Analyse av kapasitet i avløpsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av kapasitet i avløpsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting"

Transkript

1 Vedlegg A5 Hamar kommune Analyse av kapasitet i avløpsnettet i forbindelse med Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel: Oppdragsnummer: Rapportdato: xx.xx.02 Versjonsnr.: Prosjektansvarlig hos o.giver: Prosjektansvarlig hos Interconsult: Saksbehandler hos Interconsult: Kontrollør hos Interconsult: Jan Emil Coward Nøkkelord (søkeord): MOUSE, Hamar, ledningskapasitet, nettanalyse, oversvømmelse Signaturer: (Saksbehandler) (Utført kontroll) (Prosjektansvarlig Interconsult) IT-arkiv: K:\SA\ADM\Ingse\nyheter\A-D\avløp- kapasitet Nettberegning.doc

2 Analyse av kapasitet i avløpsnettet i forbindelse med Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen Innhold Side 2 Innledning Generelt Grunnlagsmateriale Beskrivelse av modellen Generelt Modellens inngangsdata Kalibrering av modellene Modellering av fortetting / utbygging Resultater Scenarioer Resultater - Overvann Resultater - Spillvann Konklusjoner og anbefalinger Tabeller Side Tabell 1: Økning i areal tette flater som resultat av fortetting/utbygging...5 Tabell 2: Økning i pe-ekvivalenter som følge av fortetting/utbygging...6 Tabell 3: Økning i antall pe fordelt på berørte pumpestasjoner...8 Tabell 4: Netto økning i tilrenning til overvannsnettet fra utbyggingsområder...8 Tabell 5: Sammenstilling av dagens og fremtidige spillvannsmengder (Qspv) og pumpekapasitet...10 Side 2 av 11

3 2 Innledning 2.1 Generelt I forbindelse med planlegging av utbygging- og fortettingsområder i Hamar kommune ønsker kommunen en vurdering av kapasiteten til vann- og avløpssystemene. Denne rapporten fokuserer på avløpssystemet. Utbygging/fortettingen vil medføre en tilleggsbelastning på det eksisterende systemet og det må vurderes om det eksisterende har tilstrekkelig kapasitet. Det dreier seg i grove trekk om følgende områder: Utbygging av 1200 boliger i Bydel Hamar Nord i fordelt på områdene Voll, Hamar flyplass og Søndre Lund; Fortetting av sentrum og sentrumsnære områder med boliger og ca m 2 industri-/næringsareal; Utbygging av 500 boliger på Ingeberg; og Utbygging av industriareal på Trehørningen med m 2. Tallene oppgitt ovenfor er grove anslag hentet fra Fylkesdelplan for SMAT og fra kommunens egne vurderinger. Dagens avløpssystem er hovedsakelig separert. Spillvann samles i et nettverk av pumpestasjoner som pumper videre til HIAS sine pumpestasjoner. Overvann føres kun med gravitasjon og fra sentrumsnæreområder slippes ut i Mjøsa spredt langs hele kysten mens i de utenforsentrumsliggende områder slippes ut i lokale vassdrag. Det finnes små områder med fellessystem i de sentrumsnære områdene. Det er forutsatt i denne analysen at det som gjenstår av fellessystem skal etter hvert separeres og derfor er hele nettet modellert som fullstendig separert. Kapasitetsvurderingen vil være mest interessant for overvannssystemet. I et rent separatsystem vil kapasitetsberegninger på spillvannsnettet være uinteressante siden spillvannsmengder er normalt ubetydelige i forhold til ledningens kapasitet. Når det gjelder spillvannssytemet har vi satt fokus på pumpestasjonene og deres kapasitet i forhold til dagens og fremtidige mengder. På overvannsnettet har vi gjort en kapasitetsvurdering av hovedledningsnettet også med tanke på dagens og fremtidige mengder. Det er benyttet modelleringsprogrammet MOUSE for å gjøre kapasitetsberegningene. MOUSE er et anerkjent program innenfor urban hydrologisk modellering og har mange brukere over hele verden. I denne studien er det etablert egne modeller for overvanns- og spillvannssystemene. Hovedmålsettingene med analysen blir med utgangspunkt i kommunens utbyggings-/fortettingsplaner: Å evaluere kapasiteten av overvannsledningsnettet og beregne netto økning i overvannsmengder; og Å evaluere kapasiteten av spillvannssystemet med fokus på pumpestasjoner. Side 3 av 11

4 2.2 Grunnlagsmateriale I arbeidet med prosjektet er følgende grunnlagsmateriale benyttet; Nedbørsdata fra Det norske meteorologiske institutt (DNMI); Koordinater, høyder og dimensjoner for avløpsanlegg fra kommunens Gemini-VA database; Supplerende opplysninger om ledningsanlegg fra kommunen og fra feltarbeid; Befolkningsdata fra Statistisk Sentralbyrå; Veg- og bygningsgrenser fra kommunens digital kartdatabase; og Fylkesdelplan for SMAT, Hedmark Fylkeskommune, januar Beskrivelse av modellen 3.1 Generelt Det er laget adskilte modeller for overvanns- og spillvannssystemene. Som nevnt tidligere er det benyttet modelleringsprogrammet MOUSE i kapasitets-beregningene. Det er brukt versjon MOUSE Modellene er bygd opp ved hjelp av GISprogrammene ArcView (v. 3.2) og MOUSE GIS (v. 2001). De etablerte modellene omfatter hovedsakelig deler av avløpsnettet som er interessant med tanke på utbyggingen og fortettingen. Ledninger som er inkludert i modellen kommer frem av oversiktskart i Vedlegg X. Modellene består av hovedavløpssystemet og er dermed forenklet med hensyn til det virkelige avløpsnettet. Premissene for forenklingen var å fokusere på det som er interessant for analysen og å lage en mindre kompleks og mer lettvint modell men samtidig å opprettholde et riktig representasjon av systemene. 3.2 Modellens inngangsdata Nedbørsfeltet er delt opp i delfelter for å fordele tilrenning over ledningsnettet. For hvert delfelt basert på høydekoter og vegsystemet er det beregnet arealet av nedslagsfeltet (A tot ). Areal av tette flater som bidrar med tilrenning til overvannsnettet er beregnet utfra bygning- og vegarealer basert på digitale bygning- og veggrenser fra kommunen. For å beregne avrenningskoeffisienten (φ) er det brukt følgende formel: φ = 0,8 A veg + 0,9 A hus + A 0,2 tot ( A A A ) tot veg hus Konstantene i formelen for φ er hentet fra litteraturen. Side 4 av 11

5 Antall pe-ekvivalenter er basert på befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå og opplysninger fra kommunen om vannforbruk fra industri, institusjoner og forretninger. Økning i antall pe som resultat av utbygging er beregnet utfra følgende nøkkel: 3 pe / bolig 2 pe / 100 m 2 industri- og næringsareal 3.3 Kalibrering av modellene Fordi det ikke har vært tilgjengelig driftsdata fra pumpestasjoner eller målinger fra ledningsnettet er det ikke foretatt en kalibrering av modellene. Overvannsmodellen er grovt kontrollert mot nedbørsepisoden den juli 2002 hvor kommunen registrerte tilfeller av oversvømmelse. Resultater fra simuleringen av ovennevnt nedbørsepisode er vist på et kart, se Vedlegg X. 3.4 Modellering av fortetting / utbygging For å se på innvirkning på avløpsnettet av planlagt fortetting og utbygging er disse områder modellert som en økning av andel tette flater og antall pe-ekvivalenter. Det er gjort en del antagelser for å kunne omregne grunnlagsdata til tett flateareal og peekvivalenter. Grunnlagsdataene er hentet fra kommunen og fra Fylkesdelplan for SMAT Overvannssystemet Økningen i areal tette flater som resultat av fortetting/utbygging er vist i Tabell 1. Tabell 1: Økning i areal tette flater som resultat av fortetting/utbygging. Område Stedsangivelse Planlagt boligareal (ha) Planlagt industri/ næringsareal (ha) Φ b * Φ i,n * A tett ** (ha) HA002 Hamar stadion 0 5,0-0,7 3,5 HA007 og HA008 HA203 og HA204 Martodden 7,0 0 0,5-3,5 Klukhagan 3,0 0 0,5-1,5 FS301C Søndre Lund 11,5 0 0,5-5,75 HA305 Voll gård 9,0 0 0,5-4,5 HA310 Hamar flyplass 9,5 0 0,5-4,75 IN301B Ingeberg 9,0 0 0,4-3,6 * Φ b er antatt avrenningskoeffisient for planlagt boligareal. Φ i,n er antatt avrenningskoeffisient for planlagt industri-/næringsareal. ** A tett er tett flateareal som vil bidra med overflateavrenning til overvannsledningsnettet. Side 5 av 11

6 For diverse grunner er noen av områdene som kommunen ønsker analysert ikke inkludert i Tabell 1. Disse er følgende: HA001 Strandsonen: Utbygging av ca. 800 boliger og m 2 næringsareal Det forutsettes at overvann fra dette området håndteres lokalt og ikke slippes på det eksisterende overvannssystemet. HA004 Bryggeriet/Nestle/Vestre Torg, HA102 Hamar stadion, HA103 Hamar sentrum og diverse eneboligområder fordelt over byen: Utbygging av til sammen ca. 800 boliger og m 2 næringsareal Det forutsettes en generell økning i areal av tette flater i sentrum på 10% som tilsvarer ca. 2 ha. HA009 Maxi og HA104 Utstillingsplassen/sørøstre bydeler: Utbygging av til sammen ca. 250 boliger og m 2 næringsareal Disse områder faller utenfor studieområdet. HA503 Trehørningen og IN302AB Ingeberg: Utbygging av henholdsvis ca m 2 industri-/næringsareal og 400 boliger Det forutsettes at overvann fra disse områdene håndteres lokalt og ikke vil ha konsekvenser for det eksisterende overvannssystemet Spillvannssystemet Økningen i antall pe-ekvivalenter som følge av fortetting/utbygging er vist i Tabell 2. Tabell 2: Økning i pe-ekvivalenter som følge av fortetting/utbygging. Område Stedsangivelse Antall boliger Pe* fra boliger Industri-/næri ngsareal Pe** fra ind./nær. Total pe HA001 Strandsonen HA002 Hamar stadion HA004 HA007 og HA008 Bryggeriet, Nestle, Vestre torg Martodden HA102 Sørøstre bydeler HA203 og HA204 Klukhagan FS301C Søndre Lund HA305 Voll gård HA310 Hamar flyplass HA503 Trehørningen IN302AB og IN301B Ingeberg * Det forutsettes 3 pe / bolig. ** Det forutsettes 2 pe / 100 m 2 industri-/næringsareal. Side 6 av 11

7 For diverse grunner er noen av områdene som kommunen ønsker analysert ikke inkludert i Tabell 2. Det gjelder områder HA009, HA104 og HA103. For de to første henvises det til forklaringene i avsnitt For HA103 som er sentrumsområde er det forutsatt at det blir ingen nettovekst av antall pe. 4 Resultater 4.1 Scenarioer Overvannssystemet For å gjøre en vurdering av utnyttelse av kapasiteten i systemet er det kjørt beregninger med et kort, intens nedbørsepisode. Det er valgt å benytte et 25-årsregn basert på retningslinjene i EU-direktivet for dimensjonering av overvannsledninger i urbane strøk. Med utgangspunkt i intensitet-varighet-frekvens (IVF) kurver for værstasjon Hamar er det konstruert et symmetrisk 25-årsregn. Det er benyttet en nedsbørvarighet på en time. Regnet og IVF-kurvene er vist grafisk i Vedlegg X. Det er kjørt beregninger for følgende scenarioer: Dagens Scenarioet representerer det eksisterende overvannssystemet. NB! Det er antatt at alle eksisterende fellesledninger har blitt separert. Scenario A1 Med utgangspunkt i det eksisterende systemet er det lagt til utbygging av områdene HA305 Voll gård, FS301C Søndre Lund, HA310 Hamar flyplass og HA203/HA204 Klukhagan. Scenario B1 Med utgangspunkt i det eksisterende systemet er det lagt til fortetting og utbygging av sentrum (10% økning) og sentrumsnæreområdene HA002 Hamar stadion og HA007/HA008 Martodden. Scenario C1 Kombinasjonen av scenario A1 og B1. Scenario D1 Med utgangspunkt i det eksisterende systemet er det lagt til utbygging av område IN301B Ingeberg Spillvannssystemet For spillvannssystemet er det gjort en analyse av spillvannsmengder til berørte pumpestasjoner. Det er beregnet midlere og maksimal spillvannsmengde for både dagens og fremtidig situasjon. Det er kun fokusert på Hamar kommune sine pumpestasjoner og det er ikke tatt standpunkt til kapasiteten til HIAS sine pumpestasjoner på Hamar. I Tabell 3 vises fremtidig økning i antall pe fordelt på pumpestasjonene. Midlere spillvannsmengde er lik antall pe ganget med spesifikk spillvannsforbruk som er i denne analysen antatt til å være 200 l/pe.d. Maksimal spillvannsmengde er lik midlere spillvannsmengde ganget med time- og døgnfaktor. Benyttede time- og døgnfaktorer er veiledende verdier hentet fra litteraturen for dimensjonering av spillvannsledninger og er som følger: P3, P4, P7, P8, P9: døgnfaktor = 1,5 og timefaktor = 1,5 Side 7 av 11

8 P18: døgnfaktor = 2,0 og timefaktor = 2,0 P19: døgnfaktor = 2,5 og timefaktor = 2,5 I ett av scenarioene er det tatt høyde for innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet. Selv i et fullstendig separert system vil man oppleve innlekking så dette vil gi et mer realistisk bilde av hva tilrenning til pumpestasjonene kan bli. Det er antatt at innlekking vil ligge på 50% av middel spillvannsmengde som er sannsynligvis et konservativt tall. Tabell 3: Økning i antall pe fordelt på berørte pumpestasjoner. Pumpestasjoner Antall pe - Dagens Beregnet HPA* Økning i antall pe - Fremtidig Antall boliger Bolig Næringindustri (m2) Næringindustri Total økning Antall pe - Fremtidig Beregnet P3 KA Rasmussen P4 Jernbanemuseet P7 Koigen P8 Basarene P9 Hamjern/Esperen P18 Hveberg P19 Krokstua * HPA = Hovedplan Avløp Hamar kommune datert des Resultater - Overvann I Vedlegg X vises kart med resultater fra scenario Dagens, A1, B1, C1 og D1. Kartene viser hvilke ledninger som har for liten kapasitet og hvor man vil man få mye oppstuvning i kummer og terrengoversvømmelser under et 25-årsregn. Underkapasitet i ledninger er målt som forholdet mellom beregnet maksimal vannføring i ledningen og ledningens kapasitet ved fullt rør basert på Mannings formel. Kartene viser også hvor overvann fra de nye områdene påføres systemet. Netto økning i tilrenning til overvannsnettet fra hvert utbyggingsområde for et 25- årsregn er vist i Tabell 4. Generelt kan man si følgende om det eksisterende overvannssystemet: De fleste store samleledninger har strekninger med kapasitetsproblemer; Mange av disse strekningene har en flaskehals-effekt og forårsaker oversvømmelser både lokalt og oppstrøms; og Ledningsnettet består av et stort antall fordelingskummer som fordeler vannføring på de største hovedledningene. Dårlig utformelse av mange av disse kummer gjør systemet komplisert og uoversiktlig. Tabell 4: Netto økning i tilrenning til overvannsnettet fra utbyggingsområder. Side 8 av 11

9 Område HA002 HA007 HA008 HA203, HA204 Netto økning i tilrenning (l/s) FS301C HA305 HA310 IN301B Nedenfor omtales de ulike utbyggingsscenarioene. For alle scenarioer er det forutsatt at vannstanden i Mjøsa er normal. Scenario A1 Det er mest naturlig å føre overvann fra områdene Søndre Lund og Voll Gård sørover. Det er flere tilknytningspunkter i dette området men utfra kapasitetsberegningene for det eksisterende systemet er det valgt å føre vannet til hovedledningen i Aluvegen. Hovedledningen i Hagavegen/Fridtjof Nansensgt er allerede ekstremt overbelastet. Begrenset kapasitet lengre nedstrøms i Aluvegen gjør at vannet blir tvunget til å renne vestover mot Furubergvegen. Dette skaper flaskehalser lengre nedstrøms og vil føre til oversvømmelser på Bekkesvea og vil forverre situasjonen på Bondesvea. I modellen er det valgt å føre overvann fra utbyggingsområder HA203 og HA204 på Klukhagan sydvest mot Ankerskogen. Alternativt kunne deler av område blitt ført østover mot Smeby. I begge alternativer vil det føres mer vann til et allerede overbelastet ledningsnett. Områdene vil medføre bare veldig små endringer til dagens tilstand men vil påvirke oppstuvningsnivå i et område oversvømmelsesfaren er stor. Overvannet fra område HA310 Hamar flyplass renner naturlig østover mot E6 og Flakstadselva. Det er usikkert hvordan overvann håndteres i dag på flyplassen men det antas at det føres til terrenget. Skal overvann fra dette området tilknyttes det eksisterende overvannsnett bør det føres forbi tettstedet Smeby. I modellen er det tiltenkt en ny overføringsledning/grøft som tilkobles det eksisterende ledningsnettet i krysset Furnesvegen/Benterudbakken. Deler av ledningsnettet nedstrøms dette punktet er overbelastet pr. i dag men uten at modellen indikerer at det er problemer med oversvømmelser i dette området. Men økningen i belastning fra flyplassen medfører en heving av oppstuvningsnivå slik at det vil oppleves oversvømmelser flere steder i Furnesvegen. Her bør det også undersøkes om det eksisterende bekk-/grøftesystem kan benyttes til bortledning av overvann fra dette området. Scenario B1 Det eksisterende overvannssystemet i sentrumsområde er i dag overbelastet. Økning av tette arealer og dermed overvannstilførsel til overvannsnettet vil selvsagt ha en negativ effekt på kapasiteten. Beregningene viser ingen dramatiske endringer i tilstanden i dette område som følge av fortettingen men siden dette er et område som er blitt tidligere utsatt for oversvømmelser bør systemet utbedres før eventuell fortetting skjer. Mesteparten av området HA008 på Martodden vil renne naturlig mot øst og samleledningen i Fjordgløttvegen. Ledningsnettet i dette området har god kapasitet og område HA008 vil ikke medføre at det blir underkapasitet i systemet. I dag er deler av overvannsnettet ved Jernbanemuseet overbelastet. Fortetting i området HA007 på Martodden vil føre til en forverring av tilstanden. Side 9 av 11

10 Scenario C1 Den samlede effekten av beskrevet i scenarioene A1 og B1 blir bare summen av effektene fra de enkelte scenarioene. Dette er fordi den påvirkede delen av ledningsnettet i scenario A1 er stort sett uavhengig av den i B1 og derfor vil det ikke bli noen kombinerte effekter av disse scenarioene. Scenario D1 Beregninger indikerer at flere strekninger av hovedledningsnettet på Ingeberg i område sør for Gåsbuvegen har for lite kapasitet. Utbyggingen medfører bare små endringer i vannføring i ledningene men vil selvsagt forverre tilstanden. 4.3 Resultater - Spillvann I Tabell 5 sammenstilles pumpekapasitet for berørte pumpestasjoner og beregnede dagens og fremtidige spillvannsmengder. I grove trekk kan man si at de største pumpestasjonene har rikelig kapasitet og vil ikke oppleve problemer mens de to minste pumpestasjoner, P9 og P19, vil kunne oppleve til tiders tilrenning som er langt i overkant av pumpekapasitet og det er før man tar hensyn til innlekking. De tilhørende områdene til P9 og P19, henholdsvis Tjuvholmen og Ingeberg, opplever en dramatisk vekst i forhold til dagens situasjon. Utbyggingene gjør at pumpestasjonene bør oppdimensjoneres eller at man må finne alternative løsninger. Tabell 5: Sammenstilling av dagens og fremtidige spillvannsmengder (Q spv ) og pumpekapasitet. Pumpestasjon P3 P4 P7 P8 P9 P18 P19 Maks. pumpekapasitet (l/s) Min. pumpekapasitet (l/s) Middel Q spv Dagens (l/s) Maks. Q spv Dagens (l/s) Middel Q spv Fremtidig (l/s) Maks. Q spv Fremtidig (l/s) Maks. Q spv Frem. + innlekking* (l/s) * Det er antatt en innlekking av fremmedvann som ligger på 50% av middel spillvannsmengde. Det er gjort en grov vurdering av ledningskapasitet i spillvannsnettet basert på maksimale fremtidige spillvannsmengder inkludert innlekking og det er ikke oppdaget problemer med underkapasitet. 5 Konklusjoner og anbefalinger Overvannssystemet: Side 10 av 11

11 Utbygging/fortetting av Bydel Hamar Nord, Ingeberg, sentrum og sentrumsnære områder med unntak av HA008 Martodden vil medføre en merbelastning på deler av overvannsnettet som har i dag for lite kapasitet. Berørte deler av nettet bør utbedres før utbyggingen igangsettes. Forslag til tiltak bør simuleres i den etablerte modellen av overvannssystemet for å vurdere effekten og for å unngå at man bare flytter problemet til et annet sted. Spillvannssystemet: Utbygging/fortetting øker belastningen i varierende grad på berørte pumpestasjoner. De fleste pumpestasjonene har rikelig kapasitet men P9 Espern og P19 Krokstua vil oppleve en såpass dramatisk økning i tilrenning at de ikke vil ha tilstrekkelig kapasitet til fremtidige mengder. Det bør vurderes oppdimensjonering av disse pumpestasjonene, evt. omlegging av spillvannet. Hovedledningsnettet for spillvann har tilstrekkelig kapasitet for medført økning i spillvannsmengder. Side 11 av 11

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Norsk vannforening 12.12.2007 Olav Nilssen, Trondheim byteknikk Hovedutfordringer Det er i hovedsak knyttet

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 VA-konferansen 2008 04.06.2008 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal Olav Nilssen, Trondheim kommune

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 5 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Vedlegg 5 Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Det er i beregningene forutsatt konservative verdier for maksimal døgn- og timefaktor. Faktorene er basert på tabeller gitt i Norsk Vann rapport 193 og

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

3 Spillvannsmengder til Solbergåsen PST 4. 4 Trasevalg for nytt avskjærende system 4. 5 Vurdering av kapasitet nedstrøms tilkopling 7

3 Spillvannsmengder til Solbergåsen PST 4. 4 Trasevalg for nytt avskjærende system 4. 5 Vurdering av kapasitet nedstrøms tilkopling 7 HEIMDAL BOLIG AS / TRONDHEIM KOMMUNE SOLBERGÅSEN, FORPROSJEKT KOMMUNAL VA LANGS RINGVÅLVEGEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Saneringsplan avløpsnettet IV

Saneringsplan avløpsnettet IV Vedlegg til Hovedplan avløp:a6 Hamar kommune Oppdragsgiver: Hamar kommune Formell oppdragstittel: Oppdragsnummer: 112201 Rapportdato: 08.01.03 Versjonsnr.: 1 Prosjektansvarlig hos o.giver: Prosjektansvarlig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge Norsk vann - Fagtreff Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet Gardermoen, 9. februar 212 Avlastning av avløpsvann i regnvannsoverløp: På ledningsnettet eller på renseanlegget: Hva

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

267-322. Tomasjordneset

267-322. Tomasjordneset Klimaendringer Økt robusthet i forhold til økt overflateavrenning Hvorfor må og hvordan kan VA-virksomhetene delta i samfunnsplanleggingen? VAnndammen 9- og 10. november 2010 Rune Lejon Planlegger, Vann

Detaljer

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Kattemskogen Dato: 26.05.2015 Skrevet av: Leif Sverre Aune VA-DI MENSJONERI NGSNOTAT INNHOLD Dimensjoneringsgrunnlag for Vann

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Litle Risa VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2774 Oppdragsgiver: Aros Arkitekter

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG VEDLEGG F3 6sider NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 609896-01 Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad 16.08.2016 Rolf Lunde Geir Henning Hansen IVARETAKELSE AV FLOMVANN

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger N O TAT Oppdrag 1350018038 Marienlund avlastningsboliger Kunde Stifelsen Utleieboliger i Alta Notat nr. K-001 Dato 2016-12-22 Til Stifelsen Utleieboliger Alta Fra Rambøll Norge AS v /Frank Lund Kopi VAO-rammeplan,

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Ny renseløsning Noresund PN 3 - Fordrøyning

Ny renseløsning Noresund PN 3 - Fordrøyning Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Ranveig H. Paus Dato 2016-12-06 Ny renseløsning Noresund PN 3 - Fordrøyning Sammendrag Tilrenningsdata til Noresund RA viser at høybelastningsperioder opptrer i over en uke

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

Magnus Ohren, Plan og utvikling

Magnus Ohren, Plan og utvikling Ås kommune Vann, Avløp, Renovasjon Notat Til Magnus Ohren, Plan og utvikling Fra Saksbehandler Lars Buhler Dato 13.11.2014 Befaring av Dyster Eldor II, overvann Det er tatt en faglig vurdering av overvannsproblematikken

Detaljer

Nestvoldjordet - Forprosjekt VA

Nestvoldjordet - Forprosjekt VA Oppdragsnr.: 02 Dokumentnr.: DOK-02-RIVA-01 Versjon: 01 Nestvoldjordet - Forprosjekt VA 1 Bakgrunn Stiklestad Eiendom AS ønsker å regulere Nestvoldjordet til boligformål og friområde. Det er utarbeidet

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer