Havbruk - deltid (Master)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbruk - deltid (Master)"

Transkript

1 Havbruk - deltid (Master) Grad Master Studiepoeng 120 Varighet To år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Telefon Studieveileder Tone Rove Nilsen Opptakskrav Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur, fiskerifag, næringsmiddelkjemi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre relaterte studier. Bachelorgraden må inneholde min 5 sp matematikk, min 5 sp statistikk, 10 sp kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi samt 60 sp biovitenskapelige emner. Karakterkrav: Gjennomsnittskarakteren på den faglige fordypningen som danner grunnlag for opptaket må være C eller bedre. For tallkarakter gjelder 2,7 eller bedre. Realkompetanse Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering av emner. Det gjennomføres også dialogmøter mellom studenter og studiumsansvarlig hvert semester. Eksamen og vurderingsformer Emnene som inngår i studiet har forskjellige vurderingsformer, bl.a. mappevurdering, skoleksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Etter innlevering av masteroppgaven, skal studenten forsvare sin oppgave i en offentlig prøveforelesning med en påfølgende muntlig eksamen. Masteroppgaven og emner på mastergradsnivå vurderes av intern og ekstern sensor. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN) samt eget Reglement for eksamenskandidater ved UiN. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Avsluttende eksamen Etter fullførte emner tilsvarende 60 studiepoeng og innlevering av masteroppgaven, skal studenten forsvare sin oppgave i en offentlig prøveforelesning med en påfølgende muntlig eksamen. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Introduksjon av studiet Har du interesse for biologi eller havbruk, kan vi tilby deg et spennende masterstudium i et internasjonalt miljø! Du kan fordype deg innen fysiologi, fiskevelferd, reproduksjon, sjømatkvalitet eller molekylærbiologi. Beskrivelse av studiet Studiet har et omfang på 120 studiepoeng og består av masteremner og masteroppgave. Alle masteremnene undervises i blokker (samlingsbasert), slik at studiet kan tas på heltid eller på deltid (min. 50 % progresjon) Mer informasjon om deltidsstudier fås ved henvendelse til studieveileder Johanne H. Kobberstad Masteremnene utgjør normalt 60 sp av studiet hvorav 20 sp er obligatoriske emner og 40 sp valgfrie emner. Minimum 10 sp av valgemnene må være på 300-nivå. De to obligatoriske emnene er BI300F Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode og AK303F Akvakultur. Masteroppgaven vil normalt være et veiledet selvstendig vitenskapelig arbeid på 60 studiepoeng, men studentene kan også velge en mindre oppgave på 30 studiepoeng. Ved 30 studiepoengs masteroppgave utvides gruppen valgbare emner til 90 studiepoeng. For nærmere informasjon om masteroppgavene, se beskrivelse av masteroppgavene AK306F (60 sp) og AK305F (30 sp): Liste med forslag til masteroppgaver er tilgjengelig på fakultetets nettsider, og er lagt ut på Fronter. Se også eksempler på gjennomførte oppgaver for master i havbruk. Studenter som planlegger å ta kjemirelaterte oppgaver anbefales å ta emnet KJ200F Organisk kjemi som en del av bachelorgraden. Valgemner (40 studiepoeng): Emnene velges i samråd med veileder og skal støtte opp under masteroppgaven. Emnene må ha 200-eller 300-kode. Kun masteremnene (3xx-kode) blir undervist i bolker og 2xx-emner egner seg derfor ikke for tilreisende masterstudenter. For studenter som velger 30 sp-oppgave, utvides gruppen valgfrie emner til 70 sp. I

2 studiemodellen er kun engelskspråklige 2xx-emner lagt inn, men norsktalende studenter kan også ta 2xx-emner som undervises på norsk. Disse er imidlertid ikke hensyntatt når det gjelder timeplanlegging, og kan derfor kollidere med andre emner. Mer informasjon om tilgjengelige masteroppgaver finnes på studieprogrammets hjemmeside. Kunnskap Etter gjennomført studium vil studenten Ha generell kunnskap om havbruk på verdensbasis, inkludert biologien til de viktigste store oppdrettsarter og oppdrettsteknologi Ha ferdigheter innen ulike segmenter av verdikjeden i akvakultur reproduksjon, oppdrett, ernæring, helse, sykdoms kontroll og kvalitet på oppdrettsarter Ha utviklet kompetanse innen utvalgte aspekter av havbruk, basert på forskningsarbeidet utført som en del av master programmet. Dette programmet vil gi studenten ferdigheter innen akvakultur vitenskap Definere og bruke sentrale begreper innen havbruk, anvende biologi for å tolke og kritisk vurdere problemstillinger innen havbruk Intellektuelle og praktiske ferdigheter - innhente, analysere, tolke og forstå biologiske, fysiske og kjemiske data. Bruke vitenskapelig informasjon, forskningsstrategier og metoder i akvakulturvitenskap og anvende dem for å gjennomføre forskning Studenten vil kunne Kommunisere om bestemte biologiske problemstillinger både innen havbruk, vitenskapelig miljø og med allmennheten Arbeide i oppdrettsnæringen eller relaterte bransjer som fôr eller bioteknologiske bedrifter, administrative eller rådgiver stillinger innen statlige eller ideelle organisasjoner Bygge opp en vitenskapelig karriere, forsette til ph.d.-studier som profesjonell akvakultur biolog/teknolog Studiemodell 2012 Høst 2013 Vår 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår Master i havbruk - deltid Obligatoriske emner (20 studiepoeng) Akvakultur Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetod Valgemner (40 studiepoeng) Reproduksjonsbio og genetikk hos fisk Akvakulturernæri Marine pattedyr Akvagenomikk og bioinformatikk Individuelt spesialpensum Fiskehelse og velferd Akvatisk økofysiologi Helse hos akvatiske oppdrettsorganis Individuelt spesialpensum Fiskeernæring og foring Masteroppgave (60 studiepoeng) Masteroppgave i havbruk

3 Masteroppgave i havbruk Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser. Utenlandsopphold: Studentene oppfordres til å ta inntil ett semester ved et utenlandsk samarbeidsuniverisitet. Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgrad i akvakultur ved Universitetet i Nordland eller andre læresteder. Jobbmuligheter Masterstudiet i havbruk kvalifiserer for mange ulike stillinger i næringslivet og offentlig sektor, f.eks. som produksjonsrådgiver ved fôrindustri- eller oppdrettsanlegg, kvalitetsleder eller produktutvikler innen oppdretts-, foredlings-, eller næringsmiddelbedrift, avdelingsingeniør, forskningstekniker, vitenskapelig assistent eller salgsrepresentant for salg av utstyr til havbruksnæringa, Du har også muligheten for videre forskningsarbeid som stipendiat eller forsker ved forskningsinstitutt/større bedrifter. Ved i tillegg å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan du bli lektor i videregående skole. Oppnådd kvalifikasjon Master i havbruk Revisjoner Studieplanen er revidert i Undervisningsutvalget februar 2008 med nytt obligatorisk emne i akvakultur. Sist oppdatert av: Gøril Frømyr Borgen, :15 «Tilbake Emner årstrinn 1 Akvakultur - AK303F Studiepoeng 10 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk Master i havbruk (deltid) Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Ole Torrissen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Forståelse av prinsippene for vannkvalitetforvaltning, oppdrett av forskjellige fiskearter, oppdrett av invertebrater, systemdesign og -konstruksjon, grunnleggende ernæringskunnskap, reproduksjon, muskelkvalitet, fiskehelse og -velferd og miljøkonsekvenser.

4 Kunnskap Studenten skal ha en bred generell kunnskap og oversikt over arter i oppdrett og praksis over hele verden ha nødvendig faktakunnskap om grunnleggende prinsipper i havbruk, konsepter bak produksjonsplanlegging og problemstillinger knyttet til akvakultur forstå noen av de etiske utfordringene for bærekraftig utvikling knyttet til kommersielt oppdrett Studenten skal kunne anvende teknisk kunnskap og relevant informasjon fra forskning og utvikling på praktiske og/ eller teoretiske problemstillinger i havbruk vise evne til å analysere tekstlig materiale fra relevant faglitteratur kunne praktisere yrket i sine viktigste applikasjoner ved å gjøre kvantitative vurderinger av publiserte resultater fra havbruk kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser som er involvert i nye vitenskapelige forsknings resultater Studenten skal beherske de metoder som er nødvendig for å utvikle en produksjonsplan og planlegge et akvakulturanlegg kunne kommunisere om de viktigste problemstillinger, utfordringer og løsninger innen akvakultur kunne utveksle synspunkter og erfaringer og presentere kunnskapsbaserte meninger med andre som er involvert i akvakultur og dermed bidra til fortsatt utvikling av god forskningsskikk Master - og doktorgradsstudenter Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger og seminarer. Undervisningen er samlingsbasert, 4 samlinger hver på 2-3 dager. Mappe (40%): 2 oppgaver teller hver 20% Hjemmeeksamen, teller 60% av karakteren Lucas, JS and Southgate, PC Aquaculture. Farming aquatic animals and plants. Blackwell Publishing Co. ISBN Pillay, TVR Aquaculture. Principles and practices. Blackwell science Ltd. ISBN Timmons, M.B et al Recirculating aquaculture systems. Cayuga Aqua Ventures ISBN Leknang Aquaculture technology Beveridge, M Cage aquaculture. Blackwell science Ltd ISBN Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK303F-001 Akvakultur - oppgaver, 10 studiepoeng AK303F-002 Akvakultur - hjemmeeksamen, 6 studiepoeng Fiskeernæring og foring - AK220F Studiepoeng 10 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor i havbruksdrift og ledelse Y-vei Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av

5 universitetets kvalitets sikringssystem. Emneinnhold: Fysiologiske og ernæringsmessige særtrekk ved akvatiske organismer. Behov for næringsstoffer (makro og mikronæringsstoffer). Fôring av larvestadier, bruk av levende fôrorganismer i oppdrett. Adferd relatert til fôring, fôropptak og betydningen av ulike miljøfaktorer. Metabolisme, fordøyelse, absorpsjon og utnyttelse av ulike næringsstoffer. Samspill mellom næringsstoffer. Fôrteknologi, råstoffer, formulering, aktuelle fôrtyper, egenskaper og kvalitet. Kvalitet i fisk. Fôringsregimer - Hvordan kan dette bidra til å styre kvalitetet av fisk? Ernæringsstudier, gjennomgang av metodikk og aktuelle design. Oppdatert kunnskap om fôr og ernæringsmessige behov for de mest aktuelle oppdrettsartene i Norge. Laboratoriekurs: Kjemisk analyse (fett, vann og protein) av fôr og fisk. Analyse av farge i laks - Visuelt, Minolta, v/spektfotometer og HPLC. Demonstrasjon i produksjon av fiskefôr. Kunnskaper ha en grunnleggende forståelse av de ulike næringsstoffene i fôret (makro- og mikronæringsstoffer), deres oppbygging, struktur samt fôrressurser og kilder ha en grunnleggende kunnskap vedrørende opptak og fordøyelse hos fisk i ulike livsstadier ha en forståelse av hvordan fôr produseres etter dagens teknologi, samt ha en oversikt over dagsaktuelle problemstillinger knyttet til råstofftilgang ha kunnskap vedrørende levendefôr- og tørrfôrproduksjon kunne utføre en rutinemessige analyse av hovednæringsstoffene i fisk og fôr kunne bedømme farge i fisk instrumentelt og visuelt Studenten skal kunne forstå: fiskens behov for essensielle næringsstoffer fiskens grunnleggende energimetabolisme dagens fiskefôrproduksjon Ja, men studenter på Bachelor i havbruksdrift og ledelse som har emnet som obligatorisk i sin studieplan har fortrinnsrett. Ellers basert på ledig kapasitet. Emnet bygger på AK203F Oppdrett av laksefisk og det er også en fordel om studentene har gjennomført BI124F - Cellebiologi og biokjemi. Ansikt til ansikt. Forelesninger og laboratorieøvelser/demonstrasjon. Noen av forelesningene vil kunne være på engelsk. Laboratorieøvelsene er obligatorisk. Studentene vurderes på grunnlag av: Skriftlig skoleeksamen (4 timer) som teller 70% av karakteren. Det gis bokstavkarakter (A-F). Mappe bestående av en samlet labjournal + besvarelse av teoretiske spørsmål som teller 30% av karakteren. Det gis bokstavkarakter (A-F). Studieprogresjonskrav Gjennomført laboratorieøvelser inkludert skrevet og levert lab-journal. Fiskeernæring ( Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN ). Utdelte artikkler på forelesningene samt forelesningsnotater. Støttelitteratur: - Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN ). - Live Feeds in Marine Aquaculture (Edited by Støttrup, J.G. and McEvoy, L.A. Blackwell Science, ISBN ). - Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture (Edited by Webster, C.D., Lim, C. CABI Publishing, ISBN ).

6 Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK220F-003 Fiskeernæring og foring - Skriftlig skoleeksamen, 10 studiepoeng AK220F-004 Fiskeernæring og foring - Mappe (skriftlige prøver), 3 studiepoeng Individuelt spesialpensum - AK308F Studiepoeng 5 Type emne Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering. I tillegg gjennomføres det en skriftlig startevaluering hvert høstsemester. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet organiseres som et individuelt opplegg hvor masterstudenten i samarbeid med sin hovedveileder finne frem til et pensum som er knyttet til masteroppgaven, men ikke er direkte bakgrunn for den. Kunnskaper Ha en oversikt over teori og problemstillinger innen et område på masternivå. Området kan være relevante tema innen akvakultur, biologi, kjemi eller statistikk Evne å sette seg inn i ny kunnskap innen dette feltet Kunne demonstrere oversikt over problemstillinger innen dette området på masternivå Kjenne til hvor man finner relevant litteratur innen dette feltet Kunne bruke denne kunnskapen inn i sin masteroppgave Kunne kommunisere på masternivå med andre biologer om dette temaet Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved FBA/UiN, samt PhD- og masterstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. Forkunnskapskrav Alle studenter tatt opp på Master i havbruk ved FBA eller lignende studier ved andre institusjoner er kvalifisert. Ingen spesielle. Ansikt-til-ansikt. Emnet er i hovedsak et selvstudium, med veiledning etter behov fra hovedveileder. Emnet vurderes med en muntlig eksamen i slutten av semesteret. Bokstavkarakter. Individuelt pensum som defineres i samråd mellom hovedveileder og student.

7 - Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - AK310F Studiepoeng 10 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Kjetil Korsnes E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Temaer som emnet vil belyse: De mest utbredte bakterielle, virale og parasittiske sykdommer hos fisk Patologi Immunologi hos fisk Behandling, kontroll and forebygging av sykdom - vaksiner, profylakse og terapi Metoder for deteksjon av patogen. Kunnskap Studenten skal ha En generell forståelse av de store smittsomme sykdommer av oppdrettede akvatiske dyr, spesielt de som påvirker kaldtvannsfisk Kunnskap om forsvarmekanismer hos fisk, inkludert vert-patogen-interaksjoner En oversikt over ikke-smittsomme sykdommer hos fisk Innblikk i innovative tilnærminger til å opprettholde god fiskehelse Studenten skal kunne skille klasser av patogener og vurdere både fysiologiske og patologiske forandringer assosiert med sykdommer Studenten skal ha lært om funksjonene til de ulike komponentene i immunsystemet Studentenvil ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om viktigheten av å kontrollere sykdommer for å sikre bærekraftig havbruk Studenten skal kunne bruke sin kompetanse på ulike områder, både innen vitenskap og i praktisk akvakultur Studentene vil lære å ta i bruk nye tiltak for å forebygge sykdommer og opprettholde oppdrettsfiskens helse Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved fakultetet, samt doktorgrads- og mastergradsstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. AK205F Fiskehelse og BI217F Mikrobiologi eller tilsvarende. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger og labøvelser. Torsdager og fredager, tidspunkt kunngjøres senere. Skriftlig eksamen (4 timer) som teller 70 % av endelig karakter. Innleveringsoppgave (6 uker) som teller 30 % av endelig karakter. Muntlig presentasjon av innleveringsoppgaven er obligatorisk, men den har ikke karaktervekt. Begge eksamensdeler skal skrives på engelsk, og vurderes med bokstavkarakter.

8 Obligatorisk Anbefalt Fish Disease, Second edition, Edward J Noga, Wiley-Blackwell, Iowa, USA, ISBN Fish Pathology, Fourth edition, Ronald J Roberts, Wiley-Blackwell ISBN-13: The Fish Immune System: Organism, Pathogen, and Environment (Volume 15: Fish Physiology Series) Edited by George Iwama and Teruyuki Nakanishi. Academic Press. ISBN-10: , ISBN-13: Systemic pathology of Fish. 2 nd edition; Edited by H.W. Ferguson. Scotian Press. ISBN ) Ytterlige materiale vil bli delt ut Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK310F-001 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - innleveringsoppgave, 10 studiepoeng AK310F-002 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - skoleeksamen, 7 studiepoeng Akvatisk økofysiologi - BI303F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Mark Darryn Powell E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Undervisningen omhandler organfunksjoner hos invertebrater og vertebrater, og disse organismers fysiologiske tilpasning til miljøet. Følgende emner vil bli gjennomgått: osmotisk regulering, ernæring og fordøyelse, respirasjon, metabolisme, bevegelse, sansefysiologi, sirkulasjon, temperaturregulering, nervøse og endokrine kontrollmekanismer og biologiske rytmer. Kunnskap ha grundig kjennskap til de generelle prinsippene for dyrs fysiologi i vann forstå noen av de viktigste utfordringer som møter akvatiske dyr i et ustabilt miljø kunne tilegne seg og anvende spesifikk vitenskapelige kunnskap og relevant informasjon fra forskning innen feltet akvatisk økofysiologi vise evne til å tekst analyse fra relevant faglitteratur kunne utforme eksperiment for å demonstrere noen viktige prinsipper for akvatisk økofysiologi kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser som er nyttet innen nye vitenskapelig litteratur beherske de metoder som er nødvendig for å utvikle eksperimenter for å vurdere fysiologiske responser på endringer i vannmiljø kunne kommunisere de viktigste problemstillinger, utfordringer og løsninger innen akvatisk økofysiologi kunne utveksle erfaringer og presentere evidens baserte meninger med andre som er involvert i akvatisk økofysiologi og dermed bidra til fortsatt god utvikling av god forskningspraksis innen biologiske fag Kun studenter som fyller kravene for opptak til Master i havbruk/master i økologi ved FBA, har adgang til undervsningen. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BI105F Zoofysiologi (10 sp) og BI205F Fiskefysiologi (10 sp)

9 Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser (samlingsbasert undervisning). Informasjon om undervisningstidspunkter kommer senere. Studentene vurderes på grunnlag av: Muntlig eksamen som teller 50% av karakteren. Mappe som teller 50% av karakteren. Mappen består av følgende deler: Oppgave og presentasjon av selvvalgt fordypningstema. Laboratorerapporter fra eget arbeid med laboratorieøvelsene Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått. Det gis bokstavkarakter. Eckert, Randall, Burggren and French, 2002: Animal physiology, mechanism and adaptations. ISBN: Evans, D.H. and Claibourne, J.B. (2006). The physiology of fishes. CRC Press Inc. Boca Raton USA. Artikkelsamling utgies ved kursstart. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI303F-005 Akvatisk økofysiologi - muntlig eksamen, 10 studiepoeng BI303F-006 Akvatisk økofysiologi - mappevurdering, 5 studiepoeng Reproduksjonsbiologi og genetikk hos fisk - BI304F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Igor Szczepan Babiak E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Reproduksjon - klassifisering og strategier. Genetisk kjønnsbestemmelse. Kjønnsdifferensiering. Utvikling av gonader. Endokrin kontroll og modning av gameter. Anatomi og fysiologi hos gameter. Reproduksjonsmetoder. Kontrollert modning og gyting. Behandling av gameter. Befruktning og dens mekanismer. Utvikling av embryo. Reversering av kjønn. Manipulering av kromosomer. Polyploidisering, gynogenese og androgenese. Kontroll av fenotypisk kjønn. Produksjon av enkjønnete bestander. Bioteknologi og reproduksjon: manipulering med primordiale bakterieceller og transgenesis. Kunnskap Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte Reproduksjonsbiologi med vekt på fiskearter: reproduksjonsmodeller, strategier og mekanismer Prinsipper for kjønnsbestemmelser Kjønns differensiering, gametogenesis, inkludert ploidinummer manipulasjoner, kjønnsreversering, nedfrysing, indusert gyting og kontroll av germline utvikling Prinsipper for reproduksjon av fiskearter innen akvakultur, med hovedvekt på arter som er viktige i Norge Praktisk kunnskap om evaluering av fiskens sædkvalitet, inkludert undersøkelse av sædcellers mobilitet og konsentrasjon Praktisk kunnskap om nedfrysing av sæd

10 Teoretisk og praktisk kunnskap om operasjoner i klekkeri knyttet til reproduksjon av fisk Gir kompetanse for å ta kurs på høyere nivå innen reproduksjon Evne til å lese faglitteratur innen kursets fagområde For studenter som tilfredstiller opptakskravene for Master i havbruk og Master i marin økologi. Forkunnskapskrav BI102F Celle- og molekylærbiologi og BI205F Fiskefysiologi BI210F Molekylær cellebiologi Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid: Torsdager og fredager, tidspunkt kunngjøres senere. Sammensatt evaluering: Muntlig eksamen, teller 70% av karakteren Mappe, teller 30% a karakteren Mappen omfatter tilstedeværelse, prestasjoner i labøvelser og på forelesning, og forberedelse og presentasjon av seminartema. Bøker Reproductive Biotechnology in Finfish Aquaculture Edited by C.-S. Lee, and E.M. Donaldson, Elsevier. Handbook of Fish Biology and Fisheries (Volume I) Fish Biology. Edited By: P. J. B. Hart and J. D. Reynolds, Blackwell Publishing. Kunz, YW Developmental Biology of Teleost Fishes. Springer-Verlag. Gilbert, SF. Developmental Biology. 7th or 8th edition. Sinauer Associates. Kapoor BG, Khanna B. Ichthyology Handbook. Springer-Verlag, Tidsskriftsartikler Devlin R.H., Nagahama Y Sex determination and sex differentiation in fish: an overview of genetic, physiological, and environmental influences. Aquaculture 208: Bobbe J, Labbe C Egg and sperm quality in fish. General and Comparative Endocrinology 165: Falcón J,Migaud H, Muñoz-Cueto JA, Carrillo M. Current knowledge on the melatonin system in teleost fish. General and Comparative Endocrinology 165: Lubzens E, Young G, Bobe J, Cerda J Oogenesis in teleosts: How fish eggs are formed. General and Comparative Endocrinology 165: Mylonas CC, Fostier A, Zanuy S Broodstock management and hormonal manipulations of fish reproduction. General and Comparative Endocrinology 165: Schulz RW, de França LR, Lareyre JJ, LeGrac F, Chiarini-Garcia H, Nobrega RH, Miura T Spermatogenesis in fish. General and Comparative Endocrinology 165: Zohar Y, Muñoz-Cueto JA, Elizur A, Kah O. Neuroendocrinology of reproduction in teleost fish. General and Comparative Endocrinology 165: Akvagenomikk og bioinformatikk - BI311F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Jorge Manuel de Oliveria Fernandes E-postadresse Kostnader

11 Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet tar for seg grunnleggende analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, annotasjon av genomer, fylogenetisk footprinting, synteni-analyse, identifisering av nye gener ved SSH (suppression subtractive hybridisation), ekspresjonsanalyse ved mikromatriser, proteomikk, knockdown-teknikker på genomnivå og konstruksjon av fylogenetiske trær. Kunnskap og forståelse Studenten skal Ha en oversikt over de viktigste sidene ved komparativ og funskjonell genomikk Mestre essensielle bioinformatiske konsepter og ha kjennskap til de riktige bioinformatiske verktøy Ha kunnskap om relevante aspekter innen molekylærbiologi og biokjemi Forstå hvordan genomforskning kan brukes til å løse aktuelle problemer innen akvakultur Kjenne til prinsipper for dataanalyse av mikromatriser og andre topp moderne transkripsjonsmetoder, slik som nestegenerasjons sekvensering Studenten skal Ha ferdighet innen databehandling og kunne bruke ulike bioinformatiske applikasjoner Vite hvordan man analyserer store DNA-sekvenserte datasett Være i stand til å undersøke og forutsi strukturen i eukaryote-gener være i stand til å undersøke evolusjonære relasjoner mellom gener og genomer fra ulike arter Vite hvordan du henter data fra elektroniske databaser Være i stand til å få tilgang og forstår vitenskapelig litteratur tilknyttet feltet Studenten skal Forstå og anvende genomikk og bioinformatiske konsepter knyttet til "cutting edge" havbruksforskning Kunne diskutere og presentere vitenskapelige artikler i genomikk og bioinformatikk Har kompetanse til å delta på forskningsprosjekter innen i bioinformatikk og genomikk Studenter ved Master i havbruk Samlingsbasert undervisning (kommer med nærmere informasjon om tidspunkt). Forelesninger, veiledning og datalab. Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Teller 50% Laboratorierapport, teller 30% Muntlig presentasjon, teller 20% Anbefalt litteratur: Campbell AM and Heyer LJ (2006). Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics. Benjamin Cummings (2nd ed.). ISBN Hunt S and Livesey R (2000). Functional Genomics: A Practical Approach. Oxford University Press, USA (1st ed.). ISBN X. Xiong J (2006). Essential Bioinformatics. Cambridge University Press. ISBN Brown T (2006). Genomes 3. Garland Publishing Inc,US. ISBN Forelesningsnotatene utgjør pensum. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI311F-001 Akvagenomikk og bioinformatikk - skoleeksamen, 10 studiepoeng BI311F-002 Akvagenomikk og bioinformatikk - laboratoriearbeid, 3 studiepoeng BI311F-003 Akvagenomikk og bioinformatikk - muntlig presentasjon, 2 studiepoeng årstrinn 2 Fiskehelse og velferd - AK205F Studiepoeng 10 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse (inklusiv Y-vei)

12 Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig Kjetil Korsnes E-postadresse Kostnader Ingen spesielle. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Sykdomslære, sykdommer, behandling og profylakse. Velferdsdelen kjøres separat av Labora AS, og gir sertifikat på godkjent opplæring som krevd av Mattilsynet for alle som jobber med oppdrett. Kunnskaper Ha oversikt de viktigste sykdommene i norsk oppdrettsnæring Kunne redegjøre for hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres Kunne redegjøre for hvilke behandlinger som kan gjøres Ha forståelse for hvordan sykdomsorganismer blir overført og spredt Ha grunnleggende kunnskap om hvordan oppdrettsnæringen bekjemper sykdom Kunne identifisere når det er risiko for sykdomsutbrudd og gjøre tiltak for å motvirke dette Kunne iverksette spesifikke og generelle tiltak for å forebygge sykdom Bidra til å bedre fiskehelse på anleggsnivå Studenten skal kunne forstå: Betydning av god fiskehelse i oppdrettsnæringen Hvordan sykdom forebygges og bekjempes Alle. Forkunnskapskrav Ingen. AK203F Oppdrett av laksefisk, AK204F Oppdrett av marin fisk, BI124F Cellebiologi og biokjemi og BI205F Fiskefysiologi. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger og obligatorisk oppgave Muntlig eksamen. Teller 70% av karakteren i emnet. Bokstavkarakter. Semesteroppgave. Teller 30% av karakteren i emnet. Bokstavkarakter. Begge eksamener må være bestått for å få bestått i emnet. Poppe, T. (ed.) Fiskehelse og fiskesykdommer. Universitetsforlaget. ISBN Døving, K., Reimers, E. (red) Fiskens fysiologi, John Grieg Forlag AS, s Pensum på velferdsdelen deles ut på kurset. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:

13 AK205F-008 Fiskehelse - semesteroppgave, 10 studiepoeng AK205F-009 Fiskehelse - muntlig eksamen, 7 studiepoeng Individuelt spesialpensum - AK309F Studiepoeng 5 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering. I tillegg gjennomføres det en skriftlig startevaluering hvert høstsemester. Emnet organiseres som et individuelt opplegg hvor masterstudenten i samarbeid med sin hovedveileder finne frem til et pensum som er knyttet til masteroppgaven, men ikke er direkte bakgrunn for den. Kunnskaper Ha en oversikt over teori og problemstillinger innen et område på masternivå. Området kan være relevante tema innen akvakultur, biologi, kjemi eller statistikk Evne å sette seg inn i ny kunnskap innen dette feltet Kunne demonstrere oversikt over problemstillinger innen dette området på masternivå Kjenne til hvor man finner relevant litteratur innen dette feltet Kunne bruke denne kunnskapen i sin masteroppgave Kunne kommunisere på masternivå med andre biologer om dette temaet Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved FBA/UiN, samt ph.d.- og masterstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. Forkunnskapskrav Alle studenter tatt opp på Master i havbruk ved FBA eller lignende studier ved andre institusjoner er kvalifisert. Ingen spesielle. Emnet er i hovedsak et selvstudium, med veiledning etter behov fra hovedveileder. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Emnet vurderes med en muntlig eksamen i slutten av semesteret. Bokstavkarakter. Individuelt pensum som defineres i samråd mellom hovedveileder og student.

14 - Akvakulturernæring - AK320F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Kiron Viswanath E-postadresse Kostnader Ingen. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Betydning av ernæringsbehov i akvakultur og fremgangsmåten for å skaffe kunnskap om fôr og ernæringsmessige behov Akvatisk fôr: formulering og teknologi Metabolisme og energetikk Betydning av ernæringsbehov mht proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler Ernæringsbetinget patologi og ernæringsrolle i fiskehelse Komparative aspekter ved ernæring hos bestemte oppdrettsarter Framskritt i akvakulturernæring: fôr og fiskekvalitet, stamfisk- og larvefôr, miljøvennlig fôr og spesialfôr Kunnskap Studenten skal ha En generell forståelse for betydningen av fôr og fôring i havbruk Oversikt over metabolske prosesser og energetikk, relevans og krav til makro og mikronæringsstoffer til fisk, samt innsikt i ernæring og fôring av reker Innflytelse av næringsstoffer og tilsetningsstoffer for å opprettholde oppdrettsfiskens helse Generell kunnskap om fôrråvarer og fôrteknologi Gjeldende trender i fôrindustrien og forskningsprioriteringer i ernæring rettet mht bærekraftig oppdrett Fra et akademisk ståsted skal studentene bli dyktige i ulike aspekter av fiskeernæring herunder utforming av ernæringseksperimenter, og utforming og utarbeidelse av eksperimentelle dietter Studentene skal være kjent med ulike typer fôr og relatert teknologi, og fôring i praksis Fra et miljømessig perspektiv vil de være i stand til å utarbeide måter å finne bærekraftige ressurser som kan nyttes som fôringredienser Studenten skal kunne gjøre bruk av kunnskap ervervet gjennom dette emnet som bakgrunn, enten til å gjennomføre videre studier i akvakulturernæring eller for å delta i oppdrettsaktiviteter eller ved arbeid i fôrindustrien Være i stand til å diskutere problemstillinger knyttet til fôr og fôring for profesjonelle akvakulturanlegg Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved FBA, samt doktorgrads- og mastergradsstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. Emnet bygger på emnet AK220F Fiskeernæring og fôring eller tilsvarende. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Samlingsbasert undervisning. Fire samlinger med cirka 11 timers undervisning over to dager hver gang. I tillegg er det laboratorieøvelser cirka 16 timer. Studentene vurderes på grunnlag av: Skriftlig eksamen (4 timer) som teller 70 % av endelig karakter To skriftlige oppgaver som teller 30 % av endelig karakter

15 Begge eksamensdeler skal skrives på engelsk, og vurderes med bokstavkarakter. Obligatorisk Anbefalt Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN ) Fiskeernæring (Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN ) Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. The National Academies Press. Washington, D.C. ISBN-13: Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans ( Edited by Guillaume, J., Kaushik, S., Bergot, P. and Métailler, R. Praxis Publishing, ISBN ) Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture (Edited by Webster, C.D., Lim, C. CABI Publishing, ISBN ) Tilleggslitteratur vil bli utlevert. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK320F-001 Akvakulturernæring - innleveringsoppgave, 10 studiepoeng AK320F-002 Akvakulturernæring - skriftlig skoleeksamen, 7 studiepoeng Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode - BI300F Studiepoeng 10 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk (inklusiv deltid) Master i marin økologi Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Jorge Manuel de Oliveria Fernandes E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Emnet gir en innføring i grunnleggende akademiske arbeidsmetoder som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven. Emnet gir innsikt i forsøksplanlegging og analyse av biologiske data, og vektlegger praktisk øvelse i innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon. Kunnskap ha praktisk kunnskap om relevante forskningsmetoder og vitenskapelig kommunikasjon forstå vanlige statistiske analysemetoder og kjenne til de underliggende forutsetningene for både parametriske og ikke-parametriske analyser forstå etiske utfordringer involvert i forskning og formidling av nye vitenskapelige resultater skal beherske effektiv innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon kunne bruke relevante referanseverktøy, presentasjonsteknikker og skriftlige uttrykksformer kunne delta i kvantitative utredninger av publiserte resultater fra akvakultur eller marin økologi beherske grunnleggende akademiske arbeidsmetoder og kommunikasjonsferdigheter som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven i havbruk eller marin økologi kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning eller marin økologi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innen ansvarlig kommunikasjon av nye forskningsresultater fra akvakultur eller marin økologi For studenter som tilfredstiller opptakskravene til master i havbruk og master i marin økologi. Emnet bygger på bachelor eller tilsvarende.

16 Forkunnskapskrav Bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur eller lignende. Innføringskurs i matematikk, statistikk og dataprogrammering. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Samlingsbaserte forelesninger og selvstendige innleveringsoppgaver Forelesninger, innleveringsoppgaver og tilbakemelding på oppgavebesvarelsene. Hjemmeeksamen, teller 60% av karakteren (A-F) Mappe med innlevering av 5 oppgaver, teller 40% av karakteren (A-F) Obligatorisk muntling presentasjon, teller 0% av karakteren (godkjent - ikke godkjent) Studieprogresjonskrav Selvstendige innleveringsoppgaver med tidsfrist. Davis, M Scientific papers and presentations. 2nd edition. Academic Press. Michael J. Crawley Statistics: An Introduction using R. Wiley-Blackwell. Anbefalt støttelitteratur: Barnard, C.; Gilbert, F. og McGregor, P Asking Questions in Biology. A guide to Hypothesis-testing, Experimental Design and Presentation in Practical Work and Research Projects. Fourth edition. Benjamin Cummings. Zar, J.H Biostatistical analysis. Fifth edition. Pearson International Edition. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI300F-001 Metodekurs for masterstudenter, 10 studiepoeng BI300F-002 Metodekurs for masterstudenter, 2 studiepoeng Marine pattedyr - BI227F Studiepoeng 10 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgfag Varighet Eitt semester Undervisningssemester Vår 2014 Hvilket år i studieprogrammet Emneansvarlig Jarle Tryti Nordeide E-postadresse Kostnader Eigenandel NOK 5000,- (utgifter til feltkurs) i tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

17 Økologi, atferd og populasjonsgenetikk for dei viktigaste artane av marine pattedyr i den nordaustlige del av Atlanterhavet, og Barentshavet. Fødevalg, vandring, beitemønster, sosial organisering, atferd, fysiologi ved dykking, kommunikasjon, tilpassing av sanseorgan, metoder for individidentifisering, undervannsakustikk, feltmetoder, enkle analyser av lyd, fotoidentifisering av individer og grupper. Planlegging av forskingprosjekt med skriftlig rapport (gruppearbeid). Gruppene skal levere ein skriftlig rapport. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse Ferdigheiter Ha oversikt over biologi til marine pattedyr in Nordaust-Atlanteren. Ha kjennskap til ulike verktøy og metodar brukt under forsking på marine pattedyr. Kompetanse Kunne gjera greie for biologien til marine pattedyr i våre farvatn. Kunne gjera greie for dei viktigaste metodane for å studere marine pattedyr. Kunne kommunisere med andre om faglige tema med bakgrunn innanfor fagområdet. Nei. Adgang til undervisning: Studentar på Master i marin økologi, semesterpakken Ecology and Northern Wildlife, og 3. år-studentar på Bachelor i biologi. Andre studenter får delta i den grad det er ledig kapasitet. Maksimum 20 studentar. Forkunnskapskrav Biologistudier tilsvarande minimum eitt år, anbefalt to år. Kunnskaper tilsvarande BI125 Økologi og BI216F Evolusjonær atferdsøkologi, BI1206 Marin biologi, som eventuelt kan tas samtidig med BI227F Marine pattedyr. Forelesingar (ca 24 timar ved UiN-campus i Bodø, og i Henningsvær), obligatorisk feltkurs i Henningsvær i mai eller juni (5 dagar), skriftlig rapport (gruppearbeid). Forelesninger: 2 3 bolkar (à 4 5 dagar). Feltkurs: 10 t per dag x 5 dagar. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Bokstavkarakter A - F. Muntlig eksamen tel 60 % av karakter. Skriftlig gruppeoppgåve tel 40 % av karakter. Marine Mammals Biology an evolutionary approach, ed. Rus Hoelzel, second edition Blackwell science Ltd. (all chapters except 9 and 14) S Mann, J. & al Cetacean Societies. The University of Chicago Press, Chicago. o Vester, H. & K. Hammerschmidt, First record of salmon feeding killer whales in Norway indication of a multi prey feeding type. Marine Biodiversity records in press. o Foote, A.D. & al Dietary variation within and between populations of northeast Atlantic killer whales, Orcinus orca, inferred from δ13c and δ15n analyses. Marine Mammals Science. o Foote, A.D. & al Genetic differentiation among North Atlantic killer whale populations. Molecular Ecolology 20: o Foote, A.D. & al Ecological, morphological and genetic divergence of sympatric North Atlantic killer whale populations. Mol. Ecol. 18: o Similä, T. & al Occurrence and diet of killer whales in northern Norway: seasonal patterns relative to the distribution and abundance of Norwegian springspawning herring. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 53: årstrinn 3

18 Masteroppgave i havbruk - AK305F Studiepoeng 30 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk (heltid og deltid) Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2014 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Undervisningsspråk Norsk og engelsk Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Masteroppgaven skal fortrinnsvis være empirisk og ha relevans i forhold til studiets målsetting. Både kvalitative og kvantitative metoder kan benyttes. Masteroppgaven skal i utgangspunktet være individuell, men det er likevel mulig for flere studenter å samarbeide om oppgaven. Når flere studenter samarbeider om masteroppgaven, må de levere hver sitt selvstendige individuelle arbeid. Studentene velger tema for masteroppgaven i 3. semester av studiet. Prosjektbeskrivelse: Det forutsettes at du sammen med hovedveileder skriver en grundig prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal kort redgjøre for prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, problemstilling, metode, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, tidsramme og budsjett. Planen skal inneholde relevante vedlegg og referanser. Prosjektbeskrivelsen skal leveres til godkjenning innen 3. semester ved fulltidsstudium (1. desember i høstsemesteret/2. mai i vårsemesteret). Oppgaven bør fortrinnsvis tas i samarbeid med havbruksbedrifter eller i pågående forskningsprosjekt. Kunnskap kunne sette seg inn i ny kunnskap innen feltet akvakultur, samt kjenne til hvor man finner litteratur innen feltet. kunne sette seg inn i praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til prøvetaking og analyser av akvatiske organismer og miljøet de lever i ha kunnskap om ulike statistiske metoder som benyttes til behandling av biologiske data, og kunne bruke disse på eget tallmateriale ha kunnskap om dyrevelferd og etisk behandling av dyr kunne tilegne seg oppdatert kunnskap fra elektroniske databaser og vitenskapelige publikasjoner og kjenne til relevante vitenskapelige fagtidsskrift innen biologi, og akvakultur spesielt ha tilegnet seg kunnskap innenfor utvalgte analytiske og statistiske metoder kunne skrive en vitenskapelig rapport ha evne til kritisk analyse av eget og andres forskningsarbeid innenfor eget masteroppgavetema ha trent på selvstendig tenkning knyttet til sin masteroppgave Studenten skal ved fullført masteroppgave: ha innsikt i relevante problemstillinger knyttet til egen masteroppgave kunne delta i planlegging av nye forskningsprosjekter innen eget forskningsområde relatert til informasjonsinnhenting, planlegging av forsøk, analysearbeid, statistisk tallbehandling, kritisk oppsummering og formidling av vitenskapelig informasjon kunne formidle egne forskningsresultater både muntlig og skriftlig kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i havbruk ved FBA. Forkunnskapskrav Bachelorgrad i biologi, akvakultur, fiskerifag, næringsmiddelkjemi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre relaterte studier. I tillegg må studenten ha tilegnet seg relevante kurs på masternivå som støtter opp om masteroppgavens art. Bygger på masterprogrammets fagteoretiske pensum

19 Ansikt til ansikt eller fjernundervisning, eventuelt kombinasjon Masteroppgaven er et selvstendig arbeid, men du har krav på veiledning, individuelt eller i grupper. Informasjon om mulige oppgaver, frister, skjema og lignenede er tilgjengelig i Fronterrommet i havbruk Masteroppgaven leveres innen 15 mai i vårsemesteret/15 november i høstsemesteret Arbeidskrav: Etter innlevering av masteroppgaven, skal det gjennomføres en offentlig presentasjon/forelesning på rundt 30 minutter hvor kandidaten presenterer sin oppgave. Denne presentasjonen er et obligatorisk arbeidskrav og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Engelsk og norsk sammendrag av oppgaven sendes ut elektronisk sammen med invitasjon til prøveforelesning. Oppgave med justerende muntlig (MO): Eksamen består av to deler. I første del presenterer kandidaten sin masteroppgave for eksamenskomiteen, dvs at den tidligere offentlig gjennomførte presentasjon holdes for eksamenskomiteen. I andre del forsvarer studentene sin oppgave ovenfor komiteen. Det skriftlige arbeidet skal på forhånd ha fått en foreløpig (ikke sensurregistrert) karakter som inngår i endelig karakter. Endelig karakter er én samlet karakter bestående av skriftlig arbeid, prøveforelesning og muntlig eksamen. Det er utarbeidet et eget skjema for karaktersetting av masteroppgaver ved fakultet for biovitenskap og akvakultur. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Studieprogresjonskrav Alle øvrige emner i studieprogrammet må være bestått før studenten får lov til å levere masteroppgaven. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK305F Masteroppgave i havbruk - oppgave, 30 studiepoeng Masteroppgave i havbruk - AK306F Studiepoeng 60 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk (heltid og deltid) Varighet Tre semestre Undervisningssemester Høst 2014 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Undervisningsspråk Norsk og engelsk Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetes kvalitetssikringssystem. Masteroppgaven skal fortrinnsvis være empirisk og ha relevans i forhold til studiets målsetting. Både kvalitative og kvantitative metoder kan benyttes. Masteroppgaven skal i utgangspunktet være individuell, men det er likevel mulig for flere studenter å samarbeide om oppgaven. Når flere studenter samarbeider om masteroppgaven, må de levere hver sitt selvstendige individuelle arbeid. Studentene velger tema for masteroppgaven i 1. semester av studiet. Prosjektbeskrivelse: Det forutsettes at du sammen med hovedveileder skriver en grundig prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal kort redgjøre for prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, problemstilling, metode, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, tidsramme og budsjett. Planen skal inneholde relevante vedlegg og referanser. Prosjektbeskrivelsen skal leveres til godkjenning innen 1. semester ved fulltidsstudium (1. desember i høstsemesteret/2. mai i vårsemesteret). Kunnskap kunne sette seg inn i ny kunnskap innen feltet akvakultur, samt kjenne til hvor man finner litteratur innen feltet. kunne sette seg inn i praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til prøvetaking og analyser av akvatiske organismer og miljøet de lever i

20 ha kunnskap om ulike statistiske metoder som benyttes til behandling av biologiske data, og kunne bruke disse på eget tallmateriale ha kunnskap om dyrevelferd og etisk behandling av dyr kunne tilegne seg oppdatert kunnskap fra elektroniske databaser og vitenskapelige publikasjoner og kjenne til relevante vitenskapelige fagtidsskrift innen biologi, og akvakultur spesielt ha tilegnet seg kunnskap innenfor utvalgte analytiske og statistiske metoder kunne skrive en vitenskapelig rapport ha evne til kritisk analyse av eget og andres forskningsarbeid innenfor eget masteroppgavetema ha trent på selvstendig tenkning knyttet til sin masteroppgave Studenten skal ved fullført masteroppgave: ha innsikt i relevante problemstillinger knyttet til egen masteroppgave kunne delta i planlegging av nye forskningsprosjekter innen eget forskningsområde relatert til informasjonsinnhenting, planlegging av forsøk, analysearbeid, statistisk tallbehandling, kritisk oppsummering og formidling av vitenskapelig informasjon kunne formidle egne forskningsresultater både muntlig og skriftlig kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i havbruk ved FBA. Forkunnskapskrav Bachelorgrad i biologi, akvakultur, fiskerifag, næringsmiddelkjemi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre relaterte studier. I tillegg må studenten ha tilegnet seg relevante kurs på masternivå som støtter opp om masteroppgavens art. Bygger på masterprogrammets fagteoretiske pensum. Ansikt-til-ansikt eller fjernundervisning, evt. i kombinasjon. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, men du har krav på veiledning, individuelt eller i grupper. Informasjon om mulige oppgaver, frister, skjema og lignende er tilgjengelig i Fronterrommet "Master i havbruk". Innlevering av masteroppgaven: Masteroppgaven leveres innen 15. mai i vårsemesteret/15. november i høstsemesteret. Prøveforelesning (arbeidskrav): Etter at masteroppgaven er innlevert, gjennomføres en offentlig presentasjon/prøveforelesning på rundt 30 minutter hvor kandidatene presenterer sine oppgaver. Denne presentasjonen er et obligatorisk arbeidskrav, og vurderes med godkjent/ikke godkjent. Engelsk og norsk abstract/sammendrag av oppgaven sendes ut elektronisk sammen med invitasjonen til prøveforelsningen. Oppgave med justerende muntlig (MO): Eksamen består av to deler. I første del presenterer kandidaten sin masteroppgave for eksamenskomiteen, dvs at den tidligere offentlig gjennomførte presentasjon holdes for eksamenskomiteen. I andre del forsvarer studentene sin oppgave ovenfor komiteen. Det skriftlige arbeidet skal på forhånd ha fått en foreløpig (ikke sensurregistrert) karakter som inngår i endelig karakter. Endelig karakter er én samlet karakter bestående av skriftlig arbeid, prøveforelesning og muntlig eksamen. Det er utarbeidet et eget skjema for karaktersetting av masteroppgaver ved fakultet for biovitenskap og akvakultur. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Praksis Masteroppgaven kan skrives på bakgrunn av arbeid/forsøk i f.eks. en havbruksbedrift. Studieprogresjonskrav Alle øvrige emner i studieprogrammet må være bestått før studenten får lov til å levere masteroppgaven. Avhenger av tema for masteroppgaven. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK306F-004 Masteroppgave i havbruk - oppgave, 60 studiepoeng

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring?

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? 1 Komité Peter Aleström, Norges veterinærhøgskole

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer