Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019"

Transkript

1 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet og forvalteransvaret. Skedsmo KrF ønsker at dette skal være førende for våre politiske valg som lokalparti. Verdiforankringen i den kristendemokratiske ideologien utgjør et alternativ til de mer systemorienterte ideologiene på høyre- og venstresiden. En verdiorientert ideologi med menneskeverdet i sentrum er det beste redskapet i en verden i stadig forandring. Verdiene våre er uforanderlige og prinsippene våre står fast over tid, men i praktisk politikk vil disse uttrykke seg på ulike måter når samfunnet endrer seg. Dette gir grunnlag for en politikk som både er grunnfestet og dynamisk, og som stadig vil finne nye relevante løsninger på utfordringene vi møter i et moderne samfunn. Helse og sosial I Skedsmo kommune er det mange friske og resurssterke pensjonister, men det er også et stadig økende behov for pleie- og omsorgstjenester. Skedsmo KrF vil gi trygghet for at eldre pleietrengende og deres familier får den støtten de trenger og fortjener tilpasset den enkeltes behov, det være seg igjennom hjemmetjenester, omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Det er et mål at eldre med pleiebehov skal kunne få bo i sin egen bolig lengst mulig, dersom de selv ønsker det. For å få til det, må det til en betydelig satsing på hjemmehjelpstjenester, ergoterapi- og fysioterapitjenester etc. Det er viktig at funksjonshemmede og deres familier får den hjelpen og støtten de trenger fra kommunen til å få hverdagen deres til å gå rundt, ved blant annet å styrke pleie og avlastningstilbudet i kommunen. For Skedsmo KrF er det viktig at disse brukergruppene ikke skal glemmes når viktige politiske prioriteringer gjøres. Krf ønsker å være en stemme for de aller svakeste gruppene som ikke så lett hever røsten selv. Sterk satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi LIBOS skal ferdigstilles og videreutvikles til et ressurssenter som kan ta i mot flere beboere. Styrke skolehelsetjenesten i kommunen. Å øke bemanningen i, og tilbud om hjemmetjenester, slik at eldre som ønsker det kan bli boende i egen bolig så lenge som mulig. Utvikle gode bolig- og aktivitetstilbud til personer med tyngre psykiske lidelser. At den psykiatriske hjemmetjenesten også skal gi et tilbud på kveldstid og i helgene. At det settes av midler til avlastningstjenester, støttekontakt, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent) i tråd med det reelle behovet. 1

2 Sikre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tråd med ønsket om et universelt utformet samfunn. Styrke bo- og avlastningstilbud til psykisk utviklingshemmede/ mennesker med nedsatt funksjonsevne. Å ta inn flere lærlinger i bistands-, rehabilitering- og omsorgstjenesten. At frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser skal være viktige samarbeidspartnere for kommunen i helse og omsorgspolitikken. At det gis driftstilskudd til velferdssentrene, Frivillighetssentralen, Bymisjonssenteret, Mercy House og Home Start. Jobbe for en restriktiv alkohol og skjenkepolitikk i kommunen. At det gjennomføres hyppigere og målrettede kontroller av at skjenkebestemmelsene følges. Gjennomgang av skjenkekontrollen for at viktige skjenkebestemmelser overholdes. Forkort skjenketiden til kl på natten i sentrumsnære områder i Lillestrøm og Strømmen. Fritt brukervalg. Flyktninger og integrering Skedsmo KrF ser på flyktningene som kommunen tar i mot som en ressurs som bidrar positivt til vårt flerkulturelle samfunn. Mange flyktninger med innvilget opphold opplever å sitte lenge på mottak å vente på å bli tatt i mot av en kommune. Dette er dårlig integrerings- og sosialpolitikk og det er derfor viktig at Skedsmo kommune tar i mot mange flyktninger for å bidra. For at dette skal være mulig er det derimot viktig å føre en god integreringspolitikk som baserer seg på å få flyktningene raskt ut i enten utdanning eller jobb. Skedsmo kommune trenger en egen integreringstjeneste som baserer seg på tett personlig oppfølging og bruk av frivillige og ideelle organisasjoner. Det er også viktig at de som sitter på mottaket får god norskopplæring slik at integreringsprosessen kan starte så tidlig som mulig. Skeddsmo KrF går inn for: Å Ta i mot minst så mange flyktninger som IMDI ber oss om. Å få ned ventetiden for de som kommunen tar i mot slik at de kan bli bosatt så raskt som mulig. Å styrke måltallene for integrering og legge godt til rette for at de vi tar i mot kommer seg raskt ut i jobb eller utdanning. Å opprette en egen flyktning- og integreringstjeneste i kommunes regi som baserer seg på tett personlig oppfølging og bruk av frivilligheten. Styrket satsning på norskopplæring for både barn og voksne som er tilpasset hver enkelts behov. Jobbe for å øke støtten til gode kulturelle integreringstiltak for innbyggere med minoritetsbakgrunn. Å følge opp tiltak som er tilknyttet helseproblemer. Å jobbe for et godt samarbeid med statlige etater og lokale frivillige organisasjoner. Å styrke bevilgningene til frivillige organisasjoner som har integreringstiltak. 2

3 Oppvekst, barnehage, skole og utdanning Skedsmo kommune har bak seg en lang periode med enorme, men nødvendige investeringer i nye skolebygg og barnehager. Det vil fortsatt måtte foretas slike investeringer i kommunestyreperioden fordi vi er en kommune i svært stor vekst. I tillegg trenger vi å få på plass en plan for rehabilitering, vedlikehold og opprustning av gamle barnehage- og skolebygninger. Det er samtidig viktig å huske at det ikke er byggene, men lærerne og det pedagogiske, inkluderende og sosiale undervisningsmiljø som er viktigst for læringsresultatet i skolen. Vi har fått utvidet plassene ved Frydenlund skole- og ressurssenter for barn med nedsatt funksjonsevne og vil følge opp denne elevgruppens behov kontinuerlig. Vi ønsker å se nærmere på spesialundervisningen. Vi ønsker at alle barn skal få tilpasset undervisningen til sitt nivå. Alle skal få oppleve mestring og et stimulerende læringsmiljø. Ny skole i Lillestrøm. Rehabilitering av Sten-Tærud og Åsenhagen skole. Jobbe for at en ny videregående skole på Kjeller med fokus på realfag og helsefag kan realiseres, knyttet opp mot det eksisterende forsknings- og høgskolemiljøet I området. Politisk oppfølging av plan for lese- og skriveopplæring i Skedsmo-skolene. Spesialundervisning forebygging og tidlig innsats i barnehage og på de første trinnene, for å snu trenden av økende spesialundervisning i skolen. To lærere på de første barnetrinnene for å styrke læringsmiljøet. Kommunen skal drive systematisk evaluering av skoler og barnehager gjennom brukerundersøkelser og kvalitetsbarometer. Likeverdig skoletilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Kvalitetsheving av barnehagene et likeverdig godt pedagogisk uavhengig av eierform. Øke pedagogtettheten i alle barnehagene i kommunen. Styrke skolehelsetjenestetilbudet som et forebyggende tiltak mot de utfordringene vi ser knyttet til psykisk- og seksuell helse, rus og frafall i den videregående skolen. Politisk oppfølging av arbeidet i skolene mot mobbing. Opprette et eget mobbeombud i kommunen. Å opprette tverrfaglige ressursteam på alle skoler som jobber målrettet mot å sikre et godt psykososialt miljø. Sterk satsing på hjem-skole samarbeid, både som sentralt redskap for pedagogisk satsing og for utvikling av mobbefrie skoler og nærmiljøer. Familieveiledning og samværsaktiviteter mellom generasjoner stimuleres. Skilsmissegrupper for barn og unge må sikres både i offentlig og i privat regi. Kirkens familievernkontor og andre kunnskapsmiljøer må inviteres til å bidra i dette arbeidet. Å styrke kapasiteten i barnevernet og satse på mer forebyggende arbeid. Redusere SFO-prisen for familier med flere barn ved å innføre søskenmoderasjon. KrF vil jobbe for at frivillige organisasjoner gis muligheter til å delta med aktiviteter i SFO tiden. 3

4 Kultur, idrett og kirke Det frivillige organisasjonsliv innenfor idrett, musikk, menighetsliv er, sammen med den kommunale musikkskolen, det aller viktigste kulturtilbudet i Skedsmo kommune. Det frivillige engasjementet sørger for å skape sosiale nettverk i nærmiljøene, og er avgjørende for at den enkelte trives i kommunen. Skedsmo KrF vil være en garantist for satsing på det frivillige organisasjons- og kulturliv. Vi er en kommune i sterk vekst også av ulike kulturer. Vi setter pris på det kulturelle mangfoldet og støtter tiltak som fremmer inkludering og samhold. Driftsstøtten til frivillige lag og organisasjoner skal styrkes. Ruste opp utearealene ved skolene med blant annet ballbinge. At bevilgingene til vedlikehold og drift av idrettsanlegg må økes i takt med økningen i arealer. Å videreføre gratisprinsippet for leie av kommunale idrettsanlegg til barn og unge på dagens nivå. Øke kapasiteten til musikk- og kulturskolen så de kan ta i mot flere elever. Jobbe for å oppgradere Nebbursvollen. Å sørge for at bevilgningene til Kirkelig Fellesråd tar høyde for at menighetene i Skedsmo skal nå en stadig økende befolknings gruppe. Jobbe for at andre menighetstilbud i regi av menigheter utenfor Den norske kirke (både kristne og ikke-kristne trossamfunn) skal bli mer synlig i kommunen. Støtte opp om lokalt engasjement som fremmer kunnskap om kulturhistorien i kommunen vår. Næring, byutvikling, miljø og landbruk Skedsmo kommune står foran en enorm vekst når det gjelder byutvikling og næringsutvikling. Vår største utfordring er å gi veksten kvalitet. Det betyr å satse på næringsutvikling av områder nær trafikknutepunktene, og å styre byutvikling gjennom planvedtak slik at estetiske krav i byutformingen ivaretas. Satsingen på miljø og bevaring av grøntområder er ekstra viktig. Derfor vil Skedsmo KrF være negativ til nedbygging av store og mindre grøntområder i nærheten av store boligområder. Vi vil også ta vare på naturområder med viktig verneverdi i kommunen. Fortsette en helhetlig utvikling av næringsområdene sentralt i Lillestrøm, Kjeller og Strømmen i samarbeid med Lillestrøm 2020 og Lillestrøm Videreutvikling av Lillestrøm som kunnskapsby gjennom å se arealplanlegging, design, byutvikling og videre utvikling av utdanningsinstitusjoner og kunnskap industri i sammenheng ved kommuneplanbehandling og andre saker der dette er naturlig. Strengt jordvern i de sammenhengende jordbruksområdene i Skedsmo. Håndtere befolkningsveksten ved å fortette rundt eksisterende trafikknutepunkter og bevare grøntområder. Begrenset utbygging av Husebyjordet. Å verne om Leiravassdraget i pakt med vedtatt verneplan. En sikring av gjenværende, større ravineområder i kommunen. 4

5 Arbeide i regionale vannforum for en stansing av utslipp til Nitelva og opprydding av forurensning som kan forbedre vannkvaliteten her. Sikre videre satsing av tiltak på gang- og sykkelveier i hele kommunen. Kommunen må legge til rette for at hele økningen av persontrafikk lokal dekkes av kollektiv, sykkel eller gange. Øke tilgangen til pendlerparkeringer rundt kollektivknutepunktene. Kommuneøkonomi Den nødvendige satsingen på omsorg, skole, frivillighet og anleggsutvikling i kultursektoren vil kreve en god kommuneøkonomi. Skedsmo KrF tror at både næringsliv og befolkningen ønsker en slik satsing, og er beredt til å dele ansvaret for dette også gjennom en forsiktig eiendomsskatt. Det er dårlig økonomi å la være å vedlikeholde byggene man eier. Mye er gjort de siste årene, men vedlikehold av mange kommunale bygg i Skedsmo har i en årrekke vært under et kritisk vedlikeholdsnivå. Bevilgningene til vedlikehold må derfor økes. Skedsmo KrF går innfor: Stå for en ansvarlig og bærekraftig økonomisk politikk og jobbe for å redusere den totale gjeldsbyrden til kommunen. At eiendomsskatten primært benyttes til satsing på investeringer i fritid, kultur, miljø, byutvikling og trafikksikringstilbud til barn, unge, voksne og eldre i Skedsmo Å øke bevilgningene til bygningsmessig vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg (plan for rehabilitering og vedlikehold av alle kommunale bygg). At det vedtas en forpliktende plan for vedlikehold av kommunale bygg. En miljøvennlig kommune KrF tar forvalteransvaret på alvor og vil jobbe for at Skedsmo kommune skal være en foregangskommune på klimaområdet. For å nå de globale klimamålene er vi helt avhengig av å handle lokalt, og vi vil derfor jobbe for de gode miljøvennlige løsningene. Skedsmo Krf går inn for: At nye kommunale bygg i størst mulig grad skal bygges energieffektivt. Legge til rette for flere ladestasjoner for el-biler. Legge til rette for energiforsyning fra alternative energikilder. Jobbe for å øke antall bysykler og videreutvikle tilbudet. Nedgravde søppelcontainere i nye boligområder. Kollektivtrafikkutbygging fortsatt skal være et viktig satsningsområde. KrF vil at Skedsmo skal oppnå status som Fairtrade-kommune ved å oppfylle kriteriene gitt av stiftelsen Fairtrade. Dette innebærer å jobbe for å fremme etisk handel med Fairtrade-merkede varer som ledd i et engasjement for å skape bærekraftig utvikling globalt. Kommunesammenslåing Skedsmo Krf vil være positive til kommunesammenslåing på Nedre Romerike dersom det kan gi bedre areal- og transportplanlegging til beste for innbyggerne og miljøet. 5

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil:

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil: Trondheim har et unikt utgangspunkt for å bli en grønn foregangsby, hvor medmenneskelighet og miljøets prinsipper står i sentrum for utviklingen. Når ikke regjeringa tar vår tids største utfordringer på

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer