Sandefjord Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Program 2015 2019"

Transkript

1 Sandefjord Program

2 KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Verdiforankringen i den kristendemokratiske ideologien utgjør et alternativ til de mer systemorienterte ideologiene på høyre- og venstresiden. En verdiorientert ideologi med menneskeverdet i sentrum er det beste redskapet i en verden i stadig forandring på utfordringene vi møter i et moderne samfunn. 2

3 Familie, skole, barn og unge KrF har trygg oppvekst og et godt undervisningstilbud for alle barn i kommunen som hovedsatsingsområde. en bedre balanse mellom kommunale og private barnehager som sikrer stabilitet, forutsigbarhet og fortsatt full barnehagedekning. å øke pedagogtettheten i skoler og barnehager. å ha en grense på 16 elever som gjennomsnittlig klassestørrelse i årstrinn. å legge til rette for etterutdanning av pedagoger, fagarbeidere og assistenter i skoler og barnehager. å styrke ordningen med støttekontakter for å legge til rette for et mangfoldig sosialpedagogisk arbeid ved alle skolene. nulltoleranse for mobbing. å opprette et mobbeombud. økonomisk støtte til rusfrie treffpunkt/ arrangementer for ungdom. styrking av helsetilbudet ved Sandefjord videregående skole for eksempel ved ansvarsoverføring til fylkeskommunen. at Sandefjord kommune skal ha minst 1 lærling/lærekandidat pr innbyggere innen utgangen av valgperioden. å styrke spesialundervisningsressurser i tidlige årstrinn/barnehage. en fornuftig skolestruktur med elevens beste i fokus. å innføre et kommunalt leirskoletilbud. barn og unge. fortsatt støtte til frivillige organisasjoner som driver leksehjelp. 3

4 Helse og sosial KrF har som mål at helse- og sosialpolitikken skal forebygge helseskader og sosiale problemer samt gi hjelp til mennesker som trenger støtte og omsorg fra fellesskapet og gi en verdig eldreomsorg. planlegging av 60 nye sykehjemsplasser (enkeltrom) i valgperioden. utvikle både nye og eksisterende sykehjems- plasser i tråd med ideene for demenslandsby. økning og kompetanseheving av bemanningen i sykehjem og hjemmetjeneste. økt satsing på moderne teknologi for tryggere legemiddelhåndtering i kommunehelse tjenesten. etablere en kommunefarmasøytfunksjon for å trygge legemiddelbehandlingen og -håndteringen i kommunen. hospiteringsplasser som kompetanseheving for ansatte i kommunale omsorgsyrker. at minstepensjonistenes egenandeler for kommunale helse- og omsorgstilbud holdes på dagens nivå. å utvide kapasiteten på de kommunale eldresentrene. fortsette utbygging av omsorgsboliger, hovedsakelig i kommunal regi. å sikre driften av Frivilligsentralen. planlegging av 60 nye sykehjemsplasser (enkeltrom) i valgperioden. utvikle både nye og eksisterende sykehjemsplasser i tråd med ideene for demenslandsby. økning og kompetanseheving av bemanningen i sykehjem og hjemmetjeneste. økt satsing på moderne teknologi for tryggere legemiddelhåndtering i kommunehelse tjenesten. etablere en kommunefarmasøytfunksjon for å trygge legemiddelbehandlingen og -håndteringen i kommunen. hospiteringsplasser som kompetanseheving for ansatte i kommunale omsorgsyrker. at minstepensjonistenes egenandeler for kommunale helse- og omsorgstilbud holdes på dagens nivå. å utvide kapasiteten på de kommunale eldresentrene. fortsette utbygging av omsorgsboliger, hovedsakelig i kommunal regi. å sikre driften av Frivilligsentralen. å sikre at frivillige har gode muligheter til å bidra innen helse og omsorg. full barneverndekning. å støtte tiltak som integrerer funksjonshemmede i arbeid og andre sosiale sammenhenger. å støtte og sikre driften av Amatea (rådgivningstjenesten for gravide) å tilrettelegge for et bedre integreringstilbud for flyktninger i samarbeid med lokale foreninger. å arbeide for etablering av flere boliger til rusmisbrukere og bostedsløse å utvikle frivillig innsats og ordninger til hjelp for pårørende i krevende situasjoner. at familier med funksjonshemmede barn må oppleve at kommunen tilbyr gode tilbud som kan lette hverdagen med dags- og avlastningstilbud. 4

5 at kommunen tilbyr fast koordinator og en foreldrepakke til dem som får et barn med nedsatt funksjonsevne. å sikre driften av Home-start prosjektet. Miljø, bolig, by og trafikk KrF vil legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling med gode muligheter for trivsel og lek i bykjerne, bolig- og naturområder. fortsatt satsing på energiøkonomisering i kommunale bygg. å bygge nye kommunale bygg som plusshus (hus som produserer sin egen energi). tilrettelegging for alternativ miljøvennlig oppvarming. prøveordning med utvidelse av antall bilfrie sentrumsgater lørdager i perioden mai-august. kartlegging og løsing av lokale miljøproblemer. at glass og metall inngår som en del av kildesortering for privathusholdingen. å sikre allmennheten fri ferdsel i utmark (inkludert strandsonen). etablering og opprusting av lekeplasser i alle områdene i kommunen. å sikre utvikling av gårdsrom,«byhager», treningspark og store lekeområder i sentrum. verning av viktige viltveier, trekk, hekkeområder og oppvekstområder for fisk. opprettholdelse og utvidelse av parker og grønne lunger i boligområder. sikre at grøntområder og sykkelstier er tilgjengelige ved etablering av nye boligområder. etablering av flere opplyste gang- og sykkelstier til skoler og friområder. et forbedret kollektivtilbud ved utvidet rutenett og utvidede rutetider. knytte framtidig jernbanetrasé til Sandefjord lufthavn Torp. bedre kollektivforbindelsen til Torp. etablere et godt nettverk av veier med sykkelfelt. legge til rette for parkering og lading av sykler i sentrum. økt antall hurtigladestasjoner for el-biler. heve standarden på kommunale veier til et trafikksikkert nivå. ny og trafikksikker veiforbindelse fra Fokserød til Kodal. å fullføre Ringveien ved Nilsesvingen for å avlaste Kilentrafikken. å planlegge ny vei fra Nilsesvingen via Torp til E18 ved Tassebekk. at trafikken på Torp flyplass tar tilstrekkelig hensyn til støy og miljø. gradvis utskifting av vei- og gatelys til miljøvennlige LED-lys. kommunen skal legge forholdene til rette for førstegangsetablerere. verning av kystnære områder mot nedbygging, særlig i 100 meters beltet. 5

6 Kultur, kirke og idrett Kulturell utfoldelse er viktig for å gi hvert enkelt menneske og fellesskapet best mulige utviklingsmuligheter. Vi vil videreutvikle lokalt kulturarbeid bygd på vår kristne og humanistiske kulturarv. KrF ønsker å bidra til flere møteplasser for ulike grupper i befolkningen. å gi frivillige lag og foreninger økonomisk støtte slik at de har gode muligheter til å bidra til et variert og innholdsrikt kulturtilbud i Sandefjord. å øke kapasiteten til Kulturskolen. å bruke kulturmidler for å sikre gode møteplasser for ulike generasjoner. støtte til arrangementer særlig rettet mot barn og unge. å styrke de rusfrie kulturaktiviteter rettet mot ungdom. å innføre honnørpris på alle kommunale kulturarrangement. søndagsåpent bibliotek med utvidet åpningstid. å utvikle Preståsen som rekreasjonsområde. å utvikle Gokstadhaugen som turistmål og få den med på UNESCO s Verdensarvliste. å videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og Det kirkelige Fellesråd. å gi idretten økonomisk støtte og treningsmuligheter som fremmer bredde og legger til rette for barn og unge. å bygge ut svømmehallen i Bugården. en langsiktig plan for vedlikehold av kirkene i kommunen. Yrke, handel og næring Byens utvikling er avhengig av et sunt næringsliv. KrF vil derfor legge forholdene til rette for vekst i antall arbeidsplasser og for et næringsliv som kan sikre kortreist mat. tilrettelegging for høyere utdanningstilbud i Sandefjord. å sikre tilgang til lokale industriarealer både innenfor Sandefjords grenser og i samarbeid med nabokommunene. å legge til rette for nyetableringer med gode rammevilkår for næringsliv. 6

7 Kommunal økonomi og forvaltning KrF ønsker å videreføre en sunn økonomisk forvaltning og arbeide for at kommunalforvaltningen fremmer et levende lokaldemokrati. at flest mulige utbyggings- og byfortetningsprosjekter er selvfinansierte ved at utbyggere motiveres til å ta ansvar for fellesgoder og offentlige investeringer. at kvalitet og service på kommunale tjenester sikres uavhengig av om tjenestene utføres av det offentlige eller av private. å forenkle søknadsprosedyrer og kommunikasjon mellom private og kommunen. å utvikle sentrum som det naturlige handelssted. å sikre et internasjonalt rettet næringsliv ved aktiv integrering av innvandrere og bruk av utenlandsk spesialkompetanse. at fylkeskommunale og statlige institusjoner legges til Sandefjord. å opprettholde lokalt landbruk gjennom blant annet vern av dyrket mark. at kommunen bruker fairtradeprodukter så langt det er mulig. at kommune setter krav til miljøvennlige produkter i sine innkjøp der det er mulig. at kommunen faser inn el-biler i den kommunale bilparken. at leverandører til kommunen skal benytte lærlinger. opprettholdelse av lokalt yrkesfiske. å legge til rette for et levende sentrum. å videreutvikle bryggeområdet. å si nei til søndagshandel ja til søndagsfri. at bedrifter får etablere seg på Pindsle og Hegna i tråd med kommuneplanen. 7

8 Kommunestyrevalget Våre listekandidater er: 1. Bror-Lennart Mentzoni KUMULERT, f Morten Moholdt KUMULERT, f Maria Elise Bjerke Olsen KUMULERT, f Arne Ludvigsen, f Bjarte Andre Matre, f Dagny Asbjørg Hellberg, f Noomi Jensen Tettli, f Finn Harald Angelsen, f Vidar Mikkelsen, f Solveig M Kristoffersen, f Lise- Marit Lund Bullen, f Ivar Pettersen, f Kjell Grini, f Laila Norheim, f 1963 Ønsker du mer informasjon om oss? Sjekk eller

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Foto: krf.no/colourbox.com Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske.

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, forvalteransvaret og nestekjærlighetstanken. Dette innebærer at alle

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer