Synliggjøring og aktiv anvendelse av brukerkompetanse i NAPHA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synliggjøring og aktiv anvendelse av brukerkompetanse i NAPHA"

Transkript

1 (Berit) Brukerkompetanse Synliggjøring og aktiv anvendelse av brukerkompetanse i NAPHA Dette innspillet er tenkt som en verbal vandring gjennom et buskas der brukerkompetanse er innfiltra i fagkompetanse i det minste kan det se slik ut. Meningen med innspillet er å få i gang en diskusjon om hvordan brukerkompetansen kan gjøres mer synlig, gyldig og aktivt i bruk i NAPHA. Det er altså viktig å komme fram til en forståelse av hva vi mener med brukerkompetanse, hvorfor det er viktig, hva forholdet til annen kompetanse skal være osv. Noe av det som preger diskusjoner rundt brukerdeltagelse i det hele tatt, er at verdien av brukerkompetanse ser ut til å bli taksert ulikt, da sett i en grovsortering av aktørene i det psykiske helsefeltet; brukersida og fagfolksida. Blant fagfolk kan hele verdiskalaen riktignok være representert. Det er mange av dem som holder brukerkompetansen høyt i kurs, men det er også de som ser brukeres involvering i det hele tatt, som rene heftelser. (Ikke her i NAPAH selvsagt ) Et inntrykk jeg har er at brukerkompetanse fortoner seg som langt viktigere og mer selvsagt for de som er/har vært brukere, enn for fagfolk. På en neste usammenlignbar måte ser de med brukererfaring ut til å ha en innforståtthet av hva brukerkompetanse er, og verdien av den. Svært ofte er det også å høre ganske like erfaringer med hvor vanskelig det kan være å gjøre kompetansen gyldig, synlig og anvendbart med referanse til ulike samhandlingssituasjoner med fagfolk. Hva er det som gjør disse forskjellene? Er de selvforklarende? En annen ting er at det vel ikke er mulig å ha noen formell brukerkompetanse, ha et slags papir, sertifikat på dette feltet. Det ser derfor ut som at brukerkompetanse er noe som først og fremst er vedtatt som noe reelt, og erklært som viktig for det psykiske helsefeltet. Det står bare igjen å gjøre den mer gyldig, synlig og anvendbar, - også i NAPHA. Svaret på hva slags kompetanse brukere sitter på, gir seg altså ikke selv, heller ikke hva det oppfattes som, eller hva denne kompetansen egentlig rommer, hva den er verdt eller om det er en kompetanse i det hele tatt. Det er i alle fall bestemt at det er det, men hva er brukerkompetanse, hva gjør brukererfaring til en kompetanse, og hvorfor er denne kompetansen viktig? Hvordan kan kompetansen gjøres synlig og sidestilt med annen kompetanse? Brukerkompetanse og erfaringskompetanse blir ofte brukt om hverandre. En oversikt over forholdet mellom erfaringskompetanse og fagkompetanse er denne: 1. Erfaringskompetanse (brukerkomp.) = Brukererfaringer -> Brukerkunnskap, Brukerkompetanse Fagfolks erfaringer -> Praksiskunnskap, Praksiskompetanse 2. Fagkompetanse (hos fagfolk) = 1

2 Fagetikk, verdigrunnlag Forskningsbasert; kunnskap, teorier og metoder Erfaringsbasert I følge disse punktene er brukerkompetanse noe annet enn fagkompetanse. Samtidig er kompetanse generelt noe som er sammensatt av både fag og erfaring. Slik sett har hver og en i NAPHA sin unike kompetanse. Brukerkompetanse er å regne som like gyldig som annen kompetanse, uten at det i seg selv er det samme som fagkompetanse. Det som er vanskelig med disse ordene, er at de er så administrative, og på den måten fort kan legge lokk på underliggende konfliktstoff om brukerkompetanse og brukeransettelser i det hele tatt. Med det følger en utrygghet på egen rolle og hva slags funksjon en skal ha på arbeidsplassen. For å unngå å ende opp i en abstrakt og administrativ diskusjon om tingenes tilstand, må vi vel finne fram til en eller annen felles forståelse av hva kompetanse er. I tillegg er det et spørsmål for mange om det bare er brukere/tidligere brukere som kan ha denne kompetansen. Helsefaglig ansatte har erfaring med pasienter og brukere gjennom tidligere eller nåværende arbeide. Er ikke også det å ha brukerkompetanse? Jeg kommer tilbake til det. Å ha kompetanse på et felt kan for eksempel sies på følgende måte: Kompetanse er evnen og muligheten til å omsette viten, ferdigheter og holdninger til hensiktsmessige handlinger på jobben. ( Socialpsykiatri, temanummer 5 om kompetanseutvikling fra 2009.) Dette er en oversettelse fra dansk, og jeg er usikker på om mulighed er ment som noe ved personen selv (å evne å omsette osv.), eller om det betyr å få anledning til ( å omsette viten, osv.). I fortsettelsen tenker jeg både-og om dette. At en fagperson både har evne og (er gitt) anledning til å omsette sin viten på en hensiktsmessig måte på jobben, må jo være en innlysende kvalifikasjon, og et krav. Uten denne evnen blir en vel heller ikke ansatt. Og om mulighetene for faglig utfoldelse uteblir, ønsker en vel heller ikke å være ansatt. Hva med brukeransattes evner og muligheter for å omsette sin kompetanse viten, ferdigheter og holdninger? I definisjonen ovenfor er det utelatt et kjerneområde ved både brukeransattes og andre ansattes kompetanse, og det er betydningen av erfaring. Det er mange i NAPHA som har en rik og omfattende erfaring med brukere. Derfor kan vi vel også si at alle kan forvalte eller ta vare på brukerperspektivet i det vi arbeider med. Men når det er snakk om kompetansen til de som har vært/er brukere, så blir erfaring spesielt viktig. Det spesielle som brukeransatte har, er en unik erfaring (slik jeg forstår det, og har lest og hørt om brukerkompetanse). Erfaring er noe som er levd. Denne erfaringen er en kilde til erkjennelse og innsikt om livet på vrangsida; - psykisk sykdom (hvordan angst i virkeligheten 2

3 er, hva depresjon gjør, eller virker eller er), hva som peker seg ut som viktig og avgjørende hjelp, hvordan behandlingen treffer, hva som gjenkjennes som en mest relevant hjelp og flere andre forhold. Erfaringen kan berike en eller annen relevant utdanning fordi en vet hva en snakker om, til forskjell fra å ha lest om de ekstraordinære erfaringene eller hørt andre snakke om dem, eller observert folk som strever med slike ekstreme tilstander eller erfaringer. En fagutdanning i tillegg gir en også et begrepsapparat som blir et viktig redskap i formidlingen av hvordan det psykiske helsefeltet ser ut fra brukeres ståsted. Erfaringen inkluderer også kjenneskap til det kulturelle meningsfeltet som omgir psykiske lidelser generelt; den sosiale rollen som syk, og kanskje spesielt stigmatiseringen. Den kan utøves på alle plan, også på subtile måter av ureflekterte helsearbeidere for eksempel. Det kan være måter å si ting på som i realiteten dreier seg om patronisering dvs. at den ansatte ser seg som en overordnet som skal ta seg av en underordnet person, (brukeren). Den generelle stigmatiseringen er en sosialt skapt byrde som potensielt også kan hefte ved brukeransettelser. På en arbeidsplass kan patronisering virke saboterende på den selvstendigheten og autoriteten enhver naturlig har på sitt felt, og på den måten undergrave gyldigheten av brukerkompetansen. Å være ansatt med brukerkompetanse kan gi en vedvarende opplevelse av å være oppe til eksamen, eksamen i å holde mål tross tvilen som muligens er tilstede. Som nasjonalt kompetansesenter bør vi ha spisskompetanse på hva som gjør alt dette med brukeres deltagelse og involvering vanskelig, og på å rydde opp i flokene (så sant vi er enige om at det er noen floker her, og hvilke det dreier seg om). Det mest konstruktive er vel å lete etter løsninger og veier å gå i det vi hver dag skaper sammen i NAPHA. Alle sidene ved bruker/pasienterfaringen er vel knapt mulig å se fullt ut uten å ha vært i dette landskapet selv, og erfart det på kropp og sjel. På samme måte som en kartograf (som lager kart med avansert teknologi over et geografisk område), ikke fullt ut kjenner terrenget før hun har vært der selv, så kjenner heller ikke en helsearbeider (selv ikke en som virkelig kan hele kartoteket av psykiske sykdommer i ICD-10) - det terrenget det er snakk om. Erfaringen med å ha vært der gir en annerledes, mer omfattende og dypere forståelse av hva det er snakk om, enn hva fagkunnskap og arbeidserfaring kan gi (akkurat om dette). Det er vel ikke så vanskelig å bli enige om det, eller? Det er forskjell på å forklare noe og på å forstå eller å vite hva noe er gjennom egen erfaring. For å gå til et ytterpunkt: de lobotomerte visste lenge før legene hva det hvite snitt i sannhet var. Det gjorde de uavhengig av evnen til å artikulere de unike erfaringene. Erfaringen og refleksjonene var der også uavhengig av hva som gjaldt som fakta i en vitenskapelig forankret medisinsk sykehusverden. Og dette gjelder vel ennå ikke lobotomien, men brukererfaringen og at den er der uavhengig av evne og mulighet for å kunne formidle dette, og uavhengig om den er i samsvar med det som går for å være gyldig og sant. Pasienters feedback på behandling og terapiformer har også ført den medisinske verdenen videre. Før eller seinere har pasienters stemmer (eller reaksjoner) blitt tatt på alvor; - gjennom forskning har det som tidligere har vært sikker viten gradvis blitt forkastet, ofte etter veldig lang tid med tiltak som ikke har virket. Kverna på havets bunn maler langsomt. 3

4 Ikke minst med bakgrunn i dette er det lett å se at det må være et pluss for utviklingen av fagfeltet psykisk helsearbeid at noen har kompetanse på å være et korrektiv. Brukerkompetanse kan ikke settes på linje med erfaringskompetanse fra yrkeslivet. Det er heller snakk om (i alle fall slik jeg vil foreslå det) å ha kompetanse på det som etterspørres: erfaringen med det helsearbeidere jobber med. Det vil si å ha en personlig erfaring med alt det som følger med det å være eller ha vært bruker. Ved siden av annen utdannelse og relevant praksis er ansatte med brukererfaring et korrektiv, et supplement. En slik kompetanse i NAPHA for eksempel, betyr å ha noen som kan se (lenger enn langt), og som kan ha en oversetterrolle. Det jeg for egen del står igjen med er en ferdighet som jeg også tiltenker andre med brukerbakgrunn, - ei finstilt gullvekt, eller noe å orientere seg etter. Noe annet er en rik erfaring med at narrativer kan være av en helt eksistensiell viktighet, noe som også nyere forskning sier. Andre med brukerbakgrunn i NAPHA har andre spesialområder. Utover det kan vel en brukerkompetanse kanskje beskrives som å ha erfaring med hva pasienter generelt er opptatt, hva som er det mest viktige, slik det kommer til uttrykk i samvær med andre pasienter, og observasjoner av samtaler mellom pasienter og ansatte. En gjør seg noen refleksjoner underveis, og dessuten: i brukerlivet er en et tenkende og følende menneske (for å si det helt banalt). En slutter aldri å være seg. Et av flere hovedtrekk som jeg observerte var at pasientene ønsket å bli hørt, hva nå enn sammenhengen for den enkelte ellers måtte være. Det forteller en del om behovet for både brukermedvirkning og brukersamarbeid i det psykiske helsearbeidet, i alle fall om en vil ta brukerperspektivet på alvor. Noen har opplevd (kanskje de aller fleste?) å få god hjelp, og for noen til en svært høy pris. Den som har blitt hjulpet ut av kriser og sykdomstilstander har ikke nødvendigvis sett sin versjon som viktig, men heller opplevd hvordan ekspertisens måter å forstå og håndtere tingene på har virket. Brukererfaringer med hva som fører fram, og hvorfor det gjør det, er kanskje den viktigste kunnskapen å få mer fram i lyset. Hva er det ved den gode hjelpen i et enkelttilfelle som også kan være overførbar til andre? Av og til snakkes det om at de brukerkompetente ikke må bli private, eller ha en privat agenda. Privat i denne sammenhengen forstår jeg som synonymt med noe upålitelig, usakelig, fordreid, eller bare noe heft. Det som er litt underlig i denne sammenhengen er at brukere er drillet i å gå seg selv etter i sømmene, i ett og alt. De har blitt konfrontert med seg selv og kjenner sin egen angst og indre konflikter og problemer på en helt annen måte enn hva som er vanlig blant folk. Også fagpersoner kan være drillet i å kjenne seg selv, men ikke alle har gått i terapi og ikke alle kjenner sine dypeste konflikter med verden. At ansatte med brukerkompetanse skulle være mer tilbøyelig til å bli private (upålitelig, usakelig, fordreid osv.) enn andre, stemmer vel egentlig ikke helt. Er det en fordom? En måte å holde trykket av kontroll på oppe? En måte å skille ut de pålitelige fagansatte fra de upålitelige brukeransatte -? Én idiot kan spørre mer en ti vise kan svare 4

5 Å være et supplement, et nyttig korrektiv til det psykiske helsefagets utvikling, forutsetter at de som har vært eller er brukere må kunne tenke selv, reflektere og vurdere på et fritt grunnlag. Av og til, jeg veit ikke i hvilken grad det gjelder, kan det likevel se ut som at de med brukerkompetanse ikke har noen reell mulighet for å kunne gjøre det. Det kan se ut som at de egentlig er dømt til å spille på bortebane. Med bortebane mener jeg det psykiske helsearbeidets fagområde, og at dette fungerer som en premissleverandør for hvordan brukerkompetansen skal defineres, synliggjøres og anvendes. Om det skal være slik, eller er om det er slik i praksis (uten at det er ment sånn i utgangspunktet), så befinner brukeransatte seg i en minoritetssituasjon. Det betyr å måtte handle på den annen parts premisser. Gisseltaking er et beslektet fenomen. På den annen side er vel brukerkompetansen ment som noe som kan opponere mot det etablerte fagfeltet med lange tradisjoner med hierarkiske strukturer der pasienten er aller nederst. Sett i en sosialantropologisk (og kultursensitiv) vinkling er det ingen tvil om hvem som eier en psykisk lidelse. At den psykiatriske verdenen fram til nå har stått på hodet i forhold til dette ufravikelige faktumet om eierskap, er vel verd å ha i mente. Slik sett kan vi snakke om en lenge eksisterende kolonialisering av pasienters indre liv. Tradisjonelt har ekspertisen hatt hevd på virkelighetens målestokk for hva psykisk lidelse er, i seg selv. Sett i et slikt bilde synes vanskelighetene med å gjøre brukerkompetansen gyldig, synlig og anvendbar uovervinnelige. Et opplagt spørsmål er uansett hvordan likeverdighet skal etableres i et felt der fagfolk av alle slag har (på vitenskapelig basis) definert absolutt alt om menneskers indre liv, ekstreme erfaringer og psykiske smerte og hva som er hjelp. Og så skal de som er forsket på, omtalt og behandlet gjennom tiår på tiår, få snakke selv, være med å definere selv, bruke sine egne ord. Hvordan kan dette få gyldighet innenfor et allerede gjeldende hegemonisk begrepsapparat? Brukerkompetanse som noe i seg selv, er et nytt felt i det psykiske helsefetet. Kanskje utvikling av språket finne gode alternativer til faste ord og vendinger fra den tradisjonelle psykiatrien som kan karakteriseres med ett eneste ord: de er elendighetsbeskrivende. Å være oppmerksomme på at en mer treffende språkdrakt kan være noe å ha i mente for alle oss i NAPHA? Brukerperspektivet og -medvirkning (-involvering og samarbeid) er noe også vi alle i NAPHA skal ha ansvar for. Som sagt innledningsvis kan det se ut som at verdien av brukerkompetanse vurderes ulikt mellom fagfolk og brukerrepresentanter i det psykiske helsefeltet, generelt. Om likeverdighet skal være gjeldende, må det få noen praktiske konsekvenser, ellers blir det mye synsing, smak og behag. Uansett det er et felles mål å åpne for nye veier, nye innsikter, og bevege seg fra hierarki til samarbeid og medvirkning. 5

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Noen betraktninger om teamarbeid

Noen betraktninger om teamarbeid Noen betraktninger om teamarbeid Av Grethe Hoff Fra NOSO s Oslo-gruppens møte i juni 1963 Teksten ble samme år publisert i Kuratoren. Teamarbeid har vært en hovedarbeidsform ved Barnepsykiatrisk Institutt

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann og Anders Lindseth Betty-Ann Solvoll, sykepleier, 1.amanuensis, Universitetet i Nordland

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Mellom fag og erfaring Noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse

Mellom fag og erfaring Noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse Mellom fag og erfaring Noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse Av Odd Volden 1 2 Innledning Jeg har lånt et sommertomt hus med en hyggelig skrivestue i byen der

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer