Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden for. KrF grunnverdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier"

Transkript

1 Program for Bærum KrF KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, Bærum KrF har i kommunestyreperioden bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og bygningsmassen er oppgradert. nytt høyskolesenter i Sandvika barnehagedekningen er øket vesentlig helsesøstertjenestene for unge er bedret det alltid er en tydelig stemme om forsiktighet og tilbakeholdenhet i alkoholtilbudet og en aktiv rolle i ruspolitikken nye institusjoner for eldre er bygget bolig med omsorg er bygget og flere er vedtatt bygget eldresentrene er beholdt og økonomiske rammer er justert kultur- og idrettstilbudene er blitt bedre Hospice Stabekk, for mennesker i livets siste fase er opprettholdt grønne lunger og aktive jordbruksarealer bevares vi har oppnådd mindre generell fortetning av bomiljøene skilsmissegrupper er opprettholdt sikret tilskudd til driften av Frelsesarmeens varmestue og prosjekt jobben sikret prosjekt 13/20, et samarbeid mellom kirken og kommunen det bygges ny kirkestue med kontorer i Tanum menighet sikret midler til bygging av nytt dåpssakresti og toaletter Haslum kirke bibliotektilbudet er opprettholdt innvielse av Grinilunden kirke utvikling av Fornebu som en vellykket næringslivsklynge og boligområde Bærum KrF s visjon er: 1

2 Bærum er en kommune med mennesker som bryr seg om hverandre. det er trygt i Bærum, både for barn, unge, voksne og eldre, uavhengig av personlig økonomi, legning, opprinnelsesland og/eller evne til egenomsorg. det er slutt på mobbing på arbeidsplassen, i skolen og på nett Bærum er en kommune der enkeltmennesket og familier trives, og har mulighet til å utfolde seg både inne og ute frivillighet og personlig initiativ blomstrer med kommunal velvilje, kommunal oppmerksomhet og kommunal økonomisk støtte. Bærum fremtidens kommune arealplan og miljø Et viktig politikkområde er hvordan arealene i Bærum disponeres, og hva som skal legges til grunn for den videre utviklingen av kommunen. I arealplanen vil KrF at: kommunen tar utgangspunkt i arealenes egnethet, mangfold og sårbarhet. vi særlig tar hensyn til kunnskap om naturområder og kulturlandskapet i boligsonene det skal legges opp til en balansert befolkningsvekst et variert næringsliv kan utvikles grønne lunger skal bevares kommunen skal være en pådriver for å bygge ut et bedre kollektivtilbud med flere tverrforbindelser Kolsåsbanen skal rustes opp og forlenges til Rykkinn /Bærums Verk Arbeidet med Fornebubanen intensiveres og fullføres økt boligbygging langs Kolsåsbanen tilrettelegges det må bygges flere gang- og sykkelveier deler av E 18 med tverrforbindelser må legges i tunnel utbyggingen av E 16 må fortsette Sandvika skal åpnes mot sjøen. Sandvika videreutvikles som by med hyggelige møteplasser med spiseplasser, handel og kultur senterstrukturen i resten av kommunen opprettholdes og utvikles det bygges kirke i Sandvika. det skal stilles krav til helhetlig arkitektur det skal utarbeides estetiske retningslinjer innenfor hvert område det bygges flere boliger i Lommedalen Fornebu senter bygges ut slik at torget omkranses av kirke, kulturhus, kjøpesenter og boliger for eldre. parkeringskapasiteten ved utfartsstedene til marka bygges ut normene for parkering i nye boligområder i kommunen må tilpasses det virkelige behovet kommunens legger vekt på miljøvennlige ved valg av materialer i egne bygg Når det gjelder miljø, vil KrF at: turveinettet utvides og videreutvikles marka og grønne lunger fortsatt skal bevares som skogbruk og rekreasjonsområder, men en forsiktig utbygging av markas randsoner bør vurderes der det er egnet 2

3 utbygging ved Avtjern bør vurderes mot områder som ligger nærmere den sosiale og tekniske infrastrukturen i kommunen Fossum bygges ut i henhold til vedtatt reguleringsplan med godt kollektivtilbud. Fornebu bygges ut i henhold til vedtatte planer kommunen arbeider for å ivareta det biologiske mangfoldet etablering av kommunale tilskudd for overgang til miljøvennlige oppvarming kildesortering og resirkulering av avfall videreutvikles Bærum fremtidens kommune oppvekstvilkår En videre utvikling av Bærum må sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kommunen må sørge for gode kultur- og fritidstilbud til hele befolkningen. Kommunens barnehager og skoler skal speile et lokalsamfunn med en kristen og humanistisk tradisjon og et kristent verdisyn der en viser toleranse for andre oppfatninger. lærere gis gode muligheter til å oppdatere sine kunnskaper rapporterings-/papirarbeidet reduseres moderne løsninger for undervisning og evaluering skal benyttes foreldrenes kompetanse skal søkes brukt til fordel for elevene samspillet mellom hjem og skole styrkes. arbeidet mot mobbing intensiveres med årlige handlingsplaner Bærum skal være en foregangskommune når det gjelder læremidler i skolen. rehabilitering av kommunale undervisningsbygg ivaretas. Det må satses på miljøvennlige materialer som har lang holdbarhet. Kvaliteten på skolefritidsordningen skal styrkes og betalingen differensieres alle skoleelever skal gis mulighet til å delta i en skolegudstjeneste hvert år barnehagene skal være et godt pedagogisk tilbud til alle barn i Bærum og kommunen skal ha full barnehagedekning. Private og offentlige barnehager må sidestilles. barn med spesielle behov skal få gratis barnehageplass for å bedre språkopplæring og / eller integrering. helsestasjonenes, barnevernets og politiets arbeid med barn og unge skal ha oppmerksomhet på mobbing, vold og rusavhengighet. helsestasjonstilbud styrkes, særlig slik at ungdom omfattes av forebyggende tiltak at frivillige organisasjoner, kirken og trossamfunn blir tatt med i de helhetlige planene, og at disse får kommunal støtte til virksomheten. Bærum kommune må legge til rette for videreutvikling av utdanning på høyskole- og / eller universitetsnivå i kommunen samlivskurs og familieveiledning bygges ut. fritidsaktiviteter for barn og unge gis prioritet, både i offentlig og frivillig regi. tilbudet til uorganisert ungdom styrkes. det opprettes flere plasser ved Musikk- og kulturskolen vi får etablert flere rusfrie tiltak for unge, og / eller tiltak som har til hensikt å redusere drikkepresset. ungdomsarbeidet i kirken støttes økonomisk av kommunen bibliotektilbudet i kommunen opprettholdes og videreutvikles, gjerne i samarbeid med frivillige. kulturhuset og andre kulturarenaer skal gi et godt tilbud til hele befolkningen i Bærum kulturell vekst og utvikling i kommunen, med særlig vekt på Bærums egne kunstnere. kommunale tilskudd til frivillig arbeid og arrangementer økes 3

4 kommunen skal ha ruspolitiske tiltak som har til hensikt å redusere misbruk av alkohol og andre rusmidler. Vi ønsker å skjerme barn og ungdom mot drikkepresset og mener at sterkere regulering av salgs- og serveringsløyver, og åpningstidene for salg av alkohol, er virkemidler som bør drøftes. Bærum fremtidens kommune flyktninger og integrering En kommune skal ikke alltid ta sikte på å utføre alle typer tjenester selv. Kommunen skal sikre at tjenestene har en bestemt kvalitet. Det viktigste er at tjenestene har god kvalitet og dekker det behovet brukeren har. Derfor bør kommunen ofte samarbeide med andre. Mangfoldet innvandrere bringer med seg er en berikelse for Norge. KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge for å bli her, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har. Bærum kommune skal ta sin andel av kvoteflyktninger og folk i nød. Integreringstiltak for flyktninger og innvandrere støttes. Vi ønsker at det opprettes guideordninger, fadderskap, støttegrupper og kvinnegrupper som kan være til nytte i integreringsarbeidet. Integreringspolitikken må ha fokus på å sysselsette og ikke bare på bosette Norskkunnskaper er viktig for å få jobb, men jobben er også en viktige arena for å lære seg norsk. Det er viktig at nyankomne innvandrere snarest mulig for tilbud om arbeid eller arbeidstrening. Bærum omsorg og tjenester De fleste av oss vil før eller senere få behov for omsorg. Det er viktig at vi da kan være trygge, beholde vår integritet, og få den hjelpen vi trenger. Kommunen må derfor bygge ut et differensiert tilbud som er effektivt og ikke fratar eldre mer kontroll over eget liv enn absolutt nødvendig innbyggerne i Bærum skal få mulighet til en aktiv alderdom det blir bygget ut flere sentrumsnære boligtilbud for eldre det legges til rette for større frivillighet blant eldre tilbudene ved seniorsentrene skal bestå og gjerne utvides i takt med behovet eldre som vil bruke egen tid for andre eldre kan benyttes i tjenestene menigheter og frivillige organisasjoner som driver arbeid for eldre støttes brukerne skal i stor grad, kunne velge løsninger for omsorg som passer til livssituasjon og familieforhold omsorgslønn skal gjøre det mulig for flere å bruke av sin arbeidstid til å stelle pårørende med omsorgsbehov nye sykehjemsplasser bygges i takt med behovet at det kjempes for å bevare Bærum sykehus som områdesykehus med faglig tyngde og bredde i funksjoner det dekker egnede boliger som eldre selv kan eie bør inngå i planer for alle tettstedene bolig med omsorg forutsettes å bli en viktigere del av omsorgen det bygges boliger for personer med psykiske lidelser omsorgen for døende, for eksempel Hospice Stabekk, opprettholdes og økes 4

5 funksjonshemmede i Bærum sikres gode levekår og en positiv livssituasjon. det bygges et tilstrekkelig antall boliger og etableres egnede arbeidsplasser for psykisk utviklinshemmede kulturtilbudet og klubbaktivitet opprettholdes Bærum - et attraktivt sted å bo og arbeide -- lokalt næringsliv De fleste ønsker seg en interessant jobb ikke alt for langt unna der en bor. Kommunen bør derfor legge til rette for et variert næringsliv slik at flest mulig kan ha sitt daglige arbeid innen kommunen. Det gir mindre pendling, er miljøvennlig og bidrar til lokal utvikling. det sikres nok arealer til næringsutbygging det sikres nok arealer til variert boligbygging slik at alle unge kan få et sted og bo det legges til rette for nok parkeringsarealer nær knutepunkter for kollektiv transport sikre bedre tilbud med buss på tvers av kommunen det skal satses mer på god yrkesutdanning i praktiske fag. yrkesfagenes status søkes hevet gjennom positiv omtale, stipend og fokus fra kommunens side det legges til rette for flere lærlingeplasser i samarbeid med lokalt næringsliv det vokser fram et variert jobbtilbud innen industri, handel, helse og offentlige tjenester 5

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov

- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov Ringsaker SV skal i perioden 2015 2019: Barn/Ungdom og utdanning Gode oppvekstvilkår danner grunnlaget for en god samfunnsutvikling. Ringsaker SV ønsker å trygge barn og unges situasjon ved å sikre god

Detaljer