Marin økologi (Master)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marin økologi (Master)"

Transkript

1 Marin økologi (Master) Studieprogramansvarlig Kurt Tande Epostadresse Opptakskrav Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, molekylærbiologi, biokjemi eller andre relaterte studier. Bachelorgraden må inneholde minimum 5 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng statistikk, 10 studiepoeng kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi samt 60 studiepoeng biologiske emner. Karakterkrav: Gjennomsnittskarakteren på bachelorgraden eller fordypningen som danner grunnlag for opptak må være C eller bedre. For studenter med tallkarakter gjelder kravet 2,7 eller bedre. Søknadsfrist: 15. mai (evt. suppleringopptak med frist 1. juni). Lokalt opptak ved HBO. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet. Studiet som helhet evalueres i tillegg hvert tredje år av en ekstern referansegruppe i hht HBOs kvalitetssikringssystem. Eksamen og vurderingsformer Emnene som inngår i studiet har forskjellige vurderingsformer, bl.a. oppgaver, skriftlig skoleksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Etter innlevering av masteroppgaven, skal studenten forsvare sin oppgave i en offentlig prøveforelesning med en påfølgende muntlig eksamen. Masteroppgaven og emner på mastergradsnivå vurderes av intern og ekstern sensor. Beskrivelse av studiet Masterstudiet i marin økologi bygger på bachelorgrad innen biovitenskapelige fag som danner grunnlaget for opptak. Studiet har et omfang på 120 studiepoeng og består av masteremner og masteroppgave. Alle masteremnene undervises i blokker (delvis samlingsbasert), slik at studiet også vil kunne tas på deltid (min. 50 % progresjon). Mer informasjon om deltidsstudier fås ved henvendelse til Masteremnene utgjør normalt 60 sp av studiet hvorav 30 sp er obligatoriske emner og 30 sp valgfrie emner. Minimum 10 sp av valgemnene må være på 300nivå. De tre obligatoriske emnene er BI300F Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI312F Biofysiske interaksjoner og BI317F Evolusjonær genetikk, som avlegges i første semester. Masteroppgaven vil være et veiledet selvstendig vitenskapelig arbeid på 60 studiepoeng. For nærmere informasjon om masteroppgavene, se beskrivelse av masteroppgavene som er tilgjengelige for nedlastning på fakultetets hjemmesider. Masteroppgaver kan også utarbeides direkte mellom student og fagansatte i forskningsgruppene marin økologi og marin genomikk, eller ved å kontakte programansvarlig professor Kurt Tande. Valgemner (30 studiepoeng): Emnene velges i samråd med veileder og skal støtte opp under masteroppgaven. Emnene må ha 200eller 300kode. Kun masteremnene (3xxkode) blir undervist i bolker og 2xxemner egner seg derfor ikke for tilreisende masterstudenter. I studiemodellen er kun engelskspråklige 2xxemner lagt inn, men norsktalende studenter kan i samråd med veileder også velge å ta relevante 2xxemner som undervises på norsk. Disse er imidlertid ikke koordinert med masteremnene når det gjelder timeplanlegging, og kan derfor kollidere med andre emner. Mer informasjon om tilgjengelige masteroppgaver finnes på studieprogrammets nettside. Læringsutbytte: Studentene skal kunne gjennomføre alle faser av forskningsrelatert virksomhet som planlegging, gjennomføring av vitenskapelige undersøkelser, med påfølgende analyser og presentasjon av resultater i form av rapporter og vitenskapelige dokument på internasjonalt nivå. Likeså skal studentene kunne gjennomføre laboratorieanalyser, dataprosessering og tolkninger av molekylærbiologiske relaterte prosjekter, herunder også både muntlig og skriftlig presentasjon av vitenskapelige studier. Felles for programmet er at studentene skal utvikle evne til analytisk og kritisk vurdering av informasjonskilder, kunne reformulere og syntetisere større datamengder inkludert skriftlig tekst. Studiemodell 2010 Høst 2011 Vår 2011 Høst 2012 Vår Masterprogram i marin økologi Obligatoriske emner (30 studiepoeng) Evolusjonær

2 genetikk Biofysiske interaksjoner Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode Valgfrie emner (30 studiepoeng) Akvagenomikk og bioinformatikk Funksjon og stabilitet i økosystemer Utvalgte tema innen populasjonsøkologi Statistisk analyse ved bruk av R Individuelt spesialpensum Individuelt spesialpensum Molekylær økologi Evolusjonær atferdsøkologi Akvatisk økofysiologi Internasjonal akvakulturøkologi Masteroppgave (60 studiepoeng) Masteroppgave i marin økologi Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser.

3 Videre utdanning Studiet gir grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved norske eller utenlandske læresteder. Jobbmuligheter Med mastergrad i marin økologi har du muligheten for videre forskningsarbeid som stipendiat eller forsker ved forskningsinstitutt/større bedrifter. Du er også kvalifisert for ledende stillinger innen forvaltning og rådgiving. Ved i tillegg å ta praktiskpedagogisk utdanning kan du bli lektor i videregående skole. Sist oppdatert av:, :02 «Tilbake Emner årstrinn 1 Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode BI300F Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Nils T. Hagen Epostadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. I tillegg gjennomføres det en skriftlig startevaluering hvert høstsemester. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet gir en innføring i grunnleggende akademiske arbeidsmetoder som er relevant for gjennomføring av masteroppgaven. Emnet gir innsikt i forsøksplanlegging og analyse av biologiske data, og vektlegger praktisk øvelse i innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon. For studenter som tilfredstiller opptakskravene til master i havbruk og master i marin økologi. Emnet bygger på bachelor eller tilsvarende. Bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur eller lignende. Undervisning på følgende tidspunkt høsten 2010: Onsdag og torsdag, uke 34 Onsdag, torsdag og fredag uke 38 Onsdag, torsdag og fredag uke 41 Onsdag, torsdag og fredag uke 45 Sammensatt evaluering som består av en skriftlig hjemmeeksamen (en uke) og muntlig fremlegging av resultatene fra obligatorisk gruppearbeid. Skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med bokstavkarakterer. Teller 100% av karakter. Temagruppe med obligatorisk individuell muntlig fremlegging, godkjent/ikke godkjent. Teller 0 % av karakter. Davis, M Scientific papers and presentations. 2nd edition. Academic Press. Sall, J., L. Criegthon & Lehman JMP Start Statistics (Fourth ed.) SAS Press Series. Zar, J.H Biostatistical analysis. Fifth edition. Pearson International Edition. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI300F001 Metodekurs for masterstudenter, 10 studiepoeng BI300F002 Metodekurs for masterstudenter, 2 studiepoeng Biofysiske interaksjoner BI312F

4 Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Kurt Tande Epostadresse Emneevaluering Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning. Kurset gir en innføring i hvordan det fysiske prosesser påvirker det marine miljøet, ved å studere utvalgte prosesser i økosystemene fra småskala til storskala. Den teoretiske delen av kurset omhandler grunnlaget for variabilitet i marin produksjon i tid og rom i et globalt perspektiv. Praktiske øvelser blir brukt til å gi en innføring i bruken av nye metoder innen operasjonell oseanografi og havovervåking (satellitt, autonome farkoster og forankrede plattformer). Studenter som er tatt opp til master i marin økologi. Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø, og studenter kvalifisert for opptak til master i marin økologi. Kurset er basert på forelesninger, seminar og prosjektarbeid. Oppgave (40 %) og muntlig eksamen (60%). Utvalg fra: KH Mann & JRN Lazier (2006) Dynamics of Marine Ecosystems. BiologicalPhysical interactions in the oceans (3 rd edition). Blackwell Science. Evolusjonær genetikk BI317F Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Galice Hoarau Epostadresse Emneevaluering Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning. Emnet skal gi en innføring i prinsippene for evolusjonær biologi, og særlig deres relevans overfor marin økologi og fiskerivitenskap. Målet er å gi studentene en teoretisk plattform og trygghet innenfor en evolusjonær tradisjon i fagfeltet, og omfatter bl.a. introduksjon i evolusjonsteori og populasjonsgenetikk, genetisk struktur i en populasjon, spredning/genflyt, molekylære markører, samt genomikk relevant for økologi og konservering. Studenter som er tatt opp til master i marin økologi. Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø, og studenter kvalifisert for opptak til master i marin økologi. Emnet består av forelesninger, veiledning, laboratoriearbeid, dataøvelser og studentpresentasjoner.

5 Skoleeksamen (60%), muntlig presentasjon (20%) og datalabanalyse (20%). Utvalg fra: Mark Ridley (2004) Evolution (3 rd edition) Blackwell. Internasjonal akvakulturøkologi AK211F Nivå Bachelornivå (videregående) Emneansvarlig Nils T. Hagen Epostadresse This unit provides an overview of global production trends, including an introduction to the biological principles and ecological basis of aquaculture production. The cultivation of selected species of marine macroalgae, invertebrates and fish are compared, and related to relevant counterparts in fisheries and agricultural production systems. Topics covered are: cultivation methods, including reproduction, induction of spawning, hatching, larviculture, metamorphosis and settlement; ongrowning and production systems; diseases and other limiting factors; production potential and development trends. The ecological feasibility, production profile and environmental impact of different aquaculture production systems are compared, including intensive monoculture, integrated multitrophic aquaculture, and traditional polyculture systems. Students in the 2 nd or 3 rd year of the Bachelor degree programme or students at the Master degree programme in Aquaculture. The minimum requirement is 1 st year Bachelor level aquaculture, biology or related programmes. Anbefalte forkunnskaper Basic courses at bachelor level in aquaculture or biology or foreign equivalent. Lectures and group work 2x2 hours a week Written exam (4 hours), counts 100 % of the grade Oral presentation of theme work, counts 0 % of the grade. Pass/not pass Latest editition of the SOFIA report from FAO. FAO factsheets and statistics. Papers provided for the weekly assignments. Molekylær økologi BI214F Nivå Bachelornivå (videregående)

6 Emneansvarlig Truls Moum Epostadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet tar for seg: 1) grunnleggende om molekylærbiologi og organiseringen av genomet hos dyr 2) molekylær identifisering av individer, bestander og arter, samt molekylære kjønnsbestemmelser 3) underliggende teori, analytiske teknikker og valg av molekylære markører innenfor atferdsøkologi, populasjonsgenetikk, fylogeografi, bevaringsbiologi og fylogeni 4) molekylær og adaptive variasjon 5) mikrobiell økologi 6) genetisk modifiserte organismer (GMO) Laboratoriekurset gir en innføring i ekstraksjon av DNA, PCR, kloning og DNAsekvensering, og basal bioinformatikk. Alle Anbefalte forkunnskaper Kunnskaper tilsvarende BI122F Genetikk og evolusjon og BI210F Molekylær cellebiologi Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser. Sammendrag av forelesninger og annen informasjon legges ut på Classfronter. Det gjøres oppmerksom på at deltakelse på seminarene er svært viktig for forståelsen av faget. Skriftlig eksamen (4 timer), vurderes med bokstavkarakter. Laboratorierapport, vurderes med bestått/ikke bestått. An Introduction to Molecular Ecology Second edition (2007) Trevor Beebee and Graham Rowe. Oxford University Press. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI214F001 Molekylær økologi labøvelser, 10 studiepoeng BI214F002 Molekylær økologi skoleeksamen, 8 studiepoeng Evolusjonær atferdsøkologi BI216F Nivå Bachelornivå (videregående) Emneansvarlig Jarle Tryti Nordeide Epostadresse Kostnader Ingen. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Atferden sin historie, genetikk og evolusjon, beite og antipredator atferd, sosial atferd og organisasjon, seksuell atferd, seksuell seleksjon, kommunikasjon, parbindingssystem, foreldreomsorg, samarbeid mellom individ, individuelle forskjeller, valg av levested og vitenskapsteori. Alle, men sjå "Anbefalte forkunnskapskrav" (under). Ingen. Anbefalte forkunnskaper

7 BI122F Genetikk og evolusjon, BI123F Økologi, BI124F Cellebiologi og biokjemi, BI125F Biodiversitet. Forelesingar og gruppeøvingar. Presentasjon bestått/ikkje bestått. Vi gjennomfører ein muntleg eksaminering i deler av pensum (Dawkins). Dette for at studenten skal vera kjend med muntleg eksamen før endeleg muntleg eksamen i læreboka til Alcock. Muntleg eksamen i læreboka til Alcock bokstavkarakter Alcock, J Animal Behavior 9 th. edition. Sinauer Ass. Inc., Sunderland, Massachusetts. ISBN Kap1, deler av 3 (s &7687), deler av 4 (s ), deler av 6 (190217), seler av 8 (261283), 9, 10, 11, 12, 13, og 14. Dawkins, R The Selfish Gene. Oxford University Press, Oxford, Chapters 1,2,3,4, and 7,8,9,10,11. Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI216F001 Evolusjonær atferdsøkologi muntlig eksamen, 10 studiepoeng BI216F002 Evolusjonær atferdsøkologi presentasjon, 3 studiepoeng Akvatisk økofysiologi BI303F Emneansvarlig Mark Darryn Powell Epostadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Undervisningen omhandler organfunksjoner hos invertebrater og vertebrater, og disse organismers fysiologiske tilpasning til miljøet. Følgende emner vil bli gjennomgått: osmotisk regulering, ernæring og fordøyelse, respirasjon, metabolisme, bevegelse, sansefysiologi, sirkulasjon, temperaturregulering, nervøse og endokrine kontrollmekanismer og biologiske rytmer. Kun studenter som fyller kravene for opptak til Master i havbruk ved FBA, har adgang til undervsningen. Anbefalte forkunnskaper Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BI105F Zoofysiologi (10 sp) og BI205F Fiskefysiologi (10 sp) Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser (samlingsbasert undervisning). Studentene vurderes på grunnlag av: Muntlig eksamen som teller 50% av karakteren. Mappe som teller 50% av karakteren. Mappen består av følgende deler: Oppgave og presentasjon av selvvalgt fordypningstema. Laboratorerapporter fra eget arbeid med laboratorieøvelsene Deltagelse og ledelse av undervisning Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått. Det gis bokstavkarakter. Eckert, Randall, Burggren and French, 2002: Animal physiology, mechanism and adaptations. ISBN: Evans, D.H. and Claibourne, J.B. (2006). The physiology of fishes. CRC Press Inc. Boca Raton USA. Artikkelsamling utgies ved kursstart.

8 Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI303F005 Akvatisk økofysiologi muntlig eksamen, 10 studiepoeng BI303F006 Akvatisk økofysiologi mappevurdering, 5 studiepoeng Emnebeskrivelse er ikke publisert Emnebeskrivelse er ikke publisert Akvagenomikk og bioinformatikk BI311F Emneansvarlig Jorge Manuel de Oliveria Fernandes Epostadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet tar for seg grunnleggende analyse av DNAsekvenser, %Dmultiple sequence alignments%d, annotasjon av genomer, fylogenetisk footprinting, syntenianalyse, identifisering av nye gener ved SSH (suppression subtractive hybridisation), ekspresjonsanalyse ved mikromatriser, proteomikk, knockdownteknikker på genomnivå og konstruksjon av fylogenetiske trær. Studenter ved Master i havbruk Samlingsbasert undervisning (kommer med nærmere informasjon om tidspunkt). Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Teller 50% Laboratorierapport, teller 30% Muntlig presentasjon, teller 20% Campbell AM and Heyer LJ (2006). Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics. Benjamin Cummings (2nd ed.). ISBN Hunt S and Livesey R (2000). Functional Genomics: A Practical Approach. Oxford University Press, USA (1st ed.). ISBN X. Xiong J (2006). Essential Bioinformatics. Cambridge University Press. ISBN Brown T (2006). Genomes 3. Garland Publishing Inc,US. ISBN Følgende emner gir studiepoengsreduksjon: BI311F001 Akvagenomikk og bioinformatikk skoleeksamen, 10 studiepoeng BI311F002 Akvagenomikk og bioinformatikk laboratoriearbeid, 3 studiepoeng BI311F003 Akvagenomikk og bioinformatikk muntlig presentasjon, 2 studiepoeng Utvalgte tema innen populasjonsøkologi BI315F Studiepoeng 5 Emneansvarlig Ketil Eiane Epostadresse Emneevaluering Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning.

9 Mange tema innen populasjonsøkologi kan studeres både med klassisk økologisk teori og med molekylærøkologisk teori. Dette emnet fokuserer på hvordan metodologiske valg påvirker nivået og typen innsikt som oppnås ved slike studier. Forskjellige metodologiske tilnærminger blir diskutert med utgangspunkt i studier av populasjonsstruktur, økologiske interaksjoner, livshistorievariasjon, naturlig seleksjon og biodiversitet. Studenter som er tatt opp til master i marin økologi. Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø, og studenter kvalifisert for opptak til master i marin økologi. Emnet har varierte undervisningsformer. Hjemmeeksamen, utgjør 50% av endelig karakter Muntlig eksamen, utgjør 50% av endelig karakter Utvalgt primærlitteratur. Ca 200 sider. Emnebeskrivelse er ikke publisert årstrinn 2 Masteroppgave i marin økologi BI309F Studiepoeng 60 Undervisningssemester Høst 2011 Emneansvarlig Kurt Tande Epostadresse Masteroppgaven skal primært være basert på empiriske data og være relevant i forhold til masterprogrammet. Oppgaven skal normalt være et individuelt selvstendig arbeid, men det gis muligheter for samarbeid mellom to eller flere studenter der tematikken ligger til rette for dette. Alle masterstudentene skal sammen med veileder skrive en kortfattet plan for oppgaven, som skal omhandle teoretisk og empirisk bakgrunn for prosjektet, herunder litteraturhenvisninger, en vurdering av metoder, dataprosessering, etiske forhold, tidsramme og kostnader. Planen skal leveres ved slutten av første semester for heltidsstudenter (dvs. 1. desember for studenter med opptak i høstesemesteret/ 2. mai for studenter med opptak i vårsemesteret). Studenter som er tatt opp til master i marin økologi. Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø, og studenter kvalifisert for opptak til master i marin økologi. Anbefalte forkunnskaper Basert på emner inkludert i masterprogrammet i marin økologi. Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid, både med individuell veiledning og i form av gruppeveiledning. Mer utførlig informasjon finnes på Fronter. Alle emnene som inngår i mastergradskontrakten må være fullført og bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. I særtilfeller kan eksaminasjon av spesialpensum i tilknytning til hovedfagsoppgaven gjennomføres samtidig med avsluttende muntlig hovedoppgave eksamen. Heltidsstudenter må levere inn hovedoppgaven ved slutten av det fjerde semesteret, med frist 15. mai i vårsemesteret/ 15. november i høstsemesteret. Prøveforelesning (arbeidskrav): Etter innlevering av masteroppgaven vil studenten holde en halvtimes offentlig presentasjon av sitt arbeid, i form av en obligatoriske forelesning, med godkjent/ikke godkjent evaluering fra veiledningskomiteen. I den elektroniske invitasjonen til forelesningen skal det foreligge et sammendrag oppgaven både på norsk og engelsk.

10 Muntlig eksamen: Muntlig eksamen gjennomføres av eksamenskommisjonen og kandidaten til stede, og består av to deler, først gis den tidligere avholdte forelesningen og deretter svarer studenten på spørsmål fra eksamenskommisjonen. Karaktersetting: En samlet karakter blir gitt basert på den innleverte oppgaven, muntlig presentasjon og avsluttende muntlige eksaminasjonen. Oppgaven skal tillegges størst vekt i fastsettelsen av sluttkarakteren. Masteroppgaven og avsluttende muntlig eksamen skal vurderes av en kommisjon bestående av tre medlemmer: ekstern sensor/leder av kommisjonen hovedveileder ekstern/intern sensor (vedkommende kan ikke være medlem av veilederkomitéen) Ved uenighet, vil leder av kommisjonen ha avgjørende innflytelse på utfallet. Et utvalg av de mest sentrale artiklene vil foreligge ved utarbeidelsen av den faglige skissen for masteroppgaven. Funksjon og stabilitet i økosystemer BI313F Studiepoeng 5 Undervisningssemester Høst 2011 Emneansvarlig Henning Reiss Epostadresse Emneevaluering Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning. Produktive høybreddegrads økosystemer spiller en sentral rolle for bosetting og samfunnsutvikling. Sokkelen til disse store havområdene brukes som gytehabitat og oppvekstområder for viktige fiskebestander, der noe av disse systemene er satt under press bl.a. grunnet klimaforandringer. Kurset omhandler tradisjonelle og nye metoder for å analysere dynamikk og robusthet i de marine næringsnettene. Det vil bli gjennomført praktiske øvelser i bruk av enkle modellsimuleringer av mer avgrensede biotoper. Studenter som er tatt opp til master i marin økologi. Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø, og studenter kvalifisert for opptak til master i marin økologi. Emnet har varierte undervisningsformer. Hjemmeeksamen (40 %) og muntlig eksamen (60%). Christensen V, Walters CJ (2004) Ecopath with Ecosim: methods, capabilities and limitations. Ecol Model 172: (30 p) Dame JK, Christian RR (2008) Evaluation of ecological network analysis: Validation of output. Ecol Model 210: (11 p) Frank KT, Petrie B, Choi JS, Leggett WC (2005) Trophic cascades in a formerly coddominated Ecosystem. Science 308: (2 p) Fulton EA, Smith ADM, Johnson CR (2003) Effect of complexity on marine ecosystem models. Mar Ecol Progr Ser 253:116 (16 p) Fulton EA, Smith ADM (2004) Lessons learnt from a comparison of three ecosystem models for Port Phillip Bay, Australia. Afr J Mar Sci 26: (24 p) Harvey CJ, Cox SP, Essington TE, Hansson S, Kitchell JF (2003) An ecosystem model of food web and fisheries interactions in the Baltic Sea. ICES J mar Sci 60: (11 p) Hobson KA, Welch HE (1992) Determination of trophic relationships within a high arctic marine food web using deltac13 and deltan15 analysis. Mar Ecol Progr Ser 84:918 (9 p) Kline TC Pauly D (1998) Crossvalidation of trophic level estimates from a massbalance model of Prince William Sound using 15N/14N data. In: Funk F, Quinn II TJ, Heifetz J,Ianelli JN, Powers JE, Schweigert JF, Sullivan PJ, Zhang CI (eds.). Fishery stock assessment methods. Alaska Sea Grant College Program Report No. AK SG9801. University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska. pp (9 p) Nilsen M., Pedersen T, Nilssen EM, Fredriksen S (in rev.) Trophic studies in a highlatitude fjord ecosystem a comparison of stable isotope analyses (δ13c and δ15n) and trophic level estimates from a massbalance model. Submitted to Can J Fish Aquat Sci

11 Pedersen T, Nilsen M, Nilssen EM, Berg E, Reigstad M (2008) Trophic model of a lightly exploited coddominated ecosystem. Ecol Model 214:95111 (16 p)

Havbruk - deltid (Master)

Havbruk - deltid (Master) Havbruk - deltid (Master) Grad Master Studiepoeng 120 Varighet To år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Marit Bjørnevik E-postadresse marit.bjornevik@uin.no Telefon 755 17376 Studieveileder Tone

Detaljer

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Prof.

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Prof. Biologi (Bachelor) Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende

Detaljer

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Grad Bachelor. Studiepoeng 180. Varighet Tre år. Heltid/deltid Heltid. Studiested Bodø

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Grad Bachelor. Studiepoeng 180. Varighet Tre år. Heltid/deltid Heltid. Studiested Bodø Biologi (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder Mats Pedersen

Detaljer

Havbruk, 3+2 år (Master)

Havbruk, 3+2 år (Master) Havbruk, 3+2 år (Master) Grad Master Studiepoeng 300 Varighet Fem år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder Tone Rove

Detaljer

Biologi og kjemi (Årstudium)

Biologi og kjemi (Årstudium) Biologi og kjemi (Årstudium) Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet Ett år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse, Y-VEI (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse, Y-VEI (Bachelor) Havbruksdrift og ledelse, Y-VEI (Bachelor) Studieprogramansvarlig Rolv Kristiansen E-postadresse rolv.kristiansen@hibo.no Opptakskrav Fagbrev i akvakultur Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn

Detaljer

Grunnstudium (Årsstudium)

Grunnstudium (Årsstudium) Grunnstudium (Årsstudium) Studieprogramansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse einar.skarstad.egeland@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse orjan.hagen@uin.no Telefon 755 17357 Studieveileder

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i matematikk og finans, 2011-14

Studieplan for Bachelorprogram i matematikk og finans, 2011-14 Studieplan for Bachelorprogram i matematikk og finans, 2011-14 : Bokmål: Bachelorprogram i matematikk og finans Nynorsk: Bachelorprogram i matematikk og finans Engelsk: Bachelor s Degree program in Mathematics

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer