Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune."

Transkript

1 Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

2 BIRGER BJØRNSTAD 2 Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs del av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. INNHOLD: 1. Bakgrunn planens formål Eksisterende forhold Planstatus Medvirkning planprosess Beskrivelse og faglig begrunnelse for planforslaget Natur- og ressursgrunnlaget. Landbruk Reguleringsformål og hensynssoner Risiko- og sårbarhetsanalyse Grunnforhold Områder for allmennheten Trafikkforhold Trafikkplan/vegutforming Avkjørsler og kryss Trafikksikkerhet Universell utforming Juridiske forhold Behandling i forhold til naturmangfoldsloven Innkomne merknader som følge av kunngjøring av planstart Vedlegg... 9 Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

3 BIRGER BJØRNSTAD 3 1. Bakgrunn planens formål Planforslaget fremmes av grunneieren Birger Bjørnstad i samarbeid med Røyken kommune. Plan og beskrivelse er utformet av Sivilingeniør Gjermund Stuvøy som også har sørget for kunngjøring og mottak av merknader. Gang- og sykkelvegen er en følge av utbygging av nytt Kroken boligfelt og skal gå fra dette og ca. 850 m nordover langs Hurumveien og Spikkestadveien til bussholdeplassen ved Bjørnstadsvingen. Slik vil det nye boligfeltet få god og trygg gang- og sykkelvegforbindelse til Midtbygda skole. Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Røyken og Hurums avis 24. november Eksisterende forhold. I dag er det ikke gangvei langs denne strekningen og barna fra eksisterende boliger må kjøres til skole. Avstand til Midtbygda barneskole er 1,3 km. Til Røyken ungdomsskole og Røyken videregående skole er det 2,5 km. 3. Planstatus Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Se kart til høyre. Det finnes ikke reguleringsplan for noen del av området i dag. Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge og for samordnet areal og transportplanlegging gjelder. 4. Medvirkning planprosess Den var det oppstartmøte med representanter for Røyken kommune. Forutsetningen er at Kroken boligfelt dekker kostnadene med bygging av gang- og sykkelvegen fra boligfeltet til krysset mellom Spikkestadveien og Hurumveien og kommunen bærer resten. Kommunens vegnorm legges til grunn for utformingen. Av kommunens oppsummering fra møtet framgår det hvilke planfaglige tema som anses av betydning for planarbeidet. 5. Beskrivelse og faglig begrunnelse for planforslaget 5.1 Natur- og ressursgrunnlaget. Landbruk. De første 100 m er gammel veigrunn og neste 70 m er veikant og dyrkamark. Deretter er det 80 m, fram til profil 250, gammel veigrunn som ikke er blitt dyrka opp igjen etter at veien blei Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

4 BIRGER BJØRNSTAD 4 flytta. Fra profil 250 legges gs-vegen i veiskråning og på dyrkamark fram til profil 570 der den går under fylkesvei 165. Vegetasjonen på strekningen er en litt blanda vegkantvegetasjon og det som til enhver tid dyrkes på åkrene. Fra profil 600 til 850 er det dels fjell i dagen og litt dyrka mark med litt blanda tre og buskvegetasjon og ellers det som dyrkes. 5.2 Reguleringsformål og hensynssoner Hele det regulerte området går under Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur, jfr. PBL Gang- og sykkelveg med skråninger og grøfter utgjør det meste. Så er det lagt inn bussholdeplass ved profil 310 og 810. Figur 5.1 Reguleringsplankart, forminska (Målestokk ca 1:4600) Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

5 BIRGER BJØRNSTAD Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse er gjennomført med utgangspunkt i veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen utgitt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sept Den er delt på to farekategorier, naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Tabellen under viser en sjekklistemessig gjennomgang av aktuelle mulige farer og hendelser som kan oppstå, relevansen av de aktuelle forhold og hendelser og vurdering av konsekvenser og tiltak dersom de uønskede hendelser inntreffer. Tabell 5.1 ROS-analyse Uønskede forhold/ hendelser Aktuelt Vurdering av mulige konsekvenser og tiltak. Naturgitt forhold Snø- eller steinskred Nei Utglidning. Er området geoteknisk stabilt? Ja Området består av tykke havavsetninger. Grei fundamentering for gs-veg. Springflo/flom nei Flom i elv/bekk, herunder lukket nei bekk. Radon i grunnen Ikke relevant Menneske- og virksomhetsbaserte farer - Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (veg, bane luft, snø/vann), utgjøre en risiko for Ja Gang- og sykkelvegen går langs bilveg. Mulig at biler kan kjøre av vegen og skade folk på gs-veg. Tiltak: Avstand mellom gs-veg og kjøreveg større eller lik gjeldende normaler. området?: Vil drenering av området føre til Nei oversvømmelser i nedenforliggende områder? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? utslipp av giftige gasser Nei utslipp av eksplosjonsfarlige Nei /brennbare gasser Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: elektrisitet (kraftlinjer) Nei teletjenester Nei vannforsyning Nei renovasjon/spillvann Nei Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? Nei Er det spesiell klatrefare i Nei forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: til skole/barnehage Nei Dette blir ny og forbedret skolevei for mange Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

6 BIRGER BJØRNSTAD 6 Uønskede forhold/ hendelser Aktuelt Vurdering av mulige konsekvenser og tiltak. til nærmiljøanlegg (idrett Nei Som over etc.) til busstopp Nei Som over Brannberedskap: omfatter området spesielt Nei farlige anlegg? har området utilstrekkelig Nei brannvannforsyning? har området bare en mulig Nei atkomstrute for brannbil? Menneske- og virksomhetsbaserte farer - Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? gruver: åpne sjakter, nei steintipper etc militære anlegg: fjellanlegg, nei piggtrådsperringer etc industrivirksomhet, herunder nei avfallsdeponering Massetak Nei Bekk Nei Menneske- og virksomhetsbaserte farer - Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i Nei nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige Nei terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Annet? (angi) Nei Menneske- og virksomhetsbaserte farer - Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger: er tiltaket i seg selv et Nei sabotasje-/terrormål? finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Nei 5.4 Grunnforhold Området består av stabile tykke havavsetninger og egner seg til å bygge veg på. 5.5 Områder for allmennheten Tiltaket er et viktig bidrag for å utvide gs-vegnettet utover fra skolene i midtbygda. Det legges også inn to bussholdeplasser. 5.6 Trafikkforhold Hurumveien har i dag en trafikk på ÅDT = 2500 kjt/d telt og beregnet av Rambøl AS i Trafikken ventes å øke til ca kjt/d om 10 år. Spikkestadveien har omtrent tilsvarende trafikk eller helst litt mindre. Trafikken på Hurumveien er i stor grad gjennomgangstrafikk til/fra Åros, mens Spikkestadveien er adkomst til rådhuset og barne-, ungdoms- og videregående skoler i Midtbygda. Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

7 BIRGER BJØRNSTAD Trafikkplan/vegutforming Trafikkplanen består i å lede gang- og sykkeltrafikken trygt fra Kroken boligfelt til eksiterende gang- og sykkelvegnett i Midtbygda. Gs-vegen utformes i samsvar med kommunens vei og gatenorm. Asfaltert veibredde settes til 2,5 m i og med at dette blir en lite trafikkert gs-veg. Det settes av minimum 3 m til grøft/skråning mellom kjøreveg og gs-veg. Se standard tverrprofil figur 6.1. Under fylkesvei 165 må avstand mellom kjøreveg og gs-veg reduseres til et minimum av hensyn til eksisterende brukonstruksjon. Her forutsettes en strekning med fortausløsning. Om ønskelig et det mulig å sette et rekkverk mellom gs-veg og kjøreveg, men dette vil innsnevre gs-veg noe. Figur 6.1 Tverrprofil gang- og sykkelveg 5.8 Avkjørsler og kryss Planområdet starter ved avkjørsel fra Hurumveien til Kroken boligfelt. Reguleringsplan for Kroken viser kryssløsning med frisiktsoner. Frisiktsona og gs-vegen overlapper hverandre litt og for oversiktens skyld tar vi med frisiktsona også i denne nye planen. Ved profil 100 krysser vi eksisterende gårdsveg. Ved profil 590 går eksisterende Spikkestadvei under fv 165. Her er det bredde nok til at gs-vegen kan legges ved sida av kjørevegen, mellom kjøreveg og brupillarer. 5.9 Trafikksikkerhet Gang- og sykkelvegen vil utvilsomt bedre trafikksikkerheten for folk i området. Både ved at de kan gå og sykle trygt og ved at det etableres to skikkelig busslommer. Spesielt er det viktig for skolebarna som nå får mulighet til å gå og sykle til og fra skole og fritidsaktiviteter og oppleve trygt samvær med kamerater Universell utforming Lengdeprofilet på gs-vegen blir omtrent som på kjøreveien den går langs. Brattest er det mellom profil 35 og 60 med stigning varierende mellom 8 og 8,9 %. I Røyken kommune settes kravene til maks stigning på gang- og sykkelveier utenfor sentrum til 8 % (1:12,5). I unntakstilfeller kan 12,5 % (1:8) aksepteres over kortere strekninger. Bare to korte strekninger på 25 og 30 m er litt brattere enn 8 % Dermed må en anse normens krav som oppfylt. Vegen skal asfalteres. Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

8 BIRGER BJØRNSTAD Juridiske forhold Gang- og sykkelvegen skal være offentlig vei. I henhold til avtale mellom utbygger av Kroken og Røyken kommune skal av gs-vegen langs Hurumveiene bekostes av Kroken boligfelt og resten av Røyken kommune Behandling i forhold til naturmangfoldsloven Vurderinger etter natrumangfoldsloven kan kort gjøres slik: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldslovens 8 Under punkt 5.1 foran beskrives «naturmangfoldet» i et omfang som anses i rimelig i et rimelig forhold i forhold til sakens karakter og risiko for skade. Jfr. naturmangfoldslovens 8. Føre-var naturmangfoldslovens 9 Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Samlet belastning naturmangfoldslovens 10 Samlet belastning på økosystemet blir som i dag. Kostnader bæres av tiltakshaver Naturmangfoldloven 11 Ingen ekstraordinære kostnader i tilknytning til dette. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Naturmangfoldloven 12 Anlegg legges på områder som allerede er tatt i bruk til veiformålformål elelr dyrking. Det er således ikke nye naturområder som tas i bruk til byggeformål. 6. Innkomne merknader som følge av kunngjøring av planstart. Det er kommet inn 4 brev med merknader til planforslaget. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i tabellen under. Uttalelse fra Uttalelse innhold Forslagsstillers vurdering kommentarer 1. Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen Fylkeskommunen har ingen merknader men det må likevel framgå av kommunens vedtak at dersom det under arbeidet dukker opp automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks Her legges det inne en reguleringsbestemmelse som ivaretar dette. 2. Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken og Hurum Fylkesmannen i Buskerud Statens vegvesen stanses. GS-vegen bør følge Hurumveien fram til krysset med Spikkestadveien for å redusere avgang av dyrket mark. Fylkesmannen ser positivt på tiltaket. Gir et mer sammenhengende gs-vegnett, øker antall syklende og gående og tryggere trafikk for alle. I den grad det er relevant for tiltaket må det redegjøres for hvordan miljørettslige prisnsipper for beslutning i 8-12 i naturmangfoldloven følges opp. Vegvesenet er positive til tiltaket. Evt. Endringer riks- eller fylkesvegnettet må tas vare på i planarbeidet. Dette gjelder spesielt kryssingen under fv165. Dette er fulgt opp i planforslaget. Dette følges opp. Er fulgt opp med nærmere kontakt og avklaring med vegvesenets bru-miljø. Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

9 BIRGER BJØRNSTAD 9 7. Vedlegg Følgende materiale følger vedlagt: 1. Plankart i to eksemplar i farger, målestokk 1:1000, datert , revidert Forslag til planbestemmelser av Lengdeprofil av gs-veg 4. Tverrprofil av av gs-veg 5. Kopi av annonse for kunngjøring 6. Kopi av brev om kunngjøring 7. Kopi av adresseliste for kunngjøringen 8. Kopi av merknadsbrev. 9. E-postveksling med Statens vegvesen om brupassering Hurum den 14. juni 2012 Gjermund Stuvøy Konsulent Beskrivelse reguleringsplan gs-veg langs del av Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

10

11 Forslag til planbestemmelser. Detaljregulering for gang/-sykkelvei langs Hurumveien og Spikkestadveien, Røyken kommune. 1. Planområde Planområdet er vist med plangrense på plankartet datert med siste revisjon av Arealformål i planen (Pbl 12-5) Området reguleres til: 1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Annen veggrunn 3. Hensynssoner i planen (Pbl 11-8 og 12-6) Planen angir følgende soner med særlig angitte hensyn (hensynssoner): Sikringssoner - frisikt 4. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer. (Pbl ) a. Universell utforming. Veianlegg skal, skal så langt det er hensiktsmessig, utformes slik at det blir tatt hensyn til de spesielle behov som bevegelses-, syns- og hørselshemmede har når det gjelder framkommelighet, sikkerhet og orientering. 5. Trafikkregulerende tiltak og parkering (Pbl ) Gs-veg skal ha gatebelysning. Eksisterende belysning kan benyttes der den finnes, mens ny skal settes opp der det mangler 6. Fellesareal og areal til offentlig formål (Pbl ) Gang- og sykkelvegen er offentlig vei. Sætre 12. juni 2012 Siv.ing. Gjermund Stuvøy

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 SIVILINGENIØR GJERMUND STUVØY AS «Institusjon» «Eier_av_gnrbnr» «Eier_» «Postbgate» «Adresse» Dato 22. november 2011 Arkivreferanse: H:\Dokumenter\Oppdrag 11\11 17 Regulering gs-veg, Bjørnstad\11 17 brev 03Kunngj.docx Varsel om utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs del av Hurumveien og Spikkestadveien, Røyken kommune. I samsvar med plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for nevnte område i Røyken. Gang- og sykkelvegen er en følge av utbygging av nytt Kroken boligfelt og skal gå fra dette og ca 850 m nordover langs Hurumveien og Spikkestadveien til bussholdeplassen ved Bjørnstadsvingen. Slik vil det nye boligfeltet få god og trygg gang- og sykkelvegforbindelse til Midtbygda skole. Se kart på baksida. Virkningene av planen anses tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan og planforslaget antas ikke å få vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. Følgelig utarbeides det ikke planprogram, jfr. plan- og bygningslovens Reguleringsplanen forutsettes utarbeidet i samsvar kommuneplanens bestemmelser og de retningslinjer som gjelder for slike planer. Kommentarer/merknader kan rettes til Siv.ing. Gjermund Stuvøy, Åsv. 9, 3475 Sætre, telefon , eller e-post innen 13. januar Vennlig hilsen Gjermund Stuvøy Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Org.nr: Samsonbygget Telefon: Kontor: Privat: Fax: Åsveien 9, 3475 Sætre Mobiltelefon: E-post:

42 2 Kommuneplan Planområde Kart med planområde inntegna (Svart feit strek) Vedleggskart til varsel om utarbeidelse av forslag til 850 m gs-veg Hurumveien - Spikkestadveien Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Org.nr: Samsonbygget Telefon: Kontor: Privat: Fax: Åsveien 9, 3475 Sætre Mobiltelefon: E-post:

43

44

45 Institusjoner og personer som får kunngjøring om igangsetting av reguleringsplanarbeid for Bjørnstad, del av gnr 22 bnr 5 i Røyken. Institusjon Eier Eier av Postb/gate Adresse gnr/bnr Buskerud fylkeskommune Fylkeshuset 3020 Drammen Fylkesmannens Postboks Drammen Samordningsenhet Statens kartverk Oslo Postboks 8120 Dep 0032 Oslo NJFF Buskerud Fylkeslag Østre Strandvei tofte v/andersen Statens vegvesen Region sør Serviceboks Arendal Telenor, Servicesenter for Postboks Bergen nettutbygging NVE Region Sør Postboks Tønsberg Politiet v/lensmannen i Røyken Katrineåsv Røyken LOKALE ORGANISASJONER Energi 1 Follo/Røyken A/S Postboks Ski Røyken næringsråd v/hilde Rådhuset 3440 Røyken Thorud Røyken Bondelag v/ Martin Mølleveien Røyken Hildeskår KOMMUNALE ORGAN Røyken kommune, Eldrerådet Slemmestadv Slemmestad Røyken kommune, RØSK Ungdomsstyret i Røyken Kvernvn Bødalen Røyken kommune, Plan-, bygg- Røyken Rådhus 3440 Røyken og oppm.enheten Røyken kommune, Røyken Rådhus 3440 Røyken Kulturenheten Landbrukskontoret i Hurum, Røyken og Lier PB Lier Røyken kommune, Eiendom, jus Røyken Rådhus 3440 Røyken og forvaltning Røyken kommune, Brann- og Røyken Rådhus 3440 Røyken redningsenheten Røyken kommune, Røyken Rådhus 3440 Røyken Kommunalteknisk enhet Røyken kommune, SLTkoordinator Røyken Rådhus 3440 Røyken GRUNNEIERE MIA HØGELI, SJAFJELL og AGE SJAFJELL JON BAKLER og MARIANNE KATRIN CHRISTERTUNSET Merethe Duvholt Haug STATENS VEGVESEN,, 22/254 Eier av gnr/bnr HURUMVEIEN 3 B, 3440 RØYKEN 22/241 Eier av gnr/bnr HURUMVEIEN RØYKEN 3440 RØYKEN HURUMVEIEN 5 A 33 OSLO Postboks 8142 Dep 22/4 Eier av gnr/bnr 1165/1 Eier av gnr/bnr Siv.ing. Gjermund Stuvøy

46 Institusjoner og personer som får kunngjøring om igangsetting av reguleringsplanarbeid for Bjørnstad, del av gnr 22 bnr 5 i Røyken. Institusjon Eier Eier av Postb/gate Adresse gnr/bnr FOSS HANS PETTER HENRIKSEN EDNY ANITA HENRIKSEN AGE AX BERIT KATRINEÅSEN BORETISLAG LARS ERIK og OLE KNUT BJØRNSTAD ROMAR og SNEFRID BRYHN WENCHE og FRODE BOGEN SCHIE OVE, SCHIE STEINAR TREVIK UTVIKLING AS, ØLSTAD JAN MARTIN GRAFF THORBJØRN, GRAFF EVA, ØLSTAD LIV MARIT og PÅL RØDBY ERIKSEN KNUT RAGNVALD WANG PER, R0YKEN KOMMUNE Birger Bjørnstad 64/2 Eier av gnr/bnr HURUMVEIEN RØYKEN 22/268 Eier av gnr/bnr LERKESVINGEN RØYKEN 22/268 Eier av gnr/bnr HURUMVEIEN 1 C 3440 RØYKEN 22/1 Eier av gnr/bnr BAKKEKROKEN HYGGEN 22/27 Eier av gnr/bnr 22/12 Eier av gnr/bnr 21/5 Eier av gnr/bnr 3440 RØYKEN SLEMMESTADVEIEN 4, 3440 RØYKEN BJØRNSTADSVINGEN 3440 RØYKEN 16, 21/80 Eier av gnr/bnr SPIKKESTADVEIEN 9, 21/23 Eier av gnr/bnr SPIKKESTADVEIEN 7, 21/30 Eier av gnr/bnr SPIKKESTADVEIEN 5 21/40 Eier av 21/29 og84 21/28 Eier av gnr/bnr 21/88 Eier av gnr/bnr 21/21 Eier av gnr/bnr 21/87 Eier av gnr/bnr 12/89 Eier av gnr/bnr 3440 RØYKEN 3440 RØYKEN 3440 RØYKEN 3440 RØYKEN gnr/bnr SPIKKESTADVEIEN 3, Eier av BJØRNSTADSVINGEN 3440 RØYKEN gnr/bnr 2, BJØRNSTADSVINGEN 3440 RØYKEN 6, BJØRNSTADSVINGEN 3440 RØYKEN 8, BJ0RNSTADSVINGEN 3440 RØYKEN 10 BJ0RNSTADSVINGEN 3440 RØYKEN 12 SPIKKESTADVEIEN 3440 RØYKEN 11 21/90 Eier av gnr/bnr GLEINÅSVEIEN 1 B, 22/26 Eier av gnr/bnr 22/5 Eier av gnr/bnr RÅDHUSET Hurumveien 1A 3440 RØYKEN 3440 RØYKEN 3440 RØYKEN Siv.ing. Gjermund Stuvøy

47

48

49

50

51

52

53

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer