Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting"

Transkript

1 Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel: Oppdragsnummer: Rapportdato: xx.xx.02 Versjonsnr.: Prosjektansvarlig hos o.giver: Prosjektansvarlig hos Interconsult: Saksbehandler hos Interconsult: Kontrollør hos Interconsult: Nøkkelord (søkeord): Steinar Nylænde Aquis, Hamar, ledningskapasitet, nettanalyse Signaturer: (Saksbehandler) (Utført kontroll) (Prosjektansvarlig Interconsult) 1

2 Analyse av kapasitet i vannledningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen Innhold Side VEDLEGG V7...1 SAMMENDRAG ORIENTERING DAGENS FORSYNINGSSITUASJON Tilknytning Vannforbruk Soneinndeling OMFANG AV ØKT TILKNYTNING Boligtilknytning Industri/service-virksomhet MODELLENS FORUTSETNINGER KONSEKVENSER AV ØKT BOLIGTILKNYTTNING Normal forbrukssituasjon Brannvannsituasjon ANBEFALTE TILTAK Ny trase Ny forbindelse til Torvet Trykksoner Solvang Ingeberg...10 Figurer Side Tabeller Side Sammendrag Hamar kommune gjennomfører en revidering av kommuneplanens arealdel, i henhold til fylkesplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT), basert på forventet utbygging til år Utbyggingen medfører økt belastning på eksisterende vannforsyningsanlegg. Interconsult er engasjert for å utarbeide nye saneringsplaner for vann og avløp. Diverse nettberegninger for å vurdere hva en økt tilknytning til distribusjonsnettet vil bety, er utført i simuleringsverktøyet Aquis. 2

3 Til sammen er det planlagt nye boligenheter. Nærmere personer vil bo i disse. I modellen er disse forbrukerne innlagt med et forbruk på 200 l/pd. I Fylkesdelplanen er det satt opp 15 stk. utbyggingsfelt som har fått angitt antallet av boligenheter, mens 2 utbyggingsområder mangler antallet av boligenheter (Hamar stadion og Trehørningen). Boligbyggingen vil generelt ikke føre til noe spesielt reduksjon av kapasiteten noen steder på ledningsnettet. Vedrørende ønsket om sikre/styrke forsyningsområdene Ingeberg og industriområdet Trehørningen, anbefales det å bygge ett nytt basseng med en større kapasitet på Vendkvern, enn å legge en ny trase mellom disse to forsyningsområdene. Brannvannsdekningen vil heller ikke bli redusert nevneverdig. For å forsterke vannledningsnettet foreslås det å legge en ny 315 PVC ledning mellom Nordkronen og Flakstad. Samtidig legges pumpestasjon Børstad ned og stenger av ventil i 315 PVC ledning utfra Børstad pumpestasjon. På denne nye ledningen må trykket reduseres inn mot Flakstad, hvor trykket reduseres til ca. 8 bar. Nettet forsterkes ytterligere med en ny forbindelse mellom den anbefalte nye trasen og Hamar flyplass og mot Solvang. På ledningen til Solvang må trykket reduseres fra ca. 6 til 3,5 bar. I tillegg foreslås det en ekstra forbindelse til Trehørningen via en ny 225 PVC ledning. Idet forsyningen til Torvet skjer via Hubred Opsahl Østås Torvet, foreslås det å sikre forsyningen via Vendkvern til Torvet. Vannet må løftes 220m, derfor bør det bygges 2 nye høydebasseng og 3 nye pumpestasjoner for å løfte vannet til Torvet høydebasseng. Bassengene har ett volum på 150m 3 og pumpene har en løftehøyde på ca. 70m og transporterer ca. 5 l/s til Torvet/Østås. Dagens forsyningssituasjon til Solvang gjør at det er veldig høyt trykk i de lavtliggende områder på Solvang, derfor foreslås det endring av trykksonene i området. Det foreslås å flytte sonegrensene på Solvang, men man opprettholder 2 trykksoner i området. Sonegrensen skiller seg ved Smedbakkvegen, smebyvegen, Strømsvegen/Lottevegen og Seljevegen. Samtidig må utgangstrykket fra pumpen ut fra Solvang høydebasseng senkes til ca. 3 bar. Soneventil i Vienvegen åpnes og det monteres en ny reduksjonsventil med ett utgangstrykk på ca. 7 bar inn i trykksonen, og en ny reduksjonsventil med ett utgangstrykk på ca. 4 bar inn i trykksonen fra Olav Trygvasons gate/stafsbergveien monteres. Ved å gjøre dette vil man både få redusert trykket i de lavtliggende områder og sikret forsyningen til Solvang. For å redusere det høye trykket på Ingeberg, foreslås det å etablere ett høydebasseng med ett volum på 150m 3 ved det høytliggende området i Hersetgutua. Samtidig pumpes vannet ut fra høydebassenget med ett utgangstrykk på ca. 4,5 bar. Trykket vil ligge på mellom 5 og 7,5 bar, bortsett fra det høytliggende området i Fasanvegen, hvor trykket vil være ca. 3 bar. 3

4 1 Orientering Hamar kommune gjennomfører en revidering av kommuneplanens arealdel, i henhold til fylkesplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT), basert på forventet utbygging til år Utbyggingen medfører økt belastning på eksisterende vannforsyningsanlegg. Interconsult er engasjert for å utarbeide nye saneringsplaner for vann og avløp. Diverse nettberegninger for å vurdere hva en økt tilknytning til forsyningsanlegget vil bety, er utført i simuleringsverktøyet Aquis. 2 Dagens forsyningssituasjon 2.1 Tilknytning Tilknytningen til nettet er pr på???? personekvivalenter. Herav er ca.????? bolig-pe. Resten utgjøres av industri-, service- og næringsvirksomhet. 2.2 Vannforbruk Vannforbruket på kommunalt nett var 3.5 mill. m 3 i Fra Hamar vannverk tilføres det ca. 450 m 3 /t. Til Furuberget høydebasseng tilføres ca. 150 m 3 /t, hvor ca. 30 m 3 /t transporteres til Ringsaker. Til Hamar by transporteres ca. 300 m 3 /t, hvor ca. 20 m 3 /t tilføres Løten. 2.3 Soneinndeling Ledningsnettet er delt inn i 14 vannmålersoner og 7 trykksoner. Hamar sentrum deles opp i en nedre og en øvre trykksone. Vannmålersone 4 og 5 er spesielt sårbare (øvre trykksone Hamar by), idet det kun er en ledning som forsyner hele øvre trykksone i Hamar by. Ut fra Solvang høydebasseng økes trykket litt mer slik at det er 2 trykksoner i dette forsyningsområde. 4

5 3 Omfang av økt tilknytning 3.1 Boligtilknytning Planlagt boligutbygging til 2030 fremgår av tabellen nedenfor. Til sammen er det planlagt boligenheter. Nærmere personer vil bo i disse. I modellen er disse forbrukerne innlagt med et forbruk på 200 l/pd. I Fylkesdelplanen er det satt opp 15 stk utbyggingsfelt som har fått angitt antallet av boligenheter, mens 2 utbyggingsområder mangler antallet av boligenheter (Hamar stadion og Trehørningen). Feltnr. Navn Kommunedel Antall Boliger Personekv. m 3 /d HA 001 Strandsonen (primært fra Hamar poltihuset v/tjuvholmen- Espern v/stangebrua) HA 002 Hamar stadion Hamar??? HA 004 Bryggeriet/Nestle/Vestre torg Hamar HA 007 og Martodden Hamar HA 008 HA 009 Maxi Hamar HA 102 Sørøstre bydeler Hamar HA 103 Hamar sentrum Hamar HA 104 Utstillingsplassen/del av Hamar HA 203 og HA 204 komm. plan sørøstre bydeler Klukhagan Hamar Eneboligområder/fortetting Hele kommunen FS 301C Lund søndre Hamar nord HA 305 Voll gård Hamar nord HA 310 Hamar flyplass Hamar nord HA 503 Trehørningen Trehørningen??? IN 301B og IN 302AB Ingeberg Ingeberg Sum Industri/service-virksomhet Kommuneplanen spesifiserer ikke framtidig nyetablering. Det antas at en del av de utbyggingsfeltene som oppgis i arealplanen ikke oppgir boligenheter for tiltenkte industri/service-virksomheter. 4 Modellens forutsetninger Gjennomsnittlig døgnforbruk fra data hentet fra kommunens driftssentral var på ca m 3 /d, hvor ca. 775 m 3 /d og 500 m 3 /d tilføres henholdsvis Ringsaker og Løten. Til kalibrering av modellen benyttes data fra kommunens overvåkningsanlegg, samt data mottatt fra HIAS. Disse data gjelder gjennomsnittlige døgnverdier for vannmålere, inn- og utganstrykk for reduksjonsventiler og vannpumper, samt data for både kommunale og interkomunale (HIAS) høydebasseng. 5

6 5 Konsekvenser av økt boligtilknyttning Det kommenteres effekten av boligutbyggingen. 5.1 Normal forbrukssituasjon Normal i denne forbindelse vil si at det ikke er brannvannsuttak eller andre store punktuttak. Det antas at trykkøkningsstasjonene har kapasitet til å klare det reduserte inngangstrykket som følger av økt boligtilknytning Hamar by I nedre trykksone vil trykket bli ca. 0.1 bar lavere som følge av tilknytningen. Trykksituasjonen er generelt så god at alle områder beholder tilfredsstillende trykk. I øvre trykksone vil trykket omtrent bli det samme. Trykksituasjonen er generelt så god at alle områder beholder tilfredsstillende trykk Ingeberg/Trehørningen Boligtilknytningen gir et trykkfall på mindre enn 0.05 bar. Trykksituasjonen er generelt så god at alle områder beholder tilfredsstillende trykk. 5.2 Brannvannsituasjon Det er ikke vurdert brannvannsituasjon innenfor soner med trykkøkning. I disse soner vil pumpestasjonens kapasitet være avgjørende Hamar by Forsyningsanleggene har gjennomgående kapasitet til å dekke opp for nødvendig brannvann. Uttakspotensialet er simulert i kritiske punkt i nettet, og angis i det følgende for eksisterende situasjon og situasjon etter økt boligtilknytning. Hamar katedralskole. Potensialet reduseres fra 18 til 17 l/s. Mælumsløkka. Potensialet reduseres fra 40 til 38 l/s. Generelt kan det sies at brannvannspotensialet reduseres med ca. 5% som følge av forventet boligtilknytning Ingeberg/Trehørningen Forsyningsanleggene har gjennomgående kapasitet til å dekke opp for nødvendig brannvann. Kapasitetsreduksjonen som følge av boligtilknytningen er av minimal betydning. 6

7 6 Anbefalte tiltak I dette avsnitt foreslås det tiltak for å forsterke ledningsnettet, samt tiltak for å redusere det høye trykket i det lavtliggende området på Solvang og Ingeberg. 6.1 Ny trase For å forsterke vannledningsnettet foreslås det å legge en ny 315 PVC ledning mellom Nordkronen og Flakstad. Samtidig legges pumpestasjon Børstad ned og stenger av ventil i 315 PVC ledning utfra Børstad pumpestasjon. På denne nye ledningen må trykket reduseres inn mot Flakstad, hvor trykket reduseres til ca. 8 bar. Nettet forsterkes ytterligere med en ny forbindelse mellom den anbefalte nye trasen og Hamar flyplass og mot Solvang. På ledningen til Solvang må trykket reduseres fra ca. 6 til 3,5 bar. I tillegg foreslås det en ekstra forbindelse til Trehørningen via en ny 225 PVC ledning. Pumpestasjonen ut fra Furuberget må oppgraderes og levere enn vannmengde på ca. 70 l/s og ha en løftehøyde på ca. 80m. Ny trase Hedmarktoppen Trykkreduksjon Ny trase Trykkreduksjon Furuberget Ny trase Alternativ trase Soneventil Furuberget Ny trase Soneventil Trykkreduksjon 7

8 6.2 Ny forbindelse til Torvet Idet forsyningen til Torvet skjer via Hubred Opsahl Østås Torvet, foreslås det å sikre forsyningen via Vendkvern til Torvet. Vannet må løftes 220m, derfor bør det bygges 2 nye høydebasseng og 3 nye pumpestasjoner for å løfte vannet til Torvet høydebasseng. Bassengene har ett volum på 150m 3 og pumpene har en løftehøyde på ca. 70m og transporterer ca. 5 l/s til Torvet/Østås. Man kan da legge ned pumpestasjon mot trykksone 13B. Pumpestasjonen på Østås, pumper mot det høytliggende området nord for Østås. I tillegg må det plasseres en reduksjonsventil på ledningen mot Østås, med ett utgangstrykk på 5 bar. 8

9 6.3 Trykksoner Solvang Dagens forsyningssituasjon til Solvang gjør at det er veldig høyt trykk i de lavtliggende områder på Solvang, derfor foreslås det endring av trykksonene i området. Det foreslås at soneventilene i Stafsbergveien, Lottenveien og Øverlandveien åpnes og det stenges av for ny trykksone i Øverlivegen, Smedbakkvegen, Smebyvegen, Strømsvegen/Lottenvegen og Seljevegen. Samtidig må utgangstrykket fra pumpen ut fra Solvang høydebasseng senkes til ca. 3 bar. Soneventil i Vienvegen åpnes og det monteres en ny reduksjonsventil med ett utgangstrykk på ca. 7 bar inn i trykksonen, og en ny reduksjonsventil med ett utgangstrykk på ca. 4 bar inn i trykksonen fra Olav Trygvasons gate/stafsbergveien. Ved å gjøre dette vil man både få redusert trykket i de lavtliggende områder og sikret forsyningen til Solvang. 3,3 bar 7 bar 4 bar 9 4 bar

10 6.4 Ingeberg Pumpestasjon Ingeberg benyttes som en sikkerhet hvis Hubred pumpestasjon står og styres av nivået i Opsahl høydebasseng. Normalt forsynes Ingeberg via Hubred høydebasseng. Dette gjør at trykket noen steder på Ingeberg, er ganske høyt. For å redusere trykket noe i området vil det her bli foreslått tiltak for å redusere trykket i området Nytt høydebasseng på Ingeberg For å senke trykket i området foreslås det at det etableres ett høydebasseng med ett volum på 150m3 ved det høytliggende området i Hersetgutua. Samtidig pumpes vannet ut fra høydebassenget med ett utgangstrykk på ca. 4,5 bar. Ventil sydover i krysset Gåsbyvegen og Marka stenges av. Trykket vil ligge på mellom 5 og 7,5 bar, bortsett fra det høytliggende området i Fasanvegen, hvor trykket vil være ca. 3 bar. 3 bar 10

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 11 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Gebyrberegning Dato: 2010-05-05 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer