NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan og budsjett SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal"

Transkript

1 NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / ØP-notat nr.3 Økonomiplan og budsjett 2013 Økonomiplannotat nr 3 innhald følgjande punkt: 1. Tilbakemelding på bestillingar frå kommunestyremøte 6 sep Kap 7 Tekstdel til investeringsplan 3. Betalingssatsar kommunale tenester 4. Kap 1 - Ti på topp 5. Første utkast tiltaksliste (vert omdelt og gjennomgått i møtet) 6. Kap 6 ny struktur. Førebels tekst.

2 1. Tilbakemelding på bestillingar frå k-møtet 6.9 Vi gjorde følgjande notering over bestillingar til administrasjonen på kommunestyremøtet 6. sep: Parti Tema som er ønskja vurdert Dokument for tilbakemelding SV Grundig gjennomgang av meirforbruk på helse og omsorg ØP-3 Midlar auka bemanning inn plan- og byggjesak, jf også ØP - 3 sakskomite Analyse over kva folkeveksten kan gje av auka skatteinntekter ØP-4 SP Som SV + Alternativ til kutt i skulesektoren tiltakslista AP Stamt budsjett med 3%-kravet innfridd I vedteken ØP Barnehagebemanning og full barnehagedekking ØP-3 V Auka løyving til administrasjon tiltakslista Tal barnehageplassar for full dekking ØP-3 Auka bemanning landbruk ØP-3 H Bemanning til 3 pr. avd i barnehagen ØP-3 Storleiken på etterslepet på vegvedlikehaldet ØP-3 KrF Budsjett i balanse I vedteken ØP Vi vil under gje ei vurdering av dei punkta som er merka med ØP Grundig gjennomgang av meirforbruket på helse og omsorg. Innleiing Dei nasjonale rammene for utviklinga av pleie og omsorgstenesta er kjenneteikna ved løysingar som: har gått frå særomsorg til fellesløysingar. Det har skjedd ei nedbygging frå segregert særomsorg og institusjonar til fordel for integrert heimebasert tenestetilbod og nye buformer i nærmiljø. avinstitusjonalisering: Frå institusjon til heimetenester. Sentrale stikkord i denne utviklinga er ansvarsreforma (HVPU) og opptrappingsplan for psykisk helse og rus. Denne utviklinga har gjort at omsorgstenesta har utvikla seg frå å vera i hovudsak ei eldreomsorg til å omfatta nye grupper av yngre mottakarar. Nasjonale tal viser at dei fleste som får omsorgstenester er over 80 år, men den sterkaste auken dei 10 siste åra har vore i aldersgruppa under 67 år. Helsemessig er denne gruppa sett saman av to store og to mindre grupper. Den eine store gruppa er menneske med somatiske lidingar, og her dominerer MS,

3 hjerneslag og hovud- og ryggskader. Dei med psykiske lidingar utgjer den andre store gruppe. To mindre grupper er menneske med utviklingshemming og personar med rusproblem. Vår kommune har bygd ut omsorgstenesta etter ein heimetenesteorientert modell, dvs at det vert lagt til rette for at brukarane kan bu lengst mogeleg i eigen heim og bruka eigne ressursar best mogeleg. Dette er følgt opp ved at kommunen har bygd ut tilbodet om omsorgsbustader, som er tilrettlagde bustader med livsløpsstandard for eldre og funksjonshemma. Institusjonsplassane vert i hovudsak brukte til medisinsk behandling eller korttidsplassar for avlastning, behandling, observasjon og opptrening, og ikkje som bustad over lengre tid. Skal vi seia noko om kostnadsutviklinga i pleie og omsorg over tid må vi ta omsyn til nye oppgåver, endring i brukargruppene og demografiske endringar. Dessutan vil endringar i korleis staten finansierer sektoren påvirka driftsinntektene. Eit døme på det er nye oppgåver som i starten ofte vert finansierte gjennom øyremerka midlar, og først etter ei tid går dei inn i rammetilskotet. Då vert pleie og omsorg sin inntekter tilsvarande reduserte, og overgang til finansiering gjennom rammetilskotet medfører at pleie og omsorg sin andel av kommunen sine totale utgifter aukar. Slike endringar slår og ut på andre sektorar fordi deira del vert lågare. Pleie og omsorg Organisering Det som vert rapportert under Pleie og omsorgstenesta i Kostra er organisert i tre tenesteeiningar, pleie og omsorg som har ansvaret for tenester til fysisk funksjonshemma og eldre, tenesteeining helse og sosial som er ansvarleg for omsorgstenester til psykisk utviklingshemma, personar innafor psykisk helsevern og rus og tenesteeining kommunalteknikk som er ansvarleg for drift og vedlikehald av sjukeheimen. Funksjonar/oppgåver f253 i Hjelp, pleie og omsorg i institusjonen (sjukeheimen) Dette er direkte brukarretta oppgåver knytt til bistand, pleie og omsorg på sjukeheimen. I tillegg til døgntilbod yter sjukeheimen og tenester knytt til dag- og nattopphald, samt tidsavgrensa opphald knytt til rehabilitering og avlasting. f254 Hjelp, pleie og omsorg til heimebuande Dette er tenester som vert ytt til personar som bur i eigne heimar, medrekna tenester til funksjonshemma og til eldre som bur i kommunale omsorgsbustader med eller utan fast bemanning. Tenestene omfattar: Praktisk bistand, daglege gjeremål og opplæring i daglege gjeremål, brukarstyrt personleg assistent, avlasting utafor institusjonen, omsorgsløn, pleie og omsorg utafor institusjonen (heimesjukepleie og vedtak om bistand som ein del av det psykiske helsearbeidet). f234 Aktivisering og servicetenester til eldre og funksjonshemma Dette er tenestene som primært arbeider med førebygging, dvs tiltak som gjer det mogeleg både for enkelt individ og utsette grupper å delta i sosiale aktivitetar, og som styrkjer meistringsperspektivet, evna til å utvikla og ta i bruk eigne ressursar ii. i ) Tala refererer seg til Kostra-funksjon ii ) Aktivisering omfattar følgjande oppgåver: Eldresenter og dagsenter for heimebuande

4 f261 Institusjonslokale Dette er utgifter til drift og vedlikehald av institusjonen med tilhørande tekniske anlegg og utandørsanlegg. iii Oppdraget er å gå grundig gjennom meirforbruket på helse og omsorg. Vi legg til grunn at årlege meirforbruk som knyter seg til at forbruket er større enn det som er løyvt i det enkelte år, er avklara ved handsaming av rekneskap og årsmelding. Vi har nytta den informasjonen som ligg i KOSTRA-systemet, og vi har lagt til grunn at kommunen på sentrale nøkkeltal skal ligga på gjennomsnittet for dei kommunane vi samanliknar oss med. KOSTRA KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som m.a. gir informasjon om kommunal verksemd, om kommunale tenester, bruk av ressursar på tenesteområda (funksjon) og eigenskapar ved befolkninga. Informasjonen skal gje grunnlag for analyse, planlegging og styring og gje grunnlag for å vurdera om vi når nasjonale mål. Regnskaps- og tenestedata i KOSTRA vert sett saman til nøkkeltal som viser kommunane sine: Prioriteringar - viser korleis kommunane sine frie inntekter er fordelt til ulike føremål Dekningsgrader - viser tenestetilbodet i høve til ulike målgrupper for tilbodet Produktivitet/einingskostnader - viser kostnader/bruk av ressursar i høve til tenesteproduksjonen Utdjupande tenesteindikatorar - viser nøkkeltal som supplerer indikatorer presentert under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/einingskostnader. Når det gjeld pleie og omsorgssektoren, kjem datagrunnlaget for KOSTRA frå kommunerekneskapen, løns- og personalsystemet og IPLOS som er uttrekk frå fagsystemet i omsorg, Gerica. SSB publiserer ureviderte tal for kommunane 15. mars, og oppretta tal 15. juni. Aktivitetar for utviklingshemma m.m Aktivisering av funksjonshemma barn utover aktivisering knytt til grunnskuleundervisning Transporttenester Støttekontakt Matombringing Tryggleiksalarm Ferietilbod og andre velferdstiltak for eldre og funksjonshemma Frivilligsentral iii )Utgiftene omfattar løn mv. til drifts- og vedlikehaldspersonalet, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehald. Forvaltningsutgifter knytt til institusjon (administrasjon, forsikring av bygg og skatt og avgifter skal førast på f121(forvaltningutgifter i eigedomsforvaltning).

5 Under presenterer vi tabellar som viser utviklinga i sentrale nøkkeltal for kommunen dei 3 siste åra, pluss gjennomsnittet for kommunegruppe 8 i 2011 iv. Heile Kostrarapporten for pleie og omsorg følgjer som vedlegg 1. Netto driftsutgifter i prosent, for pleie og omsorg samla og for kvart delområde. Prioritering Sogndal 2009 Sogndal 2010 Sogndal 2011 Komm.gr Nto.dr.ut. i prosent av 37,6 35,7 32,5 29,1 samla dr.utg, f234,253,254 og f261. Aktivisering,f234 24,1 7,5 7,7 5,7 Institusjonen og 28,4 26,5 26,6 39,3 byggdrift, f253, f261 Tenester til heimebuande, f254 47,6 66,0 65,8 55 Tabellen viser at pleie og omsorg sin andel av samla netto driftsutgifter i vår kommune er redusert i perioden I same perioden er også institusjonen sin del av nettodriftsutgifter redusert medan tenester til heimebuande har auka. Når det gjeld aktivisering, skuldast den høge andelen i 2009 feilføringar som vart rette opp i Frå 2010 til 2011 har utgiftsdelen til aktivisering auka. I 2011 utgjer nettodriftsutgifter i pleie og omsorg 32,7 prosent av samla driftsutgifter, tilsvarande tal for kommunegruppa er 29,2 prosent. I 2011 ligg vi altså 3,5 prosentpoeng over gjennomsnittet for vår kommunegruppe. Vi brukar relativt sett mindre på institusjonen og meir på heimetenestene enn gjennomsnittet for kommunegruppa, og vi brukar meir til aktivisering. Netto driftsutgifter pr innbyggjar, pr innbyggjar over 80 år og pr innbyggjar 67 år og eldre. Heile kroner. Prioritering Sogndal 2009 Sogndal 2010 Sogndal 2011 Komm.gr Nto.dr.utg. pr innbyggjar i kroner Nt.dr.utg.pr innbyggjar over 80 år Nto.dr.utg. pr innbyggjar 67 år og over Tabellen viser netto driftsutgifter pr. innbyggjar har auka med i underkant av 5 prosent årleg i perioden , dette er på nivå med generell prisvekst. iv ) Norske kommunar er inndelte i grupper etter folkemengde og økonomiske rammevilkår. Sogndal kommune er i gruppe 8 som er sett saman av mellomstore kommunar med låge bundne kostnader pr innbyggjar og middels frie inntekter.

6 Tabellen viser at nettokostnad pr. innbyggjar i vår kommune ligg om lag 1500 kroner over gjennomsnittet for kommunegruppe 8. Nettokostnad pr innbyggjar over 80 år ligg under gjennomsnittet for kommunegruppa medan netto driftsutgifter pr innbyggjar over 67 år ligg noko over. Denne variasjonen kan vera ein indikasjon på ulik aldersfordeling mellom vår kommune og gjennomsnittet for kommunegruppa og/eller at hjelpebehovet er ulikt. Brukarratar og brukarsamansetning basert på informasjon frå IPLOS Dekningsgrad Sogndal 2009 Sogndal 2010 Sogndal 2011 Komm.gr Andel brukarar 16,7 18,4 15,2 19,3 med omfattande hjelpebehov, 0-66 år Andel heimehj. 23,6 16,3 14,5 13,2 mott. med omfatt. hjelpebehov, år Andel heimehj. 20,6 15,8 13,5 14,5 mott. med omfatt. hjelpebeh., 80 år+ Andel av alle 21,5 18,9 17,6 23,3 brukarar med omfattande hjelpebehov. Gj.sn. tildelte 9,4 10,4 10,9 7,9 timar pr veke, praktisk bistand Gj.sn. tildelte timar pr veke, heimesj.pleie 5,5 5,2 5,2 5,7 Tabellen viser til variasjonar i brukarratar og brukarsamansetning. Tala for 2011 viser at vi har ein mindre andel brukarar med omfattande hjelpebehov enn gjennomsnittet for kommunegruppe 8 med unntak for aldersgruppa år der vi ligg litt over. Gjennomsnittleg tildelte timar pr veke til praktisk bistand ligg over gjennomsnittet for kommunegruppa, når det gjeld heimesjukepleie ligg vi litt under. Produktivitet/einingskostna d Korr.br.dr.utg.pr mottakar av plo-tenester Lønsutg. pr.komm. årsverk eks.fråver, plo Årsverk eks.fråver i brukarretta tenester plo pr.mottakar Sogndal 2009 Sogndal 2010 Sogndal 2011 Komm.gr ,52 0,56 0,48 0,45

7 Tabellen viser korrigerte brutto driftsutgifter pr mottakar av tenester har gått opp i 2010 for så å gå ned att i I 2011 ligg utgiftene under kommunegruppe 8 sitt nivå. Lønsutgiften pr årsverk er redusert i 2010 for så å auka att i Lønsutgiftene pr årsverk ligg under kommunegruppe 8 sitt nivå og årsverk i brukarretta tenester viser same mønsteret. KOSTRA-tala viser: Kommunen har eit relativt høgt utgiftsnivå knytt til pleie og omsorgstenestene, 32,5 prosent. Gjennomsnittleg nettodriftsutgifter for pleie og omsorg i kommunegruppe 8 er på 29,1 prosent. Vi brukar relativt sett mindre på institusjonen og meir på heimetenestene enn gjennomsnittet for kommunegruppa. Vi brukar meir til aktivisering. Vår kommune viser eit relativt høgt utgiftsbehov knytt til tenesta. Dette kan bli delvis korrigert for ved å sjå på utgifter pr person i målgruppa. I pleie og omsorg er ikkje brukargruppene jamt fordelt etter alder. For å seia noko om netto driftsutgifter er det difor laga 3 indikatorar for å belysa nettokostnadane pr brukar. Den første indikatoren, nettokostnad pr. innbyggjar, viser at vår kommune ligg om lag 1500 kroner over gjennomsnittet for kommunegruppe 8. Med eit innbyggjartal på ca 7300 utgjer dette 10 mill. kroner.) Den andre indikatoren, netto driftsutgifter pr innbyggjar over 80 år, viser at nettokostnaden i vår kommune er lågare enn gjennomsnittet for kommunegruppa. Den tredje indikatoren, netto driftsutgifter pr innbyggjar over 67 år ligg vi over. Dette kan vera indikasjon på at vi har ein større andel eldre over 80 år enn gjennomsnittet for kommunegruppa, og/eller at våre brukarar har eit større hjelpebehov enn gjennomsnittet for kommunegruppa. Når det gjeld brukarratar og brukarsamansetning viser IPLOS-tala at vi har ein mindre andel yngre brukarar med omfattande hjelpebehov enn gjennomsnittet for kommunegruppe 8. Andelen med omfattande hjelpebehov i aldersgruppa ligg litt over snittet for gruppe 8 og for 80 år og eldre ligg andelen under. Ser vi på alle brukarane under eitt, så er andelen brukarar med omfattande hjelpebehov klart mindre i vår kommune enn gjennomsnittet for kommunegruppa. Tildelte timar pr veke til praktisk bistand ligg over gjennomsnittet for kommunegruppa, når det gjeld heimesjukepleie er det motsett. Når det produktivitet/einingskostnad, er det vanskeleg å gje ein tolking av tala. 1.2 Midlar til auka bemanning innan plan og byggjesak Kommunen kan dekkja kostnadene vi har innan oppmåling, byggesak og handsaming av reguleringsplanar gjennom gebyrordningane for desse tenestene. Vi ser at vi dei seinare åra har hatt ein auke i sakene og med det ein auke i gebyrinntektene innafor bygg og plan. Med bakgrunn i oppbudsjettering av meirinntektene for dette området i 2012, kan det finansiere ein ny fast stilling innan handsaming av planar.

8 1.3 Analyse over kva folkeveksten kan gje av auka skatteinntekter Dette punktet kjem vi tilbake til i øp-notat nr Barnehage bemanning og behov for barnehageplassar Tal barnehageplassar barnehageåret 2012/2013: Barnehage Tal barn 100 % 80 % 60 % Barn f. 07 Barn f. 08 Barn f. 09 Barn f. 10 Barn f prio 2012 Furuli Kyrkjebakken Kjørnes Notsete Ylvisåker Fjærland Stedje Rones Studentbhg Totalt Totalt 436 Fødde/busette barn i 2012: 82 + venta fødslar i resten av året 15, totalt 97. Barn i barnehagealder: Årstal Tal born

9 barn går over til skule neste skuleår. 85 barn går frå småbarn til storavdeling. 57 barn fødd i 2011 av eit kull på 83 har barnehageplass. Det er stadig færre barn med reduserte plassar. Det betyr at barn med plass i dag ikkje i vesentleg grad vil ta opp ledige plassar ved å auke tilbodet. Ut frå situasjonen slik den ligg føre no reknar vi med å kunne tilby alle som har rett på plass tilbod om plass i komande barnehageår. Vi har tidlegare vurdert kostnadene ved å ha rullerande opptak ti om lag 3 mill. kroner i året. Når det gjeld behov for utbygging av barnehagekapasitet i åra som kjem viser vil til notat til formannskapet dagsett om folketalsutvikling og verknader for kommunal tenesteproduksjon Bemanning til 3 pr avdeling Slik barnetalet er pr no vil ei auke i bemanning frå 2,85 årsverk til 3 pr 18 barn innebere ei auke på 262% stilling i dei kommunale barnehagane. Løn og sosiale utgifter, fagarbeidarløn vil utgjere kr 1,2 mill. Vi vil få tilsvarande auke i løyvingane til private barnehagar ut frå forskrift om likeverdig behandling, noko som utgjer om lag 0,7 mill., totalt 1,9 mill. kroner. 1.5 Etterslep på vegvedlikehald Undersøking frå 2009 syner at vedlikehaldsetterslepet på dei kommunale vegane er 19 millionar. I rapporten står det at vi ved en investering på 19 millionar vil få: "at alle vegstrekninger hvor det er registrert ett eller flere vegelementer med utilfredsstillende eller dårlig tilstand, dvs andelen angitt i tilstandsgrad 2 og 3, utbedres gjennom ekstraordinært vedlikehold og / eller utskiftning. Det betyr at etter evt gjennomført oppgradering fremstår det samlede vegnettet som 100 % tilfredsstillende rent teknisk (omfatter ikke evt funksjonelle behov)." Dette vil bety eit vegnett av god standard. Det er grunn til å rekne med at tala for 2009 også er representative i dag. 1.6 Auka bemanning landbruk For jordbruksforvaltninga ligg det føre ein oversikt for heile fylket der gjennomsnitt føretak pr. årsverk i jordbruksforvaltinga er 95. I denne undersøkinga hadde Sogndal 216 føretak pr. årsverk. I dag har vi ca 240 føretak inklusiv Leikanger kommune. Behovet i administrasjonen er sterkast innan skogbruksforvaltinga.

10 2. Investeringsplan tekstdel Nedanfor følgjer ein omtale av dei enkelte prosjekt i investeringsprogrammet Bygningar: Utbygging av Sogndal omsorgssenter (SOS)/Sogndal lokalmedisinske senter (SLS) Omsorgstenesta vår er bygd ut etter ein modell der tilgjengelege institusjonsplassar vert brukte til medisinsk behandling eller korttidsplassar for avlastning, behandling, observasjon og opptrening, og ikkje som bustad over lang tid. SOS omfattar sjukeheim og vel 70 omsorgsbustader, ulike aktivitets- og servicetilbod og personalbasen for heimetenestene. Kommunestyret gjorde i sak 0013/12 vedtak om romprogram og lokalisering av utbygging av SOS/SLS. Samhandlingsreforma, jf. Stortingsmelding nr. 47 ( ) legg opp til at nye kompetansekrevjande funksjonar skal leggjast til kommunen. Døme på dette er øyeblikkeleg hjelp tilbod, kommunale tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald, lærings- og meistringssenter og lindrande behandling. I meldinga vert det tilrådd at desse tenestene vert samlokaliserte i lokalmedisinske sentra, der ein og har tenester knytt til rehabilitering og habilitering. Sogndal omsorgssenter har ein tenestestruktur som ligg tett opp til det som i meldinga vert kalla lokalmedisinske sentra, og som i meldinga vert peika på er eit suksesskriterie for å byggje opp dei kompetansekrevjande funksjonane. For å kunne utvikle tenesta i samsvar med dei føringane som ligg i samhandlingsreforma, og stette den behovsveksten som kjem fordi vi vert fleire eldre, er det naudsynt at tenesta får tilgang til meir areal. Skisseprosjektet viser eit kostnadsestimat på 170 mill.kroner eks moms, med margin +/- 40%. Kostnadsveksten vil kome i tillegg fram til utbygginga startar. Utbygginga kan delfinansierast ved tilskot frå Husbanken på om lag 34 mill. kroner. Investeringstilskot er ei statleg finansieringsordning som skal stimulere kommunane til å fornye og auke tilbodet på sjukeheimsplassar og omsorgsbustader. For sjukeheimar vert det ytt 30 prosent tilskot av godkjende anleggskostnader pr. institusjonsplass. I 2013 vil planlegginga halde fram med gjennomføring av reguleringsplan i eigen regi, gjennomføring av arkitektkonkurranse og prosjektering. Det vert sett av 2 mill. kroner i 2013 for tilsetting av prosjektleiar og gjennomføring av arkitektkonkurranse inkl. anbodsinnhenting for prosjekteringa. Tilpassing rørslehemma Trudvang skule og Kaupanger skule: For skuleåret 2013/2014 og 2014/2015 på høvesvis Trudvang skule og Kaupanger skule, er det behov for tilpassing av ute- og inneareal til elevar med rørslehemming. Tilpassingane vil mellom anna vere installering av heis og opparbeiding av eit universalt utforma uteområde. Investeringane er rekna til totalt 2,2 mill. kroner fordelt over perioden med kr i 2012, kr i 2013 og kr i Basseng i Fjærland

11 Bassenget ved Fjærland skule har etter tilsyn frå Miljøretta helsevern vore drifta på dispensasjon i ein periode. Det er gitt pålegg om plan for utbetring av bassenget, og kostnadene ved tiltaka er vurdert til 1,4 mill. kroner eks. mva. I økonomiplanen for fekk rådmannen i oppgåve å undersøkje om prosjektet kan gjennomførast med lokale bidrag, statleg støtte eller reduserte driftskostnader slik at investeringa ikkje fekk verknader for generaløkonomien. Bygdeutvalet har no stadfesta at dei kan bidra med kr I tillegg kan vi nytte overskot frå drifta ved Fjærland oppvekstsenter på venteleg kr Resterande investering på kr , kan lånefinansierast, der lånet vert finansiert ved reduserte driftskostnader for bassenget gjennom redusert oppetid og framtidige spelemidlar. Veg, parkering, vatn og avlaup Leitevegen Formannskapet handsama saka i møte sak 70/12, og gjorde slikt vedtak: Prosjektet endring av Leitevegen Hovevegen, inkl. VA-leidningar, og området bak Kulturhuset vert gjennomført med ei budsjettramme på 8,0 millionar. Prosjektet vert finansiert slik: anleggsbidrag frå Sogndal eigedomsselskap 1,4 millionar, VAøkonomien ,8 millionar, anleggsbidrag Amfi 1,0 millionar, lånefinansiering, med rentedekking og framtidig bruk av parkeringsfondet 3,8 millionar. Av kostnadsramma på 8 mill. kr. er 0,5 mill. i planleggingskostnader for Amfi (del av anleggsbidrag) gjennomførd i Resterande beløp, 7,5 mill. kroner. er lagd inn i investeringsprogrammet i Veg til industriområdet i Fjærland Samferdselsdepartementet har sett av 5 mill. kroner til nytt kryss på rv. 5 i Fjærland, inkl. ny bru over Storelvi. Det er også sett av 3 mill. kroner i bompengar til opning av stengd kryss mellom rv. 5 og kommunal veg, som kan nyttast til denne utbygginga. Kommunen vil som del av ei slik løysing opparbeide kommunal veg frå eksisterande kommunal veg fram til ny bru over Storelvi. Arbeidet med reguleringsplan er starta opp, og vil venteleg vere ferdig tidleg i På bakgrunn av reguleringsplanen må utbygginga prosjekterast, og prisar må hentast inn i marknaden. Kostnadsoverslag vil liggje føre i samband med økonomiplan Dei midlane som ikkje er budsjettert i 2012 av ramma på 8 mill. kroner, dvs. 2 mill. kroner, er lagd inn i 2014, finansiert med anleggsbidrag. Trafikktryggingstiltak 2012 Revidert trafikktryggingsplan vil etter planen bli vedteken i kommunestyremøtet i desember. Handlingsplanen viser ei årleg investeringsramme på kr , med ei fordeling på kr over kommunalt budsjett og kr i tilskot frå Fylkestryggingsutvalet. Det er ein føresetnad for gjennomføring at det vert gjeve tilskot. Prioriterte tiltak i 2013 er: (vert skrive inn etter høyringa av utkast til plan). VVA-anlegg Kjørnes Kommunestyret har nyleg vedteke ny reguleringsplan for Kjørnes IV. I 2014 vert arbeidet med veg, vatn og avløp prosjektert og gjennomførd. Prosjektet inneheld endringar i avkøyrsla frå rv 5 til bustadfeltet, utbygging av alle hovudvegane i reguleringsplanen og

12 utbygging av anlegg for vassforsyning og for avlaup. Det er førebels gjort ei grov kostnadsvurdering, der kostnadene ved veganlegget er vurdert til 4 mill. kroer og VAanlegget til 9 mill. kroner, totalt 13 mill. kroner. Rådmann vil i samband med tertialrapportane kome tilbake med nærare vurderingar av kostnadene etter at tilbod på utbygging er henta inn. Utbygginga vert finansiert ved lån og ved sal av tomter på feltet. VVA-anlegg Hodlekve Sognefjorden Utvikling AS har meld om oppstart for utbygging av anlegg for skiheis, nedfart, skiløyper og overnatting (hytte og leigeheiter for sal og utleige) i Hodlekve, med oppstart i Med bakgrunn i kommuneplanen, der det heiter at VA-anlegg vert i hovudsak finansiert gjennom gebyrordningar og ikkje gjennom refusjonsordningar, har utbyggjar bedt kommunen gjennomføre utbygginga av VA-anlegga. Denne utbygginga har ein stipulert kostnad på 22,1 mill. kroner. VA-utbygginga vert lånefinansiert og dekka inn gjennom framtidige VA-gebyr. Det vil vere hensiktsmessig at kommune også gjennomfører utbygging av veganlegg, sidan VA-anlegga vil liggje i vegbane. Utbygging av veganlegget er stipulert til ein kostnad på 11,1 mill. kroner, og vert finansiert med 1 mill. kroner i momsrefusjon og 10,1 mill. kroner i anleggsbidrag frå utbyggjar. Rådmann vil i samband med tertialrapportane kome tilbake med nærare vurderingar av kostnadene etter at tilbod på utbygging er henta inn. Vassforsyning og avlaup Kostanden ved utbygging av vatn og avlaup for anlegga i Leitevegen, Kjørnes IV, fjordstien, og Hodlekve er omtala under desse prosjekta. I tillegg er det trong for å gjennomføre mindre tiltak innafor vassforsyning og avlaup i perioden. Innafor avlaup er det sett av 3,5 mill. kroner i 2013 og 5 mill. kroner i resten av perioden til områdeseparering, handtering av overvatn mv. Innafor vassforsyning er det sett av 2 mill. kroner i 2013 og 5 mill. kroner i resten av perioden til m.a. tiltak ved vassanlegget på Breisete, lekkasjereduksjon og utbygging av nye anlegg for vassforsyning. Veghøvel Veghøvelen har gått over timar, noko som er lengre enn vanleg levetid for denne typen utstyr. Vedlikehaldet av maskina er dyrt og uføreseieleg. Tilgang på veghøvel er naudsynt som del av vegvedlikehaldet, både for snørydding og skraping av grusvegar. Ny veghøvel er kostnadsrekna til 4 mill. kroner inkl. mva, og vert finansiert ved mva-refusjon (0,8 mill. kroner) og lån på 3,2 mill. kroner. Lånet vert finansiert gjennom reduserte driftskostnader og leigeinntekter gjennom eit samarbeid med Luster kommune (ev. fleire kommunar). Friluftsanlegg Tilrettelegging for allmenn bruk av strandsona i Sogndal sentrum med utbygging av fjordsti og elvepark Tilrettelegging for allmenn bruk av strandsona i Sogndal sentrum inneheld fleire delprosjekt og utbyggingar: I samband med bygging av ny bru over Loftesneset vil det bli bygd ut ei gangvegsløysing i strandlina frå næringsområdet på Nes til busshaldeplassen ved Rones. Denne utbygginga vil skje i regi av Statens vegvesen som del at ny Loftesnesbru, med byggjestart i 2013 og ferdigstilling i 2014/15.

13 Reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum, vedteken i juni 2010, legg til rette for å binde saman fjordstien på strekninga frå busshaldeplass ved Rones til der eksisterande fjordsti stopper ved Rusebakken, med gangvegsamband frå rundkøyringa ved Kulturhuset og ned til fjordstien. Reguleringsplanane legg òg til rette for etablering av gjestehamn, friområde og badeplass i tilknyting til fjordstien. Reguleringsplan for Saften legg til rette for vidareføring av fjordstien frå Sogndal kai og etablering av elvepark frå osen ved elva til Quality Hotel Sogndal. Utbygginga for heile strekninga er prosjektert. Arbeidet med å sikre tilgang til grunn er starta opp, og vil bli vidareført i Utbygginga er planlagd gjennomført frå september 2013 og i Samla utbyggingskostnader, inkl. VA-kostnader, er for denne strekninga vurdert til 29 mill. kroner eks. kostnader til kjøp av grunn. Kostnader til kjøp av grunn er grovt vurdert til 4,5 mill. kroner, totalt 33,5 mill. kroner. VA-anlegg, inkl. del av kostnad til innløysing av grunn, med ein stipulert kostnad på 15,9 mill. kroner vil bli lånefinansiert og dekka over sjølvkost. Fjordsti, elvepark, opparbeiding av badeplass mv. vert finansiert ved bruk av eldre fond til dette føremålet med 1,4 mill. kroner, kraftfond II med kr i 2013, parkeringsfondet i 2013 og 2014 til saman 4,5 mill. kroner, tettstadmidlar frå SFFK med 5,5 mill. kroner, INU-midlar til tettstadutvikling i 2013 og 2014 på til saman 3 mill. kroner og støtte grunnkjøp frå Direktoratet for naturforvaltning på 3 mill. kroner. Dersom eksterne løyvingar vert lågare enn lagd til grunn i denne finansieringa, vil rådmann leggje dette fram for kommunestyret som eiga sak eller som del av ein tertialrapport. Reguleringsplan for Øyane legg til rette for etablering av fjordsti frå eksisterande sti ved Nortura til gangvegen som går frå badelaguna til Skjer. Avtalar med Nortura og Fjordline Eigedom AS sikrar tilgang til grunn for utbygging av fjordstien i dette området. Fjordstien vil i dette området bli bygd ut som del at utbygginga av Sjøkanten. Kommunen har høve til òg å ferdigstille området ved badelaguna i samband med utbygging av Sjøkanten. Rådmann vil eventuelt leggje fram denne utbygginga som eiga sak eller i samband med tertialrapportane. Vidare vil delar av fjordstien bli etablert i tilknyting til utbygginga av eit fjordenergianlegget som Sognekraft har planlagd i området. Kommunen har fått INUmidlar og tettstadmidlar til denne utbygginga. Parkering Gunvordalen Gjennom eit samarbeid mellom Bratt Moro AS og kommunen er det planlagd og bygd ut ein Topp-tur parkeringsplass for 100 bilar ved rv. 5 i Gunvordalen. Utbygginga er støtta av fylkeskommunen. Manglande finansiering er kr , og dette vert dekka over avkasting frå kraftfond II. IKT I tillegg til årleg oppgradering av maskiner og programvare har vi mellom anna følgjande behov i 2013: Mogleg skifte av saks/arkivsystem og e-post system, ferdigstilling av integrasjon mellom fagsystem og løns- og personalsystemet, og teknisk tilrettelegging for gjennomføring av Meldingsløftet. Dette gjeld både nye program og oppgradering av eksisterande programvare, der målet er mest mogleg effektiv bruk av ikt for å kunne produsere gode tenester. Fleire av prosjekta vil verte gjennomført innanfor det regionale

14 ikt samarbeidet med Balestrand, Leikanger og Luster. Der det er mogleg, vil det verte søkt om statlege omstillingsmidlar. Det er sett av 1 mill. kroner inkl. mva årleg i planperioden til ikt investeringar. Om naudsynt kan rådmannen trekkje på framtidige løyvingar til dette føremålet. Eigenkapitalinnskot Det er budsjettert med eit eigenkapitalinnskot i KLP på kr Storleiken på innskotet vil først verte kjent i Inntekter i investeringsrekneskapen Budsjetterte inntekter i investeringsrekneskapen gjeld innbetalte avdrag frå utlån til SIL- Tribuna. Lånet var på 15 mill kroner og er finansiert med investeringsfond Kraftfond II. I 2012 er det gitt eit tilleggslån på 1,5 mill. kroner. Frå og med 2011 vert det betalt avdrag på lånet som skal tilbakeførast til fondet. Avdrag for 2013 er på om lag 1,1 mill. kroner. Det er vidare lagt til grunn at kommunen legg ut Kjørnes IV for sal i marknaden, der inntekta vert føresett nytta til framtidige kommunale investeringar. Anleggsbidrag til tilrettelegging for framtidig bruk av Sogndal Kulturhus. Sogndal eigedomsselskap planlegg ombyggingar av Sogndal kulturhus for å leggje til rette for framtidig bruk av kulturhuset, m.a. for Sogn kulturskule, utvida areal til Sogndal Kulturhus as og nye leigetakarar i 2. og 3. etasje. Kostandene til ombygging vil ikkje fullt og heilt kunna dekkast over lånefinansiering og framtidige leigeinntekter. For å refusere lånekostnadene til eigedomsselskapet vert det sett av..mill. kr. i budsjettet til kommunen som anleggsbidrag/forskottering av spelemidlar for denne ombygginga. Investeringar som er under gjennomføring eller vurdering: Mundal sentrum Vi har 1,2 mill. kroner disponibelt til utbygging av park i Mundal sentrum, inkl. tilsegn om kr i tettstadmidlar frå fylkeskommunen. Utbygginga vil bli gjort i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland. Prosjektet vert gjennomført i 2013 innafor dei avsette midla. Ny rundkøyring rv 5/fv211 Kommunestyret har gjort vedtak om å forskottere 2 mill. kroner for utbygging av ny rundkøyring i krysset rv 5/fv 211. Utbygginga er til prosjektering i Statens vegvesen og vil etter planen verte gjennomførd i 2013 og Forskotteringa vil verte finansiert ved å nytte avsette midlar frå avkastning kraftfond II. Ny gravlund på Kaupanger Det er trong for å bygge ny gravlund på Kaupanger i tilknyting til stavkyrkja. Riksantikvaren har slutta seg til ei skisse for slik utbygging. Kommunen har kjøpt naudsynt grunn til utbygginga. Arbeidet med reguleringsplan vil bli sluttførd når rapport frå dei arkeologiske utgravingane ligg føre, og kostnadene ved utbygginga vil bli vurdert i Det er tidlegare løyvd midlar til planleggingsarbeidet.

15 Kjøp av grunn Det vert lagd til grunn at kommunen over tid sjølv skal eige grunn knytt til den kommunale bygningsmassen, kommunale vegar, friområde og anna areal som kommunen varig nyttar seg av. Vi har i dei seinare åra løyst inn mesteparten av festeareala. Kommunen vil over tid søkje å overta resterande festeareal, der finansieringa vert teke opp som eigne saker eller i samband med budsjettrevisjonen. Investeringar som er vurdert, men som det ikkje er funne rom for: Ferjekai i Fjærland På ferjekaia i Fjærland utfører Mesta ein årleg kontroll for kommunen. I den årlege rapporten for 2011 rapporterer Mesta om alvorlege undergravingar av kaia. Utbetring av undergravingane er vurdert til ein kostnad på kr Etablering av jordbank Kommunestyret har gjort vedtak om etablering av jordbank utan at det vart sett av midlar til etablering og drift. Vi har vurdert ulike lokaliseringar, og har moglegheit til kjøp av eit areal på 25 mål i Sogndalsdalen til dette føremålet. Arealet har noko dårleg tilkomst. Kostnadene med kjøp av areal vil vere vel kr I tillegg kjem kostnader med tilkomst og tilrettelegging av dette arealet, grovt vurdert til kr Heis Leiggota Heis i omsorgsbustader i Leighgota har tidvis vore ut av funksjon, og det er ønskeleg med heis med betre driftstryggleik. Skifte av heis er vurdert til ein kostnad på 1 mill. kroner eks mva. Naudstømsaggregat på SOS Med bakgrunn i uveret Dagmar har vi vurdert innkjøp av naudaggregat for SOS. Eit mobilt aggregat vil koste om lag 1 mill. kroner. Frå fagleg hald vert ei slik løysing vurdert som ei mellombels løysing. Ei god naudstrømsløysing krev eit stasjonært aggregat, som grovt er kostnadsrekna til 1,5 mill. kroner. Ei slik løysing vil bli lagd inn som del av SOSutbygginga. Kvåle skule gamal del I 1212 er det utført omfattande arbeid på Kvåle skule. Det vil kunne kome krav om ventilasjon på gamlebygget på Kvåle skule. Inneklimamålingar som skal utførast i 2013 vil vere eit grunnlag for å vurdere om det må byggast nytt ventilasjonsanlegg. Estimert kostnad for sjølve ventilasjonsanlegget er 3 mill. kroner. Det vil eventuelt. vere tenleg å byte utvendig og innvendig tak samstundes. 3 Betalingssatsar for kommunale tenester

16 Vedlagd følgjer oppdatert betalingshefte for kommunale tenester. Formannskapet bør drøfte og konkludere i høve til kva føresetnader vi skal leggje inn når det gjeld betalingssatsane i det vidare arbeidet med økonomiplanen. 4. Kapittel 1 Ti på topp Dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Sogndal kommune i i gjeldande økonomiplan er: 1. vi skal vidareføre fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a. etablere eit kvalitetssikringsystem for alle tenester og forvalting i kommunen, knyte fagsystem til nytt løns- og økonomisystem og etablere ei felles ordning for kompetanseplanlegging. Vi skal også gjennom eit politisk arbeid vurdere konsekvensar for samanslåing av Leikanger kommune og Sogndal kommune. 2. vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som vi skal ta over frå spesialisthelsetenesta, m.a. ved å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og auke kompetansen innan helse- og omsorgstenestene og planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene. I utgreiingsarbeidet må vi ta i bruk all kunnskap om førebyggande helsearbeid og aldring med meir, inkludert den erfaringsbaserte kompetansen. 3. vi skal følgje opp strategisk skuleplan og strategisk plan for barnehagar og gjennomføre eit utviklingsprogram for barnehageleiarar og ha vurdert om det skal etablerast ei interkommunal ordning knytt til barnehage- og skuleutvikling 4. vi skal som vertskommune leggje til rette for fullføring av Sogndal vidaregåande skule og sentralbygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane, inkl. sal av gymnasbygget frå fylkeskommunen til Statsbygg, og bidra til oppgradering av del II på Kvåle stadion, slik at Fosshaugane Campus framstår som eit fylkessenter for utdanning, forsking og idrett. Vi skal og bidra til auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus for å løyse ut potensialet for innovasjon og nyskaping 5. vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å leggje til rette for allmen bruk av friluftsområda på Hagelinnesa, leggje til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet, byggje ny bru over Sogndalselva og fullføre fjordstien frå Hagelinneset til næringsområdet på Nestangen 6. vi skal planleggje ny gravlund ved Kaupanger stavkyrkje og bidra til å etablere samarbeidsordning knytt til stavkyrkja og tilhøyrande verneområdet. Vi skal lage ein plan for utviding av industriområdet med ein framtidsretta infrastruktur 7. vi skal gjennomføre plan for opprusting av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland og arbeide for gode trafikkløysingar for nytt kryss rv 5/veg til industriområdet

17 8. vi skal leggje til rette for å bygge ny Loftesnes bru med tilhøyrande gangvegar og grøntanlegg. Vi skal vedta ein sykkelplan for sentrum og ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata 9. vi skal medverke til å vidareutvikle Sogndalsdalen til eit velfungerande rekreasjons- og turområde for allmenta og eit attraktivt reiselivsmål basert på området sine unike natur- og kulturkvalitetar, med auka hyttebygging, og utbygging av Sogndal skisenter. Vi skal medverke til å vidareutvikle Fjellsportfestivalen til å bli ein leiande og levedyktig festival innafor sitt område, med fokus på kunnskap, opplevingar og kultur. 10. vi skal gjennom aktivt eigarskap i kulturhusselskapa og i samarbeid med brukarane medverke til auka kulturaktivitet i Sogndal Kulturhus. Sogndal Kulturhus skal også i framtida framstå som eit kulturhus for heile regionen. Status for desse er orientert om i 2. tertialrapport. Formannskapet må drøfte kva punkt som skal takast inn i komande økonomiplan. 5. Første utkast tiltaksliste -vert omdelt og gjennomgått i møtet 6. Kapittel 6 Driftsbudsjett og resultatmål for einingane Vi har på bakgrunn av drøftingar i kommunestyret gjort endringar i kapittel 6 i øp-en, for å få ein meir oversikteleg og lesarvenleg økonomiplan, og viser m.a. til den vurderinga som også er gjort i Kommunal rapport. Teksten som følgjer under viser struktur slik den no ligg føre. Innhaldet i teksten vil bli arbeidd vidare med fram til formannskapsmøte 22 nov. Kapitel 6 Driftsbudsjett Kapitel 6 er delt inn i 4 område felles, oppvekst, helse/omsorg og tekniske tenester. Analyse og utfordringar er presentert samla innanfor desse 4 områda. Budsjettramme er presentert for kvar eining. Resultatmåla er i hovudsak presentert felles. Resultatmål som berre gjeld for ei eining, er presentert under denne eininga. Kakediagram som syner dei ulike einingane sin del av det totale driftsbudsjettet Folketalsprognosar 6.1. FELLES Innhald

18 Området omfattar oppgåver som gjeld heile organisasjonen som økonomi- og personalforvaltning, kvalitetsutvikling, ikt, arkiv, folkehelse, beredskap og frivillig arbeid. Området omfattar òg støtteeiningane økonomi/personal, tenestetorg/ikt, og fag/utvikling med budsjettrammer og resultatmål for desse. Området omfattar vidare den politiske verksemda i kommunestyret, formannskapet, forvaltningsutvalet og sakskomiteane, samt arbeid kytt til ulike råd som regionrådet, overformynderiet, forliksrådet, eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for funksjonshemma og kyrkjeleg fellesråd. Nøkkeltal Kostra Brutto driftsutgifter politisk styring i kr. pr. innbyggjar Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon i kr. pr. innbyggjar Brutto driftsutgifter til administrasjon i kr. pr. innbyggjar Sogndal 2009 Sogndal 2010 Sogndal 2011 Gruppe Nøkkeltal for helse, miljø og tryggleik Sogndal 2009 Sogndal 2010 Sogndal 2011 Landet 2011 Sjukefråværet i % 5,5 4,9 6,3 9,4 Medarbeidartilfredsheit 4,5 4,5 4.5 Gjennomført medarbeidarsamtale 80% 80% 68% Merknader: Vi nyttar meir enn Kostra gruppa til politisk styring, kontroll og revisjon, og vi nyttar vesentleg mindre til administrasjon. Gjennomsnittlig sjukefråvær ligg under landsnittet, men det har vore ein auke frå 2010 til Tala for 1. halvår 2012 er om lag på same nivå som 1. halvår Vi gjennomfører medarbeidarkartlegging anna kvart år. Her ligg vi på landsnittet i samla resultat for kommunen. Vi har som mål å gjennomføre medarbeidarsamtale med alle tilsette i minst 20%, det vil seie 100%. Det er kvart år nokre arbeidstakarar som ikkje ønskjer medarbeidarsamtale. Analyse og utfordringar Kvalitetsutvikling Kommunen er i ferd med å få på plass eit heilskapleg kvalitetssystem som skal sikre god internkontroll i kommunen. Føremålet med internkontroll er å sikre kvalitet og effektivitet i tenesteproduksjonen heilskapleg styring og riktig utvikling

19 godt omdøme og legitimitet at vi følgjer lover og reglar. Viktige element i eit internkontrollsystem er dokumentstyring, avvikshandtering og risikoanalyse. Det elektroniske kvalitetssystemet har modular som ivaretek desse prosessane, og arbeidet i 2012 har vore konsentrert om å få dette på plass. Men det står framleis att ein god del arbeid når det gjeld kvalitetssikring og implementering. I dette arbeidet er det òg viktig å ha med eit læringsperspektiv for å kunne utvikle og forbetre dei kommunale tenestene. Vi er kome lengst når det gjeld den tenestespesifikke internkontrollen, det vil seie internkontroll med utgangspunkt i det som er spesielt for den einskilde teneste. I 2013 vil vi spesielt arbeide med systemovergripande internkontroll og internkontroll i støtteprosessar. Systemovergripande internkontroll omfattar overordna område som gjeld heile kommunen som overordna økonomi- og personalforvaltning, HMT arbeidet, beredskap, folkehelse og arbeidet med kvalitetsutvikling. Støtteprosessane omfattar støtte til tenesteeiningane innan område som fdv, ikt, arkiv, innkjøp og økonomi- og personalforvaltning. Overordna internkontroll føreset at vi har ein del overordna styringsdokument på plass, og kommunen manglar følgjande dokument: Økonomireglement og oppdatert delegasjonsreglement og arkivplan. Arbeidet med desse dokumenta vil ha prioritet i For å kunne etablere ein heilskapleg og effektiv internkontroll, er det viktig å ha kunnskap om kommunen sitt risikobilete kva kan gå galt, og kor alvorleg er det, dersom det går galt?. Kartlegging av kommunen sitt risikobilete er difor ein viktig del av internkontrollen. Overordna risikoområde vil vere der det er fare for liv helse, situasjonar som kan gje oss store økonomiske tap og alvorlege situasjonar for medarbeidarane i kommunen. Vi nyttar deltaking i effektiviseringsnettverk og brukarundersøkingar for å få informasjon om kvaliteten i tenesteproduksjonen, og som ein del av grunnlaget for internkontroll. I 2013 skal vi gjennomføre medarbeidarkartlegging og brukargransking mellom foreldra i barnehagen. I løpet av 2013 vil vi og ha ein gjennomgang av omfanget av brukarkartleggingar og lage ein plan for dette. Økonomiforvaltning Vi har teke i bruk nytt økonomi-, løns- og personalsystem. Her står det att noko arbeid når det gjeld integrasjon mot fagsystem. I tillegg er det behov for gjennomgang av alle prosedyrane og overordna styringsdokument.

20 Vi skal fortsatt fokusere på kvalitetssikring av Kostra rapportering. Rett data frå rekneskap og frå lønssystemet er i tillegg til tenestedata avgjerande for at nøkkeltal og grunnlagsdata skal gje eit rett bilete av kommunen sin ressursbruk. Dette vil vere ein del av kvalitetsarbeidet. Personalforvaltning Dei tilsette er kommunen sin viktigaste ressurs, og god helse og eit godt miljø er avgjerande for folk sin trivsel og effektivitet. Helse, miljø og tryggleik er difor viktige faktorar i kommunen si personalforvaltning. Kommunen er IA verksemd, det er inngått avtale med bedriftshelsetenesta, og vi har ei lang rekke interne tiltak. Viktige nøkkeltal for HMT arbeidet er sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtalar, og det er utarbeidd resultatmål for desse områda. I følgje likestillingslova 1 a har alle kommunar plikt til å arbeide aktivt, målretta og planmessing for likestilling innanfor si verksemd. Viktige element i kommunen sitt arbeid har vore tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, integrering av innvandrarar og uønska deltid, og vi har hatt fleire tiltak på desse områda. Men kommunen manglar ein overordna strategi for dette arbeidet, noko òg likestillings- og diskrimineringsombodet har peika på. Saman om ein betre kommune om vi kjem med/får melding i tide Regionalt ikt samarbeid Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal har etablert ei felles ikt stilling og vedteke ein felles ikt strategi. Denne skal vere grunnlag for kommunen sin ikt strategi. Konkrete tiltak i 2013 er innarbeidd som resultatmål. I nokre av samarbeidstiltaka som t.d. val av saks/arkivsystem har vi òg samarbeidsavtalar med fylkeskommunen og er avhengig av deira strategiar/framdriftsplanar. Beredskap (ikkje ferdig) Lokalt folkehelsearbeid Det er lov om folkehelse som regulerer kommunen og fylkeskommunen sitt ansvar i folkehelsearbeidet. Kommunen har eit breitt ansvar for folkehelse, og kommunen er den viktigaste arenaen for folkehelsearbeidet. Kommunen skal ha gode oversiktar over helseutfordringar, og oversiktane skal vere lagt til grunn i kommunal planstrategi. Kommunen skal fastsetje mål og strategiar for folkehelsearbeidet forankra i planprosessane etter plan- og bygningslova (ikkje ferdig) Frivillig arbeid

21 Det gode liv i eit lokalsamfunn vert skapt i samarbeid mellom kommunen og innbyggjarane. Dette er viktig at dette mangfaldet vert oppretthalde og at vi kan utvikle nye former for samhandling mellom offentleg og frivillig sektor. Velferdssamfunnet står overfor nye utfordringa, og haldningar og verdiar knytt til samfunnsansvar og frivillig arbeid er i endring. Kommunen sin strategi for frivillig sektor legg til grunn at frivillig innsats skal bidra til å leggje til rette for sosial integrasjon, styrkje tilknyting til lokalmiljøet og vedlikehalde og utvikle demokratiet. Frivillig arbeid skal vere ein ressurs for og eit tillegg til den kommunale tenestytinga. Samarbeid med frivillig sektor gjeld alle tenesteområda. Frivilligsentralen skal vere koordinator og fungere som ein kunnskaps- og informasjonsbase for frivillig arbeid. Kommunen vi i løpet av 2012 ferdigstille ein kommunal strategi for samhandling med frivillig sektor, og det vil vere behov for å konkretisere og implementere denne. Felles resultatmål for alle einingane i kommunen Fokusområde Resultatmål Økonomi 1. Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet Medarbeidar/interne 1. Vi skal halde fristane i årshjulet prosessar 2. Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette i meir enn 20% stilling 3. Sjukefråværet på eininga skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane 4. Vi skal gjennomføre medarbeidarkartlegging i 2013 og Utviklingsoppgåver 1. Vi skal ferdigstille og implementere kommunen sitt kvalitetssystem med særskilt vekt på overordna internkontroll og risikokartlegging. Vi skal gjere ferdig/oppdatere arkivplan, økonomireglement og delegasjonsreglement som ein del av dette arbeidet. 2. Vi skal utarbeide ein strategi for likestilling. 3. Vi skal gjennomføre regional ikt strategi med vekt på a. Vurdere skifte av e-post system og intranett. b. Oppgradering eller innkjøp av nytt saks/arkivsystem i samarbeid med fylkeskommunen. c. Leggje til rette for gjennomføre Meldingsløftet og eresept. d. Ta i bruk nytt elektronisk valadministrasjonssystem. e. Implementere styringssystem for informasjonstryggleik. f. Delta i læringsnettverk for skule, nettsider og kvalitetssystem. 4. Beredskap 5. Folkehelse 6. Vi skal konkretisere og gjennomføre kommunal strategi for frivillig sektor.

22 Budsjettramme for einingane og eigne resultatmål Nye tiltak/budsjettendringar: Merknader: Endring i internsal gjeld generell prisvekst på inntekter frå tenesteyting til diverse kommunale samarbeid Eininga arrangerer tilsettedag for alle i kommunen annakvart år, sist i For 2013 og 2015 er det lagt inn ein budsjettpost på kr Budsjettramme: Eigne resultatmål Fokusområde Brukar Medarbeidar/interne prosessar Utviklingsoppgåver. Resultatmål 1. Vi skal ha fortløpande oppfølging av restanselister for skatt. 2. Vi skal nå resultatkrav knytt til skatteinnkrevjing og ha utført arbeidsgjevarkontrollar på 5% av leverandørane. 1. Vi skal gjennomføre tilsettedagen i 2013 og Vi skal utarbeide rutinar for finansforvaltning. 2. Vi skal vurdere aktiverte tomter i balansen. 3. Vi skal gå gjennom alle fond i balansen og vurdere desse. Merknader til resultatmåla: Vi er med i interkommunal arbeidsgjevarkontroll ordning. Kravet til arbeidsgjevarkontroll er 5% av leverandørane sine løns- og trekkoppgåver, det vil seie om lag 17 kontrollar kvart år. Utarbeiding av rutinar for finansforvaltning er eit krav frå departementet. Dei to andre resultatmåla under utvikling er etter pålegg frå revisor. Støtteeining tenestetorg og ikt Nye tiltak/budsjettendringar: Merknader: Budsjettramme:

23 Eigne resultatmål Fokusområde Medarbeidarar/interne prosessar Utviklingsoppgåver Resultatmål 1. Vi skal ha gjeve ut «Saman Om» med minst 4 nummer pr. år. 2. Alle nytilsette skal få tilbod om opplæring i relevante dataprogram innan 3 månader. 3. Vi skal flytte arkivmaterialet inn i nye lokale i kommunehuset i løpet av Vi skal planlegge for elektronisk sakshandsaming og fullelektronisk arkiv, i første rekke for sentralarkivet. Merknader til resultatmåla: Arkivmaterialet er arkivert mellombels i ueigna lokale. Fullelektronisk arkiv er eitt av punkta i regional ikt strategi. Støtteeining fag og utvikling Nye tiltak/budsjettendringar: Merknader: Ansvar 710 (skule) og 715 (norskopplæringa) ligg under område oppvekst Budsjettramme: Eigne resultatmål Fokusområde Brukar Utviklingsoppgåver Resultatmål Merknader til resultatmåla: Politisk arbeid Nye tiltak/budsjettendringar: Merknader: Budsjettramme:

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

ÅRSMELDING. Framlegg til formannskapet 10.04.14

ÅRSMELDING. Framlegg til formannskapet 10.04.14 2013 ÅRSMELDING Framlegg til formannskapet 10.04.14 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Hovudtal for økonomi... 6 2.1 Driftsrekneskapen... 6 2.2 Investeringsrekneskapen... 10 2.3 Analyse av hovudtal... 14 3 Tenesteområda...

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan 2013-2016 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2013-2016 med årsbudsjett 2013 Vedteken i kommunestyret 13.12.12 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer