MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet"

Transkript

1 MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

2 yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål Arbeidsgruppe - Arbeidstilsynet Referansegruppe - BNL, NPA, RIF, Statens vegvesen, Mesta, Skanska, MEF, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forsvarsbygg, Statens bygningstekniske etat, Boligprodusentenes Forening, ØKOKRIM Arbeidsprosessen

3 irektivet Byggherreforskriften bygger på direktiv 92/57/EØF Reguleringen i andre land -Danmark -Sverige -Finland - Island - Storbritannia

4 nnspill i revisjonsarbeidet Varierende praksis internt i Arbeidstilsynet Byggherreforskriften bør håndheves strengere Rollefordelingen skaper problemer Samsvarer ikke med realiteten på byggeplassen Forvirrende begrepsbruk Kommentarene til forskriften er altfor korte og har for få eksempler Arbeidstilsynet bør i mye større grad veilede virksomhetene i forkant

5 nnspill i revisjonsarbeidet Forskriften er vanskelig tilgjengelig for brukerne Avgrensning mot forbrukerne Prosjektlederbegrepet er forvirrende Byggherrens plikter må tydeliggjøres Spesifikke tiltak i 11 bokstav b bør presiseres Felles begrepsbruk med plan- og bygningsloven

6 orskriftens nye struktur Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Byggherrens plikter Kapittel 3 Den prosjekterendes plikter Kapittel 4 Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter Kapittel 5 Straff Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser

7 roblemstillinger om ollefordelingen Forholdet til forbrukerne Bør vi fjerne prosjektlederen? Bør de prosjekterende pålegges plikter? Faren for ansvarspulverisering Hatte-problematikken Kompetansekrav for koordinatorer?

8 ollefordelingen Byggherren - Forbrukerne unntas Prosjektlederrollen fjernes - Dagens 6-avtale forsvinner Koordinatoren - En for hele prosessen eller en for prosjektering og en for utførelse Den prosjekterende Arbeidsgiveren Enmannsbedriften

9 nnledende bestemmelser 1 Formål - Ny bestemmelse - Forskriften skal tolkes i lys av formålsbestemmelsen - De ulike fasene

10 nnledende bestemmelser 2 Virkeområde - Midlertidig eller skiftende arbeid - Avgrenses mot - Alminnelig drift - Ytre miljø - Tredjepersoner - Dugnadsarbeid - Hva er én bygge- eller anleggsplass? - Ingen dispensasjonsadgang

11 nnledende bestemmelser 3 Hvem forskriften retter seg mot - Byggherren - Forbrukerne unntas - Koordinatoren - Den prosjekterende - Arbeidsgiveren - Enmannsbedriften

12 nnledende bestemmelser 4 Definisjoner - Bygge- eller anleggsarbeid - Byggherre - OPS-avtaler - Forbruker - Koordinator - Prosjekterende - Enmannsbedrift

13 efinisjoner Forbruker - En fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet - Hva med foreninger og borettslag? - Ferdighus - Krav om forhåndsmelding - Bustadoppføringslova 7 - Håndverkertjenesteloven 5 - Arbeidsmiljøloven 2-2 andre ledd - Internkontrollforskriften

14 yggherrens plikter Kapittel 2 Byggherrens plikter 5 Generelle plikter - Byggherrens hovedplikt - Forholdet til de andre aktørenes plikter - Byggherren skal særlig ta hensyn til: - Arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg - Beskrive og ta hensyn til risikoforhold - Tilstrekkelig tid

15 roblemstillinger om planen for ikkerhet, helse og arbeidsmiljø I hvilke tilfeller skal det utarbeides en SHA-plan? Når skal SHA-planen foreligge? Hvem skal utarbeide SHA-planen? - Den opprinnelige planen - Den senere ajourføringen Hva skal SHA-planen inneholde?

16 yggherrens plikter 6 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innholdet i planen - Organisasjonskart - Tidsplan - Spesifikke tiltak i forhold til arbeid som kan innebære fare for liv og helse - Rutiner for avviksbehandling

17 roblemstillinger om pesifikke tiltak Dagens 11 bokstav b Opplistingens betydning - Bør denne inneholde flere forhold? Hvem står nærmest til å konkretisere de spesifikke tiltakene? Hvor detaljerte skal de spesifikke tiltakene være?

18 pesifikke tiltak Opplistingen 1. Arbeid nær installasjoner i grunnen 2. Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3. Arbeid på steder med passerende trafikk 4. Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff 6. Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7. Arbeid som innebærer fare for drukning 8. Arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9. Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10. Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander

19 pesifikke tiltak Opplistingen (forts) 11. Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, støy eller vibrasjoner 14. Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 15. Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 16. Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

20 yggherrens plikter 7 Forhold knyttet til SHA-planen - Byggherrens plikt - Innarbeidet i tilbudsgrunnlaget - Forhold som krever spesifikke tiltak - Innarbeidet ved oppstart - Organisasjonskart, tidsplan, rutinene for avviksbehandling - Oppdatering - Skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet

21 yggherrens plikter 8 Forhold på bygge- eller anleggsplassen Byggherren skal stille krav til - Tiltak for å hindre uvedkommendes atkomst - At det tas hensyn til andre virksomheter på plassen - God orden og hygieniske forhold - Tilfredsstillende personalrom - Forsvarlig innkvartering - Forsvarlig plassering i forhold til veier - Avmerking av områder for lagring av farlige materialer - Vedlikehold og kontroll av anlegg og utstyr - Vilkårene for håndtering av ulike materialer - Forsvarlige arbeidstidsordninger

22 yggherrens plikter 9 Internkontroll - Byggherren skal stille krav om at virksomhetene har et system for internkontroll, jf. internkontrollforskriften

23 osial dumping 10 Lønns- og arbeidsvilkår Dersom det på bygge- eller anleggsplassen skal utføres arbeid som er omfattet av en forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler etter allmenngjøringsloven 3, skal byggherren innta et krav i sine kontrakter med oppdragstakere på bygge- eller anleggsplassen om at oppdragstakernes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Det samme gjelder for oppdragstakeren når denne inngår avtaler med andre oppdragstakere.

24 yggherrens plikter 11 Forhåndsmelding - Mindre endringer - Kontaktperson for juridiske personer - Oppslått og oppdatert 12 Dokumentasjon for fremtidige arbeider

25 yggherrens plikter 13 Utpeking og oppfølging av koordinator - Skal utpekes av byggherren - NB: Byggherren kan påta seg rollen selv - Byggherren skal klargjøre plikter og fullmakter gjennom en skriftlig avtale og jevnlig følge opp koordinatoren - Faren for rollekonflikter - En eller flere koordinatorer? - Prosjektering - Utførelse - Kompetansekrav - Nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - Praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid

26 yggherrens plikter 14 Koordinering - Prosjekteringsfasen - Koordinere de prosjekterte valg - Følge opp utarbeidelsen av SHA-planen - Utførelsesfasen - Følge opp SHA-planen - Følge opp gjennomføringen av forholdene i 8 - Føre oversiktsliste - Endring i oppbevaringstiden

27 en prosjekterendes plikter Kapittel 3 Den prosjekterendes plikter - Nytt i forhold til dagens forskrift 15 Generelle plikter - Risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - Ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger - Informere byggherren om særskilte risikoforhold som krever spesifikke tiltak - Følge byggherrens anvisninger

28 rbeidsgiverens og nmannsbedriftens plikter Kapittel 4 Arbeidsgiverens og enmannsedriftens plikter -De utførende 16 Generelle plikter - Følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - Informere om avvik fra planen - Innarbeide planen i internkontrollen på en slik måte at planens bestemmelser kan identifiseres

29 nformasjonsplikt 17 Informasjonsplikt - Informasjon til verneombud om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart - Informasjon til arbeidstakerne om alle tiltak angående sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - Språkproblemer - Den generelle informasjonsflyten i forskriften

30 amordning Forholdet mellom arbeidsmiljøloven 2-2 andre ledd, internkontrollforskriften 6 og byggherreforskriften Den nye arbeidsmiljøloven 2-2 andre ledd - Begrepet hovedbedrift beholdes Hvordan skal dette fungere i praksis?

31 iverse bestemmelser 18 Straff - Ny ordlyd - Ingen realitetsendringer 19 Ikrafttredelse - Ingen overgangsbestemmelser

32 ppsummering Forslaget til ny forskrift med kommentarer blir sendt på høring før nyttår Ny forskrift trer trolig i kraft våren 2007 Hjemmeside:

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Ergonomiprosjekt 2012

Ergonomiprosjekt 2012 Ergonomiprosjekt 2012 En historie om samspill mellom mange gode krefter Roger Ekle, klubbformann Kåre Myran, HMS-sjef HENT AS kort presentasjon Trondheimsbasert entreprenør og prosjektutvikler, med hovedvekt

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer