Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad"

Transkript

1 Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group for Oslo Havn KF , revidert og

2 2 Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON Skisse eksisterende situasjon Skisse - mulig fremtidig situasjon BAKGRUNN EKSISTERENDE FORHOLD Lokalisering og størrelse Eierforhold Planområdet og forholdet til tilliggende arealer PLANSTATUS Nasjonale bestemmelser og føringer Overordnete kommunale planer og vedtak Annet planarbeid Gjeldende regulering MEDVIRKNING Innspill ved kommunalt samråd Forhåndsuttalelser FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Utvikling av planforslaget Vurdering av alternativer PLANFORSLAGET Reguleringsformål Avgrensning av planområdet Område for bebyggelse og anlegg Område for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Miljøkrav og krav til dokumentasjon KONSEKVENSER AV FORSLAGET Forholdet til overordnete planer og mål Byutvikling og landskap Bruk av området Trafikk Støy Luftforurensning Andre miljøforhold Sosiale og økonomiske virkninger Risiko og sårbarhet ILLUSTRASJONER... 51

3 3 1. FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Skisse eksisterende situasjon 1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon

4 4 2. BAKGRUNN Med utgangspunkt Bystyrets fjordbyvedtak om transformering av havnearealer til utbyggingsformål skal det legges til rette for utvikling av Filipstadområdet fra Frognerstranda/ Hjortnes til Aker brygge. To av grunneierne på Filipstad, Oslo Havn og ROM Eiendom, har tidligere tatt opp arbeidet med regulering av Filipstad, inklusive fergeterminalen på Hjortnes. Med utgangspunkt i forslag til planprogram ble planskisse for regulering ble innsendt i juli Dels på grunn av mange uavklarte forhold som vil ha innvirkning på løsningen, som fremføring av E18 og fjordbytrikk, og dels på grunn av uenighet om innholdet, ble denne planen ikke behandlet. I forbindelse med behandling av fjordbyplanen ble planprogram for delområdene innen fjordbyen fastsatt i april Oslo Havn ønsker nå å fremme detaljreguleringsplaner for ny fergeterminal på Hjortnes og for utvikling av Hans Jægers kvartal mot Aker Brygge, som er de to områdene som i størst grad vil være uavhengig av øvrig utvikling på Filipstad. Hensikten med planarbeidet på Hjortnes er å legge til rette for fremtidig ferge- og cruisevirksomhet og for å kunne oppføre ny næringsbebyggelse som en skjerm mot Filipstadområdet for øvrig. Plan- og bygningsetaten har samtidig tatt opp arbeidet med en områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for hele Filipstad. Det er lagt opp en fremdriftsplan som tar sikte på at områdereguleringen og de to detaljreguleringene skal utlegges til offentlig ettersyn og fremmes for politisk behandling samtidig. Områdeplanen skal konsekvensutredes i henhold til vedtatt planprogram for Filipstad. I tilknytning til detaljreguleringen er det gjort noen supplerende utredninger. Oslo Havn og ROM Eiendom har også sett på løsning for midtområdet sør for E18 og nordområdet nord for veien. Dette er sendt inn som grunneiernes innspill til områdereguleringen. Grunneierne foreslår en løsning som totalt kan overstige m2, som fjordbyvedtaket legger opp til. Det kan oppnås en boligandel på 40% og totalt tilgjengelige friarealer på over 100 daa. Illustrasjonsplanen for grunneiernes samlete forslag er også tatt inn i saksfremstillingen for Hjortnes for å redegjøre for hvordan detaljreguleringsplanene kan innpasses i en helhetlig løsning.

5 5 3. EKSISTERENDE FORHOLD Figur 1 Oversiktsbilde med avmerket planområdet 3.1 Lokalisering og størrelse Planområdet er den vestligste delen av Filipstadområdet, i en avstand på ca. 1,8 km. Fra Rådhusplassen. Området omfatter eksisterende terminalområde på Hjortnes, inklusive terminalbygg og tilliggende biloppstillingsarealer mot øst. I nord avgrenses området av planlagt ny E18, i vest mot sjøen og båtplassene ved Kongen, og i syd og øst mot det øvrige Filipstadområdet. Planområdet utgjør totalt et areal på ca. 210 daa, hvorav 116 daa i dag er sjø. 3.2 Eierforhold Planområdet berører en rekke eiendommer: - Gnr. 210 bnr. 15 og deler av gnr. 210 bnr. 2 som eies av Oslo Havn KF - En del av gnr.210 bnr. 3, som eies av ROM Eiendom - En del av gnr. 210 bnr. 27, som eies av Oslo kommune. 3.3 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Topografi og landskap Planområdet er et flatt kaiområde, som domineres av asfalterte flater. Det er ingen vegetasjon innen området. Nord for E18 og jernbaneområdet stiger terrenget mot boligområdene på Skillebekk. Bruk og bebyggelse Størstedelen av området benyttes i dag til havnevirksomhet og fergeterminal. I vest er det anløpskai for ferge, med et terminalbygg i inntil 5 etasjer. Inntil terminalbygget ligger et en-etasjes bygg med ramper opp til bilankomst og parkering på taket. Planområdet berører også lagerskur i syd. Innen området er det oppstillingsplass for fergetrafikken. Et mindre areal i nordøst er en del av NSBs areal for godshåndtering.

6 6 Figur 2 Planområdet Verneinteresser Filipstad er et område med få historiske spor. Innenfor planområdet for fergeterminalen er det ingen bebyggelse eller anlegg av stor bevaringsverdi. Planområdet ligger mellom fjorden og etablerte bystrukturer på Ruseløkka og Skillebekk. Disse områdene har typisk bebyggelse fra 18- og 1900-tallet, og er bevaringsverdige bymiljøer. Tiltak i planområdet vil få konsekvenser både for den visuelle opplevelsen av byen innenfor, og for områdenes kontakt med havnebassenget. Miljøfaglige forhold Området er i dag belastet med en del støy, både fra trafikk og havnevirksomhet. Den dominerende støykilden er veitrafikken på E18. I dag har de mest utsatte boligene nord for E18 uakseptable forhold og ligger i "rød sone" for veitrafikken. I dag overskrides grenseverdiene for luftforurensning i området. veitrafikken på E18 gir forurensning i en sone på opp til 200 meter på begge sider av veien, men også fergetrafikken (ved landligge og ut- /innmanøvrering) bidrar til forurensningen. I forbindelse med veianlegg er det i 2009 foretatt undersøkelser med hensyn på forurenset grunn i området, og det er ikke funnet uakseptable forurensninger. Kjennskap til potensielle forurensningskilder tilsier imidlertid at en likevel må påregne at området kan være noe forurenset med miljøfarlige stoffer. Området har gode solforhold. De fremherskende vindretningene er nord-nordøst om vinteren og syd/ sydvest om sommeren.

7 7 Trafikkforhold Området grenser mot E18 i nord. E18 er senket ned under Hjortneskrysset og går på terreng på begge sider av krysset. E18 har her en trafikkmengde på ÅDT ca på Frognerstranda og ca over Filipstad. Gang- og sykkeltraséer går langs E18 og videre i Munkedamsveien mot sentrum. Via friområdet Tinkern i nord er det mulig å nå bydelene lenger nord via gangbro for syklene/ gående. Kaiområdene er avstengt av sikkerhetsmessige årsaker. Risiko- og sårbarhet Området er i dag inngjerdet og må tilfredsstille nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav til kaier og terminaler. Infrastruktur Området ligger nær Oslo sentrum, med et bredt servicetilbud. Nærområdene Aker Brygge og Tjuvholmen gir også ulike brukstilbud. Den lokale kollektivtrafikken består i dag av to busslinjer som ender på Filipstad. Området har vann- og avløpsnett som betjener eksisterende virksomheter. Det er ført fjernvarmeledninger frem til området. Estetikk og byggeskikk I dag består bebyggelsen innen området bare av terminalbygget til fergene. Dette vil ikke gi føringer for videre utvikling av området. Området er imidlertid eksponert fra fjordbassenget og fra områder på motsatt side av bassenget. I og med at Filipstad ligger i innseilingen til Oslo, vil området være et vesentlig element i byens landskapsbilde. Barns interesser Området har ingen bruksområder for barn og unge. Universell utforming Området er i dag ikke tilrettelagt for universell utforming. Juridiske forhold Det er ingen juridiske forhold som gir føringer for utviklingen av området. Figur 3 Fra gangbro over E18

8 8 Figur 4 Fra nordøst mot terminalen Figur 5 Oversiktsbilde

9 9 4. PLANSTATUS 4.1 Nasjonale bestemmelser og føringer Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. Retningslinjene tilsier en høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. RPR for barn og unges interesser i planleggingen stiller blant annet krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen. Det stilles krav til fysisk utforming slik at anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelige arealer for barnehager. Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T-1442 skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseiere beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en gul og en rød sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nasjonal Transportplan legger opp hovedlinjene i regjeringens transportpolitikk, og handler om hvordan infrastrukturen i landet skal rustes opp de neste 10 årene. E18 forbi Filipstad er ikke et prioritert prosjekt. 4.2 Overordnete kommunale planer og vedtak Kommuneplan og kommunedelplaner Kommuneplan Oslo mot 2025 utpeker prinsipper for utviklingen av helheten i Fjordbyen og for delområder som Filipstad. Planen angir sta\rategier for bærekraftig utvikling. Det skal tilretteslegges for knutepunktbasert utbygging innenfor byggesonen. Filipstad er angitt for blandet arealbruk. Kommunedelplan (KDP) 2, Oslos sentrale sjøside, vedtatt , angir ny bruk av Oslos sentrale sjøside for4 fremtidig byutvikling. Filipstad avsettes som viktig fremtidig byutviklingsområde. KDP5, Fjordbruksplanen, vedtatt av Bystyret , legger til rette for ulike friluftsaktiviteter og bedret tilgjengelighet til fjordområdet. Den styrker vernet av verdifulle arealer og forekomster for Oslos strandområder, øyer og havflate. KDP 8, Grøntplan for Oslo, vedtatt ,er en prinsipplan for den overordnete grøntstrukturen innenfor byggesonen i Oslo, og skal legge til rette for å styrke byens blågrønne struktur. KDP 13, Indre Oslo - Infrastruktur, bystruktur, bymiljø, vedtatt , gir rammer for byutvikling, byreparasjon, miljøbevaring og transport i indre by og sentrum, og trekker opp langsiktige mål for disse områdene. Planen vil være et styringsredskap og bli fulgt opp ved videre planarbeid. KDP 14, Lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner, vedtatt , erstatter rikspolitiske retningslinjer om etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Detaljhandel skal være fremtredende i Oslo sentrum. KDP 17, Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt , fastsetter et bredt spekter av tog og møteplasser i byggesonen innenfor Ring 3, unntatt sentrumsområdet. Planen gir bestemmelser om torg og møteplasser ved nye utbyggingsprosjekter. Vedtak Fjordbystrategien, vedtatt , omhandler utvikling av Oslos havneområder til byutvikling. By- og havneutvikling i Oslo, vedtatt , gir prinsipper for delområder.

10 10 Fjordbyplanvedtaket, vedtatt , fastlegger prinsipper fro utvikling av helheten i Fjordbyen og for delområder med planprogram for Filipstad. Planprogram for Filipstad ble vedtatt Oslomiljøet - byøkologisk program, vedtatt , gir overordnete mål og innsatsområder. Byøkologisk program , bystyremelding, vedtatt Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo, vedtatt , sier blant annet at ved utbygging av Filipstadområdet må utbygger pålegges å etablere varmepumpestasjon som utnytter varmen i sjøvannet og tilfører dette fjernvarmenettet. 4.3 Annet planarbeid Pågående planarbeid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo angir Filipstad som et transformasjonsområde med nu gate - og byromsstruktur. Det foreslås blandet arealbruk og maks. byggehøyde 42 meter. Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone er en revisjon av Grøntplanen fra Formålet er primært å sikre manglende turveilinker og å bevare og videreutvikle byens grøntstruktur. Oslopakke 3 er en videreføring av Oslopakke 1 og 2 og forvalter finansiering av vei- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus ved hjelp av bompenger på Oslos innfartsårer. E18 på strekningen forbi Filipstad ligger ikke inne i Oslopakke 3. Utredningsarbeid for Vestkorridoren vil danne grunnlag for kommunedelplan og konsekvensutredning for E18-korridoren i Bærum. Planarbeid stilt i bero E18 Vestkorridoren omfatter blant annet strekningen Frognerstranda - Lysaker. Fremdriften for arbeidet er imidlertid usikker. Konsekvensutredning Slottsparktunell vurderer alternative løsninger for en tunell under Slottsparken, som siste byggetrinn av Ring 1 i Oslo sentrum. Statens Vegvesen anbefaler at to av tunellalternativene sikres fremtidig gjennomførbarhet, men at tunellen ikke prioriteres på kort sikt. 4.4 Gjeldende regulering Området omfattes av reguleringsplan S- 3349, vedtatt og er regulert til trafikkområde - havn, fergeterminal, gods og lager. Planen angir byggesoner for service- administrasjon og lager. Planen omfatter også atkomstvei fra Hjortneskrysset. Terminalbygget og tilliggende arealer omfattes av bebyggelsesplan 152/29.

11 11 5. MEDVIRKNING 5.1 Innspill ved kommunalt samråd Gjennom kommunalt samråd kan fagetater, bydelen og barnas representant i bydelen(e) gi innspill til forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ. Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg. Liste over samrådsinnspill 1. Bydel Frogner, bydelsutvalget Byantikvaren Helse- og velferdsetaten Friluftsetaten Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Vann- og avløpsetaten Renovasjonsetaten Hafslund Nett Norsk Maritimt Museum Gravferdsetaten Sammendrag av samrådsinnspill Bemerkning 1 Bydel Frogner, bydelsutvalget Viser til en rekke tidligere uttalelser i forbindelse med planarbeid på Filipstad. Finner det bemerkelsesverdig at detaljreguleringen fremmes før de store linjene er nedfelt i en områdeplan. Mener at detaljreguleringen for Hjortnes ikke bør fremmes før overordnete strukturer er fastsatt. Understreker følgende punkter og innspill, hvorav noen gjelder hele Filipstadområdet: - E18 langs Frognerstranda må føres under bakken. - E18 over Filipstad må legges under bakken. - Areal for cruise- og fergeterminal må reduseres i forhold til Tinkern, og siktlinjer fra eksisterende bydel må sikres. - Stor skole og to store barnehager må reguleres inn i området, og tidfestes tidlig i rekkefølgebestemmelsene. - Bebyggelsen ønskes strukturert som karrébebyggelse som tar opp den overveiende bebyggelsesstruktur i bydel Frogner. Det ønskes en økning av prosentandel boligbebyggelse fra 50 til 70 % med maksimale høyder mellom 6 og 8 etasjer. - Det foreslås et bade- og svømmeanlegg på Filipstadområdet, evt. i sammenheng med skolen. - Det foreslås at en åpen badestrand anlegges i forbindelse med havnepromenaden. - Det særpregete landskapsrommet ved innseilingen til Frognerkilen må hensyntas, og det frarådes plassering av et høyt hotellkompleks. - Ved eventuelle reduksjon av båtplasser langs Frognerstranda må det kompenseres med nye båtplasser innenfor Filipstad. - Bydelen ønsker en vurdering av muligheter for en T-banestasjon på Filipstad i sammenheng med fremtidig T-bane fra Fornebu til Oslo sentrum. - Fjordtrikk anbefales å utgå til fordel for en T-baneløsning. - Energiforsyningen må være klimanøytral. Dette gjelder også fergeterminalen, herunder landstrøminstallasjon for fartøyene. - Det anbefales regulert egen tomt for flerbrukshall. Bemerkning 2 Byantikvaren - Siktlinjer og kontakt med den historiske byen og fjorden, kontakt mellom de ulike bydelene og visuell kontakt med det overordnete landskapsrommet bør være premiss for utviklingen av Filipstad. - Beliggenheten i forhold til tilgrensende kulturmiljøer og i det store landskapsrommet gjør at tiltak som omfattende utfyllinger eller betydelige byggehøyder vil få konsekvenser for kulturminner av regional og nasjonal verdi. Dersom planen åpner for slike tiltak kan det bli aktuelt å oversende planen til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.

12 12 - Kaifrontene i den eldste delen av kaiområdene på Filipstad bør bevares sammen med kranbaner og pullerter for å videreføre spor av den maritime historien. - Kongen bør innlemmes i planen og reguleres til hensynssone for bevaring av kulturmiljø. - I forbindelse med evt. flytting av rundkjøring på E18 må det vurderes konsekvenser for mulighetene for å legge E18 i tunnel videre vestover fra Kongen. - Det er funnpotensial for automatisk fredete kulturminner i området.da området i dag er utilgjengelig for underøkelser, anbefales at det søkes Riksantikvaren om utsettelse av kulturminnelovens undersøkelsesplikt. Kfr. bemerkning fra Norsk Maritimt Museum Bemerkning 3 Helse - og velferdsetaten - Planområdet er i dag utsatt fra støy fra E18, jernbaneverkets driftsbanegård og eksisterende havneterminal, og store deler av planområdet ligger i rød eller gul støysone. For etablering av støyfølsom bebyggelse krever planretningslinje T-1442 en støyfaglig utredning. For etablering/ utviding av ny støykilde, her havneterminal, krever retningslinjen utarbeidet støykart for å dokumentere eventuelle belastning for støyfølsom bebyggelse i eller utenfor området. - Det er registrert forurenset grunn i planområdet (tungmetaller, PAH og olje) Bemerkning 4 Friluftsetaten - Det er viktig å ivareta kvaliteten på havnepromenaden, Tinkernallmenningen og Fjorparken, som alle grenser inn mot planområdet. Alternative løsninger for havnefunksjonene bør vurderes i forhold til konsekvensene for disse arealene, og spesielt i forhold til Fjordparken. - Etaten viser til føring i planprogrammet om at bebyggelse i Fjordparkens bakkant bør henvende seg mot parken og understreke parkens offentlige funksjon og karakter. - Det vises også til arbeidet med kvalitetsprogram, der miljø er et prioritert tema. Det er viktig å sette høye miljøkrav, samt å tilpasse planen til fremtidige klimaendringer. Bemerkning 5 Omsorgsbygg Oslo KF Viser til at bydelen har dårlig barnehagedekning og mangler egnet areal til barnehager. Planforslaget må beskrive hvilke behov for barnehageplasser boligene generer, og hvordan dette er tenkt løst. Bemerkning 6 Undervisningsbygg Undervisningsbygg forutsetter at varslede tiltak er i samsvar med tidligere planinitiativ for hele Filipstad-området og ber om å bli involvert i den videre utvikling av området. Det bes om at det tar hensyn til barns og barns skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden. Bemerkning 7 Vann- og avløpsetaten Utviklingen må ses i sammenheng med hele Filipstadområdet. Etaten bidrar med innspill i arbeidet med områdereguleringen. Bemerkning 8 Renovasjonsetaten Har generelle kommentarer knyttet til deres virkeområde. Bemerkning 9 Hafslund Nett Hafslund nett har elektriske anlegg i reguleringsområdet og har generelle kommentarer knyttet til deres virkeområde. Bemerkning 10 Norsk Maritimt Museum Området vurderes å ha potensiale for automatisk fredete kulturminner under vann, samt sjøavsatt lag under fyllmasser på land. Det kan derfor påregnes krav om arkeologiske undersøkelser i henhold til kulturminnelovens 9. Disse bør gjøres på et tidlig stadium i planprosessen, NMM ber om å få reguleringssaken til uttalelse ved offentlig ettersyn. Bemerkning 11 Gravferdsetaten Har ingen merknader.

13 13 Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill Til bemerkning 1 Bydel Frogner, bydelsutvalget - Verken løsning av E18 langs Frognerstranda eller over Filipstad er en del av detaljplanen for Hjortnes. I detaljplanen er det tatt utgangspunkt i PBEs føringer med hensyn til nødvendig avstand fra veien. - Areal for cruise- og fergeterminal må avsettes slik at det gis en effektiv terminal, og er ut fra dette søkt redusert så langt mulig. Arealet er i samsvar med tidligere vedtak om arealavgrensning, og siktlinjer fra Tinkern og eksisterende bydel sikres i forslaget. - Det er lagt inn mulighet for barnehage i bebyggelsen mot Fjordparken. I og med at det ikke vil være stor andel boliger innen planområdet for regulering av terminalområdet, er det ikke relevant å knytte rekkefølgebestemmelser til denne utbyggingen. Det er innpasset skole i forslaget. - Det stilles strenge miljøkrav i forbindelse med utviklingen. Det er planlagt landstrøm til fergeterminalen i Ved utformingen av planforslaget er det lagt stor vekt på hensynet til det særpregete landskapsrommet. Forslagsstiller mener imidlertid at området kan tåle et høyere bygg som et landemerke ved innseilingen i sydvest. - De øvrige punktene, om karrébebyggelse, badeanlegg og flerbrukshall badestrand, innpassing av båtplasser og T-baneløsning gjelder Filipstadområdet som helhet og må vurderes i forbindelse med områdeplanen. Til bemerkning 2 Byantikvaren - Siktlinjer og kontakt med den historiske byen og fjorden, kontakt mellom de ulike bydelene og visuell kontakt med det overordnete landskapsrommet har vært noen av premissene for utvikling av området. Bebyggelsen er utformet slik at viktige siktlinjer sikres. - Planforslaget innebærer noen utfyllinger av dagens kai og etablering av en ny pir for å kunne etablere en god og effektiv terminal. Disse utfyllingene har imidlertid etter forslagsstillers vurdering verken lokalisering eller utstrekning som kan gi konsekvenser for kulturmiljøet i området. - Kaifrontene i den eldste delen av kaiområdene på Filipstad inngår ikke i detaljplanen for terminalområdet, men vil omfattes av områdeplanen for Filipstad. - Forslagsstiller har forståelse for ønsket om å sikre bevaring av Kongen, men finner det ikke naturlig å innlemme området i planområdet for terminalen. - Planforslaget er avgrenset slik at mulige vurderte løsninger for E18 ikke begrenses, men veien inngår ikke i forslaget. Konsekvenser av flytting av rundkjøringen vil derfor ikke bli vurdert i denne planen. Til bemerkning 3 Helse - og velferdsetaten - Reguleringsbestemmelsene inneholder krav om at MDs retningslinjer T-1442 skal tilfredsstilles. Det er også utført en støyutredning i tilknytning til planen. - Evt. forurenset grunn vil bli håndtert i henhold til gjeldende krav. Til bemerkning 4 Friluftsetaten - Planforslaget er avgrenset mot havnepromenaden sydover fra Tinkern og mot Fjordparken i syd. Illustrasjonsplanen viser hvordan havnepromenaden og Fjordparken kan etableres og hvordan forslaget er tilpasset disse elementene. - Bebyggelse i Fjordparkens bakkant vil henvende seg mot parken, og inneholde virksomheter som kan knytte seg til denne. - Det vil bli stilt høye miljøkrav til utvikling av området. Vurderinger tilsier at havet kan stige til k. 2,3, dvs. at k. 2,5 er sikker terskelhøyde. Til bemerkning 5 Omsorgsbygg Oslo KF Det er lagt inn barnehage i bebyggelsen mot Fjordparken. I planområdet vil det imidlertid bare kunne innpasses en liten andel boliger, slik at barnehagen vil kunne betjene det øvrige Filipstadområdet.

14 14 Til bemerkning 6 Undervisningsbygg Det er lagt inn skole i planforslaget. Detaljplanen er imidlertid avgrenset slik at den ikke legger føringer for skoleveier. Detter må tas opp i forbindelse med områdeplanen for hele Filipstad. Til bemerkning 7 Vann- og avløpsetaten, bemerkning 8 Renovasjonsetaten og bemerkning 9 Hafslund Nett Bemerkningene tas til etterretning. Til bemerkning 10 Norsk Maritimt Museum Bemerkningen tas til etterretning. Forslagsstiller avventer Riksantikvarens svar på forespørsel om mulig dispensasjon for registrering av automatisk fredete kulturminner. 5.2 Forhåndsuttalelser Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. Liste over forhåndsuttalelser 1. Bydel Frogner, bydelsutvalget Friluftsetaten Byantikvaren Samferdselsetaten Hafslund Nett Hafslund Fjernvarme Ruter AS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Statens Vegvesen Kystverket Sørøst Fiskeridirektoratet Region Sør ROM Eiendom Christiania Roklub Norske Studenters Roklubb Oslofjordens Friluftsråd Ruseløkka/Skillebekk beboerforening Sammendrag av forhåndsuttalelsene Bemerkning 1 Bydelsutvalget i bydel Frogner Bydelen gjentar sin uttalelse til samrådsinnspill. Bemerker at kunngjøringen er lite detaljert og at de vil komme tilbake med ytterligere detaljer når reguleringsarbeidet har kommet et steg videre. Bydelsutvalget er kjent med planene om at planarbeide for delområder og Filipstad som helhet skal ses i sammenheng, men mener allikevel at det ikke bør legges fram en detaljregulering for Hjortnesterminalen før det er lagt føringer for for eksempel kollektivtrafikk, gater og bebyggelsesstruktur for hele Filipstad. Bydelsutvalget ønsker å framheve følgende punkter, hvorav noen gjelder for hele Filipstad_ - E18 langs Frognerstranda må føres under bakken - E18 over Filipstad legges under bakken - Areal for cruise- og fergeterminal må reduseres i forhold til Tinkern og siktlinjer fra eksisterende bydel må sikres. Foreslått ekstra pir mot vest må fjernes. - Stor skole og to store barnehager (2X8 avdelinger, ca 100 barn) må reguleres inn på plankartet og tidfestes tidlig i rekkefølgebestemmelsene. - Bebyggelsen ønskes overveiende utformet som karrébebyggelse som tar opp mønsteret fra den eksisterende bydelen. Det ønskes totalt 70% boligbebyggelse, med maksimale høyder på 6 til 8 etasjer. - Det ønskes etablert bade- og svømmeanlegg på Filipstadområdet, evt i sammenheng med skolen. - Det må anlegges åpen badestrand i forbindelse med strandpromenaden. - Porten inn mot Frognerkilen må bevares, med Bygdøynes på den ene og Filipstad odde på den andre siden. Bydelsutvalget fraråder plassering av et høyt hotellkompleks sydvest i Hjortnesplanen, da dette vil kunne ødelegge opplevelsen av porten inn til Frognerkilen.

15 15 - Det avsettes plass til stoppested for Bygdøyfergen - En eventuell reduksjon av småbåter langs Frognerstranda må kompenseres innenfor Filipstad planområde. - Det vurderes muligheten for t-banestasjon på en fremtidig strekning fra Fornebu til Oslo sentrum. - Fjordtrikk fjernes til fordel for t-baneløsning. - Energiforsyning til området må være klimanøytral. Dette gjelder også fergeterminalen, herunder landstrøminstallasjon for fartøyene. - Det reguleres egen tomt til flerbrukshall. Bemerkning 2 Friluftsetaten Viser til bemerkninger gitt i planinitiativ. Bemerkning 3 Byantikvaren Peker på at det er gjort funn av automatisk fredete kulturminner i nærområdet til planområdet. Det befinner seg trolig også skipsvrak fredet etter kulturminneloven under fyllmassene på Filipstadkaia. Etter samråd med Norsk Maritimt Museum anser Byantikvaren at det er potensial for tilstedeværelse av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren anser imidlertid at planområdet ikke er fysisk og praktisk tilgjengelig for arkeologisk registrering. Byantikvaren anser derfor på nåværende tidspunkt at det vil være hensiktsmessig å søke Riksantikvaren om en utsettelse av kulturminnelovens undersøkelsesplikt til realisering av tiltak. En endelig avgjørelse av dette vil imidlertid være opp til Riksantikvaren. Når det gjelder forholdet til nyere tids kulturminner viser Byantikvaren til uttalelse av og understreker hovedelementene i den: - Byantikvaren vil fraråde ytterligere utfyllinger i indre havnebasseng. Dette vil medføre at byen innenfor blir enda mer fjernet fra kontakten med fjorden. Eventuelle utfyllinger må etter Byantikvarens syn basere seg på et vannregnskap hvor minimum tilsvarende arealer åpnes opp andre steder i planområdet. - Kaifrontene i granitt i den eldste delen av kaiområdene på Filipstad bør derfor bevares sammen med kranbaner og pullerter. - De to eldre kranene som midlertidig er flyttet bør tilbakeføres til kaiområdet. - Bevaringsverdien til de to ytterste skurene, Joh.Johansens anlegg og Mohngården må vurderes i den videre planprosessen som elementer som kan skape tidsdybde og historisk forankring i en ny bydel. - Siktlinjer og kontakt med den historiske byen og fjorden, kontakt mellom de ulike bydelene og visuell kontakt med det overordnede landskapsrommet bør være premiss for utviklingen av Filipstad. - Beliggenheten i forhold til tilgrensende kulturmiljøer og i det store landskapsrommet gjør at tiltak som utfyllinger eller økte byggehøyder vil få konsekvenser for kulturminner av regional og nasjonal verdi. Dersom planen åpner for slike tiltak kan det bli aktuelt å oversende planen til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. Byantikvaren viser til at planområdet er utvidet mot vest i retning mot Kongen. Byantikvaren ser det som positivt at anløp av cruiseskip foreslås flyttet fra Akershus, men påpeker at Kongen, sammen med Dronningen, er viktige arkitektoniske og kulturhistoriske elementer i Frognerkilen. Byantikvaren forutsetter derfor at de ivaretar sin frie beliggenhet og sin karakter av å være sentrale landemerker også ved etablering av ny fergeterminal, pir og snuhavn for cruiseskip. Kongen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bebyggelse og anlegg og etter Byantikvarens vurdering burde denne innlemmes i planen og reguleres til hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Når det gjelder flytting av dagens rundkjøring på E18, må det vurderes hvilke konsekvenser dette får for muligheten av å legge E18 i tunell fra Kongen og vestover. Bemerkning 4 Samferdselsetaten Samferdselsetaten viser til det pågående arbeidet med områdereguleringsplanen. De ønsker å bli trukket inn i prosessen med det fremtidige kommunale veinettet. For øvrig har de ingen bemerkninger til detaljreguleringsplanarbeidet.

16 16 Bemerkning 5 Hafslund Nett Hafslund Nett har elektriske anlegg i reguleringsområdet og har generelle kommentarer knyttet til deres virkeområde. Bemerkning 6 Hafslund Fjernvarme Opplyser at området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Ledninger i området kan bli berørt av byggearbeider. Bemerkning 7 Ruter Påpeker at planarbeidet må ta hensyn til innpassing av trase for Fjordtrikken. Høring av planprogram for Fjordtrikken samt oppstart av planarbeid vil annonseres i starten av Ruter ser fram til at man i fellesskap skal finne gode helhetlige løsninger for Filipstadområdet. Bemerkning 8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Bemerker at de har begrenset informasjon om planen og derfor kun vurderer den på generelt grunnlag. En vurdering av planen i forhold til kommunens overordnede planer må synliggjøres og det må vurderes hvorvidt konsekvensutredning, herunder planprogram, er nødvendig, jf Forskrift om konsekvensutredninger av 26.juni Det bes om at det i det videre planarbeidet tas faglige hensyn til og gjøres vurderinger i forhold til følgende nasjonale og regionale føringer og retningslinjer: - samordnet areal- og transportplanlegging - klima- og energihensyn - grønnstruktur, biologisk mangfold / viktige naturtyper, landskap, jordvern, vassdrag (fisk), vilt, friluftsliv, vann- og luftforurensning - barn og unges interesser - støy - universell utforming / universell tilgjengelighet Dersom planlagt arealbruk medfører tiltak i sjøareal, forutsetter Fylkesmannen at det utarbeides en miljørisikovurdering knyttet til selve tiltaksgjennomføringen i sjø samt eventuell arealbruksendring i sjø. Miljørisikovurderingen må inneholde en vurdering knyttet til forurensningsfaren samt eventuelle konflikter knyttet til biologisk mangfold og friluftsliv i sjø. Fylkesmannen minner også om at det skal utarbeides konkrete risiko- og sårbarhetsanalyser til alle arealplaner. Bemerkning 9 Statens Vegvesen Region Øst Ønsker ikke å ta stilling til detaljregulering for ferjeterminalen før områdereguleringen for hele Filipstad er godkjent. Dersom detaljreguleringen fremmes før områdereguleringen er godkjent, må det derfor påregnes innsigelse fra Statens Vegvesen. Bemerkning 10 Kystverket Sørøst Viser til at det ved planleggingen av ferge- og cruiseterminaler er viktig å ta høyde for at det i fremtiden kan bli aktuelt med økte skipsstørrelser samt at trafikken kan øke. Det bør derfor avsettes tilstrekkelig stort areal til terminal samt manøvreringsområde. Det er videre vesentlig at kaier / pirer får en optimal utforming i manøvreringssammenheng. Det forutsettes at planarbeidet skjer i samarbeid med representanter for bl.a Color Line. Bemerkning 11 Fiskeridirektoratet Region Sør Har ingen innspill til planarbeidet. Bemerkning 12 ROM Eiendom - Noterer seg at planområdet omfatter opp mot ¾ av deres eiendom sør for E18 på Filipstad. ROM eiendom er fremdeles av den oppfatning at det felles planforslag som ble fremmet i samarbeid mellom Oslo Havn og ROM i 2006 har en god arealdisponering sett i forhold til Fjordbyplanens intensjoner. ROM Eiendom legger til grunn at også det foreliggende planarbeidet vil legge en næringsskjerm øst for fergeterminalen som gir deres eiendom en arealutnyttelse ikke ulik den fra 2006-planen. Det legges også til grunn at én felles atkomst fra E18 i vest opprettholdes for fergeterminalen og næringsområdene.

17 17 - Sentrale spørsmål om blant annet atkomst, internveier og videreføring av grøntdraget fra Tinker n sydover vil måtte avklares i det videre planarbeidet. Dette vil bli førende for ROMs muligheter innenfor sine eiendommer i midtområdet på Filipstad. ROM finner det rimelig at de, som en betydelig grunneier i planområdet, blir trukket inn i arbeidet på et tidlig stadium. Det bemerkes til slutt at det er dårlig samsvar mellom eiendomsgrenser og foreslått byplanstruktur i planområdet og det vises til tidligere initiativ om makeskifte for å oppnå en mer egnet tomtearrondering. Bemerkning 13 Christiania Roklubb - Går ut ifra at gjeldende detaljregulering omfatter de samme planer om ny cruisekai vest for dagens fergeterminal, som de som omfattes av Plan- og bygningsetatens områderegulering, hvor det ble kunngjort utvidelse av planområde i september. - Kongen har siden 1924 vært tilholdssted for Christiania Roklubb og er fremdeles et senter for klubbens aktiviteter på vannet. Chirstiania Roklubb er opptatt av at Kongen sikres mot skipsstøt da cruisehavnen på Filipstad vil ligge nokså nær. Det uttrykkes bekymring for at skip kan komme ut av kontroll og drive inn mot Kongen og skape farlige situasjoner. Bygningen er fundamentert på pillarer og meget sårbar i forhold til en eventuell berøring fra et stort skip. Christiania Roklubb har bedt Plan- og bygningsetaten om å utarbeide en risikoanalyse i forhold til manøvrering av store skip i Frognerkilen og utrede nødvendige tiltak for sikring mot ulykker. - Det er etter Christiania Roklubbs oppfatning helt nødvendig å anlegge en steinmolo foran Kongen som kan utgjøre et solid, og samtidig pent utformet, fysisk skille mellom cruisehavnen og småbåthavnen. Moloen bør plasseres slik at det opprettholdes et åpent vannspeil med mulighet for å manøvrere mindre fartøyer foran småbåthavnen. Den tidligere gjestehavnen kan fylles opp og gi plass til parkeringsplasser, noe det er et stort behov for. Moloen foreslås benyttet til besøk av store yachter eller som fortøyning for Kongeskipet, og den bør kunne være åpen for publikum som en avstikker fra turveien langs Frognerkilen. Roklubben forutsetter at en fysisk sikring av Kongen mot skipsstøt innarbeides i detaljreguleringen og de tas gjerne med på råd i det videre planarbeidet. Bemerkning 14 Norske Studenters Roklubb (NSR) Roklubben er landets største og har sitt klubbhus/båthus i Huk Aveny 2b på Bygdøy, ved siden av bryggen for Bygdøyfergene. Som følge av økt båttrafikk har klubben vært nødt til å flytte mye av sin race-trening bort fra sitt hovedkvarter. Det meste av mosjonsroingen drives imidlertid fremdeles fra klubbhuset på Bygdøy, og et godt tilbud til klubbens medlemmer innebærer blant annet muligheten til å ro ut fra klubbhuset. NSR understreker at tidlig rekruttering og et godt treningstilbud danner basis for videreutvikling på elitenivå. For å oppnå dette er NSR og andre roklubber avhengig av at båttrafikken i Frognerkilenområdet ikke blir så stor at det legger begrensninger på roernes treningsmuligheter innen området. Det gjøres oppmerksom på at også flere ro,- padle- og seilemiljøer har tilhold i Frognerkilen. Disse båtene er sårbare overfor bølger, og NSR frykter at en opptrapping av kommersiell båttrafikk i nærområdet vil forverre treningsmulighetene. Dersom kaiområdene utvides ytterligere, vil dette medføre at annen båttrafikk kommer nærmere roernes områder, noe som er uheldig. Bemerkning 15 Oslofjordens Friluftsråd Har følgende innspill til planarbeidet: - Kaifronten bør i størst mulig grad holdes åpen og gjøres tilgjengelig for allmennheten. - Nedenfor bolig/kontor bør det avsettes rikelig med areal for ferdsel og tilrettelegging for dette. - Det bør i planarbeidet søkes tilrettelagt med mest mulig trafikksikre hovedsykkelvei- og turveitraseer med færrest mulig krysningspunkter ift biltrafikk. - Det bør søkes avsatt tilstrekkelig areal til lekeplass / park i planområdet Oslofjordens Friluftsråd viser til tidligere planinnspill for Filipstad hvor det er pekt på at dagens E18 i dag ligger som en barriere mellom boligområder i nod og sjøen og at det er sterkt ønskelig å legge E18 under terreng. Dette vil i tillegg bedre forurensningssituasjonen i området. Selv om dette ligger utenfor planområdet til gjeldende detaljregulering, er det verdt å nevne pga de positive ringvirkninger dette ville gitt.

18 18 Bemerkning 16 Ruseløkka / Skillebekk beboerforening Viser til tidligere innsendte uttalelser av juni 2009 samt oktober 2010 (gjaldt utvidelse av planområdet for områdereguleringen). Bemerkningen omhandler både fergeterminal på Hjortnes og Hans Jægers kvartal; kun det som er relevant for Hjortnes gjengis her. - Beboerforeningen er først og fremst opptatt av de bygnings- og trafikkmessige konsekvenser for bebyggelsen på Skillebekk og langs Munkedamsveien og går sterkt imot høyhusbebyggelse på Filipstad. Dersom høyhuset fra konkurransematerialet fra noen år tilbake fremdeles ligger inne i planene for fergeterminalen, varsler beboerforeningen at dette vil møtes av kraftige protester. - Beboerforeningen finner det ikke akseptabelt at Hjortneskrysset flyttes vestover da dette kommer rett utenfor boligbebyggelsen på Skillebekk. Kryssets viktigste formål er å knytte ferge- og cruisetrafikken til E18 og det bør, etter beboerforeningens oppfatning, være mulig å løse transportlogistikken for fergeselskapene innenfor områdene på Filipstad, noe som ikke vil berøre boligbebyggelsen på Skillebekk. For å unngå at anlegg og bygninger på terminalen skal bli en mur mot fjorden er det avgjørende at siktlinjene opprettholdes og forsterkes da utsikt til sjøen fra mange punkter i byen danner noe av Oslos identitet som fjordby. Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene Til bemerkning 1 Bydelsutvalget i bydel Frogner Se forslagsstillers kommentarer til bydelsutvalgets bemerkning under Samrådsinnspill. (Avsnitt 5.1, bemerkning 1) Til bemerkning 3 Byantikvaren - Bemerkningen om automatisk fredete kulturminner tas til etterretning. Forslagsstiller avventer Riksantikvarens avgjørelse. - Utfyllingene skjer innen område for fergeterminalen, og vil ikke gi merkbare begrensninger av havnebassenget. Det er ikke rimelig at utfyllingen skal betinge erstatning av vannareal andre steder. - Til bemerkningen for øvrig: Det henvises til kommentarer til samrådsinnspill (Avsnitt 5.1, bemerkning 2) Til bemerkning 5 Hafslund Nett og bemerkning 6 Hafslund Fjernvarme Bemerkningene tas til etterretning. Til bemerkning 7 Ruter Trasé for fjordtrikken vil uansett ikke ligge innenfor planområde Hjortnes. Planforslaget tar hensyn til at ett av alternativene for fjordtrikken vil kunne følge Framnesallmenningen og krysse ny Ring 1 i plan. Til bemerkning 8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen - Det utarbeides konsekvensutredning til PBEs områdeplan for Filipstad. I forbindelse med detaljreguleringen for Hjortnes er enkelte temaer likevel ytterligere illustrert og redegjort for. - Planforslaget er utformet med utgangspunkt blant annet i de nasjonale føringene som nevnes. - Vurdering av miljørisiko knyttet til tiltaksgjennomføringen og evt. arealbruksendring i sjø behandles i ROS -analysen, som utarbeides i tilknytning til planen. Til bemerkning 9 Statens Vegvesen Region Øst Detaljreguleringen vil bli fremmet samtidig med områdereguleringen for Filipstad. Til bemerkning 10 Kystverket Sørøst Planarbeidet skjer i samarbeid med representanter for Color Line. Til bemerkning 12 ROM Eiendom - Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i den felles planskissen fra Oslo Havn og ROM eiendom fra Hjortnesbuen som omkranser fergeterminalen vil få atkomst dirkete fra hovedveien i nord. Denne atkomsten vil også kunne betjene ROM eiendoms arealer. - Detaljplanen for Hjortnes omfatter terminalområdet og en bebyggelsesskjerm rundt dette.

19 19 Til bemerkning 13 Christiania Roklubb - Detaljreguleringsplanen legger til rette for cruise/ ferge på pir 2, men for mindre cruisetrafikk enn hva PBE har ønsket tilrettelagt for. - I ROS-analyse i tilknytning til tidligere innsendt planskisse er blant annet kollisjonsfare med kaikanter vurdert, og forslagsstiller ser ikke behov for å etablere steinmolo utenfor Kongen. I PBEs ROS-analyse i tilknytning til områdereguleringsplanen peker de imidlertid blant annet pekt på muligheten for kollisjon med kaikant. Område for eventuell molo mot Kongen ligger imidlertid ikke innenfor planområde Hjortnes, og bør i så fall inngå i områdereguleringen. Til bemerkning 14 Norske Studenters Roklubb (NSR) Forslagsstiller har merket seg NSRs kommentarer. Utviklingen på Hjortnes vil ikke endre forholdene for roklubben. Til bemerkning 15 Oslofjordens Friluftsråd - Oslofjordens Friluftsråds kommentarer gjelder hele Filipstadområdet, og kravene kan ikke uten videre gjøres gjeldende innenfor terminalområdet. Planforslaget er imidlertid tilpasset de overordnete føringene om innpassing av havnepromenade og sykkelvei. Boliger, skole og andre publikumsrettede virksomheter er orientert mot Havnepromenaden i øst og Fjordparken i syd. - Planforslaget omfatter ikke E18, men forslaget er tilpasset aktuelle løsninger for veien. Til bemerkning 16 Ruseløkka / Skillebekk beboerforening - De nye bygningene innenfor Hjortnesområdet vil bli holdt i varierende høyder, som sikrer flere siktlinjer gjennom bebyggelsen. Forslagsstiller mener at området da vil kunne tåle et en høyere bygning, som et landemerke i innseilingen. - Flytting av Hjortneskrysset er ikke et tema for denne reguleringen. Evt. flytting av dette krysset er ikke begrunnet i løsning av trafikken til fergeterminalen.

20 20 6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE 6.1 Utvikling av planforslaget Rolle og innhold Hjortnesterminalen er en terminal for fergetrafikk. Planforslaget er utformet for å dekke behovet for utvikling i Oslos største fergeanløp så langt man kan se fremover. Området er også foreslått som et anløpsted for et stort cruiseskip og en yacht. For å sikre at fergeterminalen både skal kunne tilfredsstille ISPS-bestemmelsene og redusere overføring av støy er det planlagt en skjerm rundt terminalen, Hjortnesbuen, som utbygges for byutviklingsformål. Det er sannsynlig at fergeterminalen blir bygget før det blir gjort noe med E18. I Hjortnesbuen foreslås innpasset skole, barnehage, forretninger og kontorer mot øst. Mot syd og Fjordparken innpasses forretninger og publikumsrettede funksjoner i 1. og 2. etasje, med boliger over. Det er videre ønskelig å etablere et identitetsskapende landemerke ytterst mot sydvest, og her foreslås en høyere bygning til hotell og konferansesenter. Utbygging av Hjortnesterminalen med bebyggelsen i Hjortnesbuen kan gjøres uavhengig av når det skjer tiltak med E18, eller med byutviklingen på Filipstad for øvrig. Dersom det tar lenger tid å utbygge fergeterminalen kan likevel den søndre del av Hjortnesbuen med hotell, skole, barnehage og boliger realiseres og det vil være et bidrag til å realisere viktige funksjoner og evt. åpne muligheten for realisering av parkarealer i den sydvestre delen av Filipstad Landskap og arkitektonisk kvalitet For å oppnå en god totalløsning av terminalområdet er det foreslått to utfyllinger i sjø. Det ene er en forlengelse av kaifronten i selve terminalen slik at det blir en mer helhetlig utforming av kaifronten opp mot fergen. Arealet benyttes til oppstillingsplasser tilknyttet fergefunksjonene og uteareal til hotellet. Den andre er utfylling av gjestehavnen mot Kongen for å sikre parkeringsplasser for buss. Det foreslås dessuten en ny pir for cruise/ferge pluss en yacht. Utvikling av terminalen tar utgangspunkt i eksisterende terminalbygg. De kjørbare arealene komprimeres til 3 etasjer for håndtering av gods og passasjerer. Hjortnesbuen rundt terminalen blir synlig fra mange vinkler. Det forutsettes derfor stilt store krav til utforming av denne bebyggelsen, spesielt gjelder dette det høyere hotellbygget. Bebyggelsen i og rundt fergeterminalen er også utformet slik at det oppnås siktlinjer fra Tinkern gjennom terminalen på begge sider av hotellet. Langs cruisepiren etableres et terminalbygg for cruise som et telt som kan tas ned om vinteren. Plassering av terminalbygget langs piren sikrer siktlinjer og åpenhet mot fjorden fra byen bak. Tilgjengelighet og transport Forslagsstillers ambisjon er at det til enhver tid skal sikres god tilgjengelighet til området for gående, syklende, bil-, buss og trikkepassasjerer. Reguleringsforslaget kan tilpasses den utvikling av jernbane og hovedveinett med tilhørende kryssløsninger som er lagt inn i områdereguleringsplan for Filipstad-området. Den viktige hovedsykkelveien inn mot Oslo fra vest tangerer fergeterminalområdet mot E18, og det finnes løsninger for denne uansett hvor man er i utviklingen av terminal, havn eller veisystem. Det er planlagt en Havnepromenade som vil ligge inn mot terminalområdet i nord og øst. Den vil ha en mening når hele Filipstad syd for E18 opparbeides som byutviklingsområde. Inntil da er det mest hensiktsmessig å tenke seg en gangforbindelse i forlengelsen av gang-/sykkelveien langs Frognerstranda mot sentrum som i dag. Forbindelsen til Tinkern kan opprettholdes med en gangbro for gående og syklende som i dag.

21 21 Veisystemet med dagens løsning av Hjortneskrysset er vurdert som den beste løsningen man kan ha inntil en fremtidig opparbeidelse av E18. Områdeplanen viser en fremtidig løsning av veisystemet med opparbeidelse av E18 i kulvert forbi Filipstad. Trikken føres ned Huitfelts gate og opp langs fergeterminalen. I tillegg bør det vurderes føring av trafikken i samme trasé som Ring 1 på kulverttaket mot Munkedamskrysset. Det vil både for bil, sykkel og passasjeradkomst til fergeterminalen fra sentrum legges opp til en mest mulig direkte forbindelse til fergeterminalen. Energisentral Oppvarming skal baseres på fjernvarme. Hafslund har under utredning om det er regningsvarende med ett eller flere anlegg for basert på sjøvann. Det er satt av plass til fjernvarmesentral i Hjortnesbuen Etappevis gjennomføring og rekkefølgebestemmelser Fergeterminalen, inklusive byutviklingsområdet Hjortnesbuen, kan i sin helhet gjennomføres uten å berøre E18-trafikken. Gang- og sykkeltrafikk langs E18 vil bli ivaretatt i alle utbyggingsetapper av veiløsning og fergeterminal. I forbindelse med rammesøknad vil det bli utarbeidet en plan for anleggsavvikling som ivaretar gang-sykkeltrafikk langs E18. Gjennomføres endring av fergeterminalen før endringer av E18 vil terminalområdet inntil videre kunne benytte dagens løsning av Hjortneskrysset. Cruise-/fergepiren kan opparbeides som foreslått uten å berøre fergetrafikken og trafikk på E18. Det anses ikke nødvendig med rekkefølgekrav knyttet til planforslaget. 6.2 Vurdering av alternativer Terminalløsning Bystyrevedtaket om Fjordbyen av ga følgende føring for området: - Det skal ikke tilrettelegges for fire båtplasser i fergeterminalen. Filipstad Utviklings forslag til fergeterminal legges til grunn. - Dersom det foreligger flere reguleringsforslag for et delområde skal disse fremlegges som ulike alternativer for politisk behandling i Bystyret Forslagsstiller har etter dette tatt utgangspunkt i den avgrensningen av fergeterminalen som tidligere er vurdert, og som også er sendt inn som planskisse i juli Evt. endret forutsetning med flytting av Hjortneskrysset ca. 250 meter vestover vil også fungere godt i forhold til den planlagte fergeterminalen. Det er lagt inn muligheten for en cruise/fergepir med plass for ett cruiseskip pluss en yacht. Oslo Havn har behandlet cruiseskip-utredningen og funnet at det ikke er økonomisk forsvarlig å prioritere en cruisepir på Hjortnes på kort sikt, og som en mulig fremtidig løsning ser man at det kun er interessant med plass for ett cruiseskip. Oslo Havn har også gått gjennom dagens fergeterminalløsning med blant annet Color line og funnet at den foreslåtte fergeterminalløsningen fra 2006 vil fungere godt uten noe terminalbygg langs E18. Det er imidlertid behov for det arealet som var avsatt til fergeterminal i sin helhet. Det anbefales å kunne fylle ut gjestehavna for småbåter ved Kongen for å sikre nok plasser for busser ved en fremtidig cruisekailøsning. Dersom Hjortneskrysset ikke flyttes vestover, men blir liggende som i dag er det utarbeidet alternative løsninger for terminalen som innebærer at fergeklaffen må skyves noe utover. Forslagsstiller har vurdert PBEs anbefalte forslag til fergeterminalløsning. Forslaget baseres på en større utfylling og ombygging av fergeterminalen og at det skal legges en cruisepir for to cruiseskip til Hjortnes. PBE og Oslo Havns forslag til fergeterminalløsning er kostnadsberegnet med følgende resultat for kostnader eks mva for de maritime anleggene: - Oslo Havns forslag vil koste ca 250 mill kr eks mva - PBEs forslag vil koste ca 510 mill kr eks mva.

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FILIPSTAD finner formen!

FILIPSTAD finner formen! FILIPSTAD finner formen! Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Filipstad historisk utvikling 2003 1954 1966 LPO NT SG JF JS NSW A Parallelloppdrag Filipstad 2005 3RW Illustrasjon

Detaljer

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 1 FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 Innledning Forslag til områderegulering for Filipstad skal fremmes til behandling samtidig med

Detaljer

FJORDBYPARKEN FILIPSTAD REVIDERT 03.09.2013

FJORDBYPARKEN FILIPSTAD REVIDERT 03.09.2013 FJORDBYPARKEN FILIPSTAD REVIDERT 03.09.2013 Fjordbyparken, en grønnere byutvikling på Filipstad Innledning De frivillige organisasjonene som står bak Fjordbyparken, har i en årrekke fulgt med på og kommet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

HUSEBYSKOGEN, OMRÅDEPROGRAM. BYDEL VESTRE AKER

HUSEBYSKOGEN, OMRÅDEPROGRAM. BYDEL VESTRE AKER Byrådssak 167/05 HUSEBYSKOGEN, OMRÅDEPROGRAM. BYDEL VESTRE AKER Sammendrag: Områdeprogram er utarbeidet for statens eiendom Husebyskogen. Programmet skal belyse og gi retningslinjer for videre utvikling

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 A-sak. Reguleringsplan for småbåthavn - Tofte Strand - annengangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Planutvalget

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer