Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling"

Transkript

1 Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling process of developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Fysisk sectors, aktivitet and fremmer be applicable velvære, and fysisk relevant og mental to all helse, countries virker but sykdomsforebyggende, particularly low and øker middle income countries. fellesskapsfølelsen og livskvaliteten, gir økonomiske fordeler og bidrar til et bærekraftig miljø. Samfunn som støtter mangfoldig helsefremmende fysisk aktivitet, som er tilgjengelig for alle gjennom hele livsløpet, We aim to launch the Charter at the 3rd International Congress in Toronto, and borrowing from experience uten økonomiske of other barrierer, international kan oppnå health mange promotion av disse processes, gevinstene. have Toronto-charteret planned for extensive for fysisk consultation aktivitet on the skisserer content fire and tiltak format som of bygger the Charter på ni veiledende prior to the prinsipper. Congress. Det In er brief, en oppfordring our development til alle land, process regioner has og 6 steps: lokalsamfunn om større politisk satsing og samfunnsansvar for helsefremmende fysisk aktivitet for alle. 1. Peer consultations with a group of 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial critical friends feedback [this current stage] 2. Hvorfor A wider global trenger consultation using vi et web charter based interface om with English, fysisk French, aktivitet? and Spanish versions of Toronto-charteret the Charter collect for fysisk feedback aktivitet from er a wider ment variety som et of opprop stakeholders om handling potential og et hjelpemiddel users of thisi argumentasjonen Charter from different for å skape regions. bærekraftige There is potential muligheter for revised for at version alle skal incorporating kunne leve et comments mer fysisk to be aktivt posted liv. and Organisasjoner for this to be og an enkeltpersoner interactive phase som over ønsker 2-3 months å fremme fysisk aktivitet, kan bruke dette 3. In Toronto in May we plan to capture further input from attending delegates during the first few days dokumentet til å påvirke og skape oppslutning blant beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og through the a comment box on-site, culminating with the presentation of the Charter in the closing lokalt nivå for å nå et felles mål. Dette kan være frivillige, offentlige og private organisasjoner innen session of the Congress. 4. helse, Post-congress transport, consultations miljø, idrett og are fritid, also ear utdanning, marked for byutvikling consideration og - planlegging, dependent on lokalsamfunn, the progress made offentlig before and sektor at the og privat congress. sektor. 5. Publication of the Charter 6. Dissemination Phase wider circulation and promotion of the Charter Fysisk aktivitet en effektiv investering i mennesker, helse, økonomi og bærekraft Over hele verden har teknologien, urbaniseringen, mer stillesittende arbeidsmiljøer og bilfokusert arealplanlegging skjøvet mye av den fysiske aktiviteten ut av dagliglivet. En travel hverdag, endrede familiestrukturer og mangel på fellesskapsfølelse kan også bidra til økt inaktivitet. I de fleste land blir det stadig større barrierer for fysisk aktivitet, mens den stillesittende livsstilen brer om seg. Det fører til store, negative helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. Fra et helseperspektiv er fysisk inaktivitet den fjerde viktigste årsaken til død av kronisk sykdom, som hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes, kreft. Fysisk inaktivitet fører til over tre millioner dødsfall årlig på verdensbasis dødsfall som kunne vært unngått. Fysisk inaktivitet bidrar også til økende fedme både blant barn, ungdom og voksne. Alle aldersgrupper får gevinster av fysisk aktivitet. Hos barn fører det til sunn vekst og sosial utvikling, hos voksne er det med på å senke risikoen for kroniske sykdommer og å bedre den psykiske helsen. Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet. Fordelene for eldre er blant annet større grad av selvhjulpenhet, mindre risiko for fall og bruddskader samt beskyttelse mot aldersrelaterte sykdommer. 1 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

2 Når det gjelder bærekraftig utvikling, kan aktive måter å forflytte seg på, som å gå, sykle og bruke kollektivtransport, redusere luftforurensingen og utslippene av drivhusgasser, som vi også vet er skadelige for helsen. Byplanlegging og -utvikling som har som siktemål å gjøre samfunnet mindre avhengig av bil, kan også bidra til økt fysisk aktivitet. Dette gjelder særlig utviklingsland med hurtig urbanisering og vekst. Økt investering i kollektivtrafikk og infrastruktur som legger til rette for gående og syklende vil møte befolkningens behov og gi mer rettferdige alternativer for forflytning for alle. Fra et økonomisk ståsted bidrar fysisk inaktivitet sterkt til direkte og indirekte kostnader i helsevesenet, og har en betydelig innvirkning på produktiviteten og leveår med god helse. Politikk og tiltak som skaper økt fysisk aktivitet, er en effektiv investering for å forebygge kronisk sykdom og å gi bedre helse, styrke sosial tilhørighet og livskvaliteten. De bidrar dessuten til økonomisk og bærekraftig utvikling i land over hele verden. Veiledende prinsipper for en befolkningsrettet strategi til fysisk aktivitet Land og organisasjoner som arbeider for økt fysisk aktivitet, oppfordres til å benytte de følgende veiledende prinsippene. Disse prinsippene er i overensstemmelse med Verdens helseorganisasjons Handlingsplan for ikke-smittsomme sykdommer (2008), Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse (2004) og andre helserelaterte internasjonale dokumenter. For å oppnå økt fysisk aktivitet og mindre stillesittende atferd oppfordres land og organisasjoner til følgende: 1. Ta i bruk forskningsbaserte strategier rettet mot hele befolkningen og mot bestemte undergrupper, særlig dem som møter de største barrierene. 2. Innta et likhetsperspektiv der målet er å redusere sosiale og helsemessige ulikheter og forskjeller i tilgangen til fysisk aktivitet. 3. Ta tak i de miljømessige, sosiale og individuelle faktorene som bidrar til fysisk inaktivitet. 4. Iverksett bærekraftige tiltak i partnerskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og på tvers av flere sektorer for å få størst mulig gjennomslag. 5. Øk kapasiteten og styrk opplæringen innen forskning, praktisk arbeid, politisk arbeid, evaluering og overvåkning. 6. Innta et livsløpsperspektiv ved å ta tak i behovene til barn, familier, voksne og eldre. 7. Driv påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere og samfunnet generelt med henblikk på å øke det politiske engasjementet og ressursene til fysisk aktivitet. 8. Ta hensyn til de kulturelle faktorene og tilpass strategien til de lokale forholdene og ressursene. 9. Legg til rette for sunne individuelle valg ved å gjøre det fysisk aktive valget til det enkle valget. 2 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

3 Rammeverk for handling Dette dokumentet oppfordrer til samordnet handling på fire hovedområder. Innsatsen bør involvere offentlige myndigheter, det sivile samfunnet, høyskoler og universiteter, fagbevegelse og profesjonsorganisasjoner, privat sektor og andre organisasjoner innenfor og utenfor helsesektoren, i tillegg til lokalsamfunnene selv. Disse fire handlingsområdene er atskilte, men utfyller hverandre, og sammen utgjør de hjørnesteinene i en vellykket endringsprosess i befolkningen. process 1. IVERKSETT of developing EN NASJONAL this Charter POLITIKK which OG we HANDLINGSPLAN hope will provide a clear call for action, to health and non health sectors, and be applicable and relevant to all countries but particularly low and middle income countries. En nasjonal politikk og handlingsplan staker ut kursen og støtter og koordinerer alle sektorene som er involvert. Det vil også bidra til å samle ressursene om et felles mål og å plassere ansvar. En We nasjonal aim to politikk launch the og handlingsplan Charter at the 3rd er betydelige International signaler Congress som in forplikter Toronto, politisk. and borrowing Likevel from bør ikke experience mangelen of på other en nasjonal international politikk health hindre promotion statlige, processes, regionale eller have kommunale planned for extensive organer i å consultation arbeide foron the økt content fysisk aktivitet and format innenfor of the sine Charter ansvarsområder. prior to the Congress. Politikk og In handlingsplaner brief, our development bør: process has 6 steps: Bygge på innspill fra et bredt spekter av relevante aktører. 1. Peer consultations with a group of 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial Definere klart hvem som skal lede prosessen for økt fysisk aktivitet. Ulike offentlige organer, critical friends feedback [this current stage] frivillige organisasjoner eller flere samarbeidende sektorer på tvers kan lede prosessen. 2. A wider global consultation using web based interface with English, French, and Spanish versions of the Beskrive Charter hvilke to collect roller feedback og handlinger from offentlige a wider variety organer, of stakeholders frivillige organisasjoner and potential og users privat of sektor this på Charter nasjonalt, from regionalt different og regions. lokalt nivå There bør is påta potential seg for for å revised gjennomføre version planen incorporating og fremme comments fysisk aktivitet. to be posted and for this to be an interactive phase over 2-3 months Omfatte en gjennomføringsplan som definerer ansvar, milepæler og finansiering. 3. In Toronto in May we plan to capture further input from attending delegates during the first few days through Inneholde the kombinasjoner a comment box av on-site, ulike strategier culminating med with henblikk the presentation på å påvirke of individuelle, the Chartersosiale in the closing og session kulturelle of faktorer the Congress. samt de fysiske omgivelsene. Formålet med strategiene er å informere, motivere 4. Post-congress og støtte enkeltmennesker consultations og are lokalsamfunn also ear marked til økt for aktivitet consideration på trygge dependent og lystbetonte the progress måter. made before Ta i bruk and forskningsbaserte at the congress. retningslinjer for fysisk aktivitet og helse. 5. Publication of the Charter Dissemination INNFØRE POLITIKK Phase SOM wider FREMMER circulation FYSISK and promotion AKTIVITET of the Charter For å oppnå varige endringer hos myndighetene og i samfunnet, kreves det et politisk og regulatorisk rammeverk som støtter opp under disse endringene. Politikk som bidrar til helsefremmende fysisk aktivitet, er nødvendig på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her følger eksempler på nyttige politiske og regulatoriske tiltak: En klar nasjonal politikk med konkrete mål for økt fysisk aktivitet, hvor mye og innen når. Alle sektorer kan ha felles mål og angi hvor de ønsker å bidra. Politikk for arealplanlegging og retningslinjer for utforming som legger til rette for gåing, sykling, kollektivtrafikk, idrett og aktiv fritid, med særlig fokus på universell utforming og trygghet. Økonomiske virkemidler som subsidier, fradragsmuligheter og andre insentiver som kan bidra til økt deltakelse i fysiske aktiviteter, eller skatt for å redusere hindringene. Eksempelvis skattefradrag på medlemskontingent eller reduserte avgifter på utstyr som fremmer fysisk aktivitet. Tiltak i arbeidslivet som støtter infrastruktur og satsninger på fysisk aktivitet og fremmer aktiv transport til og fra arbeid. 3 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

4 Utdanningspolitikk som støtter opp om obligatorisk kroppsøvingsundervisning av høykvalitet, gang- og sykkelveier til skolen, fysiske aktivitet i løpet av skoledagen og et sunt skolemiljø. Politikk og finansieringssystemer for idrett og fritid som stimulerer alle til å delta aktivt i nærmiljøet. Påvirke mediene til å fremme økt politisk engasjement for fysisk aktivitet. Man kan for eksempel lage karakterkort eller skrive rapporter der man evaluerer gjennomføringen av handlingsplaner for fysisk aktivitet og synliggjøre hvem som har ansvaret. Massekommunikasjon og markedsføringskampanjer for å øke støtten til tiltak for fysisk aktivitet i process samfunnet of developing og hos de this ulike Charter aktørene. which we hope will provide a clear call for action, to health and non health sectors, and be applicable and relevant to all countries but particularly low and middle income countries. 3. SØRG FOR AT TJENESTER OG FINANSIERING PRIORITERER FYSISK AKTIVITET We For aim å lykkes to launch med the å fremme Charterfysisk at the aktivitet, 3rd International vil det i de Congress fleste land in Toronto, være nødvendig and borrowing å endre from prioriteringene experience til fordel for of helsefremmende other international fysisk health aktivitet. promotion En omorientering processes, have tjenester planned for og extensive finansieringssystemer consultation on the kan content gi rekke and format fordeler of som the bedre Charter helse, prior renere to the luft, Congress. mindre In trafikk, brief, kostnadsbesparelser our development process og økt has 6 steps: fellesskapsfølelse. Mange land har allerede iverksatt tiltak som de følgende: 1. Innen Peer utdanning: consultations with a group of 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial critical Utdanningssystemer friends feedback som [this prioriterer current obligatorisk stage] kroppsøvingsundervisning av høy kvalitet med 2. A vekt wider på global ikke-konkurransepreget consultation using web idrett based i skolen interface samt bedre with English, kroppsøvingsutdanning French, and Spanish for versions alle lærere. of the Programmer Charter to for collect fysisk feedback aktivitet from som a fokuserer wider variety på et of bredt stakeholders spekter and av aktiviteter potential users for å of få this flest mulige Charter deltakere from uansett different ferdighetsnivå, regions. There med is potential vekt på å for ha revised det gøy. version incorporating comments to be posted and for this to be an interactive phase over 2-3 months 3. In Gi Toronto elevene in mulighet May we plan til å være to capture aktive further i timen, input i friminuttene from attending og etter delegates skolen. during the first few days Innen through samferdsel the a comment og planlegging: box on-site, culminating with the presentation of the Charter in the closing session Samferdselspolitikk of the Congress. og -tjenester som prioriterer gåing, sykling og infrastruktur for kollektivtransport. 4. Post-congress consultations are also ear marked for consideration dependent on the progress made Byggeforskrifter som oppmuntrer til eller støtter fysisk aktivitet. before and at the congress. 5. Publication Turveier i nasjonalparker of the Charter og naturområder for å øke tilgjengeligheten. 4 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

5 Innen arealplanlegging og miljø: Forskningsbasert byplanlegging som støtter gåing, sykling og fysisk aktivitet på fritiden. Byplanlegging som gir muligheter for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet ved å øke tilgangen til offentlige friområder der mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivåer kan være fysisk aktive uansett om de er i urbane eller landlige omgivelser. På arbeidsplassen: Ordninger som oppmuntrer og støtter ansatte og familien deres til et aktivt liv. process Fasiliteter of developing som oppmuntrer this Charter til fysisk which aktivitet. we hope will provide a clear call for action, to health and non health Incentiver sectors, for and aktiv be transport applicable til and arbeid relevant eller bruk to all av countries kollektivtransport but particularly i stedet low for and bil. middle income countries. Innen idrett, parker og fritid: We Breddeidrett aim to launch for the alle, Charter som at også the inkluder 3rd International dem som Congress i minst grad in Toronto, deltar and eller borrowing dem som from risikerer å experience falle utenfor. of other international health promotion processes, have planned for extensive consultation on the Infrastruktur content and format fritidsaktiviteter of the Charter gjennom prior to the hele Congress. livsløpet. In brief, our development process has 6 steps: Gi personer med funksjonshemninger muligheter til å være fysisk aktive. 1. Peer Styrke consultations kapasitet blant with alle a group idrettsaktører of 20+ scholars gjennom and å advocates øke kompetanse throughout om the helsefremmende world to provide fysisk initial critical aktivitet. friends feedback [this current stage] 2. I helsesektoren: A wider global consultation using web based interface with English, French, and Spanish versions of the Charter to collect feedback from a wider variety of stakeholders and potential users of this Økt prioritering av og satsing på forebygging og helsefremmende tiltak, herunder fysisk aktivitet. Charter from different regions. There is potential for revised version incorporating comments to be posted Screening and av for pasienters this to be an fysiske interactive aktivitetsnivå phase over ved 2-3 hvert months fastlegebesøk. Pasienter som ikke er i nok 3. In fysisk Toronto aktivitet, in May gis we kortfattede, plan to capture strukturerte further input råd og from henvisning attending til delegates tilbud i nærmiljøet. during the first few days through Pasienter the med a comment sykdommer box on-site, som diabetes, culminating hjerte- with og the karsykdommer, presentation of visse the krefttyper Charter in the eller closing leddgikt session undersøkes of the for Congress. å avdekke kontraindikasjoner, og får råd av lege og/eller treningsekspert om fysisk 4. Post-congress aktivitet som consultations en del av behandling are also og ear oppfølging. marked for consideration dependent on the progress made before and at the congress. 5. Publication of the Charter 4. UTVIKLE PARTNERSKAP FOR HANDLING 6. Dissemination Phase wider circulation and promotion of the Charter Tiltak som retter seg mot å øke hele befolkningens fysiske aktivitet, bør planlegges og gjennomføres gjennom partnerskap og samarbeid som involverer ulike sektorer og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Suksessrike partnerskap utvikles ved å finne frem til felles verdier og programaktiviteter, og ved å dele ansvar, ansvarsområder og informasjon. Eksempler på partnerskap som bidrar til å fremme fysisk aktivitet er: Tverrsektorielle arbeidsgrupper på alle relevante nivåer for å gjennomføre handlingsplanene. Initiativer som involverer ulike offentlige og ikke-statlige organer (for eksempel innen transport, byplanlegging, kunst, bevaring, økonomisk utvikling, miljømessig utvikling, utdanning, idrett, fritid og helse) som samarbeider og deler ressurser. Koalisjoner av frivillige organisasjoner som er dannet for å påvirke offentlige myndigheter med henblikk på å fremme fysisk aktivitet. Nasjonale, regionale eller lokale partnerskapsfora med nøkkelorganer fra flere sektorer. Offentlige og private aktører som fremmer handlingsprogrammer og politikk. Partnerskap med grupper som minoritetsgrupper, innvandrere og utsatte grupper. 5 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

6 Et opprop om handling Det er sterkt vitenskapelig grunnlag for å si at fysisk aktivitet gir fordeler for helsen, økonomien og miljøet. Hvis vi ønsker å oppnå større engasjement for økt fysisk aktivitet over hele verden, er det et presserende behov for klar ledelse og sterkt påvirkningsarbeid. Toronto-charteret for fysisk aktivitet skisserer fire tiltak basert på ni veiledende prinsipper. Gjennomføringen av Toronto-charteret vil gi et solid grunnlag og retning for helsefremmende fysisk aktivitet i alle land. process Vi oppfordrer of developing alle interesserte this Charter aktører which til we å bidra hope til will at provide Toronto-charteret a clear call for action, fysisk aktivitet to health blir and non health akseptert sectors, og gjennomført, and be applicable og til and å engasjere relevant to seg all i countries en eller flere but particularly av de følgende low and handlingene: middle income countries. 1. Vis at du er enig i de fire handlingsområdene og ni veiledende prinsippene ved å gi din støtte til We Toronto-charteret aim launch the Charter for fysisk at the aktivitet. 3rd International Congress in Toronto, and borrowing from experience 2. Send Toronto-charteret of other international for fysisk health aktivitet promotion til minst processes, fem kolleger have planned og be for dem extensive gjøre det consultation samme. on the content and format of the Charter prior to the Congress. In brief, our development process has 6 steps: 3. Kom i dialog med beslutningstakere i ulike sektorer for å diskutere hvordan nasjonale planer og politisk handling i tråd med de veiledende prinsippene i Toronto-charteret for fysisk aktivitet kan 1. Peer få positiv consultations effekt på with tvers a group av sektorene. of 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial 4. critical Mobiliser friends nettverk feedback og partnerskap [this current i alle stage] sektorer til å støtte og gjennomføre Toronto-charteret. 2. A wider global consultation using web based interface with English, French, and Spanish versions of På the sin Charter side forplikter to collect medlemmene feedback from av Global a wider Advocacy variety of Council stakeholders for Physical and potential Activity users seg til of å gjøre this følgende: Charter from different regions. There is potential for revised version incorporating comments to be posted Oversette and for den this endelige to be an versjonen interactive av Toronto-charteret phase over 2-3 months for fysisk aktivitet til fransk, spansk og 3. In Toronto in May we plan to capture further input from attending delegates during the first few days kanskje også andre språk. through the a comment box on-site, culminating with the presentation of the Charter in the closing session Sørge for of the bred Congress. spredning av den endelige versjonen av Toronto-charteret for fysisk aktivitet. 4. Post-congress Samarbeide med consultations nettverk for are fysisk also ear aktivitet marked og for andre consideration relevante dependent organisasjoner on the for progress å mobilisere made before offentlige and myndigheter at the congress. og beslutningstakere over hele verden til økt engasjement for å styrke 5. Publication helsefremmende of the Charter fysisk aktivitet. 6. Dissemination Phase wider circulation and promotion of the Charter Fortsette å inngå partnerskap med andre grupper og organisasjoner med henblikk på å påvirke i retning av mer helsefremmende fysisk aktivitet over hele verden. Du finner utfyllende kunnskapsressurser og en lenke du kan bruke til å sende Toronto-charteret for fysisk aktivitet til kollegene dine, på: Global Advocacy Council for Physical Activity, International Society for Physical Activity and Health. Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling mai ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010 Photo credit:

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer