Bevaring av elektroniske arkiv. Innsyn og deponering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevaring av elektroniske arkiv. Innsyn og deponering"

Transkript

1 Bevaring av elektroniske arkiv Innsyn og deponering Olav Alexander Mjelde og Nina Klæboe oktober 2011

2 Bergen kommune og elektroniske fagsystemer Bergen kommune var veldig tidlig ute med egenutvikling av datasystemer for kommunale tjenester. Dermed frigjorde de seg fra datasentralene. Den første HP3000-minimaskin ble kjøpt inn i Alt i 1978 tok man i bruk et egenutviklet system med indeks-sekvensielle filer for registrering av saker som var til behandling i formannskap og andre offentlige utvalg, Saksindeks. Det var i bruk helt til BKSAK overtok i I 1981 ble databaser tatt i bruk. Nye datasystemer innen flere kommunale områder ble utviklet av egne folk, bl.a. økonomi, byggesak, personal mm. HP3000-maskiner på de kommunale avdelingene ble koblet sammen i et X25-nett, slik at data var tilgjengelige fra brukerterminaler andre steder. Fra 1983 tok man i bruk Powerhouse, et 4GL-programmeringspråk, som forenklet utvikling av data-dictionary, skjermbilder, rapporter og oppdateringsrutiner.

3 Avslutning gammel teknologi Kommunens gamle HP-3000 minimaskin med egenutviklete systemer ble besluttet avslått 01.jan.07 pga høye kostnader og utgått teknologi. Via et forprosjekt i 2003 fikk man oversikt over de ulike elektroniske fagsystemene, som var eller hadde vært i bruk i Bergen kommune Det ble rapportert inn 100 datasystemer for ulike kommunale virksomheter. De fleste systemene var erstattet av nye, moderne dataløsninger. Det var fortsatt stort behov for oppslag i gamle data. HEA-prosjektet (Historisk Elektronisk Arkiv) ble i 2005 igangsatt og betalt av Bergen Byarkiv for å bevare og tilgengeliggjøre data fra HP3000 systemer

4 HEA-prosjektet - uttrekk Tok utgangspunkt i systemer på HP3000-maskin. Data lå i Turbo Image database og applikasjoner utviklet med Powerhouse programmeringsspråk. 46 systemer ble vurdert som bevaringsverdig BKØ-økonomisystem med data fra 18 enheter, til sammen 106 databaser ble samlet i en felles modul 9 kundemoduler for fakturering av tjenester ble samlet i to moduler 19 andre systemer innen personal, tekniske tjenester, avgifter, mm ble lagt i egne moduler Utarbeidet regler for hvordan data-uttrekk skulle gjøres, formater osv. Uttrekkene ble utført av 4 personer med ansvar for sine fagområder i kommunen. Laget felles regler for dokumentasjon av arbeidsprosessene. Innholder i tabellene fra de ulike systemene ble lagt ut i flate filer på to format: semikolonseparert faste feltlengder

5 HEA-prosjektet innsyn og bevaring Oracle database på Unix-maskin hos IKT Drift i BK Opprettet tablespace for hver modul i Oracle-databasen Brukte Oracle Designer for å lage tabeller med felt og nøkler Flate filer ble overført via FTP til Unix-maskin og lastet inn oracletabellene med SQL-loader Ved feilmeldinger rettet vi i filene og lastet på nytt (uleselige tegn, datoformat, osv) Innsynløsningen utviklet med gratis-verktøyet APEX fra Oracle Innleid konsulent laget mal for oppsett og bilder i INNSYN Hver modul består av søkebilder, detalj- og underbilder Ingen oppdatering, kun presentasjon av data på en logisk, enkel form Tilgangskontroll som kobler bruker mot den enkelte modul for innsyn

6 HEA-prosjektet Deponering Deponering av data fra tabellene til XML-format Brukte verktøyet Pervasive Hentet data fra database-tabellen eller fra flatfilene Overførte til XML-filer Litt redigering på beløp, datoer, tomme felt Dokumentasjon av prosessen Oversikt alle tabeller med felt og antall transaksjoner Beskrivelse av utførte oppgaver - hvem, når, hva Utskrift av skjermbilder fra gammelt system Gammel bruker- eller systemdokumentasjon hvis det finnes INFO.txt Lage info-filen etter mal fra avleveringsregler METADATA og ADMML-fil Utført ved hjelp av spesiallaget Pervasive-rutine og excel-fil

7 Avlevering av systemer på andre formater Fra 2008 har vi tatt imot systemer på mange ulike formater Det leveres tilbud på avlevering av data, for innlasting til database, deponering og utarbeiding av innsynsløsning med søk og rapporter. Gratis bruk av innsynsløsning for ansatte i Bergen kommune. Følgende moduler er overført til depot og innsyn: Utekontakten - DataEase på separat maskin Forliksrådet - Fsys 2000 på Firebird database Ecolink Økonomisystem. Bergen Bolig og Byfornying, data levert i Access database fra leverandør ARDIS inkasso. Unix, program Acucobol, indekserte filer EKKO inkasso fra Ergo-group i oraclebase Royal lønn oraclebase, tabeller med utrolig mange felt, fåtall i bruk KKS - system for kontantstøtte - Access database Bar-Net egenutviklet system for barnehage og SFO oraclebase GIS elevsystem hver skole sin versjon på egen PC. Samlet i felles excel-filer for avlevering MD-flyktning DataEase database NLP lønnsdata fra CD-plater

8 Ny rutine for utfasing av datasystemer Oppsigelse av fagsystemer i Bergen kommune meldes til IKT Drift med 3 måneders varsel iht. Driftsavtalen BKDOK Bekreftelse på oppsigelsesmelding sendes med Bergen byarkiv som kopimottaker. I bekreftelse pålegges systemeier å avklare med Bergen byarkiv om systemet inneholder arkivverdig innholdsinformasjon. Bergen byarkiv melder til systemeier og IKT drift, i form av en bevaringsvurdering eller på annen måte, om systemet skal bevares/kasseres. Bevaringsvurdering utformes for hvert system, som et internt notat. Vi avgir en skriftlig melding til systemeier om systemet kan slettes eller om dataene er arkivverdige og må avleveres til byarkivet. Det er utarbeidet et avleveringsreglement fastsatt av byarkivaren Retningslinjer for avlevering av elektronisk arkivmateriale til Bergen byarkiv

9 Retningslinjer for avlevering av elektronisk arkivmateriale til Bergen byarkiv

10 Når et system skal avsluttes IKT Drift Melding Byarkivet Systemeier Melding Bevaringsvurdering Iht. avleveringsreglement ( ) Bevaringsverdig Ikke bevaringsverdig Melding sendes om at Data er arkivverdig Melding sendes om at systemet kan slettes

11 Vurdering av system, grunnlag for tilbud Datauttrekk og avlevering gjennomføres som eget prosjekt for hvert system etter en fastsatt prosedyre. Hvis dataformat er Oracle-base, overfører IKT-drift databasen til nytt tablespace, INNSYN_navn Ekko inkassosystem Bar-Net barnehagesystem Hvis dataene er på annet format Hvis mulig, bruke Pervasive for dataoverføring fra gammelt format til Oracle. Konvertere data først. Dette kan noen ganger by på store problemer. Ved behov for ekstern konsulent, må det avklares med systemeier Tabeller og innhold vurderes, skjermbilder fra gammelt system sjekkes På grunnlag av dette estimeres tidsbruk og tilbud sendes til systemeier Ved aksept blir dette en oppdragsavtale og arbeidet starter

12 Vurdering av system, grunnlag for tilbud Databaseteknologi på avlevert system Oracle Kjent db-format Ukjent dbformat Analysering av data Konvertering til åpent format (XML,.txt) Ved behov, leie inn konsulent for konvertering Nytt Tablespace INNSYN_navn Utarbeiding av tilbud basert på analyse og behov Møte med systemeier og brukere Analysering av datamengde, kvalitet, gamle skjermbilder Systemeier får utført deponering av data Ikke aksept av tilbud Aksept av tilbud Arbeidet iverksettes

13 Overføring av data 1. Tablespace opprettes av IKT Drift 2. Tabeller opprettes m. nøkler 3. Data overføres 1. Database > Database 2. Pervasive > Database

14 Pervasive - Kilde

15 Pervasive - mål

16 Pervasive - Kobling av felt Etter feltene er koblet, lastes data inn i databasen

17 De ulike arbeidsprosessene Vi har en sjekkliste for alle punkter i prosessen fra gammel til ny løsning. Denne oppdateres etter hvert som arbeidet utføres. Analyse av tabeller med data, felt og nøkler for å finne sammenheng Utarbeide oversikt over sammenheng mellom tabeller, felt og nøkler Opprette excel-ark med tabellnavn, ant. felt, ant. records, nøkler, osv Dette er en stor hjelp i videre arbeid, særlig i systemer med mange tabeller Bruk av fargekoder for å skille tabellkategorier Opprett ny applikasjon i Innsynsløsningen, finn neste ledige sidenummer. Plasser applikasjonen under korrekt fane. Lage forside-bilde med knapper og forklarende tekst Lage søke- og detaljbilder, på listeform (sql) eller som oversikt (plsql).

18 Oversikt alle tabeller med antall, nøkler osv

19 Analyse av tabellstruktur og nøkler Effektiviserer prosessen ved utarbeiding av SQL-setninger

20 Mappestruktur Felles mal for mapper og undermapper på arbeidsområdet Navn på system m. fra-til år på dataene Mappestruktur for arbeidsprosessene Påkrevde filer

21 Dokument med oversikt alle moduler. Systemnavn, hvem, hva, når, hvor

22 Byarkivets innsynsløsning Tilgangskontroll (Active Directory) Systemtilgang definert per bruker Snarvei på skrivebord rulleres ut til brukere Statistikk Brukeroppslag, bruker, m.m. Stor fleksibilitet i presentasjon av data

23

24

25

26

27

28

29 Hver modul har tilgangskontroll Forside til hver modul består av Informasjon om systemet / data Knapper som fører til underbilder (søk, skjermbilder, rapporter, o.a.)

30

31

32 XML-filer lages via pervasive

33 Sjekk av source-data Pervasive - Kilde

34 Sjekk av source-data

35 Pervasive Mål - XML

36 Pervasive - Kobling av felt

37 Formattering av verdier

38 XML-fil av hver tabell <?xml version="1.0" encoding="iso "?> -<recordset> - <R1> <ODINNR>d </ODINNR> <SAKSNR>100561</SAKSNR> <GRUPPE>gr3</GRUPPE> <BESKRIVELSE> KJØKKELVIKVEIEN 135 nybygg bolig 4-265</BESKRIVELSE> <PLATE>byg001a</PLATE> <LOPENR>1</LOPENR> </R1> - <R1> <ODINNR>d </ODINNR> <SAKSNR>100561</SAKSNR> <GRUPPE>gr4</GRUPPE> <BESKRIVELSE> KJØKKELVIKVEIEN 135 nybygg bolig 4-265</BESKRIVELSE> <PLATE>byg001a</PLATE> <LOPENR>2</LOPENR> </R1>

39 Rutine for ADDML-fil Åpnes i Pervasive Map-designer

40 Excelmal for ADDML-fil

41 <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE addmml (View Source for full doctype...)> - <addmml version="7.3"> - <reference> - <archives ar_id="byggesak "> <ar_name>inneholder data om byggesaker, om eiendom, adresse, byggherre, notater, gebyrer, saksforløp,osv knyttet til hver byggesak</ar_name> </archives> - <system sy_id="byggesak"> <sy_name>system for registrering og saksbehandling av byggesaker. Systemer kommer fra HP3000-maskin. TurboImage database.</sy_name> <startdate>1981</startdate> <enddate>1998</enddate> </system> </reference> - <structure> - <dataset ds_id="byggesak "> <ds_descr>inneholder data om byggesaker, om eiendom, adresse, byggherre, notater, gebyrer, saksforløp,osv knyttet til hver byggesak. Pluss ODIN-filer med henvisning til tegninger, dokumenter,ol</ds_descr> <charset>iso </charset> <format>xml</format> <recsep>no</recsep> <nu_files>10</nu_files> - <file name="byggesak_boks.xml" path="byggesak_boks.xml"> <nu_rectypes>1</nu_rectypes> <nu_records>13583</nu_records> - <rectype name="r1"> <rt_maxlength>4</rt_maxlength> <nu_fields>4</nu_fields> - <fieldtype name="gaard"> <ft_maxlength>4</ft_maxlength> <datatype>string</datatype> </fieldtype> - <fieldtype name="bruk"> <ft_maxlength>4</ft_maxlength> <datatype>string</datatype> </fieldtype> - <fieldtype name="aakode"> <ft_maxlength>2</ft_maxlength> <datatype>string</datatype> </fieldtype> - <fieldtype name="boksnr"> <ft_maxlength>4</ft_maxlength> <datatype>string</datatype> </fieldtype> </rectype> </file>

42 Administrasjon av brukertilgang

43 Tilgang opprettes mellom person og modul

44 Statistikkmodul Viser bruk av innsynsløsning (antall klikk) Fordelt på applikasjon Fordelt på avdelingen til brukeren Fordelt på bruker Har statistikk-data fra og med januar 2008 Både tall og grafisk fremstilling av resultat Kan lese av pr dag, måned, år Tar ut summert bruk på år fordelt på applikasjon og avdeling Nyttig verktøy for måling av Bruk av applikasjoner Aktive brukere

45 Brukerstatistikk, Innsynsløsningen

46 Statistikkmodul noen tall År Brukere Antall klikk Avdelinger Moduler

47 Erfaringer / Oppsummering Innsynsløsningen Et viktig og verdsatt verktøy for brukere. Effektivt utviklingsmiljø Pervasive Fleksibelt verktøy for migrering av data (inn og ut av database) Alle systemene er overført til XML-format for langtidslagring via Pervasive ADDML-fil generes ved hjelp av Excel-mal og Pervasiverutine (utviklet med hjelp av pervasivekonsulent).

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

5. Uttrekk for langtidslagring/konvertering...25 5.1 PDF-eksport... 25 5.2 XML-eksport... 26

5. Uttrekk for langtidslagring/konvertering...25 5.1 PDF-eksport... 25 5.2 XML-eksport... 26 Brukerhåndbok 1. Innledning...3 1.1. Brukerveiledning for Arkivplan.no...... 3 1.2. Om Arkivplan.no prosjektet... 3 1.3. Hovedområder i Arkivplan.no...... 3 1.4. Innlogging...... 4 1.4.1. Glemt passord?...5

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i Innhold Innledning... 1 Les dette før du begynner... 1 Brukergrensesnitt... 1 Viktige begrep... 1

Detaljer

HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland

HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland Jeg skal si noe om... Hvorfor proprietære elektroniske fagsystem som vanligvis har hatt interaksjon med et objekt/klient ordnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 Tilsyn Vedlegg 3.3. Bruk av nettbrett ved tilsyn Regelverket gir stor frihet i gjennomføringen av tilsyn. Det er mange måter å føre tilsyn på. Den

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer