!! Oscarsgt.!20! 0352!Oslo! Tlf:!22!54!27!40! Org.nr.:!971!037!296!MVA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Oscarsgt.!20! 0352!Oslo! Tlf:!22!54!27!40! Org.nr.:!971!037!296!MVA!"

Transkript

1 1 Oscarsgt Oslo Tlf: Org.nr.: MVA Høring'NOU'2012:'14'Rapport''fra'22'juli9kommisjonen.' IKT>Norgetakkerforanledningentilåavgihøringvedrørende22juli>kommisjonensrapport. Viønskerførstogfremstågirosforetmegetgrundigogomfattendearbeidsominngirstor tillit.vårtfokusområdeerherbegrensettilvårtkunnskapsområdesomerikt.sviktog mangelfulleikt>systemergårigjenirapporten.pågenerellbasismåvidelemyeavden kritikkensomblirgittvedrørendeikt>systemer,somentenfeilet,ellerhvortekniske muligheterikkeerutnyttetforåbidratilstørresamfunnssikkerhet.vår'hovedkonklusjon''er' at'nødnettet'ikke'leverer'det'som'ble'lovet'og'at'viktige'forutsetninger'gitt'av'stortinget'er' blitt'brutt.'det'bør'settes'i'verk'en'granskning.'videre'er'ikt'av'så'stor'samfunnsmessig' betydning'for'vår'sikkerhet'og'sårbarhet'at'ikt'må'løftes'opp'til'et'bli'et'nasjonalt' hovedsatsingsområde.' IKT>NorgeharværtaktivtmediarbeidetmedNasjonaleretningslinjerforåstyrke informasjonssikkerheten.den leverteviinnspilltildenyeretningslinjenetil Fornyings>ogadministrasjonsdepartementethvorvipåpekerflerekonkretesvakheterog manglervedinformasjonssikkerheten.vierkjentmedutkastettilnyeretningslinjerversjon 1.1ogharogsågittkommentarertildetteutkastet.Dettemårevideresytterligereiforhold tildeopplysningersomfremkommerinou2012:14. Nårvigiruttrykkforatrapportenfra22juli>kommisjonenergrundigerdetmedetviktig unntak.ikt>norgemenerdetersværtuheldigatnødnettetkunerevaluertavdirektoratet fornødkommunikasjon(dnk)selv.dettefremkommerinote1ikapittel13. DeterikketilåunderslåatdetharværtogerstormisnøyemedNødnettethosbrukerne. Dessverrehardetværtsværtvanskeligåkommefremmedkritikkogflerekilderibåde politi,brannoghelseharuttryktsterkfrustrasjonoverdette.atkritikkikkeblirtattalvorlig, ellerfårkommefrembidrartilatmuligeforbedringerikkeblirimplementert.detkanvirke somatlederneforberedskapsetateneblirpåtvungetfradirektoratsnivåtilåvære lydige ogikkekritiserenødnettet. EtbegrepsomharblittbrukthyppigeråværelojalmotNødnettet. Ievalueringensomgjengisikapitel13fremgårdetatNødnettetfungertegodtiOslo sentrumden22.7,basertpådnk segenvurdering.direktoratetsendteutpressemelding allerededen23.7omatnødnettethaddefungertgodt.sitatfrapressemeldingen:

2 Nødnett'fungerte'bra'under'terrorangrepene'i'Oslo'og'på'Utøya "Nødnett"ble" meget"aktivt"brukt"av"alle"nødetatene"og"spesielt"i"området"nærmest"regjeringskvartalet.""i" tillegg"var"det"høy"trafikk"på"den"delen"av"nettet"som"dekker"området"i"nærheten"av"utøya."" Utøya"ligger"i"Nordre"Buskerud"politidistrikt,"et"område"som"foreløpig"ikke"er"utbygd"med" Nødnett."Likevel"fantes"det"dekning"i"området,"ved"bruk"av"basestasjoner"i"det"allerede" utbygde"området.""nødnettdekning"vil"etter"hvert"komme"i"hele"fastlandscnorge,"etter"vedtak" om"utbygging"i"stortinget"9."juni"2011."overvåkningen"av"nettet"viste"at"det"håndterte" trafikken"bra."det"er"ikke"kommet"inn"rapporter"om"forhold"som"har"påvirket"bruken" vesentlig." Tor"Helge"Lyngstøl """ CCCCCCCCC" DetkankanskjestillesspørsmålstegnvedbådemetodebrukoggrundighetnårDNKsender utpressemeldingkunnoentimeretterterror>angrepetoghvorallenødetatenebefantsegi enekstremsituasjon.detmåogsåleggestilatmediabl.anrkogdagbladetden1.8.11slo oppproblemenemedkommunikasjonmellometateneden22.7.dnkinnrømmetdai ettertidatdethaddeværtproblemerden22.7.nårdnkharfåttlovtilåevalueresegselvog denneevalueringenerlagttilgrunnfor22.juli>kommisjonen,menervideterberettigetå stillespørsmålomdetteergodtnok. DetgjengisiDNK sevalueringatnesten1000nødnett>radioervaribruk22.7.viharingen grunntilåbetvileantallet,mendeterviktigåværeklaroveratsamtalenevedutøyagikkfra radiotilradio,dvssomenrenwalkie>talkiefunksjonfrabrukeratilbrukerb.såkaltdmo(in" DMO"mode"the"TETRA"mobile"stations"communicate"directly"with"each"other"without"using" the"tetra"infrastructure."the"radio"need"to"stay"withing"coverage"of"each"other."dmo"is" often"used"in"situation"were"coverage"of"tetra"network"infrastructure"is"not"available.)(sitat fratetraforum)deterogsåviktigåværeklaroveratidmo>modusersamtaleneikke kryptert.krypterttalevarenavhovedbehovenesomblefremhevetdatetrablevalgtsom standard.samtalenegikkaltsåisværtlitengradviasentralen.dersomdethaddeskjedd, noesomvillehagittenheltannenstyring,koordinasjonogoversikt,villetrolig sambandssentralenhabruttsammen(ref.testergjennomførtetter22.7.kapasiteteni kontrollrommenetilnødnetteteraltfordårligogdetsammeharkapasiteteni basestasjonenevistsegåvære.dettedokumenteresbl.a.medøvelsepåilalandsfengseli 2012,somvivisertilsenereihøringen. DetskrivesvidereirapportenbasertpåDNK segenevaluering: Utøya"ligger"i"nordre" Buskerud"politidistrikt"som"faller"utenfor"nåværende"dekningsområde"for"Nødnettet."I"dette" området"var"det"kun"begrenset"dekning"via"mastene"på"sollihøgda. Detoppsiktsvekkende hereratbasestasjonenpåsollihøgdaikkedekketutvikaogutøyaogkandanneetbildeav atnødnettetmåhalangtflerebasestasjonerennhvasomtidligereerantatt.detbetyrigjen atnettetvilblivesentligdyrereennantatt,ogatutbyggingenviltalengertid.nødnetteter alleredesterktforsinket.ferdigstillelseernåloveti2015.vistillerspørsmålstegnomdette errealistiskogriktigbrukavstatensmidler,meddeproblemenesomharoppstått. SollihøgdaliggersomkjentpåethøydedragiluftlinjenoenfåkmfraUtøya.Mennettet fungerteikketilstrekkelig.enbasestasjonsånærmevarikkenoktilågitilfredsstillende 2

3 dekningtilåhåndterekrisen.detskalleggestilatinordrebuskerud varnødnett ikkeutbygd. Nødnettetbaserersegpåegeninfrastrukturdvs.atmanikkebenyttersegavkommersielle mobilnettsomforeksempeltelenor>,netcom>,tele2>,ice>ellerjernbaneverketsgsm>r> nett.tankenomatviskullebyggeegneeksklusiveveierfordetenkeltebilmerkesyneså væreliterelevant.nødnettetharimidlertidfulgtdetteprinsippet.ienrapportutarbeidetav NexiaogPreeview(2003)påoppdragfraNærings>oghandelsdepartementetbledette illustrertiforkantavbeslutningenomåbyggeetegetnødnett.gjennomåbyggeeteget nettharmanogsålagtinnenbetydeligsårbarhetinødnettet.skalviifremtidenfådekning fornødnettetoverhelelandetslikstortingetharvedtatt,ervireddatbådetids>estimatet ogikkeminstkostands>estimatetvilsprekkemedstormargin.atnødnettetkunbasererseg påegnebasestasjonerbleavikt>norgealleredei2002påpektsomenstorsvakhet.nåren basestasjonpåsollihøgdaikortavstandfrautøya,ikkegreierådekkeområdet,hvormange basestasjonermådabyggesforådekkefemundsmarka,jotunheimen,finnmark?hvaomet stortflyskullestyrteiforeksempelfemundsmarkaogenstorredningsaksjonvillebli påkrevet.vierreddatdekningskartetsomerplanlagtfornødnettetoverhodetikkevil holdemåldersomviskullefåstørrekriserifremtiden.eteksempeleratiaskerogbærum, somerferdigutbygd,erdetsattopp37basestasjoner.tidligerehaddenødetateneiasker ogbærumtrebasestasjoner.dissevarsamlokalisertisammemast. Itillegghaddedetrenødetatenereservebasestasjonerpåegnebyggsomautomatiskfikk strømfraegnenødstrømsaggregatvedlangvarigstrømbrudd.etterdetviharbraktpådet reneskalnødnettetbyggesutmed2500basestasjoner.tilsammenligninghar TelenorMobilover6500basestasjoner,ogfortsatthardenoenhviteflekkerpåkartetsom ikkehardekning. SidenNødnetteteretheltegetnettsomidagikkekankommuniseremedandrenett, oppstårdetogsået singelpointoffailure. StormenDagmarvistedettetildetfulle. Nødnettetblemegethardtrammetavstormen.Ipressenhardetblittoppgittat40%av nettetvarnede.detmådaleggestilatnødnettetsålangtikkeharbygdutsittnettide virkeligeværhardedeleneavnorge.hvaomvihaddefåttennasjonalkrisemidtunder stormendagmar?etmomenteratogsåmobilnettenehaddeproblemermeddagmar,men herhaddemantrossaltfirenettåbruke.deterutvikletteknologifornasjonalroaming 3

4 4 basertpådeaktuellemobilteknologiene,slikatmobiltelefonenkanfinneandrenærliggende basestasjoner,omenskulleværeslåttut,ellerværeoverbelastet. IKT>Norgeharogsåpåpektatdeterensikkerhetsrisikoatbeliggenhetentilbasestasjonene tilnødnettetharværtoffentliggjort.vedenklegrepvildetværemuligåslåutnødnettet, førmangjennomførerenforbrytelse.offentliggjøringenavbasestasjonenesbeliggenhethar skjeddiforbindelsemeddiskusjonommuligfareforelektromagnetiskstrålingfra Nødnettet.IKT>Norgeharpåpektivårtinnspillav atlokaliseringenmåunntas offentlighet. Kommisjonenskriverisinoppsummering;"at"nødvendig"opplæring"og"trening"i"bruk"av" utstyr"er"viktig"for"å"kunne"utnytte"potensialet"som"ligger"i"den"nye"samarbeidsplattformen." Vierenigiatopplæringersværtsentralt,mensamtidigerdetviktigåværeklaroverat potensialetsomomtalesinødnetteterbegrensetutoveråværeenrenradiofortale. Nødnettetharidagingenrelevantdatakapasitet.DNKharimediaogiforedragdensenere tiduttaltatdetikkeerbehovfordatakapasitetpåetskadested.ikt>norgemeneratdetteer enfeilaktigpåstand,sombidrartilåsvekkedennasjonaleberedskapen.nårdetskal investeres6mrd.kronerinødnettetburdemanforventeatteknologienerminstlike modernesomdesmarttelefoneren12åringbenyttersegavdaglig.deterdessverreikke tilfelle.datakapasitetvillekunnegietmereffektivtpoliti,etbedrebrannvesenogetbedre ambulansetjenester."brannfolkenekunnefåtttilsendttegningerovernettetav regjeringskvartaletiforholdtil22.7.helsepersonellkansendevideofraetskadesteddirekte tilvåreuniversitets>sykehusogfåveiledningpåstedet.politietvilleblimereffektivtvedat dekunneskannefingeravtrykkpåstedet,slåoppisinadatabaser,ellersendebilderaven etterlystperson,ellerbildirektetilpatruljebilene.paradokseteratnød>etateneidagharet verktøysomerlangtmindreeffektivt,ennhvafolkflestidagråroveriformavsine mobiltelefoner. FolloPolitidistriktsomvarenavdeførstepolitidistriktetsomfikkNødnettet,hariårsatti gangetpilotprosjektmedbrukaviphoneogipadipolitibilene,nettoppforatdeskalbliet mereffektivtogslagkraftigpoliti.detteburdeviseatmanharfåttliteigjenforinvesteringen inødnettet. LederenforDNKharselvopplystatdetførsti2030vilkunneværerelevantdatakapasiteti Nødnettet.DetteerogsåbekreftetavTetraforum.Visnakkeraltsåom15år,etterat Nødnettetskalværeferdigutbygd.IKT>NorgeerreddforatNødnettetbasertpådagens Tetra>teknologierutdatertlengeføretterlengtetdatakapasitetertilgjengelig.Iforbindelse medhøringenpåstortingetgavdaværendeprosjektlederfornødnettettorhelgelyngstøl uttrykkforatnødnettetbasertpåtetra>teknologienhadderelevantdatakapasitet.dette medførteikkeriktighet.påstandenomattetrahadderelevantdatakapasitetblegjentattav JustisministerDørumisvartilStortinget,menblemodererttilatoverføringsomkrever sværthøydatakapasitetmåsuppleresmedannenteknologi.deleravsvaretgjengittunder: Skr."spm."fra"Ulf"Erik"Knudsen"(FrP)"til"justisministeren" Dok."15"spm."57"(2002C2003)" Datert:" "" Besvart" "av"justisminister"Odd"Einar"Dørum"(V)"" Spørsmål:" Vil"det"bli"gjennomført"en"ny"vurdering"av"TETRA"i"forbindelse"med"nytt"nødsamband,"og"hva"" "

5 5 " er"kriteriene"som"departementet"har"lagt"til"grunn"for"valg"av"teknisk"løsning"for" nødsamband?" Svar:"4."Datakapasitet"" " Nødetatenes"behov"for"datakommunikasjon"er"oppgitt"til"hovedsakelig"å"gjelde"oppslag"i" tekstc"og"bildedatabaser"samt"overføring"av"ekg"og"kjøretøyposisjon." Overføringshastighetene"i"TETRA"er"tilstrekkelige"til"å"dekke"dette"behovet." Standardiseringsorganet"ETSI,"som"har"ansvaret"for"TETRA,"arbeider"mot"å"øke" datahastigheten"noe."dersom"brukerne"i"framtiden"skulle"få"behov"for"overføring"av" informasjon"som"krever"svært"høy"datahastighet"(video),"må"tetra"suppleres"med"annen" teknologi. Dørumtoki2002forbeholdomvideo,mendagensNødnettharikkeengangmulighetfor hverkenåsendeellermottabilderavrelevantkvalitetfornødetatene.mensalleandre kommunikasjonsteknologierharutvikletsegmedsværtstorestegsiden2002,hartetra> teknologiengåttmotsattvei.detjustisministerenloveti2002kanikkeleveres10årsenere. 22Juli>kommisjonenskriverfølgendeirapporten: Politiet"hadde"ikke"tilgang"til"selv"den" enkleste"teknologi"for"å"kunne"sende"skriftlig"oppmøteinformasjon"til"personell"og" tjenestebiler."de""fleste"av"beredskapstroppens"biler"hadde"ikke"elektroniske"kart. Det påpekesogsåatenkelkartinformasjon,somf.eksoppmøtestedkunnehabidratttilen raskerepolitiaksjon.detgårviderefremavrapportenatenavtjenestemennidenmye omtaltegummibåtenbruktegooglemapspåsinmobilforånavigeretilutøya.nårlederen fordnkogsåetter22.7uttaleratmanikkeharbehovfordatakommunikasjonpåogtilet skadestedreagerervimedstorforundringpådette. UnderhøringenomNødnetteti2004fremførteIKT>Norgebl.a.følgendesitaterframeget fremståendekilder,menadvarslenebleikketatttilfølge: Jan""Freese,"tidligere"chef"i""PostC"og"Telestyrelsen VansinnebyggaTetranät."Att" bygga"ett"rikstäckande"tetranät"för"blåljusmyndigheter"kan"bli"ett"våldsamt"slöseri" med"pengar."(kilde:"computer"sweden"2002c05c08)" " När"det"gäller"frågan"om"en"lösning"för"PolisC"och"Räddningstjänst"baserat"på" Publika"Nät"har"jag"följande"kommentarer:"För"det"första"pågår"det"just"nu"ett"arbete" inom"ericsson"för"att"ta"ett"samlat"grepp"på"frågan."frågan"har"fått"ett"internationellt" perspektiv,"dels"pga"nextels"framgångar"med"pushctoctalk"funktionalitet"i"usa"och" dels"pga"de"säkerhetsdiskussioner"som"präglar"standardiseringsarbetet"i"kölvattnet" efter"den"11"september. "(Kilde:"Ola"Elmeland,"Vice"President"Ericsson"Sverige"AB)" " TETRA"blir"gammeldags"før"vi"får"det"i"drift:"Tenk"bare"på"hvilke"muligheter"UMTSCgir" med"direkte"billedoverføring"fra"brannstedet,"eller"en"ulykke"og"politiet"som"kan"gå" direkte"inn"i"store"databaser,"som"f.eks."schengen."myndighetene"i"norge"har"spurt" etter"en"spesiell"teknologi"og"fått"det"svar"på"det"de"ba"om,"men"de"burde"har"spurt" hva"kan"vi"få"for"hvor"mange"kroner."ola"elmeland"ericsson" " " Det"er"i"dag"tre"leverandører"av"TETRA"på"verdensbasis:"NOKIA,"Motorola"og" SIEMENS."Siemens"dir"i"Norge"Arne"Besseberg"sier"følgende:"«Om"noen"vil"kjøpe"Tetra" for"4c5mrd"kroner"så"vil"vi"selvsagt"levere,"men"dette"er"jo"ingen"bra"case"i"år"2002.»"

6 Hovedårsaken til at IKT>Norge er kritisk til at DNK har evaluert seg selv, er at det gjennomflereårharværtsværtvanskeligåkommefremmedkritikk.viharikkenoe problemmedåseatledelsenidnkønskeråforsvaredenbeslutningdevarmedå forfektemegetsterktheltifraår2001>2002,nemligbrukavteknologientetra,som Nødnettet i dag baserer seg på. Men at de selv skal vurdere om dette har vært en god eller dårlig beslutning og om nettet fungerer som det skal bidrar ikke til tillit. Kravspekken som ble laget for Nødnettet var basert på kun en teknologi, nemlig Tetra.Alleandremuligheterbleutelukket.Atmanbesluttetteknologiførmanhadde utredetbehovenevarenklarsvakhet.i2002tokundertegnededetteoppietmøte med daværende Justisminister Odd Einar Dørum og daværende prosjektleder for Nødnettet,TorHelgeLyngstøl.IKT>NorgereagertepåatprosjektetblekaltforTetra> prosjektet.vigavuttrykkforatdettevarsomompostenskullekjøpenyepostbiler og kalte prosjektet for Opel>prosjektet. Dvs. at det ville være gitt hvilket bilmerke somblevalgt.fådagerettermøtetbleprosjektetomdøpttilnødnettprosjektet,men teknologivalgetlåfortsattder,påetaltfortidligtidspunktiprosessen. Tekniske'problemer' TesteravNødnettetviseratdetdessverreikkefungerersomdetskal.Determeget beklageligatdissetesteneikkeharblittgjortkjentforkommisjonen.jeggjengirheri sinhelhettestutførtavoslobrann>ogredningsetat: RAPPORT'ETTER'TESTING'AV'TETRA'SOM'RØYKDYKKERSAMBAND Denne'rapporten'er'tre' 'delt,'og'viser'følgende: 1. Formåletmedtesteneograpportene,rammenefortestene,gjennomføringenavtestene, hvemhardeltattvedtestene,ogenforklaringpåforkortelserogfagligeuttrykkbrukt underrapporteringene. 2. Testrapporter.Disseertodeltogviserfaktaopplysningerpåside1,oginnsatsledersog mannskaperserfaringerpåside2. 3. Oppsummering,erfaringer,konklusjonoganbefaling. 6

7 DEL1 Formål: Rammer: flageendokumentasjonpåomtetrabruktsomrøykdykkersambandvilværeetlike godt,ellerbedresamband,ennvårteksisterendeuhf>samband. fværeenbeslutningsstøtteforledelseniobre,vedvalgavommanskalvelgetetra somrøykdykkersambandellerikke. flabrukerneavrøykdykkersambandetselvdeltaiprosessen,foråuttalesegom erfaringene. ftestlederharfåttimandatfraavdelingssjefragnarkvennoddågjennomføretester påenmåtesomgjenspeilereksisterendeutstyrognettvihartilgangpåpr.idag.det vilsiattestergjennomføresmedhåndholdtemtp850 terminaler,paralleltmed vårtuhf røykdykkersamband,somreferanse. ftestlederskaletterattestenepraktiskergjennomført,leggefremvedlagterapport foravdelingssjef.denneleggesfremibådepapirogdigitaltformat. ftestlederharpåvilkårligeobjekteriforkantavtesting,foretattenmålingav signalpåtrykkvedobjektetsinngangsparti.detteergjortmedmtp850,ogharpå vilkårligetesterblittmåltpånyttvedstartavtesting.detteforåseomdeter unaturligeendringeridekningogsignalpåtrykk. ftesteneblegjennomførtiforskjelligetidsrom.(kl.18:00 23:00,10:00 12:00, 10:00 14:00).Deflestetesteneblestartetutfra110>sentralen. fmannskapenesomdeltokitestene,haddeingeninformasjonomadresserpå objektenesomskulletestes,førdissebleopplystpåstart møtetførhvertest dag. funderselvetestingennotertetestlederdetsombleobservert,side1testskjema. fetterhvertest dag/kveld/natt,bledetgjortenoppsummering,deralleinnspill framannskaperblenotertpåinnsatsledersskjema,avinnsatsleder. Gjennomføring: 7

8 ' Deltatt'under'testene: ' Forkortelser/'faglige'uttrykk'for'Brann: ftestingenharværtgjennomførtmedmannskaperfrabriskeby,smestad,grorud, Bryn,KastelletogHovedstasjonen. ffranødnettsprosjektetiobrehardeltatt:rolfkristianforsmo,somradioteknisk sakkyndigogroykristoffersen,somtestleder. fhovedverneombudarildsollihardeltattvedvilkårligetester. fvernelederthomasgrimsgårdharværtinvitert,menhaddeikkemulighettilåstille vedselvetestingen.hanvilimidlertidgjennomlesedennetesten,vedoverleveringtil avdelingssjef. fpolitietsprosjektlederarnemjøenhardeltattpåvilkårligbasis,medmålinger,gode rådogfagligkompetanse. fuhf:vårteksisterenderøykdykkersamband.(radiotilradio). frdl:røykdykkerleder frd:røykdykker fbasepunkt:stedetrdlbestemmersegforåledesininnsatsfra.stedderbåde kommunikasjonmedrdkanskje,ogsamtidigettrygtstedrdlkannåsinerd,ved behov. ftalegjenkjenning:evnentilågjengistemme,somkangjenkjennes. DEL2 Testcaser: falletestcasererutførtettersammeprinsipp.rdloppretterbasepunkt.toeller flererdsendesinnmedtetra terminalenitmo.alletestererutførtmed gjenlukketutrykningsjakke,ogmedtalegarnityrihjelm,kopletkomplett. frdførersamtalemedrdlogmakker,sålangttmoikkebryter.nårtmobryter, gjøresenfunksjonstestidmo.dettebareforåkunnesammenlignedmo modus, medvårtuhf samband.paralleltmeddette,testesvårtuhfuttilrdlogevt. makkerinne. ftestledernotereraltsomobserveresvedbasepunkt.detteergjengittpåside1i 8

9 hvertestrapport. frdloppsummereretterhvertest,medsinemannskaper,hvaerfaringenvar. DetteførerselvRDLpåside2itestrapporten. falltestingforegikkioslord1,oslord2ogoslobrann0. DEL3 Ihverenkeltrapport,frahverenkelttestcasekanmanlesespesifikthvasomvirketoghva somikkevirket.bådedepositiveogdenegativeerfaringenesomkomfrem,vilderforunder barebliforklartienoppramsetstil,medetreferansenummerforan. Summenvilblitilenkonklusjon,somenderoppienanbefaling. Erfaringer: 1. Vedinnsatsienheltvanligbygård,medkjellerbranniytregårdmotgaten,oppleverman attmosvikterentennårmankommernedkjellertrappen,ellervedre>test,etpar trinnnedsammetrapp. 2. Vedinnsatsigarasjeanleggpågateplan,medsiktinntilbrannen,opplevermanatTMO bryteretterca.2/3innsatsvei. 3. Vedinnsatsikjellerelleroppgang,kanmanoppleveatTMO forbindelsenerder,når mangårinnikjelleren,oppgangen,bygningen,forsååforsvinneogevt.komme tilbake,nårmankommerinærhetenavetvindu,ellerlignende.genereltkandetsies attmoikkebærergodtverkeninnendørs,ogspesieltikkeunderbakkenivå. 4. VedtestiDMOopplevdemanflerestedergodforbindelsemellomRD RDogRD RDL. LikevelvardetflerestederDMO forbindelsenvarder,bleustabil,brøtogkom tilbake.vedentestcasestordkunfåmeterfrahverandreikjelleren,såhverandre, menoppnåddeikkekontaktidmo. 5. ParalleltmedtestavTetra,bleUHF testet.kuniettavtilfellenepåenavcasene,kandet siesattetrabarlengreennuhf,mentalegjenkjenningenvarikketilsvarendebra. Somtestrapporteneviser,erdekningogtalegjenkjenninglangtbedreennTetra. 6. Testerinoenhøyblokker,ogietåpentbetong>lagervisergoddekningibådeTMOog DMO.UHFviserogsåhersammegodekvalitet. 9

10 ' Erfaringer'med'kommentarer: 7. DetopplevesbådekritiskogusikkertforRDogRDLåsendeinnRDetsted,nårTMO bryter.nårtmobryter,vilikkebarekontaktenuttilrdlbrytes,menkanogsåbryte interntmellomrdiinnsats. 8. DetopplevesusikkertnårikkeDMOvirkerinternthosRD,ref.pkt.4 9. DetoppleveskritiskogusikkertnåretbruddiTMO,skjeruten forvarsel.deterheller ikkemuligå gåtilbake dermanhaddesignal,sommeduhf. 10. TalegjenkjenningenerlangtfrasågodpåTetra,sompåUHF. 11. Detopplevesplagsomtformange,åhapipingenfraPTTinnpåøret. 12. Detopplevessomenusikkerhet,nårmanvedmonteringavPTT knappoghjelm,får meldingidisplayetsomviser hodesett.detbetyratmankanlytte,menikkesende. Slikusikkerhetiforholdtilverneutstyr,erikkeaktuelt.Detteharmed monteringsrekkefølge,strømpå/avpåterminalen,osv.kanfortskjevedetraskt batteribytte. Generelle'kommentarer'prosjektleder: 13. DeterenusikkerhetomkapasitetiNettet,nåralletrenød etateneerinne.deter ikkegittnoengarantitilbrann,omatrøykdykkertjenestenvilværeprioritertforan annenetat,omdetoppstårkø/kapasitetsproblemerinettet. 14. DeterfraØstfoldmeldtatdeterlengrenede>tidpånettet,daleverandørdriver serviceogvedlikehold,enndetsomermeldtviabdo.detteinnebærerenstorrisiko vedrøykdykkingitmo.sistekjentehendelseherkanlesesitestcasestensgaten12. BådePolitietogBrannmistetTetra forbindelsenunderenskarpaksjon,utenat verkenpdmtellerbdoharfåttmeldingomnede>tid. KONKLUSJON/ANBEFALING Konklusjon: 1.RøykdykkingmedbrukavTetrasomrøykdykkersambanderikkefunksjonelt,stabilteller sikkert.dettemedbakgrunnipkt.1,2,3,7,9,12,13og14. 2.RøykdykkersambanderåbetraktesomverneutstyrforBrann,ogerogsåetkravforå driverøykdykking.ovenståendepunktviserattetrabruktinnendørs,ikke'oppfyllerkravene tildette. 10

11 3.TetraiTMOerslikviopplever,etgodtogtydeligutendørssamband. DetanbefalesIKKE'åerstattevårteksisterenderøykdykkersamband,medTetra. Anbefaling: Medhilsen RoyKristoffersenOslo,11.oktober2010Testleder/regionalprosjektleder. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sitatslutt Norgesstørstebrannkorpskanetteromfattendetestikkeanbefaleåbytteutdetnye systemet lesnødnettet,tilfordelfordetgamlesystemet.detteerskremmendeogtatti betraktningdeninvesteringdetoffentligegjør,såerdetendamerbetenkelig. DeterseneregjennomførttesteretterdetviharfåttopplysningeromvedOperaeni Bjørvika.Nødnettetkutteretterfåmeterinnibygget.Detsammevartilfellevedøvelsepå simulertbrannienavdanskebåtenesomlåvedkaiioslo. VedtestavNødnettetvedIla'Landsfengsel8mars2012skriverDNKselvfølgende: Bakgrunn" Det"ble"gjennomført"en"øvelse"på"Ila"landsfengsel"8.mars"2012,"i"tidsrommet"fra"14.30"til" "Øvelsen"var"basert"på"scenarioet"at"det"var"brann"på"snekkerverksted,"med"ca."20" mann"inne."2"bomber,"hvorav"en"på"snekkerverkstedet,"og"en"plassert"slik"at"staben"måtte" flyttes."det"var"videre"en"gisselsituasjon"innerst"på"snekkerverkstedet."øvingsleder"var" Politiet."Ressurser"i"hendelsen"kom"fra:" 4. " " C""Brannvesenv/"Asker"og"Bærum"brannvesen"og"Oslo"BrannC,"og"redningsetat" (alle"på"tetra)"" 5. " " C""Politietv/Asker"&"Bærum,"kammeret,"DeltaCgruppen"og"forhandlergruppe" (ikke"alle"på""tetra,"delta"trolig"på"uhf)"" 6. " " C""Fengselet(ikke"på"TETRA)"" 7. " " C""Helsev/"mange"ambulanser"(på"TETRA)""I"tillegg"var"det"mange"observatører" og"controllere"og"så"videre,"men"disse"hadde"ikke"utstyr"for"kommunikasjon."alt"i"alt" så"er"det"anslått"at"ca."50"stk."benyttet"tetra"aktivt."" Det"var"totalt"ca"50"brukere"på"Tetra"(Nødnettet)"fra"politi,"brann"og"ambulanse."Av" dataene"som"vi"har"hentet"ut"fra"systemet"viser"det"seg"at"trafikken"hovedsakelig"ble"kjørt"via" basestasjonen"ah148."dette"er"en"basestasjon"som"har"1br,"som"kan"ha"3"aktive"talec grupper"i"gangen." Loggen"viser"at"det"har"vært"mye"«opptatt»"på"denne"basestasjonen."Ca."30"%"rundt"kl." "Og"timen"fra"15.00"til"16.00"så"var"basestasjonen"i"bruk"95"%"av"tiden. "Det"opplyses" at"basestasjonen"er"en"site"som""kan"ha"3"samtidige"talecgrupper." 11

12 12 "" "Ved"innsats"fra"flere"enheter"i"samme"område"kan"det"oppstå"kapasitetsproblemer."Hvis"et" kapasitetsproblem"oppstår"i"et"innsatsområde"kan"innsatsleder"i"samråd"med"øvrige"etaters" ledelse"beslutte"tiltak"som"begrenser"bruk"av"nødnettet. " Testenvistealtsåat30%avalleanroptilkommandosentralenikkekomfrem.Ogher snakkerviomkun50brukere.detmåstillesspørsmålomdetteergodtnok,dersomdetikke haddeværtenøvelse.hvaomenstørrebevæpnetgruppehaddeforsøktåbefri gjerningsmannenfra22.7,vedåsetteilalandsfengselibrann.hvormangepolitimenn, brannfolkogambulansepersonellvilledetdahaværtbrukforienvirkeligkritisksituasjon? Oghvorhøyvilleopptattfrekvensenhaværtda? INRKDagsrevyen uttalertillitsvalgtvedOsloBrannvesenatdemistenkerDNKforå hamanipulerttesteravnødnettetforgibedreresultater.dersomdetteerriktigerdet megetalvorligogkanbidratilåsettelivifare.torhelgelyngstølsvareratderettet antennermotteststedetforåfåbedredekning,dermedfikkdebedreresultaterennsamme testutførtavoslobrannvesen. Deterviktigåværeklaroveratbedredekningkanoppnåspåtomåter,entenvedåsnu antennermotskadestedet,somsitterienbasestasjon,ellerbrukeensåkaltgateway.skulle enkriseinntreffe,foreksempelbrannellerengisselsituasjonistortinget,kanmanikke satsepåatmanførstskaldraoppif.ekstryvannstårnetforåsnuantenneimestmulig gunstigretning.deradioerbrann,politioghelsebrukeridagharikkegateway>funksjon. Deterheltinnlysendeatbrannvesenetikkekanhatillittilenteknologisomikkevirkernår denskal. derogda.kriserblirsomkjentsjeldenvarsletlangtidiforveien.oslobrannvesen uttalerogsåatdehartatttestenesomerutførtoppmeddnk,menikkefåttnoesvar. LyngstølsvareriinnslagetatDNKhargodogløpendekontaktmedOsloBrannvesen.Man skulletrobrannmennsomerheltavhengigavlivsviktigkommunikasjonvillehaoppfattet omdehaddefåttsvar,påenslikhenvendelse.ipressemeldingtilnrkav skriver DNKvedrørendetilbakemelding: Oppfølging"av"spørsmålet"om"Nødnett"som" røykdykkersamband"er"et"samarbeid"mellom"dnk"som"eier"av"nødnett"og"direktoratet"for" samfunnssikkerhet"og"beredskap"(dsb)"som"brannmyndighet. "Detmåstillesspørsmålom detikkehaddeværtbedreåfølgeoppdetaktuellebrannkorpsdirekte,somerogvarberørt avmanglendetillittilnødnettet.avpressemeldingenkandetsynessomomdeterdnkog IkkeOsloBrannvesensomharfåtttilbakemeldingen,istridmeddetLyngstøluttaltepå Dagsrevyen. Isammepressemelding(28.8)hvorDNKreagererpåNRK sdekningskriverdefølgende: Siden"testen"i"2010"har"det"kommet"nytt"utstyr"på"markedet"som"er"interessant"å"teste"ut" for"oslo"brannc"og"redningsetat."blant"annet"gjelder"dette"spesielle"«gateway/repeatere»c radioer"som"ikke"var"tilgjengelig"for"testing"i"2010."den"6."juni"2012"fikk"oslo"brann"og" redningsetat"(jarodd"og"forsmo)"utlevert"fra"dnk"nye"radioer"som"i"følge"leverandørene" muligens"kan"forbedre"situasjonen. Dettemenervierfeilinformasjon: DNKbleinformertalleredeunderførsteanbudiNødnettet2006/2007atradioleverandøren Sepura(konkurrententilMotorola)kunnelevereGateway/repeaterpåsineradioer,slikdet erisverigepådetsvenskenødnettet(rakel).(gatewaykanenklestforklaressomen effektforsterker.)dettevarogsåendelavkofa>sakdervhfcommunicationasvantover Justisdepartementet/DNK.fDNKvalgtebortSepurasomleverandørtilfordelforMotorola. Sistnevnte(Motorola)kunneikkelevereGateway derforblekravettilgatewaystrøketav

13 DNKidenopprinneligekravspesifikasjonen,etterdetviharfåttopplystavkonsulentersom harjobetmedanbudet.isåfallvardetentilsynelatendegunstigavgjørelseformotorola. Deterderfordirektefeilatdeterkommetnyttutstyrpåmarkedetettertesteni2010 utstyretvarderalleredei2005. Enannenviktigtekniskfaktorer: DekningavRøykdykkersambandvilIKKEhjelpe/bedresegmedGatewayløsning. Gatewayløsningenliggeridagkunimobilstasjonensomermontertibilen.Det bærbaresambandetsombrukesvedrøykdykkingvilikkeblibedremedgateway, denbærbareradioenklarerikkeåsendeuttilmottagendemobilstasjonogdaerman likelangt. GatewayeringenspesialradiosomDNKskriver Gatewayerenfunksjonsomkan leveressomopsjonpåenmobilradio,ogpr.idaghardetteværtbruktpåsepura> modelleneogisverigeimangeår.norgevalgteågåforenannenløsningogannen leverandørsomikkehaddeopsjonenpåateffektenkanforsterkes. Brannvesenets'konklusjon'er'at'kapasiteten'i'Nødnettet'er'kritisk'dårlig'til'å'møte' fremtidige'kriser.'' Kommisjonenviserirapportentilatbrannogambulansevarmerpresiseennpolitietunder utrykningtilutøya.politibileneharværtlangtdårligereutstyrtmedflåtestyring,ennhva brannoghelseharvært.eteksempelerdetutmerkedesystemetlocus,somikkeharnoe medtetraågjøre.locuserflåtestyringknyttetoppmotgpsogmobilnettene.locushar fungertutmerketienårrekke,mendetforhindretikkeatdnkvilleutvikleetegetsystemfor flåtestyringavbilenetilnødetatene.detprosjektetgikkiståfordiutviklingenfeilet.nåer norskutvikledelocusomsiderinneivarmenigjen.etteratmanharkastetbortpengerogtid påegenutviklingistridmedstortingetsforutsetning.locusfungerteutmerketfør egenutviklingblesattigangogfungererlikeutmerketidag.ognettopppågrunnavlocus fantambulanserogbrannvesenetrasktfremden22.7menspolitietfamletiblinde.ved brukavlocuskanmanogsåseposisjonertilf.eksandrebrannbilerunderutrykning.her menerviatkommisjonenburdehatilegnetsegflereogbedreopplysninger,fordiman tilsynelatendeblanderkortene.locuserikkenødnett. ' Stortingets'forutsetning' DaStortingetbesluttetåsijatilutbyggingavNødnettetvardetenforutsetningatprosjektet ikkeskulleværeetutviklingsprosjekt.denneforutsetningenmåværebrutt.i"et"svarinlegg"i" Comuterworld"den" "skriver"DNK"følgende:" Hoff"hevder"at"Stortinget"er"ført"bak"lyset" ved"at"nødnettprosjektet"har"vært"et"utviklingsprosjekt."det"stemmer"ikke."hovedleveransen"i" Nødnettprosjektet"er"en"landsdekkende"utrulling"av"Motorolas"standard"TETRACløsning," Dimetra."Det"er"riktig"at"prosjektet"har"elementer"av"utvikling"i"seg... " Detharværtbehovforskreddersømogspesialutviklingpåenrekkeområder,noeDNKnå ogsåinnrømmerref.computerworld detteerenvesentligårsaktilatutbyggingen avnødnetteterforsinketogatkostnadsrammeneharsprukket,ogdetharblitturoog 13

14 usikkerhetietatenesomskullebrukenødnettet.eteksempelerutstyrsomskalbrukesi nødmeldingssentralene.herharprogrammenesomskalstyreviktigefunksjonerfungertså dårligatmangebrukereharvalgtikkeåtadetibruk.etspesifiserteksempelerdensåkalte Calloutfuksjonen.DennefunksjonenerspesialutvikletogbrukesbareiNorge.Deterså langtkunbrannvesenetsombenytterfunksjonen.tidligerebledetbruktpersonsøkereog mobil.foråvarslemannskapersomikkevarpåvaktpåbrannstasjonen.(vanligutenforde størstebyene)idagpådestederhvorcallout>funksjonenertrumfetigjennommå mannskapenebæremedsegentetraradiosomerstorklumpete.detteharmedførtatde ikkebærerradioenpåsegannetennnårdeharvakt.dermedblirdetdårligereoppmøte medmannskaper,deralletidligerefikkmeldingomåstilleoppselvomdeikkehaddevakt. ItilleggkosterNødnettetsåmyeilisenseratenkeltebrannvesenmedbegrenset kommuneøkonomimåskjærenedpåberedskapen. ArbeidsgruppasomvarnedsattmeddeltakerefrabrukernevedrCalloutstiltekravomat detfortsattskulleværestasjonsutvarsling,mendetteblestrøketavdnk,noesomførtetilat desomvarrepresentanterforbrukernetrakksegfraarbeidsgruppa.detteharværtuheldig spesialutviklinghvorbrukerneikkeharblittlyttettil. DersomutkallingkunskalgåviaCallout,vildetøkekostnadenebetydeligforbrukerne,da allemannskapermåbæreterminalersomutløserstoresummeriformavlisenserogbrukav unødigmangeterminaler.noesomigjenviløkekostnadsrammenbetydelig. PåenkonferanseomTetraiBudapest24>28mai2011holdtlederenforDNKinnleggmed følgendetittel.(tittelenvarsattavforedragsholderenselvifølgeopplysningerfraarrangøren): Nødnett Development Taking A Consultative Approach For The Nationwide Mission Critical Network Roll Out And Optimisation In Norway The final stage of roll out for the Nødnett network is expected by May This presentation will examine the developments made at each implementation phase. Meeting the challenge of coordinating Police, Fire and Health Services on a single nationwide TETRA network Using feedback from the emergency users at each step to optimally adopt the network Evaluating the success of Call out in practice (Min understrekning) Optimising the nationwide network based on experiences from the initial implementation stage Tor Helge Lyngstøl, Director General, Norwegian Directorate For Emergency Communication DettevisernokengangatDNKharetheltannetståstedennbrukerneogatkritikkikkeblir tattpåalvor. IStortingsproposisjoneneomutbyggingavNødnett,bledetlagttilgrunnatdetnye Nødnettetikkeskulleblivesentligdyrereforbrukerne. Dettestemmeroverhodeikkemedvirkelighetendadeflesteetateneharfåtttidobletsine utgifter. Ipressemeldingnr fraJustis>ogBeredskapsdepartementetomNødnettetden stårfølgende: Norges"realisering"av"Nødnett"er"forankret"i"alle"tre"nødetater."I" internasjonal"sammenheng"er"dette"unikt."samtidig"som"dette"har"medført"utfordringer"i"" 14

15 " prosjektet,"utgjør"denne"tilnærmingen"en"betydelig"suksess." I"tillegg"til"brannvesenet," politiet"og"helsetjenesten,"legger"regjeringen"opp"til"at"redningshelikoptrene"og" Hovedredningssentralen"inkluderes"ved"den"videre"utbyggingen.""Senere"vil"også"andre" organisasjoner"med"beredskapsansvar"få"anledning"til"å"bruke"nødnett. " ÅkarakteriserenødnettetsomensuksesstyderpåatJustis>ogBeredskapsdepartementet måværefeilinformert. IdagersituasjonenatNødnettetikkevirkerinneibygninger,brannvesenetsrøykdykkere kanikkebrukenødnettet,delta>styrkenbrukerikkenødnettet,pstbrukerikkenødnettet, LuftambulansenfårikkeNødnettettilåvirkeilufta,ogHovedredningssentralenog330> svadronenbrukerdetikke. IStortingsproposisjonnr.100stårdetside39:Nødnettetskal istorgrad fungere innendørs.ist.prp.nr.30erformulering,: Detvilblispesieltgoddekningibyerog tettsteder,ogsåinnendørs DNKvedLyngstølsieriNRKDagsrevyenmedoppfølgingiKveldsnytt atNødnetteti hovedsakskalfungereutendørs,somsvarpåbrannetatenesbekymringoveratnettet fungerersværtdårliginneibygninger.atnødnettetikkefungererinnendørsmåværeet bruddpåstortingetsforutsetning.detbleiallefallsolgtinnforatdetskullefungere innendørsavprosjektledelsen. Funksjonermansnakketomskullekomme,harikkelattsegrealiserepgamanglende datakapasitet.detfremgåravpressemeldingenatandreorganisasjonermed beredskapsansvarskaltaibruknødnettet.dettesynesåværeensværtdårligide,når Nødnettetharstoreproblemermedåhåndtereselvdagenstrafikk.Ref.Beredskapsøvelse påilalandsfengsel. Følgendemeldingermottattfraenavdestørstebrannkorpseneilandet: Nødnettsystemene"Vision"og"ICCS"er"svært"brukerkrevende"og"medfører"at"etatene"må" bruke"betydelig"mer"ressurser"på"opplæring."de"har"også"betydelige"brukersvakheter"fordi" brukerne"i"svært"liten"grad"har"hatt"innflytelse."nærmeste"beredskapskjøretøy"blir"ikke"alltid" valgt"eller"den"enheten"som"vil"komme"frem"til"et"innsatssted."i"verste"fall"kan"dette"medføre" at"liv"kan"gå"tapt"eller"skadene"blir"større"enn"nødvendig."varslingen"over"tetracsystemene" krever"mange"tastetrykk"og"er"ikke"så"effektiv"som"det"varslingssystem"man"benyttet" tidligere."da"hadde"vi"en"mikrofon"og"direkte"tale"ut"på"brannstasjonen"og"til"bilene,"ved"kun" å"trykke"på"en"knapp."" Beredskapsmessig"sett"har"Nødnettet"vært"et"tilbakesteg."Terminalene"gir"ikke" innendørsdekning."de"er"lite"brukervennlige."vi"er"så"langt"påtvunget"å"gå"med"dem"på"oss" eller"ha"dem"i"umiddelbar"nærhet"hele"tiden."de"blir"ofte"glemt"og"dette"medfører"at" utrykninger"kan"bli"forsinket,"fordi"man"da"ikke"mottar"utvarsling."terminalene"gir"ikke" lydvarsel"før"de"er"tomme"for"strøm." " IDagsrevyen fremholderlederforDNK,TorHelgeLyngstølatdeførstfortodager sidenharblittkjentmedkritikkmotnødnettetogatblantannetpst,ikkehartillittil Nødnettet.KritikkenfrabrukerneharnettoppgåttpåatledelseniDNKharværtimmunmot 15

16 detsomharværtmentsomkonstruktivkritikk,frabrann>,politi>ogambulanse>personell. Detharikkeværtmangelpåkritikk,menmangelpååtakritikkenpåalvor. ' ' Skifte'av'standard'i'Nødnettet' DeterlitebetryggendeatmanunderveisharlagttilgrunnTEDSsomstandard.Kunen leverandørkanleverepåteds>standardensomdnkharvalgtinorge.vårenabolandhar valgtdenvelutprøvdeterta1>etsi>standarden,somgjøratmanharflereulike leverandøreråspillepå.nødnettetsynesåfungerelangtbedreivårenaboland,selvom utbyggingenogbrukenermerbegrenset.dnkharmanøvrertsegslikatmotorolanåhar monopolpåleveransertilnødnettet.valgetavtedssomstandardvilkunneføretil ytterligerebehovforspesialutvikling,ogvimenerpågenerellbasisatdeteruheldigatdet nåharoppståttenmonopolsituasjon.somenfølgeavattedsførstnåkanimplementeres, sitterikt>norgepåopplysningeromatde8700radioterminalensomalleredeeranskaffet måskrotesfordideikkestøtterstandarden.detteerfraetsamfunnsøkonomisksynspunkt megetuheldig.politi,brannoghelseharbruktstoreressurserpåkjøpavterminaler,og disseinvesteringeneharimangetilfellergåttpåbekostningavandreviktigeinnkjøp.når mannåpånyttmåkjøpeinnnyeterminalervildetsendeetmegetuheldigsignaltil etatene.ivårgikkdetutennyforespørselpåleveringavblantannetterminalertil Nødnettet.Selveanbudsfristenvariaugustiår. DNKhaddesattTEDSsomstandard,fordetteanbudet,hvordetkunfinnesenmulig leverandør.sepuramistetkontraktenvedforrigeanbudfordideikkekunnelevereteds. MotorolahaddekryssetavianbudsdokumenteneatdekunneleverepåTEDSogsåved forrigeanbud. DeterveldigspesieltatdetimaiiårkomutenpressemeldingomatMotorolanåhadde utviklettedsåkunneleveredette,4åretteratdeuttalteatdehaddedennestandarden. DetkannestenvirkesomomDNKharværtmeropptattavMotorolasbeste,ennav brukerneognasjonensbeste. Sitat'fra'pressemeldingen:' "Motorola"Solutions"Introduces"First"TEDS"Solution"for" Commercial,"Enterprise"Users"to"Increase"Mobile"Work"Team"Efficiency" TETRA"WORLD"CONGRESS,"Dubai,"May15,2012 "Motorola"Solutions,"Inc.(NYSE:"MSI),"a" leading"provider"of"missionccritical"communication"solutions,"today"announced"the"launch"of" the"next"generation"of"its"dimetra"ip"micro"platform". " JustisministerDørumvisteisittskriftligesvartilStortingetvedUlfErikKnudsenDok.15spm. 57(2002>2003)atdeneuropeiskeETSI>standardenavTetralåtilgrunnogsåiNorge.Hvorfor DNKharvalgtenmyesmalereoguprøvdstandarderusikkert.Idagerdetingenandrelandi EuropasombrukerTEDS.(MotorolaharnåsomensteleverandøravTEDSsøktomåbli europeiskstandard(etsi)tedserenvidereutviklingavtetra,vikangjernekalledettetra2. TEDSgirnoestørrebåndbreddesomerenfordel,ogskalkunnegi128kb/sek.Detteer imidlertidfortsattaltfordårligtilåkjøredatatrafikk.atnorgehopperoverpåenny standardsomførstelandiverden,medføreratvimøternyeutfordringer,nyeforsinkelserog øktekostnader.overgangentiltedsmåkunnekarakteriseressomspesialutviklingsidenvi erførstute.stortingetsforutsetningvaratdetskulleimplementereskjentogutprøvd teknologi,slikvårenabolandgjør. 16

17 17 DNKhevderietdebattinnleggiAftenposten4.9.12atIKT>Norgefeilinformerernårvipåstår atnorgebrukerenannentetra>standardennvårenaboland.deteralvorligaten embedsmannbringeruriktiginformasjon.norgeharvalgttetra>standardenteds.ien brosjyreformotorolakanmanlesefølgende: When"the"Norwegian"Ministry"of"Justice"announced"the"award"of"the"contract"to"" build"the"nodnett,"it"became"the"first"organisation"to"commit"to"teds. "" JegharfåttbekreftetavdetsvenskeNødnettet Rakel atsverigeikkebrukerdenne standardenavtetra.denneinformasjonenergittavannafalkdruggeitekniskavdelingi Rakel. FraleverandørsidenhardetværtmangeaktørerinneiNødnettet.NokiasomutvikletTetra> teknologien,solgtetetratilsiemens.i2006signertestatenenavtalemedsiemensasom leveranseavnødnett.i2007slonokianetworkbusinessgroupogsiemenscomag, sammensinenettverksdivisjonerogopprettetdanokiasiemensnetwork.(nsn).nokia SiemensNetworkoverlotkontraktenvedr.utbyggingiNorgetilMotorola13januariår.De kommersiellevilkårenemellomnsmogmotorolaerikkekjent,menipressenhardetvært spekulertiatnsmmåttekjøpesegutavkontraktenogbetalemotorolaenpenslumpmed pengerforatdeskulleovertaenkommersiellpågåendekontrakt.detisegselvburdeføretil noenspørsmål.visnakkertrossaltomleveransertilfleremilliarderkroner.overføringenav kontraktenblegodkjentavdnkogjustisdepartementetpåunderenuke. IKT9Norge'mener'at'det'må'gjennomføres'en'egen'granskning'av'Nødnettet,'nettopp'for'at'' vi'i'fremtiden'skal'stå'best'mulig'rustet'ved'eventuelle'kriser'og'ikke'minst'at'vi'kan' utnytte'ressursene'i'blålys9etatene'best'mulig'for'fremtiden'og'samtidig'peke'ut'retning' sammen'med'brukerne'hvordan'prosjektet'nå'kan'føres'videre.'' Nasjonens'digitale'hukommelse' Kommisjonensrapportbehandlerilitengradfølgeskadeneavbomben22.7.Dagsavisen skrevden : 22"juli"kunne"all"digital"hukommelse"blitt"radert"ut. "Og"videre" datasystemene"i"regjeringskvartalet"i"oslo"hadde"sikkerhetssystemene"i"samme" område/bygg."det"er"elementært"å"ha"backup"fysisk"langt"unna"hovedsystemene,"sier" ekspert "" Offentligsektorharsværtmangesmådatasentralermedmegetbegrensetsikkerhetoghvor back>upogsåforetaspåsammefysiskested.atdssharservereplassertiregjeringskvartalet ogikkeietsertifisertogstandardisertdatasentermedspeilingtiletannetdatasenteri sanntiderenbetydelignasjonalsikkerhetsrisiko.viharogsåerfartatdepartementerhar lagretviktigogsamfunnskritiskinformasjonpålokaleservereogpcér.detteerfullstendig uholdbartutifraetsikkerhetsperspektiv.renthellgjordeatikkealloffentligdigital hukommelsebleutradertden22.7. IKT>NorgeerkritisktilatDSSharevaluertsegselv.Iethalvtårfremtilaugust2012harDSS gransketsegselvforågjennomgåhvordanorganisasjonenhåndtertekrisearbeidet22.juli ogoppfølgingenavansatteiettertid. Imotsetningtilmodellav22.juli>kommisjonenhargranskingenavDSSblittforetattav forvaltningstjenestenstidligeresjef. IvarHerøvardirektøriStatensforvaltningstjeneste(nå DSS)ielleveårfra1987til1999.FlereavdetoppsjefeneogdeansatteunderHerøsledelse jobberfortsattidss.iegenevalueringenheterdet:«dss"har"håndtert"situasjonen"etter"den"

18 dramatiske"og"katastrofale"bombeeksplosjonen"på"en"tilfredsstillende"måte,"både"i" akuttfasen"og"over"tid."samtlige"avdelinger"i"dss"har"fra"første"øyeblikk"prioritert"hensynet"til" ansattes"liv,"helse"og"sikkerhet» I22.julikommisjonensrapport(s419>422)pekesdetpåenrekkesvakhetervedDSS' beredskap22.juli,detteburdeviseategenevalueringerharbegrensetverdi. Offentligebrukereogdatasentralermåpåleggesheltkonkretekravogdetbørher gjennomføresenbetydeligkonsolideringavoffentligedatasenterforåbedresikkerheten.all typeinformasjonsomvilkunneutløseensamfunnskrisedersomdemistes,ellerkommerpå avveiemåunderleggesstrengekravtilstandardisertogsertifisertdatalagring.dette omfatterblantannetstoreviktigeoffentligeaktørersomskattedirektoratet,toll>ogavgift, NAV,Brønnøysund,ogdepartementene.Enavdeviktigelærdommeneetter9.11iUSAvar nettoppatfirmaermåttesørgeforåhaback>upavallekritiskedatapåetadskiltsted,minst 20kmunnahovedkontor.AtoffentligedataharhattsådårligsikkerhetiNorgeeren offentligskandale.ikt>norgeharpåpektdettelengefør22.7bl.a.vedrapporten Skyog Fjordane sombleoverlevertfad,ogvedkronikkerhvordetbl.a.blepåpektat programvareikkehaddeværtoppgradertpåfemår.aftenpostenavslørteatdetteførtetilat detvarenkeltåhackeseginnidepartementenesdata>systemer.dennesakenfikk personalmessigekonsekvenseridss,atdesammepersonerskalbidratilevalueringavegen sikkerheterikkeveldigtroverdig. Fortsatterlagringavkritiskeoffentligedatasprettpåenrekkesmåmiljøermed utilstrekkeligsikkerhetogutilstrekkeligkompetanse.detteernasjonalsikkerhetsrisiko. IKT>Norgemeneratdetoffentligearbeidetmedinformasjonssikkerheterforfragmentert.Vi haridagenrekkeinstitusjonersomnorcert,norsis,kis,dsb,ptsomjobbermedsikkerhet. ItilleggkommeransvarsomerplassertiJustis>ogberedskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet,Fornyings>ogkirkedepartementetogForsvarsdepartementet. OgsåhermådetetterIKT>Norgesmeningryddeskraftigopp.Ansvaretmåliggeetsted.Vi meneratdetbørforetasenevalueringogkonsolideringavdettearbeidetmedfokusbåde påkompetanse,informasjonsarbeidfinansieringogorganisering.deterlettåtytilteknologi alene,som problemløser menutenåtahøydeforåhåndteredemenneskeligesideneved utfordringenevilvialltidkommetilkort.informasjonssikkerhetmåblienviktigdelav oppfølgingenetter22.7bådenårdetgjelderteknologiogdenmenneskeligefaktor. IKTspillerenheltavgjørenderolleforsikkerhetentilvåreinnbyggere.Politikernemåderfor innseatikt>kompetanseerheltavgjørendeforomviskallykkesiåskapeetrobustog sikkertsamfunn.deteretparadoksatiktikkeerethovedsatsingsområdeforregjeringen. IKTspillerenheltavgjørenderolleforsamfunnsutviklingen.Åværeethovedsatsingsområde girviktigesignaleffekter.allfremtidsrettetverdiskapingvilbaseresegpåbrukavikt,ogikt vilværedenviktigstefaktorforåminimaliserefremtidigsårbarhet.vårklareanbefalingerat IKTmåløftesoppogblietnasjonalthovedsatsingsområde.Dettevilsynliggjøreviktigheten aviktsomenavgjørendefaktorformoderniseringavoffentligsektor,samtbidratilatvifår utviklettilstrekkelignasjonalkompetanse.detmåjobbesaktivtmedsikkerhetskulturog sikkerhetsforståelseogdettemåforankreshosenansvarligstatsråd.flerelandsregjeringer harknyttettilsegencto (Chieftechnoligicalofficer)foråkoordinereteknologiutviklingen ioffentligsektor.detteernoeogsånorgeburdevurdere. 18

19 Oslo, PerMortenHoff Generalsekretær IKT>Norge Tlf

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen.

Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen. Oscarsgt. 20 0352 Oslo Tlf: 22 54 27 40 postmottak@jd.dep.no Org.nr.: 971 037 296 MVA Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen. IKT- Norge takker for anledningen til å avgi høring vedrørende

Detaljer

Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling

Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling process of developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Fysisk sectors, aktivitet

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Samfunnskritisk kommunikasjon i mobilnettene. Mission possible? Frekvensforum, Lillesand Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør

Samfunnskritisk kommunikasjon i mobilnettene. Mission possible? Frekvensforum, Lillesand Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Samfunnskritisk kommunikasjon i mobilnettene Mission possible? Frekvensforum, Lillesand 20.09.2017 Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Nye, alvorlige hendelser der samfunnet trenger nødkommunikasjon kommer

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Neste generasjon nødnett - teknologi - utfordringer

Neste generasjon nødnett - teknologi - utfordringer Neste generasjon nødnett - teknologi - utfordringer 28. september 2017 Knut Baltzersen, DSB Hvorfor har vi et eget Nødnett? Har ikke vært mulig med effektiv gruppekommunikasjon med Push-to-Talk i kommersielle

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department The Norwegian Directorate for Education and Training curricula planning Examinations

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

FREQUENTIS I NORGE KONTROLLROM LØSNINGER I NØDNETT. 2015-01-21 OSSEGE Oliver

FREQUENTIS I NORGE KONTROLLROM LØSNINGER I NØDNETT. 2015-01-21 OSSEGE Oliver FREQUENTIS I NORGE KONTROLLROM LØSNINGER I NØDNETT 2015-01-21 OSSEGE Oliver More than 65 years of innovation & expertise in mission critical applications We develop and market high reliable communication

Detaljer

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information 2009 Årlig oversikt/annual information 19.05.2010 13:48:29 19.05.2010 13:48:29 12.05.2010 08:09:38 12.05.2010 08:09:37 10.05.2010 08:21:29 10.05.2010 08:21:29 03.05.2010 08:44:30 03.05.2010 08:44:29 30.04.2010

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Interaksjonsestetikk og historier

Interaksjonsestetikk og historier Interaksjonsestetikk og historier Emosjonellt motivert oppførsel er en brukbarhetsfaktor The flying wedge of possibility, probability and neccessity Storytelling Interaksjonsgestalter Kinesthetics of movement

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Topplederens kunnskap og engasjement

Topplederens kunnskap og engasjement En undervurdert suksessfaktor for IT-prosjekter? 1 «Identifying Software Projects Risks: An International Delphi Study» Roy Schmidt, Kalle Lyytinen. Mrk Keil og Paul Cule, Journal of Management Information

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Ferjefri E39 Forskningsbehov!

Ferjefri E39 Forskningsbehov! Ferjefri E39 Forskningsbehov! Mohammed Hoseini & Bjørn Isaksson Forskningskonferansen 2011 Trondheim, 12. oktober Ferjefri E39 Kristiansand-Trondheim 1060 km lang strekning Går gjennom 49 kommuner, 6 fylker

Detaljer

(3) I kvalifikasjonsgrunnlagets punkt 7.1 ble kravene for deltakelse i konkurransen fremstilt slik:

(3) I kvalifikasjonsgrunnlagets punkt 7.1 ble kravene for deltakelse i konkurransen fremstilt slik: Saken gjelder prekvalifisering i forbindelse med gjennomføring av konkurranse med forhandling for et felles, digitalt nødnett for brannvesen, politi og helsevesen. Klagenemnda kom til at innklagede ikke

Detaljer

Status of implementing WFD in Norway

Status of implementing WFD in Norway Status of implementing WFD in Norway Jo H. Halleraker, Steinar Sandøy and Hege Sangolt Directorate of Nature Management Coordinating directorate for WFD in Norway Norway not a member of EU European Economic

Detaljer

Participant s report to National Nominating Authorities and National Contact Points on workshops

Participant s report to National Nominating Authorities and National Contact Points on workshops Participant s report to National Nominating Authorities and National Contact Points on workshops Purpose Addressee(s) Reporting format Deadline 1. Reporting Giving feedback on the event, on what was learnt,

Detaljer

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser Paradokset Globale helsemål: Norge en av de friskeste befolkninger i verden Men er også verdensmestere i arbeidsuførhet Mekanismene i stor grad ukjente Betydningen av psykiske helsevariabler i økende grad

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister Norwegian Outcome Response System for Evaluation Eit klinikknært program for å betre tenester til pasientar Nasjonal fagdag for kvalitetsregister

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai. Uke 15-2016

Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai. Uke 15-2016 Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai Hong Kong: high tech hub China: forefront in development of high tech Uke 15-2016 Vi har nok en gang gleden av å invitere

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Innføring i GRADE på norsk Vandvik Holmsbu Mai 2016 med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Innføring i GRADE på norsk Vandvik Holmsbu Mai 2016 med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis Vandvik Holmsbu Mai 2016 Innføring i GRADE på norsk med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Per Olav Vandvik lege SIHF-Gjøvik og forsker ved Kunnskapssenteret Læringsmål:

Detaljer

PPP - Test av online tjenester. Precise point positioning - online processing. Halvor Vadder

PPP - Test av online tjenester. Precise point positioning - online processing. Halvor Vadder PPP - Test av online tjenester Precise point positioning - online processing Halvor Vadder services Institutt for Matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp 2012 Forord Med denne oppgaven avslutter

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge,

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, 12.12.2007 Innhold Evalueringsprosessen i NMP Enkelttema som hadde muligheter for prosjekter innen nanomedisin Oversikt norske

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

Norwegian Supply Chain Windcluster Norway

Norwegian Supply Chain Windcluster Norway Norwegian Supply Chain Windcluster Norway Stavanger, 31 October 2017 Purpose Windcluster Norway is a technology, industry and supplier cluster. The members of the cluster cooperate to mutually strengthen

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Dok.dato: 29.07.2011. Dok.dato: 29.07.2011

Dok.dato: 29.07.2011. Dok.dato: 29.07.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.08-12.08 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.08.2011 WMO Secretariat is intending to start the implementation of e-circulation of correspondence mplementation

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Hva ønsker Norge å oppnå? Hva gjør vi med det vi vet? Hvorfor? Hva gjør

Detaljer

ITX Annual information Årsoversikt 21. desember april 2008

ITX Annual information Årsoversikt 21. desember april 2008 ITX Annual information Årsoversikt 21. desember 2006 21. april 2008 Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 15.04.2008 15:38:27 OB ITX INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 04.04.2008

Detaljer

Måling av recovery INSPIRE. Tor Helge Tjelta Bydel Gamle Oslo Ledernettverk psykisk helse

Måling av recovery INSPIRE. Tor Helge Tjelta Bydel Gamle Oslo Ledernettverk psykisk helse Måling av recovery INSPIRE Tor Helge Tjelta Bydel Gamle Oslo Ledernettverk psykisk helse 10.02.2017 Recovery - INSPIRE Tor Helge Tjelta Lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- & rusarbeid i Bydel Gamle

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Building trust in online grocery shopping. Aria Nejad og Kristoffer Holm Veileder: Amela Karahasanovic

Building trust in online grocery shopping. Aria Nejad og Kristoffer Holm Veileder: Amela Karahasanovic Building trust in online grocery shopping Aria Nejad og Kristoffer Holm Veileder: Amela Karahasanovic 1 Hva er mest interessant for dere? 1. Forskningen 2. Metodene 3. Tilit 4. Brukerinvolveringen 5. Konseptene/Prototypene

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Jan Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, lege, specialist i samfunnsmedisin Sjef Forsvarets Sanitet 2018-01-04 Samfunnssikkerhetskonferansen,

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer