BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BHF krav og sentrale tema Læringsmål:"

Transkript

1 BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen At deltakerne vet hva som skal inn respektivt i konkurransegrunnlaget og SHA planen

2 Kilder BHF med AT`s kommentarer AT`s brosjyre «Er du byggherre?» EBA`s praktiske veileder til BHF Koordinatorskolens kurshefte EBA sin veileder til BHF Godkjent av AT Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet (AT) Vi har lest gjennom siste versjon av EBA`s veileder for BHF, og finner den ryddig godt strukturert og med mange gode og praktiske avklaringer. Vi ser fram til at veilederen blir publisert og distribuert blant deres medlemmer. Arbeidstilsynet er overbevist om at dette vil bidra til en enda bedre HMS hverdag for bransjen. Når det gjelder fortolkning av forskriften kan nok deler eller elementer av den oppfattes noe ulikt, avhengig av hvor man står. Vi ønsker å distribuere veilederen ut i vår organisasjon som et faglig bidrag til vårt inspektørkorps, og ber om å få en tilbakemelding på om at dette er i orden, samt nærmere informasjon om når den publiseres. Per Stranger Thorsen, Arne Feragen og Morten Storseth

3 Innledende spørsmål til diskusjon 1. I begrunnelsen for EU direktivet (som har gitt oss BHF) er det listet opp årsaker til høyt risikonivå og mange ulykker i BA næringen (som direktivet skal påvirke), hvilke av alternativene A, B og/eller C er nevnt? Bygg og anleggsnæringen har særlig høyt risikonivå og mange ulykker som følge av: A. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjekter B. Manglende samordning, særlig når forskjellige foretak arbeider samtidig eller etter tur på byggeplasser. C. Manglende tilsyn med virksomheters etterlevelse av gjeldende myndighetskrav Bakgrunn for BHF og EU direktivet som ligger til grunn I EU området ble det i 1988 registrert: dødsulykker arbeidsulykker Bygge og anleggsnæringen hadde: 7 % av arbeidstakerne 15 % av ulykkene i industrisektoren 30 % av dødsulykkene Bygging av arenaer for fotball VM i Italia drept Bygg og anleggsnæringen har særlig høyt risikonivå og mange ulykker som følge av: A. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjekter B. Manglende samordning, særlig når forskjellige foretak arbeider samtidig eller etter tur på byggeplass. C. Manglende tilsyn med virksomheters etterlevelse av gjeldende myndighetskrav

4 Innledende spørsmål til diskusjon 2. Hva er de to viktigste endringene i BHF av 2010? 3. Er «samordning» og «koordinering» egentlig det samme? (ja, eller nei) 4. Hva skal beskrives i SHA planen, «risiko» eller «spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare»? 5. Hvilke «krav» i BHF av 1995 er ikke videreført i BHF av 2010? Innledende spørsmål til diskusjon 2. Hva er de to viktigste endringene i BHF av 2010? 3. Er «samordning» og «koordinering» egentlig det samme? (ja, eller nei) 4. Hva skal beskrives i SHA planen, «risiko» eller «spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare»? 5. Hvilke «krav» i BHF av 1995 er ikke videreført i BHF av 2010? Prosjekterende som pliktsubjekt Skille SHA plan og IK system Språklig, Ja I BHF og AML, Nei Spesifikke tiltak (skal bygge på risikovurdering, men det er tiltakene som skal gjennomføres som skal beskrives) «Påse at det avgjøres hvem som er hovedbedrift» «Koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres iht.. lover og forskrifter»

5 Krav til aktørene i byggeprosessen Kapitlene i ny BHF er inndelt etter aktørene i byggeprosessen 1. Innledende bestemmelser 2. Byggherrens plikter 3. Den prosjekterendes plikter 4. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter 5. Straff 6. Avsluttende bestemmelser Sentrale temaer BHF definerer og setter krav til: Organisering, roller og ansvar Risikostyring Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Koordinering Beskrivelse i tilbudsgrunnlag Forebyggende tiltak Forhåndsmelding Internkontroll Dokumentasjon for fremtidige arbeider Oversiktslister

6 Viktige presiseringer Presisert av Tarjei Istad i Økokrim Oppgaver kan delegeres, ansvar kan ikke delegeres 13 Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området Det er mange involverte Enhver er ansvarlig for egne valg K 5 (2b) På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risiko forbundet med sin virksomhet, skal også byggherren kartlegge de risikoforhold som er forårsaket av byggherrens planer. K 17 Dersom flere prosjekterende leverer til samme prosjekt, er hver og en ansvarlig for det som er innenfor rammen av sine oppdrag. AML kjenner ikke, forholder seg ikke til, privatrettslige kontraktsforhold mellom virksomheter, men stiller krav til den enkelte virksomhet. BHF forholder seg ikke til privatrettslige entreprisekontrakter, men regulerer de forhold som myndighetene kan holde de som er pålagt plikter etter BHF ansvarlig for. (Privatrettslig kan partene også avtale andre forhold utover det som er regulert i BHF.) Generell gjentagende risiko skal håndteres av virksomheter/arbeidsgivere gjennom egent IK system. Prosjektspesifikk særlig risiko skal fremgå av Byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. BHF 1 Formål Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge eller anleggsarbeider. NB! BHF omfatter ikke tredjepersoner, det vil si personer som ikke er arbeidstakere på byggeeller anleggsplassen. BHF gjelder ikke krav til det ytre miljøet.

7 2 Virkeområde Vedlikeholdsproblematikken Utenfor forskriften Innenfor forskriften Gjentagende likartet vedlikeholdsarbeid Vedlikeholdsoppgaver knyttet til den midlertidige bygge og anleggsvirksomheten Det presiseres at forskriften også gjelder der arbeidsgiver utfører store vedlikeholdsoppgaver på eget anlegg med egne ansatte Byggherrens plikter (Kap. 2) Sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplassen blir ivaretatt: Under planlegging og prosjektering, særlig ivareta SHA ved: Arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg Å beskrive og ta hensyn til den risiko som BH bringer inn i prosjektet Å avsette tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse Under utførelse, ivareta SHA ved koordinering av arbeidene. Sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført.

8 Byggherrens plikter presiseringer Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygg eller anleggsprosjekt har byggherren (BH) hovedansvaret for at prosjektet planlegges og gjennomføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeids miljø blir ivaretatt på bygge eller anleggsplassen. Uansett den entrepriseform BH velger, sitter BH med et reelt ansvar for at BHF krav blir etterlevet. (K BHF 5) Hva «hovedansvaret» innebærer forklares i Arbeidstilsynets kommentar til BHF 5 hvor det sies: «På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risiko forbundet med sin virksomhet, skal også byggherren kartlegge de risikoforhold som er forårsaket av byggherrens planer». BHF handler i bunn og grunn om risikostyring. Byggherrens SHA plan er det sentrale verktøy. I BHF 7 sies det at hensikten med SHA planen er; «å beskrive hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres». Den prosjekterendes plikter (Kap. 3) «Enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres» jf BHF 4, f). Risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske og tekniske valg som foretas. Prosjektere sikre løsninger det vil si at for de arbeidsprosesser, arbeidsmetoder, materialer, konstruksjoner m.m. som beskrives, eller som forutsettes anvendt, skal det beskrives hvordan arbeidet kan foregå helse og sikkerhetsmessig fullt forsvarlig innenfor rammene av krav i Arbeidsmiljøloven. (jf. Dansk forskrift) Beskrive risikoforhold som krever spesifikke tiltak i byggefasen, og meddele byggherren dette. Dokumentere risikoforhold av betydning for fremtidige arbeider.

9 Interessant læring fra Dansk forskrift Den projekterende skal med sine angivelser sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. På baggrund af risikovurderinger skal den projekterende ved de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner m.v., som foreskrives, eller som forudsættes anvendt, beskrive hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den projekterende skal med sine angivelser i projektet sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af byrder under projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, hvis en manuel håndtering af byrderne indebærer fare for sikkerhed og sundhed. Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale, jf. Substitutionsbestemmelserne. Den prosjekterendes plikter presiseringer De prosjekterende er profesjonelle aktører som BH engasjerer, enten direkte eller gjennom avtale med en entreprenør. Deres plikter må ses i lyset av byggherrens (BH) overordnede ansvar for å ivareta SHA under planlegging og prosjektering, jf. BHF 5 pkt. a og b. De prosjekterendes plikter dreier seg om, på samme måte som for BH, å kartlegge den risiko de bringer inn i prosjektet som følge av sine valg. Dersom flere prosjekterende leverer til samme prosjekt, er hver og en ansvarlig for det som er innenfor rammen av sine oppdrag. K BHF 17 Omfatter også de som evt. detaljprosjekterer hos entreprenørene. En prosjekterende som lar deler av sitt oppdrag prosjekteres av andre skal sørge for at denne prosjekteringen oppfyller BHFs krav. K BHF 17

10 Krav til prosjekterende i PBL og Byggesaksforskriften Plan og bygningsloven: Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter Sikringstiltak ved byggearbeid Bygge eller rivningsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk. Byggesaksforskriften: Ansvarlig prosjekterendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan og bygningsloven 23 5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for: at tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for nødvendige sikringstiltak, jf. plan og bygningsloven 28 2, samt foreta slik prosjektering koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til ansvarlig søker. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter (Kap. 4) Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av AML med tilhørende forskrifter. Ut over dette stiller BHF 18 krav om at arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal: Følge byggherrens SHA plan for det aktuelle prosjektet Følge byggherrens eller koordinators anvisninger Planlegge eget arbeid og gjennomføre nødvendige risikovurderinger og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens SHA plan Informere BH om risikoforhold, forårsaket av BHs planer, som ikke er beskrevet i SHA planen. Sørge for at de forebyggende tiltak i BHF 9 gjennomføres Innarbeide relevante deler av SHA planen i sitt system for internkontroll. Informere BH om avvik fra SHA planen som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Har også en informasjonsplikt, overfor egne arbeidstakere og verneombud, om alle tiltak som skal treffes om SHA på bygge eller anleggsplassen. Verneombud i egen virksomhet skal også informeres om SHA planen før oppstart av byggeeller anleggsarbeidet.

11 Sentrale temaer BHF definerer og setter krav til: Organisering, roller og ansvar Risikostyring Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Koordinering Beskrivelse i tilbudsgrunnlag Forebyggende tiltak Forhåndsmelding Internkontroll Dokumentasjon for fremtidige arbeider Oversiktslister Organisering, roller og ansvar SKANSKA_NO-# v1-Koordinatorskolen_-_BHF_krav_og_sentrale_tema.PPT

12 3 Organisering og ansvar på prosjekt Byggherren har et overordnet ansvar for å planlegge og koordinere HMS arbeidet for hele byggeplassen 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere sitt eget arbeid, ta hensyn til andre og bidra til nødvendig samordning overfor andre. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere sitt eget arbeid, ta hensyn til andre og bidra til nødvendig samordning overfor andre Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere sitt eget arbeid, ta hensyn til andre og bidra til nødvendig samordning overfor andre Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere sitt eget arbeid, ta hensyn til andre og bidra til nødvendig samordning overfor andre Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere sitt eget arbeid, ta hensyn til andre og bidra til nødvendig samordning overfor andre (en skal i tillegg være hovedbedrift) 2 Hovedbedriften har ansvar for å samordne HMS arbeidet, og internkontrollen for felles aktiviteter, når flere virksomheter jobber på samme sted BR, KP og KU er «byggherrens «hjelpere» som BH kan engasjere for å ivareta sine plikter. Uansett hvem BH velger å engasjere i rollene som BR og koordinatorer så vil disse rollene alltid være plassert i byggherrens organisasjon. Rollene flyttes aldri ned i kontraktspartneres organisasjon, selv om en kontraktspartner evt. skulle bekle en av rollene. Alle rollene innebærer å utføre oppgaver på vegne av BH, dvs. at de som innehar rollene representerer BH. En kontraktspartner kan aldri representere BH overfor seg selv. Dersom BH har kontrakt med en «juridisk person», en virksomhet, skal det oppgis en kontaktperson.

13 Rollekonflikt «Byggherre skal før utpeking av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator» BHF 13 Siste nytt fra AT Arbeidstilsynet er nå tydelig på at Entreprenøren ikke skal være Byggherrens representant eller Koordinator Fra EBA sin veileder til BHF EBA vurderer at det i samspills og totalentreprisekontrakter, hvor entreprenøren innehar rollen som prosjekteringsleder, kan være aktuelt for entreprenøren å påta seg rollen som KP, fra det tidspunkt kontrakt blir inngått. Entreprenøren prosjekterer til vanlig ikke selv (heller ikke i totalentreprisekontrakter) og vil derfor i rollen som KP ha en oppgave med å koordinere de prosjekterende, definert som eget pliktsubjekt. I de tilfellene der entreprenøren også prosjekterer selv, vil det å koordinere prosjektering på vegne av BH ikke innebære en rollekonflikt med de pliktene entreprenøren har som prosjekterende. Prosjekteringsleder vil, uansett om vedkommende er KP eller ei, ha til oppgave å koordinere prosjekteringen. Byggherren skal vurdere om byggherrens representant har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Blant annet kan ikke entreprenøren eller andre med interesser i prosjektet gis denne Byggherren skal før valg av koordinator vurdere om den som blir utpekt har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator (se punktet om byggherres representant).

14 Seriøse byggherre tar ansvarsom BH! BHF 16 Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne (BR) Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere Bør kun angitte være plikter aktuelt etter denne for forskriften uprofesjonelle (byggherrens BH og når byggeprosjektet representant). er organisert som Byggherren egen skal juridisk vurdere enhet, om uten byggherrens egne representant ansatte har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. BHF 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter 14 og 15 i denne forskriften. Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator. Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området. Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge eller anleggsarbeid. NB! Fordeling av oppgaver internt i en virksomhet krever ikke avtale/kontrakt Kontraktsmaler utarbeidet av Standard Norge bør alltid brukes Byggblankett 8440 A oppfyller krav i BHF 13 Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Blankett for oppgavefordelig utarbeidet av Standard Norge bør alltid brukes Byggblankett 8440 B oppfyller krav i BHF 13 jf. kommentar til 13 Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er utpekt flere koordinatorer.

15 Risikostyring og Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan) Krav til risikostyring i BHF og AML Kommentar BHF 5, 2b) På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risiko forbundet med sin virksomhet, (jf. AML 3 1 andre ledd bokstav c), skal også byggherren (og de prosjekterende) kartlegge de risikoforhold som er forårsaket av byggherrens (og de prosjekterendes) planer. AML 3 1 Krav til systematisk HMS arbeid (2) Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Kartlegging av risiko for byggherre, prosjekterende og arbeidsgivere innebærer å: Kartlegge farer Vurderer risikoforholdene (sannsynlighet og konsekvens) Utarbeide planer for å kontrollere risikoen (for BH/Prosjekterende beskrive spesifikke tiltak for prosjektspesifikk risiko, og i SHA planen) Iverksette tiltak for å redusere risikoen (for BH følge opp at tiltak blir gjennomført)

16 Enhver er ansvarlig for egne valg Hvilken risiko bringer byggherren inn i et prosjekt? BH velger alltid: Hvor det skal bygges Når det skal bygges Hva som skal bygges Hvilken risiko bringer den prosjekterende inn i et prosjekt? Hvilken risiko bringer arbeidsgivere inn i et prosjekt? Risiko knyttet til: Grunnforhold Kabler i grunnen Luftlinjer Plassforhold Omgivelser Trafikkavvikling Utbyggingsrekkefølge Arkitektonisk utforming Konstruksjonsløsninger Materialvalg Osv. NB! Førstevalget skal alltid være å eliminere, dernest begrense og til slutt beskytte Risikoanalyse i planlegging og prosjektering Suppler med flere relevante spørsmål for å «avdekke» mulig risiko (for arbeidstakere i utførelsesfasen) knyttet til de valg BH og de prosjekterende foretar. List opp aktuelle valg de ulike prosjekteringsfag og BH foretar.

17 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 7 og 8 Krav til SHA plan: Skal foreligge før oppstart. Skal være spesifikk og skal beskrive hvordan risiko forholdene i prosjektet skal håndteres. Skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent. Skal oppbevares i seks måneder etter at arbeidet er avsluttet. Skal oppdateres fortløpende av Byggherren dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Innhold i SHA plan a) organisasjonskart som angir rollefordeling og entreprisefor b) fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, (se neste side) d) rutiner for avviksbehandling Viktig presisering Det er ingen krav til formatet på SHA - planen, i praksis består den av flere ulike dokumenter a) Organisasjonsplan Som viser entreprisemodell a) Forhåndsmelding Som viser hvem som har ulike roller c) Identifisert risiko som krever spesifikke tiltak d) Byggherrens rutiner for avviksbeh. Som beskriver rapportering fra byggeherre til de utførende og vise versa b) Fremdriftsplan Som viser hva som gjøres når og hvor og tid

18 Innholdet i SHA planen 1. Organisasjonskartet for prosjektet, sammen med Forhåndsmeldingen og Byggblankett 8440 B, ivaretar kravet til «organisasjonskart som angir rollefordeling og entrepriseform». 2. Fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres vil mest naturlig utarbeides separat, men det må i SHA planen henvise til hvor denne finnes. I kommentaren til BHF 8 bokstav b) sier Arbeidstilsynet: «Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige arbeidsoperasjoner og nødvendig samordning av disse. I praksis må BH sikre dette gjennom å stille krav til de utførende entreprenørene om at de i sine fremdriftsplaner skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, ved hvilke tidspunkter flere virksomheter vil jobbe på samme område, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner.» Innholdet i SHA planen 3. Den mest sentrale og dynamiske del av SHA planen er oversikt over de «spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse». Eks. på «spesifikke tiltak» For eksempel tiltak knyttet til risiko som følge av forhold ved tomt, grunnforhold, omgivelser, eksisterende bygningsmasse eller som følge av valgt arkitektur eller tekniske løsninger som vanskeliggjør "vanlig" sikring. 4. Rutiner for avviksbehandling dreier seg om BH`s rutiner for avviksbehandling av avvik knyttet til SHA planen. (Arbeidsgivere avviksbehandler egne avvik iht. rutiner i egen IK)

19 SHA planen pkt. 4 Identifisert risiko som krever spesifikke tiltak Eks. SHA plan Entreprenøren skal følge alle gjeldende lover og forskrifter

20 Eks. SHA plan Er dette en beskrivelse av risiko BH har brakt inn i prosjektet som følge av sine valg, og er tiltaket tilstrekkelig? Risikovurdering og tiltak ved sprengningsarbeid Kartlagt av myndighetene, tiltak beskrevet i forskrift Krav i IK forskriften, til arbeidsgiver som driver sprengningsarbeid Tiltak iverksatt av TE på det aktuelle prosjekt Engasjering av konsulent for å kartlegge de stedlige forhold og beskrive nødvendige tiltak (ut over forskriftskrav) basert på resultater av kartleggingen.

21 Eks. SHA plan Er dette en beskrivelse av risiko BH har brakt inn i prosjektet som følge av sine valg Stavanger vinteren 2013? Dersom BH har engasjert en «juridisk person», en virksomhet, som KP/KU er det virksomheten som er KP/KU, ikke kontaktpersonen Koordinering «Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator. Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området» NB! Dersom BH har inngått avtale med en juridisk person (f.eks. en virksomhet) så er det i forhold til virksomheten som BH skal vurdere rollekonflikt, ikke mot kontaktpersonen.

22 Eks. på hvordan koordinering kan gjennomføres Kommenterer til 14 Koordineringen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA planen drøftes. for eks. i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter m.m. eller i særskilte møter. Det anbefales at det skrives referat fra møtene. Koordineringen kan også gjennomføres ved koordinators tilstedeværelse på bygge eller anleggsplassen. Behovet for møter og koordinators tilstedeværelse, vil blant annet være avhengig av prosjektets art, størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse. NB! Det er ikke krav om at koordinator til enhver tid skal være tilstede på bygge- eller anleggsplassen. Koordinering i prosjekteringsfasen Oppgaver 1. Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. dvs. tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt mellom ulike fag blir identifisert og behandlet. 2. Sørge for utarbeidelsen av plan for sikkerhet, helse og arbeids miljø i henhold til BHF 7 og 8 basert på informasjon fra de prosjekterende og BH. Viktig presisering Oppgavene for KP må ikke sammenblandes med pliktene de prosjekterende har etter BHF kap. 3. Det er viktig å merke seg at KP ikke er pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger, eller kontrollere og overprøve de risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å gjennomføre.

23 Koordinering i utførelsesfasen Oppgaver 1. Følge opp at de spesifikke tiltakene i SHA planen blir gjennomført følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 2. Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter. 3. Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt 4. Sørge for at det føres oversiktslister Viktig presisering Det er viktig å merke seg at KU ikke er pålagt å gjennomføre en løpende risikovurdering under gjennomføring av prosjektet. Dette er det arbeidsgivere og enmannsbedrifter som er pålagt, jf. BHF 18, 2. ledd. Koordinering versus Samordning ( 18) Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. Denne koordineringen foregår primært i fremdriftsmøter. Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. (se AML 2 2) Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc. Ved siden av samordnende møter bør hovedbedriften også utøve en viss form for kontroll og tilsyn med felles arealer og felles ressurser. Denne kontrollen bør i praksis utføres ved hjelp av inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen (vernerunder).

24 Samordningsparagrafen i AML 2 2. Arb.givers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som bestemmer hvem som skal ha ansvaret for samordningen Koordinering versus Samordning Koordinering etter BHF er en honorert, kontraktsfestet oppgave som har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. Fokus på, og beslutning om samtidighet, rekkefølge og tid Samordning etter AML er et ulønnet verv som har som hovedformål å sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid (når konflikt ikke kan unngås) så de kan ta hensyn til og forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Fokus på informasjon og regler for disponering av felles arealer og felles ressurser

25 Rettslig avgjørelse om hvor langt «samordningsplikten» strekker seg 12.oktober 2006 Dødsulykke, fall fra stor høyde Det skjer en tragisk arbeidsulykke i forbindelse med bygging av en likeretterstasjon på Feda. (i det følgende omtalt som NorNed prosjektet) En ansatt fra firmaet Lett Tak Systemer AS (LTS) faller ned (26 m) ved overgang fra et klatrestillas til tak i forbindelse med montering av lett tak elementer. Den omkomne benytter klatrestillas som atkomst til tak. Han klatrer over innvendig rekkverk. Idet han trår på rekkverkets knelist løsner låsesplint og knelisten faller inn på stillasplattformen. Den omkomne mister balansen, faller inn på taket og glir ned i åpningen på 33 cm mellom klatrestillas og bygningen. Han faller 26 meter til bakken med døden til følge. Lett Tak AS var UE til B Kon Partner AS som var Skanskas kontraktspartner. Skanska hadde hovedbedriftsansvar på prosjektet. Rettslig avgjørelse om hvor langt «samordningsplikten» strekker seg I saken mot Skanska ble følgende spørsmål behandlet av Lister Tingrett Hva ligger i hovedbedriftsansvaret og hvor langt strekker samordningsplikten seg? Konklusjon: Retten legger til grunn at samordningsplikten ikke medfører at hovedbedriften gis ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet. Hoved bedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte arbeidsgivers ansvar etter AML 2 1. Hadde Skanska, i dette konkrete prosjektet, oppfylt sin samordningsplikt? Konklusjon: Det er rettens klare oppfatting er at Skanska hadde etablert et grundig HMS regime i tilknytning til det aktuelle entreprise oppdraget, og at arbeidet med å følge opp forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet ble utført på en god og profesjonell måte.

26 Samordningsplikten og profesjonalitet Rettens begrunnelse Retten uttaler at svaret på spørsmålet om hvor langt samordningsplikten skal trekkes i stor grad må ses i lyset av de øvrige aktørers kvalifikasjoner og profesjonalitet. I denne konkrete saken uttaler retten: Skanska måtte kunne forvente at de sikkerhetskrav som ble stilt for montering av tak elementer i stor høyde, herunder krav til sikker atkomst til taket, ble fulgt opp av B Kon og LTS på en fullt ut forsvarlig måte og i samsvar med regelverket, uten at det i kraft av samordningsansvaret kan stilles krav om at Skanska konkret skulle kontrollere på hvilken måte dette skjedde Beskrivelser i tilbud/kontrakt Forebyggende tiltak Forhåndsmelding Internkontroll Dok. for fremtidige arbeider Oversiktslister

27 Beskrivelse i tilbudsgrunnlag og kontrakter Følgende forhold skal beskrives i tilbudsgrunnlag/kontrakt: De risikoforhold som avdekkes under planlegging/prosjektering, jf. BHF 6 Evt. krav til entreprenørene om forslag til og prising av spesifikke tiltak Forebyggende tiltak, jf. BHF 9 Krav om forsvarlig bemanning hos den enkelte entreprenør Krav om fremdriftsplaner, hos de utførende entreprenørene Krav om internkontroll, at alle virksomheter driver et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, jf. BHF 11 Det er viktig å forstå at BHF krever at overnevnte forhold skal beskrives i tilbudsgrunnlaget og i kontrakter. Disse forholdene skal ikke inn i BH SHA plan. Det er viktig at SHA planen kun inneholder de 4 punkter som definerer planen i BHF 8. Forhold som BH ønsker å avtale med sine kontraktspartnere hører hjemme i entreprisekontrakten eller som vedlegg til denne (bok 0 eller tilsvarende).. Ved å synliggjøre de ovennevnte forhold med prisbare poster i konkurransegrunnlaget fremmer BH de seriøse aktørene og setter SHA på dagsorden. Forebyggende tiltak ( 9) Byggherren skal særlig stille krav om.. (og gjerne legge til rette for): a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge eller anleggsplassen b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge eller anleggsplassen c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer h) forsvarlige arbeidstidsordninger i) tilfredsstillende personalrom j) forsvarlig innkvartering. Byggherren må sørge for at de av kravene som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning blir tatt med i tilbudsgrunnlaget.

28 Forhåndsmelding ( 10) Byggherren skal sørge for innsending på fastsatt skjema, senest en uke før arbeidet igangsettes Kun et krav dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk. Dersom byggherren er forbruker, sendes inn av entreprenør. Settes opp synlig og oppdateres. Dersom en entreprenør gjennom avtale med byggherre har påtatt seg å fylle ut og sende inn forhåndsmelding skal denne alltid undertegnes av byggherren. Dersom en entreprenør utfører byggeoppdrag for byggherre som er forbruker i henhold til definisjon i BHF skal forhåndsmeldingen sendes inn av Skanska. Def. forbruker: En fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Internkontroll ( 11) Byggherren skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Kommentar til 11 For å hindre at virksomheter som ikke har et tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på byggeeller anleggsplassen, må byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på. Oppfylles i

29 Oppfølging av arbeidsgiveres IK BH er fra myndighetene ikke pålagt å kontrollere arbeidsgiveres IK. På konkret spørsmål har Arbeidstilsynet bekreftet at de ikke har hjemmel til å kreve at byggherren skal kontrollere virksomheters internkontroll. Dersom BH selv velger å kontrollere arbeidsgiveres IK bør dette skje i form av en revisjon. KU bør under ingen omstendigheter blande seg i arbeidsgiveres ansvar iht. IKforskriften. Det er en utbredt misforståelse at virksomheters skal ha en HMS plan for sin virksomhet i et prosjekt, på samme måte som byggherren skal ha en SHA plan. Virksomheter er ikke pålagt å ha HMS planer, de er pålagt å ha Internkontroll. Innholdet i virksomheters internkontroll er beskrevet i IK forskriftens 5. Dokumentasjon for fremtidige arbeider ( 12) Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving. Kommentar til 12 For at drift, vedlikehold, (endring og riving av bygget eller anlegget?) ikke skal utsette arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved denne typen fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal kunne benyttes ved riving, og må derfor oppbevares i byggets eller anleggets levetid. Dersom bygget eller anlegget skifter eier, bør dokumentasjonen følge med.

30 Oversiktslister ( 15) NB! Oversiktsliter er et seriøsitetstiltak, ikke et beredskapstiltak! Som ledd i koordineringen skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger: a) navn og adresse på bygge eller anleggsplassen b) navn på byggherre c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge eller anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet og Arbeidstilsynet. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge eller anleggsarbeidet er avsluttet. Den daglige føringen og kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge eller anleggsplassen er ført opp på listen. Oversiktslisten kan føres og oppbevares elektronisk, dersom dette skjer på en forsvarlig måte. Eks. på rutiner for føring av oversiktslister Rutiner for føring av listen må tilpasses krav fra Byggherren som har ansvar for føring av listen. Hvis Byggherren ikke har egne krav benyttes følgende rutiner: Svarer fra Per Stranger-Thoresen (prosjektleder for arbeidstilsynets prosjekt med implentering av ny BHF) på spørsmål om beskrevne rutiner er OK. Oversiktslister Ved første innebærer dags ankomst ikke til adgangskontroll, byggeplassen, etter de gir introduksjon kun en oversikt og over hvem underskrift som utfører av personlig arbeid sikkerhetsinstruks, den gjeldende dagen, registreres og som alle du som skal sier: «Byggherre utføre arbeid kan på byggeplassen godt gå lenger på og Oversiktslisten forlange adgangskontroll og ut/inn-føring Den ansatte og legge føres dette inn på til oversiktslisten grunn ved kontrahering med navn, og fødselsdato, oppfølging av virksomhetene» arbeidsgiver Avtalefriheten med organisasjonsnummer går såpass langt. og ca. periode for hvor lenge personen skal være på prosjektet. Arbeidstilsynet er i utgangspunktet ikke opptatt av at lista skrives Listene ajourføres/korrigeres for tidsperiode for den enkeltes hver dag, tilstedeværelse selv om det i forbindelse sies i BHF med at den fremdriftsplanlegging, skal føres daglig. Hovedsak minimum er at den en oppdateres gang hver daglig 14.dag. eller når det er grunnlag for det.

31 Privatrettslige avtaler om utførelse av oppgaver Oppgaver BH kan «sette bort» til en totalentreprenør, uten å skape problemer med rollekonflikt Arbeidstilsynet sier i sine kommentarer til BHF 14 at BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver (total eller hovedentreprenør) kan utføre oppgaver. Det vil si at en entreprenør trenger ikke komme i rollekonflikt for å «hjelpe» en BH. Entreprenøren kan i avtale med BH påta seg oppgaver privatrettslig, og BH/KU har oppfylt sine plikter ved å delegere oppgaver på den måten. For eks. plikten til å føre oversiktslister retter seg mot: Byggherren (BHF 15) og mot KU (BHF 14) dersom byggherren har engasjert og kontraktsfestet at KU skal ha oppgaven med «å sørge for at det føres oversiktslister.» I praksis er det ofte total eller hovedentreprenøren som gjør jobben med å føre oversiktslister, og denne praksis omtaler AT i kommentaren til BHF 14 på denne måten: «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.» Entreprenøren blir ikke KU ved å føre oversiktslister

32 Kan AT`s eks. praktiseres på andre KP/KU oppgaver? Legalitetsprinsippet den utøvende makt kan aldri gripe inn overfor eller dømme landets borgere uten å ha hjemmel til dette i de gjeldende rettsregler. derfor må vi lese krav ut fra BHF, ikke inn i BHF, vi må forholde oss til det som faktisk står. Formålet med revisjon av BHF var å klargjøre rollene og pliktene til de ulike aktørene, derfor må den enkelt ta sitt ansvar og ingen må prøve å fraskrive seg eller tilsløre ansvar.

33 SHA koordinator løftet Som følge av ny kunnskap vil jeg endre atferd: Jeg vil begynne å gjøre ting jeg ikke gjorde før Jeg vil slutte å gjøre enkelte ting jeg gjorde før Jeg vil endre på noen av tingene jeg gjorde før Det er lite som skiller, i språket er det bare en bokstav som skiller mellom lykke og ulykke, i livet er det enda mindre Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag, det finnes ingen endelige løsninger, dessverre

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer