Nye energikrav til yrkesbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye energikrav til yrkesbygg"

Transkript

1 Nye energikrav til yrkesbygg Norske energikrav i lov, forskrift og standarder 17. September 2008 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Av Rolf Ulseth Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU

2 UN Commission Our Common Future (1987) Agenda 21 Bærekraftig utvikling

3

4

5

6

7

8

9

10 Om vannforsyning

11 Brussels Proposal for a Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources?

12

13 Om universell utforming (HMS)

14 Hovedmålsettingen med Direktiv om bygningers energiytelse Redusert primærenergiforbruk Redusert CO 2 - utslipp EU-Directive on the Energy Performance of Buildings (EPBD) 2002 European Climate Change Programme 2000 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 1997 EU-Directive to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE) 1993 Rio Earth Summit United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 Our Common Future World Commission on Environment and Development /RU!!

15 Directive on the energy performance of buildings (EPBD) vil heretter, i vesentlig grad, gi rammene for energikrav/energiytelse for bygninger i Norge. For at Direktivet skal kunne implementeres i Norge kreves ny lovhjemmel i Energiloven Hvilke lovendringer vil Stortinget komme med i denne sammenheng?

16 Spørsmålet om bruk og forsyning av energi i Norge har vært -og er - preget av betydelige målkonflikter Dette gir seg dessverre utslag i mye desinformasjon!

17 Det er ikke alltid like enkelt å avgjøre om desinformasjonen skyldes manglende innsikt eller om det er desinformasjon mot bedre vitende?

18 Bygningsenergidirektivet, Artikkel 1: Formål Formålet med dette direktivet er å fremme en forbedring av energiytelsen for (of) bygninger (ikke i bygninger slik det står i oversettelsene fra UD) i Fellesskapet, idet det tas hensyn til uteklima og lokale forhold samt krav til inneklima og kostnadseffektivitet. I Direktiv fastsettes krav med hensyn til: a) den generelle rammen for en metode for beregning av den integrerte energiytelsen (i) for bygninger, b) anvendelsen av minstekrav til energiytelsen (i) for nye bygninger, c) anvendelsen av minstekrav til energiytelsen (i) for eksisterende store bygninger som skal gjennomgå en større rehabilitering, d) energisertifisering av bygninger, og e) regelmessig kontroll av kjeler og klimaanlegg i bygninger samt en vurdering av varmeanlegg med mer enn 15 år gamle kjeler.

19 Energiytelse Begrepet energy performance er brukt 36 ganger i Directive on the energy performance of buildings (Direktiv om bygningers energiytelse) Energieffektivitet Begrepet energy efficiency er brukt 5 ganger i Directive on the energy performance of buildings

20 Energikrav = Energiytelse Direktivet forutsetter at energiytelsen oppvises ved de anbefalte indikatorer ifølge NS-EN og NS-EN ved bl.a. søknad om byggetillatelse og på Energisertifikatet

21 Sentrale, mandaterte standarder i forbindelse med Direktiv om bygningers energiytelse: NS EN Thermal performance of buildings Calculation of energy use for space heating NS EN Energy performance of buildings Overall energy use, CO 2 emission and definition on energy ratings NS EN Energy performance of buildings Method for expressing energy perfomance and for energy certification of buildings NS EN Heating systems in buildings Method for calculation of system energy reqirements and system efficiencies (13 separate dokumenter) NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data Innenfor vårt fagområde trenger vi også å bruke: NS EN Heating systems in buildings Method for calculation of the design heat load

22 Indikatorene for energiytelsen for bygninger som forutsettes brukt i Energisertifikatet ut fra EUs harmoniserte CEN-standard (NS-EN 15603) De EU-mandaterte, harmoniserte CEN-standardene i tilknytning til Direktiv om bygningers energiytelse setter rammene for de nasjonale forskriftene i hele EU/EØS-området. (Ref. Utsagn fra OED)

23 Faktorer og koeffisienter ved beregning av Primærenergiforbruk og CO 2 i energisertifikatet ut fra EUs harmoniserte CEN-standard: (NS-EN 15603)

24 Direktiv om bygningers energiytelse: Generell ramme for beregning (artikkel 3) av bygningers energiytelse: I denne beregningen skal det, når det er relevant, tas hensyn til den positive virkningen av følgende faktorer: a) aktive solenergisystemer og andre varme- og elektrisitetssystemer som er basert på fornybare energikilder b) elektrisitet fra kraftvarmeanlegg (CHP) c) fjernvarme- eller nærvarmeanlegg for oppvarming eller kjøling Dette kan bare realiseres ved planlegging i kommunene!

25 The Primary Energy concept according to EPBD and mandated EN-standards Primary energy use =DE(dh) PEF(dh) = f (x,y,z)) + DE(el) PEF(el) = f (x,y,z) =(Weighted delivered energy indicator (kwh/m 2 )) A C Delivered Energy (DE) dh +el (PEF might be PEF R or PEF T depending on purpose) ( A C = conditioned floor Area ) Net energy demand Primary energy calculated by PEF(x,y,z) Electricity use Distribution and Transmission(el) Energy carrier (z) Room heating Air heating Hot tap water End use Demand! + Heating systems Delivered energy (el) Delivered energy (dh) Distribution and Transmission (dh) CHP-plant Heat boilers Storage Generation Transformation Energy carrier (y) Energy carrier (x) Transportation Waste coll. Logging Extraction Processing Storage 2008/ 07/RU Calculating end use and losses byen standards worked out according to mandate from the EU Commission

26 Nye TEK (07) hadde opprinnelig ingen direkte sammenheng med Direktiv om bygningers energiytelse slik det ofte blir fremstilt fra flere aktører!

27 TEK 07 opererer med krav referert til BEREGNET Netto energibehov

28 !!!???

29

30

31 Fra Veiledningstekst til:?

32 Denne paragrafen forventes snart (?) å bli borte.

33 9-2. Varmeanlegg Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for faste installasjoner beregnet for oppvarming av byggverk. Varmeanlegg skal utføres slik at det oppnås forsvarlig sikkerhet mot brann, eksplosjon, forgiftning og forurensning. Det skal være slik at god energiøkonomi fremmes. Varmeanlegg skal dimensjoneres slik at romluftens temperatur ikke synker vesentlig ved ekstreme utetemperaturer. Varmeinstallasjoner skal utstyres med reguleringsutrustning slik at det ikke oppstår for høy romtemperatur, og slik at varmetilførselen kan reduseres når bygning eller deler av denne ikke anvendes.?

34 BEREGNET Netto energibehov (TEK 07) = BEREGNET Levert energi x systemvirkningsgrad BEREGNET Primærenergiforbruk = BEREGNET Levert energi x primærenergifaktor

35 Det antas at BEREGNET Levert energi vil bli vedtatt brukt som REFERANSEINDIKATOR i forbindelse med Energisertifikatet. Det betyr at Systemvirkningsgrad for energisystemene i bygningen må beregnes i samsvar med NS EN standardene. De mandaterte standardene åpner for å bruke både Levert energi og Målt energi på Energisertifikatet. Det er all grunn til å tro at Målt energi vil bli å finne på Energisertifikatet etter hvert.

36 Eksempel på beregning av virkningsgrader i samsvar med NS EN 15316:2007 standardene Eksempel 1: To-rørs varmesystem (VBV) med dimensjonerende Δθ=70-55 o (η str1 ) og radiatorer på yttervegg (η str2 ) og termostatventiler med P-regulering (1K). Rørføringer bare i oppvarmede rom og varmeforsyning (10 kw) ved fjernvarme. Systemvirkningsgrad: Reguleringsvirkningsgrad for radiatorer i rom: η ctr = Strålingsvirkningsgrad for radiatorer på yttervegg(η str2 ): η str = (η str1 + η str2 )/2 = ( )/2 = 0,94. Total virkningsgrad i rom: = 0.89 Virkningsgrad for abonnentsentral ut fra beregnet varmetap ifølge NS EN , Annex B ~ 0,98 Total virkningsgrad for varmesystemet i bygningen: 0, = 0,87 Eksempel 2: Direkte helelektrisk varmesystem med varmepaneler på yttervegg og termostatstyring med P-regulering (1K). Systemvirkningsgrad: Regulerings- og strålingsvirkningsgrad for varmepanel på yttervegg: η em = 0.91

37 Primærenergiforbruk (kwh/år) Primærenergiforbruk (kwh/år) Beregnede verdier for Primærenergiforbruk for en ny bolig med kwh/år levert energi ut fra de informative verdiene fra NS-EN Før reduksjon Med 25 % reduksjon 25 % reduksjon (TEK07) av behovet for varme i en norsk bolig med helelektrisk oppvarming vil gi en reduksjon i primærenergiforbruket fra ca til ca kwh/år Omlegging av 90 % av oppvarmingen av boligen fra elektrisitet til f.eks. biobrensel vil gi en reduksjon i primærenergiforbruket Før omlegging Etter omlegging fra ca til ca kwh/år

38 Resursenergiforbruk (kwh/år) Resursenergiforbruk (kwh/år) Beregnede verdier for Resursenergiforbruk for en ny bolig med kwh/år levert energi ut fra de informative verdiene fra NS-EN Før reduksjon Med 25 % reduksjon 25 % reduksjon (TEK07) av behovet for varme i en norsk bolig med helelektrisk oppvarming vil gi en reduksjon i primærenergiforbruket fra ca til ca kwh/år Omlegging av 90 % av oppvarmingen av boligen fra elektrisitet til f.eks. biobrensel vil gi en reduksjon i primærenergiforbruket Før omlegging Etter omlegging fra ca til ca kwh/år

39 CO2-utslipp (kg/år) CO2-utslipp (kg/år) Beregnede verdier for CO 2 -utslipp for en ny bolig med kwh/år levert energi ut fra de informative verdiene fra NS-EN % reduksjon (TEK07) av behovet for varme i en norsk bolig med helelektrisk oppvarming vil gi en reduksjon i CO 2 -utslippet Før reduksjon Med 25 % reduksjon fra ca til ca kg/år Omlegging av 90 % av oppvarmingen av boligen fra elektrisitet til f.eks. biobrensel vil gi en reduksjon i CO 2 -utslippet Før omlegging Etter omlegging fra ca til ca kg/år

40 NS 3031 er i stor grad en syntese av NS EN Thermal performance of buildings Calculation of energy use for space heating og NS EN Energy performance of buildings Overall energy use, CO 2 emission and definition on energy ratings

41 Utfordringen som ligger til grunn for Direktiv om bygningers energiytelse er: Energiressurser og miljøkonsekvenser i verdenssamfunnet? Hvor går/står? Norge?

42 Der er stor motstand mot Direktiv om bygningers energiytelse i mange fagmiljøer i Norge? Sett på bakgrunn av Norge som internasjonal miljøaktør, og den globale energi- og miljøproblematikken, er denne motstanden ganske spesiell! Motstanden er bemerkelsesverdig!?

43

44 Vi skylder Gro alt! Geminisenter Energiforsyning og Klimatisering av Bygninger

45 Vi kan skylde alt på Gro! Geminisenter Energiforsyning og Klimatisering av Bygninger

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Energieffektiv elektrisitetsproduksjon

Energieffektiv elektrisitetsproduksjon POLICY BRIEF Energieffektiv elektrisitetsproduksjon Analyse av energieffektiviteten til ulike former for elektrisitetsproduksjon i Norge ved hjelp av internasjonalt etablerte indikatorer www.cedren.no

Detaljer

Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy

Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy IEA Bioenergy ExCo 2003:02 Forord til den norske utgaven Denne publikasjonen er en direkte oversettelse

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene?

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer