1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13."

Transkript

1 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Innhald 1. Dialogmøtet 2. Kapt. 7 Tekstdelen til investeringsbudsjettet 3. Oppdaterte betalingssatsar kommunale tenester (vedlegg/vert ettersendt) 4. Kapt. 1 Ti på topp (2013 tekst) 5. Første utkast til tiltakslista (vedlegg/vert ettersendt). 6. Eigedomsskatt 7. Statsbudsjettet for Framlegg til budsjett for Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd (vedlegg) 9. Framlegg til budsjett for kontrollutvalet i Sogndal kommune (vedlegg). 10. Brev frå Utdanningsforbundet dagsett (vedlegg) 11. Brev frå Kaupanger Idrettslag dagsett (vedlegg) 12. Brev frå arbeidsgruppa for ny fleirbrukshall dagsett (vedlegg). 1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den Nedanfor følgjer nærare utgreiing av dei punkta kommunestyret har bedt om. Auka ressursar til habiliterings- og rehabiliteringsområdet Eit overordna mål i samhandlingsreforma er å førebygge meir, behandle tidlegare og auke samarbeidet mellom deltenestene for å redusere bruken av spesialisttenestene. For å møte utfordringar knytt til auken i talet eldre, vil auka fokus på kvardagsrehabilitering stå sentralt. I dette ligg tidleg kartlegging og tidleg tiltak i brukaren sin heim tilpassa brukaren sine behov og mål. Dette for å auke brukarane si meistring av daglege gjeremål og for å redusere/utsetje behovet for heimetenester. Tidlegare utskriving frå sjukehus og redusert tilgang til rehabiliteringsinstitusjonar gjer at kommunane må ta imot eit større tal brukarar med rehabiliteringsbehov. Til sjukeheimen har vi pr. august 2013 like mange innleggingar som heile året i Talet på pasientar utskrivne frå spesialisthelsetenesta med behov for døgnopphald og rehabilitering, er auka. Pasientar som 1

2 tidlegare hadde behov for 2-3 behandlingstimar pr. veke, treng no i snitt 5-7 behandlingstimar i veka i den fasen dei kjem til kommunen. For å kunne gjennomføre dette er det naudsynt å vurdere auka ressursar til styrking av fysio- og ergoterapitenestene. Pleie- og omsorgstenestene står overfor utfordringar kytt til teknologiske endringar i tenesteproduksjonen jf. m.a. stortingsmeldinga om Innovasjon i pleie- og omsorgstenestene. For å kunne ta i bruk/handtere fleire elektroniske hjelpemiddel må både ressursane til og kompetanse om dette styrkast. Pr. juli har vi 695 brukarar med tildelt hjelpemiddel. I tillegg kjem om lag 150 tryggleiksalarmar. 161 brukarar har fått utlevert hjelpemiddel hittil i år. 42 av desse er nye i systemet. Det er vorte ulevert 858 hjelpemiddel og levert inn 298. Verdien på utleverte hjelpemiddel er om lag 2,8 mill. kroner. Kostnader % stilling om fysioterapeut utgjer kr (kan verte redusert dersom denne utløyser statstilskot) % stilling som ergoterapeut utgjer kr % stilling som vaktmeister utgjer kr (auke frå 50% til 100%). I prioritert rekkefølgje vil ein i økonomiplanperioden tilrå 100% stilling som fysioterapeut og 50% auke i stillinga som vaktmeister knytt til tekniske hjelpemiddel. Styrking av dagtilbodet til heimebuande demente Det er trong for å styrkje dagtilbodet til heimebuande demente. Dette føreset tilgang til areal, auka personellressurs til aktivisering og til transportløysingar. Arealbehovet let seg ikkje løyse før vi har gjennomført ut/-ombygginga av SOS til SHOS i Auka bemanning i barnehagane til 3 vaksne pr. avdeling Det er i berekninga lagt til grunn ei auka bemanning frå 2,85 til 3 stillingar pr. 18 barn over 3 år/9 barn under 3 år. For kommunale barnehagar utgjer dette ein bemanningsauke på 2,65 årsverk og for ikkjekommunale barnehagar ein bemanningsauke på 2,02 årsverk (jf. forskrift om likeverdig behandling av ikkje-kommunale barnehagar). Med utgangspunkt i assistent med full ansiennitet, årsløn kr , vil samla meirkostnader vere 2 mill. kroner. Kulturskulen økonomisk situasjon Drifta av kulturskulen har dei siste åra ikkje vore innafor budsjettet, og kostnadsnivået har auka meir enn løyvingane frå kommunane, som årleg har vore regulert med kommunal deflator. Rektor i kulturskulen har tidlegare forklart årsaken med at vekst i løns- og pensjonskostnader har vore større enn kommunal deflator. Ein gjennomgang av lønsutviklinga i kulturskulen dei siste tre åra syner at lønsvekst ikkje er ein viktig faktor i dette. Lønsveksten i kulturskulen er på 9,3 % sidan 2010, noko som skulle gje eit snitt på 3,1 % pr. år. Dette er ganske nær gjennomsnittet for løns- og prisauke i denne perioden. Kostnadene til pensjon i KLP er derimot vesentleg auka det siste året. I tillegg har pensjon vore underbudsjettert. I 2012 utgjorde dette om lag kr Administrative felleskostnader er ein utgiftspost knytt til administrasjonsbudsjettet i 2

3 kulturskulen, og vart innført i Dette skal dekke støttefunksjonane som vertskommunen må stille med i eit interkommunalt samarbeid, og blir berekna etter den såkalla «Barnehagemodellen». Dette har tildegare vore budsjettert for lågt, og utgjer kr for Dette er ein auke på kr frå Kulturskulen har i 2012 og 2013 jobba for å tilpasse aktivitetsnivået til kommunane sine løyvingar. Det er blant anna teke vekk tilbod og sagt opp avtalar om kjøp av tenester. I budsjett 2014 er det kutta ei heil stilling til pianoundervisning. Dette er gjort ved naturleg avgang. Innanfor den kostnadsramma kommunane har sett, vert det no nytta meir til administrasjon og drift av distriktsmusikargruppa (auke på vel 30% for dei siste 6 åra), og mindre til undervisning Det har òg vore arbeidd med tettare og meir formalisert kontakt mellom kulturskulen og kommunane og for å betre økonomistyringa av skulen. For Sogndal kommune ligg budsjettframlegget frå kulturskulen kr over framskrive budsjett for 2014 (justert for løns- og prisauke på 3%). Budsjettframlegget tek utgangspunkt i den aktiviteten som er att etter nedskjeringane. 2. Kapittel 7 Tekstdelen til investeringsbudsjettet Nedanfor følgjer ein omtale av dei enkelte prosjekt i investeringsprogrammet. Alle beløpa er eks. mva. Bygningar Utbygging av Sogndal helse- omsorgssenter (SHOS) Kommunen planlegg utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS). Mål med utbygging er: å auke arealet for helse- og omsorgstenestene i kommunen i samsvar med auke i tal innbyggjarar og forventa auke i tal eldre byggje ny institusjonsdel sidan eksisterande institsjon treng bygningsmessig oppgradering samlokalisere helse- og omsorgstenestene i kommunen for å vidareutvikle eit sterkt fagmiljø leggje til rette for å løyse nye helse- og omsorgsoppgåver til kommunen som følgje av samhandlingsreforma. Kommunestyret gjorde i sak 13/12 vedtak om romprogram og lokalisering av utbygging av SHOS og i sak.investeringsramme og val av utbyggingsløysing. Samhandlingsreforma, jf. Stortingsmelding nr. 47 ( ) legg opp til at nye kompetansekrevjande funksjonar skal leggjast til kommunen. Døme på dette er øyeblikkeleg hjelp tilbod, kommunale tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald, lærings- og meistringssenter og lindrande behandling. Sogndal helse- og vil møte dei nye oppgåvene som kommunen vil få i samband med samhandlingsreforma. Den valde utbyggingsløysinga har eit kostnadsestimat på xxxx mill. kroner eks moms, med margin +/- %. Utbygginga kan delfinansierast med tilskot frå Husbanken på om lag mill. kroner. Investeringstilskot er ei statleg finansieringsordning som skal stimulere kommunane til å fornye og auke tilbodet på sjukeheimsplassar og omsorgsbustader. For sjukeheimar vert det ytt 30% tilskot av godkjende anleggskostnader pr. institusjonsplass, inntil.kroner pr. plass. (I investeringsprogrammet er det lagd inn førebelse oppdaterte tal med bakgrunn i vedteken 3

4 kostnadsramme på 170 mill.kroner i 2011-priser. Med påslag av 2 mill. kroner i naudaggregat, jf. f-sak 80/12, flytting av helsestasjon 6,6 mill. kroner, jf. k-sak 13/12 og auka areal til private (lege/fysio) 7 mill. kroner, er førebels justert ramme 196 mill. kroner. 2 mill. kroner er løyvde i Endeleg tal vil bli lagd inn i investeringsprogrammet etter at utkasta til løysing er mottekne og kontrollrekna). I 2014 vil prosjekteringa av utbygginga verte gjennomførd. Det vert sett av 25 mill. kroner i 2014 for prosjektleiing. prosjektering og byggjestart. Når prosjekteringa er ferdig og anbodsunderlaget klart, vil kommunen hente inn prisar frå utbyggjarar i marknaden. Det er først då marginen ved kostnadene ved utbygginga kan reduserast. Utbygginga vil venteleg stare hausten 2014 med ferdigstilling hausten Tilpassing rørslehemma Kaupanger skule: Før skuleåret 2014/2015 er det behov for tilpassing av ute- og inneareal på Kaupanger skule. Tilpassingane vil mellom anna vere automatiske døropnarar og opparbeiding av eit universalt utforma uteområde. Investeringane er rekna til 1,36 mill. kroner i 2014, og vert finansiert med overføring frå drifta. Basseng i Fjærland Bassenget ved Fjærland skule har etter tilsyn frå Miljøretta helsevern vore drifta på dispensasjon i ein periode. Det er gitt pålegg om plan for utbetring av bassenget, og kostnadene ved tiltaka er vurdert til 1,4 mill. kroner. Bygdeutvalet vil bidra med kr til oppgraderinga. I tillegg kan vi nytte overskot frå drifta ved Fjærland oppvekstsenter på kr Resterande investering på kr , kan lånefinansierast, der lånet vert finansiert ved reduserte driftskostnader for bassenget gjennom redusert oppetid og framtidige spelemidlar. Toalett Notsete barnehage og Fjærland oppvekstsenter Med bakgrunn i tilsyn frå Miljøretta helsevern har kommunen fått pålegg om å utbetra toaletttilhøve i løpet av Kostnadene ved utbetringa er vurdert til kr begge plassane. Utbetringa vil bli finansiert med overføring frå drifta. Kommunale bustader Kommunen har behov for fleire bustader til m.a. flyktningtenesta. Med det nivået på mottak av flykningar som kommunestyret har gjort vedtak om, og med same fordeling mellom kommunal bustad (med gjennomsnittleg butid på 3 år) og leige i bustadmarknaden som no, vil kommunen har bruk for fleire bueiningar/soverom til flyktningtenesta i planperioden. Kommunen vil kjøpe fleire bustader til flyktningtenesta finansiert med støtte frå Husbanken, flyktningøkonomien og lån finansiert ved leigeinntekter. Kjøpa vil bli gjennomførd med fullmakt gjeve frå kommunestyret til ordførar, og handsama som einskildsaker i formannskapet. Det kan òg vere trong for fleire kommunale bustader innafor sosial bustadbygging. Dette vil eventuelt verte fremja som einskildsaker eller handsama i samband med tertialrapportane. Veg, parkering, vatn og avlaup Veg til industriområdet i Fjærland Samferdselsdepartementet har sett av 5 mill. kroner til nytt kryss på rv. 5 i Fjærland, medrekna ny bru over Storelvi. Det er òg sett av 3 mill. kroner i bompengar til opning av stengd kryss mellom rv. 5 og kommunal veg, som kan nyttast til denne utbygginga. Kommunen vil som del av ei slik løysing opparbeide kommunal veg frå eksisterande kommunal veg fram til ny bru 4

5 over Storelvi. Reguleringsplan for område er sendt på høyring, og vil venteleg vere ferdig tidleg i På bakgrunn av reguleringsplanen må utbygginga prosjekterast, og prisar må hentast inn i marknaden. Kostnadsoverslag vil liggje føre i samband med økonomiplan Dei midlane som ikkje er budsjettert i 2012 av ramma på 8 mill. kroner, dvs. 2 mill. kroner, er lagd inn i 2015, finansiert med anleggsbidrag. Trafikktryggingstiltak 2014 Kommunestyret vedtok revidert trafikktryggingsplan i desember Handlingsplanen viser ei årleg investeringsramme i planperioden på kr , med ei fordeling på kr over kommunalt budsjett og kr i tilskot frå Fylkestryggingsutvalet. Det er ein føresetnad for gjennomføring at det vert gjeve tilskot frå fylket. Prioriterte tiltak i 2014 er: Sykkelparkering i samsvar med gjennomføring av sykkelplanen kr Fartsdumper ved Kaupanger ferjekai og skilting 30-sone kr Fartsdump i Einevegen ved Blåbærvegen Kaupanger kr Oppgradering skuleveg Kaupanger skule Brekkeflata kr Kyrkjegota Kaupanger - 30 sone kr Fartsdumper Strondi Kaupanger kr Skilting for ridande Skogavegen Kaupanger kr Merking i vegbana ved Shell Kaupanger kr VVA-anlegg Kjørnes Kommunestyret har vedteke ny reguleringsplan for Kjørnes IV, og arbeidet med veg, vatn og avlaup vart prosjektert og utbygginga starta opp i I 2013 vart avkøyrsla til Kjørnes III og IV frå riksvegen utbetra med forbikøyringslomme, medrekna stenging av avkøyrsle til gamle Kjørnesfeltet. Utbygging av VVA-anlegg for Kjørnes IV vart starta opp med planlagd ferdigstilling mai Samla kostnad for utbygginga er 16,86 mill. kroner, fordelt med 6,66 mill. kroner på veganlegget og 10,2 mill. kroner til VA-anlegget. Veganlegget vil bli sluttførd med fortau og asfaltering etter at størstedelen av bustadbygginga i området er ferdig. VVA-anlegg Hodlekve Den økonomiske ramme for VVA-anlegget i Hodlekve vart i økonomiplan sett til 33,2 mill. kroner medrekna 1 mill. kroner i moms, og heile løyvinga vart sett av i økonomiplanen. Utbygginga av VVA-anlegget starta opp sommaren VA-utbygginga vert lånefinansiert og dekka inn gjennom framtidige VA-gebyr. Utbygging av veganlegget vert finansiert med momsrefusjon og anleggsbidrag frå utbyggjar av hyttefeltet. I 2014 vil anlegg for vassforsyning og anlegg for handtering av avlaup bli planlagd og bygd, og kostnadene ved denne delen av utbygginga er usikker. vil kome tilbake til eventuelle tilleggsløyvingar i samband med tertialrapportane dersom utbygginga ikkje kan gjennomførast innafor allereie avsett kostnadsramme. Vassforsyning og avlaup Kostnaden med utbygging av vatn og avlaup for anlegga i Kjørnes IV, fjordstien, og Hodlekve er omtala under desse prosjekta. I tillegg er det trong for å gjennomføre mindre tiltak innafor vassforsyning og avlaup i perioden. Innafor avlaup er det sett av 4,4 mill. kroner i 2014 og 5 mill. kroner i resten av perioden til områdeseparering, handtering av overvatn mv. Innafor vassforsyning er det sett av 4,4 mill. kroner i 2014 og 5 mill. kroner i resten av perioden til m.a. tiltak ved vassanlegget på Breisete, lekkasjereduksjon og utbygging av nye anlegg for vassforsyning. 5

6 Friluftsanlegg Tilrettelegging for allmenn bruk av strandsona i Sogndal sentrum med utbygging av fjordsti og elvepark Tilrettelegging for allmenn bruk av strandsona i Sogndal sentrum inneheld fleire delprosjekt og utbyggingar: I samband med bygging av ny bru over Loftesneset vil det bli bygd ut ei gangvegsløysing i strandlina frå næringsområdet på Nes til busshaldeplassen ved Rones. Denne utbygginga vil skje i regi av Statens vegvesen som del av ny Loftesnesbru, med byggjestart i 2014 og ferdigstilling i Reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum, vedteken i juni 2010, legg til rette for å binde saman fjordstien på strekninga frå busshaldeplass ved Rones til der eksisterande fjordsti stopper ved Rusebakken, med gangvegsamband frå rundkøyringa ved Kulturhuset og ned til fjordstien. Reguleringsplanen legg òg til rette for etablering av gjestehamn, friområde og badeplass i tilknyting til fjordstien. Reguleringsplan for Saften legg til rette for vidareføring av fjordstien frå Sogndal kai og etablering av elvepark frå osen ved elva til Quality Hotel Sogndal. Utbygginga for heile strekninga er prosjektert. Arbeidet med å sikre tilgang til grunn er gjennomførd i Utbygginga er planlagd gjennomført frå våren Det er sett av 33,5 mill. kroner til utbygginga i 2013 og 2014, der 6 mill. kroner utgjer kostnadene til kjøp av grunn og 27,5 mill. kroner til planlegging og utbygging. VA-delen utgjer 15,9 mill. kroner. Utbygginga kan bli gjennomførd i fleire byggetrinn. Første byggetrinn vert frå Quality Hotell Sogndal til elveosen. Utbygginga frå kaia til Rones er delt i ei utbygging frå kaia til Hofslund Fjordhotell/rundkøyringa ved Kulturhuset og eit byggetrinn frå Hofslund Fjordhotell til Rones. Tidspunkt for gjennomføring av utbygginga frå kaia til Rones vil bli vurdert når skjønnet for tilgang på grunn er ferdig. VA-anlegg, medrekna del av kostnad til innløysing av grunn, med ein stipulert kostnad på 15,9 mill. kroner vil bli lånefinansiert og dekka over sjølvkost. Fjordsti, elvepark, opparbeiding av badeplass mv. vert finansiert ved bruk av eldre fond til dette føremålet med 1,4 mill. kroner, parkeringsfondet i 2013 og 2014 til saman 4,5 mill. kroner, tettstadmidlar frå SFFK med 5,5 mill. kroner, INU-midlar til tettstadutvikling i 2013 og 2014 på til saman 3 mill. kroner og støtte til grunnkjøp frå Direktoratet for naturforvaltning på 3 mill. kroner. Dersom eksterne løyvingar vert lågare enn lagd til grunn i denne finansieringa, vil rådmann leggje dette fram for kommunestyret som eiga sak eller som del av ein tertialrapport. Sikring av runesteinen på Stedje Kommunen set av kr til sikring av runesteinen på Stedje. Det vert søkt om eit tilsvarande beløp frå kulturminnestyresmaktene. IKT I tillegg til årleg oppgradering av maskiner og programvare har vi mellom anna følgjande behov i 2014: Oppgradering av saks/arkivsystemet, nytt e-postsystem/intranett, webløysing for barnehageopptak, arkivsystem for individuell plan, oppgradering av fagsystem for elektronisk arkiv og e-handel. Dette gjeld både nye program og oppgradering av eksisterande programvare, der målet er mest mogleg effektiv bruk av ikt for å kunne produsere gode tenester. Fleire av prosjekta vil verte gjennomført innanfor det regionale ikt samarbeidet med Balestrand, Leikanger og Luster. Der det er mogleg, vil det verte søkt om statlege omstillingsmidlar. Det er sett av 1 mill. kroner inkl. mva årleg i planperioden til ikt investeringar. Om naudsynt kan rådmannen trekkje på framtidige løyvingar til dette føremålet. 6

7 Kjøp av grunn Det vert lagd til grunn at kommunen over tid sjølv skal eige grunn knytt til den kommunale bygningsmassen, kommunale vegar, friområde og anna areal som kommunen varig nyttar seg av. Vi har i dei seinare åra løyst inn mesteparten av festeareala. Kommunen vil over tid søkje å overta resterande festeareal, der finansieringa vert teke opp som eigne saker eller i samband med tertialrapporten. Eigenkapitalinnskot og aksjekjøp Det er budsjettert med eit eigenkapitalinnskot i KLP på kr Storleiken på innskotet vil først verte kjent i Inntekter i investeringsrekneskapen Budsjetterte inntekter i investeringsrekneskapen gjeld innbetalte avdrag frå utlån til Sogndal fotball. Lånet var på 15 mill. kroner og er finansiert med investeringsfond Kraftfond II. I 2012 vart det gitt eit tilleggslån på 1,5 mill. kroner. Frå og med 2011 vert det betalt avdrag på lånet som skal tilbakeførast til fondet. Avdrag for 2014 er på om lag 1,1 mill. kroner. Det er vidare lagt til grunn at kommunen legg ut Kjørnes IV for sal i marknaden, der inntekta vert føresett nytta til framtidige kommunale investeringar. Investeringar som krev nærare vurderingar Ny gravlund på Kaupanger Det er trong for å bygge ny gravlund på Kaupanger i tilknyting til stavkyrkja. Riksantikvaren har slutta seg til ei skisse for slik utbygging. Kommunen har kjøpt naudsynt grunn til utbygginga. Arbeidet med reguleringsplan vert sluttførd hausten 2013, og kostnadene ved utbygginga vil bli vurdert i Det er tidlegare løyvd midlar til planleggingsarbeidet. Investeringar som er vurdert, men som det ikkje er funne rom for Ferjekai i Fjærland På ferjekaia i Fjærland utfører Mesta ein årleg kontroll for kommunen. I den årlege rapporten for 2011 rapporterer Mesta om alvorlege undergravingar av kaia. Utbetring av undergravingane er vurdert til ein kostnad på kr Heis Leiggota Heis i omsorgsbustader i Leighgota har tidvis vore ut av funksjon, og det er ønskeleg med heis med betre driftstryggleik. Skifte av heis er vurdert til ein kostnad på 1,6 mill. kroner. Naudstømsaggregat Med bakgrunn i uveret Dagmar har vi vurdert innkjøp av naudaggregat for SOS. Eit mobilt aggregat vil koste om lag 1 mill. kroner. Frå fagleg hald vert ei slik løysing vurdert som ei mellombels løysing. Ei god naudstrømsløysing krev eit stasjonært aggregat, som grovt er kostnadsrekna til 2 mill. kroner. Ei slik løysing er lagd inn som del av SHOS-utbygginga. Telemedisin Det vil i 2013 og 2014 bli gjennomførd eit prosjekt mellom Helse Føde HF og kommunane i Sogn og Fjordane om utbygging av telemedisinske løysingar. Det er noko usikkert når slike løysingar eventuelt kan takast i bruk. Bruken vil vere knytt til fastlegane, og det er førebels 7

8 ikkje avklart korleis telemedisinske løysingar skal finansierast mellom fastlegar, kommunar og helseføretaka. Eventuelle løyvingar til telemedisin kan bli vurdert i samband med tertialrapportane. 3. Oppdaterte betalingssatsar kommunale tenester (vedlegg) Oppdaterte betalingssatsar for kommunale tenester (avgiftsheftet) vert ettersendt. 4. Kapittel 1 Ti på topp (2013 tekst) Vi skal ta i bruk eit kvalitetssikringssystem for alle tenester og forvaltning i heile kommunen og delta i det nasjonal programmet Saman om ein betre kommune. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å regulere og prosjektere utbygging av Sogndal helse- og omsorgssenter i løpet av Vi skal byggje ut infrastruktur med veg, vatn og avlaup til nytt hytteområde i Hodlekve og vedta ny reguleringsplan for auka overnattingskapasitet i Hodlekve. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta, ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa og byggje ut fjordstien og elvepark i 2013 og Vi skal i samband med ny skulebruksplan for vidaregåande opplæring arbeide for eit opplæringstilbod til det beste for ungdomen i regionen. Vi skal styrke samhandlinga mellom Sogndal vidaregåande skule, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball, kommunen og private verksemder på Fosshaugane Campus. Vi skal gjennomføre delar av plan for opparbeiding av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Vi skal i samband med arbeidet med Nasjonal transportplan prioritere utbygging av sykkelvegnettet langs riksveg i samsvar med sykkelplan, miljøtunell gjennom Sogndal sentrum og tunell Hagalandet Valeberg. Vi skal i løpet av 2014 vedta plan for barnehageutbygginga i kommunen. Vi skal bruke naudsynte verkemiddel som føringar på reguleringsplanar og tilgang på utbyggingsareal, for å få nok tilgang på bustader i alle delar av kommunen. Vi skal delta i Husbanken sitt bustadsosiale program og i løpet av 2013 politisk handsame prosjektplan med mål og tiltak for programmet. Vi skal i samband med revisjon av arealdelen lage plan for utviding av industriområdet på Kaupanger, og vi skal planlegge ny veg til industriområdet i Fjærland. 5. Første utkast til tiltakslista (vedlegg) Utkast til tiltaksliste vert ettersendt. 6. Eigedomsskatt I økonomiplanen for står det at frå 2014 kan kommunane nytte «utrekna marknadsverdi» som utgangspunkt for å fastsetje grunnlaget for eigedomsskatt for bustad. «Berekna marknadsverdi» er det same grunnlaget som vert nytta for å fastsetje likningsverdi. Vi skulle vurdere verknadene av overgang til takst etter utrekna marknadsverdi. 8

9 KS har i brev dagsett til kommunane peika på følgjande utfordringar i samband med å ta i bruk ordninga alt frå 2014: Skattedirektoratet skal ha på plass ei teknisk løysing (portal) for å laste ned grunnlaget for utrekning av eigedomsskatt. Denne vil vere klar tidlegast Kommunane må kartleggje alle bustadeigedomar, der det ikkje ligg føre eit slikt grunnlag. Desse må takserast på nytt av kommunen på ordinær måte med synfaring. Bustader som ikkje vert omfatta av ordninga (som hus/eigedomar eigd av organisasjonar/institusjonar, våningshus på gardsbruk m.m.), må takserast på vanleg måte. Det vil òg vere bustader som er omfatta av ordninga, men der Skatteetaten manglar data. Desse må og takserast på vanleg måte. Det er viktig at utskriving av eigeomdsskat vert gjort på ein ryddig måte. Spesielt det første året med ei eventuell ny ordning, er det viktig med ein nøye gjennomgang av bustad data. KS peikar på at det såleis kan vere utfordrande tidsmessig å gjere endringar i Eigedomsskatten skal vere skriven ut innan 1. mars, og rådmannen vil difor rå til at vurderinga vert utsett til 2014 med eventuell endring frå Statusbudsjettet for I økonomiplannotat nr. 1 er det gjort greie for revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneproposisjonen 2014/statlege styringssignal. Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2014 vart lagt fram den Nedanfor følgjer eit samandrag av dei viktigaste punkta for kommunesektoren basert på Fylkesmannen sitt samandrag til kommunane. Nærare utrekning/konkretisering av konsekvensane for Sogndal kommune vil verte ettersendt/lagt fram i møtet. Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landssnittet. 6 kommunar ligg over landssnittet medan 20 kommunar ligg under, mellom dei Sogndal kommune. Landsnittet er på 4,1%, og Sogndal kommune har ein auke på 3,8% med ein oppgåvekorrigert vekst frå 2013 til 2014 på 12,9 mill. kroner (prognose). Veksten i frie inntekter frå 2013 til 2014 varierer mellom kommunane, der følgjande faktorar påverkar kommunane ulikt: Endringar i inntektssystemet Endringar i folketalet og alderssamansetjinga Endringar i regionalpolitiske tilskot Endring i tildelt skjøn Endring i kriteriedata Endring på skatt (skattedel og inntektsutjamninga). I budsjettet for 2014 kan kommunane ta utgangspunkt i prognosen for frie inntekter, men må sjølve justere for lokale tilhøve. For 2014 gjeld folketalet pr. 1. juli 2013 for innbyggjartilskotet og kriteria som går på aldersgrupper i utgiftsutjamninga. Andre kriteriedata er frå 1. januar Oppdatering av folketal i inntektsutjamninga vert vidareført med teljedato 1. januar i budsjettåret. Veksten i dei frie inntektene må òg sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon. Med ein større auke i utgifter til demografi og pensjon, er det truleg at kommunane sjølve må dekke noko av meirutgiftene utover veksten i frie 9

10 inntekter. Samanlikna med revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai er skatteanslaget for kommunesektoren oppjustert med ein skattevekst for 2013 på 6,2% mot tidlegare 5%. Desse inntektene får kommunane behalde, men dei vert ikkje vidareført til Løns- og prisveksten er berekna til 3% som i RNB. Av dette utgjer lønsvekst 3,5% og prisvekst 2%. Frå 2014 er det framlegg om at staten sin kompensasjonsgrad for ressurskrevjande helse- og sosialtenester vert redusert frå 80% til 77.5%. For kommunane får framlegget verknad alt frå Tiltak som ligg i rammetilskotet og er medrekna for veksten i frie inntekter: Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta Utdanning av deltidsbrannpersonell. Endringar i refusjonsordningar som kommunane må dekkje (innstramming i øyremerka tilskot): Statleg refusjonsordning for barneverntiltak for einslege mindreårige asylsøkjarar: Kommunal medfinansiering på 10% av utgifter over innslagspunktet på kr pr. månad. Ordninga for topp finansiering av ressurskrevjande helse- og sosialtenester vert redusert frå 80% til 77,5%. Nye oppgåver lagt inn i rammetilskotet (halde utanom den berekna veksten i frie inntekter): Nominell vidareføring av foreldrebetaling i barnehagen. Frå hausten 2014 vert maksimalprisen kr pr. månad, ein reell reduksjon på kr. 45. Heilårsverknad av likeverdig handsaming av kommunael og ikkje-kommunale barnehagar, der minimumstilskotet vert auka frå 92% til 96% frå Opptrapping til to barnehageopptak frå hausten 2014, der barn som fyller eitt år innan 1. november 2014 skal vere sikra barnehageplass. Heilårsverknad av valfag i 9. klasse og valfag i 10. klasse frå hausten Her er det lagt inn 1 ½ time pr. veke, der ein ½ time er ny tid og 1 time vert omfordelt innanfor eksisterande timetal. Heilårsverknad av kulturskuletilbod i skule/sfo (vart etablert hausten 2013). Kommunen sin eigendel ved plassering i barnevernsinstitusjon aukar frå med om lag kr for kvart barn pr. månad. Sterkare krav til kommunalt tilsyn med barn i fosterheim frå Kommunalt ansvar for tilsyn med samvær foreldre-barn inntil 16 timar pr. år. Kommunal utbygging av øyeblikkeleg hjelp vert finansiert med øyremerka tilskot og bidrag frå regionale helseforetak. Dette medfører ei avlasting av medfinansieringa av spesialisthelsetenesta og eit trekk i rammetilskotet. Skjønsmidlar knytt til psykososial oppfølgjing etter 22. juli hendinga vert avvikla og med det trekk i rammetilskotet. Verjemåsreforma: 2. års trekk av endring i ansvar mellom kommunar og staten gjev eit trekk i rammetilskotet. Øyremerka tilskot Ordninga med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skule- og symjeanlegg er utvida og vidareført i Øyremerka tilskot til stillingar i barnevernet vert vidareført og auka i Kommunane skal kunne søkje om midlar til 150 nye stillingar og til kompetanse- og samhandlingstiltak. 10

11 For 2014 er det lagt inn midlar til bygging og rehabilitering av om lag 2000 heildøgnsplassar (sjukeheimsplassar og omsorgsbustader med heildøgns teneste). Ramme for rentekompensasjon for kyrkjebygg vert utvida og vidareført. Det er gjort framlegg om å etablere ei nasjonal tilskotsordning mot fattigdom. Ordninga blir retta mot alle kommunar i landet og vert regulert i eige rundskriv. Samhandlingsreforma Midlar som vart lagt inn i 2012 og 2013 til medfinansiering, utskrivingsklare pasientar og særskild kompensasjon, er vidareført i rammetilskotet med prisjustering i 2014 budsjettet. Det øyremerka tilskotet til etablering og drift av øyeblikkeleg hjelp som kom i 2012, vert trappa opp. I tillegg vert kommunane tilført midlar frå dei regionale helseføretaka knytt til konkrete samarbeidstiltak i Skjøn for 2014 Fylkesmannen har fordelt skjøn til kommunane. Sogndal kommune sin del er redusert med kr til 1,7 mill. kroner. I tillegg kjem kompensasjon for auka sats arbeidsgjevaravgift med 6,88 mill. kroner. Til grunn for Fylkesmannen si vurdering ligg: Kommunal- og regionaldepartementet sitt tildelingsbrev dagsett Kommunal- og regionaldepartementet sine retningsliner dagsett Kommuneproposisjonen for 2014 Eigne vurderingar og analyse av den einskilde kommune. I 2014 held Fylkesmannen attende 10,42 mill. kroner til seinare fordeling, av dette er 5 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekt. Inntektssystemet omfattar ulike tilskotsordningar som inntektsgarantitilskot, distriktstilskot Sør-Norge, veksttilskot og småkommunetilskot. Sogndal kommune kjem i 2014 ikkje inn under nokre av desse ordningane. 8. Framlegg til budsjett frå Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd Sjå vedlegg. 9. Framlegg til budsjett frå kontrollutvalet Sjå vedlegg. 10. Brev frå Utdanningsforbundet dagsett Utdanningsforbundet har følgjande to oppmodingar i samband med økonomplanarbeidet: 1. Ikkje gjennomføre kutta i skulesektoren på 2 mill. kroner slik det vart vedteke i fjor. 2. Auke opp bemanninga i barnehagane til 3 vaksne pr. avdeling. Sjå elles vedlagde brev. 11. Brev frå Kaupanger idrettslag dagsett KIL søkjer om tilskot på 1 mill. kroner og mellomfinansiering på 1,5 mill. kroner (forventa spelemidlar og momskompensasjon) for å kunne finansiere nytt garderobeanlegg i Kaupanger Idrettspark. Bakgrunnen for søknaden er todelt 1. KIL ditt damelag spelar i 1. divisjon med dispensasjon for bruk av eiga heimebane 11

12 (dårlege garderobetilhøve og andre manglar) 2. Eit ønskje om auka satsing på damefotball (verte eit senter for damefotball i fylket) og tilrettelegging for ein stadig aukande aktivitet i området. Garderobeanlegget er første av tre utbyggingsprosjekt av Kaupanger Idrettspark. Dei to andre er rehabilitering og utviding av eksisterande klubbhus og utbygging av hovudstadion. Nytt tribuneanlegg er ein føresetnad for dei to andre prosjekta. Samla kostnad for utbygging av Kaupanger Idrettspark er på 7,2 mill. kroner. KIL presiserer i søknaden sin at dei ikkje vil søkje om kommunalt tilskot til dei to andre prosjekta. KIL peiker på følgjande positive konsekvensar av ei slikt utbygging: Ein fantastisk møteplass for lokalmiljøet knytt til flott natur Tilrettelegging for at KIL kan halde fram med å vere eit kraftsentrum for damefotballen Sikre at det stadig aukande aktivitetsnivået for ulike idrettar vert ivareteke Bidra til aktivitetar for asylmottaket og god integrering i lokalmiljøet Bratt Moro/Sogn Terrengsykkel kan få ein møtestad for sine aukande sykkelaktivitetar Kan medverke til at folk vil flytte hit og busetje seg. Bidra til positiv omtale av kommunen. Dei opplyser at dei har vore i kontakt med både asylmottaket og Bratt Moro om sambruk. Tiltaka er innarbeid i framlegg til kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Sjå elles vedlagde brev. vil rå til at kommunen forskotterer spelemidlar og forventa momskompensasjon med 1,5 mill. kroner under føresetnad av at KIL dekker årlege rentekostnader med kr KIL har stadfesta at dei kan gjere det. Når det gjeld eit eventuelt tilskot vil rådmannen peike på fond for deponi (om lag kr ) samt den del av Kraftfond 2 som formannskapet eventuelt meiner kan nyttast til føremålet. 12. Brev frå arbeidsgruppa for ny fleirbrukshall dagsett I regi av Sogndal idrettslag har ei arbeidsgruppe teke opp spørsmålet om ny fleirbrukshall i Sogndal, førebels tenkt lokalisert til området ved Kvåle stadion, og som føreset riving av SIL tribuna. Men òg andre lokaliseringsalternativ kan vere aktuelle. Dei har gjennomført behovsanalyse og har fått utarbeidd eit grovt kostnadsoverslag. Samla kostnad for hallen og parkeringskjellar medrekna mva er totalt på 50 mill. kroner. Berekna spelemidlar er 7-9 mill. kroner. For å sikre refusjon av mva ber dei no om at bygging skjer i kommunal regi, at kommunen står som søkjar av spelemidlar, og at det vert sett av om lag 30 mill. kroner til prosjektet i økonomiplanen for Sjå elles vedlagde brev. Tiltaket er omtala i langtidsprogrammet for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det vil seie at tiltaket først kan få spelemidlar i Òg organisasjonar kan no få momsrefusjon, men dei er ikkje garantert 100% refusjon. Det er gjort avtale om eit møte mellom administrasjonen og representantar for arbeidsgruppa den

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-14 15217/14 12.10.2014 Økonomiplannotat nr. 3 Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 1 INNHALD Forord av ordførar... 3 Målkart.. 5 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014 og handlingsplan 2014-2017 9 Forslag netto

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer