar som vil bu sentralt i høve til Osøyro. Det er lagt vekt på at bustadområdet skal vera lagt vel til rette for eldre brukarar med rørslehemming, synshemming og andre evt. lyte. Bustadene og uteområda har difor full universell utforming. På side 18 følgjer teikning av to typiske bustadeiningar med felles veggskilje. 20

21 Illustrasjonsplan over tenkt utbygging på Elvegården og i Hamnehagen Fotoillustrasjon av planlagd utbygging av Lientomta sett frå austsida av Oselva/Osbrua 21

22 22

23 Fotoillustrasjon sett frå Buggegården/Kafè Engeline 4.12 Utnytting av nausttomta på bnr. 24 Med Lientomta følgjer det ei nausttomt som tiltakshavar tenkjer å nytte som kombinasjonen mellom naust/verkstad og felles sosialt treffpunkt for bebuarane på Lientomta. Naustet er planlagd i to høgder den øvste i kontakt med Hamnevegen og naustetasjen i kontakt med strandsona langs elva. Planskisser følgjer på neste side. Det nye naustbygget vil bli ei høveleg avslutning av naustrekkja som eksisterar langs denne delen av Oselva. 23

24 Risiko og sårbarheit (ROS) Risiko kan definerast som sannsyn kombinert med konsekvens. Risiko vert knytt til uønska hendingar. Der det vert vurdert at det føreligg ein viss risiko er det ikkje alltid mulig å fastslå verken konsekvens eller sannsynet for at ei hending opptrer. Det blir derfor gjort ei vurdering av forholda i planområdet der ein nyttar tidlegare registreringar og synfaring i planområdet. I risiko- og sårbarheitsanalysen er fylgjande definisjonar nytta om konsekvens og sannsyn. Konsekvens Menneskes liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar / økonomi Katastrofalt Kritisk Alvorlig Ein viss fare Ufarlig Meir enn 1 død, eller fleire enn 10 alvorlig skadde/sjuke Inntil 1 død, eller fare for inntil 10 alvorlig skadde personar. Alvorlig personskade på ein eller fleire personar. Mindre skadar som treng medisinsk handsaming. Ingen eller små personskader. Varig skade på miljø Omfattande og langvarige miljøskadar som krev større tiltak. Moderate skadar på miljø, eller skader som krev mindre tiltak. Mindre skadar på miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydelig skade på miljø. Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skadar for inntil kr

25 Definisjon av konsekvens Sannsyn Svært sannsynleg Moderat sannsyn Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Definisjon Ei eller fleire hending per år. Ei hending per 1 5 år Ei hending pr 5 10 år Ei hending per år Mindre enn ei hending per 100 år Definisjon av sannsyn Vurdert konsekvens og sannsyn av ei hending vert plassert inn i ei matrise, der vekting av dei tre kartleggingsområda, menneskes liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar/økonomi er gitt. Vektinga vert gitt ved vurdering av dei ulike kartleggingsområda. Dersom registreringa viser at det er nødvendig med avbøtande tiltak, vert det foreslått risikoreduserande og/eller skadeavgrensande element som kan redusere risikoen slik at denne ligg innanfor eit akseptabelt nivå. Sannsyn Konsekvens Ufarlig Ein viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofal t Svært sannsynleg Moderat sannsyn Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Risikomatrise der første tal angir konsekvens og andre tall angir sannsyn. Akseptkriterium Raude felt Gule felt Grøne felt Medfører uakseptabel risiko. Risikoreduserande tiltak må gjennomførast. Potensiell risiko. Det må vurderast om det skal gjennomførast risikoreduserande tiltak. Det kan her leggast ein kost nytte analyse til grunn. Akseptabel risiko. Det kan likevel være nødvendig å gjennomføra risikoreduserande tiltak ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Naturbasert sårbarheit Uønska Potensiell risiko for: hending/forhold Menneske Miljø Økonomi Ekstremvær Merknad 25

26 Sterk vind Området ligg nær sjø, kor sterk vind styrke kan henda. Den gjennomsnittlige vindstyrken dei siste 12 mnd. var 3.9 m/s. Den kraftigaste vindstyrken målt i den same perioden var målt til 17,5 m/s i mai. Området er derfor ikkje spesielt vindutsett. Sterk vind kan føre til bygningsskadar, men fører sjeldan til skade på menneske. Store nedbørsmengder Store snømengder Anna Flaumfare Flaum i elvar / bekkar Flaum i vassdrag/ innsjøar Overvasshandtering Springflod / stormflod Historisk flomnivå Store nedbørsmengder kan ramme lokalt. Den største nedbørsmengda målt på eit døgn i løpet av det siste året er 51 mm. Det er venta ei auke i ekstremnedbør på % fram mot år Planområdet ligg i ein hellande skråning med helling mot Os elva og det må derfor i samband med utbygging av området tilretteleggast for overvassdrenering. Det er ikkje venta at store nedbørsmengder fører til opphoping av vatn i planområdet. Det er ikkje venta at ekstremnedbør vil utløyse skredhendingar som utgjer ein potensiell fare for planlagd busetnad. Store snømengder er sjeldan eit problem i området og blir ikkje vurdert som ein potensiell risiko for planlagt område. Det er ingen større elvar eller bekkar i sjølve planområdet, men planområdet grensar mot Os elva Planområdets nedre del, som ligger 2 m o.h., grensar til Os elva. Havnivået må derfor stige med over 2 m for at ein flomfare skal inntreffe. I følgje NVEs flomsonekart, vil ikkje en 200- årsflaum i Os elva påverke planområdet. Overflatevatn frå planområdet vil verta ført til Os elva. 1.3 Planområdets nedre del ligg 2 m o.h. og grensar til Os elva. I følgje NVEs flaumsonekart vil ikkje planområdet på påverka av flaum. Det er ikkje venta at spring og stormflod vil føre til risiko i området. Det er ikkje registrert historisk 26

27 Anna Skredfare Kvikkleireskred Lausmasseskred Is og snøskred Steinras, steinsprang 27 flomnivå i området Det er ikkje registrert kvikkleire i planområdet. Lausmassane i planområdet består av botnmorene og elveavsetningsmateriale. Planområdets lausmassar består av tjukk morene og elveavsetningsmateriale. Det er ikkje registrert skredhendingar i planområdet eller i området rundt i NGUs skreddatabase. Hellingsvinkelen til planområdet er ca. 5 og blir dermed vurdert til å vere så lav at det ikkje er nokon fare for masseutgliding. Einaste punkt som kan være eit risikomoment er området vest for planområdet. Dette området har ei helling på ca. 30. Denne skråninga er dekka med vegetasjon og busetnad, og blir dermed ikkje vurdert som ein potensiell risiko for planområdet. Dei løyse blokkane som er lokalisert helt inntil Rv. 552, blir vurdert til å ikkje utgjere en risiko for planområdet. Planområdet er ikkje vist som potensielt snøskredfarleg område i NGUs database skrednett. I tillegg vil klimaforhold i området og skråningsforhold tilseie at snøskred ikkje vil vere en potensiell risiko for planområdet Planområdet er ikkje vist som potensielt steinskredfarleg område i NGUs database skrednett. Det er ikkje områder med bart fjell i planområdet. Einaste punkt som kan være eit risikomoment er området vest for planområdet. Denne skråninga har en helling på ca. 30 med noen områder med bart fjell. Området langs Rv. 552 er det observert ein del blokker som kan rase ut. Ved en eventuell utgliding av disse blokkene, vil ikkje på virke planområdet. Det er ikkje registrert skredhendingar innanfor planområdet. Historiske hendingar Anna Byggegrunn Setningar 3.1 Lausmassane i planområdet består av

28 tjukk morene og elveavsetningar. Det må i samband med plassering av fritidsbustader vurderast om byggegrunnen er eigna for formålet. Det er ikkje kjennskap til setningar på eksisterande byggverk innanfor planområdet. Setningar vert ikkje vurdert som ein potensiell risiko for planområdet. Utglidingar 3.1 Lausmassane i planområdet er beståande av morene og elveavsettingar. Hellinga på skråninga i plan området er ca 5 og blir vurdert til å være for lav til at masseutglidingar kan henda. Utglidingar av byggegrunnen vert ikkje vurdert som ein potensiell risiko for planområdet. Radon 1.1 Berggrunnen i området består av diorittisk til granittisk gneis. Eksponering av radon kan føre til lungekreft. Ny strålevernsforskrift kjem med krav til maksimalt radonnivå i bustader, barnehagar, skular m.m. Planlagt tiltak er fritidsbustader, desse er ikkje rekna som bygg for varig opphald. Det bør likevel vurderast å gjennomføre tiltak da dette er langt rimelegare enn å sette i verk tiltak etter at byggverket er ferdig. I følgje byggteknisk forskrift skal bygningar prosjekterast og utføres med radon førebyggande tiltak slik at innstrømming av radon frå berggrunn avgrensast. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikkje overstige 200 Bq/m3. Følgjande skal minst være oppfylt: a) Bygning beregnet for varig opphald skal ha radonsperre mot grunnen. b) Bygning beregnet for varig opphald skal tilretteleggast for egna tiltak i byggegrunn som kan aktiverast når radonkonsentrasjon i inne luft overstig 100 Bq/m3. 28 Ved gjennomført tiltak er ikkje radoneksponering vurdert til å utgjøre

29 Anna Plante og dyreliv Planter Dyr Fuglar Anna Andre uønska hendingar Skog- og vegetasjonsbrann Jordskjelv en risiko for planforslaget. Ingen sårbare artar registrert i naturbase. Ingen sårbare artar registrert i naturbase. Ingen registrerte sårbare artar registrert i naturbase. 1.2 Det er lite skog i planområdet, og næraste brannstasjon ligg ca 450 m frå planområdet. Skogbrann er ikkje vurdert som en potensiell risiko for planområdet. Jordskjelvfaren i Noreg er moderat. Det er registrert få jordskjelv i Noreg som fører til skade på konstruksjonar og anlegg. Verksemdsbasert sårbarheit Uønska hending/ Potensiell risiko for: forhold Menneske Miljø Økonomi Brann/eksplosjon 29 Merknad Brannfare Planlagde bygg skal vere bustader for eldre. Bygg må fylgje gjeldande krav til materialbruk og byggeavstand. Planlagde bustader vil tilknytast eksisterande straumnett og det vil derfor ikkje verta utstrakt bruk av gassbehaldarar i planområdet. Fleire tilkomstvegar til området og kort avstand til brannstasjon er med på å minske konsekvensen av evt. Brann, og medføre større branntryggleik. Eksplosjonsfare Det er ikkje planlagt tiltak som vil utgjere eksplosjonsfare i planområdet. Anna Energitransport Høgspent Det går ein mindre lågspent trase i jord inn til 63/41. Det er ikkje planlagt tiltak innanfor anbefalte avstand til denne. Gass Det er ikkje infrastruktur for gass i planområdet. Anna Forureina vatn

30 Drikkevasskjelde Badevatn, fiskevatn, vassdrag og liknande. Nedbørsfelt Anna Forureining grunn Kjemikalieutslepp Anna Forureining - luft Støv/partiklar/røy k Støy Lukt Anna Friluftsliv og tilgjenge til sjø Fri ferdsel langs sjø Friluftsliv Anna Området er tilknytt offentleg drikkevasskjelde, Os Vassverk, kor vatnet i dag kjem frå Skogen vassverk. Det er ikkje vassdrag innanfor planområdet, men Os elva grensar inntil planområdet. Planområdet ligg innanfor grensa til verneplan for vassdrag på NGUs nasjonale vassdragsdatabase. Det er ingen aktivitet i planområdet som forårsakar noko meir forureining enn vanleg. Planområdet ligg innanfor grensa til Hele/ deler viktig for grunnvassressurs på NGUs nasjonale grunnvassdatabase. Planforslaget vil ikkje påverke nedbørsfeltet til drikkevasskjelder. Det er ikkje registrert noko forureina grunn i planområdet. Det er ikkje verksemder i nærleiken av planområdet som slepp ut støv, partiklar eller røyk. Det er ikkje verksemder som driv støyande verksemd i nærleiken av planområdet. Det er ikkje lokalisert verksemder som forårsakar lukt i eller i nærleiken av planområdet. Planområdet er ikkje til hinder for ferdsel langs sjø. Planområdet er ikkje i bruk til friluftsliv, men Hamnevegen er tilkomstveg til småbåthamner langs Oselva. Sårbarheit knytt til infrastruktur Uønska hending/ Potensiell risiko for: forhold Menneske Miljø Økonomi Merknad Trafikkfare Trafikkulykker på veg Det er ikkje registrert trafikkulykker innanfor planområdet. Anna Forureining 30

31 Støv/partiklar 3.3 Det føreligg ikkje nokon rapport på mengde støv og partiklar i området. Men det oppstår mykje støv frå trafikk på Hatvikvegen, Rv. 552 som har en ÅDT på 8000 bilar. ÅDT på denne vegstrekninga er venta å auke dei kommande åra. Det må derfor utførast tiltak mot støv og partiklar. Støy 3.3 Planområdet ligg nært Rv. 552 som har eit ÅDT på 8000 bilar, som vil føre til mykje støy. ÅDT på denne vegstrekninga er venta å auke dei kommande åra. Det må derfor utførast tiltak mot støy. Lukt Det er ikkje registrert lukt i samband med infrastruktur i området. Utslepp/ kjemikaliar Det er ikkje registret transport av farleg gods langs vegnettet. Anna Ulukker på nærliggjande vegar/transportåre Veg Det er registrert 7 trafikkulykker med lettare skade utanfor planområdet på Hatvikvegen, i perioden Vegtilhøva knytt til krysset i Hatvikvegen representerer i dag trafikkfarlege situasjonar, og bør utbetrast. Fartsdumper er planlagt i 40-sonen saman med breiare fortau. Utkjørsel frå Hamnevegen skal også forbetrast. Sjø Ulykker på sjø er ikkje vurdert å påverke infrastruktur eller planlagt tiltak i planområdet. Luft Næraste flyplass er Flesland. Planområdet er ikkje vurdert å vere utsett for luftfartsulykker. 31

32 5 Konsekvensar av planforslaget 5.1 Overordna planar og vedtak Planforslaget er i samsvar med intensjonane i overordna planar. I sentrumsplanen er området avsett til konsentrert bustadbygging. Det er tillate med 3 etasjar. Planforslaget viser ei gjennomsnittleg byggehøyde på 3 etasjar; men ca 30 % av utbygginga har fire eller fem etasjar. Vidare er det krav om min. 50 m 2 leike- og uteareal pr. bueining og parkeringsdekning i samsvar med vedteken parkerings-norm for sentrum, dvs 2 plassar pr. bueining. I planforslaget er det lagt opp til 50 m2 felles leike- og uteareal. Sidan dette planforslaget i første rekkje skal leggje til rette for godt vaksne seniorar, er utareala tenkt utforma i høve til slike brukarar. Felles parkeringsgarasje er dimensjonert for 1,5 bilplass pr. bueining, pluss 15 plassar til Elvegården og 3 plassar for resttomta på bnr Kulturminne Planforslaget inneber riving av bygningane på bnr. 24 Lientomta og bnr Bustaden på bnr. 42 vert teke vare på i kraft av planforslaget. Alle eksisterande bygg er dokumenterte i rapporten Kulturminnedokumentasjon datert juni Estetikk Sjølv om planområdet ligg sentralt aust om Oselva, vil eksponeringa av ny utbygging i liten grad bli sett frå sjøen. Planlagd utbygging vil ein kunne sjå godt frå vestsida av Oselva, delar av Osøyro og delar av Mobergshaugane. 5.4 Solforhold Området har gode solforhold. Illustrerte bygg er vurdert i forhold til sol/skugge, jfr. vedlagte solstudie. Solstudiet viser at både private uteareal og fellesareal vil få bra med sol og at nye bygg ikkje skuggar for eksisterande bygg. Det er utarbeidd sol/ skugge-illustrasjonar for jamdøger og 1. juni sjå vedlegg. 5.5 Tilhøve til nabo (utsikt, innsyn, soltilhøve) Byggjehøgdene og byggjegrensene i planforslaget er vurdert i forhold til omsyn til eksisterande omgjevnader. Med dei valde høgdene, vil planforslaget ikkje medføre vesentleg ulempe for andre i forhold til sol, innsyn og utsyn. Eksisterande bustadhus på bnr. 42 vil av utbyggjar omsetjast i bustadmarknaden slik at nye eigarar vil vere klår over den planlagde utbygginga i delar av eksisterande utsynssektor. Andre naboar vil i liten grad ha negative konsekvensar for innsyn, utsyn eller endra soltilhøve. 32

33 5.6 Trafikk og parkering Parkering skal skje i felles parkeringsanlegg i underetasje på del av eigedomane bnr. 24, 42 og del av bnr. 407 jfr. "regulering under bakken som vist på plankartet. Parkeringskjellaren gjev plass til 85 bilar ( 1,5 bilplass pr. husvære i BB1, BB2 og BB3. 3 bilplassar for BF1 og 15 bilplassar for Elvegården. Totalt blir dette 85 garasjeplassar). I tillegg kjem areal til sportsbuer etc. Følgjande parkeringsdekning er lagt til grunn: Bustadblokk: 1,5 plassar pr. bueining Frittliggjande bustad: 3,0 plassar Forsamlingslokale/kontor: 15,0 plassar og følgjande dekning for sykkelparkering er lagt til grunn: Bustader: 2 plassar pr. bueining Kontor: 2 plassar pr. 100 m 2 BRA Minimum 5 % av felles parkeringsplassar, skal vera utforma og reservert for rørslehemma. Desse plassane skal ha kortast mogeleg gangavstand til hovudinngang. På felles parkeringsareal skal det etablerast eigne plassar for elektriske bilar med ladestasjon for batteri. I høve til gjeldande parkeringsnorm skulle bustadene vore planlagd med 2 plassar pr. bueining; men sidan det i dette området primært er tenkt bustader for godt vaksne, er parkeringskravet redusert til 1,5 plassar pr. bustad. 5.7 Miljø, ureining, og støy Det er ikkje planlagt nye tiltak som vil forårsake noko meir ureining enn vanleg. Avfallshandtering skal skje med felles renovasjonsløysing. Bygga nærast Hatvikvegen vil verta utsett for vegtrafikkstøy. Dette er nærare vurdert i eigen støyrapport utarbeidd av Kjelde Akustikk AS Jfr. vedlegg. I føresegnene til planen er det krav til dokumentasjon av at støyforholda stettar krava i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T Nye bygg i desse områda vil skjerme for støy på uteområda på sørsida av bygga. 5.8 Grøne interesser Delar av eksisterande hageanlegg på bnr. 24, 407 og 42 vil etter planforslaget verta bygd på. Ei slik utbygging er ei naturleg konsekvens av den vidare utviklinga av Os sentrum. Uteareala skal opparbeidast med god kvalitet som høver i ei sentrumsnær utbygging. Strandsona langs Oselva vil ikkje verta endra som følgje av planforslaget. 33

34 Planområdet ligg elles nær offentleg friområde i Steinnesfjæra, bryggja ved Vindu mot fjorden og friområdet ved Oselvarnaustet. 5.9 Energi Nye bygg skal byggjast med moderne teknologi med fokus på energiøkonomisering Service Planforslaget legg til rette for auka service- og næringsaktivitet i planområdet Juridiske konsekvensar Planforslaget vil ikkje føre til juridiske konsekvensar for kommunen Risiko og sårbarheit (ROS) Etter gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyse er området vurdert som sårbart for fylgjande tema. Trafikkulykker- Ein kan ikkje gradere seg fullt og heilt mot trafikkulukker på vegnettet i planområdet og på tilgrensande vegnett. Det vil vere viktig ved utbygging av området at ein tek omsyn til potensielle trafikkfarlege punkt og potensielle situasjonar som ein under planarbeidet ikkje fangar opp. 34

35 I samsvar med sentrumsplanen for Os, er allereie skilta fartsgrense i sentrum 40 km/time. I Hatvikvegen startar denne fartsgrensa ved Finnebrekka. På tross av redusert fartsgrense, er det framleis registrert for høg fart i det lågaste partiet frå Finnebrekka mot Osbrua. Det er redusert møtesikt på grunn av bustadhuset på bnr. 24, og det har vore registrert nokre møteulykker på denne strekninga. Denne reguleringsplanen, saman med forslag til reguleringsplan for Hamnevegen Steinneset, byggjer på at Hatvikvegen blir opprusta på strekninga mellom Finnebrekka og Osbrua. Krysset Hatvikvegen/Steinneset vert fullkanalisert. I tillegg vert det etablert opphøgd fotgjengarfelt og fartsreduserande humpar på strekninga. Dette vil gje eit tydleg varsel om lågare køyrefart inn mot sentrum. Tiltaka vil også auka trafikktryggleiken monaleg. Det er sett rekkjefølgjekrav til denne opprustinga i begge dei aktuelle reguleringsplanane. 35

36 6 Merknader og kommentarar til oppstart av planarbeidet. Varsel om oppstart av planarbeid vart sendt med brev til grunneigarar og offentlege instansar og vart kunngjort i Os og Fusaposten Fristen for å kome med innspel til planarbeidet var sett til Seinare vart arbeidet varsla på nytt ved brev datert av di planområdet vart utvida til også å gjelde gnr. 63, bnr. 42. Frist for innspel/merknader var denne gongen sett til Uttale frå offentlege instansar 1. Fiskeridirektoratet region Vest datert Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga datert Statens Vegvesen datert Bergen sjøfartsmuseum datert Bergen og Omland havnevesen datert Fylkesmannen i Hordaland datert Os kommune, barnetalsmann datert Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga datert Nedanfor er innspel til varsel om oppåstart av planarbeidet og utvida planområde oppsummert og kommentert. 6.1 Uttale frå offentlege instansar 1. Fiskeridirektoratet, region Vest datert Fiskeridirektoratet region Vest har ingen merknader til oppstart av planarbeidet, men ber om å få framlegg til reguleringsplan med kart og vedtekter til høyring. Kommentar: Merknaden er teke til orientering. Planforslag og vedtekter vert sendt i samband med offentleg ettersyn. 2. Hordaland fylkeskommune, datert Oppstartmeldingar vert ikkje vurdert ut i frå andre regionale interesser enn kulturminne. Viser til at planen sine verknader på kulturminne og kulturmiljø skal dokumenterast og vurderast som eit av punkta i planprogrammet ved offentleg ettersyn. Hordaland fylkeskommune kan fremja motsegn mot planar som er i konflikt med viktige kulturminneinteresser. Planområdet grensar til naustområde som er regulert til spesialområde vern i gjeldande reguleringsplan og Iris-fabrikken. Hordaland fylkeskommune ber om at det vert tatt omsyn til desse kulturminna i den vidare planlegginga, då dei har lokal og regional kulturminneverdi. Ber forslagsstiller ta omsyn til regional arealpolitikk slik den går fram av fylkesplanen og fylkesdelplanar. Ved motstrid mellom gjeldande arealpolitikk og innhaldet i planen vert forslagsstillar oppmoda om å inngår samarbeid med fylkeskommunen på eige initiativ. 36

37 Kommentar: Planforslaget er i samsvar med overordna planar. Det er ingen av dei nemnde kulturminna som vert råka av planforslaget. Det er utarbeidd eigen kulturminnedokumentasjon jfr. rapport datert juni Statens Vegvesen,datert Byggegrense: alle fylkesvegar skal ha ei byggegrense på 50 meter, Veglova 29. Os Eldresenter ligg 20 meter frå senterlinja til Fv 552. Ved ei ombygging av eldresenteret og etablering av eldrebustader på staden må ein spesielt ta omsyn til byggegrense. Statens Vegvesen meiner at planområdet har avgrensa areal i høve ti Fv 552. Likevel vert tiltakshavar oppfordra til å etablere framtidige eldrebustader i ein distanse frå vegmidte av Hatvikvegen på om lag 30 meter. Støy og støv: viser til helseplagene knytt til støy og støv frå biltrafikk og dei økonomsike kostnadane Statens vegvesen har ved etterisolering og utbetring av bustader ved og ikring vegsystem. Dei ser det difor som viktig ved nyetablering av eit bustadområde at ein legg vekt på i størst mogleg grad å lokalisere bustadane slik at ein unngår konflikt med støy og støvproblematikken. Dette må ein ta særleg omsyn til ved etablering av nytt eldresenter med tilhøyrande eldrebustader i Os. ÅDT på Fv 552 er i dag 8000 bilar og er forventa at vil auke. På bakgrunn av dette meiner Statens vegvesen at ei byggegrense på 30 meter er eit minimum for etablering av nye bustader. Oppføringa av bustader må vera i samsvar med T Mjuke trafikantar gang og sykkelveg: Viser til at etablert fortau langs planområdet i sør er av eldre dato og treng ei oppjustering. Statens vegvesen ynskjer at det vert etablert gang og sykkelveg frå avkøyringa ved elva i vest til krysset i nordaust ved Finnebakken. Minimumsbredde skal vera 3 meter. Det vil bli stilt rekkjefølgjekrav til etablering av gang- sykkelveg. Avkøyringar: Framtidig tilkomst il eldresenteret må utformast etter Vegnormal 017. Viser til at det er mogleg å heve terrenget fram mot kanten av Fv 555 for å oppnå tilfredsstillande sikt på staden. Avkøyringa skal ha siktsone på 6 x 66 meter. Svingradius 9 meter. Avkøyringa til gnr. 63 bnr. 42 vert vurdert som trafikkfarlig. Statens vegvesen ber om at denne vert stengt for biltrafikk og at ny tilkomst vert etablert i nedre del av eigedommen. Etter synfaring med Os kommune og ABO vart det semje om at ABO skulle utforme eit forslag med rundkøyring ved krysset sør for Kiwi-butikken. Kommentar Vi syner til referat får fleire møte som har vore med Statens vegvesen den og Det er semje mellom kommunen, tiltakshavar og Vegvesenet om at kravet til byggjegrense på 30 meter er lite relevant inn i eit senterområde. Planområdet ligg likevel noko vanskeleg til i innersving på Hatvikvegen. Byggjeavstanden kan difor ha stor verdi for siktforholda langs vegen. Det er positivt for siktforholda at bustadhuset på bnr. 24 vert rive. Dette står like opp i fortauet i dag og hindrar for tilfredstillande møtesikt på Hatvikvegen. 37

38 Det er semje mellom partane at krysset Hatvikvegen /Steinneset skal utbetrast som fullkanalisert T-kryss. Som det går fram av møtereferata, har ein vurdert fleire ulike kryssløysingar og landa på nemnde T-kryssløysing. Det skal i tillegg innarbeidast opphøgd fotgjengarfelt ved Finnebrekka og ved Steinneset. I tillegg skal det etablerast fartsreduserande humpar i vegen som vist i plankartet. Til slutt er det semje om at fortauet på nordsida av Hatvikvegen skal utvidast. Sidan dette utbetringsarbeidet er knytt opp mot to plansaker som vert lagt fram til handsaming om lag samstundes, har ein vald å legge kryssløysinga inn i den eine planen (Planen for Hamnevegen Steinneset). Det er vald ei felles plangrense langs ytterkant av nytt fortau mot Lientomta. Det er sett rekkjefølgjekrav til opparbeidinga av krysset i begge dei nemnde plansakene. Noverande avkjørsle til bustadhuset på bnr. 24 (Lientomta) vert stengd. 4. Bergen Sjøfartsmuseum, datert Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Hamnevegen, gnr. 63, 24, 41, 404, 510 mfl. som kan bli direkte råka av det planlagde tiltaket. Dei har heller ingen indikasjon på at området har vore nytta som ankringsstad eller hamn i eldre tid. Tiltaket i sjø er av mindre storleik. Museet har difor ingen merknader til det planlagde arealinngrepet. Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Museet gjer difor merksam på at tiltakshavar pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stansast og ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Kommentar Evt. funn kulturminneverdiar i sjøen er sikra i føresegnene ved at desse krev at arbeidet i slike tilfelle må stogga og melding sendast museet. 5. Bergen og Omland havnevesen Viser til at det er grunt i området og at det derfor berre vil vera småbåtar som kan ferdast her. Det vert likevel gjort merksam på at eventuelle anlegg ikkje må vera til hinder for ferdsel i området. Dei minner om at tiltak som bygging, graving, utfylling i sjø samt andre tiltak som kan påverke sikkerheita eller moglegheit for å kome seg fram i sjøområde krev løyve frå BOH jf hamnel ledd. BOH meiner denne søknadsplikta må takast inn i reguleringsføresegnene. Det er ikkje tilstrekkeleg at tiltaket er vist i planen. Kommentar Det er innarbeidd eige punkt i føresegnene om at alle tiltak i sjø skal søkjast godkjenning for etter hamnel

39 6. Fylkesmannen i Hordaland, datert Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til planframlegget. Viser til Fylkesmannens temaside om planlegging og ber om at desse signala vert lagt til grunn for det vidare planarbeidet. Kommentar Merknaden er teke til orientering 7. Os kommune, barnetalsmann, datert Med utvida område foreslår barnetalsmannen ei buffersone mellom fylkesvegen og bustadane, dette med tanke på støy og sikt forholda. Opprettheld elles tidlegare innsendte kommentarar. Kommentar Alle støyforhold er ivareteke i planforslaget. Jfr. eigen rapport utarbeidd av Kilde Akustikk AS 8. Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga, datert Brevet gjengir Bergen sjøfartsmuseum sine kommentarar til planarbeidet. Desse er omtalt i punkt Private merknader Det er ikkje motteke private merknader til planforslaget; men planframstillar er kontakta av nokre av dei som har naust langs Hamnevegen og som bur i rekkehusa Hamnevegen Nokre av dei som har naust langs Hamnevegen har relativt store nausttomtar som strekkjer seg over Hamnevegen. På oppsida av vegen har desse nokre biloppstillingsplassar som er til stor verdi for eigarane dette gjeld. Desse eigarane får høve til å nytta gjesteparkeringa i det planlagde nye garasjeanlegget. Dei som bur i rekkjehusa i Hamnevegen 4 18, har peika på manglande dimensjon/kapasitet på eksisterande avlaupsleidningar i Hamnevegen. Dette tilhøvet blir teke vare på i den vidare planlegginga av utbygginga på bnr. 24, 42 og 407. Os, den ABO Plan & Arkitektur 39

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

SKILDRING M/ROS-ANALYS E

SKILDRING M/ROS-ANALYS E REGULERINGSPLAN SMÅBÅTHAMN MOLO HJORTÅSVÅGEN Del av gnr. 30,bnr.2 KVINNHERAD KOMMUNE SKILDRING M/ROS-ANALYS E PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING Pb.103-5649 EIKELANDSOSEN-

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS 10.06.2015 061/15 Kommunestyret PS 18.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/155 Mindre reguleringsendring - Knarvik

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

1. Lite farleg. 4. Svært sannsynleg 1.4 2.4 3.4 4.4. 3. Sannsynleg 1.3 2.3 3.3 4.3. 2. Lite sannsynleg 1.2 2.2 3.3 4.2

1. Lite farleg. 4. Svært sannsynleg 1.4 2.4 3.4 4.4. 3. Sannsynleg 1.3 2.3 3.3 4.3. 2. Lite sannsynleg 1.2 2.2 3.3 4.2 Side 1 av 6 9.0 Vurdering av risiko og sårbarheit - ROS-analyse. For tiltak som krev konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova skal det gjerast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) før gjennomføring

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Saksnr Utval Type Dato 088/17 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMTutvalet) PS 03.10.2017 071/17 Kommunestyret

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Fråsegn - Detaljregulering av delar av gnr 64/160, Ænes - Kvinnherad kommune. PlanID

Fråsegn - Detaljregulering av delar av gnr 64/160, Ænes - Kvinnherad kommune. PlanID REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/11969-3 Saksbehandlar: Per Nordmark, Gunhild Raddum, Lars Øyvind Birkenes, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet.

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID - 2016000032 Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 Detaljregulering for gnr 74 bnr 21 og 29 Utval: Møtedato: Saksnr.: Det faste utvalet for plansaker

Detaljer