ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013"

Transkript

1

2 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo. Styrets sammensetning Styret har bestått av følgende personer: Styreleder : Tore Kristiansen Nestleder : Jan Torstensen Sekretær : Gøril Nordskag Johnsen Styremedlem : Per Orfjell Styremedlem : Tyra Hetland Styremedlem : Sverre Johansen Styremedlem : Kjersti Sundbø Styrets virksomhet Det har i 2013 vært avholdt 7 styremøter. Styret har vært representert i Personellservice A/S. Personellservice eies av Forsvarets Personellservice, Postfolkenes Personellservice, Stor-Oslo Personellservice, Rådhusets Personellservice, Kommuneansattes Personellservice, Kollektivtrafikkens Personellservice, Personellservice Trøndelag og Energiansattes Interessekontor. Hvert selskap har en eierandel på 12 %. Resten eies av Personellservice A/S. Andelseiere Ved slutten av regnskapsåret hadde Interessekontoret andelseiere som hver eier en andel. Interessekontoret fikk 23 nye medlemmer i Personale, arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø Selskapet har 3 ansatte som utfører 1,1 årsverk. Det har ikke forekommet sykefravær i Arbeidsmiljøet er meget godt. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i året som er gått. Det er inngått bedriftslegeordning. Driften av selskapet har ingen negativ innvirkning på det ytre miljø. To av tre ansatte er kvinner. Styret har tre kvinner og fire menn. Dette tilfredsstiller kravene til likestilling i den nye Samvirkeloven. Resultat Regnskapet er avlagt med et overskudd på kr Tatt i betraktning at vi tilbakeførte hele kr til medlemmene gjennom rentekorreksjon, er dette et meget godt resultat.

3 Rentebetingelsene har vært konkurransedyktige, og spareinnskuddene har vist økning. Sparing Medlemmenes spareinnskudd har økt med 11,5 mill. til 122,2 mill. Utlån (tallene i parentes gjelder 2012) Det ble behandlet 69 (69) lånesøknader med et samlet lånebeløp på kr. 42,7 mill. (26,9). Det er innvilget lån i 66 (66) saker, med et gjennomsnittlig lånebeløp på kr ( ). Totalt utlånsvolum økte med 1,55 mill. i Verdipapirer Styret har ved årets utgang plassert 8,2 mill. i aksjefond. Markedsverdien av fondene var pr nær 10,3 mill. Verdiøkningen på 2,1 mill. er ikke hensyntatt i regnskapet. Renteutvikling Styret har løpende fulgt opp markedssituasjonen og har hatt som målsetting å være konkurransedyktig slik at både innskytere og låntakere har oppnådd gunstige betingelser. Rentene var uendret gjennom hele fjoråret: Forbrukslån 7,95 % Kapitallån/boliglån 3,50 % Billån 10,50 % Kausjonistlån 10,50 % Innskudd 3,25 % I desember ble det gjennomført en rentekorreksjon på 0,5 % for 2013, slik at rentevilkårene ble forbedret med 0,5 % både for innskytere og låntakere. Risikostyring Finansiell risiko består hovedsakelig av kurssvingninger, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Renterisikoen er spesielt knyttet til plasseringer i rentebærende verdipapirer med mellomlange og lange løpetider. Interessekontoret tilbyr verken innskudd eller lån med fast rente. Kredittrisikoen knytter seg først og fremst, til usikrede forbrukslån på 4,2 mill. Risikoen er noe redusert gjennom avtale om trekk i lønn hos arbeidsgiver. Likviditetsrisiko kan forenklet sies å være risikoen for at Interessekontoret ikke kan gjøre opp sine forpliktelser i rett tid. Interessekontoret opererer ikke med oppsigelsestid eller bindingstid på innskuddene, og risikoen er i hovedsak forbundet med eventuelt mange samtidige uttak.

4 Operasjonell risiko er risiko for tap som skyldes mangelfulle interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, menneskelige feil, underslag, ran, datavirus, brann og vannskader. Interessekontoret balansefører verdipapirer etter laveste verdi av markedsverdi og kostpris i henhold til porteføljeprinsippet. Sett i forhold til resultatmarginer, løpende rapportering og størrelse på egenkapital vurderer styret at den nødvendige risikohåndtering er tilfredsstillende ivaretatt. Oppsummering og disponering av årets resultat Vi har gjennom god finansiell forvaltning og drift oppnådd et meget godt resultat for De siste årenes reduksjon i lønn og administrative kostnader har bidratt til å gi medlemmene gode rentebetingelser på både lån og sparing. Interessekontoret er ikke medlem av Bankenes Sikringsfond. Vår egenkapital er 18,2 mill., noe som gir medlemmene god trygghet ved å spare i Interessekontoret. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Styret vedtok en rentekorreksjon på 0,5 % både på lån og innskudd i Årets resultat etter tapsavskrivninger viser et overskudd på kr som foreslås ført mot annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapsresultat og balanse for regnskapsåret 2013 med tilhørende noter et riktig inntrykk av selskapets stilling og resultat av virksomheten. Tallene viser et godt fundament for fortsatt drift til beste for medlemmene. Årsregnskapet er følgelig utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift. STYRET Oslo, Tore Kristiansen Jan Torstensen Gøril Nordskag Johnsen Per Orfjell Tyra Hetland Sverre Johansen Kjersti Sundbø

5 Energiansattes Interessekontor SA Resultatregnskap pr Note Finansinntekter: Renter av utlån Renteinntekter fra bankinnskudd Renter av sparekapital Gevinst/-tap aksjefond Netto finansinntekter Andre inntekter: Provisjoner, gebyrer etc Butikkdrift - - Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader: Lønn, honorarer og andre pers.kostnader Andre administrative kostnader Avskrivninger maskiner/inventar Netto inkassokostnader Tap på utlån Innkommet på tidligere avskrevne tap Tilbakeført en-bloc avsetning - - Sum driftskostnader Årets resultat før årsoppgjørsdisp Som disponeres slik: Fra annen egenkapital ( ) (67 399) Sum disponert ( ) (67 399) Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler: Varige driftsmidler - - Verdipapirer - - Aksjer, deposita SUM ANLEGGSMIDLER: Omløpsmidler: Utlån 4, Andre fordringer - - Avsetning til spesifiserte tap - - Aksjefond Innskudd i banker Kontanter - - SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

6 GJELD OG EGENKAPITAL pr Innskutt egenkapital: Andelskapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Langsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld: Andre fordringer Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, offentlige avgifter, feriepenger Innskudd medlemmer Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Energiansattes Interessekontor BA Noter for årsregnskapet 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Laveste verdis prinsipp er benyttet for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Utlån og andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. Lån som ikke blir betjent og er overført til inkasso, blir avskrevet i sin helhet. Varige driftsmidler vurderes til kostpris og avskrives over en tidshorisont på 3 7 år. Renter på utlån, innskudd i banker og andre rentebærende plasseringer inntektsføres når opptjent. Gevinst fra plasseringer i verdipapirmarkedet inntektsføres når de er realisert. Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Pensjon Arbeidsgiveravgift Andre sosiale kostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 1,1 1,1 Godtgjørelse/styrehonorar Styreleder Styremedlemmer Sum

7 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr , og for 2012 kr Alle beløp eks. mva. Lån til styre og ansatte Styre Ansatte Sum pr Lånevilkårene for styremedlemmer og ansatte er de samme som for ordinære medlemmer. Note 3 Aksjer Pålydende Verdi i Aksjekapitalntall aksj pr. aksje balansen Personellservice A/S Note 4 Tap på fordringer Konstaterte tap på utlån utgjør kr Dette er fordringer som er gått til inkasso og som synes uinndrivelige. Note 5 Utlån Totale utlån utgjør 101,96 mill. Av dette forfaller ca 11 mill i løpet av året. Note 6 Aksjefond Opprinn. Markeds Antall kostpris Bokført Bokført Solgt verdi Realisert andeler i mill gevinst Skagen Kon-Tiki 8.153,7316 6, Skagen Global 4.753,2420 5, Skagen Vekst - 5, Sum 16, Aksjefondene i balansen vurderes til laveste verdi av kostpris og markedspris i henhold til regnskaps loven 5 8, jfr. RL Pr hadde selskapet en urealisert reserve på kr Note 7 Andelskapital, andelseiere m.v. Pr har ENIBA medlemmer som hver eier en andel pålydende kr. 30,-. Selskapets andelskapital var pr kr Note 8 Bundne midler I saldoen inngår skattetrekksmidler med kr Note 9 Egenkapital Andels- Annen kapital egenkapital Sum Pr Årets resultat Endring andeler i Pr

8

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2014 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer