Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05"

Transkript

1 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato:

2 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: Lagringsnavn rapport Oppdrag: Reguleringsendring Hengsleveien Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Hengsleveien 6/Kampestadveien 27 Oppdragsleder: Åse Marit Rudlang Flesseberg Fag: Plan Tema Plan Leveranse: Reguleringsplan Skrevet av: Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg Vebjørn Ruud

3 Planbeskrivelse 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide reguleringsplan for Kampestadveien 27. Sissel Mjølsnes har deltatt i arbeidet som kvalitetssikrer. Åse Marit R. Flesseberg har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Kongsberg, Åse Marit R. Flesseberg Oppdragsleder Sissel Mjølsnes Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Formålet med planen Beliggenhet, størrelse og eierforhold Bakgrunn for planarbeidet Kommuneplan Reguleringsplaner Planforslaget Arealbruk Adkomst Byggehøyder Universell utforming Støy Trafikk Konsekvenser av planforslaget Kulturminner Forholdet til naturmangfoldloven Barn og unge og trafikksikkerhet Landskap Alternative oppvarmingsmåter Vann og avløp Planprosess Varsel om oppstart Oppsummering av innspill til planarbeidet Risiko og sårbarhet...12

5 Planbeskrivelse 4 1 INNLEDNING 1.1 Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med tomannsboliger. 1.2 Beliggenhet, størrelse og eierforhold Kampestadveien 27 ligger nord på Raumyr i Kongsberg. Eiendommen har i dag adkomst fra både Kampestadveien og Hengsleveien. Adressen er i dag Kampestadveien 27, men etter reguleringen vil adkomsten fra Kampestadveien stenges. Samtidig endres adressen til Hengsleveien 6. Reguleringen omfatter følgende eiendommer: 8229/7 Kampestadveien 27, eid av 8231/1 Den delen som i kommuneplan er satt av til friområde mellom Kampestadveien 27 og Hengsleveien 8, eid av Kongsberg Tomteselskap. Planen består hovedsakelig av Kampestadveien 27, en større boligeiendom i bebygget område. På eiendommen står det i dag en enebolig med garasje og hage. Eiendommen heller mot øst og ligger noe lavere enn omkringliggende eiendommer.

6 Planbeskrivelse Bakgrunn for planarbeidet Grunneier ønsker å fradele en tomt fra eiendommen og oppføre en tomannsbolig nå. Saken har vært til vurdering hos plan- og byggesak i Kongsberg kommune, hvor det ble vurdert at det var behov for en omregulering. Fordi tomten må omreguleres tas det også med mulighet for en tomannsbolig på den delen av eiendommen der det står en enebolig i dag, da det på sikt vil være aktuelt å utvikle resten av eiendommen med en enebolig eller tomannsbolig. 1.4 Kommuneplan Eiendommene er i gjeldende kommuneplan avsatt til bolig og friområde. Planområdet ligger innenfor sirkelen.

7 Planbeskrivelse Reguleringsplaner Reguleringsplan Raumyr Nord er gjeldende plan i området. Eiendommen 8229/7 er regulert til bolig, og gnr/bnr 8231/1 er regulert til friområde. Dette friområdet forbinder Hengsleveien med Kampestadveien og de store sammenhengende grøntområdene utenfor, og er tenkt som et turdrag. Turdraget er ikke opparbeidet på noe vis, og brukes ikke, da det fremstår som en del av en privat hage. Isteden brukes adkomstvegen vest for eksisterende bolig, til sjenanse for beboere på begge sider av veisnutten. Kampestadveien er regulert til gang- og sykkelvei og det er derfor ikke aktuelt å gi tillatelse til avkjøring derfra. Hengsleveien Gnr/bnr 8229/7 Gnr/bnr 8231/1 Kampestadveien

8 Planbeskrivelse 7 2 PLANFORSLAGET 2.1 Arealbruk Planområdet er ca 2,5 mål stort og er satt av arealformålene: Frittliggende småhusbebyggelse (2,2 daa): Det tas høyde for bygging av to nye tomannsboliger (evt. to eneboliger) i planen (BF1og BF2). Terrenget faller østover, og ligger lavere enn alle eiendommene rundt. Gang- og sykkelvei (200 m2) med rett til å kjøre frem til eiendom 8229/7 og eiendom som fradeles 8229/ fra Hengsleveien. Annet vegareal (ca 100 m2). Eksisterende avkjørsel 2.2 Adkomst Eiendommen har i dag adkomst fra Kampestadveien og Hengsleveien. Denne er svært smal og ligger tett opp mot hekker i eiendomsgrenser, og det eksisterende bolighuset på eiendommen. Det er knyttet en heftelse til eiendommen som sier at det skal settes av to meter til felles adkomstveg, og tilsvarende heftelse skulle vært knyttet til gnr/bnr 8231/11 og 8231/12. Men denne heftelsen er slettet på 8231/11 og 8231/12, slik at det ikke er tilstrekkelig areal til å etablere en god adkomstvei vest for 8229/7.

9 Planbeskrivelse 8 I kommuneplan er Kampestadveien regulert til gang- og sykkelvei, og det er derfor ikke aktuelt å gi tillatelse til ny avkjørsel herfra. Boligene på eiendommen må derfor få adkomst fra Hengsleveien. Den eksisterende adkomstveien brukes i dag som gangsmett av beboere i området. Disse går gjennom eiendommen i god tro, og oppfatter denne som et offentlig tilgjengelig areal, til sjenanse for beboerne. Det er ønske om at man med denne planen får ryddet opp, slik at dette ikke blir et problem videre. Friområdet som ligger inne i eksisterende plan, er ikke opparbeidet på noen måte og blir derfor ikke brukt. Dersom man legger en gang- og sykelvei på arealet regulert til friområde i gjeldende plan, og gir tillatelse til å kjøre frem til gnr/bnr 8229/7 vil man sikre et offentlig gangforbindelse som brøytes og holdes åpen hele året. er villig til å bekoste opparbeidelsen av gang- og sykkelveien. Arealbruken er også avklart med grunneier; Kongsberg Tomteselskap. Hengsleveien velforening hadde byggesaken og forslag om adkomst oppe som sak på årsmøtet, og det kom ingen innsigelser på dette. 2.3 Byggehøyder I bestemmelsene er det foreslått gesimshøyde inntil 6,5 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og mønehøyde 9 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Dette er tilpasset høyder på nabobygg. Tidligere omsøkt bebyggelse er noe lavere, med mønehøyde på 8,5 meter. 8,5 meter Kampestadveien 23 Nybygg tegnet av Marit Fåsetbru Hengsleveien 8 De to strekene over taket illustrerer gesims- og mønehøyde på eksisterende bygg på eiendommen. Mønet (øvre gesims) på nybygget ligger på 8,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Kommunen var også interessert i å se byggets høyde i forhold til Hengsleveien 4. Disse to byggene ligger langt fra hverandre. Snittet er tatt på tvers av Hengsleveien 6, slik at det går på skrå gjennom boligen på Hengsleveien 4. Da får vi med mønehøyden på huset. Så er Nybygget som prosjektert nybygg stiplet inn med riktig høyde i snittet:

10 Planbeskrivelse 9 Snittet viser at bygget er godt tilpasset eksisterende bebyggelse når det gjelder høyde. 2.4 Universell utforming Terrenget i området heller slakt mot øst. Tomannsboligen som er tegnet til den søndre delen av eiendommen har halvplan innvendig og har derfor ikke universell utforming. Utbyggingsvolumet i planen er også så lite at det ikke gir stort utslag om universell utforming utelates. 2.5 Støy Eiendommen ligger mer enn 100 meter fra Bevergrendveien, og 18 meter høyere. For øvrig er det kun trafikk fra i boliggaten. Det er ikke utredet støy i prosjektet da området ikke har støykilder i nærheten. 2.6 Trafikk Reguleringsplanen legger opp til fire nye boliger. Trafikkøkningen dette medfører er ubetydelig, og vegnettet er dimensjonert for å takle dette.

11 Planbeskrivelse 10 3 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 3.1 Kulturminner Buskerud Fylkeskommune har ikke uttalt seg til varsel. Området antas å være undersøkt i forbindelse med forrige reguleringsplan. Planen kommer ikke i berøring med kjente kulturminner. 3.2 Forholdet til naturmangfoldloven 8. (kunnskapsgrunnlaget) Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Planområdet er på om lag 2,5 daa. Eiendommen består av bolighus med opparbeidet gressplen. Det er gjort en utsjekk i naturbase.no, og det er ikke registrert naturverdier på eiendommen. Utredinger utover dette synes ikke nødvendig. Planområdet sett fra nord. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,

12 Planbeskrivelse 11 skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Det er ingen ting som tyder på at tiltaket vil forårsake en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde skade på naturmangfoldet, ei heller påvirke et økosystem vesentlig negativt. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde skade på naturmangfoldet. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde skade på naturmangfoldet. 3.3 Barn og unge og trafikksikkerhet Trafikksikker adkomst: gang- og sykkelvei i planen som sikrer adkomst til lekearealer og grøntdrag for barn og voksne. Fra Frogsvei er det gang- og sykkelvei mot sentrum og barneskole. Det ligger lekeplasser i Hengsleveien, 20 meter unna og 170 meter unna, i tillegg ligger Raumyr barnehage ca. 10 meter unna og Raumyr skole med fotballbaner 1 km unna. Når det gjelder kjøring frem til boliger over ny gang- og sykkelvei, er det snakk om lave hastigheter, over kort strekning, med god sikt og få biler. 3.4 Landskap Arealet er en hage i et bebygget område. Utbyggingen er ikke synlig på avstand og har ingen fjernvirkning. Området er ikke et landskap av vesentlig regionalt eller nasjonal verdi og hensyn til Landskapsvernkonvensjonen er dermed ivaretatt. Adkomst til grønne områder er sikret med gang- og sykkelvei i denne reguleringsplan. 3.5 Alternative oppvarmingsmåter Alternative oppvarmingsmåter er mulig å løse internt i byggesaken, men utbyggingsvolumet er så lite at større tiltak ikke vil la seg gjøre. 3.6 Vann og avløp Det må legges nye vann og avløpsledninger fra Hengsleveien og frem til nybygg. Disse legges i gang- og sykkelveien.

13 Planbeskrivelse 12 4 PLANPROSESS 4.1 Varsel om oppstart Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram ble kunngjort i Laagendalsposten 15. november 2012 og i brev til naboer, berørte grunneiere og offentlige myndigheter. 4.2 Oppsummering av innspill til planarbeidet Det kom ingen utalelser til varsel om oppstart av planarbeid. Etter varsel har vi hatt dialog med Kongsberg Tomteselskap, som er grunneier for del av det regulerte arealet. De skriver: «Kongsberg Tomteselskap har ingen innvendinger til foreslåtte tiltak, men forutsetter at veien blir regulert til offentlig vei.» De ønsker ikke å bli sittende med vedlikeholdsansvar for gang- og sykkelveien. 5 RISIKO OG SÅRBARHET JF. Plan- og bygningsloven 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging. Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veileder fra DSB 1. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 1. Farekategori Relevant Fare Vurdering av konsekvenser og tiltak Naturfarer 1. Snø eller steinskred 2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet 3. Flom i vann, elv/bekk 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, veileder 2008.

14 Planbeskrivelse 13 herunder lukket bekk. 4. Er området utsatt for springflo/havnivåstigning? 5. Er områdene spesielt vindutsatt? 6. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv) 7. Radon i grunnen Dette er i tillegg sikret gjennom TEK-10 Menneske- og virksomhetsbaserte farer Infrastruktur 8. Vil uttilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for området? 9. Vil uttilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for området? - Utslipp av giftige gasser/væsker - Utslipp eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker 10. Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - Elektrisitet - Teletjenester - Vannforsyning - Renovasjon/spillvann 11. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: - Fare for påvirkning av magnetiske felt. - Spesiell klatrefare i master 12. Spesielle farer med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?

15 Planbeskrivelse 14 - til skole/barnehage - til nærmiljøanalegg/ nærsenter - til forretning - til busstopp 13. Brannberedskap - Spesielt farlige anlegg i området - Utilstrekkelig brannvannforsyning - Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil. 14. Regulerte vannmagasin med usikker is i nærområdet? Tidligere bruk 15. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - Gruver, åpne sjakter, steintipper - Militære anlegg - Industrianlegg, - Avfallsdeponi - Annet 16. Sabotasje og terrorhandlinger - Er tiltaket sabotasje/terrormål? - Er det sabotasje/terrormål i nærheten? Tabell 2 Risiko og sårbarhetsanalyse samlet gjennomgang. Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i området viser at området har høy samfunnssikkerhet.

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer