OMRÅDEREGULERING LØTEN STASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING LØTEN STASJON"

Transkript

1 Oppdragsgiver Løten kommune Rapporttype Planbeskrivelse OMRÅDEREGULERING LØTEN STASJON

2

3 LØTEN STASJON 3 (14) OMRÅDEREGULERING LØTEN STASJON Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten Dokument nr.: 003 Filnavn: Planbeskrivelse.docx Revisjon 00 Dato Utarbeidet av ILY Kontrollert av PFI Godkjent av SRS Beskrivelse Planbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Løkkegata 9 NO-2615 LILLEHAMMER T F

4 4 (14) LØTEN STASJON INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn for planarbeidet PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE AREALBRUK Planområdets beliggenhet Planstatus Bebyggelse i planområdet Jernbaneverket/ROM-eiendom Eiendoms- og eierforhold Planprosess SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL MERKNADER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedinnhold Gangarealer i planen Ny langtidsparkering for Jernbaneverket Eksisterende boliger og adkomstforhold Hensyn til kulturmiljø og stedsutvikling Gjennomføring ROS-vurderinger AREALOVERSIKT VEDLEGG 1 FORPROSJEKTRAPPORT/Illustrasjonsplan vedlegg 2 ROS sjekkliste Rambøll

5 LØTEN STASJON 5 (14) FORORD På vegne av Løten kommune er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for en del av sentrum i Løten. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny fotgjengerkryssing under Rørosbanen med tilhørende universelt utformede gangstier og trapper. Løsningen er beskrevet i forprosjektrapport datert og er vedtatt i kommunestyret den Med reguleringsplankartet følger en forprosjektrapport som illustrasjon av tiltaket. Kontaktperson hos forslagsstiller er Ingfrid Lyngstad Mail: Kontaktperson hos Løten kommune er Yngvar Pederstad Adresse: Kildevegen Løten Mail: Adresse: Løten kommune. Pb 113, 2341 Løten Mai 2014 Ingfrid Lyngstad Rambøll Norge AS Løkkegata Lillehammer Ramboll

6 6 (14) LØTEN STASJON 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Forslagsstiller er Løten kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å forbedre kryssingen av Rørosbanen i Løten sentrum. Dagens kulvert er underdimensjonert og nedslitt, og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. I tematisk kommunedelplan for Løten (Stedsutvikling) i 2011 ble ny fotgjengerkryssing vurdert som et tiltak som bør prioriteres. En ny fotgjengerkryssing som tilfredsstiller kravene til universell utforming, vil knytte de to delene av tettstedet bedre sammen. Adkomsten til jernbanestasjonen blir også forbedret. Jernbaneverket planlegger å bygge ny lengre plattform ved Løten stasjon. I tillegg ønsker de å anlegge ny langtidsparkering sør for stasjonen. Dette vil bidra til en forbedring av Løten som kollektivknutepunkt. Traseen for ny fotgjengerkryssing er vedtatt av Løten kommune etter arbeid med ulike alternativer blant annet med bru og rampeløsninger over jernbanen i et skisseprosjekt. Skisseprosjektet ble behandlet av kommunestyret , hvor det ble vedtatt å arbeide videre med et forprosjekt for ny undergang. Forprosjektet ble vedtatt og lagt til grunn for videre arbeid med reguleringsplan og detaljprosjektering. 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE AREALBRUK 2.1 Planområdets beliggenhet Planområdet ligger i Løten stasjonsområde på begge sider av jernbanen. Planområdet dekker et areal på 12,7 daa. Utsnitt av varslingskart for reguleringsplanområdet Planområdet grenser til bygninger som har historisk forankring på stedet. I nord ligger det tidligere meieriet, som en stor markant teglsteinsbygning. På østsiden av sporene ligger godshuset til stasjonen, og den tidligere stasjonsmesterboligen. I sør ligger en tidligere bankbygning som i dag eies av Pinsemenigheten. Nordvest-siden av jernbanen i Løten er i Rambøll

7 LØTEN STASJON 7 (14) hovedsak handelssentrum, og sørøst-siden er det administrative sentrum med kommunehus, slik det framgår av kartet over. Bygningene i planområdet knyttet til stasjonen og meieriet har vært sentrale i stasjonsbyen Løten, og viser stedets historiske forankring i bygningene, selv om bruken i dag er endret. Den gamle bygdevegen krysset jernbanelinja der kulverten ligger i dag. Fotgjengerkulverten ble bygd i Kart fra 1902 fra Løten sentrum Ramboll

8 8 (14) LØTEN STASJON 2.2 Planstatus Deler av planområdet inngår i en reguleringsplan for sentrum fra Stasjonsvegen 14 (BF9) er regulert til forretning/kontor/bolig. Stasjonsbygningen er regulert til forretning/allmennyttig formål og spesialområde bevaring. Utsnitt av reguleringsplan for sentrum fra 1996 Arealene sørøst for jernbanen er satt av til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel med unntak av boligeiendommen som blant annet består av tidligere stasjonsmesterbolig. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, aktuelt område markert 2.3 Bebyggelse i planområdet Planområdet nordvest for jernbanen er en del av handelssentrum i Løten. Stasjonen på Løten er i bruk som «Nærstasjon» med kafe, utsalg, billettsalg, venterom, toaletter og pauserom for drosjesjåfører. Stasjonsvegen 14 eies av Friskus Frisklivssenter AS som driver friskvernsenter/helsestudio i bygningen. Bygningen inneholder også kontor og boenheter i 2. etasje. Sørøst for sporene ligger den gamle stasjonsmesterboligen. Eiendommen er i bruk til bolig. Rambøll

9 LØTEN STASJON 9 (14) 2.4 Jernbaneverket/ROM-eiendom Rørosbanen har stoppested på Løten. Jernbaneanlegget består av stasjonsbygning, plattform, godshus og sporområder. Rom eiendom forvalter eiendommer tilknyttet stasjonsområdet utenom jernbaneanlegget. I eiendommen inngår et grønt areal sørøst for sporene mot Løiten allmenning. Det planlegges forlenget og hevet plattform på stasjonssiden og ny plattform på sørsiden på lengre sikt. Det er også ønsket om en større langtidsparkering for tog-reisende i området. Denne er foreslått i området ved godshuset sør for sporene. 2.5 Eiendoms- og eierforhold Planlagt fotgjengerkryssing ligger på offentlig eiendom med unntak av arealet ved i Stasjonsvegen 14, 196/2 (Friskus Frisklivsenter AS). Banegrunn, stasjonsområde og arealer langs jernbanen eies av Jernbaneverket/Rom-eiendom (196/27, 52). Et areal ved stasjonsparkeringen eies av Løten kommune (196/339). Boligeiendommen øst for sporene eies av Line Boym (196/5) Et areal i sør mot Kildevegen 196/358 eies av Løiten Almenning. I sør ligger eiendommen til Pinsemenigheten Arken (196/384) og i sørøst Løten allmenning (196/7, 20/17). Disse blir berørt i begrenset omfang. 2.6 Planprosess Oppstart av planarbeidet med varsling ble igangsatt etter at forprosjektet ble vedtatt i kommunestyret( ) Planarbeidet ble annonse i avis og skriftlig varslet til statlige etater og berørte grunneiere. Ved varsling av oppstart kom det tilsvar og merknader fra berørte grunneiere i området. Hedmark fylkeskommune Fylkesmannen i Hedmark Statens vegvesen Opplandske Bioenergi AS Eidsiva Nett AS Rom Eiendom AS Line Boym Advokatfirmaet Dahl på vegne av Stasjonsvegen 14 AS 3. SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL MERKNADER Hedmark fylkeskommune ( ) Fylkesdirektøren er positiv til varslet planarbeid og har ingen merknader foreløpig. Fylkesdirektøren tar forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. Fylkesmannen i Hedmark ( ) Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader, men krever at samfunnssikkerhets og beredskapsmessige forhold ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sikkerhet jfr. Plan- og bygningslovens 3-1. Planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer for tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, Universell utforming av uteareal og bygninger, og nasjonale utvekslingsformat for SOSI plan med kontroll hos Statens kartverk på Hamar. Ramboll

10 10 (14) LØTEN STASJON Jernbaneverket ( ) Jernbaneverket er positive til oppgradering av eksisterende undergang, og har satt i gang prosjektering av oppgradering av hovedplattform. Eksisterende parkeringskapasitet ved stasjonen må søkes opprettholdt. Spor 3 må forutsettes opprettholdt til like sør for ny undergang inntil det evt. bygges ny sideplattform på sørsiden. Statens vegvesen ( ) Har ingen merknader til varselet. Opplandske Bioenergi ( ) Gjør oppmerksom på at selskapet har fjernvarmetrase på begge sider av jernbanen i det aktuelle planområdet i 1 m dybde. Traseen ligger i kommunens kartdatabase. Eidsiva Nett as (2.2.14) Eidsiva ønsker at deres nett blir berørt så lite som mulig. De har hovedsakelig kabelrør for fiber som kan bli berørt, og ber om at utbygger bekoster evt. flytting av disse. Rom Eiendom ( ) En ny undergang under Rørosbanen med universell utforming er positivt for Rom Eiendom. Man ber om at det vektlegges en direkte og effektiv adkomst til stasjonen som er det viktigste kollektivknutepunkt i Løten for alle typer myke trafikanter. Line Boym, eier av 196/5 ( ) Boym og familien har bodd i den tidligere stasjonsmesterboligen siden kjøp i Tomten ligger i dag med parkeringsplass og gjennomgangsområde på to sider (mot nordvest) og friareal mot jernbanen og gamle banken på to sider (i sørvest). Huseier er bekymret for at bomiljøet vil forringes og at verdien av huset vil falle med planforslaget. Hun ber om at det gjøres vurdering av mulige tiltak som kan hjelpe til å opprettholde eiendommens kvaliteter og verdi. Advokatfirmaet Dahl på vegne av Stasjonsvegen 14 AS ( ) Sammendrag: Eierne av Stasjonsvegen 14 har sterke innvendinger til planforslaget og viser til skisse fra forprosjektet. De mener planforslaget stenger muligheter for næringsutvikling og forringer eiendommens verdi. Leilighetene på eiendommen er selveierleiligheter med 3 plasser i carporten som blir berørt. Det er i dag 26 parkeringsplasser på eiendommen. Frisklivssenteret har mange medlemmer og behov for videre utbygging. Opprinnelig har utvidelsen vært planlagt i en etasje mot øst og jernbanelinjen, men de har også sett på utbygging i 2. etasje med et areal på 200m 2. De mener det påløper merkostnader ved slik bygging i 2. etasje på dagens bygning. De ber også om en løsning som erstatning for tapte parkeringsplasser. Kommentar: Ønsket om å bli hensyntatt ved at tiltaket sløyfer gangstien mellom kulvert og stasjonsplattform kan ikke imøtekommes, fordi det er eneste mulighet for en gangsti utformet etter kravene til universell utforming. Behovet for parkeringsplasser kan imøtekommes med å stille andre parkeringsplasser i sentrum til disposisjon for brukerne av friskvernsenteret. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Hovedinnhold Tiltaket med fotgjengerkryssing er beskrevet i forprosjektrapporten som ligger som Vedlegg 1 til denne planbeskrivelsen. Rambøll

11 LØTEN STASJON 11 (14) En ny gangforbindelse er der vist som en bredere kulvert med trinnfri forbindelse til plattform og fotgjengerarealer i sentrum på begge sider. Jernbaneverket ønsker å legge til rette for ny langtidsparkering for togreisende på sitt areal på sørøstsiden av sporene. 4.2 Gangarealer i planen Ny kulvert plasseres i området for eksisterende kulvert. Gangstien på hver side blir liggende i skjæring, som tas opp med skråning eller skrå mur, for å gi en lys og åpen gangforbindelse som knytter seg til byrommene på stedet. Forbindelsen suppleres med trapper med varmekabler på begge sider. På nordvestsiden forbinder trappen kulverten med fotgjenger-arealene i krysset Stasjonsvegen/Meierivegen. På sørøst-siden gir trappen en snarveg fra gangstien og opp mot framtidig langtidsparkering eller mot gangveg fram til Kildevegen. Gangstien på sørøstsida forlenges mot nord og kobles med dagens gangveg i plangrensen. Det foreslås en ny adkomstveg inn til langtidsparkeringen. Gangtrafikk mot undergangen fra sørøst kan da tydeliggjøres adskilt fra bilveg og parkering. Stigningen på gangstien er 5 % (maks helning i følge vegnormalene) på nordvestsiden, fra kulvert og opp til nivå for hevet plattform ved stasjonen. Linjeføringen på gangstien er buet for at stigningen ikke skal bli brattere enn kravene. Tiltaket krever erverv av deler av næringseiendom nærmest jernbanen for Stasjonsvegen 14. Det gjøres en strukturering av utearealer og parkering mellom stasjonen og Stasjonsvegen 14, der inndelingen mellom offentlig areal og privat næringsareal blir tydeligere. Fotgjengerarealene rundt stasjonen og langs Stasjonsvegen og Meierivegen stadfestes i planen. Det gjelder også dagens bussholdeplass langs Stasjonsvegen. 4.3 Ny langtidsparkering for Jernbaneverket Det er satt av areal til langtidsparkering sørøst for sporene, mellom godshus og kulvert. Det legges opp til dobbelt parkering for god utnyttelse av arealet. Ny adkomstveg til langtidsparkering er innpasset mellom eiendommene i sør. 4.4 Eksisterende boliger og adkomstforhold Eksisterende bolig i planområdet gis et tillegg til tomta på 2 m i nordvest. Eksisterende tomtegrense følger huslivet. Det er vist nye adkomster fra den ny adkomstveg til langtidsparkeringen for Pinsemenigheten 8196/384) og boligen til Boym (196/5). 4.5 Hensyn til kulturmiljø og stedsutvikling Det foreslås hensynsone c for bevaring av bygningene i planområdet som tilhører den gamle stasjonsbebyggelsen. Enkeltbygninger og anlegg på begge sider av jernbanelinja (godshus, stasjonsbygning og stasjonsmesterbolig) danner til sammen et kulturmiljø som forklarer det historiske sentrum av Løten, med stasjonen som midtpunkt. Det er bygningenes eksteriør slik de oppleves i sentrale byrom som er viktig å bevare. Ramboll

12 12 (14) LØTEN STASJON 4.6 Gjennomføring Anlegget er planlagt bygd høsten 2015 og koordineres med Jernbaneverkets planer for heving av plattform i samme periode. Ny kulvert settes ned i tog-fri helg. Dato bestemmes av fra Jernbaneverket. Det er krav om sikkerhetsmannskap fra Jernbaneverket i anleggsperioden for arealer i sikkerhetssonen til jernbanelinja. 4.7 ROS-vurderinger Vedlagt planbeskrivelsen ligger ROS-sjekkliste fra «Gis i samfunnssikkerhet og arealplanlegging» for kommunale areal, regulerings og bebyggelsesplaner. På bakgrunn av denne er det generelt ikke funnet at tiltaket påvirker planområdet i form av økt risiko. Tiltaket vil ikke gi grunnlag for økt naturrisiko, jfr. sjekklisten. Virksomhetsrisikoen er begrenset til anleggsperioden nært jernbanen, men blir ivaretatt av jernbaneverkets strenge bestemmelser med sikkerhetsmannskap og sikkerhetssoner. Kulverten er planlagt satt på plass på tog-fri helg på Rørosbanen høsten Den nye kulverten vil være kjørbar, og kan bety forbedret beredskap i sentrum med hensyn til utrykningstid. Når det gjelder sårbare objekter, vil tiltaket føre til tryggere og bedre forhold for myke fotgjengere mellom målområder i sentrum. Kulturminner er ivaretatt med hensynssoner og bestemmelser knyttet til dem. Avløpsnettet gjennom sentrum forbedres som del av prosjektet, med vedlikehold og omlegging av traseer for fjernvarme, avløp og IT systemer som i dag ligger under og ved jernbanelinja. 5. AREALOVERSIKT Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på 12,7 daa og reguleres til: Boligbebyggelse Forsamlingslokale Bolig/kontor/forretning Offentlig eller privat tjenesteyting/kollektivanlegg Bevaring kulturmiljø Gatetun Kjøreveg Gangveg/gangareal/gågate Annen veggrunn Holdeplass/plattform Kollektivholdeplass 1,0 daa 0,6 daa 1,2 daa 0,7 daa 1,3 daa 0,6 daa + 0,2 daa 0,4 daa 1,9 daa 2,4 daa 0,8 daa 0,1 daa Pendler-/innfartsparkering Parkeringsplasser (på grunnen) Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer, gangveg/jernbane 1,2 daa 0,4 daa 0,1 daa Tekniske infrastrukturtraseer 1,0 daa Rambøll

13 LØTEN STASJON 13 (14) VEDLEGG 1 FORPROSJEKTRAPPORT/ILLUSTRASJONSPLAN VEDLEGG 2 ROS SJEKKLISTE Ramboll

14 14 (14) LØTEN STASJON Rambøll

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT

D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT Oppdragsgiver USBL Rapporttype Planbeskrivelse 2014-06-27 D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 3 (15) DETALJREGULERIN G OM RÅDE A OG B H EGGEN BOLIGFE LT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 17 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 3. Saksgang...3 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer