INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER."

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Rådmannen bes arbeide videre i forhold til å etablere vann og avløp over Svea til Grua i forbindelse med etablering av hotell på Bislingen. Dette bør gjøres slik at det sikres stor grad av påkobling av eksisterende hytter/boliger. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksutredning: FAKTA: Bislingen Eiendom AS ønsker å bygge hotell på Bislingen i Lunner kommune. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 16. juni 2011 og det arbeides nå med reguleringsplan for tiltaket, jfr. sak til formannskap og kommunestyre nå i juni. Parallelt med dette arbeidet har det vært møter mellom Lunner kommune og utbygger vedr. utbyggingsavtale knyttet til utbygging av hotell på Bislingen. Sentralt i disse forhandlingene er hvordan en skal løse vann- og avløp for denne etableringen. I tillegg er tilstrekkelig beredskap i forhold til brann et tema. Det vises til Plan- og bygningsloven kap. 17 som inneholder bestemmelser om utbyggingsavtaler. Det er i dag ingen kommunal infrastruktur som vann og avløp i det aktuelle området. I drøftinger med utbygger er det skissert at dette kan løses på en av de tre følgende måtene: - Bislingen Eiendom etablerer eget renseanlegg og borer selv etter vann - Bislingen Eiendom etablerer selv ledning for vann og avløp fram til nærmeste påkobling (Vestbygda) - Lunner kommune etablerer vann og avløp til Bislingen. Dette innebærer at ledningene bør legges slik at en oppnår stor grad av påkobling av hytter og boliger i området, samt at Bislingen Eiendom går inn med økonomisk bidrag for gjennomføring av denne investeringen. I henhold til plan- og bygningsloven skal kostnadene som belastes utbygger stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av planen og forpliktelser etter avtalen. Det har vært enighet mellom kommunen og utbygger at en skal se nærmere på alternativet hvor Lunner kommune etablerer vann og avløp (siste strekpunkt over). Leder for Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole, har utarbeidet følgende notat i denne sammenheng: Sak: Bislingen Hotell og VA Dato: Generelt: Det er gjort en vurdering av løsninger for framføring av VA til Bislingen på bakgrunn foreliggende planer for utbygging av hotell ved Bislingen. Fremføringen er også vurdert opp mot eksisterende og fremtidige boliger og hytter i området. Befaringer og detaljprosjekteringer er ikke gjennomført samt heller ikke analyser knyttet mot eventuelle grunnerverv som VA traseer går gjennom. Det er sagt lite om brannvann i ros analysen, men kun at det er tenkt sprinkleranlegg på hotellet. Brannvann må løses av utbygger av hotellet i form av basseng for både drikkevann og brannvann.

3 Belastningsgrunnlag: Tabell 1 gir oversikt over eksisterende og planlagt bebyggelse for 2 alternativer, se kartutsnitt for angir de 2 områdene(lite og stort). Generell teknisk beskrivelse: Det etableres et høydebasseng i Myllslia etter vegen opp til Bislingen på nivå tilpasset forsyning av eksisterende og planlagt framtidig bebyggelse ved Mylla og Svea. Det er lagt til grunn at bassenget bygges med volum 250 m3. Fra basseng Myllslia pumpes vannet videre opp til et eget privat basseng ved det planlagte hotellet (ca. kote 690). Vannforsyning til hotellet forutsettes fra dette bassenget med trykkøker ved bassenget for normal forsyning og brannvannforsyning inkl. forsyning til evt. sprinkleranlegg. Bassenget og pumpeanlegget ved hotellet er ikke tatt med i kostnadsoverslaget. Pre akseptert vannmengde for brannvann til hotellet er i utgangspunktet 50 l/s og krav tiltapping er min. 1 time, kfr. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven. Dette tilsvarer brannvolum 180 m3. Det er skissert 3 alternative løsninger for etablering av VA-anlegg til Bislingen, kfr. vedlagte oversiktsplan, Alle traseer omfatter nødvendige trykkøkning/trykksenknings bassenger og byggnigs anlegg.

4 1. Overføring til Grua via Svea Samlet traselengde er ca. 7,0 km hvorav ca. 1,2 km legges som sjøledning gjennom Sveavannet. Trase omfatter både vann og spillvann(avløp). Fordeler: trase føres via Mylla/Beltern og Svea som legger til rette for eksisterende bebyggelse og planlagte nye områder. Vannledningene vil ikke ha høyere trykk enn bar så stikkledninger kan gå rett av hovedledning. Ulemper: spillvannet føres til Harestua RA via overføringsledning Grua til Harestua. Legger beslag på denne på ca. 30 % ved full utbygging. 2. Overføring til Grua, trase langs fylkesveg 12 Samlet traselengde for ledningsanlegg er ca. 4,7km. Trase omfatter både vann og spillvann(avløp) Fordeler: korteste trase Ulemper: trase legger i liten grad til rette for tilknytning av eksiterende bebyggelse og planlagte områder. spillvannet føres til Harestua RA via overføringsledning Grua til Harestua. Legger beslag på denne på ca. 30 % ved full utbygging. Trykket på vann må bygges for 25 bar som omfatter egen vannledning ved siden av hovedledning til eksisterende bebyggelse for påkobling 3. Overføring til Vestbygda Harestua Samlet traselengde for ledninger ca. 6,3 km. Trase omfatter både vann og spillvann(avløp) Fordeler: unngår å belaste overføringsledningen fra grua til Harestua. Ulemper: trase legger i liten grad til rette for tilknytning av eksisterende bebyggelse og planlagte områder. Trase må for stor del etableres innenfor markagrensa. Kapasitet for ledningsnettet i Vestbygda er begrenset. Kan bli en problemstilling på sikt. Trykket på vann må bygges for 25 bar som omfatter egen vannledning ved siden av hovedledning til eksisterende bebyggelse for påkobling.

5 Økonomi/estimater: Overføring til Grua via Svea Anleggskostnad: kr ,- Generelle kostnader kr: ,- Sum(eks mva) kr ,- Overføring til Grua, trase langs fylkesveg 12 Anleggskostnad: kr ,- Generelle kostnader kr: ,- Sum(eks mva) kr ,- Overføring til Vestbygda Harestua Anleggskostnad: kr ,- Generelle kostnader kr: ,- Sum(eks mva) kr ,- Eksempel påkobling vann og avløp: På bakgrunn av dagens satset iht påkoblingsavgift for både vann og avløp så må det til eksempel påkobles 312 hytter/boliger for å få en inntekt på ,-. Det er også mange hytter i dette området som i dag har egne brønner for vann så muligheten for tilkobling av kun spillvann(avløp) er stor. Kun tilkobling av avløp vil medføre en økning på ca. 50 % iht. antall enheter hvis ikke påkoblingsgebyrene endres i dette området.

6 Oppsummering: Trase 1 til Grua via Svea er ikke det rimeligste alternativet, men har en klar fordel ved at traseen i større grad legger til rette for tilknytning av eksisterende bebyggelse og planlagte hytteområder på Svea og Mylla. Her har man også i fremtiden større mulighet for å utvide sitt forsyningsområde ved at traseen ligger slik til. Også muligheter for å gå i dialog med lokale utbyggere/grunneiere iht. fremføring Kartutsnitt områder(lite og stort iht.belastningsgrunnlag og muligheter)

7

8 Oversiktskart over ledningstraseer kan vises i møtet.

9 I tillegg til løsninger for vann og avløp, vil et hotell som planlegges slik som her ha konsekvenser for brann- og redningstjenesten. Brannsjefen for Lunner og Gran har pekt på følgende forhold: Høydeberedskap/snorkel med min. høyde 33m Tilstrekkelig slokkevann for brannvesen og som vanntilførsel for sprinkleranlegg Tilgjengelighet/adkomstveg for tyngre kjøretøy Det som er aktuelt å følge opp i tilknytning utbyggingsavtalen er høydeberedskapen/snorkel. Dette kan det være mulig å anskaffe brukt til en pris anslagsvis 1,5 mill. kroner. VURDERING/DRØFTING: Kommunestyret vedtok i sitt møte sak 36/11 retningslinjer for utbyggingsavtale Bislingen Naturhotell. Både vann, avløp og brannberedskap ligger innenfor det som retningslinjene angir at utbyggingsavtalen kan omfatte. Som ovenstående beskrivelser viser handler dette om betydelige kostnader. Utbygger kan ikke belastes for mer enn det som står i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av planen og forpliktelser etter avtalen. Dersom Lunner kommune skal bekoste vann og avløp som skissert som den prefererte løsningen, overføring til Grua via Svea, hadde dette en anslått kostnad på kr ,- eksl. mva. I dette lå det ikke kostnader til grunnerverv. Det er anslått at 312 hytter/boliger må tilkobles anlegget for å finansiere 10 mill. kroner ved tilkobling. Det administrative arbeidet med dette vil trolig være et eget prosjekt. Dersom kommunen ønsker å etablere vann og avløp i dette området, kan en lett tenke seg at anledningen er nå. Dersom vann og avløp ikke etableres i tilknytning til etablering av hotell på Bislingen, kan en vanskelig se at det vil skje i overskuelig framtid. Kommunestyret har i Komunedelplan Teknisk vedtatt følgende: De kommunale avgiftene skal ikke økes for å finansiere infrastruktur i tilknytning til hytteområder. Gebyrnivået er slik at det ikke er ønskelig med økning knyttet til slike prosjekter. Slike prosjekter må være selvfinansierende. Dette kan innebære at det bør utarbeides et eget gebyrregulativ for dette prosjektet. Hvilken mottakelse dette får hos hytteeiere i området antas å kunne være varierende. Det anses imidlertid at etablering av vann og avløp vil gjøre området enda mer attraktivt som framtidig hytteområde dersom dette er politisk ønskelig. Prosjektet vil i representere en kostnad for kommunen på både kort og mellomlang sikt i en betydelig størrelsesorden.

10 Alternative løsningsforslag. Denne saken legges fram for politisk nivå, slik at dette kan gi signaler til rådmannen i forhold til det videre arbeidet. Dette kan skje på for eksempel ett av følgende måter: Alternativ 1: Rådmannen bes arbeide videre i forhold til å etablere vann og avløp over Svea til Grua i forbindelse med etablering av hotell på Bislingen. Dette bør gjøres slik at det sikres stor grad av påkobling av eksisterende hytter/boliger. Alternativ 2: Rådmannen arbeider ikke videre med etablering av vann og avløp knyttet til etablering av hotell på bislingen. Konklusjon Rådmannen vurderer det som ønskelig at etableringen av hotell på Bislingen lykkes. Kommunen kan understøtte dette ved etablering av vann og avløp. Dette gir også muligheter for påkobling av hytter/boliger i området og vil gjøre området ytterligere attraktivt i forbindelse med hytteutbygging. På denne bakgrunn innstiller rådmannen på følgende: Rådmannen bes arbeide videre i forhold til å etablere vann og avløp over Svea til Grua i forbindelse med etablering av hotell på Bislingen. Dette bør gjøres slik at det sikres stor grad av påkobling av eksisterende hytter/boliger. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Retningslinjer for utbyggingsavtale Bislingen Naturhotell Brev fra brannsjefen i Lunner og Gran Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Utbyggingspakke Jæren. Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken. Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015

Utbyggingspakke Jæren. Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken. Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015 Utbyggingspakke Jæren Prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Administrativ prosjektgruppe, møte 4.3.2015 Utbyggingspakke Jæren - prosjekter som bør være del av utbyggingspakken Forutsetninger:

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer