Meråker Kommune FORPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meråker Kommune FORPROSJEKT"

Transkript

1 Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN

2 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG EKSISTERENDE VANNFORSYNINGSANLEGG BEREGNING AV VANNFORBRUK GRUNNVANNSBRØNN VANNRENSING NYTT HØYDEBASSENG UTBYGGING AV NYE VANNLEDNINGER TRYKKSONER OG NYE TRYKKØKNINGSSTASJONER UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG EKSISTERENDE AVLØPSANLEGG UTBYGGING AV NYE AVLØPSLEDNINGER NYE AVLØPSPUMPESTASJONER NY SLAMAVSKILLER REHABILITERING AV INFILTRASJONSANLEGG DRIFTSKONTROLLANLEGG KOSTNADER KOSTNADER STEINFJELLGRENDA KOSTNADER TEVELDALSFLATA KOSTNADER TEVELLIA SØR KOSTNADER TEVELLIA MIDT KOSTNADER TEVELLIA NORD KOSTNADER DIVERSE KOMMUNALE FELLESANLEGG TOTALE KOSTNADER TOTALE KOSTNADER FORDELT MELLOM KOMMUNAL OG PRIVATE ANLEGG Vedlegg: - 01 Oversiktsplan vann og avløp datert Oversiktsplan trykksoner vann datert

3 3 1. SAMMENDRAG Forprosjektet omfatter en oppgradering av VA-anlegget for området Tevellia, Teveldalsflata og Steinfjellgrenda i Teveldalen. Teveldalen ligger i Meråker Kommune, nær svenskegrensa. Vann fra eksisterende vannkilde er av dårlig kvalitet. Det er problemer med eksisterende avløpsrenseanlegg. Mange hytter i området er i dag ikke knyttet til felles anlegg. For vannforsyninga i området omfatter forprosjektet oppgradering av eksisterende grunnvannsbrønn som skal dekke vannforsyninga til hele området, nytt høydebasseng, ny overføringsledning fra vannkilden fram til Steinfjellgrenda, ny forsyningsledning fram til hytter i området utenfor eksisterende vasslag og fire nye trykkøkningsstasjoner. Avløpsanlegget i forprosjektet omfatter ny felles slamavskiller for hele området, rehabilitering av eksisterende infiltrasjonsanlegg, utvidelse av område tilkoblet felles avløpsanlegg og sju nye avløpspumpestasjoner. Totalt omfatter anlegget ca. 6 km VA-grøft. Anlegget kobles opp mot kommunens driftskontrollanlegg. Forprosjektet skal benyttes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon for å avklare omfang av detaljprosjekteringen. Kostnadene er fordelt mellom kommunalt anlegg og private anlegg i hver av de interne områdene Steinfjellgrenda, Teveldalsflata, Tevellia sør, Tevellia midt og Tevellia nord. Entreprenørkostnader er beregnet til en total sum på ca. kr 15,8 mill. Av dette utgjør kommunalt anlegg ca. kr 10.2 mill. og private anlegg ca. kr 5,6 mill. Alle kostnader er eks. mva. Forprosjektet er utarbeidet av Trønder-plan as ved Erlend Gystad og Jan Ola Ertsås i samarbeid med Meråker kommune ved Oddbjørn Kaasa. Steinkjer Siv.ing. Erlend Gystad

4 4 2. BAKGRUNN Forprosjektet omfatter en oppgradering av VA-anlegget for området Tevellia, Teveldalsflata og Steinfjellgrenda i Teveldalen. Teveldalen ligger i Meråker Kommune, nær svenskegrensa. For hyttefeltet Teveldalsflata er det i dag ingen felles løsning for vann og avløp. Dette er også situasjonen for mange av hyttene i Tevellia. Eksisterende vannforsyningsanlegg i Steinfjellgrenda leverer vann av dårlig kvalitet. Teveltunet har i perioder fått påbud om å koke vannet for å ta hånd om bakteriene i vannet. Eksisterende slamavskiller ved Teveltunet i Steinfjellgrenda er oppgitt til å ha for liten kapasitet i forhold til antall abonnenter. Det samme gjelder også eksisterende slamavskiller for hytter i Tevellia. Det er også grunn til å tro at en del av kloakken pumpes urenset til kommunens infiltrasjonsanlegg. For å sikre god drift ved kommunens infiltrasjonsanlegg er en avhengig av at alt avløpsvann som pumpes inn er grovrenset i en slamavskiller. Uten dette vil det naturlige filteret i infiltrasjonsanlegget etter hvert gå tett. Det er grunn til å tro at mye av kloakken går urenset til elva Tevla og til de andre lokale resipientene. For vannforsyninga i området omfatter forprosjektet oppgradering av eksisterende grunnvannsbrønn som skal dekke vannforsyninga til hele området, nytt høydebasseng, ny overføringsledning fra vannkilden fram til Steinfjellgrenda, ny forsyningsledning fram til hytter i området utenfor eksisterende vasslag og fire nye trykkøkningsstasjoner. Avløpsanlegget i forprosjektet omfatter ny felles slamavskiller for hele området, rehabilitering av eksisterende infiltrasjonsanlegg, utvidelse av område tilkoblet felles avløpsanlegg og sju nye avløpspumpestasjoner. Forprosjektet skal brukes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon for å avklare omfang av detaljprosjekteringen. 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD Teveldalsflata, Steinfjellgrenda og Tevellia i Teveldalen har beliggenhet ved elva Tevla i Meråker kommune. Når det gjelder grunnforholdene for VA-grøft er det antatt følgende: - For Teveldalsflata: 25 % fjell og 75 % jord - For Tevellia: 90 % fjell og 10 % jord. 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER For området Teveldalsflata er det antatt 50 hyttetomter. Dette er antatt 40 eksisterende hytter, og 10 ubebygde hyttetomter.

5 5 For området Steinfjellgrenda inklusive Teveltunet er det antatt 121 bebygde hytter og ubebygde hyttetomter og 15 hytter/rom. For området Tevellia er det antatt 76 bebygde hytter og 39 ubebygde hyttetomter. Område Enheter Teveldalsflata 50 Steinfjellgrenda 136 Tevellia 115 Antall UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG 5.1 Eksisterende vannforsyningsanlegg Området forsynes med vann fra Rundtjønna og fra grunnvannsbrønn ved jernbanestasjon (i området ved planlagt høydebasseng). Det er utbygd vannledningsnett fra vannkilde og fram til Steinfjellgrenda og Tevellia. I Tevellia har mange av hyttene innlagt sommervann. Dette ledningsnettet er preget av mange lekkasjer og blir utkoblet ved framføring av nye VA-ledningsnett. Sommervannledninger er ikke vist på vedlagt kart. Vann fra Rundtjønna er overflatevann av dårlig kvalitet. Brukere i Steinfjellgrenda er i lengre perioder pålagt koking av vannet dersom dette skal benyttes som drikkevann. Vann fra grunnvannsbrønn er oppgitt til å ha god kvalitet og kapasitet. 5.2 Beregning av vannforbruk Det er for hele området antatt 301 bebygde hytter/rom og ubebygde hyttetomter. Forutsetninger for beregning av vannforbruk: - 4,0 pe pr hytte/hyttetomter/rom - Døgnforbruk: 150 l/pe døgn - f maks (maksimal døgnfaktor): 2 - k maks (maksimal timefaktor): 2 Beregning av vannforbruk: - Q middel (gjennomsnittlig døgnforbruk) = pe x døgnforbruk = 1,9 m3/t = 45,2 m3/døgn - Q maks døgn (maksimalt døgnforbruk) = Q middel x f maks = 4,2 /s = 15,1 m3/t = 361,2 m3/døgn - Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 8,4 l/s = 30,1 m3/t Fordelt på de ulike områdene er følgende vannforbruk beregnet: - Steinfjellgrenda: Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 3,78 l/s - Teveldalsflata: Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 1,39 l/s - Tevellia: Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 3,19 l/s

6 6 5.3 Grunnvannsbrønn Det er i forprosjektet forutsatt at eksisterende grunnvannsbrønn kan benyttes som kilde for hele området Steinfjellgrenda, Teveldalsflata og Tevellia. Brønn bør minimum ha kapasitet til å dekke maksimalt døgnforbruk (Q maks døgn ), som er beregnet til 15,1 m3/t. Ved en kapasitet på grunnvannsbrønn tilsvarende Q maks døgn vil det ved kortere perioder med maksimalt timeforbruk (Q maks time ) tappes fra høydebasseng. Kapasiteten på eksisterende grunnvannsbrønn er planlagt testet i nærmeste framtid. Det er grunn til å tro at eksisterende grunnvannsbrønn vil ha tilstrekkelig kapasitet. Ved evt. for lav kapasitet kan en vurdere om det er mulig å øke kapasiteten på eksisterende brønn ved hydraulisk trykking. Dette kan utføres ved å presse vann ned i borehullet under høyt trykk. Vanntrykket kan utvide eksisterende sprekker eller åpne nye. Sannsynligheten for å oppnå god effekt av trykking er størst i brønner som gir lite vann, dvs. brønner som gir under ca. 0,5 m3/t (ref. norsk brønndatabase). Det er også mulig at dette også ble utført ved etablering av borebrønn. En bør også vurdere om leveringssikkerheten er god nok. En bør minimum ha reservepumpe på lager ved f.eks. havari av grunnvannspumpe. En bør også vurdere om det er nødvendig med reservevannkilde, f.eks. overflatevann fra innsjø ved Teveltunet. Vannet må da pumpes urenset med riktig trykk inn på hovedledning. Det er da også nødvendig med trykkøkning ved eksisterende reduksjonsventil for å kunne pumpe vann opp til høydebasseng. 5.4 Vannrensing Alt vann fra borebrønn bør pumpes opp i basseng og ikke direkte ut på nettet, slik at en har kontroll med kvaliteten på vannet. Dersom det er nødvendig kan vannrenseanlegg monteres i forbindelse med høydebassenget før vannet sendes ut til abonnentene. Kvaliteten på vannet fra eksisterende grunnvannsbrønn blir kontrollert jevnlig. På bakgrunn av analyseresultatene er det trolig ikke behov for rensing. Likevel bør det vurderes å montere UV-filter som en ekstra sikkerhet. UV-filter vil fungere som desinfeksjon for å drepe bakterier, virus og øvrige uønskede mikroorganismer. UVfilteret bør monteres i overbygg sammen med ventilkammer på ledning ut fra høydebasseng. Kostnader for evt. UV-filter er ikke tatt med i kostnadsoverslaget. Et forholdsvis normalt problem med kvaliteten på grunnvann er innhold av radon, jern, mangan, lukt og smak. Lufting vil kunne redusere mengden av evt. radon, lukt og smak. Lufting kan enkelt sikres ved f.eks. å dusje vannet fra brønn og inn i høydebasseng. Ved evt. høyt innhold av jern og mangan vil lufting også kunne oksidere noe av dette. Det er da nødvendig å montere filter for å unngå problemer med utfellinger av jern og mangan i høydebasseng og rørledning.

7 7 5.5 Nytt høydebasseng Det er i forprosjektet tatt med kostnader for opparbeidelse av to stk. kammer på 75m3, dvs. total størrelse 150m3. Ved maksimalt døgnforbruk (Q maks døgn ) vil bassenget kunne levere vann i 10 timer uten tilføring fra grunnvannsbrønn. Det er også tatt med kostnader for eget ventilkammer med overbygg for styring av vann inn og ut fra høydebasseng. 5.6 Utbygging av nye vannledninger For beregning av dimensjon på vannledning er det beregnet trykktap ved maksimalt timeforbruk (Q maks time ). For ledning fra høydebasseng fram til Steinfjellgrenda er det behov for en dimensjon på 110mm. Det er utført beregninger ved bruk av ledning PVC 110mm SDR21. Samlet trykktap for strekningen er beregnet til 1,7 bar ved maksimalt timeforbruk for de ulike delstrekningene. Det er utført beregninger også for 63mm vannledning, men denne vil ha for høyt trykktap, selv for strekningen PS3 PS5. På strekning PS3 PS5 med Q maks time 3,78 l/s vil trykktapet ved bruk av 63mm være 4,1 bar, mens det ved bruk av 110mm vil være 0,15 bar. For de øvrige strekningene vil det være tilstrekkelig å benytte 63mm. Som et eksempel er det kjørt beregning på strekning PS6 TV3. Trykktapet her vil være 0,27 bar. Ut i fra resultatet fra trykktapsberegningene er det konkludert med at det er behov for ny overføringsledning fra høydebasseng fram til Steinfjellgrenda. Eksisterende 50mm PE-ledning over Teveldalsflata er for liten til å kunne benyttes. Det er i forprosjektet lagt inn 110mm vannledning fra høydebasseng og fram til Steinfjellgrenda. Som forsyningsledning fram til de ulike hytteområdene er det benyttet 63mm vannledning som legges sammen med spillvannsledning. For Steinfjellgrenda og deler av Tevellia er det antatt at eksisterende ledningsnett kan benyttes. Det er ikke tatt med kostnader for påkobling av stikkledninger, stoppkranstang og graving av stikkledninger fra hovedgrøft og fram til hver enkelt tomt. 5.7 Trykksoner og nye trykkøkningsstasjoner Det er utarbeidet oversiktskart som gir en oversikt over foreslåtte trykksoner (tegning 02). Hyttene i området ligger på høyde moh. Det er delt inn i trykksoner slik at hver sone skal forsyne de fleste med et statisk trykk i området ca. 3,0 6,0 bar. De hyttene dette gjelder er markert som punkt med blå farge. Med denne inndelingen vil en kunne akseptere noe trykktap på ledningen og likevel kunne levere over 2,0 bar vanntrykk til de fleste hyttene. Hytter som må montere egen reduksjonsventil eller må installere egen trykkøkning er markert som punkt med rød farge.

8 8 Det er også i trykksonekartet markert hytter innenfor hver sone med høyest og lavest statisk trykk. Høydebassenget er plassert på kote 520. Kun en liten sone vil bli forsynt med direkte bassengtrykk. Det er plassert en reduksjonsventil som reduserer trykket fra 520 til 500 moh. Denne sonen vil forsyne store deler av området. Tevellia, Teveldalsflata og Steinfjellgrenda. For Tevellia nord ved høydebasseng er det plassert egen trykkøkningsstasjon (TV1) som løfter vanntrykket til kote 550 moh og skal forsyne hytter i området ved høydebassenget. For Tevellia midt er det plassert en trykkøkningsstasjon (TV2) som løfter vanntrykket til kote 550 moh og skal forsyne hyttene i dette området. For Tevellia sør er det plassert en trykkøkningsstasjon (TV3) som løfter vanntrykket til kote 570 moh. Mange av de nederste hyttene vil få for høyt trykk og må ha egen reduksjonsventil. Øverste del av Steinfjellgrenda bør også ha egen trykkøkningsstasjon (TV4), da det er beregnet en del trykktap på ledningen fra høydebassenget og fram til disse hyttene. Det er i kostnadsoverslaget antatt at alle trykkøkningsstasjoner TV1 TV4 er kommunale og skal bygges uten overbygg. 6. UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG 6.1 Eksisterende avløpsanlegg Steinfjellgrenda er i dag utbygd med ledningsnett for avløp som ledes inn til eksisterende slamavskiller ved Teveltunet. Deler av Tevellia er også utbygd med ledningsnett for avløp som ledes inn til egen slamavskiller sør for E14 (ved PS6). Avløpsvann fra slamavskillere pumpes inn i PE 50mm pumpeledning og ledes opp til kommunens infiltrasjonsanlegg. Enkelte hytter på Teveldalsflata er også trolig tilkoblet denne pumpeledningen. Det er antatt at de eksisterende ledningene er av OK kvalitet. For å sikre god drift ved kommunens infiltrasjonsanlegg er en avhengig av at alt avløpsvann som pumpes inn er grovrenset i en slamavskiller. Uten dette vil det naturlige filteret i infiltrasjonsanlegget etter hvert gå tett. Det er grunn til å tro at dette ikke er tilfelle slik situasjonen er i dag. Eksisterende slamavskiller ved Teveltunet i Steinfjellgrenda er oppgitt til å ha for liten kapasitet i forhold til antall abonnenter. Det samme gjelder også eksisterende slamavskiller for hytter i Tevellia. Det er også grunn til å tro at kloakk fra enkelte hytter pumpes urenset opp til kommunens infiltrasjonsanlegg. Dette betyr at infiltrasjonsanlegget blir belastet med unødvendig mye slam, noe som har ført til at det i dag er fullt av slam og behov for rehabilitering på anlegget.

9 9 For de øvrige hyttene utenfor eksisterende felles avløpsanlegg er grunn til å tro at mye av kloakken går urenset til de ulike lokale resipientene. 6.2 Utbygging av nye avløpsledninger Oversiktsplan vann og avløp (tegning 01) gir en oversikt over planlagte avløpsledninger. Hytter som kan ledes inn til avløpsledning ved selvfall er markert som punkt med blå farge. Hytter som må ha privat avløpspumpe for å løfte avløpsvannet opp til planlagt avløpsledning er markert som punkt med rød farge. Steinfjellgrenda er i dag utbygd med ledningsnett for avløp som ledes ned til pumpestasjon PS1. Det er antatt at de eksisterende ledningene er av OK kvalitet. Det vil derfor ikke være behov for tiltak på ledningsnettet i Steinfjellgrenda. For deler av Tevellia er det også utbygd eksisterende ledningsnett for avløp. Det er antatt at disse er av OK kvalitet. For resterende områder i Tevellia som ikke er tilkoplet felles anlegg er det planlagt nye spillvannsledninger som ledes ned pumpestasjon PS3 eller til eksisterende ledningsnett. For Teveldalsflata er det behov for å sanere avløp for hele området. Det er her planlagt nye spillvannsledninger som ledes ned til pumpestasjon PS4, PS5 og PS6. Det er tilstrekkelig å benytte dimensjon 110mm på alle spillvannsledningene. Pumpeledning ut fra de kommunale pumpestasjonene bør ha dimensjoner 63mm. Private pumpeledninger kan legges med dimensjon 50mm. Det er ikke tatt med kostnader for graving av stikkledninger fra hovedgrøft og inn til hver enkelt tomt. 6.3 Nye avløpspumpestasjoner Eksisterende pumpestasjon for Steinfjellgrenda PS1, for to-tre private hytter på Teveldalsflata PS2 og for Tevellia PS3 er av dårlig kvalitet. Det er derfor i kostnadsoverslaget tatt med nye pumpestasjoner som skal erstatte eksisterende anlegg. Det er behov for ny pumpestasjon PS4, PS5 og PS6 for å ta hånd om avløp fra nytt ledningsnett på Teveldalsflata. Pumpestasjon PS1 PS6 skal pumpe urenset kloakk via pumpeledning opp til felles slamavskiller. Etter felles slamavskiller er det behov for ny pumpestasjon PS7 som skal pumpe slamavskilt avløpsvann fra felles slamavskiller opp til infiltrasjonsanlegg. PS1, PS3, PS4 og PS7 er i kostnadsoverslaget angitt som kommunale. Disse er forutsatt bygd med overbygg.

10 10 PS2, PS5 og PS6 er i kostnadsoverslaget angitt som private. Disse er forutsatt bygd uten overbygg. Det er antatt at det benyttes kvernpumper i alle pumpestasjonene. Dersom kvernpumper ikke skal benyttes må en revurdere ledningsdimensjon på pumpeledning. Plassering av stasjonene må vurderes etter befaring, slik at en er sikker på optimal plassering med tanke på fallforhold fra eksisterende bebyggelse og utløp/overløp ut fra stasjon. Det må også vurderes plassering i forhold til evt. sjenanse vedrørende lukt og utsyn og adkomst. PS7 kan plasseres lenger opp mot infiltrasjonsanlegget dersom dette er mer gunstig. 6.4 Ny slamavskiller Det er beregnet ny slamavskiller for hele området. Forutsetninger for beregning av størrelse på slamavskiller: - 2,5 pe pr hytter/hyttetomter - Vannforbruk 200 l/pe pr døgn - Slammengde 250 l/pe pr døgn - 2 tømminger pr år - Maksimalt belegg hyttefelt 90 % - Antall bruksdøgn pr hytte pr år 80 Det gjøres oppmerksom på at antall pe pr. hytte og vannforbruk pr pe/døgn er vurdert på en annen måte enn ved beregning av vannforbruk i kapittel 5.2. Ut i fra forutsetningene vil en felles slamavskiller for Steinfjellgrenda, Teveldalsflata og Tevellia ha behov for et vannvolum på 101,6 m3 og et slamvolum på 20,6 m3, dvs. et totalt volum på 122,2 m3. Alternativt vil en felles slamavskiller for Steinfjellgrenda og Teveldalsflata (uten Tevellia) ha behov for et vannvolum på 62,5 m3 og et slamvolum på 12,7 m3, dvs. totalt volum 75,5 m3. Kostnadene for dette alternativet er ikke tatt med i kostnadsberegningene. Slamavskiller må være av klasse A, dvs. det skal være teoretisk oppholdstid på 18 timer. Volum er beregnet ihht VA-miljøblad nr 48/2001. Det finnes på markedet slamavskillere som utnytter volum bedre slik at en kan opprettholde kravet til oppholdstid med mindre volum. I en anbudsprosess bør derfor antall pe oppgis, og ikke eksakt volum. Plassering av slamavskiller må vurderes nærmere. Slamavskiller bør plasseres ved PS Rehabilitering av infiltrasjonsanlegg Det er grunn til å tro at en god del av avløpet pumpes urenset opp til det felles kommunale infiltrasjonsanlegget. Dette betyr at anlegget blir belastet med unødvendig mye slam, noe som har ført til at det i dag er fullt av slam i anlegget.

11 11 Det er i forprosjektet tatt med kostnader for rehabilitering av anlegget. Rehabilitering kan bestå i å grave opp slammet, transportere bort dette og levere massene til godkjent mottak for videre behandling. Det bør også regnes med etterfylling av masser og planering av området etter at slamholdige masser er gravd opp. 7. DRIFTSKONTROLLANLEGG Meråker kommune benytter sentralt driftskontrollanlegg fra Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS. Det tas sikte på at vann- og avløpsstasjoner som er omhandlet i forprosjektet (grunnvannsbrønn, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner og avløpspumpestasjoner) skal kobles til dette driftskontrollanlegget. Det er i kostnadsoverslaget tatt med en rund sum for dette anlegget.

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT 1 SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT Drammen, 20.11. 2009 2 1 INNLEDNING Sørum Kommunalteknikk KF har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide forprosjekt for sanering

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Vanndamman Vannforsyning i Kristiansund Kvernberget Ørnvika Bolgvatnet krisevannkilde Freifjorden Storvatnet behandlingsanlegg Freiåsen Storvatnet hovedkilde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann

Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann Myra Bråstad, Vann, avløp og overvannshåndtering i planfasen s 1 Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann Sammendrag: Vann og avløp må ses i sammenheng med hele Stoa området. Vannforsyning: - Dagens anlegg

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Marlys Side 1 12.11.2014 TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Dam i Konovatnet Marlys Side 2 12.11.2014 HOVEDMÅLSETTING 1 Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT FORELØPIG HØYSAND VANN OG AVLØP FORPROSJEKT Høysand november 2007 INNLEDNING...2 1. FORUTSETNINGER FOR TILKNYTNING...2 2. GEOGRAFISK FORSYNINGSOMRÅDE...3 3. VANNFORBRUK...4 4. LEKKASJEVANNMENGDE...4 5.

Detaljer

Vann og avløpssystemet i Askim kommune

Vann og avløpssystemet i Askim kommune Askim kommune Vann og avløpssystemet i Askim kommune Informasjon til våre innbyggere KRAFTSENTERET ASKIM Hvor kommer vannet vårt fra? Askim er forsynt med vann fra Glomma. Ved Nordbukta i Kykkelsrud har

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Oppmøte: Det ble registrert 36 stemmeberettigede hytteeiere som representerte 36 stemmer, hvorav

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 1 - overføringsanlegg Forstudie 2012-06-22 J02 2012-06-22 For bruk WAG JMH WAG D01 2012-05-25 Kommentarutkast WAG JMH WAG Rev.

Detaljer

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato:

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT Arkivsaksnr.: 13/2744 Arkiv: M30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner 2-dagers DOP-samling 2010 Rica Seilet Hotel, Molde 14.-15. desember 2010 Avløpspumpestasjoner Innledning og oversikt Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional- og næringsavdelinga 14.12.2010

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

VANNFORSYNING I RENNESØY

VANNFORSYNING I RENNESØY VANNFORSYNING I RENNESØY Status før 1980, (1977) Typisk øysamfunn, lite vann i tørkeperioder, infiser vann vår og høst Privat brønner Ikke vanlig å sjekke kvaliteten på vannet Innbyggerne måtte spare på

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse Notat Til: Fra: Aros Mari Wigestrand Dato: 18. desember 2014 Emne: Bogafjell G5 VA beskrivelse Generelt I forbindelse med utbygging av Bogafjell i Sandnes kommune er det gjort en vurdering av kommunaltekniske

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2011/785 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 21 2015 Tøfstølhøvda og Agnbrokkvegen hyttefelt i Etnedal kommune. Plan for vann- og avløpsløsninger i hyttefeltene Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Guro

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Aktuelle vannforsyningsløsninger kommunedelplan Tømmernes

Aktuelle vannforsyningsløsninger kommunedelplan Tømmernes Norconsult AS Sjøgata 39, NO-9008 Tromsø Pb. 228, NO-9253 Tromsø Notat nr.: 1 Tel: +47 77 66 70 80 Fax: +47 77 66 70 90 Oppdragsnr.: 5131700 Til: Norconsult AS v/snorre Navjord Fra: Yngve Johansen Dato:

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL

RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL ANØ-rapport nr. 41/04 RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL Frogn kommune Juli 2004 ANØ-rapport nr. 41/04 Prosjektnr.: 1041600 Tilgjengelighet: Utgitt dato: Begrenset Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 63 89 11 00

Detaljer

VANNTILFØRSEL FRA KOMMUNALT VANNVERK

VANNTILFØRSEL FRA KOMMUNALT VANNVERK BRUKERMØTE 2012 VANNTILFØRSEL FRA KOMMUNALT VANNVERK Synspunkter fra VAV Uttak av sprinklervann Tilbakesug Kjartan Reksten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Innhold Situasjonsbeskrivelse Brannvann i historisk

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28

Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

PROSJEKT: KURS DIMENSJONERING OG DRIFT AV STORE SLAMAVSKILLERE 17.04.07 Kommune: TRANGVIK Avløpsområde: SLAMAVSKILLER LILLEVIK Dato: 12.04.

PROSJEKT: KURS DIMENSJONERING OG DRIFT AV STORE SLAMAVSKILLERE 17.04.07 Kommune: TRANGVIK Avløpsområde: SLAMAVSKILLER LILLEVIK Dato: 12.04. PROSJEKT: KURS DIMENSJONERING OG DRIFT AV STORE SLAMAVSKILLERE 17.04.07 Kommune: TRANGVIK Avløpsområde: SLAMAVSKILLER LILLEVIK Dato: 12.04.07 Sign: JIG UTSLIPPETS STØRRELSE BEREGNET I ORGANISKE PE. 1 PE

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Veiledning for vann og avløp i fritidsbebyggelse. Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Miljødirektoratet

Veiledning for vann og avløp i fritidsbebyggelse. Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Miljødirektoratet Veiledning for vann og avløp i fritidsbebyggelse Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Miljødirektoratet Bakgrunn og formål Gi medlemmene et saksbehandlerverktøy som gjør det enklere å sikre god vannforsyning

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

VA ANLEGG KANADA FORPROSJEKT

VA ANLEGG KANADA FORPROSJEKT MAI 2015 VIVA IKS VA ANLEGG KANADA FORPROSJEKT FORPROSJEKT 2 Innhold 1 Sammendrag side 3 2 Innledning side 3 3 Beskrivelse av eksisterende forhold side 4 3.1 Vannforsyning side 4 3.2 Spillvann side 4 3.3

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og oerganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer