Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg"

Transkript

1 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Utdanningsforbundet viser til høringsbrev av 19. desember 2014 der Kunnskapsdepartementet ber om høringsuttalelser i forbindelse med Fagskoleutvalgets innstilling, NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Utdanningsforbundet takker for invitasjonen til å komme med innspill og vil med dette avgi høringssvar. Innledningsvis vil vi understreke at fagskoleutdanningen representerer en ressurs som kan gi et vesentlig bidrag til å løse viktige kompetansebehov i deler av arbeidslivet. Utdanningsforbundet mener at fagskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet, og at vi med NOU 2014:14 har fått et godt grunnlag for å videreutvikle fagskolen på en bedre måte. Utdanningsforbundet er enige i utvalgets konklusjon om at det er behov for en fagskolereform for å realisere det uforløste potensialet til fagskoleutdanningene. Det er samtidig viktig at myndighetenes visjon for fagskolesektoren klargjøres, og bidrar til å angi en klar retning for utviklingen videre. Arbeidslivet må også stå frem og ta ansvaret for utviklingen av fagskolene gjennom forslag til tiltak som rettes mot deres ansvar for sektoren. Gjennom en mer helhetlig politikkutvikling kan også fagskolene komme bedre til sin rett. Den viktigste bærebjelken i fagskoleutdanningen er nært samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi mener at svært mange av tiltakene som har blitt foreslått av utvalget vil bidra til å gjøre fagskoleutdanningene bedre kjent og mer etterspurt av unge, voksne og ikke minst lokalt, regionalt og nasjonalt arbeidsliv. Postadresse Besøksadresse E-post/Internett Postboks 9191 Grønland Hausmanns gate 17 Tlf Org.nr OSLO 0182 OSLO Faks Bankkonto

2 2 I. Fagskolens synlighet og status Utvalget legger til grunn at fagskolesektoren som helhet er lite oversiktlig, har et uoverskuelig mangfold og et uklart omdømme. Selv om den systematiske kunnskapen om fagskolene har vært liten, har det de siste årene kommet rapporter og statistikk om tilbud, omfang og resultater. Det er svært viktig at man får nasjonale oversikter over utviklingen i sektoren. Både kandidatundersøkelsen (NIFU), spesielle tema i NOKUTs rapportserie og årlige tilstandsrapporter (Kunnskapsdepartementet) må videreføres, videreutvikles og brukes aktivt både i politikkutforming og i henhold til lov- og regelverk. Relevans, synlighet og omfang Utvalget forslår en rekke tiltak som skal bedre fagskolenes synlighet og status. Utdanningsforbundet mener at det er særlig mottakende arbeidsliv som må ta et ansvar for å etterspørre, ansette og verdsette fagskoleutdannedes kompetanse. Fagskolenes styrke er at de er korte og yrkesrettede, og at de evner raskt å svare til arbeidslivets skiftende behov. I dette perspektivet bør fagskolene tilby opplæring på maksimum 2 år, og da som et klart alternativ til forskningsbasert utdanning. Dette innebærer at utdanningens innhold, oppbygging og omfang må videreutvikles i dette perspektivet. Opptak Det er heller ikke likegyldig hvilken kompetanse utdanningene bygger på. Utdanningsforbundet er opptatt av at fagskoleutdanningene skal bygge på videregående opplæring, og være en synlig vei etter fag- og svennebrev. Vi mener at det vil harmonere med fagskolenes samfunnsmandat, og at det vil bidra til å øke kvalitet og relevansen av fagskoleutdanningene. Utvalget foreslår et felles opptakssystem, eller studieadministrativt tjenestesenter, for alle fagskolene. På den ene siden vil et slikt system gi verdifull informasjon om grunnlaget studentene er tatt opp på. På den andre siden vil det kunne redusere fagskolenes mulighet til å ta opp studenter på bakgrunn av egen vurdering. Utdanningsforbundet ser behovet for å følge utviklingen av sektoren, og mener at myndighetene bør vurdere å etablere et eget opptakssystem som er tilpasset fagskolenes egenart, eventuelt et nasjonalt register/databank hvor fagskolene rapporterer inn studentenes opptaksgrunnlag, herunder også realkompetanse. Utvalget foreslår pliktig medlemskap i studentsamskipnaden for alle fagskoler/ fagskolestudenter. Utdanningsforbundet er opptatt av å styrke fagskolenes samfunnsmandat knyttet til lokalt/regionalt arbeidsliv. Mange fagskoler ligger geografisk langt fra byer/steder med universitet- eller høyskoler, og de tilbudene som studentsamskipnaden tilbyr. Vi mener derfor at det bør være opp til den enkelte fagskole å avgjøre om de vil søke tilknytning til studentsamskipnaden.

3 3 Tilleggspoeng Utvalget foreslår at fullført og bestått minimum ett år fagskole skal gi tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning. Utdanningsforbundet støtter forslaget, og vi finner det rimelig at fagskoleutdanning sidestilles med andre utdanninger og militærtjeneste som gir tilleggspoeng jf. opptaksreglementet hvor det heter at man i ordinær kvote kan få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning. Man kan bare få tilleggspoeng for én av delene, og da ikke for mer enn 2 tilleggspoeng totalt. Forholdet til høyere utdanning Utdanningsforbundet mener at det er behov for en mer helhetlig politikk for fagskolen som tydeliggjør forholdet mellom fagskoler og høyere utdanning. Fagskoleutdanning må bli en attraktiv utdanningsvei som utgjør et tydelig alternativ til høyere utdanning. Statistisk sentralbyrås framskrivning av befolkning og arbeidsstyrke indikerer at det kan bli et betydelig underskudd på personer med kortere yrkesrettet utdanning og personer med fagbrev frem mot Dette underbygger også fagskolenes relevans og betydningen av at de skal bygge på fageller svennebrev. Utdanningsforbundet mener at fagskolene skal videreutvikles i forhold til sin egenart, og vi støtter utvalgets forslag om at fagskoler og UH-institusjoner bør stimuleres til å utforme samarbeidsavtaler der det er hensiktsmessig. Utdanningsforbundet mener at man å beholde betegnelsen fagskolepoeng. Fagskolepoeng er et verktøy i forhold til annen fagskoleutdanning og realkompetanse, knyttet til nivå 5 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fortsatt bruk av fagskolepoeng vil også bidra til å synliggjøre fagskolens egenart. Det vil være klargjørende for studentene og for mottakende arbeidsliv om hva som er fagskoleutdanning og hva som er høyere utdanning. Studiepoeng er knyttet til, og kompatible med, de europeiske ECTSene, etablert med tanke på mobilitet og som et ledd i Bolognaprosessen. Det vil også være uheldig om vi på norsk gir samme betegnelse til utdanning som gir godkjente ECTS og utdanning som ikke gir det. Arbeidslivets innsats og ansvar Utdanningsforbundet deler utvalgets oppfatning om at det er et potensiale for å gjøre fagskoleutdanninger og kompetansen til fagskolestudentene bedre kjent i arbeidslivet. Utdanningsforbundet støtter utvalgets forslag til tiltak knyttet til at fagskolene bør øke sin innsats for å synliggjøre fagskolen som en attraktiv karrierevei, og at partene i arbeidslivet/arbeidslivets organisasjoner og avtagende arbeidsliv bør øke sin innsats for å synliggjøre fagskolen som en attraktiv karrierevei. Nasjonalt fagskoleråd og de underliggende fagrådene bør ha en sentral rolle i informasjonsarbeidet. II. Kvalitet, relevans og arbeidslivets rolle Utdanningssystemet har mange funksjoner og utdanningsinstitusjonene tildeles mange forskjellige oppgaver i forhold til ulike nasjonale målsettinger. Dette kan være målsettinger for lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

4 4 En viktig del av en felles nasjonal prioritering er å opprettholde og videreutvikle bosettinger i hele landet, og å sikre at befolkningen har tilbud om utdanning og livslang læring uansett hvor man bor. For mange på mindre steder er en del av utdanningstilbudet etter videregående opplæring tilbud kun via internett, men det er ikke tilstrekkelig for et lokalsamfunn. Lokalsamfunnene trenger også tilgang på utdanningsinstitusjoner: kompetente lærekrefter, samarbeid mellom ulike institusjoner og lokalt/regionalt arbeidsliv, et aktivt og utviklende studentmiljø og synlige utdanningsveier videre for ungdom og voksne. Et annet alternativ er at unge flytter og sjelden kommer tilbake. Eller at voksne i arbeid ikke tar videre utdanning eller formalisert kompetanseheving i egen jobb. Vi mener at utvalgets arbeid i for liten grad har hatt dette perspektivet til grunn for arbeidet. Vi mener at koblingen mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og fagskolesektoren må forsterkes. Det er viktig at ungdom som velger yrkesfag ser at det er en praktisk utdanningsvei, og at de med dagens lovverk skal være sikret et arbeidsmarked som verdsetter denne utdanningen. Private tilbydere Utdanningsforbundet mener det er en svakhet at utvalget ikke i tilstrekkelig grad har drøftet den store andelen private fagskolers fremtidige plass i sektoren. Figur 3.2 (side 33 i utredningen), synliggjør at det er det offentlige som sørger for det viktige regionale fagskoletilbudet. Det er uklart hvordan de private tilbudene utdanner arbeidskraft som dekker et behov i arbeidslivet. Dersom de private fagskolene skal få offentlig finansiering må det sikres at skolene ikke kan ta ut profitt på driften, slik det også er for UH-institusjoner etter UH-loven Robuste fagmiljø Utdanningsforbundet deler ikke utvalgets vurdering om at robuste fagskoler er synonymt med store fagskoler, og støtter mindretallet som mener at det det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å foreslå et spesifikt antall fagskoler. Strukturen i fagskolesektoren må understøtte fagskolens oppdrag i å møte arbeidslivets behov og være utviklingsorientert og omstillingsdyktig. Nye krav og rammer, som foreslått av utvalget, vil virke inn på hvor mange fagskoler man får i en framtidig sektor. En viss konsentrasjon og samling i faglige sterke tilbud kan være nødvendig, men man kan like gjerne tenke seg at fagskoletilbudet videreutvikles og utbygges, og slik skaper større og sterkere skoler. Antall fagskoler må komme som et resultat av en utredning og prosess som må initieres av Kunnskapsdepartementet. Nasjonal samordning av fagskolepolitikken Samtidig som fagskolene videreutvikles som lokal/regional aktør, er det behov for et nasjonalt fagskoleråd som kan være en dialogpart for myndighetene i de overordnede spørsmålene knyttet til sektoren. Vi støtter derfor en ekstern evaluering av dagens fagskoleråd, slik at vi får et Nasjonalt fagskoleråd i tråd med fagskolesektorens mandat. Evalueringen må blant annet se

5 5 på prosessene i forbindelse med etableringen av fagskolerådet, sammensetningen og fagskolerådets legitimitet. Utdanningsforbundet mener det bør igangsettes en evaluering av de eksisterende «nasjonale» utvalg. Her har man høstet erfaring med fagskolesektoren som vil være viktig med tanke på mandat og sammensetting av de foreslåtte fagrådene. Styresammensetting Utdanningsforbundet mener at fagskolestyrene må settes sammen slik at sentrale aktører er representert, og at det er selvfølgelig at det må stilles lovfestede krav om at undervisningspersonell og studenter skal være representert i styrene for både offentlige og private fagskoler. Til sammenligning skal styrene ved universitet og høgskoler bestå av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Kompetansekrav for tilsatte Utdanningsforbundet deler utvalgets vurdering av behovet for å sette krav både til faglig og pedagogisk kompetanse. Vi støtter derfor utvalgets forslag om å spisse kravet til godkjent undervisningspersonell slik at det inneholder fagkompetanse, relevant og oppdatert yrkeserfaring og pedagogisk/didaktisk kompetanse. Det er et nasjonalt ansvar å utvikle en rammeplan for yrkespedagogisk utdanning for undervisningspersonellet ved fagskolene. Utdanningsforbundet mener at dagens PPU-Y med en enkel revisjon kan tilpasses behovet for undervisningskompetanse for fagskolelærere, og ber om det settes i gang et slikt arbeid. På samme måte er vi opptatt av at fagskoleansatte til enhver tid er faglig oppdatert, og vi mener at fagskolene som del av sitt kvalitetssystem må ha en plan for den ansattes systematiske kompetanseheving. Det påhviler både etablerte og nye fagskoler å sikre at de har kompetente lærere. Utdanningsforbundet støtter utvalgets forslag til at fagskolene må ta ansvar for å utforme et system for hospitering slik at fagskolelærere kan få tilflyt av kompetanse og erfaring med relevant arbeidsliv, og at de legger til rette for at undervisningspersonell får anledning til å delta på yrkespedagogisk utdanning. III. Finansiering NIFU har utredet tre ulike finansieringsmodeller. Utvalget foreslår modell III som inkluderer en utviklingspott som fagskolene skal søke på. Dette er en modell som vil passe for de store fagskolene som både har apparat til å utforme søknader og kapasitet til å drive utviklingsarbeid som går ut over det fagskolene ellers driver. Samlet sett anser Utdanningsforbundet vurderingene og forslagene til de ulike finansieringsmodellene som en god start for å skape en samordnet statlig finansiering av fagskolene. Forbundet anmoder imidlertid departementet om å utrede nøyere hvilke

6 6 potensielle framtidige konsekvenser de ulike modellene vil kunne få for den enkelte fagskolen og for sektoren samlet sett. Fagskoleutvalget ble i mandatet særskilt bedt om å utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Utdanningsforbundet er positive til at det legges opp til at dagens ulike finansieringskilder skal samles i en felles statlig finansieringsordning. Utdanningsforbundet vil imidlertid peke på at alle de tre finansieringskildene som inngår i dagens ordning er statlige tilskudd, men hvor ansvaret for forvaltningen av midlene er fordelt mellom Helsedirektoratet, fylkeskommunene og Kunnskapsdepartementet. Modellene som utvalget presenterer i sin utredning, er derfor mer å anse som modeller for å fordele statlige midler, og ikke modeller for gjeninnføring av statlig finansiering. I utvalgets utredning er det litt uklart om og eventuelt på hvilken måte private fagskoler skal inngå i den nye finansieringsordningen. En samlet vurdering av statlig finansiering av fagskolene burde tydeligere vurdert private fagskolers plass i finansieringssystemet. Utvalget framhever at finansieringsordningen først og fremst skal sørge for at statens midler brukes på en mest mulig effektiv måte gjennom god og hensiktsmessig drift. Utvalget viser deretter til at andre tiltak må være langt tettere knyttet til målet om kvalitetsutvikling, arbeidsdeling og videre faglig utvikling av fagskolen. Utdanningsforbundet vil understreke den avgjørende betydningen finansieringen av fagskolene har for kvaliteten og til å dekke arbeidslivets lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov. Både innenfor universitets- og høyskolesektoren, grunnskole- og barnehagesektoren blir finansiering ansett som et avgjørende statlig virkemiddel for å nå overordnede nasjonale mål. Utvalget presenterer tre alternative finansieringsmodeller for fagskolene. Utdanningsforbundet har vurdert disse med grunnlag i følgende tre prinsipper: Forutsigbarhet Finansieringsmodeller må skape forutsigbarhet for fagskolene om deres økonomiske rammer. Klart definerte kriterier knyttet til uttelling av midler må bidra til økt forutsigbarhet og ivaretakelse av langsiktighet. Dette hensynet kan best ivaretas gjennom en solid grunnbevilgning. Autonomi Det statlige tilskuddet bør tildeles fagskolene som en rammebevilgning og disponeres av styret. Dette skal bidra til å ivareta institusjonenes uavhengighet ved å gi dem frihet til å disponere tildelte budsjettmidler.

7 7 Rettferdig En finansieringsmodell må oppfattes som rettferdig. Dette fordrer at finansieringsmodellen er enkel og transparent. Kravet til enkelhet har sammenheng med at alle skal forstå hvordan kriteriene gir utslag for den enkelte fagskolen og for sektoren samlet sett. Et slikt krav innebærer at modellen må være forholdsvis grovkalibret og ikke ivareta mer enn et begrenset antall aktiviteter eller strukturelle forhold. Videre er det et overordnet krav for alle modellene at kjennetegn og indikatorer som inngår i modellene må være definert på en entydig måte og at informasjons- og datagrunnlag for ressursfordeling er av en slik kvalitet at det fanger opp de faktiske utviklingstrekkene knyttet til indikatorene i modellen. Dette betyr at tilgangen til statistikk om sentrale sider ved fagskolene må være god. Dette gjelder både kjennetegn ved studentene, men også ressursbruk, investeringer etc. Utvalgets forslag til finansieringsmodeller Dagens tilskuddsordninger for fagskolene er alle i hovedsak basert på antall studenter, med noe ulik innretning på hvordan og når studenttallet skal telles. Dette er i tråd med slik de fleste tilskuddsordninger og finansieringssystemer i utdanningssektoren er innrettet. Overordnet sett videreføres dette prinsippet i de tre modellene utvalget drøfter i utredningen. De ulike modellene i utredningen har store likheter, men skiller seg noe i graden av dreining fra innsatsfaktorer og over mot resultater. Utdanningsforbundet vil peke på at i avveiningen mellom langsiktig og stabil finansiering gjennom en grunnbevilgning basert på antall studenter, og hensynet til kvalitet gjennom en sammenheng mellom resultater og budsjettuttelling, må departementet legge stor vekt på langsiktig, stabil finansiering for å kunne tilby, og utvikle, et godt faglig tilbud. En solid grunnbevilgning basert på antall studenter legger i størst grad til rette for stabilitet og forutsigbarhet, slik at fagskolene kan drive langsiktig planlegging. Grunnbevilgningen bør derfor være relativt stor, dersom det også skal legges inn mer resultatbaserte komponenter, jf. modell 2 og 3 i utvalgets utredning. Utdanningsforbundet vil også peke på at en modell som i hovedsak er basert på antall studenter, jf. modell 1 i utredningen, også gir rom for særskilte politiske prioriteringer som bredde i fagtilbud, distriktshensyn, drift, leie og vedlikehold av bygningsmasse. Slike hensyn kan ivaretas gjennom styringsdialogen mellom departementet og fagskolene, og er ikke avhengig av at det må utvikles særskilte incentiver i finansieringsmodellen. Utdanningsforbundet vil også peke på at en modell som i hovedsak er bygget opp med en grunnbevilgning basert på antall studenter, også gjør det mulig for fagskolene å ha aktiviteter og utføre oppgaver som ikke gir direkte uttelling i målbare resultater som utløser midler. En solid grunnbevilgning vil også sikre muligheten for faste tilsettinger og dermed bety mye for kvaliteten i sektoren.

8 8 Differensiering etter kostnadskategorier Utdanningsforbundet stiller seg positive til at utvalget foreslår at det i en ny finansieringsordning skal legges til grunn en inndeling i kategorier, for å ta hensyn til hvor kostnadsintensive utdanningene er. Det er av avgjørende betydning at kategorisatsene må svare til de reelle kostnadene knyttet til drift og utvikling av fagskolene og utdanningene. Fastsettelse av satsene bør foretas sentralt av departementet, på bakgrunn av de ulike kostnadsstrukturene til de forskjellige fagområdene/utdanningene. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved både antall kategorier og sammensetningen av kategoriene. Utdanningsforbundet vil peke på at bare innenfor den samme kategorien er store variasjoner knyttet til hvor kostnadsintensive utdanningene er. Det fremkommer ikke i utvalgets utredning i hvilken grad de ulike utdanningstilbudene innenfor de ulike kategoriene er tenkt vektet. Utdanningsforbundet ser betydelig risiko for at egenarten og de ulike kostnadsstrukturene ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt med de grovmaskede kategoriene som presenteres i utredningen. Utdanningsforbundet anmoder departementet om å vurdere nærmere både inndelingen av kategorier, plasseringen av fagtilbudene i kategoriene og ikke minst vurdere behovet for ulik vekting av de ulike fagskoleutdanningene innenfor kategoriene. Statlig eierskap Utvalget foreslår at eierskapet av de offentlige fagskolene overføres fra fylkeskommunene til staten og at de organiseres som statlige forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet. Utdanningsforbundet anser dette som fornuftig, særlig sett i lys av at dette er måten også de statlige universitetene og høyskolene er organisert. Det vil kunne bidra til en helhetlig og ensartet styring av tertiærnivået i utdanningssystemet. Diskusjonen om statlig eller fylkeskommunalt eierskap, må imidlertid ikke overskygge den sentrale rollen som fagskolens styre må ha for å videreutvikle fagskolen. At fagskolene organiseres som statlige forvaltningsorganer med særlige fullmakter, innebærer at de omfattes av reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten. Det grunnleggende prinsippet her, er at departementet skal planlegge sin styring av virksomheten med både ettårig og flerårig perspektiv. Styring og oppfølging skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. Departementet skal følge opp Stortingets vedtak og forutsetninger i det årlige tildelingsbrevet til virksomheten. Her skal overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder definerer og tildelingsbrevet skal videre inneholde styringsparametere for å kunne vurdere måloppnåelse og resultater, som skal være mest mulig stabile over tid. Utdanningsforbundet viser i denne forbindelse til utvalgets tredje alternativ til finansieringsmodell Kandidat-studentmodell med utviklingsmidler. Denne modellen har

9 9 likheter med de to første modellene, men skiller seg ved at det legges opp til utviklingsmidler i tillegg. Utdanningsforbundet vil framheve behovet for autonomi hos fagskolens styre. Finansieringsmodellen som inneholder utviklingsmidler, kan føre til en reduksjon i styrets autonomi og derigjennom handlingsrom for å utvikle fagskolen. Utvalget er også utydelige på hvilke kriterier som eventuelt skal legges til grunn for tildelingen og hvilke andre behov disse midlene skal dekke, utover det som skal ivaretas gjennom grunnbevilgningen. Utdanningsforbundet vil i denne forbindelse peke på at mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten og at Kunnskapsdepartementet skal legge dette prinsippet til grunn i sin eierstyring. Dette prinsippet må dermed også legges til grunn for de fagskolene som blir organisert som statlige forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Målog resultatstyringen betyr at departementet får et ansvar for å følge opp fagskolenes resultater og måloppnåelse gjennom tilstandsrapporter og egne analyser av resultatene ved den enkelte institusjon. Tildelingsbrevene er i denne sammenheng et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene skal blant annet inneholde departementets føringer og forventninger overfor fagskolene, herunder resultatmål. Som tidligere nevnt bør det være et grunnleggende prinsipp for en finansieringsmodell at den fremstår som rettferdig og at den legger til rette for forutsigbarhet i driften av fagskolene. Prinsipielt sett mener Utdanningsforbundet at det er uheldig å blande kvalitativt pregede tiltak i et kriteriebasert finansieringssystem, slik Kandidat-studentmodell med utviklingsmidler legger opp til. Det vil for det første kunne redusere fagskolenes autonomi gjennom en reduksjon i grunnbevilgningen, samtidig som det med all sannsynlighet vil medføre betydelig økning i de administrative oppgavene både for fagskolene og departementet knyttet til utforming av målbare resultatmål, rapportering og vurdering av resultatoppnåelse. Utvalget peker på at utviklingsmidlene direkte skal være knyttet til investeringer i utstyr, infrastruktur, kvalitetshevende tiltak ved fagskolene, utvikling av nye utdanninger med mer. Utdanningsforbundet vil understreke at disse behovene best ivaretas gjennom en grunnbevilgning som gir handlingsrom for utvikling av den enkelte fagskolen og sektoren. Det avgjørende er at framtidig utviklingsbehov ikke kan være avhengig av om fagskolen får innvilget søknader om utviklingsmidler som forvaltes sentralt. Departementet bør i stedet vurdere å utvikle egne tilskuddsordninger for slike utviklingsmidler, som kommer i tillegg til midlene som skal fordeles gjennom et kriteriebasert finansieringssystem. Samlet vurdering i forhold til finansiering Utdanningsforbundet stiller seg positive til at utvalget har foreslått en samordning av ulike tilskuddsordninger til én finansieringsordning for fagskoler som gjøres til et statlig ansvar under Kunnskapsdepartementet. De private fagskolenes plass i en framtidig finansieringsmodell, framstår imidlertid som litt uklart. Utvalget antyder at det bør åpnes for

10 10 finansiering av private fagskoletilbud, men at dette må skje etter nøye kvalitets- og behovsvurderinger. Hva som skal ligge til grunn for disse vurderingene, går ikke utvalget nærmere inn på. Et helhetlig og forutsigbart forvaltningsansvar for fagskolesektoren forutsetter statlig styring gjennom et finansieringssystem som omfatter alle fagskolene. Ulike finansieringssystemer for ulike fagskoler innebærer en risiko for en videreføring av en fragmentert fagskolesektor. Et finansieringssystem som eventuelt inkluderer private fagskoler, må følges opp med lovverk og tilsynsordninger som sikrer at eiere ikke kan ta ut profitt på driften. Utdanningsforbundet har framhevet at den framtidige finansieringsmodellen for fagskolene må baseres på grunnleggende prinsipper som forutsigbarhet og rettferdighet. Vi har i denne sammenheng pekt på svakhetene i utvalgets modell 3 Kandidat- studentmodell med utviklingsmidler. En modell som i størst mulig grad legger til rette for en grunnbevilgning som gjør at styret ved fagskolen kan utvikle utdanningstilbudet, svarer på prinsippene om forutsigbarhet og rettferdighet. Utdanningsforbundet ser imidlertid også verdien i at en finansieringsmodell har incentiver for særskilt uttelling basert på noen indikatorer. Modell 2 i utvalgets utredning Kandidat-studentmodellen, har en slik innretning. Det må imidlertid vurderes nærmere om antall kandidater som går ut av fagskolen, er den mest egnede indikatoren for dette. Med vennlig hilsen Torbjørn Ryssevik Seksjonssjef Eirik Lund Seniorrådgiver

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Jan Grund 15.Desember 2014 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14.

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.12.2015 13.10.2015 15/01820-18 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 15/4758 62 24142078

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Sarpsborg 23.03.15

Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Sarpsborg 23.03.15 Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Sarpsborg 23.03.15 Høringssvar NOU 2012:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (RFF) viser til høringsbrev av 19. desember

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole?

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Øivind Larsen Michael 2016; 13: 67 72. Michael intervjuer Per Nyborg vedrørende forslaget om en ny faghøyskole. Dette er en sak i emning der det er tunge krefter

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementet om Stortingsmeldingen om fagskolen fra Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)

Innspill til Kunnskapsdepartementet om Stortingsmeldingen om fagskolen fra Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) Dato: 14.03.2016 Innspill til Kunnskapsdepartementet om Stortingsmeldingen om fagskolen fra Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) Innledning Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) vil

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/02087-3 Saksbehandler: Kristian Roksvaag Dato: 07.02.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 HØRING - NOU 2014:14 "FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG"

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse.

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Kristiansund, 25. mars 2015 Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Dato: 23. mars 2015 Vår ref.: 15/09383 Saksbehandler: Anne Løken, 6723 5426 (anne.loken@hioa.no)

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut?

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Torbjørn Hægeland Dialogkonferanse 16. september 2014 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Sammenslåinger av institusjoner hva kan fagskolene tjene på å fusjonere?

Sammenslåinger av institusjoner hva kan fagskolene tjene på å fusjonere? Sammenslåinger av institusjoner hva kan fagskolene tjene på å fusjonere? Ole-Jacob Skodvin, Analysedirektør NOKUT NOKUTs fagskolekonferanse 2015, 21. oktober 1 Hva skal jeg snakke om Konteksten Mandatet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Høring: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14)

Høring: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo Oslo 25.03.15 Høring: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for muligheten til å komme med

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd Bergen 10. nov. 2011 1 Statistikk fagskoleutdanning Hentet fra NOKUT-databasen Antall studiesteder Eierskap Antall

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Deres ref: 15/3761 Vår ref: 2015/5 Dato mottatt: 10.august 2015 Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) viser

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Diversitetens betydning...

Diversitetens betydning... Ingunn Moser Diversitetens betydning... i Diversitetens betydning i tidens strategiske trender -- en kommentar og refleksjon 1 Diversitetens begrunnelser: Her er det ulike perspektiver og tilnærminger:

Detaljer

Svar på Høring - NOU 2Ot4-1.4 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Svar på Høring - NOU 2Ot4-1.4 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg KOM M UN ESEKTORENS ORGAFJ ISAS.JON r r.r:3i r::,'';',,.i'i-t lrt?.r- ìt:11 ; -: \, ri :lii Ku n nska psde pa rtementet, KD Postboks 8119 Dep 0032 oslo Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse

Detaljer

Institusjonsakkrediterte fagskoler hvorfor og hva må til? RFFs årskonferanse 2015 i Kristiansand 5. mai 2015 v/ seksjonssjef Bjørn R.

Institusjonsakkrediterte fagskoler hvorfor og hva må til? RFFs årskonferanse 2015 i Kristiansand 5. mai 2015 v/ seksjonssjef Bjørn R. Institusjonsakkrediterte fagskoler hvorfor og hva må til? RFFs årskonferanse 2015 i Kristiansand 5. mai 2015 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Tema NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Hva

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole 1. Hva er Norges Kreative Fagskole? 2. Hvorfor er studentmobilitet viktig? 3. NKFs samarbeid med internasjonale universiteter 4. Utfordringer

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo. Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo. Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/2 Deres ref: Oslo, 28. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

II Unio. Høringssvar fra Unio (<finansiering av private barnehager» Utdanningsdirektoratet. Generelt om forslagene

II Unio. Høringssvar fra Unio (<finansiering av private barnehager» Utdanningsdirektoratet. Generelt om forslagene II Unio Utdanningsdirektoratet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen 20.08.2015 DOK/2015/00648 Høringssvar fra Unio (

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Høgskolen i Telemark 22. september 2011 Avd.dir. Lars Vasbotten, Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Telemark (1) Viktige samfunnsoppgaver utdanning, forskning, formidling Kvalitetsreformen, 2003: Mål:

Detaljer

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon For perioden 2013 2017 Innledning Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon er en del av Fagforbundets yrkesfaglige satsing. Seksjonen har som sitt ansvarsområde

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11.

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11. Saknr. 10/3374-4 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen FORVALTNING AV FAGSKOLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet delegerer forvaltningen av statlige tilskudd til fagskoleutdanninger

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Fagskolen Innlandet. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles

Fagskolen Innlandet. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles Fagskolen Innlandet Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles 1 Fagskolen Innlandet Styret består av 8 personer, 2+2 fra eierne, 3 fra arbeidslivet Styreleder er

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN 5 0313 OSLO TIL: Kunnskapsdepartementet OSLO, 10.08.2015 Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer