Havbruk - deltid (Master)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbruk - deltid (Master)"

Transkript

1 Havbruk - deltid (Master) Grad Master Studiepoeng 120 Varighet To år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Telefon Studieveileder Tone Rove Nilsen Opptakskrav Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur, fiskerifag, næringsmiddelkjemi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre relaterte studier. Bachelorgraden må inneholde min 5 sp matematikk, min 5 sp statistikk, 10 sp kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi samt 60 sp biovitenskapelige emner. Karakterkrav: Gjennomsnittskarakteren på den faglige fordypningen som danner grunnlag for opptaket må være C eller bedre. For tallkarakter gjelder 2,7 eller bedre. Realkompetanse Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering av emner. Det gjennomføres også dialogmøter mellom studenter og studiumsansvarlig hvert semester. Eksamen og vurderingsformer Emnene som inngår i studiet har forskjellige vurderingsformer, bl.a. mappevurdering, skoleksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Etter innlevering av masteroppgaven, skal studenten forsvare sin oppgave i en offentlig prøveforelesning med en påfølgende muntlig eksamen. Masteroppgaven og emner på mastergradsnivå vurderes av intern og ekstern sensor. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN) samt eget Reglement for eksamenskandidater ved UiN. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Avsluttende eksamen Etter fullførte emner tilsvarende 60 studiepoeng og innlevering av masteroppgaven, skal studenten forsvare sin oppgave i en offentlig prøveforelesning med en påfølgende muntlig eksamen. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Introduksjon av studiet Har du interesse for biologi eller havbruk, kan vi tilby deg et spennende masterstudium i et internasjonalt miljø! Du kan fordype deg innen fysiologi, fiskevelferd, reproduksjon, sjømatkvalitet eller molekylærbiologi. Beskrivelse av studiet Studiet har et omfang på 120 studiepoeng og består av masteremner og masteroppgave. Alle masteremnene undervises i blokker (samlingsbasert), slik at studiet kan tas på heltid eller på deltid (min. 50 % progresjon) Mer informasjon om deltidsstudier fås ved henvendelse til studieveileder Johanne H. Kobberstad Masteremnene utgjør normalt 60 sp av studiet hvorav 20 sp er obligatoriske emner og 40 sp valgfrie emner. Minimum 10 sp av valgemnene må være på 300-nivå. De to obligatoriske emnene er BI300F Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode og AK303F Akvakultur. Masteroppgaven vil normalt være et veiledet selvstendig vitenskapelig arbeid på 60 studiepoeng, men studentene kan også velge en mindre oppgave på 30 studiepoeng. Ved 30 studiepoengs masteroppgave utvides gruppen valgbare emner til 90 studiepoeng. For nærmere informasjon om masteroppgavene, se beskrivelse av masteroppgavene AK306F (60 sp) og AK305F (30 sp): Liste med forslag til masteroppgaver er tilgjengelig på fakultetets nettsider, og er lagt ut på Fronter. Se også eksempler på gjennomførte oppgaver for master i havbruk. Studenter som planlegger å ta kjemirelaterte oppgaver anbefales å ta emnet KJ200F Organisk kjemi som en del av bachelorgraden. Valgemner (40 studiepoeng): Emnene velges i samråd med veileder og skal støtte opp under masteroppgaven. Emnene må ha 200-eller 300-kode. Kun masteremnene (3xx-kode) blir undervist i bolker og 2xx-emner egner seg derfor ikke for tilreisende masterstudenter. For studenter som velger 30 sp-oppgave, utvides gruppen valgfrie emner til 70 sp. I

2 studiemodellen er kun engelskspråklige 2xx-emner lagt inn, men norsktalende studenter kan også ta 2xx-emner som undervises på norsk. Disse er imidlertid ikke hensyntatt når det gjelder timeplanlegging, og kan derfor kollidere med andre emner. Mer informasjon om tilgjengelige masteroppgaver finnes på studieprogrammets hjemmeside. Kunnskap Etter gjennomført studium vil studenten Ha generell kunnskap om havbruk på verdensbasis, inkludert biologien til de viktigste store oppdrettsarter og oppdrettsteknologi Ha ferdigheter innen ulike segmenter av verdikjeden i akvakultur reproduksjon, oppdrett, ernæring, helse, sykdoms kontroll og kvalitet på oppdrettsarter Ha utviklet kompetanse innen utvalgte aspekter av havbruk, basert på forskningsarbeidet utført som en del av master programmet. Dette programmet vil gi studenten ferdigheter innen akvakultur vitenskap Definere og bruke sentrale begreper innen havbruk, anvende biologi for å tolke og kritisk vurdere problemstillinger innen havbruk Intellektuelle og praktiske ferdigheter - innhente, analysere, tolke og forstå biologiske, fysiske og kjemiske data. Bruke vitenskapelig informasjon, forskningsstrategier og metoder i akvakulturvitenskap og anvende dem for å gjennomføre forskning Studenten vil kunne Kommunisere om bestemte biologiske problemstillinger både innen havbruk, vitenskapelig miljø og med allmennheten Arbeide i oppdrettsnæringen eller relaterte bransjer som fôr eller bioteknologiske bedrifter, administrative eller rådgiver stillinger innen statlige eller ideelle organisasjoner Bygge opp en vitenskapelig karriere, forsette til ph.d.-studier som profesjonell akvakultur biolog/teknolog Studiemodell 2012 Høst 2013 Vår 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår Master i havbruk - deltid Obligatoriske emner (20 studiepoeng) Akvakultur Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetod Valgemner (40 studiepoeng) Reproduksjonsbio og genetikk hos fisk Akvakulturernæri Marine pattedyr Akvagenomikk og bioinformatikk Individuelt spesialpensum Fiskehelse og velferd Akvatisk økofysiologi Helse hos akvatiske oppdrettsorganis Individuelt spesialpensum Fiskeernæring og foring Masteroppgave (60 studiepoeng) Masteroppgave i havbruk

3 Masteroppgave i havbruk Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser. Utenlandsopphold: Studentene oppfordres til å ta inntil ett semester ved et utenlandsk samarbeidsuniverisitet. Videre utdanning Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgrad i akvakultur ved Universitetet i Nordland eller andre læresteder. Jobbmuligheter Masterstudiet i havbruk kvalifiserer for mange ulike stillinger i næringslivet og offentlig sektor, f.eks. som produksjonsrådgiver ved fôrindustri- eller oppdrettsanlegg, kvalitetsleder eller produktutvikler innen oppdretts-, foredlings-, eller næringsmiddelbedrift, avdelingsingeniør, forskningstekniker, vitenskapelig assistent eller salgsrepresentant for salg av utstyr til havbruksnæringa, Du har også muligheten for videre forskningsarbeid som stipendiat eller forsker ved forskningsinstitutt/større bedrifter. Ved i tillegg å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan du bli lektor i videregående skole. Oppnådd kvalifikasjon Master i havbruk Revisjoner Studieplanen er revidert i Undervisningsutvalget februar 2008 med nytt obligatorisk emne i akvakultur. Sist oppdatert av: Gøril Frømyr Borgen, :15 «Tilbake Emner årstrinn 1 Akvakultur - AK303F Studiepoeng 10 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk Master i havbruk (deltid) Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Ole Torrissen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Forståelse av prinsippene for vannkvalitetforvaltning, oppdrett av forskjellige fiskearter, oppdrett av invertebrater, systemdesign og -konstruksjon, grunnleggende ernæringskunnskap, reproduksjon, muskelkvalitet, fiskehelse og -velferd og miljøkonsekvenser.

4 Kunnskap Studenten skal ha en bred generell kunnskap og oversikt over arter i oppdrett og praksis over hele verden ha nødvendig faktakunnskap om grunnleggende prinsipper i havbruk, konsepter bak produksjonsplanlegging og problemstillinger knyttet til akvakultur forstå noen av de etiske utfordringene for bærekraftig utvikling knyttet til kommersielt oppdrett Studenten skal kunne anvende teknisk kunnskap og relevant informasjon fra forskning og utvikling på praktiske og/ eller teoretiske problemstillinger i havbruk vise evne til å analysere tekstlig materiale fra relevant faglitteratur kunne praktisere yrket i sine viktigste applikasjoner ved å gjøre kvantitative vurderinger av publiserte resultater fra havbruk kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser som er involvert i nye vitenskapelige forsknings resultater Studenten skal beherske de metoder som er nødvendig for å utvikle en produksjonsplan og planlegge et akvakulturanlegg kunne kommunisere om de viktigste problemstillinger, utfordringer og løsninger innen akvakultur kunne utveksle synspunkter og erfaringer og presentere kunnskapsbaserte meninger med andre som er involvert i akvakultur og dermed bidra til fortsatt utvikling av god forskningsskikk Master - og doktorgradsstudenter Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger og seminarer. Undervisningen er samlingsbasert, 4 samlinger hver på 2-3 dager. Mappe (40%): 2 oppgaver teller hver 20% Hjemmeeksamen, teller 60% av karakteren Lucas, JS and Southgate, PC Aquaculture. Farming aquatic animals and plants. Blackwell Publishing Co. ISBN Pillay, TVR Aquaculture. Principles and practices. Blackwell science Ltd. ISBN Timmons, M.B et al Recirculating aquaculture systems. Cayuga Aqua Ventures ISBN Leknang Aquaculture technology Beveridge, M Cage aquaculture. Blackwell science Ltd ISBN Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK303F-001 Akvakultur - oppgaver, 10 studiepoeng AK303F-002 Akvakultur - hjemmeeksamen, 6 studiepoeng Fiskeernæring og foring - AK220F Studiepoeng 10 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor i havbruksdrift og ledelse Y-vei Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av

5 universitetets kvalitets sikringssystem. Emneinnhold: Fysiologiske og ernæringsmessige særtrekk ved akvatiske organismer. Behov for næringsstoffer (makro og mikronæringsstoffer). Fôring av larvestadier, bruk av levende fôrorganismer i oppdrett. Adferd relatert til fôring, fôropptak og betydningen av ulike miljøfaktorer. Metabolisme, fordøyelse, absorpsjon og utnyttelse av ulike næringsstoffer. Samspill mellom næringsstoffer. Fôrteknologi, råstoffer, formulering, aktuelle fôrtyper, egenskaper og kvalitet. Kvalitet i fisk. Fôringsregimer - Hvordan kan dette bidra til å styre kvalitetet av fisk? Ernæringsstudier, gjennomgang av metodikk og aktuelle design. Oppdatert kunnskap om fôr og ernæringsmessige behov for de mest aktuelle oppdrettsartene i Norge. Laboratoriekurs: Kjemisk analyse (fett, vann og protein) av fôr og fisk. Analyse av farge i laks - Visuelt, Minolta, v/spektfotometer og HPLC. Demonstrasjon i produksjon av fiskefôr. Kunnskaper ha en grunnleggende forståelse av de ulike næringsstoffene i fôret (makro- og mikronæringsstoffer), deres oppbygging, struktur samt fôrressurser og kilder ha en grunnleggende kunnskap vedrørende opptak og fordøyelse hos fisk i ulike livsstadier ha en forståelse av hvordan fôr produseres etter dagens teknologi, samt ha en oversikt over dagsaktuelle problemstillinger knyttet til råstofftilgang ha kunnskap vedrørende levendefôr- og tørrfôrproduksjon kunne utføre en rutinemessige analyse av hovednæringsstoffene i fisk og fôr kunne bedømme farge i fisk instrumentelt og visuelt Studenten skal kunne forstå: fiskens behov for essensielle næringsstoffer fiskens grunnleggende energimetabolisme dagens fiskefôrproduksjon Ja, men studenter på Bachelor i havbruksdrift og ledelse som har emnet som obligatorisk i sin studieplan har fortrinnsrett. Ellers basert på ledig kapasitet. Emnet bygger på AK203F Oppdrett av laksefisk og det er også en fordel om studentene har gjennomført BI124F - Cellebiologi og biokjemi. Ansikt til ansikt. Forelesninger og laboratorieøvelser/demonstrasjon. Noen av forelesningene vil kunne være på engelsk. Laboratorieøvelsene er obligatorisk. Studentene vurderes på grunnlag av: Skriftlig skoleeksamen (4 timer) som teller 70% av karakteren. Det gis bokstavkarakter (A-F). Mappe bestående av en samlet labjournal + besvarelse av teoretiske spørsmål som teller 30% av karakteren. Det gis bokstavkarakter (A-F). Studieprogresjonskrav Gjennomført laboratorieøvelser inkludert skrevet og levert lab-journal. Fiskeernæring ( Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN ). Utdelte artikkler på forelesningene samt forelesningsnotater. Støttelitteratur: - Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN ). - Live Feeds in Marine Aquaculture (Edited by Støttrup, J.G. and McEvoy, L.A. Blackwell Science, ISBN ). - Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture (Edited by Webster, C.D., Lim, C. CABI Publishing, ISBN ).

6 Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK220F-003 Fiskeernæring og foring - Skriftlig skoleeksamen, 10 studiepoeng AK220F-004 Fiskeernæring og foring - Mappe (skriftlige prøver), 3 studiepoeng Individuelt spesialpensum - AK308F Studiepoeng 5 Type emne Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering. I tillegg gjennomføres det en skriftlig startevaluering hvert høstsemester. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet organiseres som et individuelt opplegg hvor masterstudenten i samarbeid med sin hovedveileder finne frem til et pensum som er knyttet til masteroppgaven, men ikke er direkte bakgrunn for den. Kunnskaper Ha en oversikt over teori og problemstillinger innen et område på masternivå. Området kan være relevante tema innen akvakultur, biologi, kjemi eller statistikk Evne å sette seg inn i ny kunnskap innen dette feltet Kunne demonstrere oversikt over problemstillinger innen dette området på masternivå Kjenne til hvor man finner relevant litteratur innen dette feltet Kunne bruke denne kunnskapen inn i sin masteroppgave Kunne kommunisere på masternivå med andre biologer om dette temaet Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved FBA/UiN, samt PhD- og masterstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. Forkunnskapskrav Alle studenter tatt opp på Master i havbruk ved FBA eller lignende studier ved andre institusjoner er kvalifisert. Ingen spesielle. Ansikt-til-ansikt. Emnet er i hovedsak et selvstudium, med veiledning etter behov fra hovedveileder. Emnet vurderes med en muntlig eksamen i slutten av semesteret. Bokstavkarakter. Individuelt pensum som defineres i samråd mellom hovedveileder og student.

7 - Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - AK310F Studiepoeng 10 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Kjetil Korsnes E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Temaer som emnet vil belyse: De mest utbredte bakterielle, virale og parasittiske sykdommer hos fisk Patologi Immunologi hos fisk Behandling, kontroll and forebygging av sykdom - vaksiner, profylakse og terapi Metoder for deteksjon av patogen. Kunnskap Studenten skal ha En generell forståelse av de store smittsomme sykdommer av oppdrettede akvatiske dyr, spesielt de som påvirker kaldtvannsfisk Kunnskap om forsvarmekanismer hos fisk, inkludert vert-patogen-interaksjoner En oversikt over ikke-smittsomme sykdommer hos fisk Innblikk i innovative tilnærminger til å opprettholde god fiskehelse Studenten skal kunne skille klasser av patogener og vurdere både fysiologiske og patologiske forandringer assosiert med sykdommer Studenten skal ha lært om funksjonene til de ulike komponentene i immunsystemet Studentenvil ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om viktigheten av å kontrollere sykdommer for å sikre bærekraftig havbruk Studenten skal kunne bruke sin kompetanse på ulike områder, både innen vitenskap og i praktisk akvakultur Studentene vil lære å ta i bruk nye tiltak for å forebygge sykdommer og opprettholde oppdrettsfiskens helse Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved fakultetet, samt doktorgrads- og mastergradsstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. AK205F Fiskehelse og BI217F Mikrobiologi eller tilsvarende. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger og labøvelser. Torsdager og fredager, tidspunkt kunngjøres senere. Skriftlig eksamen (4 timer) som teller 70 % av endelig karakter. Innleveringsoppgave (6 uker) som teller 30 % av endelig karakter. Muntlig presentasjon av innleveringsoppgaven er obligatorisk, men den har ikke karaktervekt. Begge eksamensdeler skal skrives på engelsk, og vurderes med bokstavkarakter.

8 Obligatorisk Anbefalt Fish Disease, Second edition, Edward J Noga, Wiley-Blackwell, Iowa, USA, ISBN Fish Pathology, Fourth edition, Ronald J Roberts, Wiley-Blackwell ISBN-13: The Fish Immune System: Organism, Pathogen, and Environment (Volume 15: Fish Physiology Series) Edited by George Iwama and Teruyuki Nakanishi. Academic Press. ISBN-10: , ISBN-13: Systemic pathology of Fish. 2 nd edition; Edited by H.W. Ferguson. Scotian Press. ISBN ) Ytterlige materiale vil bli delt ut Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK310F-001 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - innleveringsoppgave, 10 studiepoeng AK310F-002 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - skoleeksamen, 7 studiepoeng Akvatisk økofysiologi - BI303F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Mark Darryn Powell E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Undervisningen omhandler organfunksjoner hos invertebrater og vertebrater, og disse organismers fysiologiske tilpasning til miljøet. Følgende emner vil bli gjennomgått: osmotisk regulering, ernæring og fordøyelse, respirasjon, metabolisme, bevegelse, sansefysiologi, sirkulasjon, temperaturregulering, nervøse og endokrine kontrollmekanismer og biologiske rytmer. Kunnskap ha grundig kjennskap til de generelle prinsippene for dyrs fysiologi i vann forstå noen av de viktigste utfordringer som møter akvatiske dyr i et ustabilt miljø kunne tilegne seg og anvende spesifikk vitenskapelige kunnskap og relevant informasjon fra forskning innen feltet akvatisk økofysiologi vise evne til å tekst analyse fra relevant faglitteratur kunne utforme eksperiment for å demonstrere noen viktige prinsipper for akvatisk økofysiologi kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser som er nyttet innen nye vitenskapelig litteratur beherske de metoder som er nødvendig for å utvikle eksperimenter for å vurdere fysiologiske responser på endringer i vannmiljø kunne kommunisere de viktigste problemstillinger, utfordringer og løsninger innen akvatisk økofysiologi kunne utveksle erfaringer og presentere evidens baserte meninger med andre som er involvert i akvatisk økofysiologi og dermed bidra til fortsatt god utvikling av god forskningspraksis innen biologiske fag Kun studenter som fyller kravene for opptak til Master i havbruk/master i økologi ved FBA, har adgang til undervsningen. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BI105F Zoofysiologi (10 sp) og BI205F Fiskefysiologi (10 sp)

9 Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser (samlingsbasert undervisning). Informasjon om undervisningstidspunkter kommer senere. Studentene vurderes på grunnlag av: Muntlig eksamen som teller 50% av karakteren. Mappe som teller 50% av karakteren. Mappen består av følgende deler: Oppgave og presentasjon av selvvalgt fordypningstema. Laboratorerapporter fra eget arbeid med laboratorieøvelsene Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått. Det gis bokstavkarakter. Eckert, Randall, Burggren and French, 2002: Animal physiology, mechanism and adaptations. ISBN: Evans, D.H. and Claibourne, J.B. (2006). The physiology of fishes. CRC Press Inc. Boca Raton USA. Artikkelsamling utgies ved kursstart. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI303F-005 Akvatisk økofysiologi - muntlig eksamen, 10 studiepoeng BI303F-006 Akvatisk økofysiologi - mappevurdering, 5 studiepoeng Reproduksjonsbiologi og genetikk hos fisk - BI304F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Igor Szczepan Babiak E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Reproduksjon - klassifisering og strategier. Genetisk kjønnsbestemmelse. Kjønnsdifferensiering. Utvikling av gonader. Endokrin kontroll og modning av gameter. Anatomi og fysiologi hos gameter. Reproduksjonsmetoder. Kontrollert modning og gyting. Behandling av gameter. Befruktning og dens mekanismer. Utvikling av embryo. Reversering av kjønn. Manipulering av kromosomer. Polyploidisering, gynogenese og androgenese. Kontroll av fenotypisk kjønn. Produksjon av enkjønnete bestander. Bioteknologi og reproduksjon: manipulering med primordiale bakterieceller og transgenesis. Kunnskap Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte Reproduksjonsbiologi med vekt på fiskearter: reproduksjonsmodeller, strategier og mekanismer Prinsipper for kjønnsbestemmelser Kjønns differensiering, gametogenesis, inkludert ploidinummer manipulasjoner, kjønnsreversering, nedfrysing, indusert gyting og kontroll av germline utvikling Prinsipper for reproduksjon av fiskearter innen akvakultur, med hovedvekt på arter som er viktige i Norge Praktisk kunnskap om evaluering av fiskens sædkvalitet, inkludert undersøkelse av sædcellers mobilitet og konsentrasjon Praktisk kunnskap om nedfrysing av sæd

10 Teoretisk og praktisk kunnskap om operasjoner i klekkeri knyttet til reproduksjon av fisk Gir kompetanse for å ta kurs på høyere nivå innen reproduksjon Evne til å lese faglitteratur innen kursets fagområde For studenter som tilfredstiller opptakskravene for Master i havbruk og Master i marin økologi. Forkunnskapskrav BI102F Celle- og molekylærbiologi og BI205F Fiskefysiologi BI210F Molekylær cellebiologi Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid: Torsdager og fredager, tidspunkt kunngjøres senere. Sammensatt evaluering: Muntlig eksamen, teller 70% av karakteren Mappe, teller 30% a karakteren Mappen omfatter tilstedeværelse, prestasjoner i labøvelser og på forelesning, og forberedelse og presentasjon av seminartema. Bøker Reproductive Biotechnology in Finfish Aquaculture Edited by C.-S. Lee, and E.M. Donaldson, Elsevier. Handbook of Fish Biology and Fisheries (Volume I) Fish Biology. Edited By: P. J. B. Hart and J. D. Reynolds, Blackwell Publishing. Kunz, YW Developmental Biology of Teleost Fishes. Springer-Verlag. Gilbert, SF. Developmental Biology. 7th or 8th edition. Sinauer Associates. Kapoor BG, Khanna B. Ichthyology Handbook. Springer-Verlag, Tidsskriftsartikler Devlin R.H., Nagahama Y Sex determination and sex differentiation in fish: an overview of genetic, physiological, and environmental influences. Aquaculture 208: Bobbe J, Labbe C Egg and sperm quality in fish. General and Comparative Endocrinology 165: Falcón J,Migaud H, Muñoz-Cueto JA, Carrillo M. Current knowledge on the melatonin system in teleost fish. General and Comparative Endocrinology 165: Lubzens E, Young G, Bobe J, Cerda J Oogenesis in teleosts: How fish eggs are formed. General and Comparative Endocrinology 165: Mylonas CC, Fostier A, Zanuy S Broodstock management and hormonal manipulations of fish reproduction. General and Comparative Endocrinology 165: Schulz RW, de França LR, Lareyre JJ, LeGrac F, Chiarini-Garcia H, Nobrega RH, Miura T Spermatogenesis in fish. General and Comparative Endocrinology 165: Zohar Y, Muñoz-Cueto JA, Elizur A, Kah O. Neuroendocrinology of reproduction in teleost fish. General and Comparative Endocrinology 165: Akvagenomikk og bioinformatikk - BI311F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Jorge Manuel de Oliveria Fernandes E-postadresse Kostnader

11 Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet tar for seg grunnleggende analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, annotasjon av genomer, fylogenetisk footprinting, synteni-analyse, identifisering av nye gener ved SSH (suppression subtractive hybridisation), ekspresjonsanalyse ved mikromatriser, proteomikk, knockdown-teknikker på genomnivå og konstruksjon av fylogenetiske trær. Kunnskap og forståelse Studenten skal Ha en oversikt over de viktigste sidene ved komparativ og funskjonell genomikk Mestre essensielle bioinformatiske konsepter og ha kjennskap til de riktige bioinformatiske verktøy Ha kunnskap om relevante aspekter innen molekylærbiologi og biokjemi Forstå hvordan genomforskning kan brukes til å løse aktuelle problemer innen akvakultur Kjenne til prinsipper for dataanalyse av mikromatriser og andre topp moderne transkripsjonsmetoder, slik som nestegenerasjons sekvensering Studenten skal Ha ferdighet innen databehandling og kunne bruke ulike bioinformatiske applikasjoner Vite hvordan man analyserer store DNA-sekvenserte datasett Være i stand til å undersøke og forutsi strukturen i eukaryote-gener være i stand til å undersøke evolusjonære relasjoner mellom gener og genomer fra ulike arter Vite hvordan du henter data fra elektroniske databaser Være i stand til å få tilgang og forstår vitenskapelig litteratur tilknyttet feltet Studenten skal Forstå og anvende genomikk og bioinformatiske konsepter knyttet til "cutting edge" havbruksforskning Kunne diskutere og presentere vitenskapelige artikler i genomikk og bioinformatikk Har kompetanse til å delta på forskningsprosjekter innen i bioinformatikk og genomikk Studenter ved Master i havbruk Samlingsbasert undervisning (kommer med nærmere informasjon om tidspunkt). Forelesninger, veiledning og datalab. Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Teller 50% Laboratorierapport, teller 30% Muntlig presentasjon, teller 20% Anbefalt litteratur: Campbell AM and Heyer LJ (2006). Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics. Benjamin Cummings (2nd ed.). ISBN Hunt S and Livesey R (2000). Functional Genomics: A Practical Approach. Oxford University Press, USA (1st ed.). ISBN X. Xiong J (2006). Essential Bioinformatics. Cambridge University Press. ISBN Brown T (2006). Genomes 3. Garland Publishing Inc,US. ISBN Forelesningsnotatene utgjør pensum. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI311F-001 Akvagenomikk og bioinformatikk - skoleeksamen, 10 studiepoeng BI311F-002 Akvagenomikk og bioinformatikk - laboratoriearbeid, 3 studiepoeng BI311F-003 Akvagenomikk og bioinformatikk - muntlig presentasjon, 2 studiepoeng årstrinn 2 Fiskehelse og velferd - AK205F Studiepoeng 10 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse (inklusiv Y-vei)

12 Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig Kjetil Korsnes E-postadresse Kostnader Ingen spesielle. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Sykdomslære, sykdommer, behandling og profylakse. Velferdsdelen kjøres separat av Labora AS, og gir sertifikat på godkjent opplæring som krevd av Mattilsynet for alle som jobber med oppdrett. Kunnskaper Ha oversikt de viktigste sykdommene i norsk oppdrettsnæring Kunne redegjøre for hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres Kunne redegjøre for hvilke behandlinger som kan gjøres Ha forståelse for hvordan sykdomsorganismer blir overført og spredt Ha grunnleggende kunnskap om hvordan oppdrettsnæringen bekjemper sykdom Kunne identifisere når det er risiko for sykdomsutbrudd og gjøre tiltak for å motvirke dette Kunne iverksette spesifikke og generelle tiltak for å forebygge sykdom Bidra til å bedre fiskehelse på anleggsnivå Studenten skal kunne forstå: Betydning av god fiskehelse i oppdrettsnæringen Hvordan sykdom forebygges og bekjempes Alle. Forkunnskapskrav Ingen. AK203F Oppdrett av laksefisk, AK204F Oppdrett av marin fisk, BI124F Cellebiologi og biokjemi og BI205F Fiskefysiologi. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Forelesninger og obligatorisk oppgave Muntlig eksamen. Teller 70% av karakteren i emnet. Bokstavkarakter. Semesteroppgave. Teller 30% av karakteren i emnet. Bokstavkarakter. Begge eksamener må være bestått for å få bestått i emnet. Poppe, T. (ed.) Fiskehelse og fiskesykdommer. Universitetsforlaget. ISBN Døving, K., Reimers, E. (red) Fiskens fysiologi, John Grieg Forlag AS, s Pensum på velferdsdelen deles ut på kurset. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:

13 AK205F-008 Fiskehelse - semesteroppgave, 10 studiepoeng AK205F-009 Fiskehelse - muntlig eksamen, 7 studiepoeng Individuelt spesialpensum - AK309F Studiepoeng 5 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering. I tillegg gjennomføres det en skriftlig startevaluering hvert høstsemester. Emnet organiseres som et individuelt opplegg hvor masterstudenten i samarbeid med sin hovedveileder finne frem til et pensum som er knyttet til masteroppgaven, men ikke er direkte bakgrunn for den. Kunnskaper Ha en oversikt over teori og problemstillinger innen et område på masternivå. Området kan være relevante tema innen akvakultur, biologi, kjemi eller statistikk Evne å sette seg inn i ny kunnskap innen dette feltet Kunne demonstrere oversikt over problemstillinger innen dette området på masternivå Kjenne til hvor man finner relevant litteratur innen dette feltet Kunne bruke denne kunnskapen i sin masteroppgave Kunne kommunisere på masternivå med andre biologer om dette temaet Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved FBA/UiN, samt ph.d.- og masterstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. Forkunnskapskrav Alle studenter tatt opp på Master i havbruk ved FBA eller lignende studier ved andre institusjoner er kvalifisert. Ingen spesielle. Emnet er i hovedsak et selvstudium, med veiledning etter behov fra hovedveileder. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Emnet vurderes med en muntlig eksamen i slutten av semesteret. Bokstavkarakter. Individuelt pensum som defineres i samråd mellom hovedveileder og student.

14 - Akvakulturernæring - AK320F Studiepoeng 10 Type emne Valgemne: Master i havbruk Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Kiron Viswanath E-postadresse Kostnader Ingen. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Betydning av ernæringsbehov i akvakultur og fremgangsmåten for å skaffe kunnskap om fôr og ernæringsmessige behov Akvatisk fôr: formulering og teknologi Metabolisme og energetikk Betydning av ernæringsbehov mht proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler Ernæringsbetinget patologi og ernæringsrolle i fiskehelse Komparative aspekter ved ernæring hos bestemte oppdrettsarter Framskritt i akvakulturernæring: fôr og fiskekvalitet, stamfisk- og larvefôr, miljøvennlig fôr og spesialfôr Kunnskap Studenten skal ha En generell forståelse for betydningen av fôr og fôring i havbruk Oversikt over metabolske prosesser og energetikk, relevans og krav til makro og mikronæringsstoffer til fisk, samt innsikt i ernæring og fôring av reker Innflytelse av næringsstoffer og tilsetningsstoffer for å opprettholde oppdrettsfiskens helse Generell kunnskap om fôrråvarer og fôrteknologi Gjeldende trender i fôrindustrien og forskningsprioriteringer i ernæring rettet mht bærekraftig oppdrett Fra et akademisk ståsted skal studentene bli dyktige i ulike aspekter av fiskeernæring herunder utforming av ernæringseksperimenter, og utforming og utarbeidelse av eksperimentelle dietter Studentene skal være kjent med ulike typer fôr og relatert teknologi, og fôring i praksis Fra et miljømessig perspektiv vil de være i stand til å utarbeide måter å finne bærekraftige ressurser som kan nyttes som fôringredienser Studenten skal kunne gjøre bruk av kunnskap ervervet gjennom dette emnet som bakgrunn, enten til å gjennomføre videre studier i akvakulturernæring eller for å delta i oppdrettsaktiviteter eller ved arbeid i fôrindustrien Være i stand til å diskutere problemstillinger knyttet til fôr og fôring for profesjonelle akvakulturanlegg Emnet er forbeholdt studenter som tilfredsstiller opptakskravene til Master i havbruk ved FBA, samt doktorgrads- og mastergradsstudenter fra andre tilsvarende institusjoner. Emnet bygger på emnet AK220F Fiskeernæring og fôring eller tilsvarende. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Samlingsbasert undervisning. Fire samlinger med cirka 11 timers undervisning over to dager hver gang. I tillegg er det laboratorieøvelser cirka 16 timer. Studentene vurderes på grunnlag av: Skriftlig eksamen (4 timer) som teller 70 % av endelig karakter To skriftlige oppgaver som teller 30 % av endelig karakter

15 Begge eksamensdeler skal skrives på engelsk, og vurderes med bokstavkarakter. Obligatorisk Anbefalt Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN ) Fiskeernæring (Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN ) Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. The National Academies Press. Washington, D.C. ISBN-13: Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans ( Edited by Guillaume, J., Kaushik, S., Bergot, P. and Métailler, R. Praxis Publishing, ISBN ) Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture (Edited by Webster, C.D., Lim, C. CABI Publishing, ISBN ) Tilleggslitteratur vil bli utlevert. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK320F-001 Akvakulturernæring - innleveringsoppgave, 10 studiepoeng AK320F-002 Akvakulturernæring - skriftlig skoleeksamen, 7 studiepoeng Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode - BI300F Studiepoeng 10 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk (inklusiv deltid) Master i marin økologi Undervisningssemester Høst 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Jorge Manuel de Oliveria Fernandes E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Emnet gir en innføring i grunnleggende akademiske arbeidsmetoder som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven. Emnet gir innsikt i forsøksplanlegging og analyse av biologiske data, og vektlegger praktisk øvelse i innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon. Kunnskap ha praktisk kunnskap om relevante forskningsmetoder og vitenskapelig kommunikasjon forstå vanlige statistiske analysemetoder og kjenne til de underliggende forutsetningene for både parametriske og ikke-parametriske analyser forstå etiske utfordringer involvert i forskning og formidling av nye vitenskapelige resultater skal beherske effektiv innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon kunne bruke relevante referanseverktøy, presentasjonsteknikker og skriftlige uttrykksformer kunne delta i kvantitative utredninger av publiserte resultater fra akvakultur eller marin økologi beherske grunnleggende akademiske arbeidsmetoder og kommunikasjonsferdigheter som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven i havbruk eller marin økologi kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning eller marin økologi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innen ansvarlig kommunikasjon av nye forskningsresultater fra akvakultur eller marin økologi For studenter som tilfredstiller opptakskravene til master i havbruk og master i marin økologi. Emnet bygger på bachelor eller tilsvarende.

16 Forkunnskapskrav Bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur eller lignende. Innføringskurs i matematikk, statistikk og dataprogrammering. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Samlingsbaserte forelesninger og selvstendige innleveringsoppgaver Forelesninger, innleveringsoppgaver og tilbakemelding på oppgavebesvarelsene. Hjemmeeksamen, teller 60% av karakteren (A-F) Mappe med innlevering av 5 oppgaver, teller 40% av karakteren (A-F) Obligatorisk muntling presentasjon, teller 0% av karakteren (godkjent - ikke godkjent) Studieprogresjonskrav Selvstendige innleveringsoppgaver med tidsfrist. Davis, M Scientific papers and presentations. 2nd edition. Academic Press. Michael J. Crawley Statistics: An Introduction using R. Wiley-Blackwell. Anbefalt støttelitteratur: Barnard, C.; Gilbert, F. og McGregor, P Asking Questions in Biology. A guide to Hypothesis-testing, Experimental Design and Presentation in Practical Work and Research Projects. Fourth edition. Benjamin Cummings. Zar, J.H Biostatistical analysis. Fifth edition. Pearson International Edition. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI300F-001 Metodekurs for masterstudenter, 10 studiepoeng BI300F-002 Metodekurs for masterstudenter, 2 studiepoeng Marine pattedyr - BI227F Studiepoeng 10 Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgfag Varighet Eitt semester Undervisningssemester Vår 2014 Hvilket år i studieprogrammet Emneansvarlig Jarle Tryti Nordeide E-postadresse Kostnader Eigenandel NOK 5000,- (utgifter til feltkurs) i tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

17 Økologi, atferd og populasjonsgenetikk for dei viktigaste artane av marine pattedyr i den nordaustlige del av Atlanterhavet, og Barentshavet. Fødevalg, vandring, beitemønster, sosial organisering, atferd, fysiologi ved dykking, kommunikasjon, tilpassing av sanseorgan, metoder for individidentifisering, undervannsakustikk, feltmetoder, enkle analyser av lyd, fotoidentifisering av individer og grupper. Planlegging av forskingprosjekt med skriftlig rapport (gruppearbeid). Gruppene skal levere ein skriftlig rapport. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse Ferdigheiter Ha oversikt over biologi til marine pattedyr in Nordaust-Atlanteren. Ha kjennskap til ulike verktøy og metodar brukt under forsking på marine pattedyr. Kompetanse Kunne gjera greie for biologien til marine pattedyr i våre farvatn. Kunne gjera greie for dei viktigaste metodane for å studere marine pattedyr. Kunne kommunisere med andre om faglige tema med bakgrunn innanfor fagområdet. Nei. Adgang til undervisning: Studentar på Master i marin økologi, semesterpakken Ecology and Northern Wildlife, og 3. år-studentar på Bachelor i biologi. Andre studenter får delta i den grad det er ledig kapasitet. Maksimum 20 studentar. Forkunnskapskrav Biologistudier tilsvarande minimum eitt år, anbefalt to år. Kunnskaper tilsvarande BI125 Økologi og BI216F Evolusjonær atferdsøkologi, BI1206 Marin biologi, som eventuelt kan tas samtidig med BI227F Marine pattedyr. Forelesingar (ca 24 timar ved UiN-campus i Bodø, og i Henningsvær), obligatorisk feltkurs i Henningsvær i mai eller juni (5 dagar), skriftlig rapport (gruppearbeid). Forelesninger: 2 3 bolkar (à 4 5 dagar). Feltkurs: 10 t per dag x 5 dagar. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Bokstavkarakter A - F. Muntlig eksamen tel 60 % av karakter. Skriftlig gruppeoppgåve tel 40 % av karakter. Marine Mammals Biology an evolutionary approach, ed. Rus Hoelzel, second edition Blackwell science Ltd. (all chapters except 9 and 14) S Mann, J. & al Cetacean Societies. The University of Chicago Press, Chicago. o Vester, H. & K. Hammerschmidt, First record of salmon feeding killer whales in Norway indication of a multi prey feeding type. Marine Biodiversity records in press. o Foote, A.D. & al Dietary variation within and between populations of northeast Atlantic killer whales, Orcinus orca, inferred from δ13c and δ15n analyses. Marine Mammals Science. o Foote, A.D. & al Genetic differentiation among North Atlantic killer whale populations. Molecular Ecolology 20: o Foote, A.D. & al Ecological, morphological and genetic divergence of sympatric North Atlantic killer whale populations. Mol. Ecol. 18: o Similä, T. & al Occurrence and diet of killer whales in northern Norway: seasonal patterns relative to the distribution and abundance of Norwegian springspawning herring. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 53: årstrinn 3

18 Masteroppgave i havbruk - AK305F Studiepoeng 30 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk (heltid og deltid) Varighet 1 semester Undervisningssemester Høst 2014 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Undervisningsspråk Norsk og engelsk Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Masteroppgaven skal fortrinnsvis være empirisk og ha relevans i forhold til studiets målsetting. Både kvalitative og kvantitative metoder kan benyttes. Masteroppgaven skal i utgangspunktet være individuell, men det er likevel mulig for flere studenter å samarbeide om oppgaven. Når flere studenter samarbeider om masteroppgaven, må de levere hver sitt selvstendige individuelle arbeid. Studentene velger tema for masteroppgaven i 3. semester av studiet. Prosjektbeskrivelse: Det forutsettes at du sammen med hovedveileder skriver en grundig prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal kort redgjøre for prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, problemstilling, metode, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, tidsramme og budsjett. Planen skal inneholde relevante vedlegg og referanser. Prosjektbeskrivelsen skal leveres til godkjenning innen 3. semester ved fulltidsstudium (1. desember i høstsemesteret/2. mai i vårsemesteret). Oppgaven bør fortrinnsvis tas i samarbeid med havbruksbedrifter eller i pågående forskningsprosjekt. Kunnskap kunne sette seg inn i ny kunnskap innen feltet akvakultur, samt kjenne til hvor man finner litteratur innen feltet. kunne sette seg inn i praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til prøvetaking og analyser av akvatiske organismer og miljøet de lever i ha kunnskap om ulike statistiske metoder som benyttes til behandling av biologiske data, og kunne bruke disse på eget tallmateriale ha kunnskap om dyrevelferd og etisk behandling av dyr kunne tilegne seg oppdatert kunnskap fra elektroniske databaser og vitenskapelige publikasjoner og kjenne til relevante vitenskapelige fagtidsskrift innen biologi, og akvakultur spesielt ha tilegnet seg kunnskap innenfor utvalgte analytiske og statistiske metoder kunne skrive en vitenskapelig rapport ha evne til kritisk analyse av eget og andres forskningsarbeid innenfor eget masteroppgavetema ha trent på selvstendig tenkning knyttet til sin masteroppgave Studenten skal ved fullført masteroppgave: ha innsikt i relevante problemstillinger knyttet til egen masteroppgave kunne delta i planlegging av nye forskningsprosjekter innen eget forskningsområde relatert til informasjonsinnhenting, planlegging av forsøk, analysearbeid, statistisk tallbehandling, kritisk oppsummering og formidling av vitenskapelig informasjon kunne formidle egne forskningsresultater både muntlig og skriftlig kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i havbruk ved FBA. Forkunnskapskrav Bachelorgrad i biologi, akvakultur, fiskerifag, næringsmiddelkjemi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre relaterte studier. I tillegg må studenten ha tilegnet seg relevante kurs på masternivå som støtter opp om masteroppgavens art. Bygger på masterprogrammets fagteoretiske pensum

19 Ansikt til ansikt eller fjernundervisning, eventuelt kombinasjon Masteroppgaven er et selvstendig arbeid, men du har krav på veiledning, individuelt eller i grupper. Informasjon om mulige oppgaver, frister, skjema og lignenede er tilgjengelig i Fronterrommet i havbruk Masteroppgaven leveres innen 15 mai i vårsemesteret/15 november i høstsemesteret Arbeidskrav: Etter innlevering av masteroppgaven, skal det gjennomføres en offentlig presentasjon/forelesning på rundt 30 minutter hvor kandidaten presenterer sin oppgave. Denne presentasjonen er et obligatorisk arbeidskrav og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Engelsk og norsk sammendrag av oppgaven sendes ut elektronisk sammen med invitasjon til prøveforelesning. Oppgave med justerende muntlig (MO): Eksamen består av to deler. I første del presenterer kandidaten sin masteroppgave for eksamenskomiteen, dvs at den tidligere offentlig gjennomførte presentasjon holdes for eksamenskomiteen. I andre del forsvarer studentene sin oppgave ovenfor komiteen. Det skriftlige arbeidet skal på forhånd ha fått en foreløpig (ikke sensurregistrert) karakter som inngår i endelig karakter. Endelig karakter er én samlet karakter bestående av skriftlig arbeid, prøveforelesning og muntlig eksamen. Det er utarbeidet et eget skjema for karaktersetting av masteroppgaver ved fakultet for biovitenskap og akvakultur. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Studieprogresjonskrav Alle øvrige emner i studieprogrammet må være bestått før studenten får lov til å levere masteroppgaven. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK305F Masteroppgave i havbruk - oppgave, 30 studiepoeng Masteroppgave i havbruk - AK306F Studiepoeng 60 Type emne Obligatorisk: Master i havbruk (heltid og deltid) Varighet Tre semestre Undervisningssemester Høst 2014 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Undervisningsspråk Norsk og engelsk Emneansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetes kvalitetssikringssystem. Masteroppgaven skal fortrinnsvis være empirisk og ha relevans i forhold til studiets målsetting. Både kvalitative og kvantitative metoder kan benyttes. Masteroppgaven skal i utgangspunktet være individuell, men det er likevel mulig for flere studenter å samarbeide om oppgaven. Når flere studenter samarbeider om masteroppgaven, må de levere hver sitt selvstendige individuelle arbeid. Studentene velger tema for masteroppgaven i 1. semester av studiet. Prosjektbeskrivelse: Det forutsettes at du sammen med hovedveileder skriver en grundig prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal kort redgjøre for prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, problemstilling, metode, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, tidsramme og budsjett. Planen skal inneholde relevante vedlegg og referanser. Prosjektbeskrivelsen skal leveres til godkjenning innen 1. semester ved fulltidsstudium (1. desember i høstsemesteret/2. mai i vårsemesteret). Kunnskap kunne sette seg inn i ny kunnskap innen feltet akvakultur, samt kjenne til hvor man finner litteratur innen feltet. kunne sette seg inn i praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til prøvetaking og analyser av akvatiske organismer og miljøet de lever i

20 ha kunnskap om ulike statistiske metoder som benyttes til behandling av biologiske data, og kunne bruke disse på eget tallmateriale ha kunnskap om dyrevelferd og etisk behandling av dyr kunne tilegne seg oppdatert kunnskap fra elektroniske databaser og vitenskapelige publikasjoner og kjenne til relevante vitenskapelige fagtidsskrift innen biologi, og akvakultur spesielt ha tilegnet seg kunnskap innenfor utvalgte analytiske og statistiske metoder kunne skrive en vitenskapelig rapport ha evne til kritisk analyse av eget og andres forskningsarbeid innenfor eget masteroppgavetema ha trent på selvstendig tenkning knyttet til sin masteroppgave Studenten skal ved fullført masteroppgave: ha innsikt i relevante problemstillinger knyttet til egen masteroppgave kunne delta i planlegging av nye forskningsprosjekter innen eget forskningsområde relatert til informasjonsinnhenting, planlegging av forsøk, analysearbeid, statistisk tallbehandling, kritisk oppsummering og formidling av vitenskapelig informasjon kunne formidle egne forskningsresultater både muntlig og skriftlig kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i havbruk ved FBA. Forkunnskapskrav Bachelorgrad i biologi, akvakultur, fiskerifag, næringsmiddelkjemi, biokjemi, molekylærbiologi eller andre relaterte studier. I tillegg må studenten ha tilegnet seg relevante kurs på masternivå som støtter opp om masteroppgavens art. Bygger på masterprogrammets fagteoretiske pensum. Ansikt-til-ansikt eller fjernundervisning, evt. i kombinasjon. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, men du har krav på veiledning, individuelt eller i grupper. Informasjon om mulige oppgaver, frister, skjema og lignende er tilgjengelig i Fronterrommet "Master i havbruk". Innlevering av masteroppgaven: Masteroppgaven leveres innen 15. mai i vårsemesteret/15. november i høstsemesteret. Prøveforelesning (arbeidskrav): Etter at masteroppgaven er innlevert, gjennomføres en offentlig presentasjon/prøveforelesning på rundt 30 minutter hvor kandidatene presenterer sine oppgaver. Denne presentasjonen er et obligatorisk arbeidskrav, og vurderes med godkjent/ikke godkjent. Engelsk og norsk abstract/sammendrag av oppgaven sendes ut elektronisk sammen med invitasjonen til prøveforelsningen. Oppgave med justerende muntlig (MO): Eksamen består av to deler. I første del presenterer kandidaten sin masteroppgave for eksamenskomiteen, dvs at den tidligere offentlig gjennomførte presentasjon holdes for eksamenskomiteen. I andre del forsvarer studentene sin oppgave ovenfor komiteen. Det skriftlige arbeidet skal på forhånd ha fått en foreløpig (ikke sensurregistrert) karakter som inngår i endelig karakter. Endelig karakter er én samlet karakter bestående av skriftlig arbeid, prøveforelesning og muntlig eksamen. Det er utarbeidet et eget skjema for karaktersetting av masteroppgaver ved fakultet for biovitenskap og akvakultur. Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Praksis Masteroppgaven kan skrives på bakgrunn av arbeid/forsøk i f.eks. en havbruksbedrift. Studieprogresjonskrav Alle øvrige emner i studieprogrammet må være bestått før studenten får lov til å levere masteroppgaven. Avhenger av tema for masteroppgaven. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: AK306F-004 Masteroppgave i havbruk - oppgave, 60 studiepoeng

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Marin økologi (Master)

Marin økologi (Master) Marin økologi (Master) Studieprogramansvarlig Kurt Tande Epostadresse kurt.tande@hibo.no Opptakskrav Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, molekylærbiologi, biokjemi

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Havbruk - deltid (Master)

Havbruk - deltid (Master) Havbruk - deltid (Master) Studieprogramansvarlig Christel Solberg E-postadresse christel.solberg@hibo.no Opptakskrav Masterstudiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Ved Marit Bjørnevik Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om Fakultet for biovitenskap og akvakultur 130 studenter på campus (2008/09)

Detaljer

Havbruk (Master) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Christel Solberg

Havbruk (Master) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Christel Solberg Havbruk (Master) Studieprogramansvarlig Christel Solberg E-postadresse christel.solberg@hibo.no Opptakskrav Masterstudiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur, fiskerifag,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Havbruk, 3+2 år (Master)

Havbruk, 3+2 år (Master) Havbruk, 3+2 år (Master) Grad Master Studiepoeng 300 Varighet Fem år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder Tone Rove

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Viktor Solbakken EVU-Koordinator

Viktor Solbakken EVU-Koordinator Miljøseminar for akvakulturnæringa 13-14 februar 2013, Florø Viktor Solbakken EVU-Koordinator Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur 320 studenter

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse orjan.hagen@uin.no Telefon 755 17357 Studieveileder

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer