PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Bikuben konferansesenter (gamle kantinebygg), Haukeland universitetssjukehus 18. juni 2015, kl styremøte Seminar for styremedlemer kl :30, framlegg ved Stener Kvinnsland - Spesialisthelsetenesta - nokre betraktningar - omvising i nybygg Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Ranveig Frøiland Signy Midtbø Riisnes Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Geir Arne Sunde Styreleiar Nestleiar DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Stener Kvinnsland Anne Sissel Faugstad Eivind Hansen Mona Høgli Nina Kandal Administrerande direktør Viseadministrerande direktør Økonomi- og finansdirektør Kommunikasjonsdirektør Referent 1

2 SAKLISTE UNDERLAG Sak 42/15 A Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlagt Sak 43/15 A Godkjenning av protokoll frå styremøte Vedlagt Sak 44/15 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 45/15 O Rapportering frå verksemda Vedlagt Sak 46/15 O Budsjett 2016 Vedlagt Sak 47/15 O Overordna risikostyring 2015 Vedlagt Sak 48/15 A Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd Vedlagt Sak 49/15 O Tilsetjing av ny administrerande direktør, orientering om prosess Vedlagt Sak 50/15 A Lønsregulering for administrerande direktør Stener Kvinnsland Vedlagt Sak 51/50 O Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Sak 42/15 A Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Sak 43/15 A Godkjenning av protokollen frå styremøtet 27. mai 2015 Protokollen vart godkjend og underskriven. Sak 44/15 O Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styremaktskrav 3. Oversikt over aktuelle høyringar 4. Senger for rushandsaming i Bergensområdet 5. Eldremedisin i Helse Bergen 6. Endringar i Bergen Teknologioverføring 7. Status om elektroleverandøren Enemona JCS på det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland. I juni 2011 lyste Helse Bergen ut konkurranse om elektroarbeid og teleinstallasjonar (Enterprise K401) i samband med byggjinga av Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland. 2

3 Helse Bergen ved prosjektkontoret fekk inn fem tilbod som alle vart evaluere i oktober/ november Med bakgrunn i tildelingskriteria i konkurransegrunnlaget vart Enemona JSC (heretter kalla «Enemona») valt som leverandør. Selskapet tilbau ein vesentleg lågare pris enn konkurrentane. Difor bad Helse Bergen selskapet om ei forklaring på kvifor prisen var så låg. Basert på forklaringa frå Enemona vurderte Helse Bergen, i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser, at den låge prisen ikkje kunne vera grunnlag for å avvisa tilbodet. I forklaringa stadfeste Enemona at selskapet ville fylgja norsk lovgjeving og forplikta seg til å halda den nasjonale tariffavtalen for elektrofaga. 12. august same året starta Enemona arbeid sitt på byggjeplassen. Helse Bergen har sidan gjennomført to kontrollar av løns- og arbeidstilhøva til selskapet sine tilsette. Kontrollane er vorte gjennomførde av OPAK, som er Helse Bergen sin SHA-koordinator (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på byggjeplassen. Dei har kontrollert utdanning, godkjenningar og arbeidskontraktar. I tillegg har dei kontrollert butilhøve. Dokumentasjon frå kontrollane vart lagt fram i møte med El- og It-forbundet i Hordaland. Kontrollane har ikkje avdekt kritikkverdige tilhøve. Helse Bergen fekk i slutten av mai brev frå Enemona der selskapet gav beskjed om at det ikkje er i stand til å oppfylla kontrakten. 8. juni møtte Helse Bergen representantar for Enemona. I dette møtet gjentok Enemona at selskapet ikkje var i stand til å oppfylla sine forpliktingar i samsvar med kontrakten. Etter dette møtet bad Helse Bergen Enemona om å koma tilbake med ei nærare forklaring same dagen. Helse Bergen har ikkje høyrt noko meir frå Enemona korkje denne dagen eller sidan. Den 12. juni sende Helse Bergen varsel om heving av kontrakten. Frist for å svara på hevingsvarselet vart sett til 18. juni kl. 14. Same dagen som hevingsvarselet vart sendt varsla Helse Bergen Arbeidstilsynet om situasjonen. Nokre timar seinare var Arbeidstilsynet på plass på byggjeplassen. Helse Bergen har ikkje på noko tidspunkt hatt grunn til å tru at tilsette i Enemona har vore utsett for kritikkverdige tilhøve. Helse Bergen har heile vegen hatt god dialog med prosjektleiaren på byggjeplass. Det har ikkje vore nokon indikasjonar på regelbrot. Helse Bergen har gjennomført kontrollar og gjort krav på nødvendig dokumentasjon, slik føretaket også gjer i andre avtaletilhøve. Desse kontrollane har ikkje avslørt kritikkverdige tilhøve. Styret i Helse Bergen tek meldingane til orientering. 3

4 Sak 45/15 O Rapportering frå verksemda per mai 2015 Den økonomiske utviklinga er etter fem månader lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt i somatikk og høgare kostnad til medikament. I psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er også aktiviteten lågare enn planlagt hittil i år. I barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten litt høgare enn planlagt. Styret i Helse Bergen tek saka til orientering. Sak 46/15 O Budsjett 2016 Førebuinga av arbeidet med budsjett for 2016 er starta i Helse Bergen. I den samanheng er det utarbeidt eit kort notat til styret om forventa råmer og utfordringar som skal handterast. Helse Vest RHF drøftar førebelse budsjettråmer for helseføretaka i møtet sitt Saksunderlaget for styresak 060/15 i styret for Helse Vest RHF vart lagt ved sakspapira. Budsjett 2016 vil verta fast sak på alle styremøta i Helse Bergen hausten Det vert lagt fram ein konkret framdriftsplan for budsjettarbeidet i neste styremøte. Styret i Helse Bergen tek gjennomgangen av råma for budsjett 2016 til orientering. Sak 47/15 O Overordna risikostyring 2015 Helseføretaka skal årleg gjennomføra risikovurdering av minimum fire overordna styringsmål som skal fylgjast særskilt opp gjennom året. Helse Vest vil årleg definere minimum to av desse måla, som skal vera felles for sjukehusføretaka i regionen. Føretaka må sjølve definera minst to eigne verksemdsspesifikke styringsmål (Reviderte retningslinjer for risikostyring, styresak 134/13 B). Felles styringsmål og delmål i 2015 for Helse Vest er: Hovudmål 1 Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest, skal halverast innan Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjent i resten av organisasjonen. 2. Tiltak i programmet vert implementerte lokalt i helseføretaka så snart dei vert overleverte frå prosjekt til linje. 4

5 Hovudmål 2 Helse Vest har eit kvalitativt godt og heilskapleg behandlingstilbod i psykisk helsevern og rusbehandling/tsb. 1. I psykisk helsevern og rusbehandling/tsb får pasientane tilfredsstillande oppfylgjing for å sikra kontinuitet og for å unngå brot i behandlinga. 2. Pasientar med samtidig rusliding og psykisk liding får eit samordna og integrert behandlingstilbod. 3. Barn og unge som har behov for det, vert møtte med tidleg hjelp tilpassa situasjonen deira. 4. Det skal vera større vekst i psykiatri og rus enn i somatikk (Den gylne regel). Hovudmål 3 Redusert venting for diagnostikk og behandling i Helse Vest. 1. Faglege retningslinjer og standardiserte pasientløype skal implementerast (ref. m.a. pakkeløyper kreft). 2. Flaskehalsar i pasientbehandlinga, og konkrete tiltak for å avhjelpe dei, skal identifiserast. 3. Det skal visast tiltak for betre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved operasjonsstover vert utnytta så optimalt som mogeleg gjennom døgnet. 4. Tiltak i prosjektet «Alle møter» skal implementerast. Helse Bergen har valt to verksemdsspesifikke styringsmål med tilhøyrande delmål: Hovudmål 4 Betre omdøme, auka pasientmedverknad og tilgjengeleg. Leveransane i Etikk og kommunikasjonsprogrammet skal implementerast i føretaket. Hovudmål 5 Smittevern og antibiotikabruk skal vera på agendaen i det daglege arbeidet i dei kliniske einingane. Handlingsplan for «smittefritt» skal implementerast i føretaket. 1. Styret i Helse Bergen tek oppsummeringa av 1. tertial av overordna risikostyring i 2015 til orientering. 2. I tråd med «Retningsliner for risikostyring i Helse Vest», bed styret om å få ei statusorientering etter 2. tertial og ei oppsummering av måloppnåing for heile året. 5

6 Sak 48/15 A Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd Saka om nytt Barne- og ungdomssjukehus i Helse Bergen trinn 2, hadde ikkje vore lagd fram for føretaket sitt arbeidsmiljøutval (FAMU), og vart difor utsett til ho har vore føre. Saka vil verta drøfta med arbeidstakarorganisasjonane den 23. juni 2015 og i FAMU den 24. juni For endeleg vedtak vil styret i Helse Bergen halda eit ekstraordinært styremøte per telefon den 25. juni 2015, kl Saka vart klargjord på dette møtet. Sak 49/15 O Tilsetjing av ny administrerande direktør, orientering om prosess I styresak 30/15 fekk styret orientering om at administrerande direktør Stener Kvinnsland hadde meldt at han ynskjer å slutta i stillinga si 1. september Styret vedtok at administrasjonen skulle starta arbeidet med å inngå avtale med leverandør av ekstern rekrutteringsbistand. Vidare sette styret ned eit tilsetjingsutval samansett av styreleiar og tre av styremedlemene. Tilsetjingsutvalet har starta arbeidet, og føretaket har inngått ein avtale om støtte til rekrutteringa. Arbeidet har som mål å tilsetja administrerande direktør den 30. september Styret har etter Lov om helseføretak ansvar for at føretaket til kvar tid har ein person som er ansvarleg for den daglege leiinga av verksemda. Stener Kvinnsland sluttar den 1 september. Det er derfor naudsynt å konstituera ein leiar i tida fram til ny administrerande direktør overtek. 1. Styret tek saka til orientering. 2. Styret gjev styreleiar fullmakt til å konstituera viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad som administrerande direktør fram til det tidspunktet ny direktør tek til. Sak 50/15 A Lønsregulering for administrerande direktør Stener Kvinnsland Stener Kvinnsland har vore tilsett som administrerande direktør i Helse Bergen sidan I arbeidsavtalen til Kvinnsland heiter det at løn og tilleggsytingar vert vurderte årleg, pr Lønsoppgjeret for 2015 i Helse Bergen er no i ferd med å verta sluttført. For organisasjonane i LO, YS og SAN er lønsoppgjeret avslutta. Nye lønsvilkår for organisasjonane i UNIO er ferdig forhandla, men ikkje endelig godkjende. For organisasjonane i Akademikarane er det avtalt avsluttande forhandlingar 17. juni Det er venta at lønsauken i spesialisthelsetenesta vert på om lag 2,7 % dette året. Løna til administrerande direktør Stener Kvinnsland vert regulert med 2,5 % frå den 1. januar

7 Sak 51/15 O Eventuelt Neste styremøte er 30. september Skriv og meldingar Fylgjande skriv og meldingar er sende ut til styret: Årshjul for styret i Helse Bergen Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 6. mai 2015 Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 6. mai 2015 Brevkontroll med helseføretak i helseregion Vest Svarbrev og vedlegg om krav stilt i pasientjournalloven 7 Fylgjande skriv og meldingar vart lagde fram i møtet: Prospekt av Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2 - forprosjekt 7

8 30. september Ranveig Frøiland Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Ann-Margrete Bollmann Arvid Langeland Karen-Anne Stordalen Irene Hopsdal Geir Arne Sunde 8

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 23.04.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer