Årsmelding og regnskap Landbrukets Arbeidsgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening

2 Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18 Strategiske allianser, nettverkskontakter og samarbeispartnere...21 Sekretariatet...24 Resultatregnskap Balanse pr Noter til regnskapet Revisjonsberetning...34

3 Berre på eitt år har dei fleste makroøkonomiske tilhøve vorte snudd fullstendig opp ned. Lønsmoderasjon har gitt låg rente, låg rente har gitt rekordlåg valutakurs. Summen av dette er sterkt forbetra konkurranseevne for norsk næringsliv. Arbeidslivet er ikkje friskmeldt enno. Men om vi let fornuften råde, vil avvikling av arbeidsplassar avta og sysselsetjinga ta til å stige. Landet har vore i liknande situasjon tidligare. Verknaden kan avlesast på statistikken. Høg relativ lønsvekst gjev fall i sysselsetjing, moderat vekst ikkje berre stoppar fallet i syssel setjing, men auka sysselsetjing i Noreg. Ingen tvil om at dette er sunt for landet. Verknaden for den enkelte person vil sjølvsagt variere med den enkelte sin kapita l situasjon. For den som har lån av betying, er det stor gevinst å avstå frå 3% lønstillegg av i inntekt, kr i reduser lønstillegg. Om følgjene er 3% lågare rente på eit millionlån, sparar vedkommande kr i renter. Kr betre familieøkonomi med moderat lønstillegg. Sunn fornuft lønnar seg. Sunn fornuft er lønsamt 3 For 2003 er norsk lønsvekst berekna til 4,5 %. Talet vil variere med kva lønsglidinga viser seg å bli. Samanhalde med prisutvikling er lønsveksten framleis høg. For LA sine verksemder er lønsveksten anslått til 3,96 %. Dette er såleis venta å bli noko under gjennomsnittet for landet. Grunnen til det er først og fremst mindr e overheng og forventa mindre lønsgliding. Denne skilnaden gjev grunnlag for å seie at LA og våre avtale partnar har bidratt litt meir til ansvarleg lønsutvikling og til å rette opp skakkøyrd makroøkonomi. Lat oss alle lære av dei ekstreme utslag vi har hatt dei 5 siste åra. Også når vi kjem til framtidige lønsoppgjer.

4 4 Det startet i 2003, men vil skje i 2004 Ved flere anledninger i 2003 har det i media vært drøftet og spekulert om: Den forestående EU utvidelsen Sigbjørn Johnsen og pensjonskommisjonens innstilling Arbeidet i Arbeidslivslovutvalget Vil vi oppleve sosial dumping? Vil folketrygden kunne sikre vår alderdom? Vil vi fortsatt ha rigide verneregler for de ansatte? Spekulasjonene har vært mange. EU utvidelsen vil gi landbruket en kjærkommen tilgang på arbeidskraft, men den må ikke misbrukes. Uheldige oppslag i media i 2003 har fått næringen til å være på vakt, og alle organisasjonene arbeider nå seriøst med å påvirke medlemme ne til en etisk standard mht hvordan en skal behandle ansatte. Næringen tåler ikke flere overtramp. Hvordan skal vi sikre en anstendig økonomisk plattform for pensjonisttilværelsen? Dagens system gjør det ikke. Både hvordan den skal sikres og hvem som skal ta ansvar, vil stå sentralt i debatten. Denne vil prege overskriftene utover året. Arbeidslivslovutvalget skal legge frem en innstilling vedrørende hvordan rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal reguleres i fremtiden. Debatten som har pågått i 2003 viser med all tydelighet stor uenighet mellom partene. I tillegg har myndighetene klart å provosere fagforeningene med enkelt e lite gjennomtenkte utspill. Her vil vi oppleve mange harde tak fremover. Disse sentrale og aktuelle emnene vil prege hverdagen for oss som arbeider innen det personalpolitiske området. I tillegg skal vi gjennom et hovedoppgjør. Med dagens økonomisk e situasjon får vi håpe at fornuften vil prege forhandlingen e vil bli et krevende og spennende år. Engasjement og kløkt må til for at det skal bli slik vi håper.

5 Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) er en selvstendig arbeidsgiverforening for landbruksrelaterte virksomheter. Ved utgangen av 2003 har LA 736 medlemmer som til sammen sysselsetter ansatte i minst 1/2 stilling. LA SITT FORMÅL ER Å arbeide for et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, herunder å avverge og løse arbeidstvister Å inngå tariffavtaler på medlemmenes vegne Å veilede medlemmene om lønns- og arbeidsvilkår og yte bistand under tviste r med arbeidstakerne og deres organisasjoner Å representere medlemmene overfor offentlige myndigheter i saker vedrørend e lønns- og arbeidsvilkår Å ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiverspørsmål for øvrig Organisasjonsforhold 5 ÅRSMØTE 2003 LAs årsmøte ble avholdt torsdag 6. mars Årsmelding og regnskap ble godkjent uten debatt. Foto: Aud Klingen Sjøvik, Bondebladet

6 Styret Etter årsmøtet har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder: Bonde Steinar Dvergsdal, Felleskjøpet Øst/Vest 6 Nestleder: Bonde Marit Bårnes, TINE BA Styremedlemmer: Gartnerieier Einar Svinningen, Ragnar J. Svinningen AS Konserndirektør Stein Aasgaard, TINE BA Bonde Laurits Stokkeland, Hå Gårdsrekneskapslag 1. vararepresentant: Bonde Ole Festad Lund, Hoff Norske Potetindustrier 2. vararepresentant: Daglig leder Unni Furumo, Troms Landbrukstjenester 3. vararepresentant: Daglig leder Gunnar Alu, Bøndernes Kontor, Rudshøgda Det har vært avholdt 6 styremøter i 2003.

7 LA SIN STRUKTUR LA er inndelt i 3 seksjoner, hvor medlemmene plasseres ette r vedtak i styret. På den enkelte seksjonskonferanse velge s seksjonens leder. LAs seksjonsinndeling, seksjonsvise gruppering av medlemmen e, samt ledere av seksjonene er: Valgkomite Valgkomite for årsmøte er: Fra Seksjon Primær: 7 Seksjon Næringsmiddelindustri Meierier Iskremfabrikker Fjordland Felleskjøp Innkjøpslag Kornsiloer/møller Potetindustri GENO Norsvin Seksjonsleder: Ole Festad Lund, HOFF Norske Potetindustrier Medlem: Narve Huseby Wiker Varamedlem: Gustav Thorsø Mohr Fra Seksjon Næringsmiddelindustri: Medlem: Steinar Grimsrud Varamedlem: Wenche Stuvland Knygh Medlem: Ola Jordhøy Varamedlem: Tore Ruud Seksjon Primær Gartnerier/hagebruk Avløserlag Avløserringer Direktemedlemmer Norske Landbrukstjenester (NLT) Seksjonsleder: Einar Svinningen, Ragnar J. Svinningen AS Fra Seksjon Service/ Rådgivning: Medlem: Liv Kjuus Varamedlem: Ole Martin Aasen Leder for valgkomiteen er Ola Jordhøy

8 8 Seksjon Service/Rådgivning Regnskapslag Forsøksringer Dyreklinikker Norges Bondelag Norsk Bonde- og småbrukarlag Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau- og geitalslag BoviBank AS Bygdefolkets Studieforbund Landbrukets HMS - tjeneste Norsk Landbrukssamvirke Agrikjøp LIM Landbrukssamvirkets Informasjonskontor Midt - Norge Debio Norsk Gartnerforbund OIKOS Økologisk Landslag Seksjonsleder: Gunnar Alu, Bøndernes Kontor, Rudshøgda

9 FORHANDLINGSUTVALG I følge vedtektene treffer styret beslutning om hvilke medlemsgrupperinger som skal opprette egne forhandlingsutvalg. Valgene til de respektive forhandlingsutvalgene skjer på seksjonskonferansene. Etter seksjonskonferansene i 2003 har forhandlingsutvalgene følgende sammensetning: Jordbruk/gartneri Bonde Svein Folkvord, Sandnes Gartnerieier Einar Svinningen, Asker Gartnerieier Per Osmund Espedal, Lier Bonde Steen Høj, Løten 9 LAs styre har besluttet å supplere dette utvalget med : Daglig leder Unni Furumo, Troms Landbrukstjenester Gartnerieier Trygve Hafskjold, Rosegården AS Bonde Arne Løfsgård, Flisa Gartnerieier Kristin Bue, Hofstad gård Felleskjøp/Innkjøpslag/Kornsiloer Personalsjef Liv Schou, Felleskjøpet Trondheim Personalsjef Anders Frydenlund, Felleskjøpet Øst/Vest Adm. dir. Per Henry Eide, Nordmøre og Romsdal Felleskjøp Daglig leder Toralf Hvidsten, Østfold Korn Potetindustrien Ass. direktør Ingvar Hage, Hoff Norske Potetindustrier, Gjøvik Fabrikksjef Anders Haugum, Hoff Norske Potetindustrier, Sundnes Bonde Ole Festad Lund, Hoff Norske Potetindustrier Regnskapslagene Bonde Elisabeth Skjærvik, Skatval regnskapskontor Daglig leder Gunnar Alu, Bøndernes Kontor AL Bonde Lars Skramstad, Løten Regnskapskontor

10 I følge vedtektene kan styre oppnevne et sentralt forhandlingsutvalg som skal forestå forhandlingene av overenskomster som berører flere medlemsgrupper. Følgende er oppnevnt i det sentrale forhandlingsutvalg: 10 Ass. direktør Ingvar Hage, Hoff Norske Potetindustrier, (leder) Personalsjef Einar Langeland, TINE Midt - Norge Personalsjef Anders Frydenlund, Felleskjøpet Øst/Vest Administrasjonssjef Knut Hoff, Norges Bondelag TINE BA velger selv sitt forhandlingsutvalg for meieriindustrien. Følgende er for tiden oppnevnt: Stein Aasgaard, TINE BA Kjetil Høvde, TINE-meieriet Nord Jorunn Sandsdalen, TINE-meieriet Sør Odd Skrøvset, TINE-meieriet Vest Jan Ove Tryggestad, TINE BA SEKSJONSKONFERANSER I følge LAs vedtekter skal det hvert 2. år avholdes seksjonskonferanser. Seksjonskonferansene ble avholdt (Seksjon Service/ Rådgivnin g), (Seksjon Primær) og (Seksjon Næringsmiddelindustri). I tillegg til de vedtektsfestede valgene av blant annet medlemmer av forhandlingsutvalgene og utsendinger til årsmøtet var følgende temaer behandlet på alle tre konferansene: Likestilling en del av personalpolitikken og Reguleringsforhandlinger 2003 foran tariffrevisjonen 2004.

11 MEDLEMSFORHOLD Ved utgangen av 2003 har LA 736 medlemmer. Medlemssammensetning, samt antall ansatte fordelt på seksjoner og undergrupper, fremgår av tabellen under. Antall medlemmer fordelt på seksjoner og undergrupper: Seksjon Primær Direktemedlemmer Avløserringer Avløserlag Avløserlag uten arbeidsgiveransvar 3 3 Gartneri/hagebruk NLT 1 1 Seksjon Næringsmiddelindustri TINE - meierier 6 6 Iskrem 1 1 Kornsilo og møller Potetindustri 2 2 Kjøttindustri 2 2 Felleskjøp 6 7 Innkjøpslag Andre 4 5 Seksjon Service/Rådgivning Regnskapskontor/lag Forsøksringer Andre Til sammen

12 Antall ansatte fordelt på seksjoner og undergrupper: Seksjon Primær Direktemedlemmer Avløserringer Avløserlag Gartneri/hagebruk Seksjon Næringsmiddelindustri TINE - meierier Iskrem Kornsilo og møller Potetindustri Kjøttindustri Felleskjøp Innkjøpslag Andre Seksjon Service/Rådgivning Regnskapskontor/lag Forsøksringer Andre Til sammen

13 FORHANDLINGER HOVEDMÅL Tariffavtaler som LA er part i, skal ha et innhold som bidrar til at medlemmene kan få realisert egne forretningsmessige målsetninger. Generelt Lønnsoppgjøret 2003 var et såkalt mellomoppgjør, dvs. at det i utgangspunktet kun er lønn som er forhandlingstema. Overenskomstforhold 13 LA sitt styre fattet følgende vedtak før årets oppgjør: Lønnsreguleringen 2003 innen LA områdene, må ha som utgangspunkt å følge lønnsutviklingen innen privat sektor LO/NHO området. De føringer som ble lagt i privat sektor for øvrig var i korte trekk som følger: - Avtaleområder under 85 % av gj.snitt industri: Kr 2,85 pr time pr 1. april - Avtaleområder fra 85 % til 95 % av gj.snitt industri: Kr 1,95 pr time pr 1. april - Avtaleområder over 95% av gj.snitt industri: Ingen sentrale tillegg - Det inntektspolitiske samarbeidsforum hadde en målsetting om å få lønnsveksten ned mot det nivået våre handelspartnere ligger på, dvs. ned mot 3,5 % LA For LAs vedkommende begynte årets forhandlinger med overenskomsten for jordbruks- og garterinæringen i slutten av april. Siste forhandling i mellomoppgjøret fant sted medio september, da overenskomsten mellom LA og Selgerforbundet ble forhandlet.

14 Nedenfor følger en tabellarisk oversikt som viser årets resultat for de forskjellig e områdene. Prosentene uttrykker den antatte årslønnsveksten (ÅLV). Mellomoppgjøret 2003: Overenskomst: Årslønnsvekst i %: Akad./NaFo-meieri: 3,03 NML-meieri: 3,17 14 YS/NOFU-Regnskapskontor: 3,36 LO/NNN-Mølle: 3,56 LO/NNN-Potet: 3,75 LO/Fellesforbundet-Primær: 3,84 YS-NOFU-meieri: 3,92 Akad./NaFo-forsøksringene: 4,09 LO/Handel og kontor-lands: 4,15 LO/NNN-meieri: 4,32 Selgerforbundet: 4,32 YS/NOFU-forsøksringene: 4,38 LO/Handel og Kontor-meieri: 4,43 LO/Transport-grossist: 4,51 Veid gjennomsnitt LA: 3,96 Ovennevnte tall representerer resultat fra forhandlingene og en forventet glidnin g ut ifra erfaring. Endelig resultat vil først være kjent når statistikk foreligge r. Gjennomsnittelig lønnsvekst for AS Norge forventes å bli ca 4,5 %. Fellesforbundet Overenskomsten for jordbruk og gartneri Partene viste til protokoll fra tariffrevisjonen 2002 og var enige om at protokollen s forpliktelser vedrørende harmonisering er oppfylt ved mellomoppgjøret Partene er imidlertid enige om å fortsette harmoniseringsarbeidet ved kommende lønnsoppgjør, og arbeidet skal skje innenfor den årlige ramme som ligger til grunn for oppgjørene.

15 NNN-potet Det ble her vist til pkt V i meklingsprotokollen av 2003 mellom LO og NHO ad. lokale forhandlinger, og slike forhandlinger ble forutsatt gjennomført. Det ble videre vist til protokolltilførsel fra tariffrevisjonen 2002 om gjennomgang av statistisk materiell, og denne ble bestemt videreført i annet avtaleår. Videre er partene enige om at utvalgets mandat utvides til å omfatte vurdering av hvorvidt avtalen skal utvikles til en minstelønnsavtale. 15 HK Landsoverenskomsten og Meierioverenskomsten Disse avtalene ble i år forhandlet i fellesskap. Forhandlingene ble gjennomført av et utvalg sammensatt av FU-fk og FU-meieri. Handel og Kontor fikk en reforhandlingsklausul som ga dem rett til å kreve justeringsforhandlinger dersom andre sammenlignbare grupper innenfor bransjeområdet oppnår et bedre lønnsoppgjør enn HK totalt sett. Hvorvidt en slik klausul får effekt blir ikke klart før det foreligger statistikk for NaFo og NOFU overenskomstene for forsøksringledere Også disse forhandlingene ble gjennomført i fellesskap, og resulterte også i felle s resultater. Bl.a. ble det på dette området gjort noe med kjøregodtgjørelsen, som økte med kr 0,20 pr km. NaFo/NOFU understreket imidlertid at kjøregodtgjørelsen ikke er endelig fastsatt, men at man ville komme tilbake til dette når et partssammensatt utvalg har lagt frem sin innstilling. NaFo - overenskomsten for produsenttjensten Arbeidet med nytt lønnssystem og stillingsvurderingsverktøy har vært sentralt. Under forhandlingene ble partene enige om at nytt stillingsvurderingssystem vil sikre en bedre sammenlignbarhet arbeidstakergrupper mellom. Nytt stillingsvurderingssystem skal være innført innen 1. juni Harmonisering av lønnsnivået som følge av innplassering i det nye systemet skal skje over en periode på inntil 3 år.

16 Nofu-Pf meieri Også på dette området er det i perioden arbeidet med nytt lønnssystem og bruk av gode verktøy for stillingsvurderinger. 16 NML overenskomsten meieri Etter forhandlinger i fellesmøter og særmøter konstaterte partene at enighet ikke kunne oppnås i årets reguleringsforhandlinger, og NML krevde brudd i forhandlinge ne. Dette var det eneste oppgjøret som havnet i meklin g. Videreføring av arbeidet med utarbeidels e av et nytt lønnssystem innenfor dette området har vært sentral t. NNN overenskomsten meieri Partene ble enige om at det settes ned et engere utvalg som skal utrede, og se på konsekvensene ved å redusere lønnsansiennitetsstigen fra dagens 0 10 år til 0 4 år. Det skal legges vekt på å styrke lønnsgruppe 2, tabell 2.1 i forhold til lønnsgruppe 1 og lønnsgruppe 2, tabell 2.2. NOFU/LRK Med utgangspunkt i det NOFU/LRK betraktet som et alt for lavt tilbud fra LA sin side, så valgte de i, som en protest mot LA s lønnspolitikk, å avstå fra lønnstilleg g i år.

17 NOFU/LRK vil komme tilbake med problemstillingen rundt lønns fastsettelse ved neste hovedoppgjør. LA er av den oppfatning at tilbudet, som ville medført en årslønnsvekst for denn e gruppen på 3,86 % er i tråd med de retningslinjer og normer som ble trukket opp gjennom det inntektspolitiske samarbeid og oppgjøret i privat sektor for øvrig. Selgerne Her ble partene enige om at det innen 1. mai 2004 legges frem en omforent rappor t som beskriver hvordan den lokale lønnsfastsettelsen er gjennomført. 17 KONKLUSJON LA hadde som målsetting at vi skulle ha en utvikling på linje med privat sektor for øvrig. Som det fremgår av tabellen ovenfor får vi en forventet gjennomsnittlig årslønnsvekst på om lag 4%. Arbeidet med mer lokal og individuell lønnsfastsettelse på de områdene hvor medlemmene ønsker dette, skal fortsette På de avtaleområdene hvor dette nå skjer er det utviklet gode verktøy for stillingsvurderinger (FAKIS). Det er satt i gang opplæring i bruken av disse og i hvordan lokal lønnsfastsettelse bør gjennomføre s lokalt.

18 18 Medlemsservice HOVEDMÅL: LA skal ha en stab og et faglig nettverk som samlet har en kompetanse som til enhver tid kan sette medlemmene i stand til å ivareta gode og langsiktige samarbeidsforhold med arbeidstakerne. En betydelig andel av sekretariatets arbeidstid benyttes til rådgivning overfor medlemmene innenfor hele det personalpolitiske området. Særlig er etterspørselen etter juridisk bistand stor. Sekretariatets ansatte anvender også mye tid til arbeid i ulike utvalg og prosjekte r. KURSVIRKSOMHET LA har ikke utgitt egen kurskatalog dette året, men har lagt vekt på ved forespørsel å gjennomføre bedriftsinterne kurs hos medlemmene. Det er gjennomført kurs hovedsakelig innenfor arbeidsrett, fusjonsprosesser og lederutvikling. I forbindelse med arbeidet med å innføre stillingsvurderingssystemet FAKIS i TINE er det avholdt en rekke kurs for ledere og ansattes tillitsvalgte. Det er også gjennomført kurs i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke og TINE Kompetansesenter. FAGOPPLÆRING Sentralt lærlingeutvalg TINE Meieriene Sentralt lærlingeutvalg skal arbeide for og tilrettelegge for fagopplæring i meieriindustrien. Utvalget er satt sammen av representanter fra arbeidsgiversiden, arbeidstaker siden, TINE Personal og kompetanse og LA. I 2003 ble det holdt ett møte og en samling for Fagopplæringskoordinatorene i TINE. Det er oppnevnt fag opplæringskoordinatorer i hver region og hensikten er å skape en felles forståels e, og økt kunnskap om Fagopplæring i TINE.

19 Fagopplæringen innenfor andre bransjer i seksjon Næringsmiddelindustri utvikle r seg også positivt. Næringsmiddelkonferansen 2003 Den årlige næringsmiddelkonferanse som er et sammarbeidsprosjekt mellom LA, KIFF, NBL, FHL og TINE Personal og Kompetanse ble holdt i Bergen den 24 og 25 september. Det var deltakere fra næringsmiddelindustrien og skoleverket. Programmet var allsidig og godt, og med hovedvekt på fagbrev. Arrangørene er innstilt på å legge mer vekt på kompetanseutvikling ut over fagbrevniv å. 19 Etter og videreutdanningsfond LA NNN Etter- og videreutdanningsfondet til LA og NNN gir støtte til etter- og videreutdanning for medlemmer i NNN etter gitte kriterier. Fondet har i 2003 gitt kr ,- i støtte. Støtten gis hovedsakelig til medarbeidere som tar fagbrev på fritiden. PROSJEKTER Inkluderende Arbeidsliv Som kjent underskrev arbeidslivets parter og staten i oktober 2001 en intensjons - avtale med forpliktelse om å arbeide for redusert sykefravær, redusere uførepensjonering og øke den reelle pensjonsalder. LA undertegnet en Tiltredelseserklæring til intensjonsavtalen i sin helhet den 4. oktober Pr. 11. desember hadde 5675 virksomheter inngått avtale om inkluderende arbeidsli v, hvor ansatte var omfattet. Dette utgjør totalt 50,2% av antall ansatte. Tilslutningen til å tegne avtaler for våre medlemsbedrifter har vært noe varierend e men den 13. november 2003 undertegnet TINE en konsernavtale med Trygdeetatens Arbeidslivssenter, noe som forhåpentligvis vil sette fart i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Likestilt kvinnelønn et prosjekt for norsk arbeidsliv LA deltar i prosjektet Likestilt kvinnelønn et prosjekt for norsk arbeidsliv opprettet av Barne-og Familie departementet. Prosjektledelsen har engasjert konsulentfir maet Hartmark Consulting til å teste ut sitt eget utvikle de lønns-/ stillings vurderings system i flere virksomheter/organisasjoner. Systemet er et PC-basert arbeidsvurderingssystem benevnt FAKIS (Faktorbasert Kompetanseutvikling I Stilling ) Hensikten med dette er å klarlegge forskjeller i stillinger og bidra r til at stillingene i virksomheten blir vurdert på en kjønns-

20 nøytral, objekti v og ensartet måte. Ved hjelp av systemet vurderes de reelle arbeids oppgav er i hver stilling i forhold til de krav stillingen setter til stillingsinnehaver. Resultatet blir en sikrere måte å klarlegge størrelsen på ulike stillinge r og gir grunnlag for å etablere en riktigere stillings- og lønnsstruktur. På et møte i Barne- og Familiedepartementet i høst ble de foreløpige resultate r presentert. Resultatet av arbeidet viser hittil lovend e resultater. 20 LA sin informasjonsstrategi I år 2002 utarbeidet LA en ny informasjons strategi. Med denne som utgangspunkt, har det i 2003 vært arbeide t for å forbedre informasjonsflyten til medlemme ne gjennom hyppiger e utsending av nyhetsbrev. LA har hatt en målsetnin g om å bli mer synlig i samfunnet, og det er satset på å forbedre og øke LAs eksterne informasjo n. LAs Web-sider har til tider ikke vært tilfredsstillende oppdatert, og brukervennligheten har heller ikke vært god nok. Det har imidlertid vært jobbet med forbedringer. Sidene gjennomgikk endringer høsten Arbeidet med å forbedr e LAs hjemmesider vil fortsette i LA-Aktuelt Gjennom bladet LA-Aktuelt har LA som mål å utgi et medlemsblad som behandl er faglige spørsmål, orienterer om LAs utvikling og aktiviteter, og som kan bidra til faglig og organisasjonsmessig debatt. LA-Aktuelt utkom i 2003 med sin 9. årgang. Bladet fikk nytt utseende i 2002 da design/lay-out ble satt bort til Lobo Media. Sekretariatet har siden den gang, hatt som målsetning å fungere som en samlet redaksjon. Dette har fungert bra i 2003 og resultert i et medlemsblad med bredt faglig innhold. LA-Aktuelt utkom i 2003 med fire utgivels er.

21 HOVEDMÅL: LA skal arbeide for å samle landbrukstilknyttede virksomhet er i en arbeidsgiverforening. I tillegg skal LA inngå i et forpliktende samarbeid med andre organisasjoner for å øke LAs faglige kompetanse, skape forståelse for LAs virksomhet og øke LAs anseels e. Samarbeid med andre arbeidsgiverforeninger De største arbeidsgiverforeningene i Norge, dvs. NHO, Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Norges Arbeidsgiverforening for virksomhet er med offentlig tilknytning (NAVO), Finansnæringens Arbeidsgiverforening, Rederiforbundet og LA, har over de siste år utviklet et meget godt samarbeid. Dels har innholdet i kontakten vært av informativ karakte r og dels dypere samarbeid om konkrete saker. Samarbeidet har også omfatte t staten som arbeidsgiver og KS. Samarbeidet har de par siste årene antat t en slik form at det er blitt satt et navn Arbeidsgiversamtalene (ASAM) på det og møter avholdes regelmessig og med forberedt dagsorden. I tillegg til samarbeid omkring lønnsoppgjørene, er utveksling av kompetanse og ressurser et viktig område. Nordisk Samarbeid De nordiske arbeidsgiverorganisasjonene i landbruket har et formalisert samarbeid og holder hverandre orientert om utviklingen innen faglige, arbeidsrettslige og tariffmessige forhold. Hvert annet år holdes en større konferanse for primærseksjonene, hvor både organisasjon enes styrer og sekretariat deltar. I år var Skogs-och Lantarbetsgiverforbundet SLA i Sverige vertskap. Konferansen ble holdt i Skara og fra LA deltok Steinar Dvergsdal, Marit Bårnes, Per Osmund Espedal, Narve Huseby Wiker, Steen Høj, Petter Nilsen, Nikolai Astrup Westlie og Ola Arnstad. På konferansen blir det redegjort fra hvert land om - økonomiske forhold - politiske forhold - arbeidsrettslige/avtalemessige forhold Strategiske allianser, nettverkskontakter og samarbeispartnere 21

22 Hovedtemaet dreide seg om hvordan SLA hadde engasjert seg i arbeidet med å rekruttere arbeidskraft til landbruk/gartneri fra andre bransjer/land. LA sitt sekretariat var også i Stockholm og besøkte SLA sitt sekretariat hvor det ble utvekslet faglige tema. 22 LAs sekretariat representert av Westlie, Nilsen og Arnstad deltok også på et møte i SALA i København, hvor det ble utvekslet erfaringer rundt temaet lokal lønnsfastsettelse. Utenlandsk arbeidskraft LAs styre har ved flere anledninger i 2003 diskutert LAs strategi vedrørende ansettels e av utenlandsk arbeidskraft, og hvilket syn foreningen bør ha vedrørende avlønning. LA ønsker å bidra til at vi i 2004 opplever ryddige ansettelsesforhold for utenlandske arbeidstakere, og at vi unngår negative medieoppslag av den typen vi har sett i Dette vil foruten å svekke landbrukets anseelse også bidra til konkurransevridning mellom produsenter som tilbyr ordnede lønnsforhold, og de som tilbyr lønnsforhold, man ikke ville tilbudt norske arbeidstakere. Det ble i 2003 inngått et samarbeid mellom landbruksorganisasjonene og med Fellesforbundet og Direktoratet for Arbeidstilsynet for å samordne synspunkter og informasjonstiltak og for å utforme en felles strategi til arbeidsgivere/ myndighete r vedrørende ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. I beretningsåret har Sekretariatet fått en rekke henvendelser der vi er blitt bedt om å kommentere flere medieoppslag vedrørende lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere. LAs syn på dette er ellers belyst gjennom avisinnlegg, foruten flere artikler i LA-Aktuelt. LA ser det som svært positivt dersom EU-utvidelsen bidrar til at norsk landbruk vil få økt tilgang på arbeidskraft. Det er således positivt at norske myndigheter har signalisert at man ikke ønsker å innføre noen former for overgangsordninger. Gjennom flere år har LA arbeidet for at det skal bli mulig å ansette også ufaglært arbeidskraft fra land utenfor EØS-området. Dette arbeidet har vært nedprioritert i 2003, fordi det forventes at EU-utvidelsen i 2004 vil bidra til økt arbeidsinnvandring.

23 Med unntak av sesongarbeidskraft, stiller myndighetene krav om at utenlandske arbeidssøkere, utenfor EØSområdet, må inneha spesialistkompetanse for å kunne ansettes i norsk e arbeidsforhold. I beretningsår et har LA veiledet medlemmer når det gjelder å ansette arbeidskraft fra land utenfor EØS-området. LA har også engasje rt seg i enkeltsaker hvor det har vært gitt avslag til utenlandsk arbeidssøk er, og har forsøkt å få omgjort slike avslag. Dette viser seg imidlertid alltid å være svært vanskeli g, enten fordi aktuell søker ikke tilfredsstiller myndighetenes krav om spesialist-/fag kompetanse, eller fordi arbeidets art, etter myndighetenes syn, gjør det unødvendig med slik spesialist kompetanse. 23 LA vil i 2004 på selvstendig grunnlag, og sammen med andre organisasjoner fortsette å gi veiledning hva angår ansettels e av utenlandsk arbeidskraft.

24 24 Sekretariatet Sekretariatet har i beretningsåret bestått av 10 personer. Oversikt over de ansatte, se nedenfor. LA inngikk Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Avtalen er fulgt opp med blant annet utarbeidelse av målsetting om å holde det arbeidsrelaterte sykefraværet lavt; samt at det er gjennomført ulike aktiviteter i den forbindels e. Som et ledd i arbeidet med å fremme likestilling i sekretariate t ble det ansatt en kvinnelig advokatfullmektig i januar En kvinnelig ansatt har fått økonomisk støtte til videreutdannelse. En annen har fått permisjon for å videreutvik le sin kompetanse. Trond W Nygren, direktør Direkte Mobil Er advokat og daglig leder. Arbeider aktivt ut mot medlemmene og har ansvar for noen av foreningens kurs. Nikolai Astrup Westlie, Direkte forhandlingssjef Mobil Har overordnet ansvar for LAs forhandlinger. Driver dessuten medlemsservice innenfor de ulike tariffområdene. Ola Arnstad, spesialrådgiver Direkte Mobil Har spesielt ansvar for medlemsservice for Seksjon Næringsmiddelindustri.

25 Stein Opsand, advokat Direkte Mobil Representerer medlemmene i rettssaker og yter medlemsservice spesielt rettet mot industri. Har dessuten ansvar for HMS, internkontroll mv. Camilla Berhoftsen, Direkte advokatfullmektig Mobil Har ansvar for spørsmål vedrørende arbeidsrettslige problem stillinger, og prosederer saker for medlemmene. Petter Nilsen, rådgiver Direkte Mobil Redaktør av LA-aktuelt. Har spesielt ansvar for medlemsservice for Seksjon Primær og Seksjon Service/Rådgivning. Hjørdis Berg, Direkte økonomisekretær Har ansvar for lønnsstatistikk, lønn, og pensjonsforsikringer. Svarer på spørsmål knyttet opp mot dette. Jorunn Syversen, Direkte økonomisekretær Mobil Ansvar for føring av foreningens regnskap. Svarer dessuten på spørsmål om sykelønnsordninger og pensjonsforsikringer.

26 Trine Hansen adm.sekretær Direkte Mobil Ansvar for administrative rutiner og medlemssystem. Har oversikt over møter, kurs og konferanser. 26 Lillebil Larssen, rådgiver Direkte Mobil Permisjon fra sekretariatet f.o.m. 1. mars Gjeninntrer 1. mai 04. Ansvar for ulike prosjekter samt IT-ansvar i sekretariatet. Yter dessuten medlemsservice for Seksjon Næringsmiddelindustri. Einar Brændshøi Direkte Mobil Tiltrådte sekretariatet 1. januar 04. Ansvar for medlemsservice innenfor Seksjon Næringsmiddelindustri. Svarer spesielt på spørsmål om lønns- og arbeidsforhold.

27 27 Styret mener at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede Oslo, 31. desember 2003 Oslo, 28. januar 2004 Steinar Dvergsdal Styreleder Marit Bårnes Styrets nestleder Stein Aasgaard Styremedlem Laurits Stokkeland Styremedlem Einar Svinningen Styremedlem Trond W. Nygren Direktør

28 28 Resultatregnskap Kontingenter 1) Inngått oppl.- og utvikl. fondene Etter/utdanningsfond LA/NNN/HK Refundert fellesutgifter o/u Andre inntekter 3) Sum inntekter Lønnskostnader og arbeidsgiveravgift 7) Honorarer 4) Sosiale kostnader Lønn og sosiale kostnader Bilkostnader Kostnader kontor Reise- og møteutgifter Avskrivninger Fremmede tjenester Brukt oppl. og utvikl.fondene Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter opplysnings- og utv.fond Renteinntekter Bankomkostninger Sum finansielle poster Nedskrevet verdipapirer Årsresultat Disponering av årsresultatet: Overført oppl.- og utvikl.fondene Overført egenkapital

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Haustsamlingane 2010. Kommunikasjon og ledelse

Haustsamlingane 2010. Kommunikasjon og ledelse NLT Haustsamlingane 2010 *** Kommunikasjon og ledelse Nikolai Astrup Westlie Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) nikolai.westlie@la.no 90 17 43 09 1 Dagsorden: I. Medarbeidersamtalen (MAS) II. Lønnssamtalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Torsdag 25. mars 2010 kl.13.00 (lett lunsj og registrering

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: TIL MEDLEMMENE I NFF-A

ÅRSMØTE NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: TIL MEDLEMMENE I NFF-A ÅRSMØTE NFF-A 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av regnskap 2015

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Til - Styret i Naturviterne Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte Oslo, april 2017 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene nærmer seg. Årets oppgjør

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer