Interne STATISTISK SENTR 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne STATISTISK SENTR 1.3"

Transkript

1 Interne STATISTISK SENTR.3 MEMO= OM TRAFIKK OG MILJØ PA V SLUTTRAPPORT 'A G Jan Erik Kristiansen Innhold. Innledning. 4:. Opplegg log gjennomforing..... Utvalg..... Datainnsamling... Se 00 tt 04,0.3. Bearbeiding og kontroll Feilkilder og usikkerhet ved resultatene 3.. Utvalgsvarians * Utvalgsskjevhet og frafal I roof:see,: 04 Z.:,,Ade * 0 e 0 Pt es 0 V 0 e 4 Vedlegg. Spørreskjema. Spørreskjema/barn 3. Kart e 0 0 Q.O 4. Instruks og orientering for intervjuereno

2 . DULEDNING Etter oppdrag fra Transportøkonomisk institutt (TOI) har Statistisk Sentralbyrå gjennomfort en intervjuundersøkelse om Trafikk og Miljø på Vålerenga/Gamlebyen i Oslo. Undersøkelsen er en del av et storre forskningsprogram om vegtrafikkens miljøulemper for befolkningens levekår, dagligliv og helse. Tilknyttet undersøkelsen er også en spesialundersøkelse om helsevirkninger av luftforurensninger ved Norsk Institutt for luftforskning (NILU) og en undersøkelse om vegtrafikkstøy og søvnforstyrrelse ved Institutt for fysiologisk psykologi, Universitetet i Bergen. SSB's medvirkning skulle ifølge avtalen bestå i trekking av utvalg, deltakelse i utarbeidingen av spørreskjemaer og instruks, datainnsamling og databearbeiding fram til et ferdig bånd. Representanter fra SSB deltok også på et kurs for intervjuerne.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING AV UNDERSOKELSEN.. Utvalg Undersøkelsen skulle opprinnelig omfatte et (brutto-)utvalg av ca..600 personer 5 år og over (fodt 97 eller tidligere) i 8 nærmere definerte områder (kfr. kart, vedlegg 3). Dette utgjorde ca. 60 prosent av befolkningen i dette området (.700 personer). Utvalget ble trukket slik: - Forst ble alle "barnefamilier" trukket, dvs. familier med barn fodt Der hvor det bare var en foreldre/foresatt, ble denne trukket. I familier med foreldre/foresatte, ble en av dem trukket tilfeldig. De øvrige voksne personene i disse husholdningene (dvs. unntatt foreldre/foresatte) forble i populasjonen. "Barnefamilieutvalget" omfattet 99 respondenter som representerer ca. 40 foreldre/foresatte. Det gjenstod da ca..560 personer 5 år og over i området. - Deretter ble.497 av disse trukket. Tilsammen ga dette et bruttoutvalg på.596 personer. Personer med og uten barn er således trukket med ulik sannynlighet, og utvalget er derfor ikke selvveiende. Etterhver viste det seg at frafallet i denne undersøkelsen av ulike grunner (se pkt. 3.) ble relativt høyt. For oppdragsgiveren var det

3 3 av analysehensyn viktig at nettoutvalget var av en viss størrelse.' Det ble derfor besluttet A trekke et tilleggsutvalg på 97 personer. Tilsammen ble dermed.893 personer trukket ut til å delta i undersøkelsen... Datainnsamling Datainnsamlingen ble foretatt ved besøksintervju, som begynte 0/9 og ble avsluttet i november 987. Det var for denne undersøkelsen egne regler om erstatninger (se instruksen pkt..5). Foreldre/foresatte ble også intervjuet om sine barn. Området hadde et stort innslag av fremmedspråklige beboere. SSB engasjerte derfor intervjuere slik at de fleste av disse kunne intervjues på sitt eget språk. Etter intervjuet ble alle IO overlevert en konvolutt med orientering om NLU's undersøkelse om helsevirkninger av luftforurensninger. De ble kort forklart hva denne undersøkelsen gikk ut på, og bedt om å returnere svarslippen til NLU. De som svarte positivt på denne henvendelsen, ble senere kontaktet av NLU. Et utvalg av kvinner ble også overlevert en konvolutt med orientering am søvnundersøkelsen ved Universitetet i Bergen, som så tok kontakt med IO.,.3. Bearbeiding og kontroll Intervjuerne kodet gatekode ved hjelp av egen kodeliste. Dataene ble kontrollert og revidert på vanlig måte i Byrået. Den manuelle bearbeidingen av kartmaterialet og koding av fysiske data blir foretatt av TOI. NLU og UiB koder, dataoverfører, kontrollerer og feilretter sine data og leverer disse til SSB, som kobler dem med intervjudataene. SSB oppbevarer, med tanke på en eventuell etterundersøkelse i området, en egen fil med adresse og 0- nummer.

4 3. 'EILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE 3.. Utvalgsvarians Den usikkerhet en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen som undersøkelsen omfatter, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen som omfattes av undersøkelsen. Vi kan avslå standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell har vi antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall) ved ulike utvalgsstorrelser. For A illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall for A angi nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan vi bruke folgende metode. La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Kbnfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M-.S) og (M+.S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi. Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell til A finne konfidensintervaller. Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3, når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 3,, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.

5 Tabell.Størrelsen av standardavviket i prosent Tallet Prosenttall - på ob servasjoner 5(95) 0(90) 5(85) 0(80) 5(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 5 5,3 7,4 8,89,8 0,6 7,0,, ,8 5, 6,6,9 7,5 7,9 8,3 8, 5 8,6 8,7 753,4, 5, 5,7 6, 6, 5 6,8 6,9 7,0 7, 00,7 3,7,4 4 4,9 5,3 5, 6 5, 8 6,0 6, 6, 50,3,0 3, 6 4, 0 4,3 4, 6 4,8 4, 9 5,0 5, 0 00,9,6 3, 3,5 3, 8 4,0 4, 4, 4,3 4,3 50,7,3,8 3, 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 300,5,, 5,8 3, 3, 3, 4 3,5 3,5 3,5 400, 3,8,,5,7,8,9 3,0 3, 3, 600,,5 8,0,,3,4,5, 5, ,9,3,6 7 9,0,,,, 000 0,8, ,0.,3 4, 5, 5, Frafall og utvalgsskjevhet Av de i alt.893 personene som ble trukket ut til undersøkelsen, viste det seg at 99 ikke tilhorte populasjonen (avgang). Dvs. at bruttoutvalget ble.794 personer. Av disse ble det av ulike grunner ikke oppnådd intervju med 764 personer, dvs. at undersøkelsen fikk et frafall på 43.9 prosent. Det er et langt høyere frafall enn det som er vanlig i SSB's undersøkelser. Årsaken til dette er flere. Utvalgsområdet ligger i Oslo indre by og er et område med stor gjennomtrekk. Intervjuerene rapporterte således at det ofte var vanskelig A finne fram til IO. De fant ofte tomme hus eller leiligheter eller de traff ingen hjemme. Det var ofte også vanskelig g,l, få nærmere opplysninger av naboer eller andre. I tabell ser vi at nesten en tredjedel av frafallet skyldes slike vanskeligheter.

6 6 Tabell. Frafall etter frafallsårsak. Prosent. I ALT Nekting Sykdom Bortreist IO ikke Bolig/ Annet/ Anpå skole/ A treffe adresse mangler tall arb./ferie ikke oppfunnet lysninger Området har også et stort innslag av ulike rusmiddelbrukere og mange IO var derfor generelt engstelige og skeptiske til besøk av fremmede. Eh del av det som i første omgang ble registrert som frafall viste seg A være IO som var døde eller hadde flyttet ut av området. Disse tilhorer ikke populasjonen og er blitt regnet som avgang. Eh del av det som fortsatt er regnet som frafall er nok også egentlig avgang, men her har vi ofte ufullstendige opplysninger fra intervjueren. Det reelle frafallet er derfor noe lavere. Av storre betydning enn det totale frafallet, er eventuelle utvalgsskjevheter som dette kan fore til. Hvis omfanget av frafallet i ulike grupper varierer vesentlig, vil dette kunne fore til at nettoutvalget (personer som er intervjuet) på visse kjennemerker avviker vesentlig fra bruttoutvalget (det uttrukne utvalget). Utsagn om skjevheter må i prinsippet knyttes til enkelte kjenne-, merke. Selv om frafallet ikke har fort til skjevheter på ett bestemt kjennemerke, kan det likevel ha hatt betydning for andre kjennemerker. Og omvendt: Et godt samsvar mellom fordelingen på ett kjennemerke er ikke noen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennnemerker. Tabell 3 (neste side) gir muligheter for å belyse eventuelle skjevheter m.h.t. kjennemerkene kjønn, alder, bostedsområde og nasjonalitet. Om vi her sammenlikner fordelingene i brutto- og nettoutvalget, finner vi at forskjellene er små. Unntak er delområdene og, hvor frafallet har fort til henholdsvis over- og underrepresentasjon. Også aldersgruppen 5-49 år er overrepresentert i nettoutvalget.

7 7 Tabell 3: Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og hele befolkningen 5 år og over etter kjønn, alder, delområde og nasjonalitet. Antall personer og prosent.' Hele Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg befolkningen Antall Pros. Ant. Pros. Antall Pros. Ant. Pros. Al e: Kjønn: Menn Kvinner Ill Alder: 5-4 år år Ar år og over Delområde: : : : : :... oo* so* * o or o : Nasjonalitet: Norsk: Utenlandsk: I Siden utvalget ikke er selvveiende, kan man i tabellen ikke uten videre sammenlikne fordelingen i utvalg og hele befolkningen.

8 Statistisk Sentralbyrå Intervjukontoret Postboks 83 Oep, 0033 Oslo Tlf. (0) * Ved I egg I UNDERGITT TAUSHETSPLIKT TRAFIKK OG MILJØ/VÅLERENGA OG GAMLEBYEN Hovedskjema Prosjektnr. 0 nr. Husholdningsnr. Fødselsår IO's kjønn (=M, =K) Nasjonalitetskode Delområde KRYSS AV HER HVIS IO PA IO-LISTEN ER MERKET "B": 09 KRYSS AV HER HVIS IO PA 0-LISTEN ER MERKET "5"-- 0 IO SKAL DA ETTER INTERVJUET FA OVERLEVERT EN ORIENTERING OM SØVNUNDERSØKELSEN TELEFONOPPLYSNING. 5 ' IO kan nåes på telefon: Intervjuer nr. EI:= -4. IO nåes ikke på telefon (080 kontaktet) Vet ikke, finner ikke ut, Dato for forste kontakt (forsøk): Intervjuerens navn 6-9,is A. KONTAKT OG FORM PA KONTAKT MED IO: 30 [-_-_] Ganger kontaktet/forsøkt kontakt over telefon 3 C::: Ganger oppsøkt på adresse " B. RESULTAT AV ARBEID MED TILDELTE IO 3 Ill Intervju med 0 på 0-listen R Intervju med annen person/erstatning Frafall/avgang. *, 0 lo. C REGISTRER PA NESTE SIDE C. SKRIV NAVNET PA NY IO HER: ip. 0 OG FOR PA FØDSELSÅR, KJØNN OG NASJONALITETSKODE D. REGISTRERING VED OPPNADD INTERJVU Time Min. Dato intervjuet ble foretatt, g 'n.. Intervjuet startet kl...., 38-4 Ble det avtalt tid for intervju på forhånd? 3 37 Ja, over telefon Ja, ved besøk på adresse Nei avtalte ikke tid på forhånd og varte til kl. dvs. i alt., 'Minutter 46

9 REGISTRERING AV FRAFALL/AVGANG Dato for registrering av frafall/avgang MI=V 49-5 Hvem har gitt opplysningene til registrering av frafalls-/avgangsgrunn? 53 IO SELV IO'S EKTEFELLE/SAMBOER 3 IO'S SONN/DATTER 4 '0'5 FAR/MOR 5 ANDRE: 6 INGEN GRUNNER TIL FRAFALL/AVGANG FRAFALL AVGANG IO nekter Andre nekter for IO IO er kortvarig syk IO er langvarig syk Sykdom/dødsfall i IO's familie IO er bortreist, på ferie o.l. IO er borte på arbeid, forretningsreise o.l. IO er borte på skole, studieopphold 0,. IO er ikke A treffe IO's bolig/adresse ikke funnet Annet, spesifiser: 80 Leiligheten er tom FOR KONTORET Mangler opplysninger fra intervjuer Kostnader, mangler intervjuere o.l. 56 r--] FOR KONTORET

10 0 Forst vil jeg si noe om den intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille står her i dette intervjuskjemaet. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene, stilt på samme måten og i den rekkefølgen som de kommer i skjemaet. Vi må gjøre det slik for A kunne slå sammen svarene og lage god statistikk av den. NA er det vanskelig A lage spørsmål som er slik at de passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du synes ikke passer så godt. Jeg starter med noen spørsmål om ekteskapelig status og den husholdningen du tilhører.. Hva er din ekteskapelige status? 57 UGIFT GIFT/SAMBOENDE ENKE/ENKEMANN 4 SEPARERT SKILT. Hvor mange personer er det i alt i husholdningen du tilhører? Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid eller skolegang skal regnes med ED ANTALL PERSONER HVIS BARE TO I HUSHOLDNINGEN, GA TIL SPM. 4. FOR ANDRE GA TIL SPM. 3 *3A. Hvor mange hjemmeboende barn født i 968 eller senere er det i husholdningen? 60-6 EE ANTALL BARN I ALT HVIS INGEN BARN, GA TIL SPM. 4, HVIS BARN, GA TIL SPM. 3B. 38. Hvilket år er barna/barnet fodt? FOR OPP ANTALL BARN I ALDERSGRUPPENE. REGN MED IO HVIS IO ER FOOT 968 ELLER SENERE ANTALL BARN ANTALL BARN ANTALL BARN ANTALL BARN ANTALL BARN FØDT FØDT FØDT FØDT FODT Ej 63 El 64 E BOLIG, BOMILJØ *4. INTERVJUER REGISTRERER HVILKEN ETASJE IO BOR I: HVIS DET ER FLERE ETASJER I LEILIGHETEN - REGISTRER DEN ETASJEN INNGANGSDØRA TIL LEILIGHETEN ER I KJELLER. ETASJE. ETASJE 3 3. ETASJE 4 4. ETASJE 5 5. ETASJE 6 6. ETASJE ELLER }WERE

11 *5. PA hvilken måte disponerer du/dere over boligen/leiligheten? 68 HUSHOLDNINGEN EIER BOLIGEN, SAMEIE HUSHOLDNINGEN EIER BOLIGEN GJENNOM BORETTSLAG, AKSJESELSKAP 3 LEIEBOER MED INNSKUDD (IKKE I BORETTSLAG) 4 LEIEBOER UTEN INNSKUDD 5 TJENESTEBOLIG, VAKTMESTERBOLIG E.L. 6 TRYGDEBOLIG, UFØREBOLIG E.L. 7 FRAMLEIE ELLER LAN AV BOLIG 8 ANNET. *6. Hvor mange rom i boligen/leiligheten disponerer du/dere til eget bruk? Ta ikke med kjøkken, bad, entre eller små rom under 6 m ANTALL ROM 7. Hvilke oppvarmingsmater finnes i boligen? FLERE ALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 7 OVNSFYRING MED FAST BRENSEL (KULL, KOKS, VED) 7 [] OVNSFYRING MED FLYTENDE BRENSEL (PARAFIN, OLJE) 73 E ELEKTRISK OPPVARMING 74 [] SENTRALFYRING 75 PEIS 8. Har dere gårdsrom, felles plen eller grøntareal? 76 E FELLES PLEN, GRØNTAREAL 77 E::] GARDSROM 78 El INGEN AV DELENE 4 = Har du/dere balkong, veranda eller terrasse? R79 i JA NEI *0. STILL SPM. A OG B FOR IO'S STUE. HVIS STUA VENDER MOT EN GATE, STILL SPM. C. STILL SA SPM. A, B OG EVT. C FOR ID'S SOVEROM. HVIS ID HAR BALKONG/VERANDA (SE SPM. 9) STILL SPM B OG EVT. C FOR DENNE. SPM. A Hvilken type vindusglass er det i stua. Er det enkelt glass, -lags glass, 3-lags glass eller et spesielt støy-isolerende vindu? SPM. B Vender stua mot en gate? SPM. C Hvilken gate er det? NEI ENKELT -3 SPES. VET JA, GLASS LAGS STØY- IKKE GATE GLASS VINDU STUE 80 EGET SOVEROM E - 85 ri BALKONG/ 88 VERANDA fl GATENAVN KODENR FYLLES UT AV INTER- VJUER

12 *. I det neste spørsmålet og i noen spørsmål senere vil vi bruke betegnelsen "her i området". Med dette menes det området i Vålerenga/Gamlebyen som er med i undersøkelsen. VIS IO KARTET MED AVGRENSNING AV OMRÅDET. SPOR SA: Vi vil gjerne vite hva du liker eller setter pris på ved å bo her i området. Nevn alle ting du kommer på. GI IO TID TIL A NEVNE FLERE TING. KRYSS AV ALT SOM NEVNES 9 LIGGER SENTRALT, KORT VEI TIL ARBEID, BYSENTRUM OSV 9 ETABLERT GODT BYSTRØK, FLERE FUNKSJONER, GODT LOKALMILJØ 93 BOLIGEN LIGGER USJENERT 94 LITE TRAFIKK 95 [] KAN SLIPPE BARN UT ALENE 96 ri TRAFIKKSIKKERT OMRÅDE 97 TRYGT A GA OG SYKLE I OMRÅDET 98 El IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV TRAFIKKSTØY...NIMNP 99 IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV ANNEN STØY, ROLIG/FREDELIG 00 El IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV LUKT/EKSOS/STØV FRA TRAFIKK 0 E FINS IKKE/ER IKKE UTSATT FOR/PLAGET AV FORURENSNING, REN/FRISK LUFT 0 El GODE UTEAREALER, FELLESAREALER, GÅRDSROM 03 GODE LEKEMULIGHETER FOR BARN 04 [] LIGGER NO FRILUFTSOMRÅDER, GOO BELIGGENHET OMRÅDE/ STRUS- KJENNETEGN TRAFIKK- FORHOLD/ TRAFIKK- SIKKERHET STØY LUFT/LUFT- FORURENS- NING UTE- OMRÅDER 05 FINS TILBUD FOR UNGDOM 06 E: FINS/KORT VEG TIL DAGHJEM/BARNEPARK/SKOLE 07 FINS TILBUD FOR ELDRE OOOOOOOOOOO 08 KORT VEG TIL POST 09 E] KORT VEG TIL BUTIKK 0 [::] KORT VEG TIL ANNEN SERVICE SERVICE/ KOMMUNIKA- SJONER E] KORT VEG TIL ARBEID [] KORT VEG TIL KULTURELLE TILBUD 3 GODE KOMMUNIKASJONER 4 E GODE NABOFORHOLD, SOSIALE FORHOLD 5 Ei HAR VENNER/SLEKTNINGER I STROKET 6 [::] BARNA HAR VENNER I STROKET SOSIALE FORHOLD 7 [::] BOLIGFORHOLD 8 [::] GENERELT FORNØYD 9 [::] FYSISKE MILJØFORHOLD ELLERS 0 [] ANNET, SPESIFISER: [::] IKKE FORNØYD MED NOEN FORHOLD

13 3 *. Vi vil også gjerne vite om det er noe du ikke liker eller er misfornøyd med ved å bo her i området. Nevn alle ting du kommer på. GI IO TID TIL A NEVNE FLERE TING. KRYSS AV ALT SOM NEVNES DÅRLIG VEDLIKEHOLD, FORSLUMMING, FORFALL FORANDRINGSOMRÅDE, SPEKULASJON MYE NÆRINGSVIRKSOMHET MYE TRAFIKK, TRAFIKK GENERELT I OMRÅDE/ STRØKS- KJENNE- * TEGN 6 BILENE KJØRER FOR FORT 7 TRAFIKKFARLIG TRAFIKK- 8 KAN IKKE SLIPPE UT BARN ALENE FORHOLD/ TRAFIKK- 9 UTRYGT A GA OG SYKLE I OMRADET SIKKERHET 30 MYE PARKERING 3 VANSKELIGE PARKERINGSFORHOLD 3 HØRER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV STØY FRA VEGTRAFIKK 33 HØRER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV ANNEN STØY STØY 34 ER UTSATT FOR/PLAGET AV EKSOS LUFT/ 35 ER UTSATT FOR/PLAGET AV STØV/SKITT/NEDFALL LUFT- FORUREN- 36 LUFTFORURENSNING GENERELT/ANNEN FORURENSNING SING 37 DÅRLIGE UTEAREALER 38 MANGLER ELLER ER UTEN HAGE, FELLESAREALER, GÅRDSROM 39 DÅRLIGE LEKEMULIGHETER 40 LANGT TIL FRILUFTSOMRADER UTE- OMRÅDER 4 FINS IKKE/DÅRLIG TILBUD PA DAGHJEM, BARNEPARK 4 FINS IKKE/DÅRLIG TILBUD FOR ELDRE 43 FINS IKKE/DÅRLIG TILBUD FOR UNGDOM 44 LANGT TIL BUTIKKER SERVICE/ 45 LANGT TIL POST KOMMUNIKA- SJONER 46 LANGT TIL SKOLE 47 LANGT TIL ANNEN SERVICE 48 [::] DÅRLIGE KOMMUNIKASJONER 49 EI HAR IKKE VENNER/SLEKTNINGER I STRØKET 50 C::] DÅRLIGE NABOFORHOLD OG/ELLER SOSIALE FORHOLD ELLERS SOSIALE FORHOLD 5 [::] BOLIGFORHOLD 5 [::] GENERELT MISFORNØYD 53 ANNET, SPESIFISER 54 E] IKKE MISFORNØYD MED NOEN FORHOLD

14 4 TIDLIGERE BOSTED, FLYTTEPLANER 3. Hvilket år flyttet du inn i denne boligen? 55 ] HAR BODO HER SIDEN FØDSELEN/ALLTID INNFLYTTINGSAR 9 * 4 *4. Hvor bodde du tidligere? Regn ikke med midlertidige bosteder under måneder. 58 INNENFOR OMRADET OSLO INDRE BY ELLERS OSLO YTRE BY 4 STORBY I UTLANDET 5 ANNER BY/TETTESTED SPREDTBYGD STRØK 5. Har du/dere klare planer eller ønsker om a flytte fra denne boligen i de nærmeste årene? 59 KLARE PLANER OM A FLYTTE ØNSKER OM Å FLYTTE 3 NEI VET IKKE * 6 *7 *6. Hvorfor har du/dere planer/ønsker om A flytte? Nevn alle grunner. KRYSS AV ALT SOM NEVNES 60 MYE TRAFIKK, TRAFIKKFORHOLD GENERELT TRAFIKKFARLIG, KAN IKKE SLIPPE UT BARN ALENE 6 HORER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV STØY FRA TRAFIKK 63 HØRER/ER UTSATT FOR/PLAGET AV ANNEN STØY 64 ER UTSATT FOR/PLAGES AV EKSOS ER UTSATT FOR/PLAGES AV STØV/SKITT/NEDFALL 66 LUFTFORURENSNING GENERELT 67 BOLIGFORHOLD, BADE STANDARD/STØRRELSE, BLE UTEN BOLIG, EIENDOMSFORHOLD r--, BOSTED - MILJØFORHOLD, ALLE FORHOLD KNYTTET TIL NAVÆRENDE ELLER FRAMTIDIGE 68 LJ BOSTED BORTSETT FRA FLYTTEMOTIVER SOM ER KNYTTET TIL STØY/FORURENSING/ TRAFIKK 69 EARBEIDSFORHOLD, LANG ARBEIDSREISE, INKLUDERER ALT SOM HAR MED ARBEID Å GJØRE 70 UTDANNING, SKOLEGANG, STUDIER 7 LJ r-- FAMILIEFORHOLD, INKLUDERER ALT SOM HAR MED FAMILIEFORHOLD SOM EKTESKAP, SKILSMISSE, DØDSFALL OSV 7 HELSEFORHOLD TRAFIKK STØY LUFT- FORURENS- NING BOLIG, BOMILJØ- FORHOLD ARBEID, UTDANNING FAMILIE, HELSE 73 ANDRE GRUNNER, SPESIFISER

15 5 TRAFIKKSITUASJON, TRAFIKKPLAGER GENERELT *7. Er vegtrafikken her i gata meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom for deg? 74 MEGET PLAGSOM LITT PLAGSOM 8 IKKE PLAGSOM 9 *8. Hva er det du oppfatter som plagsomt med trafikken? KRYSS AV ALT SOM NEVNES 75 [::] UTRYGGHET FOR IO 76 E UTRYGGHET FOR BARN 77 El STOY 78 El EKSOS, LUKT 79 STØV/SKITT 80 E] VANSKELIG A FERDES TIL FOTS/PA SYKKEL 8 VANSKELIG FOR BILISTER A TA SEG FRAM 8 [::] PARKERINGSPROBLEMER, FOR FA GARASJER/P-PLASSER 83 ANNET, SPESIFISER: STØY 9. STILL SPM. a-e. HVIS JA, STILL SPM a. Hower du støy fra naboleilighet, trappeoppgang, vannror o.l. i boligen? [E] NEI SPM. 98 Er denne støyen meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom? MEGET LITT IKKE PLAG- PLAG- PLAG- SOM SOM SOM 85 b. Hører du støy fra tog i boligen? C. Hoer du støy fra fly i boligen? 86 3 JA 87 NEI 88 3 JA 89 NEI d. Horer du støy fra anleggsvirksomhet i boligen? 90 3 JA NEI,. 9 e. Hører du støy fra vegtrafikk i boligen? 9 3 i JA f NEI *

16 *0. Vi skal nevne noen ulemper som vegtrafikkstøy kan medføre innendørs. Er dette ulemper som du opplever når du har vinduene lukket. SPOR FOR HVER ULEMPE: Forer støyen til at du - GJENTA "NAR OU HAR VINDUENE LUKKET" SA OFTE SOM NØDVENDIG -har vansker med A sovne' 6 JA NEI IKKE AKTUELT våkner opp om natta? -blir forstyrret når du skal hvile? -blir forstyrret når du snakker i telefon' -blir forstyrret i samtaler innendørs? -har problemer med A konsentrere deg når du leser eller arbeider? -blir forstyrret når du hører på radio eller ser på TV' -må bruke'rommene i boligen annerledes enn opprinnelig tenkt, f.eks. sove i stua' j r *A. Hewer du støy fra vegtrafikk når du oppholder deg rett utenfor huset, i gårdsrommet, på plenen, på verandaen eller lignende? 0 JA 8 NEI HAR IKKE UTEPLASS/IKKE AKTUELT 8. Er o støyen meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom? 03 MEGET PLAGSOM LITT PLAGSOM IKKE PLAGSOM - *. Fører støy fra vegtrafikk til 0...? at du lufter leiligheten sjeldnere enn du ønsk'ér? JA NEI 04 IKKE AKTUELT 3 -at du må sove med vinduet lukket' 05 -at du bruker balkongen, terrassen eller verandaen mindre enn du ønsker' 06 -at du bruker plenen eller gårdsrommet mindre enn du ønsker? at du bruker parker og friområder mindre enn du ønsker? 08

17 7 FORURENSNING *3. STILL SPM. a-e. HVIS JA, STILL SPM. B. OG C. a. Merker du støv, skitt når du oppholder deg rett utenfor huset, på - plenen, i gardsrommet el. lign.? SPM. 38 Er forurensningen meget plagsom, litt plagsom eller ikke plagsom? SPM. 3C På hvilken årstid merker - du denne forurensningen mest? FLERE KRYSS KAN SETTES MEGET LITT IKKE VAR SOM- HOST VIN- INGEN VET PLAG- PLAG- PLAG- MER TER FOR- IKKE SOMT SOMT SOMT SKJELL JA 0 NEI -* b IKKE AKTUELT -p c b. Merker du eksoslukt når du oppholder deg rett utenfor huset på. plenen, i gardsrommet el. lign.? C. Merker du støv, eller skitt fra utendørs forurensning i boligen? 7 JA --a. 8 J NEI c IKKE AKTUELT ---o c 5 E] JA 6 NEI 33 d. Merker du eksos- JA ---o 34 lukt i boligen? NEI Ei 4 e. Merker du annen JA -* 4 lukt utenfra i NEI boligen? r 3 fl =: E El i Cl Ei E: EJ E *4. Vi skal nevne noen ulemper som luftforurensning kan medføre. Forer luftforurensningen til...? JA NEI -at vinduer, karmer og gardiner blir skitne/ 49 -at det kommer støv og skitt i mat/klesskap? -at det lukter vondt i leiligheten/ -at du må lufte leiligheten sjeldnere enn du ønsker/ -at du må sove med vinduet lukket/ -at du må henge klesvasken inne eller at klesvasken blir skitten? -at utemøbler blir skitne? at bilen blir skitten? -at du bruker balkongen, terassen eller verandaen mindre enn du ønsker/ -at du bruker plenen eller gardsrommet mindre enn du ønsker/ -at du bruker nære parker, friområder mindre enn du ønsker? IKKE AKTUELT 3 fl r 58 59

18 8 5. Er du redd for at forurensningen kan ha virkninger på lang sikt, for eksempel... -på 'arms helse? -på egen helse? -0 planter og trar/ JA NEI VET IKKE 9 60 ri 6 6 TRAFIKK OG RISIKO 6. Mener du at trafikken her er slik at et femars barn kan slippes ut alene? 63 NEI, ABSOLUTT IKKE NEI, HELST IKKE JA, FORHOLDSVIS TRYGT 4 JA, HELT TRYGT VET IKKE/HAR -INGEN MENING OM DETTE FOR KONTORET: 64 *7. Er det meget vanskelig, litt vanskelig eller ikke vanskelig for deg A ta seg fram til fots her i området? 65 3 Mom.. MEGET VANSKELIG LITT VANSKELIG IKKE VANSKELIG IKKE AKTUELT *8 *9 *8. Hvorfor er det vanskelig for deg A ta deg fram til fots i området? Du kan gjerne nevne flere grunner. KRYSS AV ALT SOM NEVNES 66 f-- MYE BILTRAFIKK, UOVERSIKTLIG, KOMPLISERT TRAFIKKSITUASJON 67 HØY FART, BILISTENE KJØRER FOR FORT 68 BILISTENE TAR IKKE HENSYN, KJØRER MOT ROOT LYS MV. 69 El MYE PARKERTE BILER, PARKERING PA FORTAU MV. 70 FORTAU FOR SMALE/MANGLER 7 BREDE GATER, VANSKELIG A TA SEG OVER 7 FiLYSREGULERING/FOTGJENGERFELT MANGLER 73 FORTGJENGERBRU/TUNNEL MANGLER 740 FOR KORTE TIDSINTERVALL VED LYSKRYSS, LANGE VENTETIDER 75 [::]VANSKELIG A GA OVER FOTGJENGERBRUER 76 DOUG BROYTING VINTERSTID 77 ANDRE FORHOLD, SPESIFISER:

19 *9. Foler du deg meget utrygg, litt' utrygg eller trygg når du går i trafikken her i området? 9 78 MEGET UTRYGG LITT UTRYGG 3 TRYGG 9 IKKE AKTUELT *30. Fører utrygghet eller vansker med A ta seg fram i området til at du går sjeldnere tur i området enn det du ønsker? -at du bruker parker og friområder sjeldnere enn du ønsker/ JA NEI IKKE AKTUELT at du handler og gjør ærender andre steder enn det du ellers ville gjort? -at du ikke bruker andre steder i området som du ellers ville brukt? -at du bruker bilen eller kollektive transportmidler oftere enn du ellers ville gjort/ at du går omveier for A komme dit du skal/ fl *3A. Er det bestemte gater i området du prover i unngå i krysse eller gå langs? 85 Fj JA NEI * 38 3 B. Hvilke gater er det? Nevn inntil tre: GATENAVN KODENR FYLLES UT AV INTERVJUER

20 0 *3. Vi har her et kart over området og vil be deg merke av steder som du mener er trafikkfarlige ellar der det er vanskelig for fotgjengere å ta seg fram. TA FRAM KARTET OG FORKLAR HVA DET VISER. PEK UT HVOR HOVEDVEIER, SKOLER OG HVOR TOYENSENTERET LIGGER. TA FRAM BLA PENN. FINN SAMMEN MED IO UT HVOR IO BOR OG MARKER MED BLATT KRYSS PA KARTET. Kan du nå merke av farlige eller vanskelige steder med rode kryss eller streker. IO FAR EN ROD PENN - INTERVJUER HJELPER EVENTUELT TIL MED MARKERINGENE SOM NUMMERERES. INNTIL 7 STEDER KAN AVMERKES. 3A. STED NR. MARKERES PA KART MED STED NR. RODT KRYSS/STREK OG MED NUMMER SPØR SA: 3 3. Hvorfor synes du dette stedet er vanskelig eller farlig? KRYSS AV ALT SOM NEVNES MYE BILTRAFTKK, UOVERSIKTLIG, KOMPLISERT TRAFIKKSITUASJON HØY FART, BILISTENE KJØRER FOR FOR FORT BILISTENE TAR IKKE HENSYN, KJORER MOT ROOT LYS MV.... MYE PARKERTE BILER, PARKERING PA FORTAU MV FORTAU FOR SMALE/MANGLER BREDE GATER, VANSKELIG A TA SEG OVER LYSREGULERING/FOTGJENGERFELT MANGLER E El E ri 95 Ej ri (::] 309 E 3 98 E 30 [::] 3 :::] FOYGJENGERBRU/TUNNEL MANGLER E 3 E 33 E E 346 FOR KORTE TIDSINTERVALL VED LYS- KRYSS, LANGE VENTETIDER [ 3 [::] [::] VANSKELIG A GA OVER FOTGJENGER- BRUER [::] 33 F-- 35E 337 r-- 38 [::: 340E] 39 El [::] 34 DÅRLIG BROYTING VINTERSTID 30 E [::] 338 E El 3/448 El 349 ri 35 E E E 358 f * 359 El 360 E E 364 i E 369 E El ANDRE FORHOLD FORTSETT MED NESTE STED SOM MARKERES PA KART 339 Et:4, [, HU'S 0 NEVNER 4 ELLER FLERE STEDER PA SPM 3. FOR ANDRE GA TIL SPM. 34. Hvilke er de tre farligste eller vanskeligste stedene? NOTER DE TRE STEDENES NR. E E CI *34. SA har vi noen spørsmål om trafikkulykker. Som trafikkulykke regnes både kollisjon mellom kjøretøy og personer og mellom kjøretøy og gjenstander. Også aleneulykker skal regnes med, som når et kjøretøy kjører av veien eller en sykkel velter. Når det gjelder aleneulykker med sykkel vil vi bare ha opplysninger om de ulykker som forte til personskade. Har du vart innblandet i en eller flere trafikkulykker? HVIS IO SVARER JA, SPOR OM HVOR MANGE GANGER. 379 NEI *36 JA, GANG 3 JA, GANGER 4 JA, 3 GANGER 5 JA, 4 GANGER ELLER FLERE *35

21 *35. HVIS IO HAR VÆRT UTSATT FOR MER ENN EN ULYKKE STILL SPORSMALENE A-E FOR HVERT TILFELLE. NAR ALLE ER REGISTRERT, GÅ TIL SPM. 36. ULYKKESNUMMER A. Hvor lenge er det siden ulykken skjedde? Tmmm TT MINDRE ENN ETT AR FRA ETT TIL TRE AR MER ENN TRE AR HUSKER IKKE B. Skjedde ulykken i området her? JA NEI C. Hva gjorde du da ulykken skjedde? GIKK, LOP, STO STILLE SYKLET/PASSASJER PA SYKKEL/AKTE FORER/PASSASJER PA MOPED/MOTORSYKKEL 3 FORER/PASSASJER BIL/BUSS 4 HUSKER IKKE... D. Kolliderte du og i så tilfelle med hva? KOLLIDERTE IKKE vecooycovey.se FOTGJENGER W00000 COCO SYKLIST, AKENDE MOPED/MOTORSYKKEL 4 BIL/BUSS ANNEN GJENSTAND 6 HUSKER IKKE E. Ble du skadet og hvordan ble skaden behandlet? BLE IKKE SKADET , BEHANDLET AV ID SELV ELLER AV ANNEN LEGPERSON BEHANDLET AV HELSEPERSONELL 3 INNLAGT PA SYKEHUS HUSKER IKKE!IT

22 AKTIVITER I OMRADET *36. Vi vil gjerne vite litt om hvordan du bruker området du bor i. Vi er interessert i om du handler dagligvarer, bruker parker eller friområder og besøker venner/slektninyer i området. STILL SPM. A-E FOR HVER AKTIVITET. HVIS JA PA SPM. A, GA TIL SPM. C, 0 OG E. HVIS NEI PA SPM. A, GA TIL SPM. B OG FORTSETT MED NESTE AKTIVITET. DAGLIGVARE- BUTIKKER AKTIVITET: 3 PARK/ VENNER FRIOMRÅDE A. Pleier du A bruke/besøke noen JA.... i dette området? NEI: 36B. Hvorfor gjor du ikke det? KRYSS AV FOR ALT SOM NEVNES FINNES IKKE I OMRADET/BEDRE TILBUD UTENFOR 40 r--] 40, OMRADET/HAR IKKE VENNER I OMRADET... r- FOR LANG AVSTAND [-_ _-_ UBEHAGELIG A TA SEG DIT P.G.A. TRAFIKKSTØY/ LUFTFORURENSNING [::403 [4 VANSKELIG/UTRYGT A KOMME OIT P.G.A. TRAFIKK 404 [: 43 SYK, BEVEGELSESHEMMET 0.L. E405 E44 ANDRE GRUNNER C. Hvor ofte pleier du A gjøre det? DAGLIG NOEN GANGER I UKA EN GANG I UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN 4 SJELDNERE 360. GI IO EN BLA PENN OG SPOR: Kan du på dette kartet merke av den/det...som du oftest bruker/besoker. Sett et blatt kryss der den I igger/bor. INTERVJUER KAN EVT. MARKERE HVIS IO FOR- KLARER HVOR STEDET LIGGER. INTERVJUER SETTER TALL SOM VISER HVA SLAGS AKTIVITET DETTE GJELDER (, ELLER 3) 407 KART !IF KART KART 36E. Pleier du A gå/sykle eller bruke andre transportmidier for A komme dit? GAR/SYKLER ANDRE TRANSPORTMIDLER

23 *37A. Hvor ofte går du tur i området uten at du skal noe bestemt sted? DAGLIG NOEN GANGER I UKA EN GANG I UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN SJELDNERE/ALDRI 37B *38 37B. Kan du tegne en grønn strek på kartet langs den ruten du oftest tar når du går tur i området? GL ID EN GRØNN PENN Hvorfor går du ikke tur i området? FLERE ALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 48 SYK, BEVEGELSESHEMMET O.L. 49 [] UTRYGT, VANSKELIG P.G.A. TRAFIKKEN 430 UBEHAGELIG P.G.A. TRAFIKKSTØY 430 UBEHAGELIG P.G.A. LUFTFORURENSNING 430 ANDRE GRUNNER 39. Hvor ofte pleier du A bruke gårdsplassen eller plenen i sommerhalvåret? 433 HAR IKKE GARDSPLASS/PLEN t DAGLIG NOEN GANGER I UKA 4 EN GANG I UKA 5 NOEN GANGER I MÅNEDEN SJELDNERE/ALDRI Hvorfor bruker du ikke gårdsplassen eller plenen i sommerhalvåret? FLERE ALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 434 [7] ER IKKE HJEMME OM DAGEN/SJELDEN HJEMME 435 E GARDSPLASS/PLEN BRUKES TIL PARKERING 436 [::] UBRUKELIG, LITE TRIVELIG GARDSPLASS/PLEN 437 UBEHAGELIG P.G.A. TRAFIKKSTØY 438 Ei UBEHAGELIG P.G.A. LUFTFORURENSNING 439 E SYK, BEVEGELSESHEMMET O.L. 440 [:= ANDRE GRUNNER *4. Når på døgnet er du vanligvis hjemme på hverdager? Kan du angi mellom hvilke klokkeslett du vanligvis er hjemme? MARKER SAMMEN MED IO DE TIDSPUNKTER/PERIODER SOM ER AKTUELLE MED KRYSS OG STREKER PA SKALAEN NEDENFOR

24 , *4. Nr på døgnet er du vanligvis hjemme på søndager? Kan du angi mellom hvilke klokkeslett du vanligvis er hjemme? 4 MARKER SAMMEN MED IO OE TIDSPUNKTER/PERIODER SOM ER AKTUELLE MED KRYSS OG STREKER PA SKALAEN NEDENFOR SØVN *43. Når legger du deg vanligvis om kvelden på hverdager?,klokkeslett, *44. Når pleier du A stå opp om morgenen på hverdager?, KLOKKESLETT Sover du vanligvis godt om natten?. 497 JA VARIERENDE NEI. 46. Har du vanligvis lett, nokså lett, nokså vanskelig eller vanskelig for å falle i sovn? 498 LETT. NOKSÅ LETT. NOKSÅ VANSKELIG VANSKELIG 47. Hvor mange ganger vakner du vanligvis i løpet av en natt? Ill INGEN -3 GANGER MER ENN TRE GANGER 48. Hender det at du må bruke sovemedisin for A få sove? JA 49 NEI Hvor ofte bruker du sovemedisin? Ill Ill Ill DAGLIG NOEN GANGER I UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN. NOEN GANGER I ARET..

25 50. Vil du si at du er meget, litt eller ikke ømfintlig for stay? 3 50 JA, MEGET JA, LITT NEI 5 5. Sover du med soveværelsesvinduet åpent i sommerhalvåret? 503 JA JA, AV OG TIL NEI, ALDRI FOR KONTORET: HELSE *5. Jeg skal nå stille noen - sporsmål om din helse. Har du vart sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet i de daglige gjøremål i løpet av de siste 4 dager på grunn av sykdom, skade eller lidelse? Vi tenker ikke bare på sykdom/skade som har oppstått i 4-dagersperioden, men også på sykdom/ skade som har oppstått tidligere og som har fort til sengeleie eller nedsatt aktivitet i løpet av perioden. 506 [E] JA NEI * 53 * 55 *53. Hvor mange dager i 4-dagersperioden var du... DAGER I 4- DAGERSPERIODEN -innlagt i helseinstitusjon/ El: helt sengeliggende hjemme? delvis sengeliggende hjemme? 5-5 oppegående, men ikke i full aktivitet/ [: i full aktivitet? EE:55-56 SUM SKAL BLI:4 DAGER *54. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at du var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i perioden? NAR 0 HAR NEVNT EN ELLER FLERE ÅRSAKER, SPOR OM DET VAR FLERE ÅRSAKER OG NOTER DISSE. ÅRSAK : ÅRSAK : FOR KONTORET ÅRSAK 3: FOR KONTORET F FOR KONTORET EOM 53-55

26 6 *55. Har du i 4-dagersperioden hatt kontakt med lege, sykepleier eller annen behandler eller med helseinstitusjon for undersøkelse, behandling eller kontroll på grunn av egen sykdom, skade eller lidelsesom ikke har fort til nedsatt aktivitet i perioden? HVIS SYKDOM ELLER SKADE ER OPPGITT TIDLIGERE, FORTSETT SPØRSMÅLET MED: Her tenker vi altså på annen sykdom, skade eller lidelse enn den/de du har fortalt om. 56 JA 56 NEI 57../ 0 *56. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til kontakten? NAR IO HAR NEVNT EN ELLER FLERE ÅRSAKER, SPOR OM DET VAR FLERE ÅRSAKER OG NOTER DISSE. ÅRSAK : ÅRSAK : FOR KONTORET: ÅRSAK 3: FOR KONTORET: FOR KONTORET: *57. Har du i 4-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin på grunn av sykdom, skade eller lidelse som verken har ført'til nedsatt aktivitet eller kontakt med helsevesenet i perioden? Her tenker vi altså på eventuell sykdom, skade eller lidelse som du ennå ikke har fortalt om. 536 JA NEI * 58 r. 59 *58. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at du brukte medisin? NAR IO HAR NEVNT EN ELLER FLERE ÅRSAKER, SPOR OM DET VAR FLERE ÅRSAKER OG NOTER DISSE. ÅRSAK : ÅRSAK : FOR KONTORET: ÅRSAK 3: FOR KONTORET: FOR KONTORET:

27 7 59. Vi skal nå stille noen sporsmai om du har hatt bestemte plager i løpet av de siste 6 måneder. Har du i løpet av de siste 6 måneder ofte, av og til eller aldri wart plaget av... LES OPP -hodepine -kvalme/ -hoste, luftveisirritasjon, sårhet i halsen? -vondt/smerter i nakke, rygg, armer eller skuldre/ -hjertebank eller brystsmerter? fordøyelsesbesvær/ -tretthet/ -hoyt blodtrykk? svimmelhet? kl0e/utslett/allergi/ -nervositet, angst eller rastløshet/ -folt deg deprimert eller nedfor/..søvnproblemer? -øyeirritasjon?... OFTE PLAGET IKKE PLAGET AV OG PLAGET TIL fl P fl ] 550 r IT r r 559 -forkjølelse/influensa?.... -åndenød, pustevansker? Har du:..astma?... -allergi? kronisk bronkitt?... -lungesykdom?.... -hjertelidelse/sykdom?... o e e... O0O JA NEI VET IKKE 9 El F Vi skal nå stille noen spørsmål om førlighet og hørsel. I disse spørsmålene tenker vi ikke på helt forbigående problemer du eventuelt har akkurat nå, men på mer varige problemer. A. Kan du gå i trapper uten vansker? 0)... B. Kan du gå en 5 minutters tur i noenlunde raskt tempo uten vansker/ C. Kan du uten vansker hi/we hva som blir sagt i en normal samtale med minst to andre/ MED HOREAPPARAT OM NØDVENDIG JA NEI Røyker du daglig, ay og til eller aldri? 570 DAGLIG AV OG TIL ALDRI

28 63. STILLES TIL IO SOM BOR I FLERPERSONSHUSHOLDNING (SE SPM. ). FOR ANDRE GA TIL SPM Er det noen andre i husholdningen som røyker daglig? 57 JA NEI 64. Hvordan vurderer du din helse i sin alminnelighet? Vil du si at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig? MEGET GOD GOO VERKEN GOD ELLER DÅRLIG/MIDDELS DÅRLIG MEGET DÅRLIG ARBEID, UTDANNING, INNTEKT *65. Har du vanligvis noe inntektsgivende arbeid av minst times varighet pr. uke? Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers. 573 JA 66. NEI 69 *66. Hva er ditt hovedyrke i dette arbeidet? A. Hovedyrke: C Yrkeskode B. Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver: *67. Arbeider du i dette,yrket som selvstendig, som ansatt, eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn? 578 Selvstendig Ansatt Familiemedlem *68A. Hvor mange dager i uka arbeider du vanligvis i ditt hovedyrke og eventuelt biyrke? 579 E DAGER B. Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke og eventuelt biyrke? Regn også med betalte overtidstimer, og ekstraarbeit hjemme i forbindelse med arbeidet timer pr. uke Under 0 timer 69 0 timer eller mer 70

29 *69. Vi ber deg si hvilke av følgende beskrivelser som passer for deg. 9 A. mottar alderspensjon, tjenestepensjon, uførepensjon, etterlattepensjon/ enkepensjon eller stønader til ugift mor 583 B. går på skole eller studerer, vanlfgvis i 0 timer eller mer pr. uke 584 C. er arbeidsledig nå og har vært det sammenhengende de siste 3 måneder 585 D. er inne til. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste 586 E. utfører husarbeid og omsorgsarbeid hjemme, vanligvis i 0 timer eller mer pr. uke HVIS IO HAR SVART JA PA SPM. 69B, GA TIL SPM. 7. ANDRE GA TIL SPM. 76. JA NEI *70. Hva slags arbeidstidsordning har du vanligvis? LES OPP SVARALTERNATIVENE 588 Dagarbeid (mellom 06 og 8) Arbeid som starter for kl. 6 om morgenen og slutter for kl. 8 Arbeid som starter mellom kl. 6 og kl. 8, men slutter etter kl. 8 4 Fast kveldsarbeid 5 Fast nattarbeid 6 Skiftarbeid 7 Turnusordning Annen arbeidstidsordning *7. Hvor ligger arbeidsplassen din? 589 I OMRADET OSLO INDRE BY ELLERS 3 OSLO YTRE BY ANNEN BY/TETTSTED SPREDTBYGO STROK IKKE FAST ARBEIDSSTED

30 30 7. så har vi noen spørsmål om miljøet på arbeidsplassen/skolen. STILL SPM. A-E. HVIS JA, STILL SPM. B. 590 A. Hører du støy fra vegtrafikk inne på arbeidsplassen/ skolen? JA NEI SPM. B Er dette meget plagsomt, litt plagsomt eller ikke plagsomt? MEGET LITT IKKE PLAG- PLAG- PLAG- SOMT SOMT SOMT B. Hører du annen støy inne på arbeidsplassen/skolen? JA NEI 593 C. Merker du støv eller skitt fra utendørs forurensning Fl JA inne på arbeidsplassen/skolen? NEI D. Merker du eksoslukt inne på arbeidsplassen/skolen? E] JA NEI E. Merker du annen lukt utenfra inne på arbeidsplassen/ JA skolen? NEI Er du på vei til eller fra arbeidsplassen/skolen mye, litt eller ikke plaget av: MYE -støy fra vegtrafikk? LITT IKKE eksoslukt? *********, * ********* oeeeewecoom000, *********** -støv/skitt? *74. Hva slags transportmiddel/midler bruker du vanligvis for å komme til arbeidsplassen/skolen? FLERE SVARALTERNATIVER KAN KRYSSES AV 603 TIL FOTS 604 [::] SYKKEL 605 MOTORSYKKEL/MOPED 606 BIL, FORER/PASSASJER 607 [] KOLLEKTIVT ir ANNET TRANSPORTMIDDEL 609 [::] ARBEIDER I ELLER VED BOLIGEN p. 76 *75. Hvor mange minutter bruker du vanligvis på å komme til arbeid/skole? 60-6 MINUTTER

31 3 *76. Hadde du egen inntekt i 986? 63 [E] JA 77 NEI lo 78 *77. Hvor stor var din bruttoinntekt i 986? Med bruttoinntekt menes inntekt for fradrag og skatt er trukket fra. Ta med eventuell overtidsbetaling. EGEN INNTEKT I TUSEN 'III. 000 a VET IKKE 68 E. *78. HVIS DET ER FLERE PERSONER I HUSHOLDNINGEN (SE SPM. ), SPOR:. Hva vil du anslå husholdningens samlede bruttoinntekt til i 986? HUSHOLDNINGENS INNTEKT I TUSEN KR 63 VET IKKE... [::] 79. Hvor mange år har du gått på skole i alt, medregnet alle former for utdanning? OD ANTALL AR *80A Eier eller disponerer du/dere bil? 66 0 JA lo 808 NEI ok 8 Hvor mange? 67 E] ANTALL BILER 8. Har du forerkort for bil? 68 [E]J A NEI 8. TRAFIKKMILJOTILTAK I OMRADET Kjenner du til trafikkplanene for området her? 69 El JA, 83 NEI * 84.

32 3 83. Hva slags konsekvenser tror du gjennomforingen av disse planene vil få her i denne gata? KRYSS AV ALT SOM NEVNES 630 INGEN 63 MINDRE TRAFIKK 63 MINORE RISIKO 633 MINDRE STØY FRA TRAFIKKEN 634 MINDRE FORURENSNING 635 MER TRAFIKK 636 STORRE RISIKO 637 MER STØY 638 MER FORURENSNING 639 ANNET, SPESIFISER: 640 VET IKKE *84A. Er det spesielle tiltak du mener er viktige for A bedre trafikkmiljøet i området? 64 JA * 848 NEI 3 VET IKKE * Hva slags tiltak er det, og hvor trengs de? NOTER IO'S SVAR FOR KONTORET: *85. TIL IO MED BARN I HUSHOLDNINGEN, SE SPM. 3. ANDRE FORTSETTER TIL TEKSTEN ETTER SPM. 85. Vi skal stille noen ekstra spørsmål til dem som har barn fodt mellom 977 og 984. Hvor mange hjemmeboende barn har du i den aldersgruppen? (EGNE BARN, STEBARN, ADOPTIVBARN) 644 ANTALL BARN DE IO SOM HAR BARN FØDT FORTSETTER MED BARNESKJEMAET INTERVJUET ER SLUTT. GI TO KONVOLUTTEN MED ORIENTERING OM NILUS UNDERSØKELSE OM HELSEVIRKNINGER AV LUFTFORURENSNING. GI DE TO SOM SKAL VÆRE MED I UNDERSØKELSEN OM SØVNFORSTYRRELSER (MERKET MED S PA FORSIDEN) KON- VOLUTTEN MED ORIENTERING OM DENNE.

33 Statistisk Sentralbyrå Intervjukontoret Postboks 83 Dep Oslo Tlf. (0) * Vedlegg UNDERGITT TAUSHETSPLIKT Prosjektnr. 0 -nr. Husholdn. nr TRAFIKK OG MILJØ Barneskj erna SPORSMALENE STILLES TIL IO MED BARN FØDT '. Siden du har barn, vil vi stille noen spørsmål om barn og trafikkmiljø. Mener du at trafikken her i området medfører spesielle problemer for barnet/barna og eller for deg som mor/far? n JA o. NEI givet IKKE 3. Hva slags problemer ténker.du på? KRYSS AV ALT SOM NEVNES 3 r--] KAN IKKE FERDES FRITT I OMRADET r-- AN IKKE BRUKE SYKKEL 5 MA VÆRE INNE MER ENN ØNSKELIG 4 fl K 6 fl K AN IKKE VÆRE UTE OG LEKE ALENE 7 KAN BLI SKADET I TRAFIKKEN 8 fl E R REDD FOR TRAFIKKEN 9 pi H ELSE KAN PÅVIRKES AV LUFTFORURENS4ING 0 fl MA VÆRE MED/PASSE PA BARNET/A NAR DET/DE ER UTE MÅ FOLGE BARNET/A KJØRE BARNET/A TIL ULIKE AKTIVITETER fl E 3 r--] M R REDD_NAR BARNET/A FERDES I TRAFIKKEN/ER UTE A FORBY BARNET/A EN REKKE TING 4 pi ANNET, SPESIFISER: BARNET! BARNA 0 4 RA

34 34 3A. Er det noen steder i området du mener er spesielt trafikkfarlige for barn? 5 JA o, 3B NEI *4 38. TA FRAM NYTT KART. KARTET SKAL MERKES MED 0-NR. OG IO'S ALDER OG KJØNN. SETT ET BLATT KRYSS DER TO BOR. Kan du merke av inntil tre farlige steder med røde kryss eller streker på kartet? GI IO EN ROD PENN OG HJELP EVENTUELT TIL MED MARKERINGENE SOM NUMMERERES. STED NR. MARKERES PA KART MED ROOT KRYSS/STREK OG MED NUMMER SPOR SA: C. Hvorfor synes du dette stedet er farlig for barn? KRYSS AV ALT SOM NEVNES MYE BILTRAFIKK, UOVERSIKTLIG, KOMPLISERT TRAFIKKSITUASJON 6 STED NR. TT 38 [] 50 Li. HØY FART, BILISTENE KJØRER FOR FORT 7 BILISTENE TAR IKKE HENSYN, KJØRER MOT RODT LYS MV 8 MYE PARKERTE BILER, PARKERING PA FORTAU MV E Si 5 53 {-- FORTAU FOR SMALE ELLER MANGLER BREDE GATER, VANSKELIG A TA SEG OVER LYSREGULERING/FOTGJENGERFELT MANGLER FOTGJENGERBRU/TUNNEL MANGLER ".0 3 El 44 ri FOR KORTE TIDSINTERVALL VED OSKRYSS, LANGE VENTETIDER VANSKELIG A GA OVER FOTGJENGERBRUER DÅRLIG BROYTING VINTERSTID ANDRE FORHOLD E E 6 r *4. Du har barn fodt mellom 977 og 984. (SE SPM. 85 I HOVEDSKJEMA). HVIS IO HAR ELLER BARN FØDT , STILL SPM. 4A OG 4B. HVIS IO HAR 3 ELLER FLERE BARN FODT , FORKLAR IO AT: Vi skal nå stille noen spørsmål om to av dine barn. Vi velger A snakke om de to barn som er fodt tidligst i året. FINN SAMMEN MED IO UT HVILKE TO BARN DET ER OG STILL SPM. 4A OG 4B. A. Når er barnet/barna fodt? B. Er det en jente eller gutt? FØDSELSÅR B. KJØNN (GUTT, JENTE s ) BARN NR

35 35 TIL IO MED MER ENN ETT BARN: Vi starter med spørsmål om det barnet som du nevnte først. BARN NR. TIL ALLE: SPOR HVA BARNET HETER OG BRUK NAVNET DER DET STAR "BARNET". HVIS BARNET ER FØDT , START MED SPM. 6.. HVIS BARNET ER FØDT , START MED SPM. 5. HVIS BARNET ER FØDT , START MED SPM Har barnet begynt på skolen? 68 JA NEI to, 8 o, 6 6. Går barnet i barnehage, daghjem eller barnepark, er det hos dagmamma eller lignende, eller kommer noen hjem til dere og passer på barnet? DAGHJEM/BARNEHAGE/BARNEPARK HOS DAGMAMMA O.L. TILSYN HJEMME INGEN AV DELENE 00 7 o. 0 7A. Ligger daghjem/barnehage/barnepark/bor dagmhmma i eller utenfor området? HJELP EVT. ID VED A BRUKE KARTET 70 I OMRÅDET UTENFOR OMRÅDET o. 7B -o. 0 B. I hvilken gate ligger daghjem/barnehage/bor dagmamma? KODENR. GATENAVN o, 0 FYLLES UT AV INTERVJUER 8. Hvilken skole går barnet på? KAMPEN BARNESKOLE TØYEN BARNESKOLE GAMLEBYEN BARNESKOLE VÅLERENGA BARNESKOLE ANNEN SKOLE *9. Er trafikken her i området slik at du bestandig, ofte, av og til eller aldri er redd for barnet når det er på veg til eller fra skolen? 74 BESTANDIG REDD OFTE REDD 3 REDD AV OG TIL 4 ALDRI REDD 5 IKKE AKTUELT

36 36 0. Vi vil gjerne vite litt om barnets bruk av området i fritida Vi er interessert i organiserte fritidsaktiviteter, besok hos venner og utelek i området. STILL SPM. AE FOR HVER AKTIVITET. HVIS JA PA SPM. A, GA TIL SPM. C, D OG E. HVIS NEI PA SPM. A, GA TIL SPM. B OG FORTSETT DERETTER MED NESTE AKTIVITET. 0A, Pleier barnet A delta i organiserte fritidsaktiviteter/besøke venner/leke Ote i dette området?ja NEI. FRITIDS- AKTIVITET 75 AKTIVITETER VENNER LEK-/ LEK-/ LEK-/ OPPHOLD OPPHOLD OPPHOLD B. Hvorfor gjor barnet ikke det? KRYSS AV ALT SOM NEVNES FINNES IKKE EGNEDE STEDER I OMRADET/BEDRE TILBUD UTENFOR OMRADET/HAR IKKE VENNER I OMRADET F--]9 FOR LANG AVSTAND F--] 85 F--]93 UBEHAGELIG A TA SEG DIT PGA. TRAFIKKSTØY/LUFTFORURENSNING 78 F--] 86 [: 94 VANSKELIG/UTRYGT A KOMME DIT ELLER VÆRE DER PGA. TRAFIKK 79 F--] 87j 95 SYK, BEVEGELSESHEMMET O.L [--]96 Fli] [7. 97 ANDRE GRUNNER C. Hvor ofte pleier barnet a delta i fritidsaktiviteter/ besoke venner/leke ute i området? DAGLIG NOEN GANGER I UKA EN GANG I ' UKA NOEN GANGER I MÅNEDEN SJELDNERE s, 0D. TA FRAM KARTET OG MERK AV - FOR BARN NR.. GI 0 EN BLA PENN. FOR FRITIDSAKTI- VITETER/VENNER SPOR: Kan du merke av på kartet hvor barnet oftest deltar i fritidsaktiviteter/hvor de vennene barnet oftest besøker bor? Sett en blå ring på stedet. FOR LEKE/OPPHOLDSSTEDER SPOR: Kan du merke av de tre vanligste utendors lekeog oppholdssteder med blå ring? INTERVJUER SETTER PA TALL (-5) SOM VISER HVA SLAGS AKTIVITET DET ER. KART 0E. BARE FOR LEKE/OPPHOLDS- STEDER: Hva slags sted er dette? GARDSPLASS, HAGE... FORTAU GATE/P-PLASS LEKEPLASS FRIOMRÅDE/ IDRETTSPLASS/ SKOLE I

37 3 4 0 BESTANDIG REDD OFTE REDD REDD AV OG TIL ALDRI REDD 37. Hvordan er det når barnet er ute og leker eller oppholder seg ute, er du bestandig, ofte eller av og til redd for barnet, eller er du aldri redd? *A. Pleier du eller andre voksne å folge barnet til bestemte steder ellen aktiviteter på grunn av trafikken? 03 JA IB NEI r. 8 B. Hvilke steder eller aktiviteter blir barnet fulgt til? SETT KRYSS FOR ALT SOM NEVNES C. Hvor mange ganger i uka følger du eller andre voksne vanligvis barnet til SPOR FOR HVER AKTIVITET/STED *SOM ER NEVNT I B. B STEDER/ AKTIVITETER -barnehage/dagmamma 04 -skole 06 -venner 08 -lek/opphold ute 0 -fritidsaktiviteter -annet 4 C ANTALL GANGER PR. UKE 3. Har du gitt barnet noen regler eller forbud p.g.a. trafikken? 6 JA 4 NEI.5 4. Hva slags regler eller forbud er det? KRYSS AV ALT SOM NEVNES. 7 IKKE LEKE UTE ALENE 8 BARE LEKE UTE ALENE PA BESTEMTE TIDER 9 IKKE GA FOR LANGT UNNA BOSTEDET 0 E IKKE GA TIL BESTEMTE STEDER r- IKKE SPARKE BALL I GATA GA PA BESTEMTE MATER/SE SEG FOR O.L. 3 FAR IKKE LOV TIL A SYKLE 4 IKKE SYKLE I BESTEMTE GATER 5 IKKE LEKE I BESTEMTE GATER 6 L IKKE KRYSSE BESTEMTE GATER 7 ANNET, SPESIFISER:

38 38 5. SPOR FOR HVER AKTIVITET: Får barnet uten tilsyn JA NEI -sykle i gata der dere bor? -leke i gata der dere bor? -krysse gata dere bor I.? -I I Vil du si at trafikksituasjonen i området har stor, noe eller ingen betydning for: LES OPP -hvilke venner barnet besøker/er sammen med? -hvilke fritidstilbud barnet bruker? -hvor barnet kan leke ute? -hvilke ærender barnet kan gjøre? STOR NOE INGEN IKKE BETYD- BETYD- BETYD- AKTUELT NING NING NING hvor mye barnet kan være ute og leke? e... e e to e 35 *7. Så har vi noen spørsmål om trafikkulykker. Som trafikkulykke regnes både kollisjon mellom kjøretøyer, mellom kjøretøy og personer og mellom kjøretøy og gjenstander. Også aleneulykker skal regnes med, som når et kjøretøy kjører av veien eller en sykkel velter. Når det gjelder aleneulykker med sykkel vil vi bare ha opplysninger om de ulykker som forte til personskade. Har barnet vært innblandet i en eller flere trafikkulykker? HVIS IO'SVARER JA, SPØR OM HVOR MANGE GANGER. 36 NEI 9 JA, GANG 3 JA, GANGER 4 JA, 3 GANGER 5 JA, 4 GANGER ELLER FLERE - 8

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN.

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. Dette er spørsmål som prøver å belyse hvor godt eller dårlig du har det, det som kalles livskvalitetsmåling. I de fleste spørsmålene

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

5. Spørsmål og intervjuerinstruks

5. Spørsmål og intervjuerinstruks 5. Spørsmål og intervjuerinstruks Tilleggsspørsmålene om funksjonshemning ble stilt helt til slutt i intervjuet. Om de i stedet skulle vært innarbeidet som en sekvens innimellom de ordinære AKU-spørsmålene,

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk

Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk Sammendrag: TØI rapport 443/1999 Forfatter: Ronny Klæboe og Aslak Fyhri Oslo 1999, 56 sider Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk Bakgrunn ny norsk standard I forbindelse med

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Interne notater ENTRALBYRÅ STATI SK S INNHOLD. 1 ~2. Fo =l.~...~...~.~...~.~.,~.~...,~~~~.~...~~~...~~. I 27. SLUTTRAPPORT 85/9

Interne notater ENTRALBYRÅ STATI SK S INNHOLD. 1 ~2. Fo =l.~...~...~.~...~.~.,~.~...,~~~~.~...~~~...~~. I 27. SLUTTRAPPORT 85/9 Vedl SK S I ST STATI Interne notater ENTRALBYRÅ 7. SLUTTRAPPORT februar 1985 85/9 Undersøkelse om kvinners "Ønsker om barn" Av Jorunn Bjørgo INNHOLD Side 1. Gjennomføring a v undersøkelsen.~...~.~..~..~...~

Detaljer

Spørreskjema for skiftarbeidere

Spørreskjema for skiftarbeidere Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet "Survey of shiftworkers" som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield, England, som forsker i helseeffekter

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland 2008/41.

Notater. Aina Holmøy. Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland 2008/41. 2008/41 Notater Aina Holmøy Notater Undersøkelse om svart økonomi og helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen i Grenland Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Innhold

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

3.1 ENKELTSPØRSMÅL...3 SPØRRESKJEMA...3

3.1 ENKELTSPØRSMÅL...3 SPØRRESKJEMA...3 Undersøkelse om arbeidsmarked og innvandring Tilleggsundersøkelse i AKU 2008 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1 OPPDRAGSGIVERE...2

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Side skal holdes atskilt fra ID-nummer

Side skal holdes atskilt fra ID-nummer : Side skal holdes atskilt fra ID-nummer Pasientskjema ved henvisning Klinisk og evt. forskning Navn: Fødsels- og personnummer: Levering: Skjemaet tas med til døgnopphold, og leveres til behandler ved

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Undersøkelse om barns sykkelbruk. av Arvid Hansen INNHOLD

SLUTTRAPPORT. Undersøkelse om barns sykkelbruk. av Arvid Hansen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 85/1 31. januar 1985 SLUTTRAPPORT Undersøkelse om barns sykkelbruk av Arvid Hansen INNHOLD Side 1. Gjennomføring av undersøkelsen 1 1.1. Bakgrunn og formål 1 1.2.

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Denne undersøkelsen omhandler helseeffekter ved nattarbeid.

Denne undersøkelsen omhandler helseeffekter ved nattarbeid. NATTARBEIDERUNDERSØKELSEN 2010 Informasjon til arbeidstakeren Denne undersøkelsen omhandler helseeffekter ved nattarbeid. Du skal når du fyller ut skjemaet være oppmerksom på at alle opplysninger du kommer

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn 2003/3 Notater 2003 ro o z +3 Berit Otnes IA Tidsbruk blant uførepensjonister med barn ofl? 1 ro s_ u c w; 33 ro *-> Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 00.02.20 Forord

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data).

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data). 4 DATA 4.1 Bearbeiding av data En rask gjennomgang av den kodede SPSS-fila som ble levert fra allup tyder på at den optiske kodingen i en del tilfeller har hatt problemer med å lese tall fra spørreskjemaene.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Husholdsarbeid 3. Husholdsarbeid Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2010. Dette g fram av figur 3.1.

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel Ellipsen borettslag Org nr 997 523 385 Styret v/styreleder Ove Bengt Berg Gladengveien 6 E 0061 Oslo Oslo kommune v/bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 Oslo og Oslo politidistrikt v/trafikkseksjonen,

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80 FRISKLIV FULLFØRT Dato: Navn: Alder: 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 60-69 70-79 Over 80 FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) For å kunne følge din generelle helsetilstand, er det fint om du kan svare på seks spørsmål om

Detaljer

Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig

Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde I mai 2002 publiserte Statistisk sentralbyrå sin fjerde tidsbruksundersøkelse. Både forskere, journalister og offentlig forvaltning har ventet

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Beboerundersøkelse i Brekke borettslag. Grafikkrapport 13.09.04

Beboerundersøkelse i Brekke borettslag. Grafikkrapport 13.09.04 Beboerundersøkelse i Brekke borettslag Grafikkrapport 13.09.04 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Svarprosent... 5 Bakgrunnsvariabler... 5 Naboskap og trivsel... 6 Modernisering av leiligheten... 9 Trafikkforhold,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer