HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN"

Transkript

1 1 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Georg Arnestad, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/30 Styret HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN Framlegg til vedtak: Styret gir rektor fullmakt til å forme ut eit høyringssvar til Mørealliansen på grunnlag av saksutgreiinga og drøftingane på styremøtet Saksvedlegg: Samandrag av forprosjektrapport om "Mørealliansen" Saksframstilling Bakgrunn Dei tre høgskulane i Møre og Romsdal etablerte hausten 2009 prosjektet Mørealliansen.Visjonen var å utvikle Nordvestlandet som ein sterk kunnskapsregion. Vinteren 2010 vart det i regi av prosjektet sett i gang ei utgreiing om framtidig samarbeid og arbeidsdeling om høgare utdanning og forsking i Møre og Romsdal. Arbeidet vart finansiert av SAK-midlar frå Kunnskapsdepartementet og av ei løyving frå Tiltaksfondet i Møre og Romsdal fylke. Ei prosjektgruppe med éin representant for kvar av høgskulane var ansvarlege for arbeidet. Prosjektgruppa la fram rapporten sin i januar Utgreiinga vart deretter sendt på høyring til ei rekkje instansar i Møre og Romsdal. Utgreiinga er også sendt til Høgskulen i Sogn og Fjordane (og Sogn og Fjordane fylkeskommune) under overskrifta: Til orientering og eventuell kommentering. Rektor ser det som naturleg at Høgskulen i Sogn og Fjordane kjem med ein kommentar til utgreiinga om det vidare arbeidet innanfor prosjektet Mørealliansen. Rektor vil her òg vise til sluttorda i rapporten frå prosjektgruppa, som lyder slik: Uansett hvilken form og retning et videre arbeid med alliansen legger opp til, er det prosjektgruppas klare anbefaling at det blir tatt kontakt med Høgskulen i Sogn og Fjordane, som inviteres til å ta del i de kommende overlegninger og konsultasjoner. Rektor gir nedanfor att hovudkonklusjonane frå rapporten, og drøftar korleis vi skal stille oss til invitasjonen om å vere med i det vidare arbeidet i Mørealliansen. Eit samandrag av rapporten følgjer som eige vedlegg. Den fullstendige rapporten finn de på denne adressa:

2 Prosjekt Mørealliansen: Forprosjektrapporten Prosjektgruppa har laga ein omfattande og grundig rapport, på heile 137 sider. Rapporten gir eit oversyn over historia om høgare utdanning i Møre og Romsdal, den nasjonale utdanningspolitikken og kompetansebehova i Møre og Romsdal. Det vert vidare gitt eit oversyn over dei mange prosessane som i dag føregår i det institusjonelle landsskapet innanfor høgare utdanning, og ei drøfting av kva for utfordringar sektoren står overfor dei nærmaste åra. Forholdet mellom høgskulane og Møreforsking vert vurdert, og det vert gjort greie for samarbeidsområde og grenseflater mellom dei tre høgskulane. Det vert peikt ut tre prioriterte område ( hovudpilarar ) for fagleg samarbeid mellom høgskulane. Desse er : Helsefag. Dette området finst ved alle høgskulane. Behova for denne type kompetanse i arbeidslivet er venta å vekse sterkt. Teknologiske og maritime utdanningar i Ålesund, i samarbeid med fagmiljøa i logistikk og økonomi i Molde. Kopling av sterke og næringsretta fagmiljø. Mediefag i Volda, i samarbeid med informatikkmiljøet i Ålesund om animasjon. Kopling av det mest nasjonalt retta fagområdet (media) med eit næringslivretta animasjonsmiljø. Det vert presentert tre hovudmodellar for vidare arbeid: 1. Samarbeidet mellom dei tre høgskulane held fram som no frå sak til sak utan faste organisatoriske løysingar. 2. Høgskulane etablerer eit avtalefesta langsiktig samarbeid innanfor utdanning og forsking på nærmare bestemte område og utviklar ein organisatorisk overbygning for dette. 3. Dei tre høgskulane fusjonerer til ein ny høgskule med felles leiing. Uavhengig av modell kjem prosjektgruppa med følgjande framlegg: - Utvikle det faglege samarbeidet på dei tre prioriterte områda - Felles organisering og satsing på fou-aktivitet saman med Møreforsking - Administrativt samarbeid er avhengig av finansieringsordningar - Felles initiativ overfor fylkeskommunen, finansinstitusjonar og næringsliv i fylket for å vidareutvikle høgare utdanning og forsking i Møre og Romsdal Prosjektgruppa var delt når det gjeld spørsmålet og nettverk eller fusjon: To medlemmer (representantane frå høgskulane i Volda og Ålesund) meiner at ein fusjon vil gi det beste grunnlaget for å møte forventningar og utfordringar Éin medlem (frå HiMolde) ser ikkje på fusjon som eit treffsikkert tiltak for å møte høgskolenes hovedproblemer i dagens situasjon. Samarbeidsmodellen som vidareføring av Møre-alliansen er etter hans meining det beste alternativet i dagens situasjon. 2 Vidare arbeid Semje om å føre vidare Mørealliansen, opprette dei tre strategiske faggruppene og skaffe meir ekstern finansiering Styringsgruppa skal gjerast til eit permanent organ Nettverksorganisasjonen skal styrkjast Det er prosjektgruppa si klare anbefaling at det blir tatt kontakt med Høgskulen i Sogn og Fjordane som inviteres til å ta del i de kommende overlegninger og konsultasjoner I tida som har gått etter at innstillinga låg føre, synest det klart at fusjonsmodellen ikkje har den nødvendige oppslutning til å stå fram som aktuelt alternativ. Dette gjeld særleg i Volda.

3 Studentorganisasjonane ved alle høgskulane går også mot fusjon. Møreforsking har i si fråsegn tilrådd at intensjonane i Mørealliansen vert realiserte, og at det vert utvikla eit meir formalisert samarbeid mellom dei tre høgskulane og Møreforsking. Alternativ 2 vert tilrådd. I forhold til å utvikle Nordvestlandet som en sterk kunnskapsregion ser styret i Møreforsking det både fornuftig og strategisk riktig å søkje eit utvida samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking for å skape en felles utdannings- og forskingsregion mellom Bergen og Trondheim. Også rektor Amdam ved HiVolda har peikt på ein må sjå området mellom Bergen og Trondheim i samanheng. 3 Vurderingar Det er både interessant og spennande at høgskule- og forskingsmiljøa i Møre og Romsdal inviterer Høgskulen i Sogn og Fjordane til å vere med i det vidare arbeidet med å utvikle ein sterkare kunnskapsregion mellom Trondheim og Bergen. Rektor vil òg rå til at vi i første omgang seier oss interesserte i å gå i samtalar med styringsgruppa for Mørealliansen om mogleg innhald i og omfang av eit slikt arbeid. Rektor vil likevel peike på at HSF alt deltek i eit forpliktande nettverkssamarbeid innanfor UH-nett Vest. Denne avtalen går fram til Også Høgskulen i Volda er med i dette samarbeidet. Men det høgare utdanningslandskapet på Vestlandet kan vera i bevegelse. Høgskulen i Bergen har starta det langsiktige arbeidet med å verte eit profesjonsuniversitet. Universitetet i Stavanger har invitert HSH til eit samarbeid/fusjon. HSH har engasjert forskingsinstitusjonen NIFU til eit breiare utgreiingsarbeid for å avklare Høgskulens regionale rolle og posisjon i eit 10 til 15 års perspektiv. I dette arbeidet vil det vere vesentleg å sjå på samarbeidskonstellasjonar mellom HSH og andre UH-institusjonar på Vestlandet. Rapporten skal liggje føre innan 1. april. Samarbeidet mellom dei fem institusjonane i UH-nett Vest har i hovudsak vore positivt. Siste året har likevel HiB valt å reservere seg i nokre nettverksaktivitetar. Den samarbeidsavtalen som gjeld i UH-nett Vest varer ut I kva grad institusjonane ønskjer å føre UH-nett Vest vidare etter 2012, kan vi ikkje seie noko sikkert om i dag. For HSF vil det i eit slikt landskap vere nødvendig å vere open for ulike samarbeidskonstellasjonar. Det inneber òg at vi bør stille oss opne for å drøfte ulike former for samarbeid med Mørealliansen. Fagleg sett har HSF på nokre område (lærarutdanning, helse- og sosialfag) alt eit godt samarbeid med HiVolda. Vi har hatt mindre å gjere med dei to andre høgskulane. Dei prioriterte samarbeidsområda i Mørealliansen om teknologi/maritime fag og mediefag er så langt lite relevante for oss. Men det næringsretta arbeidet ved HiÅlesund kan vi lære ein del av. I staden for at vi vender oss nordover, kan det òg tenkjast at HiÅlesund og (eventuelt) HiMolde kan inviterast til å vere med i UH-nett Vest. Så langt har dette ikkje vore drøfta, men vi bør i tilfelle vere opne for dette. Arbeidet i Mørealliansen har som ambisjon å byggje opp Nordvestlandet som ein sterk kunnskapsregion. Alliansen inviterer og utfordrar fylkeskommunen, finansinstitusjonar og næringslivet til å vere med i dette arbeidet. Fleire andre kunnskapsregionar har gjort det same. Også vår høgskule bør delta i eit forpliktande arbeid i utviklinga av vårt fylke som ein kunnskapsregion. Det kan vere naturleg å knyte dette arbeidet til vidareføringa av det pågåande prosjektet om Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane, der alle dei viktigaste aktørane er med. HSF har interesse av at dei fire høgskulane på Nord-Vestlandet ikkje vert marginaliserte i dei nettverks- /fusjonsprosessane som går føre seg, men at også desse høgskulane kan utgjere ei kraft og vere døme på

4 korleis institusjonar i meir spreiddbygde område kan samarbeide og utvikle breiast mogleg faglege tiltak. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har til saman vel innbyggjarar. Det gir befolkningsgrunnlag for eit breitt og godt fagmiljø. Rogaland har , Hordaland , og dei to Trøndelagsfylka Strategisk sett i eit overordna regionalt perspektiv er det viktig at Nord- Vestlandet klarar seg. Oppsummering Vi bør vere positive til samtalar med Mørealliansen. Avtalen om UH-nett Vest går ut i 2012 og først då vil det vere naturleg å vurdere andre aktuelle samarbeidskonstellasjoner på Vestlandet. Nedanfor er skissert fire moglege scenario etter 2012: 1. UH-nett Vest held fram som no, uavhengig av Mørelliansen 2. UH-nett Vest vert vidareført, men utvida med Ålesund og Molde. 3. UH-nett Vest held fram som no. Vi blir likevel med i ein Møreallianse der samarbeidet ikkje står i motstrid til forpliktelsane i UH-nett Vest. 4. UH-nett Vest vert avvikla og HSF orienterer seg mot Mørealliansen. Fram mot utgangen av 2012 ser rektor det som naturleg at HSF prioriterer arbeidet i UH-nett Vest. Men korleis det høgare utdanningskartet på Vestlandet vil sjå ut etter 2012, og kva for samarbeidskonstellasjonar, eventuelt også fusjonar, som vil utvikle seg, er i dag ope. Mot ein slik bakgrunn er det naturleg at HSF stiller seg positiv til førespurnaden frå nord om å delta i de kommende overlegninger og konsultasjoner. Men HSF bør ikkje i dag gå inn som medlem i Mørealliansen. 4

5 1 2 Sammendrag (av rapporten om MøreAlliansen) Forventningene til høgskoler og universiteter fra samfunnet omkring har forandret seg. Det har blitt en økende interesse for institusjonenes rolle som helt sentral i kunnskapssamfunnet. Det gjelder utvikling og innovasjon, nasjonalt og regionalt, både i offentlig og privat sektor. Ikke minst framheves høgskolenes rolle i å rekruttere relevant kompetanse til framtidig regionalt arbeidsmarked. De tre høgskolene i fylket er i dag godt tilpasset denne utfordringen; med helsefag, lærerutdanning, tekniske fag og logistikk- og økonomifag. Departementet har gjennom SAK fokusert på problemene med mange små fagmiljø, som kan ha vansker med å rekruttere både studenter og fagfolk, og som konkurrerer med hverandre. Dette gjelder ikke minst på mastergradsnivå, og departementet vurderer dette som en fare for den faglige kvaliteten. Vi har opplevd store strukturelle endringer siden de 26 statlige høgskolene ble etablert i Tre av dem har fått status som universitet, én er blitt det ved å fusjonere med et universitet og én har fått status som vitenskapelig høgskole (Høgskolen i Molde ). Ytterligere to har fattet alle vedtak om fusjon og vil bli det neste universitet. Hele 12 av de gjenværende høgskolene er inne i prosesser om fusjon, med sikte på å bli universitet. Status som universitet kan man oppnå enten ved å fusjonere med et eksisterende universitet eller ved fusjon av høgskoler som til sammen har vunnet fram med doktorgradsakkreditering på fire ulike felt. I fylket har vi i dag bare én akkreditering, og det er i logistikk ved Høgskolen i Molde. Departementet er i ferd med å endre forskriftene slik at det vil bli vanskeligere å oppnå akkreditering. MøreAlliansen ble lansert under vignetten Møre og Romsdal - en sterk utdannings- og forskingsregion. Hovedmålet for forprosjektet var å undersøke hvordan samarbeidet mellom de tre høgskolene kan bidra til å realisere denne visjonen. I prosjektnotatet er det sagt at forprosjektet skal kartlegge alternativer knyttet til samarbeid, satsingsområder, arbeidsdeling, organisering m.m. som kan styrke forskning, utvikling, kompetanseheving og forskingsbasert undervisning på Nordvestlandet. Med utgangspunkt i mandatet, har prosjektgruppa fokusert på det mulighetsrommet som faglig samarbeid og ekstern finansiering kan gi for å styrke den faglige profilen og den faglige kvaliteten ved høgskolene. Det gjelder særlig på felt hvor de har sine komparative fortrinn. Gjennom arbeidet identifiserte vi tre hovedområder, der vi anbefaler at det opprettes faggrupper med mandat å konkretisere formålet med samarbeidet og foreslå tiltak for iverksetting. Det første området som pekte seg ut var helsefag, som finnes ved alle tre høgskolene. Dette framstår som et høgt prioritert område, fordi behovene for denne typen kompetanse i arbeidsmarkedet forventes å øke sterkest i framtiden. Her er det fra før erfaring med samarbeid mellom høgskolene som har fungert godt, og fagmiljøene ved alle høgskolene var innstilt på å videreutvikle dette. På dette området har Høgskolen i Molde ambisjoner om å utvikle PhD-nivå, gjerne i samarbeid med de to andre høgskolene, og samlet synes fagmiljøene å ha den nødvendige kompetansen for å kunne få til dette. Den andre faggruppa vi foreslår opprettet, tar utgangspunkt i de teknologiske og maritime utdanningene i Ålesund og logistikk og økonomifagene i Molde. Disse

6 2 har i dag lykkes med å utvikle studieprogram innrettet mot det regionale næringsliv og er en viktig base for rekruttering av relevant kompetanse. Man har fått opp masterstudier godt tilpasset næringslivets behov, og det planlegges to til innenfor økonomi, én på hver av høgskolene. Man har ikke uttalte ambisjoner om å utvikle et PhD-nivå på dette området ved Høgskolen i Ålesund. Med dagens omfang på antall ansatte med vitenskapelig kompetanse, samt omfanget av vitenskapelig publisering, synes det å ligge et stykke unna. Fra begge fagmiljøene var det interesse for å videreutvikle samarbeidet og dette kan utvikle seg til en vinn - vinn situasjon. Det tredje prioriterte området har utgangspunkt i mediefag ved Høgskulen i Volda, som er det fagområdet ved de tre høgskolene som er mest profilert nasjonalt, og som i betydelig grad også rekrutterer studenter nasjonalt. Man har ikke i dag masterutdannelse på dette feltet, men det arbeides med planer. Et mulig samarbeid med informatikkmiljøet i Ålesund på området animasjon blir diskutert. Dette er et område hvor også brukermiljøet i næringslivet har utvist stor interesse. Fagmiljøet i Volda har heller ikke ambisjoner om å få fram doktorgradsakkreditering på noen felt, men på sikt kan likevel mediefag være en kandidat. Når det gjelder organiseringen av samarbeidet i MøreAlliansen, har prosjektgruppa beskrevet tre hovedmodeller for det videre samarbeidet: 1. Samarbeidet fortsetter som nå, med tre selvstendige institusjoner som samarbeider fra sak til sak, uten faste organisatoriske løsninger 2. Høgskolene etablerer et avtalefestet langsiktig samarbeid innenfor utdanning og forsking på nærmere definerte områder og utvikler en organisatorisk overbygning som ivaretar disse oppgavene. Det innebærer at høgskolene delegerer myndighet til disse organene, men fortsetter som selvstendige institusjoner innenfor et samarbeidsnettverk 3. De tre høgskolene fusjonerer til en ny høgskole med felles ledelse. Arbeidsgruppa har valgt å se nærmere på alternativ 2 og 3 som organisatoriske løsninger for å utvikle MøreAlliansen. En nettverksorganisering vil gi MøreAlliansen et konkret organisatorisk uttrykk og være et signal om forpliktelse og vilje til å satse. Alliansen vil framtre som en enhet i forhold til omgivelsene. En slik overbygning vil kunne håndtere saker som gjelder arbeidsdeling og samarbeid, innenfor både forskning, utdanning og det administrative feltet. Det vil være gjøre det mulig å skape en felles plattform for samarbeid med regionale aktører. Begrensningen ved nettverksmodeller er at det er vanskelig å legge overordnede strategier for samarbeidet som blir styrende for den enkelte høgskole. Dette vil lett bli oppfattet som innblanding i styringen av autonome institusjoner. Det som gjør fusjonsalternativet aktuelt for mange institusjoner i dag, er for det første ønsket om å bli universitet, for det andre ønsket om å utvikle større miljø som er over kritisk masse, uten at det er faglig helt klart hva dette er, og for det tredje svare på det konkurransepresset høgskolene opplever, uten at det er faglig helt klart hvordan man oppnår det. En fusjon kan gjøre det lettere å prioritere den typen samarbeid som kan styrke høgskolene samlet, dersom det er en vellykket fusjon med lite kulturelle konflikter. Konsekvensene av en fusjon blir diskutert i forhold til ulike sider ved

7 3 institusjonenes virke, og vi ser at vurderingene spriker både i den politiske debatten og i forskingsbaserte rapporter. Ut fra interne og institusjonsmessige vurderinger vil det være argumenter både for og mot en slik løsning og vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Prosjektgruppas medlemmer Per Ekelund og Gunnar Stave mener at den viktigste prøvesteinen i vurderingen av fusjonsalternativet er institusjonenes samfunnsrolle, og spesielt den regionale rollen. Dersom forventningene høgskolene stilles overfor fra det samfunnet de er en del av skal kunne innfris, bør man velge en organisering som på en best mulig måte gjør det mulig å se utdannings- og forskingsressursene i de tre høgskolene i sammenheng. På bakgrunn av en samlet vurdering av høgskolenes utfordringer og deres rolle i regionen, har de kommet til at en fusjon mellom de tre høgskolene til én institusjon, vil gi det beste grunnlaget for å møte disse forventningene og de utfordringene de står overfor i årene som kommer. Den konsolidering man ser i andre regioner taler etter deres mening også for dette alternativet. Prosjektgruppas leder, Arild Hervik, ser ikke på fusjon som treffsikkert tiltak for å møte høgskolenes hovedproblemer i dagens situasjon. En større fusjonert høgskole vil ikke ha noen effekt på rekruttering av studenter eller fagfolk, og de mange små mastertilbud man har ved alle høgskoler kan like godt styrkes med faglig/ kvalitativt, frivillig avtalebasert samarbeid. Arbeidsdeling og konsentrasjon, der man styrer fram nedlegging av små fagtilbud ved noen høgskoler til fordel for andre, vil være like vanskelig i en fusjonert høgskole som det i dag er ved hver av høgskolene. Hervik vil òg understreke at fusjoner som skal smelte sammen ulike kulturer må forankres i tillit for å være vellykkede og at fusjon kan skape så mange problemer at man tappes for krefter på bekostning av faglig utvikling. Samarbeidsmodellen som videreføring av Mørealliansen er beste alternativ i dagens situasjon. De mange fusjonsplaner som vi opplever fra de mange høgskoler er alle motivert ut fra ønske om å bli universitet og Mørealliansen bør ha beredskap til å møte denne utfordringen hvis de aller fleste høgskolene rundt oss fusjonerer til universitet. Skal vi oppnå universitetsstatus på lang sikt, må også høgskolene i Ålesund og Volda øke ambisjonene og søke akkreditering for å få doktorgradsutdanning. Da kan fusjon være et mulig alternativ, men under forutsetning av at høgskolene sammen utvikler fire områder for doktorgradsutdanning som grunnlag for å oppnå universitetsstatus. En hovedkonklusjon som prosjektgruppa samlet står bak, er å foreslå at MøreAlliansen føres videre under den modellen som omtales som samarbeidsmodellen. Det foreslås nå å opprette de tre strategiske faggruppene og skaffe ekstern finansiering, slik at de er byggeklosser for å utvikle sterke sider ved høgskolene. Styringsgruppa gjøres til et permanent organ for å utvikle innholdet i MøreAlliansen, og denne nettverksorganisasjonen bør styrkes. Selv om man ikke har som strategisk siktemål å utvikle mange nok doktorgrader for å bli universitet på et nærmere angitt tidspunkt, bør man ha beredskap og fortsatt holde en slik mulighet åpen i et utdanningsmarked som endrer seg fort. Uansett hvilken form og retning det legges opp til i en videreføring av MøreAlliansen, anbefaler prosjektgruppa at det tas kontakt med Høgskulen i Sogn og Fjordane, som inviteres til å ta del i de kommende overlegninger.

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

TILBAKEMELDING TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET I STRUKTURSAKA

TILBAKEMELDING TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET I STRUKTURSAKA Saksframlegg Dato Referanse 28.01.2015 14/00828-35 Sakshandsamar Georg Arnestad Saksgang: Saksnr. Saksgang Møtedato 3/15 Høgskulestyret 05.02.2015 TILBAKEMELDING TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET I STRUKTURSAKA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.04.2016 20874/2016 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 11.04.2016 Fylkestinget 11.04.2016 Resterande val til styrer Bakgrunn Viser til sak

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 25.mai 2016 1 1. Bakgrunn 9. juni 2016 vedtok dei tre høgskulestyra

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

INNSPEL TIL STRUKTURMELDINGA TIL KUNNSKAPS- DEPARTEMENTET

INNSPEL TIL STRUKTURMELDINGA TIL KUNNSKAPS- DEPARTEMENTET Saksframlegg Dato Referanse 29.08.2014 14/00828-5 Sakshandsamar Georg Arnestad Saksgang: Saksnr. Saksgang Møtedato Høgskulestyret 09.09.2014 INNSPEL TIL STRUKTURMELDINGA TIL KUNNSKAPS- DEPARTEMENTET Framlegg

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 6/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 30.10.2015 kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Janne Heggvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET I UH-NETT VEST

EVALUERING AV ARBEIDET I UH-NETT VEST Saksframlegg Dato Referanse 22.02.2012 2012/224-1159/2012 Sakshandsamar Georg Arnestad, tlf 57 67 61 14 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS12/11 Høgskulestyret 01.03.2012 EVALUERING AV ARBEIDET I UH-NETT

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Gunnar Strøm Medlem SV Odd Harald Sundal Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Gunnar Strøm Medlem SV Odd Harald Sundal Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Jan Heltne Nestleiar

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE 18.8.2014. DISPOSISJON 1. Bakgrunn: frå SAK til SAKS 2. Oppdragsbrevet frå KD 26.5.2014 3. Demografisk utvikling og rekruttering av studentar 4. Strategisk profil for HVO 5. Styrker

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen. Rapport fra forprosjektet

Prosjekt MøreAlliansen. Rapport fra forprosjektet Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen etablert av høgskolene i Møre og Romsdal, med visjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 5/2014 VED HØGSKULEN I VOLDA

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 5/2014 VED HØGSKULEN I VOLDA MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 5/2014 VED HØGSKULEN I VOLDA Høgskulestyret Dato: Stad: Arkivsak: 22.08.2014 kl. 11:30-14:20 BK 220 VIP 14/00446 Til stades: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob Jr Kjøde,

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet HØYRINGSINNSPEL Sak Saksnr. 16/05641 Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjektet Faglig og administrativ organisering Høyringsinstans (svarar) Ev. prosess bak høyringsinnspelet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer