Interne STATISTISK SENTR 1.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne STATISTISK SENTR 1.3"

Transkript

1 Interne STATISTISK SENTR.3 MEMO= OM TRAFIKK OG MILJØ PA V SLUTTRAPPORT 'A G Jan Erik Kristiansen Innhold. Innledning. 4:. Opplegg log gjennomforing..... Utvalg..... Datainnsamling... Se 00 tt 04,0.3. Bearbeiding og kontroll Feilkilder og usikkerhet ved resultatene 3.. Utvalgsvarians * Utvalgsskjevhet og frafal I roof:see,: 04 Z.:,,Ade * 0 e 0 Pt es 0 V 0 e 4 Vedlegg. Spørreskjema. Spørreskjema/barn 3. Kart e 0 0 Q.O 4. Instruks og orientering for intervjuereno

2 . DULEDNING Etter oppdrag fra Transportøkonomisk institutt (TOI) har Statistisk Sentralbyrå gjennomfort en intervjuundersøkelse om Trafikk og Miljø på Vålerenga/Gamlebyen i Oslo. Undersøkelsen er en del av et storre forskningsprogram om vegtrafikkens miljøulemper for befolkningens levekår, dagligliv og helse. Tilknyttet undersøkelsen er også en spesialundersøkelse om helsevirkninger av luftforurensninger ved Norsk Institutt for luftforskning (NILU) og en undersøkelse om vegtrafikkstøy og søvnforstyrrelse ved Institutt for fysiologisk psykologi, Universitetet i Bergen. SSB's medvirkning skulle ifølge avtalen bestå i trekking av utvalg, deltakelse i utarbeidingen av spørreskjemaer og instruks, datainnsamling og databearbeiding fram til et ferdig bånd. Representanter fra SSB deltok også på et kurs for intervjuerne.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING AV UNDERSOKELSEN.. Utvalg Undersøkelsen skulle opprinnelig omfatte et (brutto-)utvalg av ca..600 personer 5 år og over (fodt 97 eller tidligere) i 8 nærmere definerte områder (kfr. kart, vedlegg 3). Dette utgjorde ca. 60 prosent av befolkningen i dette området (.700 personer). Utvalget ble trukket slik: - Forst ble alle "barnefamilier" trukket, dvs. familier med barn fodt Der hvor det bare var en foreldre/foresatt, ble denne trukket. I familier med foreldre/foresatte, ble en av dem trukket tilfeldig. De øvrige voksne personene i disse husholdningene (dvs. unntatt foreldre/foresatte) forble i populasjonen. "Barnefamilieutvalget" omfattet 99 respondenter som representerer ca. 40 foreldre/foresatte. Det gjenstod da ca..560 personer 5 år og over i området. - Deretter ble.497 av disse trukket. Tilsammen ga dette et bruttoutvalg på.596 personer. Personer med og uten barn er således trukket med ulik sannynlighet, og utvalget er derfor ikke selvveiende. Etterhver viste det seg at frafallet i denne undersøkelsen av ulike grunner (se pkt. 3.) ble relativt høyt. For oppdragsgiveren var det

3 3 av analysehensyn viktig at nettoutvalget var av en viss størrelse.' Det ble derfor besluttet A trekke et tilleggsutvalg på 97 personer. Tilsammen ble dermed.893 personer trukket ut til å delta i undersøkelsen... Datainnsamling Datainnsamlingen ble foretatt ved besøksintervju, som begynte 0/9 og ble avsluttet i november 987. Det var for denne undersøkelsen egne regler om erstatninger (se instruksen pkt..5). Foreldre/foresatte ble også intervjuet om sine barn. Området hadde et stort innslag av fremmedspråklige beboere. SSB engasjerte derfor intervjuere slik at de fleste av disse kunne intervjues på sitt eget språk. Etter intervjuet ble alle IO overlevert en konvolutt med orientering om NLU's undersøkelse om helsevirkninger av luftforurensninger. De ble kort forklart hva denne undersøkelsen gikk ut på, og bedt om å returnere svarslippen til NLU. De som svarte positivt på denne henvendelsen, ble senere kontaktet av NLU. Et utvalg av kvinner ble også overlevert en konvolutt med orientering am søvnundersøkelsen ved Universitetet i Bergen, som så tok kontakt med IO.,.3. Bearbeiding og kontroll Intervjuerne kodet gatekode ved hjelp av egen kodeliste. Dataene ble kontrollert og revidert på vanlig måte i Byrået. Den manuelle bearbeidingen av kartmaterialet og koding av fysiske data blir foretatt av TOI. NLU og UiB koder, dataoverfører, kontrollerer og feilretter sine data og leverer disse til SSB, som kobler dem med intervjudataene. SSB oppbevarer, med tanke på en eventuell etterundersøkelse i området, en egen fil med adresse og 0- nummer.

4 3. 'EILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE 3.. Utvalgsvarians Den usikkerhet en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen som undersøkelsen omfatter, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen som omfattes av undersøkelsen. Vi kan avslå standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell har vi antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall) ved ulike utvalgsstorrelser. For A illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall for A angi nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan vi bruke folgende metode. La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Kbnfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M-.S) og (M+.S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi. Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell til A finne konfidensintervaller. Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3, når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 3,, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.

5 Tabell.Størrelsen av standardavviket i prosent Tallet Prosenttall - på ob servasjoner 5(95) 0(90) 5(85) 0(80) 5(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 5 5,3 7,4 8,89,8 0,6 7,0,, ,8 5, 6,6,9 7,5 7,9 8,3 8, 5 8,6 8,7 753,4, 5, 5,7 6, 6, 5 6,8 6,9 7,0 7, 00,7 3,7,4 4 4,9 5,3 5, 6 5, 8 6,0 6, 6, 50,3,0 3, 6 4, 0 4,3 4, 6 4,8 4, 9 5,0 5, 0 00,9,6 3, 3,5 3, 8 4,0 4, 4, 4,3 4,3 50,7,3,8 3, 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 300,5,, 5,8 3, 3, 3, 4 3,5 3,5 3,5 400, 3,8,,5,7,8,9 3,0 3, 3, 600,,5 8,0,,3,4,5, 5, ,9,3,6 7 9,0,,,, 000 0,8, ,0.,3 4, 5, 5, Frafall og utvalgsskjevhet Av de i alt.893 personene som ble trukket ut til undersøkelsen, viste det seg at 99 ikke tilhorte populasjonen (avgang). Dvs. at bruttoutvalget ble.794 personer. Av disse ble det av ulike grunner ikke oppnådd intervju med 764 personer, dvs. at undersøkelsen fikk et frafall på 43.9 prosent. Det er et langt høyere frafall enn det som er vanlig i SSB's undersøkelser. Årsaken til dette er flere. Utvalgsområdet ligger i Oslo indre by og er et område med stor gjennomtrekk. Intervjuerene rapporterte således at det ofte var vanskelig A finne fram til IO. De fant ofte tomme hus eller leiligheter eller de traff ingen hjemme. Det var ofte også vanskelig g,l, få nærmere opplysninger av naboer eller andre. I tabell ser vi at nesten en tredjedel av frafallet skyldes slike vanskeligheter.

6 6 Tabell. Frafall etter frafallsårsak. Prosent. I ALT Nekting Sykdom Bortreist IO ikke Bolig/ Annet/ Anpå skole/ A treffe adresse mangler tall arb./ferie ikke oppfunnet lysninger Området har også et stort innslag av ulike rusmiddelbrukere og mange IO var derfor generelt engstelige og skeptiske til besøk av fremmede. Eh del av det som i første omgang ble registrert som frafall viste seg A være IO som var døde eller hadde flyttet ut av området. Disse tilhorer ikke populasjonen og er blitt regnet som avgang. Eh del av det som fortsatt er regnet som frafall er nok også egentlig avgang, men her har vi ofte ufullstendige opplysninger fra intervjueren. Det reelle frafallet er derfor noe lavere. Av storre betydning enn det totale frafallet, er eventuelle utvalgsskjevheter som dette kan fore til. Hvis omfanget av frafallet i ulike grupper varierer vesentlig, vil dette kunne fore til at nettoutvalget (personer som er intervjuet) på visse kjennemerker avviker vesentlig fra bruttoutvalget (det uttrukne utvalget). Utsagn om skjevheter må i prinsippet knyttes til enkelte kjenne-, merke. Selv om frafallet ikke har fort til skjevheter på ett bestemt kjennemerke, kan det likevel ha hatt betydning for andre kjennemerker. Og omvendt: Et godt samsvar mellom fordelingen på ett kjennemerke er ikke noen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennnemerker. Tabell 3 (neste side) gir muligheter for å belyse eventuelle skjevheter m.h.t. kjennemerkene kjønn, alder, bostedsområde og nasjonalitet. Om vi her sammenlikner fordelingene i brutto- og nettoutvalget, finner vi at forskjellene er små. Unntak er delområdene og, hvor frafallet har fort til henholdsvis over- og underrepresentasjon. Også aldersgruppen 5-49 år er overrepresentert i nettoutvalget.

7 7 Tabell 3: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og hele befolkningen 5 år og over etter kjønn, alder, delområde og nasjonalitet. Antall personer og prosent.' Hele Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg befolkningen Antall Pros. Ant. Pros. Antall Pros. Ant. Pros. Al e: Kjønn: Menn Kvinner Ill Alder: 5-4 år år Ar år og over Delområde: : : : : :... oo* so* * o or o : Nasjonalitet: Norsk: Utenlandsk: I Siden utvalget ikke er selvveiende, kan man i tabellen ikke uten videre sammenlikne fordelingen i utvalg og hele befolkningen.

8 Statistisk Sentralbyrå Intervjukontoret Postboks 83 Oep, 0033 Oslo Tlf. (0) * Ved I egg I UNDERGITT TAUSHETSPLIKT TRAFIKK OG MILJØ/VÅLERENGA OG GAMLEBYEN Hovedskjema Prosjektnr. 0 nr. Husholdningsnr. Fødselsår IO's kjønn (=M, =K) Nasjonalitetskode Delområde KRYSS AV HER HVIS IO PA IO-LISTEN ER MERKET "B": 09 KRYSS AV HER HVIS IO PA 0-LISTEN ER MERKET "5"-- 0 IO SKAL DA ETTER INTERVJUET FA OVERLEVERT EN ORIENTERING OM SØVNUNDERSØKELSEN TELEFONOPPLYSNING. 5 ' IO kan nåes på telefon: Intervjuer nr. EI:= -4. IO nåes ikke på telefon (080 kontaktet) Vet ikke, finner ikke ut, Dato for forste kontakt (forsøk): Intervjuerens navn 6-9,is A. KONTAKT OG FORM PA KONTAKT MED IO: 30 [-_-_] Ganger kontaktet/forsøkt kontakt over telefon 3 C::: Ganger oppsøkt på adresse " B. RESULTAT AV ARBEID MED TILDELTE IO 3 Ill Intervju med 0 på 0-listen R Intervju med annen person/erstatning Frafall/avgang. *, 0 lo. C REGISTRER PA NESTE SIDE C. SKRIV NAVNET PA NY IO HER: ip. 0 OG FOR PA FØDSELSÅR, KJØNN OG NASJONALITETSKODE D. REGISTRERING VED OPPNADD INTERJVU Time Min. Dato intervjuet ble foretatt, g 'n.. Intervjuet startet kl...., 38-4 Ble det avtalt tid for intervju på forhånd? 3 37 Ja, over telefon Ja, ved besøk på adresse Nei avtalte ikke tid på forhånd og varte til kl. dvs. i alt., 'Minutter 46

9 REGISTRERING AV FRAFALL/AVGANG Dato for registrering av frafall/avgang MI=V 49-5 Hvem har gitt opplysningene til registrering av frafalls-/avgangsgrunn? 53 IO SELV IO'S EKTEFELLE/SAMBOER 3 IO'S SONN/DATTER 4 '0'5 FAR/MOR 5 ANDRE: 6 INGEN GRUNNER TIL FRAFALL/AVGANG FRAFALL AVGANG IO nekter Andre nekter for IO IO er kortvarig syk IO er langvarig syk Sykdom/dødsfall i IO's familie IO er bortreist, på ferie o.l. IO er borte på arbeid, forretningsreise o.l. IO er borte på skole, studieopphold 0,. IO er ikke A treffe IO's bolig/adresse ikke funnet Annet, spesifiser: 80 Leiligheten er tom FOR KONTORET Mangler opplysninger fra intervjuer Kostnader, mangler intervjuere o.l. 56 r--] FOR KONTORET

10 0 Forst vil jeg si noe om den intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille står her i dette intervjuskjemaet. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene, stilt på samme måten og i den rekkefølgen som de kommer i skjemaet. Vi må gjøre det slik for A kunne slå sammen svarene og lage god statistikk av den. NA er det vanskelig A lage spørsmål som er slik at de passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du synes ikke passer så godt. Jeg starter med noen spørsmål om ekteskapelig status og den husholdningen du tilhører.. Hva er din ekteskapelige status? 57 UGIFT GIFT/SAMBOENDE ENKE/ENKEMANN 4 SEPARERT SKILT. Hvor mange personer er det i alt i husholdningen du tilhører? Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid eller skolegang skal regnes med ED ANTALL PERSONER HVIS BARE TO I HUSHOLDNINGEN, GA TIL SPM. 4. FOR ANDRE GA TIL SPM. 3 *3A. Hvor mange hjemmeboende barn født i 968 eller senere er det i husholdningen? 60-6 EE ANTALL BARN I ALT HVIS INGEN BARN, GA TIL SPM. 4, HVIS BARN, GA TIL SPM. 3B. 38. Hvilket år er barna/barnet fodt? FOR OPP ANTALL BARN I ALDERSGRUPPENE. REGN MED IO HVIS IO ER FOOT 968 ELLER SENERE ANTALL BARN ANTALL BARN ANTALL BARN ANTALL BARN ANTALL BARN FØDT FØDT FØDT FØDT FODT Ej 63 El 64 E BOLIG, BOMILJØ *4. INTERVJUER REGISTRERER HVILKEN ETASJE IO BOR I: HVIS DET ER FLERE ETASJER I LEILIGHETEN - REGISTRER DEN ETASJEN INNGANGSDØRA TIL LEILIGHETEN ER I KJELLER. ETASJE. ETASJE 3 3. ETASJE 4 4. ETASJE 5 5. ETASJE 6 6. ETASJE ELLER }WERE

11 *5. PA hvilken måte disponerer du/dere over boligen/leiligheten? 68 HUSHOLDNINGEN EIER BOLIGEN, SAMEIE HUSHOLDNINGEN EIER BOLIGEN GJENNOM BORETTSLAG, AKSJESELSKAP 3 LEIEBOER MED INNSKUDD (IKKE I BORETTSLAG) 4 LEIEBOER UTEN INNSKUDD 5 TJENESTEBOLIG, VAKTMESTERBOLIG E.L. 6 TRYGDEBOLIG, UFØREBOLIG E.L. 7 FRAMLEIE ELLER LAN AV BOLIG 8 ANNET. *6. Hvor mange rom i boligen/leiligheten disponerer du/dere til eget bruk? Ta ikke med kjøkken, bad, entre eller små rom under 6 m ANTALL ROM 7. Hvilke oppvarmingsmater finnes i boligen? FLERE ALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 7 OVNSFYRING MED FAST BRENSEL (KULL, KOKS, VED) 7 [] OVNSFYRING MED FLYTENDE BRENSEL (PARAFIN, OLJE) 73 E ELEKTRISK OPPVARMING 74 [] SENTRALFYRING 75 PEIS 8. Har dere gårdsrom, felles plen eller grøntareal? 76 E FELLES PLEN, GRØNTAREAL 77 E::] GARDSROM 78 El INGEN AV DELENE 4 = Har du/dere balkong, veranda eller terrasse? R79 i JA NEI *0. STILL SPM. A OG B FOR IO'S STUE. HVIS STUA VENDER MOT EN GATE, STILL SPM. C. STILL SA SPM. A, B OG EVT. C FOR ID'S SOVEROM. HVIS ID HAR BALKONG/VERANDA (SE SPM. 9) STILL SPM B OG EVT. C FOR DENNE. SPM. A Hvilken type vindusglass er det i stua. Er det enkelt glass, -lags glass, 3-lags glass eller et spesielt støy-isolerende vindu? SPM. B Vender stua mot en gate? SPM. C Hvilken gate er det? NEI ENKELT -3 SPES. VET JA, GLASS LAGS STØY- IKKE GATE GLASS VINDU STUE 80 EGET SOVEROM E - 85 ri BALKONG/ 88 VERANDA fl GATENAVN KODENR FYLLES UT AV INTER- VJUER

12 *. I det neste spørsmålet og i noen spørsmål senere vil vi bruke betegnelsen "her i området". Med dette menes det området i Vålerenga/Gamlebyen som er med i undersøkelsen. VIS IO KARTET MED AVGRENSNING AV OMRÅDET. SPOR SA: Vi vil gjerne vite hva du liker eller setter pris på ved å bo her i området. Nevn alle ting du kommer på. GI IO TID TIL A NEVNE FLERE TING. KRYSS AV ALT SOM NEVNES 9 LIGGER SENTRALT, KORT VEI TIL ARBEID, BYSENTRUM OSV 9 ETABLERT GODT BYSTRØK, FLERE FUNKSJONER, GODT LOKALMILJØ 93 BOLIGEN LIGGER USJENERT 94 LITE TRAFIKK 95 [] KAN SLIPPE BARN UT ALENE 96 ri TRAFIKKSIKKERT OMRÅDE 97 TRYGT A GA OG SYKLE I OMRÅDET 98 El IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV TRAFIKKSTØY...NIMNP 99 IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV ANNEN STØY, ROLIG/FREDELIG 00 El IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV LUKT/EKSOS/STØV FRA TRAFIKK 0 E FINS IKKE/ER IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV FORURENSNING, REN/FRISK LUFT 0 El GODE UTEAREALER, FELLESAREALER, GÅRDSROM 03 GODE LEKEMULIGHETER FOR BARN 04 [] LIGGER NO FRILUFTSOMRÅDER, GOO BELIGGENHET OMRÅDE/ STRUS- KJENNETEGN TRAFIKK- FORHOLD/ TRAFIKK- SIKKERHET STØY LUFT/LUFT- FORURENS- NING UTE- OMRÅDER 05 FINS TILBUD FOR UNGDOM 06 E: FINS/KORT VEG TIL DAGHJEM/BARNEPARK/SKOLE 07 FINS TILBUD FOR ELDRE OOOOOOOOOOO 08 KORT VEG TIL POST 09 E] KORT VEG TIL BUTIKK 0 [::] KORT VEG TIL ANNEN SERVICE SERVICE/ KOMMUNIKA- SJONER E] KORT VEG TIL ARBEID [] KORT VEG TIL KULTURELLE TILBUD 3 GODE KOMMUNIKASJONER 4 E GODE NABOFORHOLD, SOSIALE FORHOLD 5 Ei HAR VENNER/SLEKTNINGER I STROKET 6 [::] BARNA HAR VENNER I STROKET SOSIALE FORHOLD 7 [::] BOLIGFORHOLD 8 [::] GENERELT FORNØYD 9 [::] FYSISKE MILJØFORHOLD ELLERS 0 [] ANNET, SPESIFISER: [::] IKKE FORNØYD MED NOEN FORHOLD

13 3 *. Vi vil også gjerne vite om det er noe du ikke liker eller er misfornøyd med ved å bo her i området. Nevn alle ting du kommer på. GI IO TID TIL A NEVNE FLERE TING. KRYSS AV ALT SOM NEVNES DÅRLIG VEDLIKEHOLD, FORSLUMMING, FORFALL FORANDRINGSOMRÅDE, SPEKULASJON MYE NÆRINGSVIRKSOMHET MYE TRAFIKK, TRAFIKK GENERELT I OMRÅDE/ STRØKS- KJENNE- * TEGN 6 BILENE KJØRER FOR FORT 7 TRAFIKKFARLIG TRAFIKK- 8 KAN IKKE SLIPPE UT BARN ALENE FORHOLD/ TRAFIKK- 9 UTRYGT A GA OG SYKLE I OMRADET SIKKERHET 30 MYE PARKERING 3 VANSKELIGE PARKERINGSFORHOLD 3 HØRER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV STØY FRA VEGTRAFIKK 33 HØRER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV ANNEN STØY STØY 34 ER UTSATT FOR/PLAGET AV EKSOS LUFT/ 35 ER UTSATT FOR/PLAGET AV STØV/SKITT/NEDFALL LUFT- FORUREN- 36 LUFTFORURENSNING GENERELT/ANNEN FORURENSNING SING 37 DÅRLIGE UTEAREALER 38 MANGLER ELLER ER UTEN HAGE, FELLESAREALER, GÅRDSROM 39 DÅRLIGE LEKEMULIGHETER 40 LANGT TIL FRILUFTSOMRADER UTE- OMRÅDER 4 FINS IKKE/DÅRLIG TILBUD PA DAGHJEM, BARNEPARK 4 FINS IKKE/DÅRLIG TILBUD FOR ELDRE 43 FINS IKKE/DÅRLIG TILBUD FOR UNGDOM 44 LANGT TIL BUTIKKER SERVICE/ 45 LANGT TIL POST KOMMUNIKA- SJONER 46 LANGT TIL SKOLE 47 LANGT TIL ANNEN SERVICE 48 [::] DÅRLIGE KOMMUNIKASJONER 49 EI HAR IKKE VENNER/SLEKTNINGER I STRØKET 50 C::] DÅRLIGE NABOFORHOLD OG/ELLER SOSIALE FORHOLD ELLERS SOSIALE FORHOLD 5 [::] BOLIGFORHOLD 5 [::] GENERELT MISFORNØYD 53 ANNET, SPESIFISER 54 E] IKKE MISFORNØYD MED NOEN FORHOLD

14 4 TIDLIGERE BOSTED, FLYTTEPLANER 3. Hvilket år flyttet du inn i denne boligen? 55 ] HAR BODO HER SIDEN FØDSELEN/ALLTID INNFLYTTINGSAR 9 * 4 *4. Hvor bodde du tidligere? Regn ikke med midlertidige bosteder under måneder. 58 INNENFOR OMRADET OSLO INDRE BY ELLERS OSLO YTRE BY 4 STORBY I UTLANDET 5 ANNER BY/TETTESTED SPREDTBYGD STRØK 5. Har du/dere klare planer eller ønsker om a flytte fra denne boligen i de nærmeste årene? 59 KLARE PLANER OM A FLYTTE ØNSKER OM Å FLYTTE 3 NEI VET IKKE * 6 *7 *6. Hvorfor har du/dere planer/ønsker om A flytte? Nevn alle grunner. KRYSS AV ALT SOM NEVNES 60 MYE TRAFIKK, TRAFIKKFORHOLD GENERELT TRAFIKKFARLIG, KAN IKKE SLIPPE UT BARN ALENE 6 HORER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV STØY FRA TRAFIKK 63 HØRER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV ANNEN STØY 64 ER UTSATT FOR/PLAGES AV EKSOS ER UTSATT FOR/PLAGES AV STØV/SKITT/NEDFALL 66 LUFTFORURENSNING GENERELT 67 BOLIGFORHOLD, BADE STANDARD/STØRRELSE, BLE UTEN BOLIG, EIENDOMSFORHOLD r--, BOSTED - MILJØFORHOLD, ALLE FORHOLD KNYTTET TIL NAVÆRENDE ELLER FRAMTIDIGE 68 LJ BOSTED BORTSETT FRA FLYTTEMOTIVER SOM ER KNYTTET TIL STØY/FORURENSING/ TRAFIKK 69 EARBEIDSFORHOLD, LANG ARBEIDSREISE, INKLUDERER ALT SOM HAR MED ARBEID Å GJØRE 70 UTDANNING, SKOLEGANG, STUDIER 7 LJ r-- FAMILIEFORHOLD, INKLUDERER ALT SOM HAR MED FAMILIEFORHOLD SOM EKTESKAP, SKILSMISSE, DØDSFALL OSV 7 HELSEFORHOLD TRAFIKK STØY LUFT- FORURENS- NING BOLIG, BOMILJØ- FORHOLD ARBEID, UTDANNING FAMILIE, HELSE 73 ANDRE GRUNNER, SPESIFISER

15 5 TRAFIKKSITUASJON, TRAFIKKPLAGER GENERELT *7. Er vegtrafikken her i gata meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom for deg? 74 MEGET PLAGSOM LITT PLAGSOM 8 IKKE PLAGSOM 9 *8. Hva er det du oppfatter som plagsomt med trafikken? KRYSS AV ALT SOM NEVNES 75 [::] UTRYGGHET FOR IO 76 E UTRYGGHET FOR BARN 77 El STOY 78 El EKSOS, LUKT 79 STØV/SKITT 80 E] VANSKELIG A FERDES TIL FOTS/PA SYKKEL 8 VANSKELIG FOR BILISTER A TA SEG FRAM 8 [::] PARKERINGSPROBLEMER, FOR FA GARASJER/P-PLASSER 83 ANNET, SPESIFISER: STØY 9. STILL SPM. a-e. HVIS JA, STILL SPM a. Hower du støy fra naboleilighet, trappeoppgang, vannror o.l. i boligen? [E] NEI SPM. 98 Er denne støyen meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom? MEGET LITT IKKE PLAG- PLAG- PLAG- SOM SOM SOM 85 b. Hører du støy fra tog i boligen? C. Hoer du støy fra fly i boligen? 86 3 JA 87 NEI 88 3 JA 89 NEI d. Horer du støy fra anleggsvirksomhet i boligen? 90 3 JA NEI,. 9 e. Hører du støy fra vegtrafikk i boligen? 9 3 i JA f NEI *

16 *0. Vi skal nevne noen ulemper som vegtrafikkstøy kan medføre innendørs. Er dette ulemper som du opplever når du har vinduene lukket. SPOR FOR HVER ULEMPE: Forer støyen til at du - GJENTA "NAR OU HAR VINDUENE LUKKET" SA OFTE SOM NØDVENDIG -har vansker med A sovne' 6 JA NEI IKKE AKTUELT våkner opp om natta? -blir forstyrret når du skal hvile? -blir forstyrret når du snakker i telefon' -blir forstyrret i samtaler innendørs? -har problemer med A konsentrere deg når du leser eller arbeider? -blir forstyrret når du hører på radio eller ser på TV' -må bruke'rommene i boligen annerledes enn opprinnelig tenkt, f.eks. sove i stua' j r *A. Hewer du støy fra vegtrafikk når du oppholder deg rett utenfor huset, i gårdsrommet, på plenen, på verandaen eller lignende? 0 JA 8 NEI HAR IKKE UTEPLASS/IKKE AKTUELT 8. Er o støyen meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom? 03 MEGET PLAGSOM LITT PLAGSOM IKKE PLAGSOM - *. Fører støy fra vegtrafikk til 0...? at du lufter leiligheten sjeldnere enn du ønsk'ér? JA NEI 04 IKKE AKTUELT 3 -at du må sove med vinduet lukket' 05 -at du bruker balkongen, terrassen eller verandaen mindre enn du ønsker' 06 -at du bruker plenen eller gårdsrommet mindre enn du ønsker? at du bruker parker og friområder mindre enn du ønsker? 08

17 7 FORURENSNING *3. STILL SPM. a-e. HVIS JA, STILL SPM. B. OG C. a. Merker du støv, skitt når du oppholder deg rett utenfor huset, på - plenen, i gardsrommet el. lign.? SPM. 38 Er forurensningen meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom? SPM. 3C På hvilken årstid merker - du denne forurensningen mest? FLERE KRYSS KAN SETTES MEGET LITT IKKE VAR SOM- HOST VIN- INGEN VET PLAG- PLAG- PLAG- MER TER FOR- IKKE SOMT SOMT SOMT SKJELL JA 0 NEI -* b IKKE AKTUELT -p c b. Merker du eksoslukt når du oppholder deg rett utenfor huset på. plenen, i gardsrommet el. lign.? C. Merker du støv, eller skitt fra utendørs forurensning i boligen? 7 JA --a. 8 J NEI c IKKE AKTUELT ---o c 5 E] JA 6 NEI 33 d. Merker du eksos- JA ---o 34 lukt i boligen? NEI Ei 4 e. Merker du annen JA -* 4 lukt utenfra i NEI boligen? r 3 fl =: E El i Cl Ei E: EJ E *4. Vi skal nevne noen ulemper som luftforurensning kan medføre. Forer luftforurensningen til...? JA NEI -at vinduer, karmer og gardiner blir skitne/ 49 -at det kommer støv og skitt i mat/klesskap? -at det lukter vondt i leiligheten/ -at du må lufte leiligheten sjeldnere enn du ønsker/ -at du må sove med vinduet lukket/ -at du må henge klesvasken inne eller at klesvasken blir skitten? -at utemøbler blir skitne? at bilen blir skitten? -at du bruker balkongen, terassen eller verandaen mindre enn du ønsker/ -at du bruker plenen eller gardsrommet mindre enn du ønsker/ -at du bruker nære parker, friområder mindre enn du ønsker? IKKE AKTUELT 3 fl r 58 59

18 8 5. Er du redd for at forurensningen kan ha virkninger på lang sikt, for eksempel... -på 'arms helse? -på egen helse? -0 planter og trar/ JA NEI VET IKKE 9 60 ri 6 6 TRAFIKK OG RISIKO 6. Mener du at trafikken her er slik at et femars barn kan slippes ut alene? 63 NEI, ABSOLUTT IKKE NEI, HELST IKKE JA, FORHOLDSVIS TRYGT 4 JA, HELT TRYGT VET IKKE/HAR -INGEN MENING OM DETTE FOR KONTORET: 64 *7. Er det meget vanskelig, litt vanskelig eller ikke vanskelig for deg A ta seg fram til fots her i området? 65 3 Mom.. MEGET VANSKELIG LITT VANSKELIG IKKE VANSKELIG IKKE AKTUELT *8 *9 *8. Hvorfor er det vanskelig for deg A ta deg fram til fots i området? Du kan gjerne nevne flere grunner. KRYSS AV ALT SOM NEVNES 66 f-- MYE BILTRAFIKK, UOVERSIKTLIG, KOMPLISERT TRAFIKKSITUASJON 67 HØY FART, BILISTENE KJØRER FOR FORT 68 BILISTENE TAR IKKE HENSYN, KJØRER MOT ROOT LYS MV. 69 El MYE PARKERTE BILER, PARKERING PA FORTAU MV. 70 FORTAU FOR SMALE/MANGLER 7 BREDE GATER, VANSKELIG A TA SEG OVER 7 FiLYSREGULERING/FOTGJENGERFELT MANGLER 73 FORTGJENGERBRU/TUNNEL MANGLER 740 FOR KORTE TIDSINTERVALL VED LYSKRYSS, LANGE VENTETIDER 75 [::]VANSKELIG A GA OVER FOTGJENGERBRUER 76 DOUG BROYTING VINTERSTID 77 ANDRE FORHOLD, SPESIFISER:

19 *9. Foler du deg meget utrygg, litt' utrygg eller trygg når du går i trafikken her i området? 9 78 MEGET UTRYGG LITT UTRYGG 3 TRYGG 9 IKKE AKTUELT *30. Fører utrygghet eller vansker med A ta seg fram i området til at du går sjeldnere tur i området enn det du ønsker? -at du bruker parker og friområder sjeldnere enn du ønsker/ JA NEI IKKE AKTUELT at du handler og gjør ærender andre steder enn det du ellers ville gjort? -at du ikke bruker andre steder i området som du ellers ville brukt? -at du bruker bilen eller kollektive transportmidler oftere enn du ellers ville gjort/ at du går omveier for A komme dit du skal/ fl *3A. Er det bestemte gater i området du prover i unngå i krysse eller gå langs? 85 Fj JA NEI * 38 3 B. Hvilke gater er det? Nevn inntil tre: GATENAVN KODENR FYLLES UT AV INTERVJUER

20 0 *3. Vi har her et kart over området og vil be deg merke av steder som du mener er trafikkfarlige ellar der det er vanskelig for fotgjengere å ta seg fram. TA FRAM KARTET OG FORKLAR HVA DET VISER. PEK UT HVOR HOVEDVEIER, SKOLER OG HVOR TOYENSENTERET LIGGER. TA FRAM BLA PENN. FINN SAMMEN MED IO UT HVOR IO BOR OG MARKER MED BLATT KRYSS PA KARTET. Kan du nå merke av farlige eller vanskelige steder med rode kryss eller streker. IO FAR EN ROD PENN - INTERVJUER HJELPER EVENTUELT TIL MED MARKERINGENE SOM NUMMERERES. INNTIL 7 STEDER KAN AVMERKES. 3A. STED NR. MARKERES PA KART MED STED NR. RODT KRYSS/STREK OG MED NUMMER SPØR SA: 3 3. Hvorfor synes du dette stedet er vanskelig eller farlig? KRYSS AV ALT SOM NEVNES MYE BILTRAFTKK, UOVERSIKTLIG, KOMPLISERT TRAFIKKSITUASJON HØY FART, BILISTENE KJØRER FOR FOR FORT BILISTENE TAR IKKE HENSYN, KJORER MOT ROOT LYS MV.... MYE PARKERTE BILER, PARKERING PA FORTAU MV FORTAU FOR SMALE/MANGLER BREDE GATER, VANSKELIG A TA SEG OVER LYSREGULERING/FOTGJENGERFELT MANGLER E El E ri 95 Ej ri (::] 309 E 3 98 E 30 [::] 3 :::] FOYGJENGERBRU/TUNNEL MANGLER E 3 E 33 E E 346 FOR KORTE TIDSINTERVALL VED LYS- KRYSS, LANGE VENTETIDER [ 3 [::] [::] VANSKELIG A GA OVER FOTGJENGER- BRUER [::] 33 F-- 35E 337 r-- 38 [::: 340E] 39 El [::] 34 DÅRLIG BROYTING VINTERSTID 30 E [::] 338 E El 3/448 El 349 ri 35 E E E 358 f * 359 El 360 E E 364 i E 369 E El ANDRE FORHOLD FORTSETT MED NESTE STED SOM MARKERES PA KART 339 Et:4, [, HU'S 0 NEVNER 4 ELLER FLERE STEDER PA SPM 3. FOR ANDRE GA TIL SPM. 34. Hvilke er de tre farligste eller vanskeligste stedene? NOTER DE TRE STEDENES NR. E E CI *34. SA har vi noen spørsmål om trafikkulykker. Som trafikkulykke regnes både kollisjon mellom kjøretøy og personer og mellom kjøretøy og gjenstander. Også aleneulykker skal regnes med, som når et kjøretøy kjører av veien eller en sykkel velter. Når det gjelder aleneulykker med sykkel vil vi bare ha opplysninger om de ulykker som forte til personskade. Har du vart innblandet i en eller flere trafikkulykker? HVIS IO SVARER JA, SPOR OM HVOR MANGE GANGER. 379 NEI *36 JA, GANG 3 JA, GANGER 4 JA, 3 GANGER 5 JA, 4 GANGER ELLER FLERE *35

21 *35. HVIS IO HAR VÆRT UTSATT FOR MER ENN EN ULYKKE STILL SPORSMALENE A-E FOR HVERT TILFELLE. NAR ALLE ER REGISTRERT, GÅ TIL SPM. 36. ULYKKESNUMMER A. Hvor lenge er det siden ulykken skjedde? Tmmm TT MINDRE ENN ETT AR FRA ETT TIL TRE AR MER ENN TRE AR HUSKER IKKE B. Skjedde ulykken i området her? JA NEI C. Hva gjorde du da ulykken skjedde? GIKK, LOP, STO STILLE SYKLET/PASSASJER PA SYKKEL/AKTE FORER/PASSASJER PA MOPED/MOTORSYKKEL 3 FORER/PASSASJER BIL/BUSS 4 HUSKER IKKE... D. Kolliderte du og i så tilfelle med hva? KOLLIDERTE IKKE vecooycovey.se FOTGJENGER W00000 COCO SYKLIST, AKENDE MOPED/MOTORSYKKEL 4 BIL/BUSS ANNEN GJENSTAND 6 HUSKER IKKE E. Ble du skadet og hvordan ble skaden behandlet? BLE IKKE SKADET , BEHANDLET AV ID SELV ELLER AV ANNEN LEGPERSON BEHANDLET AV HELSEPERSONELL 3 INNLAGT PA SYKEHUS HUSKER IKKE!IT

22 AKTIVITER I OMRADET *36. Vi vil gjerne vite litt om hvordan du bruker området du bor i. Vi er interessert i om du handler dagligvarer, bruker parker eller friområder og besøker venner/slektninyer i området. STILL SPM. A-E FOR HVER AKTIVITET. HVIS JA PA SPM. A, GA TIL SPM. C, 0 OG E. HVIS NEI PA SPM. A, GA TIL SPM. B OG FORTSETT MED NESTE AKTIVITET. DAGLIGVARE- BUTIKKER AKTIVITET: 3 PARK/ VENNER FRIOMRÅDE A. Pleier du A bruke/besøke noen JA.... i dette området? NEI: 36B. Hvorfor gjor du ikke det? KRYSS AV FOR ALT SOM NEVNES FINNES IKKE I OMRADET/BEDRE TILBUD UTENFOR 40 r--] 40, OMRADET/HAR IKKE VENNER I OMRADET... r- FOR LANG AVSTAND [-_ _-_ UBEHAGELIG A TA SEG DIT P.G.A. TRAFIKKSTØY/ LUFTFORURENSNING [::403 [4 VANSKELIG/UTRYGT A KOMME OIT P.G.A. TRAFIKK 404 [: 43 SYK, BEVEGELSESHEMMET 0.L. E405 E44 ANDRE GRUNNER C. Hvor ofte pleier du A gjøre det? DAGLIG NOEN GANGER I UKA EN GANG I UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN 4 SJELDNERE 360. GI IO EN BLA PENN OG SPOR: Kan du på dette kartet merke av den/det...som du oftest bruker/besoker. Sett et blatt kryss der den I igger/bor. INTERVJUER KAN EVT. MARKERE HVIS IO FOR- KLARER HVOR STEDET LIGGER. INTERVJUER SETTER TALL SOM VISER HVA SLAGS AKTIVITET DETTE GJELDER (, ELLER 3) 407 KART !IF KART KART 36E. Pleier du A gå/sykle eller bruke andre transportmidier for A komme dit? GAR/SYKLER ANDRE TRANSPORTMIDLER

23 *37A. Hvor ofte går du tur i området uten at du skal noe bestemt sted? DAGLIG NOEN GANGER I UKA EN GANG I UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN SJELDNERE/ALDRI 37B *38 37B. Kan du tegne en grønn strek på kartet langs den ruten du oftest tar når du går tur i området? GL ID EN GRØNN PENN Hvorfor går du ikke tur i området? FLERE ALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 48 SYK, BEVEGELSESHEMMET O.L. 49 [] UTRYGT, VANSKELIG P.G.A. TRAFIKKEN 430 UBEHAGELIG P.G.A. TRAFIKKSTØY 430 UBEHAGELIG P.G.A. LUFTFORURENSNING 430 ANDRE GRUNNER 39. Hvor ofte pleier du A bruke gårdsplassen eller plenen i sommerhalvåret? 433 HAR IKKE GARDSPLASS/PLEN t DAGLIG NOEN GANGER I UKA 4 EN GANG I UKA 5 NOEN GANGER I MÅNEDEN SJELDNERE/ALDRI Hvorfor bruker du ikke gårdsplassen eller plenen i sommerhalvåret? FLERE ALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 434 [7] ER IKKE HJEMME OM DAGEN/SJELDEN HJEMME 435 E GARDSPLASS/PLEN BRUKES TIL PARKERING 436 [::] UBRUKELIG, LITE TRIVELIG GARDSPLASS/PLEN 437 UBEHAGELIG P.G.A. TRAFIKKSTØY 438 Ei UBEHAGELIG P.G.A. LUFTFORURENSNING 439 E SYK, BEVEGELSESHEMMET O.L. 440 [:= ANDRE GRUNNER *4. Når på døgnet er du vanligvis hjemme på hverdager? Kan du angi mellom hvilke klokkeslett du vanligvis er hjemme? MARKER SAMMEN MED IO DE TIDSPUNKTER/PERIODER SOM ER AKTUELLE MED KRYSS OG STREKER PA SKALAEN NEDENFOR

24 , *4. Nr på døgnet er du vanligvis hjemme på søndager? Kan du angi mellom hvilke klokkeslett du vanligvis er hjemme? 4 MARKER SAMMEN MED IO OE TIDSPUNKTER/PERIODER SOM ER AKTUELLE MED KRYSS OG STREKER PA SKALAEN NEDENFOR SØVN *43. Når legger du deg vanligvis om kvelden på hverdager?,klokkeslett, *44. Når pleier du A stå opp om morgenen på hverdager?, KLOKKESLETT Sover du vanligvis godt om natten?. 497 JA VARIERENDE NEI. 46. Har du vanligvis lett, nokså lett, nokså vanskelig eller vanskelig for å falle i sovn? 498 LETT. NOKSÅ LETT. NOKSÅ VANSKELIG VANSKELIG 47. Hvor mange ganger vakner du vanligvis i løpet av en natt? Ill INGEN -3 GANGER MER ENN TRE GANGER 48. Hender det at du må bruke sovemedisin for A få sove? JA 49 NEI Hvor ofte bruker du sovemedisin? Ill Ill Ill DAGLIG NOEN GANGER I UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN. NOEN GANGER I ARET..

25 50. Vil du si at du er meget, litt eller ikke ømfintlig for stay? 3 50 JA, MEGET JA, LITT NEI 5 5. Sover du med soveværelsesvinduet åpent i sommerhalvåret? 503 JA JA, AV OG TIL NEI, ALDRI FOR KONTORET: HELSE *5. Jeg skal nå stille noen - sporsmål om din helse. Har du vart sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet i de daglige gjøremål i løpet av de siste 4 dager på grunn av sykdom, skade eller lidelse? Vi tenker ikke bare på sykdom/skade som har oppstått i 4-dagersperioden, men også på sykdom/ skade som har oppstått tidligere og som har fort til sengeleie eller nedsatt aktivitet i løpet av perioden. 506 [E] JA NEI * 53 * 55 *53. Hvor mange dager i 4-dagersperioden var du... DAGER I 4- DAGERSPERIODEN -innlagt i helseinstitusjon/ El: helt sengeliggende hjemme? delvis sengeliggende hjemme? 5-5 oppegående, men ikke i full aktivitet/ [: i full aktivitet? EE:55-56 SUM SKAL BLI:4 DAGER *54. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at du var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i perioden? NAR 0 HAR NEVNT EN ELLER FLERE ÅRSAKER, SPOR OM DET VAR FLERE ÅRSAKER OG NOTER DISSE. ÅRSAK : ÅRSAK : FOR KONTORET ÅRSAK 3: FOR KONTORET F FOR KONTORET EOM 53-55

26 6 *55. Har du i 4-dagersperioden hatt kontakt med lege, sykepleier eller annen behandler eller med helseinstitusjon for undersøkelse, behandling eller kontroll på grunn av egen sykdom, skade eller lidelsesom ikke har fort til nedsatt aktivitet i perioden? HVIS SYKDOM ELLER SKADE ER OPPGITT TIDLIGERE, FORTSETT SPØRSMÅLET MED: Her tenker vi altså på annen sykdom, skade eller lidelse enn den/de du har fortalt om. 56 JA 56 NEI 57../ 0 *56. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til kontakten? NAR IO HAR NEVNT EN ELLER FLERE ÅRSAKER, SPOR OM DET VAR FLERE ÅRSAKER OG NOTER DISSE. ÅRSAK : ÅRSAK : FOR KONTORET: ÅRSAK 3: FOR KONTORET: FOR KONTORET: *57. Har du i 4-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin på grunn av sykdom, skade eller lidelse som verken har ført'til nedsatt aktivitet eller kontakt med helsevesenet i perioden? Her tenker vi altså på eventuell sykdom, skade eller lidelse som du ennå ikke har fortalt om. 536 JA NEI * 58 r. 59 *58. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at du brukte medisin? NAR IO HAR NEVNT EN ELLER FLERE ÅRSAKER, SPOR OM DET VAR FLERE ÅRSAKER OG NOTER DISSE. ÅRSAK : ÅRSAK : FOR KONTORET: ÅRSAK 3: FOR KONTORET: FOR KONTORET:

27 7 59. Vi skal nå stille noen sporsmai om du har hatt bestemte plager i løpet av de siste 6 måneder. Har du i løpet av de siste 6 måneder ofte, av og til eller aldri wart plaget av... LES OPP -hodepine -kvalme/ -hoste, luftveisirritasjon, sårhet i halsen? -vondt/smerter i nakke, rygg, armer eller skuldre/ -hjertebank eller brystsmerter? fordøyelsesbesvær/ -tretthet/ -hoyt blodtrykk? svimmelhet? kl0e/utslett/allergi/ -nervositet, angst eller rastløshet/ -folt deg deprimert eller nedfor/..søvnproblemer? -øyeirritasjon?... OFTE PLAGET IKKE PLAGET AV OG PLAGET TIL fl P fl ] 550 r IT r r 559 -forkjølelse/influensa?.... -åndenød, pustevansker? Har du:..astma?... -allergi? kronisk bronkitt?... -lungesykdom?.... -hjertelidelse/sykdom?... o e e... O0O JA NEI VET IKKE 9 El F Vi skal nå stille noen spørsmål om førlighet og hørsel. I disse spørsmålene tenker vi ikke på helt forbigående problemer du eventuelt har akkurat nå, men på mer varige problemer. A. Kan du gå i trapper uten vansker? 0)... B. Kan du gå en 5 minutters tur i noenlunde raskt tempo uten vansker/ C. Kan du uten vansker hi/we hva som blir sagt i en normal samtale med minst to andre/ MED HOREAPPARAT OM NØDVENDIG JA NEI Røyker du daglig, ay og til eller aldri? 570 DAGLIG AV OG TIL ALDRI

28 63. STILLES TIL IO SOM BOR I FLERPERSONSHUSHOLDNING (SE SPM. ). FOR ANDRE GA TIL SPM Er det noen andre i husholdningen som røyker daglig? 57 JA NEI 64. Hvordan vurderer du din helse i sin alminnelighet? Vil du si at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig? MEGET GOD GOO VERKEN GOD ELLER DÅRLIG/MIDDELS DÅRLIG MEGET DÅRLIG ARBEID, UTDANNING, INNTEKT *65. Har du vanligvis noe inntektsgivende arbeid av minst times varighet pr. uke? Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers. 573 JA 66. NEI 69 *66. Hva er ditt hovedyrke i dette arbeidet? A. Hovedyrke: C Yrkeskode B. Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver: *67. Arbeider du i dette,yrket som selvstendig, som ansatt, eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn? 578 Selvstendig Ansatt Familiemedlem *68A. Hvor mange dager i uka arbeider du vanligvis i ditt hovedyrke og eventuelt biyrke? 579 E DAGER B. Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke og eventuelt biyrke? Regn også med betalte overtidstimer, og ekstraarbeit hjemme i forbindelse med arbeidet timer pr. uke Under 0 timer 69 0 timer eller mer 70

29 *69. Vi ber deg si hvilke av følgende beskrivelser som passer for deg. 9 A. mottar alderspensjon, tjenestepensjon, uførepensjon, etterlattepensjon/ enkepensjon eller stønader til ugift mor 583 B. går på skole eller studerer, vanlfgvis i 0 timer eller mer pr. uke 584 C. er arbeidsledig nå og har vært det sammenhengende de siste 3 måneder 585 D. er inne til. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste 586 E. utfører husarbeid og omsorgsarbeid hjemme, vanligvis i 0 timer eller mer pr. uke HVIS IO HAR SVART JA PA SPM. 69B, GA TIL SPM. 7. ANDRE GA TIL SPM. 76. JA NEI *70. Hva slags arbeidstidsordning har du vanligvis? LES OPP SVARALTERNATIVENE 588 Dagarbeid (mellom 06 og 8) Arbeid som starter for kl. 6 om morgenen og slutter for kl. 8 Arbeid som starter mellom kl. 6 og kl. 8, men slutter etter kl. 8 4 Fast kveldsarbeid 5 Fast nattarbeid 6 Skiftarbeid 7 Turnusordning Annen arbeidstidsordning *7. Hvor ligger arbeidsplassen din? 589 I OMRADET OSLO INDRE BY ELLERS 3 OSLO YTRE BY ANNEN BY/TETTSTED SPREDTBYGO STROK IKKE FAST ARBEIDSSTED

30 30 7. så har vi noen spørsmål om miljøet på arbeidsplassen/skolen. STILL SPM. A-E. HVIS JA, STILL SPM. B. 590 A. Hører du støy fra vegtrafikk inne på arbeidsplassen/ skolen? JA NEI SPM. B Er dette meget plagsomt, litt plagsomt eller ikke plagsomt? MEGET LITT IKKE PLAG- PLAG- PLAG- SOMT SOMT SOMT B. Hører du annen støy inne på arbeidsplassen/skolen? JA NEI 593 C. Merker du støv eller skitt fra utendørs forurensning Fl JA inne på arbeidsplassen/skolen? NEI D. Merker du eksoslukt inne på arbeidsplassen/skolen? E] JA NEI E. Merker du annen lukt utenfra inne på arbeidsplassen/ JA skolen? NEI Er du på vei til eller fra arbeidsplassen/skolen mye, litt eller ikke plaget av: MYE -støy fra vegtrafikk? LITT IKKE eksoslukt? *********, * ********* oeeeewecoom000, *********** -støv/skitt? *74. Hva slags transportmiddel/midler bruker du vanligvis for å komme til arbeidsplassen/skolen? FLERE SVARALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 603 TIL FOTS 604 [::] SYKKEL 605 MOTORSYKKEL/MOPED 606 BIL, FORER/PASSASJER 607 [] KOLLEKTIVT ir ANNET TRANSPORTMIDDEL 609 [::] ARBEIDER I ELLER VED BOLIGEN p. 76 *75. Hvor mange minutter bruker du vanligvis på å komme til arbeid/skole? 60-6 MINUTTER

31 3 *76. Hadde du egen inntekt i 986? 63 [E] JA 77 NEI lo 78 *77. Hvor stor var din bruttoinntekt i 986? Med bruttoinntekt menes inntekt for fradrag og skatt er trukket fra. Ta med eventuell overtidsbetaling. EGEN INNTEKT I TUSEN 'III. 000 a VET IKKE 68 E. *78. HVIS DET ER FLERE PERSONER I HUSHOLDNINGEN (SE SPM. ), SPOR:. Hva vil du anslå husholdningens samlede bruttoinntekt til i 986? HUSHOLDNINGENS INNTEKT I TUSEN KR 63 VET IKKE... [::] 79. Hvor mange år har du gått på skole i alt, medregnet alle former for utdanning? OD ANTALL AR *80A Eier eller disponerer du/dere bil? 66 0 JA lo 808 NEI ok 8 Hvor mange? 67 E] ANTALL BILER 8. Har du forerkort for bil? 68 [E]J A NEI 8. TRAFIKKMILJOTILTAK I OMRADET Kjenner du til trafikkplanene for området her? 69 El JA, 83 NEI * 84.

32 3 83. Hva slags konsekvenser tror du gjennomforingen av disse planene vil få her i denne gata? KRYSS AV ALT SOM NEVNES 630 INGEN 63 MINDRE TRAFIKK 63 MINORE RISIKO 633 MINDRE STØY FRA TRAFIKKEN 634 MINDRE FORURENSNING 635 MER TRAFIKK 636 STORRE RISIKO 637 MER STØY 638 MER FORURENSNING 639 ANNET, SPESIFISER: 640 VET IKKE *84A. Er det spesielle tiltak du mener er viktige for A bedre trafikkmiljøet i området? 64 JA * 848 NEI 3 VET IKKE * Hva slags tiltak er det, og hvor trengs de? NOTER IO'S SVAR FOR KONTORET: *85. TIL IO MED BARN I HUSHOLDNINGEN, SE SPM. 3. ANDRE FORTSETTER TIL TEKSTEN ETTER SPM. 85. Vi skal stille noen ekstra spørsmål til dem som har barn fodt mellom 977 og 984. Hvor mange hjemmeboende barn har du i den aldersgruppen? (EGNE BARN, STEBARN, ADOPTIVBARN) 644 ANTALL BARN DE IO SOM HAR BARN FØDT FORTSETTER MED BARNESKJEMAET INTERVJUET ER SLUTT. GI TO KONVOLUTTEN MED ORIENTERING OM NILUS UNDERSØKELSE OM HELSEVIRKNINGER AV LUFTFORURENSNING. GI DE TO SOM SKAL VÆRE MED I UNDERSØKELSEN OM SØVNFORSTYRRELSER (MERKET MED S PA FORSIDEN) KON- VOLUTTEN MED ORIENTERING OM DENNE.

33 Statistisk Sentralbyrå Intervjukontoret Postboks 83 Dep Oslo Tlf. (0) * Vedlegg UNDERGITT TAUSHETSPLIKT Prosjektnr. 0 -nr. Husholdn. nr TRAFIKK OG MILJØ Barneskj erna SPORSMALENE STILLES TIL IO MED BARN FØDT '. Siden du har barn, vil vi stille noen spørsmål om barn og trafikkmiljø. Mener du at trafikken her i området medfører spesielle problemer for barnet/barna og eller for deg som mor/far? n JA o. NEI givet IKKE 3. Hva slags problemer ténker.du på? KRYSS AV ALT SOM NEVNES 3 r--] KAN IKKE FERDES FRITT I OMRADET r-- AN IKKE BRUKE SYKKEL 5 MA VÆRE INNE MER ENN ØNSKELIG 4 fl K 6 fl K AN IKKE VÆRE UTE OG LEKE ALENE 7 KAN BLI SKADET I TRAFIKKEN 8 fl E R REDD FOR TRAFIKKEN 9 pi H ELSE KAN PÅVIRKES AV LUFTFORURENS4ING 0 fl MA VÆRE MED/PASSE PA BARNET/A NAR DET/DE ER UTE MÅ FOLGE BARNET/A KJØRE BARNET/A TIL ULIKE AKTIVITETER fl E 3 r--] M R REDD_NAR BARNET/A FERDES I TRAFIKKEN/ER UTE A FORBY BARNET/A EN REKKE TING 4 pi ANNET, SPESIFISER: BARNET! BARNA 0 4 RA

34 34 3A. Er det noen steder i området du mener er spesielt trafikkfarlige for barn? 5 JA o, 3B NEI *4 38. TA FRAM NYTT KART. KARTET SKAL MERKES MED 0-NR. OG IO'S ALDER OG KJØNN. SETT ET BLATT KRYSS DER TO BOR. Kan du merke av inntil tre farlige steder med røde kryss eller streker på kartet? GI IO EN ROD PENN OG HJELP EVENTUELT TIL MED MARKERINGENE SOM NUMMERERES. STED NR. MARKERES PA KART MED ROOT KRYSS/STREK OG MED NUMMER SPOR SA: C. Hvorfor synes du dette stedet er farlig for barn? KRYSS AV ALT SOM NEVNES MYE BILTRAFIKK, UOVERSIKTLIG, KOMPLISERT TRAFIKKSITUASJON 6 STED NR. TT 38 [] 50 Li. HØY FART, BILISTENE KJØRER FOR FORT 7 BILISTENE TAR IKKE HENSYN, KJØRER MOT RODT LYS MV 8 MYE PARKERTE BILER, PARKERING PA FORTAU MV E Si 5 53 {-- FORTAU FOR SMALE ELLER MANGLER BREDE GATER, VANSKELIG A TA SEG OVER LYSREGULERING/FOTGJENGERFELT MANGLER FOTGJENGERBRU/TUNNEL MANGLER ".0 3 El 44 ri FOR KORTE TIDSINTERVALL VED OSKRYSS, LANGE VENTETIDER VANSKELIG A GA OVER FOTGJENGERBRUER DÅRLIG BROYTING VINTERSTID ANDRE FORHOLD E E 6 r *4. Du har barn fodt mellom 977 og 984. (SE SPM. 85 I HOVEDSKJEMA). HVIS IO HAR ELLER BARN FØDT , STILL SPM. 4A OG 4B. HVIS IO HAR 3 ELLER FLERE BARN FODT , FORKLAR IO AT: Vi skal nå stille noen spørsmål om to av dine barn. Vi velger A snakke om de to barn som er fodt tidligst i året. FINN SAMMEN MED IO UT HVILKE TO BARN DET ER OG STILL SPM. 4A OG 4B. A. Når er barnet/barna fodt? B. Er det en jente eller gutt? FØDSELSÅR B. KJØNN (GUTT, JENTE s ) BARN NR

35 35 TIL IO MED MER ENN ETT BARN: Vi starter med spørsmål om det barnet som du nevnte først. BARN NR. TIL ALLE: SPOR HVA BARNET HETER OG BRUK NAVNET DER DET STAR "BARNET". HVIS BARNET ER FØDT , START MED SPM. 6.. HVIS BARNET ER FØDT , START MED SPM. 5. HVIS BARNET ER FØDT , START MED SPM Har barnet begynt på skolen? 68 JA NEI to, 8 o, 6 6. Går barnet i barnehage, daghjem eller barnepark, er det hos dagmamma eller lignende, eller kommer noen hjem til dere og passer på barnet? DAGHJEM/BARNEHAGE/BARNEPARK HOS DAGMAMMA O.L. TILSYN HJEMME INGEN AV DELENE 00 7 o. 0 7A. Ligger daghjem/barnehage/barnepark/bor dagmhmma i eller utenfor området? HJELP EVT. ID VED A BRUKE KARTET 70 I OMRÅDET UTENFOR OMRÅDET o. 7B -o. 0 B. I hvilken gate ligger daghjem/barnehage/bor dagmamma? KODENR. GATENAVN o, 0 FYLLES UT AV INTERVJUER 8. Hvilken skole går barnet på? KAMPEN BARNESKOLE TØYEN BARNESKOLE GAMLEBYEN BARNESKOLE VÅLERENGA BARNESKOLE ANNEN SKOLE *9. Er trafikken her i området slik at du bestandig, ofte, av og til eller aldri er redd for barnet når det er på veg til eller fra skolen? 74 BESTANDIG REDD OFTE REDD 3 REDD AV OG TIL 4 ALDRI REDD 5 IKKE AKTUELT

36 36 0. Vi vil gjerne vite litt om barnets bruk av området i fritida Vi er interessert i organiserte fritidsaktiviteter, besok hos venner og utelek i området. STILL SPM. AE FOR HVER AKTIVITET. HVIS JA PA SPM. A, GA TIL SPM. C, D OG E. HVIS NEI PA SPM. A, GA TIL SPM. B OG FORTSETT DERETTER MED NESTE AKTIVITET. 0A, Pleier barnet A delta i organiserte fritidsaktiviteter/besøke venner/leke Ote i dette området?ja NEI. FRITIDS- AKTIVITET 75 AKTIVITETER VENNER LEK-/ LEK-/ LEK-/ OPPHOLD OPPHOLD OPPHOLD B. Hvorfor gjor barnet ikke det? KRYSS AV ALT SOM NEVNES FINNES IKKE EGNEDE STEDER I OMRADET/BEDRE TILBUD UTENFOR OMRADET/HAR IKKE VENNER I OMRADET F--]9 FOR LANG AVSTAND F--] 85 F--]93 UBEHAGELIG A TA SEG DIT PGA. TRAFIKKSTØY/LUFTFORURENSNING 78 F--] 86 [: 94 VANSKELIG/UTRYGT A KOMME DIT ELLER VÆRE DER PGA. TRAFIKK 79 F--] 87j 95 SYK, BEVEGELSESHEMMET O.L [--]96 Fli] [7. 97 ANDRE GRUNNER C. Hvor ofte pleier barnet a delta i fritidsaktiviteter/ besoke venner/leke ute i området? DAGLIG NOEN GANGER I UKA EN GANG I ' UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN SJELDNERE s, 0D. TA FRAM KARTET OG MERK AV - FOR BARN NR.. GI 0 EN BLA PENN. FOR FRITIDSAKTI- VITETER/VENNER SPOR: Kan du merke av på kartet hvor barnet oftest deltar i fritidsaktiviteter/hvor de vennene barnet oftest besøker bor? Sett en blå ring på stedet. FOR LEKE/OPPHOLDSSTEDER SPOR: Kan du merke av de tre vanligste utendors lekeog oppholdssteder med blå ring? INTERVJUER SETTER PA TALL (-5) SOM VISER HVA SLAGS AKTIVITET DET ER. KART 0E. BARE FOR LEKE/OPPHOLDS- STEDER: Hva slags sted er dette? GARDSPLASS, HAGE... FORTAU GATE/P-PLASS LEKEPLASS FRIOMRÅDE/ IDRETTSPLASS/ SKOLE I

37 3 4 0 BESTANDIG REDD OFTE REDD REDD AV OG TIL ALDRI REDD 37. Hvordan er det når barnet er ute og leker eller oppholder seg ute, er du bestandig, ofte eller av og til redd for barnet, eller er du aldri redd? *A. Pleier du eller andre voksne å folge barnet til bestemte steder ellen aktiviteter på grunn av trafikken? 03 JA IB NEI r. 8 B. Hvilke steder eller aktiviteter blir barnet fulgt til? SETT KRYSS FOR ALT SOM NEVNES C. Hvor mange ganger i uka følger du eller andre voksne vanligvis barnet til SPOR FOR HVER AKTIVITET/STED *SOM ER NEVNT I B. B STEDER/ AKTIVITETER -barnehage/dagmamma 04 -skole 06 -venner 08 -lek/opphold ute 0 -fritidsaktiviteter -annet 4 C ANTALL GANGER PR. UKE 3. Har du gitt barnet noen regler eller forbud p.g.a. trafikken? 6 JA 4 NEI.5 4. Hva slags regler eller forbud er det? KRYSS AV ALT SOM NEVNES. 7 IKKE LEKE UTE ALENE 8 BARE LEKE UTE ALENE PA BESTEMTE TIDER 9 IKKE GA FOR LANGT UNNA BOSTEDET 0 E IKKE GA TIL BESTEMTE STEDER r- IKKE SPARKE BALL I GATA GA PA BESTEMTE MATER/SE SEG FOR O.L. 3 FAR IKKE LOV TIL A SYKLE 4 IKKE SYKLE I BESTEMTE GATER 5 IKKE LEKE I BESTEMTE GATER 6 L IKKE KRYSSE BESTEMTE GATER 7 ANNET, SPESIFISER:

38 38 5. SPOR FOR HVER AKTIVITET: Får barnet uten tilsyn JA NEI -sykle i gata der dere bor? -leke i gata der dere bor? -krysse gata dere bor I.? -I I Vil du si at trafikksituasjonen i området har stor, noe eller ingen betydning for: LES OPP -hvilke venner barnet besøker/er sammen med? -hvilke fritidstilbud barnet bruker? -hvor barnet kan leke ute? -hvilke ærender barnet kan gjøre? STOR NOE INGEN IKKE BETYD- BETYD- BETYD- AKTUELT NING NING NING hvor mye barnet kan være ute og leke? e... e e to e 35 *7. Så har vi noen spørsmål om trafikkulykker. Som trafikkulykke regnes både kollisjon mellom kjøretøyer, mellom kjøretøy og personer og mellom kjøretøy og gjenstander. Også aleneulykker skal regnes med, som når et kjøretøy kjører av veien eller en sykkel velter. Når det gjelder aleneulykker med sykkel vil vi bare ha opplysninger om de ulykker som forte til personskade. Har barnet vært innblandet i en eller flere trafikkulykker? HVIS IO'SVARER JA, SPØR OM HVOR MANGE GANGER. 36 NEI 9 JA, GANG 3 JA, GANGER 4 JA, 3 GANGER 5 JA, 4 GANGER ELLER FLERE - 8

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA SLUTTRAPPORT: UNDERSØKELSE OM ARBEID OG UTDANNING FOR UNGDOM MED HANDVERKS- OG INDUSTRIFAG

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA SLUTTRAPPORT: UNDERSØKELSE OM ARBEID OG UTDANNING FOR UNGDOM MED HANDVERKS- OG INDUSTRIFAG Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 89/23 5. juni 989 SLUTTRAPPORT: UNDERSØKELSE OM ARBEID OG UTDANNING FOR UNGDOM MED HANDVERKS- OG INDUSTRIFAG FRA VIDEREGÅENDE SKOLE. AV EILIV MØRK INNHOLD. Innledning

Detaljer

Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2003. Dokumentasjonsrapport. 2004/15 Notater 2004

Tor Morten Normann. Omnibusundersøkelsen november/desember 2003. Dokumentasjonsrapport. 2004/15 Notater 2004 2004/15 Notater 2004 Tor Morten Normann Omnibusundersøkelsen november/desember 2003 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 Forord Denne

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005 2005/54 Notater 2005 Aina Holmøy Notater Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Forord Forbruksundersøkelsen 2004 er utført

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000 2000/44 Notater 2000 Elisabeth Rønning Notater Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 )RURUG Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Hanne Marit Teigum. Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 96/63 1Notater 1996

Hanne Marit Teigum. Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 96/63 1Notater 1996 96/63 1Notater 1996 Hanne Marit Teigum Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2002/62 Notater 2002

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2002/62 Notater 2002 2002/62 Notater 2002 Hanne Cecilie Hougen Notater Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 10.12 Forord

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven. Ferieundersøkelsen 1999 Panel Dokumentasjonsrapport. 2000/62 Notater 2000

Notater. Øyvin Kleven. Ferieundersøkelsen 1999 Panel Dokumentasjonsrapport. 2000/62 Notater 2000 2000/62 Notater 2000 Øyvin Kleven Notater Ferieundersøkelsen 1999 Panel Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 02 ,QQKROG 1. Innledning...3 2.

Detaljer

ALENEFORELDRES LEVEKÅR OG TIDSBRUK

ALENEFORELDRES LEVEKÅR OG TIDSBRUK Ana RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 84/16 ALENEFORELDRES LEVEKÅR OG TIDSBRUK AV STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -- KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2127-7 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2005/30 Notater 2005

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2005/30 Notater 2005 2005/30 Notater 2005 Hanne Cecilie Hougen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport.

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2005/30 Notater 2005 Hanne Cecilie Hougen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2004 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Korrigert versjon Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport

Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport 98/16 Notater 1998 Agnes Aall Ritland Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Undersøkelsen

Detaljer

Notater. Anne Sundvoll. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 1999/66 Notater 1999

Notater. Anne Sundvoll. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 1999/66 Notater 1999 1999/66 Notater 1999 Anne Sundvoll Notater Samordnet levekårsundersøkelse 1999 - panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Statistisk

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Notater 1998. Tore Vogt. Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Notater 1998. Tore Vogt. Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser 185 Notater 1998 Tore Vogt Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser INNHOLD 1. INNLEDNING 2 Tabell 1 Nøkkeltall for undersøkelsen..."........._...........................

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen. Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser

Hanne Cecilie Hougen. Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. Seksjon for intervjuundersøkelser 2006/39 Notater 2006 Hanne Cecilie Hougen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

Anne Sundvoll og Hanne Marit Teigum

Anne Sundvoll og Hanne Marit Teigum 98134 Notater 1998 Anne Sundvoll og Hanne Marit Teigum Samordnet levekårsunder-søkelse 1997 tverrsnïtts-undersøkefsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

4. SPØRSMÅLENE I UNDERSØKELSEN... 8 4.1 Svaralternativ på kort... 9

4. SPØRSMÅLENE I UNDERSØKELSEN... 8 4.1 Svaralternativ på kort... 9 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Produktnummer 7345 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere 1. Generelt... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Utvalg... 3 1.3 Innsamlingsmetode: Besøksintervju og

Detaljer

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001 Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol TR/0972/2001 Spørreskjema RVU 2001 Introduksjon Intervjuer leser bare opp de deler av

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Notater. Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2009/40. Notater

Notater. Marit Wilhelmsen. Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport 2009/40. Notater 2009/40 Notater Marit Wilhelmsen Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2008 Tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Seksjon for planlegging og brukertesting Forord Samordnet levekårsundersøkelse,

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Notater. Tom Granseth. Sammensetning av grensehandel En pilotstudie 2008/56. Notater

Notater. Tom Granseth. Sammensetning av grensehandel En pilotstudie 2008/56. Notater 2008/56 Notater Tom Granseth Notater Sammensetning av grensehandel En pilotstudie Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Innhold Innledning og sammendrag...2 1.

Detaljer