Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark 2014-2018. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 23.06."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-K01 13/737 14/4272 Jan Inge Helmersen Vedtak av planprogram for forsøk med motorferdsel i utmark Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker /14 Rådmannens innstilling Med hjemmel i forsøksloven og fastsatt forsøksforskrift, stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjør Utvalg for plansaker følgende vedtak: Planprogram datert vedtas som grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplan for motorferdselforsøk i Hattfjelldal kommune for perioden Planlegging av løypene skal skje etter prinsippene for utarbeidelse av kommunedelplaner i PBL med god involvering og medvirkning av berørte parter og allmennheten. Det forutsettes sentral oppfølging med evalueringsprogram og følgeforskning for de tema som forsøket skal belyse nærmere. Tema som skal utredes i planfasen forutsettes dekket i størst mulig grad av kjent kunnskap. Selve planarbeidet gjennomføres innenfor avdelingens rammer med evt. tillegg for innkjøpte tjenester. Økonomiske konsekvenser av gjennomføringen av planen med merking, preparering, skilting, løypeavgifter etc. vil bli belyst i selve plansaken og tas inn i behandlingen av denne. Utvalg for plansaker utpeker en arbeidsgruppe for gjennomføring av planarbeidet. Stian Skjærvik rådmann

2 Side 2 av 9

3 Side 3 av 9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Planprogram revidert etter høring.doc Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 12 S Vedtak om planoppstart etablering av snøscooterløyper og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn 14 U Byrkije reinbeitedistrikt; Fylkesmannen i Nordland; Nordland Fylkeskommune; Statens vegvesen, Avdeling Mosjøen; Statskog SF; Hattfjelldal jakt- og fiskelag; Åkervik grendelag; Grubben grendelag; Elsvatn grendelag; Varntresk grendelag; Skarmodal/Unkervatn grendelag; Susendal bygdelag; Hattfjelldal røde kors hjelpekorps; Hattfjelldal bonde- og småbrukerlag; Hattfjelldal bondelag; Hattfjelldal skogeierlag; Hattfjelldal snøscooterforening; Jillen- Njaarke reinbeitedistrikt; Ildgruben reinbeitedistrikt; Tollregion Midt-Norge; Storuman kommun; Vilhelmina kommun; Krutvatn hytteforening; Lensmannen i Grane og Hattfjelldal; Unkervatn hytteforening; Sundset hytteforening; Pbukta hytteforening 21 I Stein Bjørgvik Nytt løypenett 22 I Statens vegvesen Region nord Varsel om planoppstart for etablering av løypenett snøscooter, samt utlegging av planprogram til offentlig ettersyn Oppstart av plansabeid - kommunedelplan løypenett for snøscooter i Hattfjelldal kommune. 24 I Geir Larsen Innspill til planprogram for forsøk med 26 I Nordland Fylkeskommune etablering av snøscooterløyper Innspill til kommunedelplan for snøscooter og høring av planprogram - Hattfjelldal kommune

4 Side 4 av 9 28 I Naturvernforbundet i Nordland Innspill til Planprogram for kommunal forsøk med snøscooterløyper 29 I Naturvernforbundet i Nordland Innspill til Planprogram for kommunal forsøk med snøscooterløyper 52 I Frank Bjørknes; Søknad om fast tilknytningsløype Jon Olderli 32 I Unkervatn hytteforening Innspill til planprogram for forsøk med etablering av snøscooterløyper 33 I Fylkesmannen i Nordland Uttalelse ved oppstart - Kommunedelplan løypenett for snøscooter - Hattfjelldal kommune 34 I Knut Kastnes Innspill til planprogrammet skuterløyper i Hattfjelldal 39 I Krutvatn hytteforening v/ Rune Brennbakk Vedr. planoppstart for forsøk med etabl. av snøscooterløyper 40 I Hytteiere og fastboende i Harrvassdalen Innspill til planprogram for forsøk med etablering av scooterløyper i Hattfjelldal 45 I Solveig, Sørland Informasjonsbrev til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper 50 I Vilhelmina kommun Vedtak fra kommunestyret i Vilhelmina kommune ang. planprogram 51 U ; Miljødirektoratet Kontaktperson motorferdselforsøk Oppsummering av saken: Planutvalget gjorde i sak 006/14 følgende vedtak: Med hjemmel i plan og bygningslovens og gjør Hattfjelldal kommune vedtak om planstart med vedlagte forslag til planprogram for kommunedelplan for etablering av snøscooterløyper. Planprogrammet legges ut på høring i 6 uker. Det har i alt kommet inn 9 høringssvar i løpet av perioden planprogrammet lå ute til høring. Saksopplysninger: Klima- og miljødepartementet har iverksatt en ny forsøksordning for perioden som gir kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Forsøket er avgrenset til løyper for snøscooterkjøring, slik at for all annen motorisert ferdsel i utmark gjelder motorferdselloven fullt ut. Planleggingen skal følge prinsippene og kravene i plan- og bygningsloven ang. kunnskapsinnhenting, konsekvensutredninger, medvirkning og åpne prosesser. Det betyr at ulike parter blir hørt og at kommunene må balansere flere hensyn. Det skal tas hensyn til naturmangfold, støy, friluftsliv, sikkerhet, kulturminner, bolig- og hytteområder. Den forrige regjeringen åpnet for et forsøk med plass til 40 kommuner, og Hattfjelldal kommunestyre vedtok å søke i juni jfr. sak 046/13. Den nye regjeringen har åpnet for at alle som har søkt får delta i forsøket(108 kommuner). Det er etablert et administrativt plansamarbeid mellom kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Grane, Rana og Vefsn med sikte på å harmonisere reglene for bruken av løypene og finne hensiktsmessige steder for kryssing av kommunegrensene.

5 Side 5 av 9 Planutvalget vedtok i sak 006/14 at utkast til planprogram skulle legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Flere instanser, organisasjoner og privatpersoner har i den perioden gitt sin uttalelse. Planprogrammet skal så langt mulig avklare hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget med konsekvensvurderinger. Det er derfor viktig at man i denne fasen får alle innspill og tema som bør utredes. Noen tema er fastsatt i forskriften for forsøket, bl.a. naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. I tillegg skal de økonomiske virkningene av planen redegjøres for. Forslag til planprogram har vært ute på høring med høringsfrist 22. april 2014, og det har kommet inn 9 høringssvar fra følgende instanser med følgende hovedanliggender: Krutvatn hytteforening Positiv, og ser fram til videre samarbeid i saken i henhold til punkt 3.2. Stein Bjørgvik Ønsker løype til Storvatnet. Hytteeiere og fastboende i Harrvassdalen Ønsker endret trase pga støy. Unkervatn hytteforening Ønsker en del omlegging og status av løyper. Knut Kastnes Ønsker ny løype mellom Sæterstad gård og Famnvatnet, samt tilknytning til løype på Røsvatn Nordland fylkeskommune: anbefaler bredere medvirkningsprosess med større deltagelse fra befolkningen enn beskrevet i planprogrammet anbefaler å etablere formelt interkommunalt plansamarbeid ber kommunen vurdere flere tema i h.h.t. forskrift om konsekvensutredning påpeker kravet til kunnskapsgrunnlag for beslutningene -anbefaler lokale mål i planen relatert til kommuneplanens samfunnsdel -anbefaler bruk av landskapskartleggingen i Nordland som er under ferdigstillelse. -anbefaler at planen legges fram for regionalt planforum før den legges ut til offentlig ettersyn har generelle merknader/ henvisninger til: Arealpolitiske retningslinjer, klimaendringer og risiko, hensynet til barn og unge, medvirkning etter Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven og Vannforskriften. ber om en bedre kartlegging av bruken av friluftslivsområdene i kommunen om vinteren. Fylkesmannen i Nordland påpeker viktigheten av en god lokal prosess med medvirkning fra ulike interessegrupper. gjør oppmerksom på at løypene ikke vil utløse krav om konsekvensutredninger, men at forskriften for forsøket har en rekke utredningskrav. Påpeker at det er forskriften som er det formelle hjemmelsgrunnlaget for både saksbehandling og vedtak om snøscooterløyper, ikke plan- og bygningsloven. viser til at kriteriet med inngrepsfrie områder er tatt ut av forskriften, men ber likevel kommunen vurdere virkningene på disse. hevder at det er ikke tillatt med løyper på dyrka mark Statens vegvesen ikke kryssing av veg i plan tilrettelegging for gode avkjørselsløsninger

6 Side 6 av 9 Naturvernforbundet Nordland mener at forskriften ikke åpner for grenseoverskridende løyper (Sverige). krever at det gjennomføres en interkommunal planprosess etter Plan- og bygningsloven ber om et møte med kommunene - helst samlet mener at programmet for utredning av folkehelse er uklart og mangelfullt ber om at det innhentes mer forskningsbasert erfaring fra våre naboland at adkomst til skuterløpene må tas opp som eget tema i planprogrammet mener at det må utarbeides et kommunalt evalueringsprogram i mangel av sentralt opplegg mener det må tas spesielt hensyn til frittlevende vilt ved valg av løype traseer vil at det bør lages et eget utredningsprogram for folkehelse - evt. ved hjelp av ekstern kompetanse vil at som verneområder må også tas med nøkkelbiotoper, verneverdige områder, hensynskrevende arter og kjente leveområder som ikke er vernet vil begrense motoreffekt og kamhøyde på skuterbeltene mener at brukerne skal betale for kostnadene med driften av løypenettet og kontroll med trafikken vil ha utredet konsekvensene for det naturbaserte reiselivet Evaluering av forsøket: Formålet med ordningen er å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for: naturmangfold, friluftsliv og folkehelse kommunenes praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i motorferdselsregelverket lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring Forsøksordningen skal evalueres for å finne ut hvilke virkninger forsøket har hatt for forholdene beskrevet ovenfor. Det er foreløpig ikke presentert noe program for følgeforskning og evaluering av virkningene, men det forutsettes et at et felles, sentralt opplegg skal være på plass ved oppstart. Vurdering: Miljødirektoratet har i flg. fylkesmannen konkludert med at et løypenett for snøskuter ikke trenger konsekvensutredelse etter forskrift om konsekvensutredninger. Kravene til utredninger følger dermed av forskriften direkte (naturmangfold, friluftsliv og folkehelse). På noen områder er kunnskapsgrunnlaget begrenset, men da forsøket er tidsbegrenset og det forutsettes evaluering underveis av relevante tema, vil det likevel kunne være forsvarlig å i hovedsak basere seg på kjent kunnskap i planarbeidet. Det forutsettes da at erfaringene og kunnskapen fra forsøket tas med videre hvis det etableres mer permanente ordninger for løyper for fornøyelseskjøring. Vurdering: Gjøres til de innspill fra høringen som går på planprogrammets innhold (noen går på selve planarbeidet og blir ikke kommentert nå): Fylkeskommunen og Naturvernforbundet anbefaler/ krever at det etableres et formelt interkommunalt plansamarbeid i h.h.t. bestemmelsene i PBL.

7 Side 7 av 9 Dette ble diskutert og vurdert på det felles oppstartsmøte. Men da løpet som PBL legger opp til er en svært omfattende prosess, ble det valgt en modell med rent faglig samarbeid på administrativt nivå. Fylkeskommunen anbefaler en bredere involvering enn det planprogrammet legger opp til. Dette er et viktig moment som innarbeides i det endelige planprogrammet. Innspill fra fylkesmannen om at planen ikke kan være en temaplan og at løypene ikke kan legges over dyrka mark. Dette er imøtegått fra kommunenes side. Miljødirektoratet har bekreftet at løyper kan legges over dyrka mark, men omfattes da ikke av forskriften. Spørsmålet om temaplan vil bli besvart. Fylkesmannen viser til at kriteriet med inngrepsfrie områder er tatt ut av forskriften, men ber likevel kommunen vurdere virkningene på disse. Dette var et punkt kommunen var svært kritisk til i sin uttalelse til i høringen av forskriften og det bør derfor ikke tas inn igjen i kriteriene nå. Statens vegvesen avviser i sin høring kryssing av offentlig veg med skuterløype i samme i plan. Dette skjer samtidig med at vegvesenet har en veileder om kryssing av veg med skuterløyper under utarbeidelse. Dette må avklares snarest i planprosessen. De peker også på behovet for å få til gode avkjørselsløsninger. Naturvernforbundet mener at forskriften ikke åpner for grenseoverskridende løyper (Sverige). På miljødirektoratets side står det: "Kommuner som deltar i forsøksordningen kan planlegge for løyper til Sverige innenfor de rammer som gjelder for Tollmyndighetene. Naturvernforbundet mener at programmet for utredning av folkehelse er uklart og mangelfullt. Folkehelse er i denne sammenheng et komplisert tema fordi kunnskapsgrunnlaget og statistikkene omhandler forhold som i liten grad påvirkes av skuterløyper heller ikke på kort sikt.

8 Det er heller ikke lagt noen føringer fra sentralt hold utover det å undersøke virkningene på folkehelsen. Planprogrammet bør derfor begrense seg til å undersøke, vurdere og beskrive kartlegging av direkte og konkrete virkninger på folkehelsen som f.eks. endring i støynivå, endret adferd og trivselsopplevelser i forhold til friluftsliv og evt. endring i skade- og ulykkesfrekvens. En utvidet folkehelsekartlegging må skje som sentral følgeforskning i forsøket. Naturvernforbundet ber om at det innhentes mer forskningsbasert erfaring fra våre naboland. Det vil i planarbeidet bli innhentet relevant informasjon både fra Nord-Troms og Sverige der det har vært åpne løyper i mange år, samt fra det foregående forsøket i Norge med 7 kommuner siden Naturvernforbundet ber om at adkomst til scooterløypene må tas opp som eget tema i planprogrammet. Behovet for parkering med sikre avkjørsler og vegkryssinger tas inn i planprogrammet. Naturvernforbundet mener at det må utarbeides et kommunalt evalueringsprogram i mangel av sentralt opplegg. Dette er et sentralt initiert forsøk der følgeforskningen må følge en felles mal for at resultatene skal gi informasjon av verdi. Det er derfor uaktuelt for kommunene å ta ansvar for dette hver for seg. Naturvernforbundet mener det må tas spesielt hensyn ti/frittlevende vilt ved valg av løypetraseer. Informasjonen i naturdatabasen og artsdatabasene vil bli lagt til grunn ved vurderingen av påvirkningen på natur og miljø. Naturvernforbundet vil at det bør lages et eget utredningsprogram for folkehelse - evt. ved hjelp av ekstern kompetanse. Et slikt program kunne vært ønskelig som et sentralt felles opplegg da folkehelseproblematikken stort sett vil være felles for alle kommunene som deltar i forsøket. Det kan innarbeides som en del av følgeevalueringen. Naturvernforbundet vil at som verneområder må også tas med nøkkelbiotoper, verneverdige områder, hensynskrevende arter og kjente leveområder som ikke er vernet. Kommunen ønsker ikke å utvide vernebegrepet utover kriteriene i forskriften, men vil ta hensyn til kartlagt informasjon i natur- og artsbasene ved plasseringen av løypetraseene. Naturvernforbundet vil begrense motoreffekt og kamhøyde på skuterbeltene. Løypene bør være åpne for alle lovlig registrerte snøskutere som ikke er modifiserte uten godkjenning. Reguleringen bør bestå av farts-, tids- og avkjøringsbegrensninger i løypene. Naturvernforbundet mener at brukerne skal betale for kostnadene med driften av løypenettet og kontrollen med trafikken. Det legges i utgangspunktet opp til selvfinansiering av selve driften av løypene. Kontrolloppgavene tilligger politiet og oppsynet og finansieres ikke av løypeavgiften. Naturvernforbundet vil ha konsekvenser for reiselivet analysert og vurdert.

9 Side 9 av 9 Virkningene for lokalt næringsliv/næringsutvikling er et av momentene som skal undersøkes i forsøket, herunder virkningene for reiselivet. I planprogrammet tas det inn i vurderinger av de samfunnsmessige konsekvensene av planen. Administrative og økonomiske konsekvenser: Selve planarbeidet gjennomføres innenfor avdelingenes rammer med evt. tillegg for innkjøpte tjenester. Økonomiske konsekvenser av gjennomføringen av planen med etablering og utvidelse av parkeringsarealer, merking, preparering, skilting, løypeavgifter etc. vil bli belyst i selve plansaken og tas inn i behandlingen av denne. Konklusjon/anbefaling: Det er ikke kommet forslag til nye tema som ikke er dekket av forsøksforskriftens krav til utredninger og evalueringer. Anbefalingen/kravet om å etablere en interkommunal planprosess hjemlet i kravene i Plan og bygningsloven tas ikke til følge. Fylkeskommunens innspill om å øke involveringen fra befolkningen innarbeides i planprogrammet. Fylkesmannens innspill om å ta med inngrepsfrie områder som et kriterium tas ikke til følge. Naturvernforbundets krav om å bruke et utvidet vernebegrep tas ikke til følge. Kartlegging av de samla folkehelse-effektene forutsettes kartlagt i en sentral følgeevaluering. Det vise ellers til de vurderinger som er gjort for det enkelte innspill ovenfor. Miljødirektoratet har i flg. fylkesmannen konkludert med at et løypenett for snøskuter ikke trenger konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Kravene til utredninger følger dermed av forskriften direkte (naturmangfold, friluftsliv og folkehelse). Dette gjør at planprogrammet tilpasses denne avklaring. Tekst med blå farge er forslag om tilføyelser/endring. Rød farge er forslag om tekst som skal ut av planprogrammet. Utvalg for plansaker vedtar planprogram for kommunedelplan for etablering av snøscooterløyper. Dette med de endringer som er gjort etter høringsrunden. Vedtaket er hjemlet i forsøksloven og lokal forskrift. Arbeidsgruppe for planarbeidet utpekes. Folkehelsekoordinator er en naturlig representant. Jan Inge Helmersen skogbrukssjef

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer