VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK"

Transkript

1 VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt og tar faglige utfordringer når det gjelder vanskelighetsgrad - viser modenhet og solid faglig innsikt og kan reflektere over løsningsmetoder og svar - innleveringer er eksemplariske, viser oversiktlige fremgangsmåter, forklarer og begrunner svar, fører svært godt - når alle mål i faget - får jevnt over karakteren 6 på prøver 5 - viser omfattende kunnskaper og har god evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - arbeider selvstendig og nøyaktig og viser stor nysgjerrighet for problemløsning - innleveringer er fullstendig gjort, pent og ordentlig, viser oversiktlige fremgangsmåter, forklarer og begrunner svar, fører meget godt - kan reflektere over løsningsmetoder og svar - når de aller fleste av målene i faget - får jevnt over karakteren 5 på prøver. 4 - viser jevnt over gode kunnskaper, og har ganske god evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - viser jevnt over god innsats i timene - skriftlig arbeid er levert og utført på en oversiktlig måte, fører bra - opptrer som selvstendige og interesserte elever - når mer enn halvparten av fagets mål - får jevnt over karakteren 4 på prøver 3 - viser begrensede kunnskaper, men har i noen grad utviklet evnen til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - er ofte uselvstendig og unøyaktig - skriftlig arbeid er som regel levert, men er ofte mangelfullt eller har mange feil, kan mangle begrunnelse av svar og føring av oppg. er lite oversiktlig. - viser noe faglig innsikt i enkeltemner - når omtrent halvparten av fagets mål - får jevnt over karakteren 3 på prøver 2 - viser veldig liten faglig forståelse - har mange skriftlige arbeider som er mangelfulle eller ikke levert, svarer unøyaktig på oppg. - viser liten evne til å se matematiske sammenhenger - opptrer uselvstendig og unøyaktig - når noen av fagets mål, løser oppgaver av enkel vanskegrad - får jevnt over karakteren 2 på prøver 1 - spør aldri om hjelp eller opplysninger for å mestre faget - de fleste skriftlige arbeider er ikke levert, eller er svært mangelfulle, svarer unøyaktig på oppg. - viser svært liten forståelse og innsikt i matematiske problemstillinger - er unøyaktig og slurvete - viser også svært liten evne til å anvende og formidle kunnskap - når svært få mål i faget, løser oppgaver av svært enkel vanskegrad - får jevnt over karakteren 1 på prøver

2 VURDERINGSKRITERIER I NATURFAG Vurderingskriterier 6 Elever som får denne karakteren har svært omfattende faktakunnskaper og har evne til å inkludere relevante kunnskaper ut over læreboka. De har svært god kontroll over viktige begrep og viser god evne til refleksjon. De har stor forståelse av årsak og konsekvenser og viser evne til kritisk tenking. Elever som får denne karakteren er svært aktive i timene, er positive, ivrige og engasjerte. De kan begrunne egne meninger. Ved presentasjoner bruker de mange kilder, har gode kunnskaper og har evne til å formidle stoffet. De er svært kritiske i valg av stoff under presentasjonen. 5 Elever som får denne karakteren har omfattende faktakunnskaper. De har god kontroll over viktige begrep og viser evne til refleksjon. De viser evne til kritisk tenkning. Elever som får denne karakteren er aktive i timene, positive, ivrige og engasjerte. De kan begrunne egne meninger. Ved presentasjoner bruker de mange kilder, har gode kunnskaper og har evne til å formidle stoffet. De er kritiske i valg av stoff under presentasjonen. 4 Elever som får denne karakteren har gode faktakunnskaper og en viss oversikt over viktige begrep i faget. De greier å trekke noen slutninger Elever som får denne karakteren er for det meste aktive i timene. De viser en del kunnskap, forståelse og har egne meninger, selv om de ikke alltid er begrunnet. Ved presentasjoner bruker de også andre kilder enn læreboka. De viser kunnskap, men er mindre kritiske når de velger stoff under presentasjonen. 3 Elever som får denne karakteren har noe manglende faktakunnskap, oftest enkel reproduksjon av lærestoffet. De forstår ikke alltid alle spørsmålene og klarer heller ikke å svare på alle oppgavene. Elever som får denne karakteren er noe aktiv i timene og viser noe faglig kunnskap og forståelse. Ved presentasjoner har elevene brukt få kilder og er ukritiske når det gjelder valg av stoff. Elevene er også usikre i formidlingen av stoffet. 2 Elever som får denne karakteren har manglende faktakunnskap, svarer ufullstendig eller svarer ikke. Elever som får denne karakteren er passive og viser liten eller ingen faglig interesse, bl.a. dårlig holdning og liten innsats under elevforsøk. De viser svært lite kunnskap og presentasjonene er usammenhengende og dårlig forberedte. 1 Elever som får denne karakteren har svært manglende faktakunnskap, og mange spørsmål er ubesvarte. Elever som får denne karakteren er faglig passive i timene. De saboterer diskusjoner, ved å være usaklige eller ved ikke å vise medelevene respekt. Det blir ingenting av presentasjonen.

3 VURDERINGSKRITERIER I SKRIFTLIG NORSK Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - skriver en tekst som kommuniserer svært godt - teksten er relevant i forhold til oppgaveformuleringen - oppgaven er veldisponert og har god innledning, avslutning og relevant avsnittsdeling - teksten følger sjangerkravene og utnytter mulighetene i sjangeren godt - innholdet utmerker seg med refleksjon, forståelse og kreativitet - har et godt, nyansert og personlig språk med god tekstbinding - uvanlig godt og relevant ordforråd - det er ingen eller svært få formelle feil - viser et høyt kunnskapsnivå og evne til refleksjon i argumenterende og resonnerende tekster (diskusjon og drøfting med seg selv) - viser evne til å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterære tekster 5 - skriver en tekst som kommuniserer godt - teksten er relevant i forhold til oppgaveformuleringen - oppgaven er veldisponert og har god innledning, avslutning og relevant avsnittsdeling - teksten følger sjangerkravene og utnytter mulighetene i sjangeren - innholdet utmerker seg med innslag av refleksjon, forståelse og kreativitet - har et godt, nyansert og personlig språk med god tekstbinding - eleven har godt og relevant ordforråd - det er ingen eller få formelle feil - viser et høyt kunnskapsnivå og evne til refleksjon i argumenterende og resonnerende tekster (diskusjon og drøfting med seg selv) - viser evne til å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterære tekster 4 - skriver en tekst som kommuniserer - teksten er for det meste relevant i forhold til oppgaveformuleringen - oppgaven er stort sett veldisponert med forsøk på innledning, avslutning og grei avsnittsdeling - teksten må ha flere relevante sjangertrekk - teksten må ha et visst personlig preg/innslag av kreativitet - har et forståelig språk med rimelig flyt - språket må være litt variert - kan ha noen formelle feil, få systemfeil - viser noe kunnskap og evne til refleksjon i argumenterende og resonnerende tekster (diskusjon og drøfting med seg selv) 3 - skriver en tekst som stort sett kommuniserer - teksten kan være enkel, men innholdet er stort sett relevant - sjangeren kan gjenkjennes - viser evne til å bygge opp teksten slik at den er en sammenhengende framstilling - teksten bør ha innslag av personlig preg/kreativitet - har et forståelig språk med noen brudd i sammenhengen - språket er enkelt, men forståelig - kan godta en del formelle feil og systemfeil 2 - skriver en tekst som kommuniserer til en viss grad - skriver en tekst med dårlig fokus - bruker et enkelt og ofte uklart språk - har mange formelle feil og systemfeil i teksten - har ikke svart i tråd med oppgavens intensjon 1 - kommuniserer dårlig med leseren - viser manglende evne til å framstille innholdet som en sammenhengende enhet - svarer med for kort tekst - har svært enkel språkføring - har svært mange formelle feil - har ikke svart i tråd med oppgavens intensjon

4 VURDERINGSKRITERIER I MUNTLIG NORSK Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - er svært aktiv i timene og viser stor grad av modenhet og evne til refleksjon - er svært aktiv og lyttende i samarbeidssituasjoner - gir relevant og konstruktiv respons - er gjennomtenkt og begrunner meningene sine tydelig - er levende forteller og formidler av eget og andres stoff gjennom ulike framføringer og dramatiseringer - har godt og variert ordforråd - kan tolke en tekst og finne indirekte informasjon - viser mottagerbevissthet - mestrer høytlesning med innlevelse og flyt - viser god innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur 5 - er aktiv i timene og viser modenhet og evne til refleksjon - er aktiv og lyttende i samarbeidssituasjoner - gir relevant og konstruktiv respons - begrunner meningene sine - har god evne til å fortelle og formidle eget og andres stoff gjennom ulike framføringer og dramatiseringer - har godt og variert ordforråd - kan tolke en tekst og finne noe indirekte informasjon - viser noen grad av mottagerbevissthet - mestrer høytlesning med innlevelse og flyt - viser innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur 4 - er oftest aktiv og saklig i timene - er oftest aktiv og lyttende i samarbeidssituasjoner - deltar i diskusjoner - har egne synspunkter, men viser varierende evne til å begrunne dem - er en god forteller og formidle av eget og andres stoff i ulike framføringer - har godt ordforråd - kan til en viss grad tolke en tekst - har gode leseferdigheter - har rimelig god innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur 3 - viser av og til engasjement i timene - gir noen ganger relevant respons - er lite aktiv i diskusjoner - viser varierende faglig innsikt - er noe usikker i fortelling og formidling i ulike framføringer - har ujevne leseferdigheter 2 - viser sjelden engasjement - gir ikke konstruktiv respons - viser lite eller ingen interesse for faget - deltar sjelden i diskusjoner og framføringer - har lite faglig innhold i muntlige ytringer og framføringer - er usikker leser 1 - er helt passiv i timene - gir ikke konstruktiv respons - viser ingen interesse for faget - deltar ikke i diskusjoner og framføringer - har dårlige leseferdigheter

5 VURDERINGSKRITERIER I ENGELSK SKRIFTLIG Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. SPRÅK INNHOLD/STRUKTUR 6 svært presist, modent og variert ordforråd sjangerforståelse ingen feil som hemmer evnen til å kommunisere svært få feil i grammatikk og setningsbygging situasjonstilpasset språkbruk og kjennskap til særegne engelske uttrykk 5 modent, presist og variert ordforråd behersker grammatikk og setningsoppbygging meget bra. meget god flyt i språket sjangerforståelse situasjonstilpasset språkbruk og kjennskap til særegne engelske uttrykk 4 godt ordforråd og flyt stort sett riktig bruk av språket relativt få feil i grammatikk og setningsbygging sjangerforståelse 3 middels godt ordforråd, enkelt språk en del gjennomgående feil i grammatikk og rettskriving liten sjangerforståelse 2 dårlig ordforråd norsk-engelsk mange feil i grammatikk og rettskriving leservennlig og engasjerende tekst reflektert og modent innhold stor kreativitet og originalitet svært god innsikt i kulturen i og kunnskaper om engelsktalende land leservennlig tekst med modent innhold meget god sammenheng og oppbygging kulturinnsikt og kunnskaper stort sett klart, presist og relevant innhold god sammenheng i teksten noe originalitet relevant, men noe enkelt innhold varierende sammenheng i teksten noe originalitet lite relevant innhold enkel og ustrukturert framstilling av teksten lite tekst 1 svært mangelfullt ordforråd ingen sammenheng, vanskelig å forstå ikke relevant innhold ingen sammenheng i teksten ingen kommunikasjon lite tekst

6 VURDERINGSKRITERIER I ENGELSK MUNTLIG Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - svært bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk - tilnærmet korrekt intonasjon og uttale i lesing, samtale og samhandling med andre - naturlig flyt i samtalen - svært aktiv i ulike måter å kommunisere på - har kunnskap om engelskspråklige kulturer - kan reflektere over innhold og handling knyttet til tekster og lytteoppgaver 5 - meget bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk - meget god intonasjon og uttale - få språklige feil som ødelegger for forståelsen - god flyt i samtalen - meget aktiv i engelsktimene - kan reflektere over innhold og handling knyttet til tekster og lytteoppgaver 4 - bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk - god intonasjon og uttale - noen grammatiske feil - godt språk - aktiv i timene - leser med god flyt - refererer det meste av innholdet og handlingen knyttet til tekster og lytteoppgaver 3 - har et noe begrenset ordforråd og liten variasjon i ord og uttrykk - språklig usikker - gjør mange uttale - og intonasjonsfeil - gjør seg forstått på engelsk, til tross for feil i grammatikk og setningsoppbygging - lite eller ikke noe initiativ i samtalene - kan referere innhold i tekster og lytteoppgaver i grove trekk. 2 - lite utviklet ord og uttrykksforråd - mange feil i intonasjon og uttale - norske ord og/eller setningsoppbygging - har vansker med å gjøre seg forstått - lite aktiv i timene - oppfatter lite av innholdet og handling tilknyttet tekster og lytteoppgaver - viser liten interesse 1 - kan ikke gjøre seg forstått på engelsk - ingen aktivitet i timene - viser ingen interesse eller initiativ - oppfatter svært lite eller ingenting av innhold i tekster og lytteoppgaver

7 VURDERINGSKRITERIER I RLE 6 - eleven er svært aktiv i timene og viser stor grad av modenhet og evne til refleksjon, mer enn det som er vanlig for aldersgruppen - er ivrig og engasjert - gir relevant og konstruktiv respons - er konstruktiv i diskusjoner og synspunktene har stor relevans i forhold til emnene - begrunner meningene sine tydelig - viser svært god innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur - henter også stoff fra andre kilder enn læreboka ved framføring - har svært god kunnskap - forteller, leser ikke - har svært god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 5 - eleven er meget aktiv i timene og viser modenhet og evne til refleksjon - er ivrig og engasjert - gir relevant og konstruktiv respons - deltar aktivt i diskusjoner og har faglig interesse ved diskusjoner - begrunner meningene sine - viser innsikt og forståelse i fagstoff og litteratur - henter også stoff fra andre kilder enn læreboka ved framføring - har god kunnskap - forteller, leser ikke - - har god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 4 - eleven er aktiv og saklig i timene og synspunktene har faglig relevans - gir som oftest relevant respons - deltar i diskusjoner - har egne synspunkter, men viser varierende evne til å begrunne dem - har rimelig god innsikt i fagstoff og litteratur - leser for mye fra manus ved framføring - - greier å formidle stoffet 3 - eleven deltar noen ganger muntlig i timene, men synspunktene har ikke alltid faglig relevans - gir noen ganger relevant respons - er lite aktiv i diskusjoner - viser varierende faglig innsikt i muntlige ytringer - er usikker ved framføringer. Leser mest rett fra manus 2 - eleven deltar svært sjelden muntlig i timene (kan ikke/vil ikke), er passiv - gir lite relevant respons - er sjelden aktiv i diskusjoner - viser manglende faglig innsikt i muntlige ytringer - er dårlig forberedt og usikker ved framføring. Det blir ofte usammenhengende 1 - eleven deltar aldri muntlig i timene, er helt passiv, evt, saboterer undervisningen - gir lite relevant respons - er aldri aktiv i diskusjoner - viser svært liten faglig innsikt i muntlige ytringer - har ikke framføring

8 VURDERINGSKRITERIER I SAMFUNNSFAG Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - solide kunnskaper og særlig god evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser høyt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål - viser fremragende evne til å drøfte og anvende teori på en selvstendig måte - viser stor innsikt ved å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner - er særdeles aktiv, positiv og engasjert i timen - har svært god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 5 - meget gode kunnskaper og evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser god evne til refleksjon over læringsmål - viser meget god evne til å drøfte og anvende teori, og til å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner - viser meget god evne til forståelse og selvstendig tenkning - er veldig aktiv, positiv og engasjert i timen - har god evne til å formidle stoffet og til å variere framstillingsformene 4 - gode kunnskaper og evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser god evne til refleksjon over læringsmål - viser god evne til å drøfte og anvende teori, og til å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner - kan knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner på en selvstendig måte - er aktiv, positiv og engasjert i timen - leser for mye fra manus ved framføring 3 - mangelfulle kunnskaper og noe evne til selvstendig bruk av kunnskap - viser noe evne til refleksjon over læringsmål - under gjennomsnittlig evne til forståelse av teori - drøftelsen av teori har mangler - knytter noe teori til konkrete eksempler/situasjoner på en selvstendig måte - viser noe kunnskap, men det vil være faglige svakheter ved forståelsen - viser seg lite aktiv og engasjert i timene - eleven er noe uklar i fremføringen av stoff - er usikker ved framføringer. Leser mest rett fra manus 2 - svært mangelfulle kunnskaper og noe evne til selvstendig bruk av kunnskap - lavt refleksjonsnivå om læringsmål - greier ikke å knytte teori til konkrete eksempler/situasjoner på en selvstendig måte - viser noe kunnskap, men det vil være store faglige svakheter ved forståelsen - viser seg både passiv og lite engasjert i timene - fremføringer er ofte dårlige både i henhold til innhold og forberedelse 1 - utilstrekkelige kunnskaper om læringsmål - eleven er passiv og uengasjert i timene - eleven kan til tider oppfattes som sabotør av timens innhold

9 VURDERINGSKRITERIER I MUSIKK Behersker alle aktiviteter svært godt Eleven har svært god forståelse av lærestoffet det blir undervist i Eleven viser svært gode evner til å omsette teori i praksis Gjennom prosessen utmerker eleven seg ved å være svært aktiv til å ta initiativ, hjelpe andre og søke utfordringer (kreativitet) Behersker alle aktiviteter godt Eleven har god forståelse av lærestoffet det blir undervist i Eleven viser gode evner til å omsette teori i praksis Gjennom prosessen er eleven aktiv ved å ta initiativ, hjelpe andre og søke utfordringer (kreativitet) Behersker de fleste aktiviteter Eleven har god forståelse for det viktigste av lærestoffet det blir undervist i Eleven evner til en viss grad å omsette teori i praksis Gjennom prosessen er eleven noe aktiv ved for eksempel å ta initiativ, hjelpe andre eller søke utfordringer (kreativitet) Deltar positivt i alle aktivitetene Eleven har noe forståelse for lærestoffet Eleven viser i liten grad evne til å omsette teori i praksis Gjennom prosessen er eleven lite aktiv til å ta initiativ, hjelpe andre eller søke utfordringer (kreativitet) Deltar lite i aktivitetene Viser liten forståelse og interesse for lærestoffet Motarbeider oftere enn han/hun samarbeider i prosessen Viser i noen grad negativ holdning til faget Deltar svært lite i aktivitetene Viser ingen forståelse og interesse for lærestoffet Viser negativ holdning til faget

10 VURDERINGSKRITERIER I FREMMEDSPRÅK Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. Vurderingskriterier i fremmedspråk, skriftlig og muntlig 6 Skriftlig: Eleven har svært godt ordforråd, svært god kunnskap og svært få formelle feil. Viser svært god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte. Muntlig: Eleven har svært god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket. Har svært få grammatikalske feil og ingen kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser svært stor vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 5 Skriftlig: Eleven har meget godt ordforråd, meget god kunnskap og få formelle feil. Viser god vilje og evne til å bruke språket på en selvstendig måte. Muntlig: Eleven har meget god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket. Har få grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser stor vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 4 Skriftlig: Eleven har godt ordforråd og god kunnskap, noen formelle feil. Viser vilje og evne til å bruke språket. Muntlig: Eleven har god og forståelig uttale på det valgte fremmedspråket. Har noen grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 3 Skriftlig: Eleven har enkelt ordforråd og enkel kunnskap, mange formelle feil. Viser varierende vilje og evne til å bruke språket. Muntlig: Eleven har noen ganger god uttale på det valgte fremmedspråket. Har en del grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser varierende vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 2 Skriftlig: Eleven har mangelfullt ordforråd og mangelfull kunnskap, svært mange formelle feil. Viser liten vilje og evne til å bruke språket. Muntlig: Eleven har mangelfull uttale på det valgte fremmedspråket. Har mange grammatikalske og kommunikasjonsforstyrrende feil. Viser liten vilje og evne til å bruke fremmedspråket muntlig og til å formidle kunnskap. 1 Skriftlig: Eleven mestrer ikke skriftlig aktivitet. Muntlig: Eleven mestrer ikke muntlig aktivitet.

11 VURDERINGSKRITERIER I KUNST OG HÅNDVERK TEKNIKK KREATIVITET ARBEIDSMÅTE Kunne vise variasjon i bruk av materialer og redskap. Kunne vise tekniske ferdigheter. Kunne vise forståelse for materialets egenskaper og begrensninger. Mot til å leke med tradisjonelle oppfatninger gjennom utprøving. Mot til å eksperimentere med forskjellige materialer, teknikker og redskaper innen gitte rammer. Planlegging av prosessen fra idé til produkt. Evne til å arbeide målrettet etter en plan, fra idé til produkt. Evne til å omsette teori til praksis. Vurderingskriterier i kunst og håndverk 6 Eleven er svært selvstendig og viser kritisk sans har evne til å begrunne valg under arbeidsprosessen som viser god faglig innsikt og forståelse har gjort svært godt forarbeid har vist svært god evne til å utvikle egne ideer er kreativ, og produktet har form /komposisjon som svarer svært bra til gitt oppgave har utført alle deler av oppgaven har laget produkter av svært god kvalitet 5 Eleven er meget selvstendig og viser kritisk sans har evne til å begrunne valg under arbeidsprosessen som viser faglig innsikt og forståelse har gjort godt forarbeid og vist god evne til å utvikle egne ideer prosessen er meget godt planlagt og gjennomført produktet har form/komposisjon som svarer meget bra til gitt oppgave viser meget gode tekniske ferdigheter teknikkene som er valgt er benyttet på en kreativ og funksjonell måte har laget produkter av god kvalitet har gjennomført alle deler av oppgaven 4 Eleven er selvstendig og tar noe veiledning har gjennomført alle deler av oppgaven, og har vist evne til å utvikle egne ideer produktene er planlagt og gjennomført og er av middels god kvalitet har laget produkter som svarer til gitt oppgave har gode tekniske ferdigheter 3 Eleven er noe selvstendig, men må ha hjelp for å finne hensiktsmessige løsninger har laget produkter som svarer til gitt oppgave, men de praktiske arbeidene er enkle har gjennomført forarbeid til oppgaven, og har vist noe evne til å utvikle egne ideer har gjennomført oppgaven, men har vist liten evne til å omsette teori i praksis 2 Eleven er uselvstendig er lite kreativ og viser dårlige tekniske ferdigheter har ikke gjennomført alle deler av oppgaven produktet svarer ikke til gitt oppgave, eller er meget enkelt klarer ikke/ønsker ikke å ta i mot veiledning av lærer 1 Eleven viser liten eller ingen vilje og evne til å planlegge og gjennomføre oppgaver behersker ikke å omsette teori til praksis, og viser ingen tekniske ferdigheter har ikke levert praktiske arbeider eller arbeidene er svært slette har vært lite eller ikke til stede i timene, gjør ingen ting

12 VURDERINGSKRITERIER I KROPPSØVING 6 Mestring(50%) Høy grad av mestring og meget godt utviklede fysiske ferdigheter (styrke, bevegelighet, hurtighet, koordinasjon/rytme, svømming og utholdenhet). Innsats og samarbeid(40%) Viser svært god innsats i timene. Eleven er positiv til faget, ivrig og engasjert. Viser omfattende forståelse og har evne til å inkludere relevante kunnskaper. Er selvstendig og viser meget god samarbeidsevne. Viser respekt og oppmuntrer andre elever. Tar nye aktiviteter og tema som utfordringer. Kunnskap(10%) Stor faktakunnskap om ulike lag-og individuelle idretter, dans, taktiske og tekniske momenter. Flink til å bruke kunnskapen i praksis. Lager og gjennomfører meget gode opplegg. Meget god evne til å analysere og forstå. 5 Mestring(50%) Behersker meget godt de aktivitetene det blir undervist i. Har meget god koordinasjon/rytme, utholdenhet, styrke, bevegelighet, hurtighet og tar lett nye teknikker. Innsats og samarbeid(40%) Viser meget god innsats, er positiv til faget, ivrig og engasjert. Viser omfattende forståelse og har evne til å inkludere noen kunnskaper. Er selvstendig og samarbeider godt med andre elever. Kunnskap(10%) Gode kunnskaper om de faglige kriteriene, og kan bruke dem i praksis. Lager og gjennomfører gode opplegg. Gode evner til å analysere og forstå. 4 Mestring(50%) Behersker de fleste aktivitetene godt. Har bra utholdenhet, styrke, bevegelighet og hurtighet. Tar nye teknikker relativt raskt. Har brukbar koordinasjon og rytme. Innsats og samarbeid(40%) Viser for det meste god innsats i timene. Tar initiativ og samarbeider relativt godt med medelevene. Kunnskap(10%) Tilstrekkelig kunnskap om de ulike aktivitetene, og kan bruke disse i praksis. Gjennomfører brukbare opplegg. Viser evne til å analysere og forstå. 3 Mestring(50%) Deltar og viser interesse. Har mangelfull koordinasjon/rytme. Middels ferdigheter i de fleste aktiviteter(styrke, bevegelighet, hurtighet) Innsats og samarbeid(40%) Viser av og til god innsats i timene, og er positiv til faget. Men innsatsen varierer, og eleven samarbeider lite med andre. Ofte uselvstendig og mangler til tider initiativ. Kunnskap(10%) Viser begrensede kunnskaper, og har liten interesse av å utvikle nye. Lager opplegg, men med passiv gjennomførelse. 2 Mestring(50%) Gjenkjenner ulike teknikker, men er svak på de fleste aktivitetene. Viser svak grad av beherskelse i styrke, bevegelighet, hurtighet og koordinasjon/rytme. Tar få utfordringer. Innsats og samarbeid(40%) Viser passivitet og liten interesse for faget. Svak samarbeidsevne. Kunnskap(10%) Viser begrensede kunnskaper, og har liten interesse av å utvikle nye. Svak i praksis. 1 Mestring(50%) Meget svak og utilstrekkelig grad av deltagelse i timene. Innsats og samarbeid(40%) Passivitet og negativ holdning til faget. Liten eller ingen samarbeidsevne. Kunnskap(10%) Liten eller ingen kunnskap om de ulike aktivitetene.

13 VURDERINGSKRITERIER I MAT OG HELSE Generelt for alle fag; arbeidsinnsats i timene(skriftlig/muntlig), tester/prøver, klassediskusjoner, muntlige fremføringer, presentasjoner, arbeidsboka og lekser. 6 - eleven deltar svært aktivt ved alle arbeidsoppgaver, er selvstendig, løsningsorientert og har god kritisk sans - eleven samarbeider svært godt og viser svært stor respekt for medelever og voksne - eleven behersker i stor grad å omsette teori til praksis og viser svært god innsikt og svært gode ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid svært godt, tar ansvar for valg og handlinger under hele arbeidsprosessen og trenger lite veiledning - eleven kan vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan på egen hånd bruke digitale verktøy, vurdere hva maten inneholder og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 5 - eleven deltar aktivt ved alle arbeidsoppgaver, er selvstendig, løsningsorientert og har kritisk sans - eleven samarbeider meget godt og viser meget stor respekt for medelever og voksne - eleven behersker i stor grad å omsette teori til praksis og viser meget god innsikt og meget gode ferdigheter(bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid meget godt, tar ansvar for valg og handlinger under nesten hele arbeidsprosessen, trenger lite veiledning - eleven kan vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan stort sett på egenhånd bruke digitale verktøy, vurdere hva maten inneholder og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 4 - eleven deltar ved nesten alle arbeidsoppgaver, er noe selvstendig og har noe kritisk sans. Eleven samarbeider godt og viser respekt for medelever og voksne - eleven behersker til tider å omsette teori til praksis og viser noe innsikt og ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid med noe veiledning, tar initiativ i planlegging og gjennomføring av oppgaver, trenger noe veiledning - eleven kan i noe grad vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan, med noe hjelp, bruke digitale verktøy og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 3 - eleven deltar ved noen arbeidsoppgaver, er lite selvstendig, men har litt kritisk sans. Eleven samarbeider av og til og viser noe respekt for medelever og voksne - eleven behersker noen ganger å omsette teori til praksis og viser noe innsikt og ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven planlegger og gjennomfører sitt arbeid med veiledning - eleven kan i liten grad vurdere resultat ut i fra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan med hjelp og veiledning bruke digitale verktøy og gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 2 - eleven deltar ved enkelte arbeidsoppgaver, men er lite selvstendig og reflektert. Eleven viser liten vilje til samarbeid og viser i liten grad respekt for medelever og voksne - eleven viser i liten grad evnen til å omsette teori til praksis og viser liten innsikt og dårlige ferdigheter (bl.a. måleenheter, hygiene, matvarepriser, oppskrifter, matlagingsmetoder) - eleven viser liten evne til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene - eleven kan i liten grad vurdere resultat ut ifra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan i liten grad benytte seg av digitale verktøy og klarer ikke å gjøre seg nytte av resultatene når hun/han lager mat 1 - eleven forholder seg passiv i forhold til de fleste arbeidsoppgavene, er lite engasjert og trenger mye veiledning og hjelp. Eleven samarbeider så å si ikke og viser sjelden respekt for medelever og lærere. - kan ikke omsette teori til praksis - eleven trenger hjelp til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene - eleven kan i særs liten grad vurdere resultat ut ifra helsemessige, etiske, estetiske, kulturelle og miljømessige perspektiv - kan i liten grad benytte seg av digitale verktøy og mestrer ikke å gjøre seg nytte av resultatene når han/hun lager mat

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer