GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune"

Transkript

1 GAMLEVEGEN 32 KLØFTA Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune Prisantydning: ,- Eiet tomt på ca m² Grunnflate bygninger 1411 m²

2 FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Næringsmegling AS., Oslo Sidsel Gade Mobil: Fullmektig: Liv B. Hansteen Mobil: PRISANTYDNING KR ,- Omkostninger kr ,- *Totalkostnad kr ,- *Totalkostnaden er stipulert BTA 1411 m² for total bygningsmasse OPPFØRT EIENDOMSTYPE / EIEFORM Eiendomstomt BELIGGENHET Eiendommen har en sentralt beliggenhet på Kløfta i Ullensaker kommune med adresse Gamleveien 32, 2040 Kløfta med svært god kommunikasjon via buss og tog til Gardermoen og Oslo. Avstand: 35 km til Oslo og 10 km. til Jessheim ADKOMST 35 km fra Oslo Sentrum, ca 26 min. Fra Oslo sentrum: Kjør E6 mot Gardermoen. Følg skilt mot Kongsvinger, Kløfta BYGNINGSMASSE I alt 8 bygninger med følgende areal. (bygningsnummer jfr. kart som er lagt som vedlegg) Bygning 2 Garasjebygg på 45 kvm grunnflate Bygning 3 Lemmebrakke 320 kvm grunnflate Bygning 4 Sendestasjon 223 kvm grunnflate Bygning 5 Sendebygning 647 kvm grunnflate Bygning 6 Aggregathus på 45 kvm grunnflate Bygning 7 Garasjebygg 48 kvm grunnflate Bygning 8 Garasjebygg 25 kvm grunnflate Bygning 9 Vannbunker 63 kvm grunnflate Kart oversikten på side 4 viser oversikten over inventarnummer (bygningsnummer) EIENDOM GNR. 18, BNR. 13 I ULLENSAKER KOMMUNE Eier/hjemmels-haver: Staten v/forsvarsdep. Forvaltes av Forsvarsbygg REGULERING Eiendommen er regulert til : " Spesialområde m/ undertekst 1 - Område for forsvaret. II Buffersone. Eiendommen er også underlagt kommunedelplan for Kløfta og er avsatt til forsvarsformål. Eiendommen omfattes av Landsvernplanen for Forsvaret. Kontakt megler for å få utlevert kopi av kommuneplan. TOMT Eiendomstomt på ca m2. Areal oppgitt er hentet fra matrikkelen/ eiendomsbasen. Tomten er tilnærmet flat og har god adkomst. RADON Det er ikke foretatt radonmåling på eiendommen. VISNING kl kl kl Budfrist kl ØKONOMI Verditakst: ,- Omkostninger: 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen I tillegg kommer kr. 525,- for tingl. av skjøte og for tingl. av pantedokument.

3 FAKTA OM EIENDOMMEN NØKLER Dersom det forefines systemnøkler, blir disse byttet før overtagelse. Alle eksisterende/øvrige nøkler blir overlevert kjøper. Nøkler kan være på avveie og kjøper oppfordres derfor til å bytte låssystemer for egen regning etter overtagelse. MILJØ Miljøsanering av Kløfta Sendestasjon: Det gjennomføres en miljøsanering av grunnen for å ivareta eventuelt fremtidig boligformål dersom det skulle bli et scenarieo. Grunnundersøkelsesrapporten fra Multiconsult datert 9. mai 2014 vedlegges. Hovedmomenter: - Eiendommen er noe forurenset ihht vedlagte rapport - All forurensing som overstiger normen for boligformål fjernes. Dette innebærer masser i tilstandsklasse 3 og oppover i toppjord(0-1m) og masser i tilstandsklasse 4 og oppover i dypereliggende jord (>1 m). - Oppgravde områder fylles med rene masser så terrengformasjoner forblir uendret og såes med gressfrø. - Miljøsaneringen utføres med ferdigstillelse i løpet av Tiltaksplan utleveres på forespørsel, da denne ikke var klar før utarbeidelsen av salgsoppgaven. HISTORIKK Forsvarets radiostasjon på Kløfta ble etablert av den tyske hær i 1943 og var hovedradiostasjon for okkupasjonsstyrkene i Sør- Norge under annen verdenskrig. Anlegget besto av rødmalte lembrakker og var forsøkt kamuflert som et gårdstun. Etter krigen fortsatte Televerket radiovirksomhet her fram til 1950, da Hærens samband overtok stasjonen og foretok moderniseringer. Stasjonen var i drift fram til 2007 men deretter fjernstyrt. Anlegget har militærhistorisk verdi på grunn av sin sentrale posisjon i både tysk og norsk radiovirksomhet. Det tette bygningsmiljøet har historiske, miljømessige og pedagogiske kvaliteter. VERN Fem av bygningene omfattes av verneklasse 2 i Landsverneplan for Forsvaret. Bygninger og anlegg i verneklasse 2 er ikke foreslått fredet etter kulturminneloven, men er underlagt et selvpålagt statlig vern i kraft av landsverneplanen og kgl.res Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar. Bygningene anbefales regulert til hensynssone med bevaringsformål etter plan- og bygningsloven. Etter avhending skal alle endringer som berører verneinteressene vurderes av fylkeskommunens kulturminneenhet. Følgende tekst skal tinglyses: "Bygninger i verneklasse 2 har verneverdig eksteriør og utvalgte interiører, se nedenfor. Nåværende og fremtidige eiere forplikter seg til å innhente tillatelse fra kulturminnemyndigheten i forbindelse med endringer av overflater og konstruksjoner, utskifting av bygningsdeler som paneler, vinduer, taktekking etc. Likeledes skal alle endrings- og nybyggingsplaner, samt utomhusplaner, godkjennes av antikvarisk myndighet. Denne heftelsen kan ikke avlyses uten samtykke fra Riksantikvaren. Bygningene 0006 Aggregathus fra 1957 og 0631 Vannbunker fra 1943 har kun vern av eksteriøret. Tre bygninger har i tillegg verneinteresser knyttet til deler av interiørene. Bygningenes eksteriør, inklusive voller og terrengbehandling over bunkere, skal bevares. Bygning 0003 Rødbrakka fra 1943 er svært intakt både utvendig og inne, men teknisk utstyr er fjernet. I interiøret skal opprinnelige bærekonstruksjoner, bærevegger og trapp bevares. Videre skal opprinnelige panelte himlinger bevares og eksponeres. Bygning 0004 Radiostasjonen fra 1963 er svært karakteristisk med underjordisk bunker skjult under gressvoll. Interiøret er sterkt endret, og teknisk utstyr fjernet. Verneinteressene i interiøret begrenser seg til trapperom med omliggende betongvegger, jerndører, spiraltrapp og teknisk utstyr i rommet. Hovedtavla i kjeller omfattes ikke av vernet, men bør om mulig bevares som en rest av det tekniske utstyret" Bygning 0005 Radiostasjonen fra 1943 er betydelig endret, med nye vinduer og dels ny kledning samt innvendig modernisering. I interiøret skal bærende konstruksjoner, bærevegger og to trappeløp bevares. Eiendommen eies i dag av Forsvarsbygg og er ledig uten kjøper/bruker. I Kommunedelplan for Kløfta , vedtatt 2012, er eiendommen avsatt til hensynssone kulturmiljø med bruksformål Forsvaret. Ny eier må påse å omregulere eiendommen til annet bruk, som også ivaretar bevaringsinteressene. Det gjøres oppmerksom på at kjøper bærer all risiko for å innhente offentlige tillatelser ifht. restaurering / endring av eksisterende bygningsmasse.

4

5

6 FAKTA OM EIENDOMMEN BEBYGGELSE Byggeår: BTA/BRA: 1411 m2 for alle bygninger Energimerking: G Ferdigattest: Det foreligger ikke ferdigattest BESKRIVELSE Bygningsmassens består av forskjellige tekniske installasjoner og er ikke funksjonstestet. Bygningsmassen fremstår med varierende standard og vedlikeholdsetterslep. Følgende rapporter er innhentet: Miljøteknisk grunnundersøkelse datert 9. mai 2014 fra Multiconsult. VEI, VANN, AVLØP: Reinertsen har sjekket tilstand på ledningsnett for vann, spillvann (avløp) og overvann (drenering og takvann). Anlegget er plugget/terset ihht påkrav fra kommunen. Det oppfordres til å sette seg godt inn i denne rapporten og ny kjøper må påregne å bekoste delvis eller full rehabilitering av vann og avløp. Rapport datert vedlegges eller fås v/henvendelse til megler. Ullensaker kommunen har opplyst at eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp. Grensesnitt er merket i Reinertsen sin rapport. OPPGJØR/OVERTAKELSE Oppgjør ved overtagelse av eiendommen. KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet. DIVERSE: Lyd fra metalltak: Eiendommen har sorte blikktak hvor det oppstår lyd i solskinn og i regn. Eiendommen har stått tom og ikke vært i bruk på flere år. Eiendommen har ikke blitt bebodd av selger og interessenter oppfordres derfor til å undersøke eiendommen grundig gjerne med fagkyndig før inngivelse av bud. UTLEIE For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis. PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Knut Østhagen mobil Erlend Settemsdal mobil OPPDRAGSNUMMER FINANSIERING Privatfinansiering. VEDLEGG Verditakst Rapport for VA Anlegg fra Reinertsen Miljørapport fra Multiconsult Kart over tomt/inventar Matrikkelutskrift Megleropplysninger fra kommunen Kopi av grunnbok og aktuelle servitutter Energiattest Kjøpekontrakt Budskjema OPPRETTET SALGS OG BETALINGSVILKÅR: Eiendommen selges i henhold til de rutiner som er gitt av Forsvarsdepartementet samt avhendingsinstruksen for salg av statlig eiendom. Kjøper kan ikke påberope at det foreligger mangler iht avhl 4-17 og Avhl.! 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas forbehold om at det foreligger offentligrettslige krav, jfr. avhl 3-2, annet ledd. AREAL Eiendommen er oppmålt av takstmann og ikke kontrollert av megler/selger. Taksmannen har beregnet kun grunnfalte i tilknytting til antatt utleibart areal. Se arealoversikt i takst / tabell. HEFTELSER Iflg. tinglyst servitutt av er det full gjerdeplikt mot hovedbølet (gnr. 18, bnr. 4).

7

8 VIKTIG INFORMASJON FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. KONTRAKTSFORHOLD Utkast til kjøpekontrakt vedlegges BUDGIVNING BUDFRIST 25. AUGUST 2014 KL. 12 SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg ved underskrift av avtalen( som den er ). Avhl 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl 3 7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl 3-9, siste punktum). Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl 4-17 og Avhl 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jf avhl 3 2, annet ledd.

9

10

11

12 VERDITAKST AV DEL AV EIENDOMMEN Gamleveien 32 Gnr. 18, bnr. 13 Ullensaker kommune Juli, 2014 Dokument nr:

13 Innholdsfortegnelse Mandat... 3 Eiendommens betegnelse... 3 Beliggenhet... 4 Markedsutvikling... 4 Befaring... 4 Dokumenter... 4 Forutsetninger... 5 Regulering... 6 Tomt Bebyggelse Miljøforhold Leieforhold Markedsleie Ledighet Driftskostnader Netto leie Avkastningsverdi Utbyggingspotensial Forutsetninger tomteverdi Verdi utbyggingspotensial Markedsverdi Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 2 av OSLO Fax:

14 VERDITAKST AV EIENDOMMEN GAMLEVEIEN 32, GNR 18, BNR 13 ULLENSAKER KOMMUNE JULI, 2014 MANDAT: Verditakst AS er av Skifte Eiendom v/ Eli Heggelund blitt anmodet om å foreta en verditaksering av ovennevnte eiendom. EIENDOMMENS BETEGNELSE: Verditakseringen omfatter eiendommen gnr. 18, bnr. 13 i Ullensaker kommune. Eiendommen er bebygget med et anlegg benyttet som radiostasjon for hæren. I henhold til opplysninger fra oppdragsgiver samt databasen til Norsk Eiendomsinformasjon AS, Eiendomsregisteret à jour pr , er det følgende opplysninger om hjemmelshaver: Øvrige opplysninger om hjemmelsforhold er ikke innhentet. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 3 av OSLO Fax:

15 BELIGGENHET: Eiendommen ligger på Kløfta. MARKEDSUTVIKLING: Ullensaker kommune er en attraktiv kommune for næringslivet. Det er etablert mye ny næringsvirksomhet og svært mange arbeidsplasser i kommunen i kjølevannet av etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i Det er avsatt store arealer til næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan. Områder avsatt til boligbygging fremkommer av kommuneplanens arealdel. Ullensaker kommune har for tiden ingen kommunale boligtomter til salgs. BEFARING: Eiendommen ble besiktiget Tilstede ved befaringen var: fra Skifte Eiendom fra Verditakst AS : Bjørn Vegard Løkstad og Erik Johannessen : Alexander Conradi-Larsen og Ole C. Torgersen DOKUMENTER: Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver: Avtale om spillvannsledning (gnr 18, bnr 4) Avtale om bardunfeste (gnr 17, bnr 6) Avtale om fundament og bardunfeste (gnr 18, bnr 1) Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 4 av OSLO Fax:

16 Avtale om overvannsledning (gnr 17, bnr 6) Avtale om spillvannsledning (gnr 18, bnr 8 og gnr 17, bnr 5) Avtale om vannledning (gnr 18, bnr 8) Fylkesmannen Oslo og Akershus, stadfesting av reguleringsplan Inventarbeskrivelser (bygninger) Målebrevskart 18/13 Målebrevskart 17/6 Bolig- / leilighetsdata Kart, oppmåling og skylddelingsforretning Reguleringskart Kartutsnitt m/ buffersone Kjøpekontrakt gnr 18, bnr 4 Skisse over kloakktrasè Kommunedelplan for Kløfta Reguleringsplan for hærens Radiostasjon Kløfta Særutskrift for Ullensaker kommunestyre Tilleggsopplysninger iht mail av Notat datert utført av Reinertsen Verditakst AS har i tillegg innhentet følgende informasjon: Norsk Eiendomsinformasjon AS, Eiendomsregisteret ajourført pr , angående hjemmelsinformasjon Kommunedelplan for Kløfta Opplysninger ifm eiendommen i møte med Ullensaker kommune v/ Øystein Ellingsen Opplysninger ifm eiendommens vernebestemmelser i mail fra Ullensaker kommune v/ Ola H. Fjeldheim FORUTSETNINGER: Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: - eier stiller seg positiv til salg av eiendommen - eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode - en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt p.g.a. "spesielle interesser" - opplysninger som oppdragsgiver er kjent med og som har betydning for verdifastsettelsen av eiendommen, kommer oss i hende og er korrekte og uttømmende Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 5 av OSLO Fax:

17 - Verditakst AS har ikke innhentet økonomiske data om den enkelte leietaker eller vurdert leietakers soliditet - Verditakst AS har ikke målt opp bebyggelsen, kontrollert fundamentering, eller kontrollert hvorvidt det er asbest i bygningene - Verditakst AS har ikke fått fremlagt ferdigattest eller kontrollert om det foreligger brannpåbud, offentlig påbud, eller om dagens bruk er tillatt - Verditakst AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller eventuelle ledningsnett i grunnen REGULERING: Eiendommen er regulert til: Spesialområde m/ undertekst I Område for forsvaret. II Buffersone Eiendommen er også underlagt kommunedelplan for Kløfta og er avsatt til forsvarsformål. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 6 av OSLO Fax:

18 Eiendommen omfattes av Landskapsverneplan for Forsvaret; vi gjengir fra Verneplanen følgende: Fysisk miljø Radiostasjonen ligger på Kløfta i Ullensaker kommune, ca. én mil sør for Jessheim. Landskapet er lett kupert med store åpne områder avbrutt av tette furulunder. Radiostasjonen var i utgangspunktet forsøkt kamuflert som et gårdstun, der den opprinnelige radiosenderen skulle minne om en låve. I tillegg var det to brakker med arker hvorav kun den ene står i dag (inv.nr. 0003). Rødbrakka har, bortsett fra nytt tak, høy opprinnelighet. I etterkrigstida er det kommet til en ny kombinert administrasjonsbygning og radiosender (inv.nr. 0004) som bryter anleggets tunform. Anlegget var omgitt av nærforsvarsstillinger, men disse er i dag borte. Den opprinnelige radiostasjonen (inv.nr. 0005) har gjennomgått en del endringer i eksteriør og interiøret i endeseksjonene. Bygningen har fått nye vinduer, på østsiden er det satt inn ny port og det er lagt nytt gulv i endeseksjonene. Midtseksjonen har imidlertid bevart den opprinnelige kledningen, kabelinngangene i veggen, kabelgraver i gulv og forsterkede partier i gulvet der radiosenderne sto. Tyskerne anla et vannbasseng i bunker (inv.nr. 0631) som ble brukt til kjøling av rørene i kortbølgesenderen og som ferskvannsbasseng. Bunkeren er fremdeles i bruk som vannreservoar i tilfelle brann. Historikk Den opprinnelige radiostasjonen, inv.nr : Tyskerne anla radiostasjonen på Kløfta. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 7 av OSLO Fax:

19 : Ved fredsslutningen overtok politistyrkene som kom fra Sverige stasjonen, før Televerket fortsatte radiovirksomheten fra høsten 1945 og fram til ca Televerket flyttet de to tyske 20 kw senderne til Jeløya der de ble brukt i forbindelse med NRKs utenlandssendinger. Ca. 1950: Hærens samband overtok stasjonen. Det ble da installert opprinnelige tyske kortbølgesendere for kommunikasjon mellom Hærens overkommando og distriktskommandoene. En av brakkene som var lik dagens Rødbrakka (inv.nr. 0003) ble revet. Ca. 1958: Mot slutten av 1950-tallet fikk stasjonen nytt kortbølgeutstyr for morse og fjernskrivning. Signalene ble fjernstyrt fra sambandssentralen på Akershus festning. 1963: I 1961/62 ble det satt i gang arbeid med en ny radiostasjon på Kløfta. Bunkeren og huset over sto ferdig i /73: Stasjonen overført til FKS på Holmenkollen. 1989: Antenneparken byttet ut. 1992/93: Bunkeren renovert. 2007: Anlegget brukes fremdeles som kortbølgesender, men fjernstyres i dag fra Forsvarskommando Sør-Norge utenfor Stavanger. Vern Verneklasse: 2 Totalt ant. inv.: 29 Ant. inv. m/vern: 5 Bygninger med verneområde Radiostasjonen på Kløfta var hovedradiostasjon for de tyske styrkene i Sør- Norge under annen verdenskrig. I etterkrigstida har stasjonen vært sentral i sambandet mellom hærledelsen og distriktskommandoene. Bygningene har gjennomgått en del endringer, både i eksteriør og interiør. Som helhet er imidlertid bygningsmiljøet godt bevart. Nybygget viser videreføringen av den opprinnelige aktiviteten og utviklingen innen radioteknologi med nye krav til sikkerhet. Bygningene har på grunn av deres sentrale posisjon i både tysk og norsk radiovirksomhet militærhistorisk verdi. Det tette bygningsmiljøet og den fortsatte funksjonen gir stedet miljø- og pedagogiske kvaliteter. Bevaringen omfatter bygningenes eksteriør og i noen tilfeller også interiør, og området innenfor grensene for Forsvarets eiendom. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 8 av OSLO Fax:

20 Vannbunker, inv.nr Kabelgraver i gulv, inv.nr Vi siterer også Ullensaker kommune kulturkonsulent Ola H. Fjeldheim som opplyser: Fem av bygningene omfattes av verneklasse to, som tilsier: «Klasse 2 omfatter bygninger og anlegg som ikke vil bli fredet etter kulturminneloven. Alle endringer og tiltak skal godkjennes av FBT. Sakene skal kun oversendes RA dersom bygningene og anleggene inngår i makeskifter, de ønskes revet eller solgt eller tatt ut av landsverneplanen.» Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 9 av OSLO Fax:

21 Som du ser av verneplanen anbefales tre av bygningene bevart utvendig og innvendig, to andre kun utvendig. Det er Forsvarets/Skiftes ansvar å påse at disse verdiene ivaretas når eiendommen skal selges. Fra kommunens side er det pr i dag ingen vernekrav. Imidlertid vil det være slik at vi trolig, men ikke sikkert, at vi vil ønske at noen eller alle disse verdiene sikres når området skal reguleres. I sitt mest ekstreme tilfelle kan dette bety at tre av bygningene skal være som de er både ut- og innvendig, mens to andre ikke kan endres utvendig. Det mest sannsynlige er imidlertid at vi stiller krav om at bygningene ikke rives, men at endringer ellers vil være ok. Jeg kan ikke si noe sikkert om dette uten å ha befart eiendommen ekstra morsomt blir det at jeg er rådgivende konsulent her på huset, dvs at jeg mener noe som saksbehandleren kan velge å ta mer eller mindre hensyn til. Jeg prøver å gå inn så tidlig som mulig å gi så konkrete råd som mulig, men endelig avklaring kommer først ved regulering. Vernespørsmålet avhenger mao først og fremst av hva Forsvaret foretar seg, deretter av en prosess som er en del av et reguleringsarbeide. TOMT: Tomten er i henhold til opplysninger fra Norsk Eiendomsinformasjon AS på m². Tomten er tilnærmet flat og har god adkomst. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 10 av OSLO Fax:

22 BEBYGGELSE: Bygningsmassen er oppført i perioden ca Bygning nr 2: Garasjebygg. Grunnflate 45m² (anslått) Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 11 av OSLO Fax:

23 Bygning 3: Lemmebrakke i 1 ½ etasje. Betongfundament. Tak tekket m/ bølgeeternitt. Grunnflate: ca 320 m². Bygning nr 4: Sendestasjon. Bygning oppført i delvis 2 etasjer. Bygningen har delvis saltak delvis tak overdekket m/ jordmasser. Ventilasjonsanlegg m/ kjølebatteri. Grunnflate: 223m² Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 12 av OSLO Fax:

24 Bygning nr 5: Senderbygning 1 ½ bygg uten kjeller. Sydlig del av bygningen er oppvarmet via vannbåren varme (gassfyring). Nordre del av bygningen er oppvarmet elektrisk via panelovner. Rulleport (280 cm x 235 cm). Grunnflate 642m². Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 13 av OSLO Fax:

25 Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 14 av OSLO Fax:

26 Bygning nr 6: Aggregathus. Grunnflate ca 45m². Bygget er oppført med betongvegger. Bygning nr 7: Garasjebygg. 3 porter. Grunnfalte ca 48m². Bygning nr 8: Garasjebygg. Grunnflate ca 25m² (anslått). Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 15 av OSLO Fax:

27 Bygning nr 9: Vannbunker. Grunnflate ca 63m². Tekniske installasjoner: Bygningsmassens forskjellige tekniske installasjoner er ikke funksjonstestet. Avløp- og spillvannsledninger er koblet ut. Totalinntrykk: Bygningsmassen fremstår med varierende standard og vedlikeholdsetterslep. MILJØFORHOLD: Forurensninger i grunnen: Det er ved befaring og skjønnsmessige vurderinger ikke avdekket noen potensielle forurensninger. KLIF har i sin database ikke registrert noen form for forurensing ved eiendommen. Ovennevnte undersøkelser er ingen garanti for at forurensninger ikke kan forekomme, hvis en slik garanti ønskes må mer omfattende kartlegging gjennomføres. Miljøsanering av Kløfta Sendestasjon: Det gjennomføres en miljøsanering av grunnen for å ivareta eventuelt fremtidig boligformål dersom det skulle bli et scenarieo. Grunnundersøkelsesrapporten fra Multiconsult datert 9. mai 2014 vedlegges. Hovedmomenter: - Eiendommen er noe forurenset ihht utarbeidet rapport - All forutrensing som overstiger normen for boligformål fjernes. Dette innebærer masser i tilstandsklasse 3 og oppover i toppjord(0-1m) og masser i tilstandsklasse 4 og oppover i dypereliggende jord (>1 m). - Oppgravde områder fylles med rene masser så terrengformasjoner forblir uendret og såes med gressfrø. - Miljøsaneringen utføres med ferdigstillelse senest Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 16 av OSLO Fax:

28 LEIEFORHOLD: De vurderte bygninger er i dag ikke utleid. MARKEDSLEIE: Eiendommen er vurdert med markedsleie. Markedsleie vil si hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med lokalene ledige. Markedsleie er etter Verditakst AS sitt syn ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leie som flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke markedsleie. Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med 100 % KPI hvert år. En ordinær leiekontrakt forutsetter at leietaker dekker den arealmessige andel av felleskostnader til drift, vedlikehold og kommunale avgifter. Innenfor eget areal dekker leietaker bl.a. kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold. Markedsleie: Bygning Areal (grunnflate) m ² Leie pr. m²/år kr Årlig leie kr Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Sum Det legges til grunn at alle måleverdige arealer (måleverdige arealer er definert i NS 3940) inkluderes i leiearealene, også tekniske rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA. LEDIGHET: Markedet er i balanse når ledighet/leiesvikt er mellom 4-6 %. Ledigheten / leiesvikten for den vurderte eiendom vurderes til 20% Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 17 av OSLO Fax:

29 DRIFTSKOSTNADER: Det er lagt til grunn at det inngås ordinære leiekontrakter som forutsetter at gårdeier bl.a. dekker følgende driftskostnader administrasjon forsikring eiendomsskatt utvendig vedlikehold periodisk vedlikehold/utskiftninger av vesentlige tekniske anlegg Holtes Forvaltningsnøkkel (2012 utgave) oppgir for lagerbygg følgende årlige FDV kostnader pr. m² (BTA): Lav: ca. kr 240,- Middels: ca. kr 363,- Høy: ca. kr 562,- Gårdeiers andel av totale årlige FDV kostnader, er ca. 25 % av totale FDV kostnader, forutsatt normal bruk av lokalene. Gårdeiers andel av årlige driftkostnader er vurdert mot: nøkkeltall fra Holtes Forvaltningsnøkkel leiekontraktens utforming med tanke på leietakers andel av FDVkostnader Verditakst AS egne erfaringstall eiendommens tilstand og arealfordeling Med basis i ovennevnte vurderes gårdeiers andel av årlige driftkostnader for denne eiendommen å være ca. kr 50 pr. m² BTA NETTO LEIE: Markedsleie: kr Vurdert leie: kr Den vurderte leien er basert på markedsleie Netto leie er vurdert til: Vurdert bruttoleie kr Antatt ledighet/leiesvikt 20 % kr = Redusert bruttoleie kr Vurdert eiers driftskostnader kr 50 m 2 /år kr = Netto leie kr Avrundet til kr Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 18 av OSLO Fax:

30 AVKASTNINGSVERDI: Dagens avkastningsverdi fastsetter markedsverdien for eiendommen slik den på befaringsdagen fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til: eiendommens beliggenhet og eksponering tomten bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand bygningens innemiljø bygningens effektivitet bygningens tilpasningsdyktighet og fleksibilitet leiekontrakter Dagens leiekontrakter er vurdert i relasjon til dagens markedsleie og etter følgende kriterier: leieinntekter reguleringsmuligheter varighet på leiekontraktene leietakersammensetning driftskostnader Krav til kapitaliseringsrenten er vurdert mot: realrente forretningsmessig risiko attraktivitet i markedet Ut fra en samlet vurdering er kapitaliseringsrenten vurdert til 10,0 % Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: kr * 100 / 10,0 = kr Avrundet til: kr UTBYGGINGS- POTENSIAL: Ved vurdering av utbyggingspotensialet tas det hensyn til tomtens bebyggelighet, eiendommens og områdets regulering og til den tomteutnyttelse som eventuelt faktisk har funnet sted i omliggende områder. Ved vurdering av disse parametrene antas en påregnelig utnyttelse for eiendommen. Verditakst AS har i møte med Ullensaker kommune v/ Øystein Ellingsen fått opplyst at omliggende bebyggelse har en utnyttelsesgrad på BYA 35-40% m/ mønehøyde 9 meter. Verditakst AS anser det som påregnelig med en utnyttelse ut over dagens bebyggelse på BYA 35% i et belte langs Gamlevegen. Arealet av tomtebeltet anslås til 130 x 50 meter = m². Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 19 av OSLO Fax:

31 Dette arealet på 6,5 daa er skjønnsmessig redusert med 20% da en del av arealet ikke vil inngå i tomtegrunn som kan bebygges (internveier etc). - tomtestørrelse: (6.500 x 0,8) = m² - tomteutnyttelse (tillatt bruksareal i % av tomt) er vurdert til 35 % m² x 0,35 = m² Tillatt gesimshøyde er 6 m og mønehøyde er 9 m: Verditakst AS ser for seg en bebyggelse på 2,5 etasjer Verditakst AS vurderer det som påregnelig med et utbygningspotensial på m² x 2,5 = BTA på tomten. Ved boligsalg er det i all hovedsak erfaringspriser basert på bruksareal BRA, dvs arealet innefor boligens vegger. Omregningsfaktor fra BTA til BRA vil for et småhus ligge på ca 3 % Verditakst AS vurderer det som påregnelig med et utbygningspotensial på BTA x 0,97 = m² BRA på tomten, og har lagt dette til grunn i den videre vurdering. FORUTSETNINGER TOMTEVERDI: Tomteverdien er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi, vurdert etter følgende kriterier: påregnelig utnyttelse beliggenhet adkomst infrastruktur grunnforhold avstand til hovedveinettet / kollektivtransport Tomtebelastning: Verdien av næringstomter beregnes vanligvis etter tomtebelastningsprinsippet. Det vil si differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og de totale entreprisekostnader inkl. fortjeneste (eksklusiv tomtekostnad) fordelt pr. m 2 (BTA) bebygget gulvareal. Bygningsmassens kjellerareal skal ikke medregnes, med unntak der hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig del av bebyggelsen eller har en høy verdi. Salgspris pr. m²: kr Byggekost pr. m² kr Differanse: kr Fordeling av differansen mellom tomteeier og utbygger er avhengig av flere parametre, bla hvor langt i byggeprosessen man er kommet. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 20 av OSLO Fax:

32 Verditakst AS anser det som påregnelig å splitte differansen med 35 % på tomtegrunn og 65 % til utbygger (skal dekke byggherreadministrasjon, prisstigning, finans- og salgskostnader og fortjeneste). Tomtebelastning: kr pr m² bebygget areal VERDI UTBYGGINGS- POTENSIAL: Basert på en tomtebelastning pr. m² tillatt bebygget BTA gulvareal på kr og under forutsetning av at påregnelig utnyttelse er lagt til grunn er verdien av tomtens utbyggingspotensial vurdert til: kr x m² = kr Verdi av utbyggingspotensialet er vurdert til: kr MARKEDSVERDI: Markedsverdi er verdien på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom likeverdige parter, etter en normal markedsføringsperiode. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en høyere pris, dette er ikke markedsverdi. Kapitalisert verdi: kr Utbyggingspotensial: kr Markedsverdi: kr Oslo, Ole C. Torgersen (sign) Ingeniør / takstmann Alexander Conradi-Larsen (sign) Ingeniør / takstmann Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 21 av OSLO Fax:

33 Hegdehaugsveien OSLO Tlf.: Faks: Dokument nr:

34 NOTAT Skrevet av: Side: 1 av 2 Maria Dis Asgeirsdottir Dato: Prosjekt nr. / Prosjekt: / Gamlevegen 32 Tittel: Statusrapport VA anlegg 1. Innledning Reinertsen har sjekket tilstand på ledningsnett for vann, spillvann (avløp) og overvann (drenering og takvann) på Gamlevegen 32, Kløfta. For omfang se vedlagt kart. Bakgrunnen er at kommunen ikke tillater lekkasje av rent vann inn på spillvan nssystemet. 2. Tilstand Vann Kommunal vannledning går i egen trasé inn på tomten og endrer i en brannkum. Vann inn til eiendommene er stengt denne kummen for å hindre skade, da spillvannledning er frakoblet. I dag går privat overvann i renne gjennom brannkumm en. Kommunen vil ha separat overvannskum. Kommunen ønsker å bytte ut brannkummen, ha dren fra den til overvannsledning (dersom det skjer noe i kummen er det ønskelig å ha dren i vann kummer) og at overvannskummen blir privat. Kostnaden med utskifting av selve brann-kummen tilh ører Ullensaker kommune. Arbeidene vil bli utført i forbindelse med øvrige utskiftinger av det private vann- og avløpsnettet på eiendommen så et samarbeid må etableres. Om ny eier av området ser det mer hensiktsmessig å eiendommen er dette en kostnad som eier da må ta i står for kostnaden av selve brann-kummen. endre trase for hovedvannledningen inn på sin fulle helhet, men Ullensaker kommune Stikkledninger (inn til bygget og forgreninger) er i galvanisert stål og bør byttes ut til PE, eventue lt i samarbeide med kommunen når de bytter ut brannkum men. q:\prosjekt\14\2792_008_klofta_radiostasjon\dokumenter\rapporter\notat_gamlevegen32_tilstand hce.docx Side 1 of 2 Sist lagret av Maria Dis Asgeirsdottir

35 3. Tilstand spillvann Avløp på Gamlevegen 32 er ikke i forskriftsmessig s tand. Ledningsnettet må enten byttes ut eller rehabiliteres. Dagens avløp-/ spillvannssystem består av betongrør og betongkummer. Avløp/spillvann er koblet ut ved kommunal kum (se v edlegg). Grunnen er at avløpssystemet er utett og har innlekkasje av grunnvann. Kommunen til later ikke dette. Ny eier kan ikke under noen omstendigheter få koble seg til eksisterende spillvannsnett på Gamleveien 32 til kommunalt system uten at spillvannss ystem er utbedret og fritt for vannlekkasjer. For søknad om å koble seg til kommunal nettverket i gjen gjelder forskjellige regler. Om spillvannssystem repareres/ombygges som det er i dag, er det ikke søknadspliktig så lenge abonnement gebyret betales i sin helhet slik det er pr. d ags dato. Om det blir endring på eksisterende system, for eksempel nye bygg, må det søkes på nytt til Ullensaker kommune. Som en følge av at spillvannssystem er ute av drift er også vannled ning steng. 4. Tilstand overvann Overvannsystem er i bruk og er tilkoblet til kommun al overvannssystem. Overvann og spillvann ligger sammen i grøft, kummen e er nedstigningskummer av betong og ledningene gamle betongrør, dette er tilkoblet til offentlig overvannsnett. Overvannssystemet er av eldre dato og det anbefales at det byttes ut ifm med utskifting av spillvannsledning. 5. Grensesnitt mot kommunen (vedlagt kart) Ullensaker kommune ønsker å bytte ut overvanns- og spillvannskummer, samt 2 korte rørstrekk i forbindelse med en eventuell utbedring/utskifting a v privat anlegg i Gamleveien 32. Ullensaker kommune ønsker å bytte ut deres brannkum på eiendommen og separere den fra privat overvann som nevnt i punkt 2. Kostnaden med ut skifting av selve brann kummen betales av Ullensaker kommune. Arbeidene vil bli utført i forb indelse med øvrige utskiftinger av det private vann. q:\prosjekt\14\2792_008_klofta_radiostasjon\dokumenter\rapporter\notat_gamlevegen32_tilstand hce.docx Side 2 of 2 Sist lagret av Maria Dis Asgeirsdottir

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: DnB Næringsmegling AS 13458SIDSEL Kløfta, gamleve Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235 Ullensaker Adresse: Veiadresse: Gamlevegen 32, gatenr 4100 Grunnkrets: 109 Tveiter 2040 Kløfta Valgkrets: 1 Åreppen Kirkesogn: Ullensaker Tettsted: 651 Kløfta Grunnarealer mv. Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Forsvarets Radiostasjon Matrikkelført: Ja Antall teiger: 1 Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: ,7 kvm Skyld: 0,30 Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten. Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring Sammenslåing Forretning: Matrikkelført: Avgiver Mottaker 0235/17/ /18/13-153,0 153,0 Sammenslåing Forretning: Matrikkelført: Avgiver Mottaker 0235/17/ /18/13-13,0 13,0 Skylddeling Forretning: Matrikkelført: Avgiver Mottaker 0235/18/1 0235/18/ , ,0 FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER: Det tas forbehold om at det kan være avvik i Matrikkelen i forhold til den faktiske situasjon og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som ikke er registrert i Matrikkelen. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Norsk Eiendomsinformasjon as eller kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Utskrift fra EDR foretatt :51 Sist oppdatert :40 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 5

85 Gårdsnummer 18, Bruksnummer 13 i 0235 ULLENSAKER kommune Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter Bygning 1 av 8: Annen lagerbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygning 2 av 8: Annen lagerbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER: Det tas forbehold om at det kan være avvik i Matrikkelen i forhold til den faktiske situasjon og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som ikke er registrert i Matrikkelen. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Norsk Eiendomsinformasjon as eller kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Utskrift fra EDR foretatt :51 Sist oppdatert :40 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 5

86 Gårdsnummer 18, Bruksnummer 13 i 0235 ULLENSAKER kommune Bygning 3 av 8: Annen lagerbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygning 4 av 8: Annen lagerbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER: Det tas forbehold om at det kan være avvik i Matrikkelen i forhold til den faktiske situasjon og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som ikke er registrert i Matrikkelen. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Norsk Eiendomsinformasjon as eller kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Utskrift fra EDR foretatt :51 Sist oppdatert :40 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 3 av 5

87 Gårdsnummer 18, Bruksnummer 13 i 0235 ULLENSAKER kommune Bygning 5 av 8: Annen lagerbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygning 6 av 8: Annen kontorbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER: Det tas forbehold om at det kan være avvik i Matrikkelen i forhold til den faktiske situasjon og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som ikke er registrert i Matrikkelen. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Norsk Eiendomsinformasjon as eller kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Utskrift fra EDR foretatt :51 Sist oppdatert :40 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 4 av 5

88 Gårdsnummer 18, Bruksnummer 13 i 0235 ULLENSAKER kommune Bygning 7 av 8: Annen kontorbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygning 8 av 8: Annen kontorbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Offentlig administrasjon og Bebygd areal: Rammetillatelse: forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER: Det tas forbehold om at det kan være avvik i Matrikkelen i forhold til den faktiske situasjon og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som ikke er registrert i Matrikkelen. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Norsk Eiendomsinformasjon as eller kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Utskrift fra EDR foretatt :51 Sist oppdatert :40 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 5 av 5

89

90

91

92

93

94 Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: DnB Næringsmegling AS 13458SIDSEL Kløfta, gamleve Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 18, Bruksnummer 13 i 0235 ULLENSAKER kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet FORSVARSBYGG ORG.NR: Staten v/forsvarsdep. Forvaltes av Forsvarsbygg, org.nr GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0235 / 18 / 1 / / SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0235 / 17 / 113 / / Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0235 / 17 / 114 / / Utskrift fra EDR foretatt :51 Sist oppdatert :51 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 Kjøpekontrakt næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKTET 2. KJØPESUM OG OMKOSTNINGER [ ], [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

122 Kjøpekontrakt næringseiendom megler 3. OPPGJØR 4. OVERTAKELSE Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

123 Kjøpekontrakt næringseiendom megler 5. TINGLYSING/SIKKERHET 6. HEFTELSER 7. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT OG KJØPERS UNDERSØKELSEPLIKT/ KJØPERS BEKREFTELSER 8. FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND ( as is ) Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

124 Kjøpekontrakt næringseiendom megler 9. MISLIGHOLD 10. FORSIKRING 11. EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER 12. VERNEBESTEMMELSER KULTURMINNER Forsvarets radiostasjon på Kløfta ble etablert av den tyske hær i 1943 og var hovedradiostasjon for okkupasjonsstyrkene i Sør-Norge under annen verdenskrig. Anlegget besto av rødmalte lembrakker og var forsøkt kamuflert som et gårdstun. Etter krigen fortsatte Televerket radiovirksomhet her fram til 1950, da Hærens samband overtok stasjonen og foretok moderniseringer. Stasjonen var i drift fram til 2007 men Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

125 Kjøpekontrakt næringseiendom megler deretter fjernstyrt. Anlegget har militærhistorisk verdi på grunn av sin sentrale posisjon i både tysk og norsk radiovirksomhet. Det tette bygningsmiljøet har historiske, miljømessige og pedagogiske kvaliteter. Vern Fem av bygningene omfattes av verneklasse 2 i Landsverneplan for Forsvaret. Bygninger og anlegg i verneklasse 2 er ikke foreslått fredet etter kulturminneloven, men er underlagt et selvpålagt statlig vern i kraft av landsverneplanen og kgl.res Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar. Bygningene anbefales regulert til hensynssone med bevaringsformål etter plan- og bygningsloven. Etter avhending skal alle endringer som berører verneinteressene vurderes av fylkeskommunens kulturminneenhet. Følgende tekst skal tinglyses: Bygninger i verneklasse 2 har verneverdig eksteriør og utvalgte interiører, se nedenfor. Nåværende og fremtidige eiere forplikter seg til å innhente tillatelse fra kulturminnemyndigheten i forbindelse med endringer av overflater og konstruksjoner, utskifting av bygningsdeler som paneler, vinduer, taktekking etc. Likeledes skal alle endrings- og nybyggingsplaner, samt utomhusplaner, godkjennes av antikvarisk myndighet. Denne heftelsen kan ikke avlyses uten samtykke fra Riksantikvaren. Bygningene 0006 Aggregathus fra 1957 og 0631 Vannbunker fra 1943 har kun vern av eksteriøret. Tre bygninger har i tillegg verneinteresser knyttet til deler av interiørene. Bygningenes eksteriør, inklusive voller og terrengbehandling over bunkere, skal bevares. Bygning 0003 Rødbrakka fra 1943 er svært intakt både utvendig og inne, men teknisk utstyr er fjernet. I interiøret skal opprinnelige bærekonstruksjoner, bærevegger og trapp bevares. Videre skal opprinnelige panelte himlinger bevares og eksponeres. Bygning 0004 Radiostasjonen fra 1963 er svært karakteristisk med underjordisk bunker skjult under gressvoll. Interiøret er sterkt endret, og teknisk utstyr fjernet. Verneinteressene i interiøret begrenser seg til trapperom med omliggende betongvegger, jerndører, spiraltrapp og teknisk utstyr i rommet. Hovedtavla i kjeller omfattes ikke av vernet, men bør om mulig bevares som en rest av det tekniske utstyret. Bygning 0005 Radiostasjonen fra 1943 er betydelig endret, med nye vinduer og dels ny kledning samt innvendig modernisering. I interiøret skal bærende konstruksjoner, bærevegger og to trappeløp bevares. Eiendommen eies i dag av Forsvarsbygg og er ledig uten kjøper/bruker. I Kommunedelplan for Kløfta , vedtatt 2012, er eiendommen avsatt til hensynssone kulturmiljø med bruksformål Forsvaret. Ny eier må påse å omregulere eiendommen til annet bruk, som også ivaretar bevaringsinteressene. Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

VERDITAKST AV EIENDOMMEN

VERDITAKST AV EIENDOMMEN VERDITAKST AV EIENDOMMEN Rjukan Sykehus Gnr. 126, bnr. 77, 64, 220 og 31 Tinn kommune Mai, 2015 Dokument nr: 0000030463 Innholdsfortegnelse Mandat... 3 Eiendommens betegnelse... 3 Beliggenhet... 4 Markedsutvikling...

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS

Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS VestreViken HF HELSE SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: 22.02.2013 Tom D. Lybeck 905 44 127 11/02000-x / Deres referanse: oloce, Salg

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG Ved Melløsparken Prisantydning: 15 500 000,- Eiet tomt 2016 kvm BTA: 1366 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Tom Thorvaldsen tom.thorvaldsen@dnb.no (m:)

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Rådhusgata 25 B, Oslo Næringslokale Bar/servering Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,-

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,- HENRIKVIK KVALØYA Tomt Henrikvik Prisantydning: 1 400 000,- NØKKELINFORMASJON ADRESSE Henrikvik POSTNUMMER/POSTSTED 9107 KVALØYA GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 88/215 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep.

Detaljer

OLE BRUMS VEI 40 OSLO

OLE BRUMS VEI 40 OSLO OLE BRUMS VEI 40 OSLO 3-roms andelsleilighet i 2 etg med balkong Leiligheten trenger total oppussing Heis Prisantydning: 1 350 000,- Andel leilighet BTA: 80 m² / P-rom: 70 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

KALFARET - ENEBOLIG. Eldre, arkitekttegnet, stor bolig i Fjellsiden. Prisantydning: 7.200.000,- Kalfarlien 7 P-rom/Bra: 201/266 Oppdrag: 71712064

KALFARET - ENEBOLIG. Eldre, arkitekttegnet, stor bolig i Fjellsiden. Prisantydning: 7.200.000,- Kalfarlien 7 P-rom/Bra: 201/266 Oppdrag: 71712064 KALFARET - ENEBOLIG Kalfarlien 7 P-rom/Bra: 201/266 Oppdrag: 71712064 Eldre, arkitekttegnet, stor bolig i Fjellsiden. Prisantydning: 7.200.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no KRUSEBYVEIEN Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Tone Vørrang Eiendomsmegler Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NÆRINGSEIENDOM -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hønsa Brakkerigg Kort sagt - Garasje/verksted og brakkerigg - Strategisk plassering

Detaljer