Meråker Kommune FORPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meråker Kommune FORPROSJEKT"

Transkript

1 Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN

2 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG EKSISTERENDE VANNFORSYNINGSANLEGG BEREGNING AV VANNFORBRUK GRUNNVANNSBRØNN VANNRENSING NYTT HØYDEBASSENG UTBYGGING AV NYE VANNLEDNINGER TRYKKSONER OG NYE TRYKKØKNINGSSTASJONER UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG EKSISTERENDE AVLØPSANLEGG UTBYGGING AV NYE AVLØPSLEDNINGER NYE AVLØPSPUMPESTASJONER NY SLAMAVSKILLER REHABILITERING AV INFILTRASJONSANLEGG DRIFTSKONTROLLANLEGG KOSTNADER KOSTNADER STEINFJELLGRENDA KOSTNADER TEVELDALSFLATA KOSTNADER TEVELLIA SØR KOSTNADER TEVELLIA MIDT KOSTNADER TEVELLIA NORD KOSTNADER DIVERSE KOMMUNALE FELLESANLEGG TOTALE KOSTNADER TOTALE KOSTNADER FORDELT MELLOM KOMMUNAL OG PRIVATE ANLEGG Vedlegg: - 01 Oversiktsplan vann og avløp datert Oversiktsplan trykksoner vann datert

3 3 1. SAMMENDRAG Forprosjektet omfatter en oppgradering av VA-anlegget for området Tevellia, Teveldalsflata og Steinfjellgrenda i Teveldalen. Teveldalen ligger i Meråker Kommune, nær svenskegrensa. Vann fra eksisterende vannkilde er av dårlig kvalitet. Det er problemer med eksisterende avløpsrenseanlegg. Mange hytter i området er i dag ikke knyttet til felles anlegg. For vannforsyninga i området omfatter forprosjektet oppgradering av eksisterende grunnvannsbrønn som skal dekke vannforsyninga til hele området, nytt høydebasseng, ny overføringsledning fra vannkilden fram til Steinfjellgrenda, ny forsyningsledning fram til hytter i området utenfor eksisterende vasslag og fire nye trykkøkningsstasjoner. Avløpsanlegget i forprosjektet omfatter ny felles slamavskiller for hele området, rehabilitering av eksisterende infiltrasjonsanlegg, utvidelse av område tilkoblet felles avløpsanlegg og sju nye avløpspumpestasjoner. Totalt omfatter anlegget ca. 6 km VA-grøft. Anlegget kobles opp mot kommunens driftskontrollanlegg. Forprosjektet skal benyttes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon for å avklare omfang av detaljprosjekteringen. Kostnadene er fordelt mellom kommunalt anlegg og private anlegg i hver av de interne områdene Steinfjellgrenda, Teveldalsflata, Tevellia sør, Tevellia midt og Tevellia nord. Entreprenørkostnader er beregnet til en total sum på ca. kr 15,8 mill. Av dette utgjør kommunalt anlegg ca. kr 10.2 mill. og private anlegg ca. kr 5,6 mill. Alle kostnader er eks. mva. Forprosjektet er utarbeidet av Trønder-plan as ved Erlend Gystad og Jan Ola Ertsås i samarbeid med Meråker kommune ved Oddbjørn Kaasa. Steinkjer Siv.ing. Erlend Gystad

4 4 2. BAKGRUNN Forprosjektet omfatter en oppgradering av VA-anlegget for området Tevellia, Teveldalsflata og Steinfjellgrenda i Teveldalen. Teveldalen ligger i Meråker Kommune, nær svenskegrensa. For hyttefeltet Teveldalsflata er det i dag ingen felles løsning for vann og avløp. Dette er også situasjonen for mange av hyttene i Tevellia. Eksisterende vannforsyningsanlegg i Steinfjellgrenda leverer vann av dårlig kvalitet. Teveltunet har i perioder fått påbud om å koke vannet for å ta hånd om bakteriene i vannet. Eksisterende slamavskiller ved Teveltunet i Steinfjellgrenda er oppgitt til å ha for liten kapasitet i forhold til antall abonnenter. Det samme gjelder også eksisterende slamavskiller for hytter i Tevellia. Det er også grunn til å tro at en del av kloakken pumpes urenset til kommunens infiltrasjonsanlegg. For å sikre god drift ved kommunens infiltrasjonsanlegg er en avhengig av at alt avløpsvann som pumpes inn er grovrenset i en slamavskiller. Uten dette vil det naturlige filteret i infiltrasjonsanlegget etter hvert gå tett. Det er grunn til å tro at mye av kloakken går urenset til elva Tevla og til de andre lokale resipientene. For vannforsyninga i området omfatter forprosjektet oppgradering av eksisterende grunnvannsbrønn som skal dekke vannforsyninga til hele området, nytt høydebasseng, ny overføringsledning fra vannkilden fram til Steinfjellgrenda, ny forsyningsledning fram til hytter i området utenfor eksisterende vasslag og fire nye trykkøkningsstasjoner. Avløpsanlegget i forprosjektet omfatter ny felles slamavskiller for hele området, rehabilitering av eksisterende infiltrasjonsanlegg, utvidelse av område tilkoblet felles avløpsanlegg og sju nye avløpspumpestasjoner. Forprosjektet skal brukes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon for å avklare omfang av detaljprosjekteringen. 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD Teveldalsflata, Steinfjellgrenda og Tevellia i Teveldalen har beliggenhet ved elva Tevla i Meråker kommune. Når det gjelder grunnforholdene for VA-grøft er det antatt følgende: - For Teveldalsflata: 25 % fjell og 75 % jord - For Tevellia: 90 % fjell og 10 % jord. 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER For området Teveldalsflata er det antatt 50 hyttetomter. Dette er antatt 40 eksisterende hytter, og 10 ubebygde hyttetomter.

5 5 For området Steinfjellgrenda inklusive Teveltunet er det antatt 121 bebygde hytter og ubebygde hyttetomter og 15 hytter/rom. For området Tevellia er det antatt 76 bebygde hytter og 39 ubebygde hyttetomter. Område Enheter Teveldalsflata 50 Steinfjellgrenda 136 Tevellia 115 Antall UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG 5.1 Eksisterende vannforsyningsanlegg Området forsynes med vann fra Rundtjønna og fra grunnvannsbrønn ved jernbanestasjon (i området ved planlagt høydebasseng). Det er utbygd vannledningsnett fra vannkilde og fram til Steinfjellgrenda og Tevellia. I Tevellia har mange av hyttene innlagt sommervann. Dette ledningsnettet er preget av mange lekkasjer og blir utkoblet ved framføring av nye VA-ledningsnett. Sommervannledninger er ikke vist på vedlagt kart. Vann fra Rundtjønna er overflatevann av dårlig kvalitet. Brukere i Steinfjellgrenda er i lengre perioder pålagt koking av vannet dersom dette skal benyttes som drikkevann. Vann fra grunnvannsbrønn er oppgitt til å ha god kvalitet og kapasitet. 5.2 Beregning av vannforbruk Det er for hele området antatt 301 bebygde hytter/rom og ubebygde hyttetomter. Forutsetninger for beregning av vannforbruk: - 4,0 pe pr hytte/hyttetomter/rom - Døgnforbruk: 150 l/pe døgn - f maks (maksimal døgnfaktor): 2 - k maks (maksimal timefaktor): 2 Beregning av vannforbruk: - Q middel (gjennomsnittlig døgnforbruk) = pe x døgnforbruk = 1,9 m3/t = 45,2 m3/døgn - Q maks døgn (maksimalt døgnforbruk) = Q middel x f maks = 4,2 /s = 15,1 m3/t = 361,2 m3/døgn - Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 8,4 l/s = 30,1 m3/t Fordelt på de ulike områdene er følgende vannforbruk beregnet: - Steinfjellgrenda: Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 3,78 l/s - Teveldalsflata: Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 1,39 l/s - Tevellia: Q maks time (maksimalt timeforbruk) = Q middel x f maks x k maks = 3,19 l/s

6 6 5.3 Grunnvannsbrønn Det er i forprosjektet forutsatt at eksisterende grunnvannsbrønn kan benyttes som kilde for hele området Steinfjellgrenda, Teveldalsflata og Tevellia. Brønn bør minimum ha kapasitet til å dekke maksimalt døgnforbruk (Q maks døgn ), som er beregnet til 15,1 m3/t. Ved en kapasitet på grunnvannsbrønn tilsvarende Q maks døgn vil det ved kortere perioder med maksimalt timeforbruk (Q maks time ) tappes fra høydebasseng. Kapasiteten på eksisterende grunnvannsbrønn er planlagt testet i nærmeste framtid. Det er grunn til å tro at eksisterende grunnvannsbrønn vil ha tilstrekkelig kapasitet. Ved evt. for lav kapasitet kan en vurdere om det er mulig å øke kapasiteten på eksisterende brønn ved hydraulisk trykking. Dette kan utføres ved å presse vann ned i borehullet under høyt trykk. Vanntrykket kan utvide eksisterende sprekker eller åpne nye. Sannsynligheten for å oppnå god effekt av trykking er størst i brønner som gir lite vann, dvs. brønner som gir under ca. 0,5 m3/t (ref. norsk brønndatabase). Det er også mulig at dette også ble utført ved etablering av borebrønn. En bør også vurdere om leveringssikkerheten er god nok. En bør minimum ha reservepumpe på lager ved f.eks. havari av grunnvannspumpe. En bør også vurdere om det er nødvendig med reservevannkilde, f.eks. overflatevann fra innsjø ved Teveltunet. Vannet må da pumpes urenset med riktig trykk inn på hovedledning. Det er da også nødvendig med trykkøkning ved eksisterende reduksjonsventil for å kunne pumpe vann opp til høydebasseng. 5.4 Vannrensing Alt vann fra borebrønn bør pumpes opp i basseng og ikke direkte ut på nettet, slik at en har kontroll med kvaliteten på vannet. Dersom det er nødvendig kan vannrenseanlegg monteres i forbindelse med høydebassenget før vannet sendes ut til abonnentene. Kvaliteten på vannet fra eksisterende grunnvannsbrønn blir kontrollert jevnlig. På bakgrunn av analyseresultatene er det trolig ikke behov for rensing. Likevel bør det vurderes å montere UV-filter som en ekstra sikkerhet. UV-filter vil fungere som desinfeksjon for å drepe bakterier, virus og øvrige uønskede mikroorganismer. UVfilteret bør monteres i overbygg sammen med ventilkammer på ledning ut fra høydebasseng. Kostnader for evt. UV-filter er ikke tatt med i kostnadsoverslaget. Et forholdsvis normalt problem med kvaliteten på grunnvann er innhold av radon, jern, mangan, lukt og smak. Lufting vil kunne redusere mengden av evt. radon, lukt og smak. Lufting kan enkelt sikres ved f.eks. å dusje vannet fra brønn og inn i høydebasseng. Ved evt. høyt innhold av jern og mangan vil lufting også kunne oksidere noe av dette. Det er da nødvendig å montere filter for å unngå problemer med utfellinger av jern og mangan i høydebasseng og rørledning.

7 7 5.5 Nytt høydebasseng Det er i forprosjektet tatt med kostnader for opparbeidelse av to stk. kammer på 75m3, dvs. total størrelse 150m3. Ved maksimalt døgnforbruk (Q maks døgn ) vil bassenget kunne levere vann i 10 timer uten tilføring fra grunnvannsbrønn. Det er også tatt med kostnader for eget ventilkammer med overbygg for styring av vann inn og ut fra høydebasseng. 5.6 Utbygging av nye vannledninger For beregning av dimensjon på vannledning er det beregnet trykktap ved maksimalt timeforbruk (Q maks time ). For ledning fra høydebasseng fram til Steinfjellgrenda er det behov for en dimensjon på 110mm. Det er utført beregninger ved bruk av ledning PVC 110mm SDR21. Samlet trykktap for strekningen er beregnet til 1,7 bar ved maksimalt timeforbruk for de ulike delstrekningene. Det er utført beregninger også for 63mm vannledning, men denne vil ha for høyt trykktap, selv for strekningen PS3 PS5. På strekning PS3 PS5 med Q maks time 3,78 l/s vil trykktapet ved bruk av 63mm være 4,1 bar, mens det ved bruk av 110mm vil være 0,15 bar. For de øvrige strekningene vil det være tilstrekkelig å benytte 63mm. Som et eksempel er det kjørt beregning på strekning PS6 TV3. Trykktapet her vil være 0,27 bar. Ut i fra resultatet fra trykktapsberegningene er det konkludert med at det er behov for ny overføringsledning fra høydebasseng fram til Steinfjellgrenda. Eksisterende 50mm PE-ledning over Teveldalsflata er for liten til å kunne benyttes. Det er i forprosjektet lagt inn 110mm vannledning fra høydebasseng og fram til Steinfjellgrenda. Som forsyningsledning fram til de ulike hytteområdene er det benyttet 63mm vannledning som legges sammen med spillvannsledning. For Steinfjellgrenda og deler av Tevellia er det antatt at eksisterende ledningsnett kan benyttes. Det er ikke tatt med kostnader for påkobling av stikkledninger, stoppkranstang og graving av stikkledninger fra hovedgrøft og fram til hver enkelt tomt. 5.7 Trykksoner og nye trykkøkningsstasjoner Det er utarbeidet oversiktskart som gir en oversikt over foreslåtte trykksoner (tegning 02). Hyttene i området ligger på høyde moh. Det er delt inn i trykksoner slik at hver sone skal forsyne de fleste med et statisk trykk i området ca. 3,0 6,0 bar. De hyttene dette gjelder er markert som punkt med blå farge. Med denne inndelingen vil en kunne akseptere noe trykktap på ledningen og likevel kunne levere over 2,0 bar vanntrykk til de fleste hyttene. Hytter som må montere egen reduksjonsventil eller må installere egen trykkøkning er markert som punkt med rød farge.

8 8 Det er også i trykksonekartet markert hytter innenfor hver sone med høyest og lavest statisk trykk. Høydebassenget er plassert på kote 520. Kun en liten sone vil bli forsynt med direkte bassengtrykk. Det er plassert en reduksjonsventil som reduserer trykket fra 520 til 500 moh. Denne sonen vil forsyne store deler av området. Tevellia, Teveldalsflata og Steinfjellgrenda. For Tevellia nord ved høydebasseng er det plassert egen trykkøkningsstasjon (TV1) som løfter vanntrykket til kote 550 moh og skal forsyne hytter i området ved høydebassenget. For Tevellia midt er det plassert en trykkøkningsstasjon (TV2) som løfter vanntrykket til kote 550 moh og skal forsyne hyttene i dette området. For Tevellia sør er det plassert en trykkøkningsstasjon (TV3) som løfter vanntrykket til kote 570 moh. Mange av de nederste hyttene vil få for høyt trykk og må ha egen reduksjonsventil. Øverste del av Steinfjellgrenda bør også ha egen trykkøkningsstasjon (TV4), da det er beregnet en del trykktap på ledningen fra høydebassenget og fram til disse hyttene. Det er i kostnadsoverslaget antatt at alle trykkøkningsstasjoner TV1 TV4 er kommunale og skal bygges uten overbygg. 6. UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG 6.1 Eksisterende avløpsanlegg Steinfjellgrenda er i dag utbygd med ledningsnett for avløp som ledes inn til eksisterende slamavskiller ved Teveltunet. Deler av Tevellia er også utbygd med ledningsnett for avløp som ledes inn til egen slamavskiller sør for E14 (ved PS6). Avløpsvann fra slamavskillere pumpes inn i PE 50mm pumpeledning og ledes opp til kommunens infiltrasjonsanlegg. Enkelte hytter på Teveldalsflata er også trolig tilkoblet denne pumpeledningen. Det er antatt at de eksisterende ledningene er av OK kvalitet. For å sikre god drift ved kommunens infiltrasjonsanlegg er en avhengig av at alt avløpsvann som pumpes inn er grovrenset i en slamavskiller. Uten dette vil det naturlige filteret i infiltrasjonsanlegget etter hvert gå tett. Det er grunn til å tro at dette ikke er tilfelle slik situasjonen er i dag. Eksisterende slamavskiller ved Teveltunet i Steinfjellgrenda er oppgitt til å ha for liten kapasitet i forhold til antall abonnenter. Det samme gjelder også eksisterende slamavskiller for hytter i Tevellia. Det er også grunn til å tro at kloakk fra enkelte hytter pumpes urenset opp til kommunens infiltrasjonsanlegg. Dette betyr at infiltrasjonsanlegget blir belastet med unødvendig mye slam, noe som har ført til at det i dag er fullt av slam og behov for rehabilitering på anlegget.

9 9 For de øvrige hyttene utenfor eksisterende felles avløpsanlegg er grunn til å tro at mye av kloakken går urenset til de ulike lokale resipientene. 6.2 Utbygging av nye avløpsledninger Oversiktsplan vann og avløp (tegning 01) gir en oversikt over planlagte avløpsledninger. Hytter som kan ledes inn til avløpsledning ved selvfall er markert som punkt med blå farge. Hytter som må ha privat avløpspumpe for å løfte avløpsvannet opp til planlagt avløpsledning er markert som punkt med rød farge. Steinfjellgrenda er i dag utbygd med ledningsnett for avløp som ledes ned til pumpestasjon PS1. Det er antatt at de eksisterende ledningene er av OK kvalitet. Det vil derfor ikke være behov for tiltak på ledningsnettet i Steinfjellgrenda. For deler av Tevellia er det også utbygd eksisterende ledningsnett for avløp. Det er antatt at disse er av OK kvalitet. For resterende områder i Tevellia som ikke er tilkoplet felles anlegg er det planlagt nye spillvannsledninger som ledes ned pumpestasjon PS3 eller til eksisterende ledningsnett. For Teveldalsflata er det behov for å sanere avløp for hele området. Det er her planlagt nye spillvannsledninger som ledes ned til pumpestasjon PS4, PS5 og PS6. Det er tilstrekkelig å benytte dimensjon 110mm på alle spillvannsledningene. Pumpeledning ut fra de kommunale pumpestasjonene bør ha dimensjoner 63mm. Private pumpeledninger kan legges med dimensjon 50mm. Det er ikke tatt med kostnader for graving av stikkledninger fra hovedgrøft og inn til hver enkelt tomt. 6.3 Nye avløpspumpestasjoner Eksisterende pumpestasjon for Steinfjellgrenda PS1, for to-tre private hytter på Teveldalsflata PS2 og for Tevellia PS3 er av dårlig kvalitet. Det er derfor i kostnadsoverslaget tatt med nye pumpestasjoner som skal erstatte eksisterende anlegg. Det er behov for ny pumpestasjon PS4, PS5 og PS6 for å ta hånd om avløp fra nytt ledningsnett på Teveldalsflata. Pumpestasjon PS1 PS6 skal pumpe urenset kloakk via pumpeledning opp til felles slamavskiller. Etter felles slamavskiller er det behov for ny pumpestasjon PS7 som skal pumpe slamavskilt avløpsvann fra felles slamavskiller opp til infiltrasjonsanlegg. PS1, PS3, PS4 og PS7 er i kostnadsoverslaget angitt som kommunale. Disse er forutsatt bygd med overbygg.

10 10 PS2, PS5 og PS6 er i kostnadsoverslaget angitt som private. Disse er forutsatt bygd uten overbygg. Det er antatt at det benyttes kvernpumper i alle pumpestasjonene. Dersom kvernpumper ikke skal benyttes må en revurdere ledningsdimensjon på pumpeledning. Plassering av stasjonene må vurderes etter befaring, slik at en er sikker på optimal plassering med tanke på fallforhold fra eksisterende bebyggelse og utløp/overløp ut fra stasjon. Det må også vurderes plassering i forhold til evt. sjenanse vedrørende lukt og utsyn og adkomst. PS7 kan plasseres lenger opp mot infiltrasjonsanlegget dersom dette er mer gunstig. 6.4 Ny slamavskiller Det er beregnet ny slamavskiller for hele området. Forutsetninger for beregning av størrelse på slamavskiller: - 2,5 pe pr hytter/hyttetomter - Vannforbruk 200 l/pe pr døgn - Slammengde 250 l/pe pr døgn - 2 tømminger pr år - Maksimalt belegg hyttefelt 90 % - Antall bruksdøgn pr hytte pr år 80 Det gjøres oppmerksom på at antall pe pr. hytte og vannforbruk pr pe/døgn er vurdert på en annen måte enn ved beregning av vannforbruk i kapittel 5.2. Ut i fra forutsetningene vil en felles slamavskiller for Steinfjellgrenda, Teveldalsflata og Tevellia ha behov for et vannvolum på 101,6 m3 og et slamvolum på 20,6 m3, dvs. et totalt volum på 122,2 m3. Alternativt vil en felles slamavskiller for Steinfjellgrenda og Teveldalsflata (uten Tevellia) ha behov for et vannvolum på 62,5 m3 og et slamvolum på 12,7 m3, dvs. totalt volum 75,5 m3. Kostnadene for dette alternativet er ikke tatt med i kostnadsberegningene. Slamavskiller må være av klasse A, dvs. det skal være teoretisk oppholdstid på 18 timer. Volum er beregnet ihht VA-miljøblad nr 48/2001. Det finnes på markedet slamavskillere som utnytter volum bedre slik at en kan opprettholde kravet til oppholdstid med mindre volum. I en anbudsprosess bør derfor antall pe oppgis, og ikke eksakt volum. Plassering av slamavskiller må vurderes nærmere. Slamavskiller bør plasseres ved PS Rehabilitering av infiltrasjonsanlegg Det er grunn til å tro at en god del av avløpet pumpes urenset opp til det felles kommunale infiltrasjonsanlegget. Dette betyr at anlegget blir belastet med unødvendig mye slam, noe som har ført til at det i dag er fullt av slam i anlegget.

11 11 Det er i forprosjektet tatt med kostnader for rehabilitering av anlegget. Rehabilitering kan bestå i å grave opp slammet, transportere bort dette og levere massene til godkjent mottak for videre behandling. Det bør også regnes med etterfylling av masser og planering av området etter at slamholdige masser er gravd opp. 7. DRIFTSKONTROLLANLEGG Meråker kommune benytter sentralt driftskontrollanlegg fra Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS. Det tas sikte på at vann- og avløpsstasjoner som er omhandlet i forprosjektet (grunnvannsbrønn, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner og avløpspumpestasjoner) skal kobles til dette driftskontrollanlegget. Det er i kostnadsoverslaget tatt med en rund sum for dette anlegget.

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen VA-plan Storefjellstølen Utgave: 1 Dato: 21.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Storefjellstølen Utgave/dato: 1/ 21.12.2016 Filnavn: VA-plan Storefjellstølen.docx Arkiv

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VA-rammeplan. ABO Plan & Arkitektur. Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune

Innholdsfortegnelse. VA-rammeplan. ABO Plan & Arkitektur. Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune ABO Plan & Arkitektur VA-rammeplan Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Planområdet er totalt på 794,2 dekar (daa) hvorav 550 daa vurderes med tanke på næring. Av dette er det planlagt 320 daa nytt næringsareal.

Planområdet er totalt på 794,2 dekar (daa) hvorav 550 daa vurderes med tanke på næring. Av dette er det planlagt 320 daa nytt næringsareal. Til: Osterøy kommune v/roald Hovden Osterøy Entreprenør v/ Nils Skjerping Fra: Jan-Inge Nilssen Dato: 2014-04-23 ESPEVOLL NÆRINGSOMRÅDE. REVISJON AV VA-PLAN ENDELIG NOTAT / OPPSUMMERING JANUAR 2014 1.

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS. Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult Rev

REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS. Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult Rev REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult 30.10.16 Rev.21.02.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE Hovedprinsipper: Overføringsledning føres fra Rønvikfjellet til Basseng på Skaug uten trykkreduksjon. Valgt løsning gjør at det ikke vil være

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

Vi viser til kommentarer fra Nina Holt datert 16/ vedrørende Asplan Viaks notat vedrørende oppgradering av avløpsløsninger datert 3/

Vi viser til kommentarer fra Nina Holt datert 16/ vedrørende Asplan Viaks notat vedrørende oppgradering av avløpsløsninger datert 3/ Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 523 341 01 Del: Blylaget oppgradering av avløpsanlegg, svar til Nina Holt Dato: 2011-03-21 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Revidert etter møte

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT 1 SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT Drammen, 20.11. 2009 2 1 INNLEDNING Sørum Kommunalteknikk KF har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide forprosjekt for sanering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/10412 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning om bruk av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Ref. Nord Aurdal kommune: Dato: 03.02.2010 Rev A: 15.11.2011 Skrevet av: AO, GB INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAG:

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

Navn Firma Til stede Til stede

Navn Firma Til stede Til stede Oppdrag: 521902 Prosjektering VA Løyning Møtedato: 25.01.11 Kl: 18:00 Sted: Hardanger hotell, Odda. 12.02.11 14:00 Røldalsterrassen, Håra, Røldal. Referent: Asplan Viak v/ine Hovi Navn Firma Til stede

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Vanndamman Vannforsyning i Kristiansund Kvernberget Ørnvika Bolgvatnet krisevannkilde Freifjorden Storvatnet behandlingsanlegg Freiåsen Storvatnet hovedkilde

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NESBYEN GOLF OG AKTIVITETSPARK. Gnr. 56 Bnr Vann- og avløpsplan. Felt K 1 a/b, Felt K 2 og K 3

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NESBYEN GOLF OG AKTIVITETSPARK. Gnr. 56 Bnr Vann- og avløpsplan. Felt K 1 a/b, Felt K 2 og K 3 DETALJREGULERINGSPLAN FOR NESBYEN GOLF OG AKTIVITETSPARK. Gnr. 56 Bnr. 865 Vann- og avløpsplan. Felt K 1 a/b, Felt K 2 og K 3 Lauvvang VAR Consult 26.05.16 rev.21.09.16 rev.09.12.16 rev. 09.01.17 1 INNHOLD:

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F10 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune REV. AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann

Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann Myra Bråstad, Vann, avløp og overvannshåndtering i planfasen s 1 Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann Sammendrag: Vann og avløp må ses i sammenheng med hele Stoa området. Vannforsyning: - Dagens anlegg

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

PRINSIPPER FOR VANN- OG AVLØPSLØSNINGER NORDSTRAND DALBO

PRINSIPPER FOR VANN- OG AVLØPSLØSNINGER NORDSTRAND DALBO Oppdragsgiver: Nesodden Kommune, Reidun Isachsen Oppdrag: 525965 Nordstrand - Dalbo. Bistand VA-løsninger. Del: 3 Dato: 2013-02-25 Skrevet av: Gunnlaug Marie Bucher / Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 9 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Inntaksledning Vestfjelldammen Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010

Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010 Utmarksspesialisten Innledning Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010 Planområdet omfatter gammel bebyggelse samt 6 nye hyttetomter hvorav 5 tilhører

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm Vann- og avløpsplan. Nystølen Lauvvang VAR Consult 30.03.17 rev.03.04.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø Ca. 4500 innbyggere 1589 km2 5 tettsteder: Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvasslia Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø ORGANISERING AV KTE/BED (TEK) Prosjektteam F a g a n s v a r l i

Detaljer

Vann og avløpssystemet i Askim kommune

Vann og avløpssystemet i Askim kommune Askim kommune Vann og avløpssystemet i Askim kommune Informasjon til våre innbyggere KRAFTSENTERET ASKIM Hvor kommer vannet vårt fra? Askim er forsynt med vann fra Glomma. Ved Nordbukta i Kykkelsrud har

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016

TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Marlys Side 1 12.11.2014 TILTAKSPLAN FOR VANN OG AVLØP 2015-2016 Dam i Konovatnet Marlys Side 2 12.11.2014 HOVEDMÅLSETTING 1 Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken HARSTADBEKKEN VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken 19.juni 2015 Carsten Hartig CH Consult AS 1 1. Generelt Som et grunnlag for detaljreguleringen for Eltonåsen har CH Consult AS fått oppgaven

Detaljer