VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK"

Transkript

1 VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt og tar faglige utfordringer når det gjelder vanskelighetsgrad - viser modenhet og solid faglig innsikt og kan reflektere over løsningsmetoder og svar - innleveringer er eksemplariske, viser oversiktlige fremgangsmåter, forklarer og begrunner svar, fører svært godt - når alle mål i faget - får jevnt over karakteren 6 på prøver 5 - viser omfattende kunnskaper og har god evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - arbeider selvstendig og nøyaktig og viser stor nysgjerrighet for problemløsning - innleveringer er fullstendig gjort, pent og ordentlig, viser oversiktlige fremgangsmåter, forklarer og begrunner svar, fører meget godt - kan reflektere over løsningsmetoder og svar - når de aller fleste av målene i faget - får jevnt over karakteren 5 på prøver. 4 - viser jevnt over gode kunnskaper, og har ganske god evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - viser jevnt over god innsats i timene - skriftlig arbeid er levert og utført på en oversiktlig måte, fører bra - opptrer som selvstendige og interesserte elever - når mer enn halvparten av fagets mål - får jevnt over karakteren 4 på prøver 3 - viser begrensede kunnskaper, men har i noen grad utviklet evnen til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - er ofte uselvstendig og unøyaktig - skriftlig arbeid er som regel levert, men er ofte mangelfullt eller har mange feil, kan mangle begrunnelse av svar og føring av oppg. er lite oversiktlig. - viser noe faglig innsikt i enkeltemner - når omtrent halvparten av fagets mål - får jevnt over karakteren 3 på prøver 2 - viser veldig liten faglig forståelse - har mange skriftlige arbeider som er mangelfulle eller ikke levert, svarer unøyaktig på oppg. - viser liten evne til å se matematiske sammenhenger - opptrer uselvstendig og unøyaktig - når noen av fagets mål, løser oppgaver av enkel vanskegrad - får jevnt over karakteren 2 på prøver 1 - spør aldri om hjelp eller opplysninger for å mestre faget - de fleste skriftlige arbeider er ikke levert, eller er svært mangelfulle, svarer unøyaktig på oppg. - viser svært liten forståelse og innsikt i matematiske problemstillinger - er unøyaktig og slurvete - viser også svært liten evne til å anvende og formidle kunnskap - når svært få mål i faget, løser oppgaver av svært enkel vanskegrad - får jevnt over karakteren 1 på prøver

2 VURDERINGSKRITERIER I NATURFAG Vurderingskriterier 6 Elever som får denne karakteren har svært omfattende faktakunnskaper og har evne til å inkludere relevante kunnskaper ut over læreboka. De har svært god kontroll over viktige begrep og viser god evne til refleksjon. De har stor forståelse av årsak og konsekvenser og viser evne til kritisk tenking. Elever som får denne karakteren er svært aktive i timene, er positive, ivrige og engasjerte. De kan begrunne egne meninger. Ved presentasjoner bruker de mange kilder, har gode kunnskaper og har evne til å formidle stoffet. De er svært kritiske i valg av stoff under presentasjonen. 5 Elever som får denne karakteren har omfattende faktakunnskaper. De har god kontroll over viktige begrep og viser evne til refleksjon. De viser evne til kritisk tenkning. Elever som får denne karakteren er aktive i timene, positive, ivrige og engasjerte. De kan begrunne egne meninger. Ved presentasjoner bruker de mange kilder, har gode kunnskaper og har evne til å formidle stoffet. De er kritiske i valg av stoff under presentasjonen. 4 Elever som får denne karakteren har gode faktakunnskaper og en viss oversikt over viktige begrep i faget. De greier å trekke noen slutninger Elever som får denne karakteren er for det meste aktive i timene. De viser en del kunnskap, forståelse og har egne meninger, selv om de ikke alltid er begrunnet. Ved presentasjoner bruker de også andre kilder enn læreboka. De viser kunnskap, men er mindre kritiske når de velger stoff under presentasjonen. 3 Elever som får denne karakteren har noe manglende faktakunnskap, oftest enkel reproduksjon av lærestoffet. De forstår ikke alltid alle spørsmålene og klarer heller ikke å svare på alle oppgavene. Elever som får denne karakteren er noe aktiv i timene og viser noe faglig kunnskap og forståelse. Ved presentasjoner har elevene brukt få kilder og er ukritiske når det gjelder valg av stoff. Elevene er også usikre i formidlingen av stoffet. 2 Elever som får denne karakteren har manglende faktakunnskap, svarer ufullstendig eller svarer ikke. Elever som får denne karakteren er passive og viser liten eller ingen faglig interesse, bl.a. dårlig holdning og liten innsats under elevforsøk. De viser svært lite kunnskap og presentasjonene er usammenhengende og dårlig forberedte. 1 Elever som får denne karakteren har svært manglende faktakunnskap, og mange spørsmål er ubesvarte. Elever som får denne karakteren er faglig passive i timene. De saboterer diskusjoner, ved å være usaklige eller ved ikke å vise medelevene respekt. Det blir ingenting av presentasjonen.

3 VURDERINGSKRITERIER I SKRIFTLIG NORSK Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - skriver en tekst som kommuniserer svært godt - teksten er relevant i forhold til oppgaveformuleringen - oppgaven er veldisponert og har god innledning, avslutning og relevant avsnittsdeling - teksten følger sjangerkravene og utnytter mulighetene i sjangeren godt - innholdet utmerker seg med refleksjon, forståelse og kreativitet - har et godt, nyansert og personlig språk med god tekstbinding - uvanlig godt og relevant ordforråd - det er ingen eller svært få formelle feil - viser et høyt kunnskapsnivå og evne til refleksjon i argumenterende og resonnerende tekster (diskusjon og drøfting med seg selv) - viser evne til å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterære tekster 5 - skriver en tekst som kommuniserer godt - teksten er relevant i forhold til oppgaveformuleringen - oppgaven er veldisponert og har god innledning, avslutning og relevant avsnittsdeling - teksten følger sjangerkravene og utnytter mulighetene i sjangeren - innholdet utmerker seg med innslag av refleksjon, forståelse og kreativitet - har et godt, nyansert og personlig språk med god tekstbinding - eleven har godt og relevant ordforråd - det er ingen eller få formelle feil - viser et høyt kunnskapsnivå og evne til refleksjon i argumenterende og resonnerende tekster (diskusjon og drøfting med seg selv) - viser evne til å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterære tekster 4 - skriver en tekst som kommuniserer - teksten er for det meste relevant i forhold til oppgaveformuleringen - oppgaven er stort sett veldisponert med forsøk på innledning, avslutning og grei avsnittsdeling - teksten må ha flere relevante sjangertrekk - teksten må ha et visst personlig preg/innslag av kreativitet - har et forståelig språk med rimelig flyt - språket må være litt variert - kan ha noen formelle feil, få systemfeil - viser noe kunnskap og evne til refleksjon i argumenterende og resonnerende tekster (diskusjon og drøfting med seg selv) 3 - skriver en tekst som stort sett kommuniserer - teksten kan være enkel, men innholdet er stort sett relevant - sjangeren kan gjenkjennes - viser evne til å bygge opp teksten slik at den er en sammenhengende framstilling - teksten bør ha innslag av personlig preg/kreativitet - har et forståelig språk med noen brudd i sammenhengen - språket er enkelt, men forståelig - kan godta en del formelle feil og systemfeil 2 - skriver en tekst som kommuniserer til en viss grad - skriver en tekst med dårlig fokus - bruker et enkelt og ofte uklart språk - har mange formelle feil og systemfeil i teksten - har ikke svart i tråd med oppgavens intensjon 1 - kommuniserer dårlig med leseren - viser manglende evne til å framstille innholdet som en sammenhengende enhet - svarer med for kort tekst - har svært enkel språkføring - har svært mange formelle feil - har ikke svart i tråd med oppgavens intensjon

4 VURDERINGSKRITERIER I MUNTLIG NORSK Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - er svært aktiv i timene og viser stor grad av modenhet og evne til refleksjon - er svært aktiv og lyttende i samarbeidssituasjoner - gir relevant og konstruktiv respons - er gjennomtenkt og begrunner meningene sine tydelig - er levende forteller og formidler av eget og andres stoff gjennom ulike framføringer og dramatiseringer - har godt og variert ordforråd - kan tolke en tekst og finne indirekte informasjon - viser mottagerbevissthet - mestrer høytlesning med innlevelse og flyt - viser god innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur 5 - er aktiv i timene og viser modenhet og evne til refleksjon - er aktiv og lyttende i samarbeidssituasjoner - gir relevant og konstruktiv respons - begrunner meningene sine - har god evne til å fortelle og formidle eget og andres stoff gjennom ulike framføringer og dramatiseringer - har godt og variert ordforråd - kan tolke en tekst og finne noe indirekte informasjon - viser noen grad av mottagerbevissthet - mestrer høytlesning med innlevelse og flyt - viser innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur 4 - er oftest aktiv og saklig i timene - er oftest aktiv og lyttende i samarbeidssituasjoner - deltar i diskusjoner - har egne synspunkter, men viser varierende evne til å begrunne dem - er en god forteller og formidle av eget og andres stoff i ulike framføringer - har godt ordforråd - kan til en viss grad tolke en tekst - har gode leseferdigheter - har rimelig god innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur 3 - viser av og til engasjement i timene - gir noen ganger relevant respons - er lite aktiv i diskusjoner - viser varierende faglig innsikt - er noe usikker i fortelling og formidling i ulike framføringer - har ujevne leseferdigheter 2 - viser sjelden engasjement - gir ikke konstruktiv respons - viser lite eller ingen interesse for faget - deltar sjelden i diskusjoner og framføringer - har lite faglig innhold i muntlige ytringer og framføringer - er usikker leser 1 - er helt passiv i timene - gir ikke konstruktiv respons - viser ingen interesse for faget - deltar ikke i diskusjoner og framføringer - har dårlige leseferdigheter

5 VURDERINGSKRITERIER I ENGELSK SKRIFTLIG Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. SPRÅK INNHOLD/STRUKTUR 6 svært presist, modent og variert ordforråd sjangerforståelse ingen feil som hemmer evnen til å kommunisere svært få feil i grammatikk og setningsbygging situasjonstilpasset språkbruk og kjennskap til særegne engelske uttrykk 5 modent, presist og variert ordforråd behersker grammatikk og setningsoppbygging meget bra. meget god flyt i språket sjangerforståelse situasjonstilpasset språkbruk og kjennskap til særegne engelske uttrykk 4 godt ordforråd og flyt stort sett riktig bruk av språket relativt få feil i grammatikk og setningsbygging sjangerforståelse 3 middels godt ordforråd, enkelt språk en del gjennomgående feil i grammatikk og rettskriving liten sjangerforståelse 2 dårlig ordforråd norsk-engelsk mange feil i grammatikk og rettskriving leservennlig og engasjerende tekst reflektert og modent innhold stor kreativitet og originalitet svært god innsikt i kulturen i og kunnskaper om engelsktalende land leservennlig tekst med modent innhold meget god sammenheng og oppbygging kulturinnsikt og kunnskaper stort sett klart, presist og relevant innhold god sammenheng i teksten noe originalitet relevant, men noe enkelt innhold varierende sammenheng i teksten noe originalitet lite relevant innhold enkel og ustrukturert framstilling av teksten lite tekst 1 svært mangelfullt ordforråd ingen sammenheng, vanskelig å forstå ikke relevant innhold ingen sammenheng i teksten ingen kommunikasjon lite tekst

6 VURDERINGSKRITERIER I ENGELSK MUNTLIG Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - svært bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk - tilnærmet korrekt intonasjon og uttale i lesing, samtale og samhandling med andre - naturlig flyt i samtalen - svært aktiv i ulike måter å kommunisere på - har kunnskap om engelskspråklige kulturer - kan reflektere over innhold og handling knyttet til tekster og lytteoppgaver 5 - meget bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk - meget god intonasjon og uttale - få språklige feil som ødelegger for forståelsen - god flyt i samtalen - meget aktiv i engelsktimene - kan reflektere over innhold og handling knyttet til tekster og lytteoppgaver 4 - bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk - god intonasjon og uttale - noen grammatiske feil - godt språk - aktiv i timene - leser med god flyt - refererer det meste av innholdet og handlingen knyttet til tekster og lytteoppgaver 3 - har et noe begrenset ordforråd og liten variasjon i ord og uttrykk - språklig usikker - gjør mange uttale - og intonasjonsfeil - gjør seg forstått på engelsk, til tross for feil i grammatikk og setningsoppbygging - lite eller ikke noe initiativ i samtalene - kan referere innhold i tekster og lytteoppgaver i grove trekk. 2 - lite utviklet ord og uttrykksforråd - mange feil i intonasjon og uttale - norske ord og/eller setningsoppbygging - har vansker med å gjøre seg forstått - lite aktiv i timene - oppfatter lite av innholdet og handling tilknyttet tekster og lytteoppgaver - viser liten interesse 1 - kan ikke gjøre seg forstått på engelsk - ingen aktivitet i timene - viser ingen interesse eller initiativ - oppfatter svært lite eller ingenting av innhold i tekster og lytteoppgaver

7 VURDERINGSKRITERIER I RLE 6 - eleven er svært aktiv i timene og viser stor grad av modenhet og evne til refleksjon, mer enn det som er vanlig for aldersgruppen - er ivrig og engasjert - gir relevant og konstruktiv respons - er konstruktiv i diskusjoner og synspunktene har stor relevans i forhold til emnene - begrunner meningene sine tydelig - viser svært god innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur - henter også stoff fra andre kilder enn læreboka ved framføring - har svært god kunnskap - forteller, leser ikke - har svært god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 5 - eleven er meget aktiv i timene og viser modenhet og evne til refleksjon - er ivrig og engasjert - gir relevant og konstruktiv respons - deltar aktivt i diskusjoner og har faglig interesse ved diskusjoner - begrunner meningene sine - viser innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur - henter også stoff fra andre kilder enn læreboka ved framføring - har god kunnskap - forteller, leser ikke - - har god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 4 - eleven er aktiv og saklig i timene og synspunktene har faglig relevans - gir som oftest relevant respons - deltar i diskusjoner - har egne synspunkter, men viser varierende evne til å begrunne dem - har rimelig god innsikt i fagstoff og litteratur - leser for mye fra manus ved framføring - - greier å formidle stoffet 3 - eleven deltar noen ganger muntlig i timene, men synspunktene har ikke alltid faglig relevans - gir noen ganger relevant respons - er lite aktiv i diskusjoner - viser varierende faglig innsikt i muntlige ytringer - er usikker ved framføringer. Leser mest rett fra manus 2 - eleven deltar svært sjelden muntlig i timene (kan ikke/vil ikke), er passiv - gir lite relevant respons - er sjelden aktiv i diskusjoner - viser manglende faglig innsikt i muntlige ytringer - er dårlig forberedt og usikker ved framføring. Det blir ofte usammenhengende 1 - eleven deltar aldri muntlig i timene, er helt passiv, evt, saboterer undervisningen - gir lite relevant respons - er aldri aktiv i diskusjoner - viser svært liten faglig innsikt i muntlige ytringer - har ikke framføring

8 VURDERINGSKRITERIER I SAMFUNNSFAG Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - solide kunnskaper og særlig god evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser høyt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål - viser fremragende evne til å drøfte og anvende teori på en selvstendig måte - viser stor innsikt ved å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner - er særdeles aktiv, positiv og engasjert i timen - har svært god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 5 - meget gode kunnskaper og evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser god evne til refleksjon over læringsmål - viser meget god evne til å drøfte og anvende teori, og til å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner - viser meget god evne til forståelse og selvstendig tenkning - er veldig aktiv, positiv og engasjert i timen - har god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 4 - gode kunnskaper og evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser god evne til refleksjon over læringsmål - viser god evne til å drøfte og anvende teori, og til å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner - kan knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner på en selvstendig måte - er aktiv, positiv og engasjert i timen - leser for mye fra manus ved framføring 3 - mangelfulle kunnskaper og noe evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser noe evne til refleksjon over læringsmål - under gjennomsnittlig evne til forståelse av teori - drøftelsen av teori har mangler - knytter noe teori til konkrete eksempler/situasjoner på en selvstendig måte - viser noe kunnskap, men det vil være faglige svakheter ved forståelsen - viser seg lite aktiv og engasjert i timene - eleven er noe uklar i fremføringen av stoff - er usikker ved framføringer. Leser mest rett fra manus 2 - svært mangelfulle kunnskaper og noe evne til selvstendig bruk av kunnskap - lavt refleksjonsnivå om læringsmål - greier ikke å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner på en selvstendig måte - viser noe kunnskap, men det vil være store faglige svakheter ved forståelsen - viser seg både passiv og lite engasjert i timene - fremføringer er ofte dårlige både i henhold til innhold og forberedelse 1 - utilstrekkelige kunnskaper om læringsmål - eleven er passiv og uengasjert i timene - eleven kan til tider oppfattes som sabotør av timens innhold

9 VURDERINGSKRITERIER I MUSIKK Behersker alle aktiviteter svært godt Eleven har svært god forståelse av lærestoffet det blir undervist i Eleven viser svært gode evner til å omsette teori i praksis Gjennom prosessen utmerker eleven seg ved å være svært aktiv til å ta initiativ, hjelpe andre og søke utfordringer (kreativitet) Behersker alle aktiviteter godt Eleven har god forståelse av lærestoffet det blir undervist i Eleven viser gode evner til å omsette teori i praksis Gjennom prosessen er eleven aktiv ved å ta initiativ, hjelpe andre og søke utfordringer (kreativitet) Behersker de fleste aktiviteter Eleven har god forståelse for det viktigste av lærestoffet det blir undervist i Eleven evner til en viss grad å omsette teori i praksis Gjennom prosessen er eleven noe aktiv ved for eksempel å ta initiativ, hjelpe andre eller søke utfordringer (kreativitet) Deltar positivt i alle aktivitetene Eleven har noe forståelse for lærestoffet Eleven viser i liten grad evne til å omsette teori i praksis Gjennom prosessen er eleven lite aktiv til å ta initiativ, hjelpe andre eller søke utfordringer (kreativitet) Deltar lite i aktivitetene Viser liten forståelse og interesse for lærestoffet Motarbeider oftere enn han/hun samarbeider i prosessen Viser i noen grad negativ holdning til faget Deltar svært lite i aktivitetene Viser ingen forståelse og interesse for lærestoffet Viser negativ holdning til faget

10 VURDERINGSKRITERIER I FREMMEDSPRÅK Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. Vurderingskriterier i fremmedspråk, skriftlig og muntlig 6 Skriftlig: Eleven har svært godt ordforråd, svært god kunnskap og svært få formelle feil. Viser svært god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte. Muntlig: Eleven har svært god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket. Har svært få grammatikalske feil og ingen kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser svært stor vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 5 Skriftlig: Eleven har meget godt ordforråd, meget god kunnskap og få formelle feil. Viser god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte. Muntlig: Eleven har meget god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket. Har få grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser stor vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 4 Skriftlig: Eleven har godt ordforråd og god kunnskap, noen formelle feil. Viser vilje og evne til å bruke språket. Muntlig: Eleven har god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket. Har noen grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 3 Skriftlig: Eleven har enkelt ordforråd og enkel kunnskap, mange formelle feil. Viser varierende vilje og evne til å bruke språket. Muntlig: Eleven har noen ganger god uttale på det valgte fremmedspråket. Har en del grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser varierende vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 2 Skriftlig: Eleven har mangelfullt ordforråd og mangelfull kunnskap, svært mange formelle feil. Viser liten vilje og evne til å bruke språket. Muntlig: Eleven har mangelfull uttale på det valgte fremmedspråket. Har mange grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser liten vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 1 Skriftlig: Eleven mestrer ikke skriftlig aktivitet. Muntlig: Eleven mestrer ikke muntlig aktivitet.

11 VURDERINGSKRITERIER I KUNST OG HÅNDVERK TEKNIKK KREATIVITET ARBEIDSMÅTE Kunne vise variasjon i bruk av materialer og redskap. Kunne vise tekniske ferdigheter. Kunne vise forståelse for materialets egenskaper og begrensninger. Mot til å leke med tradisjonelle oppfatninger gjennom utprøving. Mot til å eksperimentere med forskjellige materialer, teknikker og redskaper innen gitte rammer. Planlegging av prosessen fra idé til produkt. Evne til å arbeide målrettet etter en plan, fra idé til produkt. Evne til å omsette teori til praksis. Vurderingskriterier i kunst og håndverk 6 Eleven er svært selvstendig og viser kritisk sans har evne til å begrunne valg under arbeidsprosessen som viser god faglig innsikt og forståelse har gjort svært godt forarbeid har vist svært god evne til å utvikle egne ideer er kreativ, og produktet har form /komposisjon som svarer svært bra til gitt oppgave har utført alle deler av oppgaven har laget produkter av svært god kvalitet 5 Eleven er meget selvstendig og viser kritisk sans har evne til å begrunne valg under arbeidsprosessen som viser faglig innsikt og forståelse har gjort godt forarbeid og vist god evne til å utvikle egne ideer prosessen er meget godt planlagt og gjennomført produktet har form/komposisjon som svarer meget bra til gitt oppgave viser meget gode tekniske ferdigheter teknikkene som er valgt er benyttet på en kreativ og funksjonell måte har laget produkter av god kvalitet har gjennomført alle deler av oppgaven 4 Eleven er selvstendig og tar noe veiledning har gjennomført alle deler av oppgaven, og har vist evne til å utvikle egne ideer produktene er planlagt og gjennomført og er av middels god kvalitet har laget produkter som svarer til gitt oppgave har gode tekniske ferdigheter 3 Eleven er noe selvstendig, men må ha hjelp for å finne hensiktsmessige løsninger har laget produkter som svarer til gitt oppgave, men de praktiske arbeidene er enkle har gjennomført forarbeid til oppgaven, og har vist noe evne til å utvikle egne ideer har gjennomført oppgaven, men har vist liten evne til å omsette teori i praksis 2 Eleven er uselvstendig er lite kreativ og viser dårlige tekniske ferdigheter har ikke gjennomført alle deler av oppgaven produktet svarer ikke til gitt oppgave, eller er meget enkelt klarer ikke/ønsker ikke å ta i mot veiledning av lærer 1 Eleven viser liten eller ingen vilje og evne til å planlegge og gjennomføre oppgaver behersker ikke å omsette teori til praksis, og viser ingen tekniske ferdigheter har ikke levert praktiske arbeider eller arbeidene er svært slette har vært lite eller ikke til stede i timene, gjør ingen ting

12 VURDERINGSKRITERIER I KROPPSØVING 6 Mestring(50%) Høy grad av mestring og meget godt utviklede fysiske ferdigheter (styrke, bevegelighet, hurtighet, koordinasjon/rytme, svømming og utholdenhet). Innsats og samarbeid(40%) Viser svært god innsats i timene. Eleven er positiv til faget, ivrig og engasjert. Viser omfattende forståelse og har evne til å inkludere relevante kunnskaper. Er selvstendig og viser meget god samarbeidsevne. Viser respekt og oppmuntrer andre elever. Tar nye aktiviteter og tema som utfordringer. Kunnskap(10%) Stor faktakunnskap om ulike lag-og individuelle idretter, dans, taktiske og tekniske momenter. Flink til å bruke kunnskapen i praksis. Lager og gjennomfører meget gode opplegg. Meget god evne til å analysere og forstå. 5 Mestring(50%) Behersker meget godt de aktivitetene det blir undervist i. Har meget god koordinasjon/rytme, utholdenhet, styrke, bevegelighet, hurtighet og tar lett nye teknikker. Innsats og samarbeid(40%) Viser meget god innsats, er positiv til faget, ivrig og engasjert. Viser omfattende forståelse og har evne til å inkludere noen kunnskaper. Er selvstendig og samarbeider godt med andre elever. Kunnskap(10%) Gode kunnskaper om de faglige kriteriene, og kan bruke dem i praksis. Lager og gjennomfører gode opplegg. Gode evner til å analysere og forstå. 4 Mestring(50%) Behersker de fleste aktivitetene godt. Har bra utholdenhet, styrke, bevegelighet og hurtighet. Tar nye teknikker relativt raskt. Har brukbar koordinasjon og rytme. Innsats og samarbeid(40%) Viser for det meste god innsats i timene. Tar initiativ og samarbeider relativt godt med medelevene. Kunnskap(10%) Tilstrekkelig kunnskap om de ulike aktivitetene, og kan bruke disse i praksis. Gjennomfører brukbare opplegg. Viser evne til å analysere og forstå. 3 Mestring(50%) Deltar og viser interesse. Har mangelfull koordinasjon/rytme. Middels ferdigheter i de fleste aktiviteter(styrke, bevegelighet, hurtighet) Innsats og samarbeid(40%) Viser av og til god innsats i timene, og er positiv til faget. Men innsatsen varierer, og eleven samarbeider lite med andre. Ofte uselvstendig og mangler til tider initiativ. Kunnskap(10%) Viser begrensede kunnskaper, og har liten interesse av å utvikle nye. Lager opplegg, men med passiv gjennomførelse. 2 Mestring(50%) Gjenkjenner ulike teknikker, men er svak på de fleste aktivitetene. Viser svak grad av beherskelse i styrke, bevegelighet, hurtighet og koordinasjon/rytme. Tar få utfordringer. Innsats og samarbeid(40%) Viser passivitet og liten interesse for faget. Svak samarbeidsevne. Kunnskap(10%) Viser begrensede kunnskaper, og har liten interesse av å utvikle nye. Svak i praksis. 1 Mestring(50%) Meget svak og utilstrekkelig grad av deltagelse i timene. Innsats og samarbeid(40%) Passivitet og negativ holdning til faget. Liten eller ingen samarbeidsevne. Kunnskap(10%) Liten eller ingen kunnskap om de ulike aktivitetene.

13 VURDERINGSKRITERIER I MAT OG HELSE Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - eleven deltar svært aktivt ved alle arbeidsoppgaver, er selvstendig, løsningsorientert og har god kritisk sans - eleven samarbeider svært godt og viser svært stor respekt for medelever og voksne - eleven behersker i stor grad å omsette teori til praksis og viser svært god innsikt og svært gode ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid svært godt, tar ansvar for valg og handlinger under hele arbeidsprosessen og trenger lite veiledning - eleven kan vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan på egen hånd bruke digitale verktøy, vurdere hva maten inneholder og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 5 - eleven deltar aktivt ved alle arbeidsoppgaver, er selvstendig, løsningsorientert og har kritisk sans - eleven samarbeider meget godt og viser meget stor respekt for medelever og voksne - eleven behersker i stor grad å omsette teori til praksis og viser meget god innsikt og meget gode ferdigheter(bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid meget godt, tar ansvar for valg og handlinger under nesten hele arbeidsprosessen, trenger lite veiledning - eleven kan vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan stort sett på egenhånd bruke digitale verktøy, vurdere hva maten inneholder og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 4 - eleven deltar ved nesten alle arbeidsoppgaver, er noe selvstendig og har noe kritisk sans. Eleven samarbeider godt og viser respekt for medelever og voksne - eleven behersker til tider å omsette teori til praksis og viser noe innsikt og ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid med noe veiledning, tar initiativ i planlegging og gjennomføring av oppgaver, trenger noe veiledning - eleven kan i noe grad vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan, med noe hjelp, bruke digitale verktøy og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 3 - eleven deltar ved noen arbeidsoppgaver, er lite selvstendig, men har litt kritisk sans. Eleven samarbeider av og til og viser noe respekt for medelever og voksne - eleven behersker noen ganger å omsette teori til praksis og viser noe innsikt og ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid med veiledning - eleven kan i liten grad vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan med hjelp og veiledning bruke digitale verktøy og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 2 - eleven deltar ved enkelte arbeidsoppgaver, men er lite selvstendig og reflektert. Eleven viser liten vilje til samarbeid og viser i liten grad respekt for medelever og voksne - eleven viser i liten grad evnen til å omsette teori til praksis og viser liten innsikt og dårlige ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven viser liten evne til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene - eleven kan i liten grad vurdere resultat ut ifra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan i liten grad benytte seg av digitale verktøy og klarer ikke å gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 1 - eleven forholder seg passiv i forhold til de fleste arbeidsoppgavene, er lite engasjert og trenger mye veiledning og hjelp. Eleven samarbeider så å si ikke og viser sjelden respekt for medelever og lærere. - kan ikke omsette teori til praksis - eleven trenger hjelp til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene - eleven kan i særs liten grad vurdere resultat ut ifra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan i liten grad benytte seg av digitale verktøy og mestrer ikke å gjøre seg nytte av resultatene når han/hun lager mat

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

RADØY UNGDOMSSKULE 2016/2017

RADØY UNGDOMSSKULE 2016/2017 RADØY UNGDOMSSKULE 2016/2017 9. KLASSE 2016/ 2017 Halvårsplan i Spansk 9. trinn Etter 10. årstrinn Faglærer: Gjertrud Hagen Læreverk: Amigos Dos Annet læreverk: Autentiske tekster,autentiske spanskspråklige

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 10 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK 9. klasse - vårhalvåret 2017

HALVÅRSPLAN I NORSK 9. klasse - vårhalvåret 2017 HALVÅRSPLAN I NORSK 9. klasse - vårhalvåret 2017 Planen er utarbeida av June Velsvik Knardal og Silje Ruud. Redigert av Ole Martin Brudevoll for skuleåret 2016-2017. Faglærarar: Ole Martin Brudevoll Læreverk:

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder Aspekter ved regning som skal vektlegges i ulike fag Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder ARTIKKEL SIST

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2017/2018

Årsplan engelsk fordypning 2017/2018 Årsplan engelsk fordypning 017/018 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 017/018 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Hva betyr karakterene?

Hva betyr karakterene? Hva betyr karakterene? Dette heftet inneholder vurderingskriterier som beskriver kjennetegnene ved karakterene som gis i ungdomsskolen. Hvorfor gir skolen ut dette heftet? Heving av det faglige nivået

Detaljer

Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold og Høy

Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold og Høy NORSK kjennetegn på måloppnåelse Hovedområde - Muntlig kommunikasjon: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Hanna Guldhaug, Ulla Heli og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017

Årsplan engelsk fordypning 2016/2017 Årsplan engelsk fordypning 016/017 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk fordypning 8 016/017 Sondre Rue Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: «Let

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Trinn: 7.klasse Tidsramme: 6 skoletimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Vurdering for læring som gjennomgående tema Pedagogiske nettressurser Åpne dører

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

DEL 2: ELEVENS LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Elevens navn:

DEL 2: ELEVENS LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Elevens navn: DEL 2: ELEVENS LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Elevens navn: Skole: Mosjøen videregående skole Skoleår: 2015/16 Utdanningsprogram: Kokk og fag vg2 Ansvarlig lærer/leder: Inger Teigen 1. Kompetansemålene

Detaljer

9. KLASSE ÅRSPLAN

9. KLASSE ÅRSPLAN 9. KLASSE 2016-17 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2015/2016 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Forbehold om endringer da faglærer ønsker å imøtekomme elevene mht. elevautonomi. Grunnleggende ferdigheter i faget (fra K-06)

Forbehold om endringer da faglærer ønsker å imøtekomme elevene mht. elevautonomi. Grunnleggende ferdigheter i faget (fra K-06) RADØY UNGDOMSSKULE SPANSK 10. KLASSE 2016/2017 Faglærer: Gjertrud Hagen Læreverk: Gyldendal: Amigos 3 (kap 2, 8, 10, 17, 18, 23) (muligens kap. 11 og 12) Pregunta ya: (http://urskola.se/produkter/175179-!pregunta-ya!-escuela#om-serien)

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2016/2017 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 O Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Norsk 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk 8

Lokal læreplan i engelsk 8 Lokal læreplan i engelsk 8 Tema: The British Isles Kompetansemål Elevene skal kunne gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia. Elevene skal kunne drøfte levesett og omgangsformer i

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse Årsplan i norsk 9. trinn 2016-2017 Lærere: Lena, Julie, Lasse Kompetansemål Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Muntlig kommunikasjon 1. Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. årstrinn.

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. årstrinn. Samisk som førstespråk: kjennetegn på måloppnåelse Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. årstrinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2016 Sámegiella vuosttašgiellan:

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 8. årstrinn Maeve Kelly, Torstein Vardeberg Skeie

Årsplan Engelsk Årstrinn: 8. årstrinn Maeve Kelly, Torstein Vardeberg Skeie Årsplan Engelsk 2016-2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Maeve Kelly, Torstein Vardeberg Skeie Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra 01.08.2010 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-02 Formål Det engelske språket er i bruk overalt.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Eksamensveiledning til sentralt gitt skriftlig

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

KARAKTER- KRITERIER FOR HARALDSVANG SKOLE

KARAKTER- KRITERIER FOR HARALDSVANG SKOLE KARAKTER- KRITERIER FOR HARALDSVANG SKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE Religion, livssyn og etikk: side Norsk skriftlig side 4 Norsk muntlig side 5 Matematikk: side 6 Samfunnsfag: side 7 Kunst & håndverk: side

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

RADØY UNGDOMSSKULE 2016/ 2017

RADØY UNGDOMSSKULE 2016/ 2017 RADØY UNGDOMSSKULE 2016/ 2017 8. KLASSE 2016/ 2017 Faglærer:Gjertrud Hagen Læreverk: Amigo Uno Annet læreverk: Autentiske tekster,autentiske spanskspråklige magasiner Læringsvideoer: YouTube https://www.youtube.com/results?search_query=gjertis

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 ÅRSPLAN Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 FORDYPNING I ENGELSK Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Arbeidsplan 10C Uke 40-43

Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Informasjon til elever og foresatte i klasse 10C: I uke 40 er Hallgeir i Tyskland på Erasmus+-programmet. Han er tilbake etter høstferien. Fravær og lignende kan meldes på mail

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk 10

Lokal læreplan i engelsk 10 Lokal læreplan i engelsk 10 The Commmonwealth of Nations Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner (16) Drøfte levesett og omgangsformer i (Storbritannia), (USA), andre engelskspråklige

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2017/2018 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Side 1 av 9 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Håvard Herseth, Perdy Røed, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter Fotograf Jannecke Jill Moursund Innhold Innledning... 3 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Måned Ingen utenfor Zero Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Norsk Agora språkbok Agora øvebok Matematikk Abakus grunnbok A og B Abakus oppg. A og B Engelsk Stairs 5 Samfunnsfag Midgard

Detaljer

SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING

SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING Fag: Engelsk Tema: London, Uttale Trinn: 8. Trinn Tidsramme: 5 uker Undervisningsplanlegging: Kompetansemål Konkretisering Beherske et ordforråd som dekker en rekke

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer