Plassen industriområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plassen industriområde"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke

2 INNHOLD 1 Bakgrunn... s Hensikten med planen 1.2 Forslagstiller 2 Planprosessen... s Medvirkningsprosess 3 Planstatus og rammebetingelser... s Overordnede planer 4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold... s Beliggenhet 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 4.3 Stedets karakter landskap... s Kulturminner og kulturmiljø 4.5 Naturverdier 4.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 4.7 Landbruk 4.8 Trafikkforhold... s Universell tilgjengelighet 4.10 Teknisk infrastruktur 4.11 Grunnforhold 4.12 Risiko- og sårbarhet 5 Beskrivelse av planforslaget... s Planlagt arealbruk 5.2 Reguleringsformål... s Universell utforming... s Rekkefølgebestemmelser 6 Virkninger av planforslaget... s Overordnede planer 6.2 Stedets karakter 6.3 Forholdet til naturmangfold 6.4 Rekreasjonsinteresser 6.5 Trafikkforhold 6.6 ROS 6.7 Interessemotsetninger 6.8 Avveining av virkninger 7 Konsekvensutredning... s 10 8 Innkomne innspill... s 10 Side 2 av 12

3 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av industri kombinert med service, kontor og forretning, samt sikre vegetasjonsskjermer/grønnstruktur og friområder i og rundt industriområdene, som skjerming mot barnehagen, boligområdene, gardsbebyggelsen og fylkesvegene. I tillegg skal det tilrettelegges for ordnede trafikkforhold; til industriområdet, barnehagen og friområdene/turdrag/turveg. Det legges også til rette for etablering av ny avkjøring til industriområdet fra FV Forslagstiller Forslagstiller er: Alvdal kommune. Feste NordØst as, landskapsarkitekter mnla, er innleid konsulent for arbeidet. 2 Planprosessen 2.1 Medvirkningsprosess Oppstart av planarbeidet ble varslet til berørte og tilstøtende eiendommer den Annonse med kunngjøring om oppstart stod i avisen Østlendingen den I løpet av prosessen er det avholdt oppstartsmøte med planavdelingen i Tynset og Alvdal kommuner, flere diskusjonsmøter med administrasjonen, samt et åpent folkemøte som kommunen avholdt tidlig i prosessen Planstatus og rammebetingelser 3.1 Overordnede planer Planforslaget er i henhold til gjeldene overordnet plan; kommunedelplan for Alvdal tettsted, vedtatt Utsnitt av kommunedelplan for Alvdal Tettsted. Side 3 av 12

4 4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 4.1 Beliggenhet Planområdet omfatter industriarealene på Plassen, barnehagen, friområde, landbruksareal og boligområdet R6. Mot vest, sør og øst avgrenses planområdet av fylkesveger. Planområdets størrelse er ca 462 daa. Ortofotoet viser dagens situasjon for området. 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Store deler av planområdet brukes i dag til industri og forretningsformål, samt barnehage og boliger. Arealene mellom dagens industriområde og boligområdet R6, benyttes til skogbruk (furuskog). Mot vest, sør og øst grenser planområdet til fylkesvegene 686, 682 og 684. I nordøst grenser planområdet til skogsområder. Inn mot fylkesvegene ligger det landbruksområder med gårdsbebyggelse og dyrka mark. Side 4 av 12

5 Deler av planområdet industriformål. 4.3 Stedets karakter - landskap Planområdet omfatter Plassen industriområde, med tilliggende areal. Store deler av området er en stor, flat furumo den nordligste delen er utbygd, den sørligste består av furuvegetasjon. Innenfor eksisterende industriområde er det fortsatt en god del furuvegetasjon. Dette gjør at området fremstår som vegetasjonskledt. Den østligste delen av planområdet ligger på et lavere nivå enn industriområdet. Disse arealene består av furuskog, med spredt bebyggelse (barnehage og bolig) samt et eksisterende industriområde. Mot vest ligger åpne landbruksareal og gårdsbebyggelse. I sør ligger et etablert boligområde. Dette er omkranset av furuvegetasjon. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner innen planområdet. Det gamle vegfaret, «Malmvegen» er rester etter vegen som førte fram til Louise Hytte (øst for planområdet). Deler av denne vegen ligger innen planområdet, og er regulert til bevaring-kulturminne i eksisterende plan R Naturverdier Innen planområdet er det ikke registrert hverken viktige naturtyper, viktige viltområder, viktige kulturlandskap eller verneområder. Beiteområde for elg, ligger inntil planområdet i sør. 4.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk Skogsområdene i øst og sør benyttes daglig av barnehagen, og som turveg av lokalbefolkningen. Områdene har størst verdi for barnehagen, - som turområde og til skogslek. 4.7 Landbruk En del av planområdet omfatter skogsområder. Dette gjelder arealene mellom dagens industriområde og boligfeltet R6, samt den nordøstligste delen av planområdet. Et mindre areal langs FV 684 er dyrka mark. (Se ortofoto som viser dagens situasjon.) Side 5 av 12

6 Skogareal sør for dagens industriområde 4.8 Trafikkforhold Det finnes fylkesveger og private veger innen området i dag. Plangrensa går langs fylkesveg 686 i vest. Fylkesveg 682 går av fra denne og følger plangrensa i sør fram til krysset med fylkesveg 684, som ligger som plangrense i øst. Inne i planområdet ligger veger som tilhører Alvdal Veg. Disse er private. Blanding av tungtrafikk til/fra industriområdet og gangtrafikk til/fra barnehagen er en utfordring. Det er også knyttet problemer til store kjøretøy som skal kjøre fra fylkesvegen, og inn på industriområdet. Dette gjelder spesielt på vinterføre. Sikker kryssing av FV 686 ved skola (nord for planområdet), er sikret i reguleringsplan for Mælengtunet boligområde (R34) 4.9 Universell tilgjengelighet Planområdet er todelt i høydenivå. Den sørvestligste delen av planområdet (industri og boliger) ligger på en flat furumo, mens den nordøstligste delen ligger på et nivå ca 15 m lavere. Eksisterende adkomst til barnehagen tilfredsstiller ikke UU. Boligområdene er etablert innenfor arealer med liten høydeforskjell, og tilfredsstiller sånn sett UU. Industriområdene ligger i områder med liten intern høydeforskjell Teknisk infrastruktur Det finnes vann- og avløpsanlegg, strøm og renovasjon for all eksisterende bebyggelse i planområdet. Høyspentanlegg går inn i planområdet fra øst, og fra vest Grunnforhold Grunnforholdene i området er gode. Planområdet ligger på en breelv-/elveavsetning Risiko- og sårbarhet Risiko og sårbarhet for den eksisterende situasjonen er vurdert i vedlegg nr 1. 5 Beskrivelse av planforslaget 5.1 Planlagt arealbruk Planlagt arealbruk er regulering av nye industriområder, private kjøreveger, turveger, turdrag, friområder og vegetasjonsskjermer. I tillegg stadfestes eksisterende situasjon knyttet til kombinert forretning, kontor og industri, landbruksformål, eksisterende fylkesveger og private veger, eksisterende boliger (planen stadfester eksisterende formål innenfor R6), barnehage og parkering, i reguleringsplanen. Side 6 av 12

7 Utsnitt av reguleringsplanforslaget. Side 7 av 12

8 5.2 Reguleringsformål Boligbebyggelse; Den eksisterende boligbebyggelsen og boliger innenfor R6 stadfestes gjennom reguleringen. Det reguleres ingen nye boligområder innen området. Barnehage; Eksisterende barnehage stadfestes gjennom reguleringen. Barnehagens areal beholdes uforandret. Industri; Ett nytt område for industri reguleres knyttet til eksisterende industriområde (I3). Eksisterende industriområde reguleres til rent industriformål (I1 og I2), samt et kombinert formål; Forretning og industri. I4 stadfester et etablert industriområde i den østligste delen av planen. Lekeplass; Det regulerte lekeområdet stadfester areal regulert til lek i eksisterende reguleringsplan R6. Kjøreveg; Reguleringen stadfester de eksisterende fylkesvegene innen området; FV 686, 684 og 682 (o_kv1). Krysset mellom FV 686 og KV2 er regulert noe sørvest for dagens kryss. Regulering av KV2, KV3, KV4, KV6 og KV7 stadfester eksisterende, private veger. KV5 er regulering av ny adkomst til og gjennom eksisterende industriområde (I1 og I2), samt til planlagt industriområde (I3). Ny KV5 har avkjøring fra FV 686. Gang- og sykkelveg; Område for gang- og sykkelveg (o_gs1) reguleres langs en liten del av fylkesveg 686, og videre fram til barnehagen (langs KV2). Det reguleres ny gang- og sykkelveg (o_gs2) langs FV 684, i henhold til kommunedelplan. Fra boligområdet i sør (R6) reguleres ny gang- og sykkelveg (o_gs3) fram til turveg, og videre ned til o_gs2. Innenfor formålet er det satt av areal til rabatt/grøft mellom vegen og gangvegen (gjelder langs FV686, FV684, KV2 og KV7). Annen veggrunn; Dette reguleringsformålet sikrer nødvendig grøfteareal, snøopplag og utslag for terrenginngrep. Parkering; Område for parkering stadfester eksisterende parkeringsplass ved barnehagen. Området skal ha en enkel opparbeiding, med grus- eller asfaltdekke. Turdrag; Formålet siker tilgjengelighet for myke trafikanter, langs eksisterende veg (KV2), fra planlagt turveg og fram til barnehagen. Reguleringen vil gi en trafikksikker trasé for barnehagen og for andre turgåere. Turveg; Formålet sikrer tilgjengelighet gjennom industriområdene, samt tilgjengelighet fra boligområdene i sør og fram til KV2. Eksisterende turveg fra FV 684 og nordover, inn på industriområdet, er regulert i planen. Friområde; Det reguleres et friområde i tilknytning til barnehagen, sør for denne. FRI omfatter et vegetasjonskledt område nordøst i planområdet, og kan benyttes til vinteraktiviteter, samt friluftsliv hele året. Landbruksformål; Reguleringen stadfester eksisterende landbruksområder. Sikringssone frisikt; Områder for frisikt er knyttet til avkjørsler og kryss langs KV1 og KV2. Disse er vist i kartet, men er lite lesbare da arealene er små. Det er ikke tillatt med sikthindrene elementer, høyere enn 0,5 mellom veg og frisiktlinjene. Frisiktlinjene er 6 m x 55 m ved avkjørsler og 10 m x 55 m i kryss. Dagens avkjøring fra FV 686 inn til industriområdet. Side 8 av 12

9 Faresone høyspent; Det reguleres inn en faresone knyttet til den eksisterende 22 Kv høyspentlinjen som går inn i planområdet i øst-vest retning (fra øst), samt en mindre del av en 22 kv høyspentlinje som kommer fra vest. Sonen sikrer at det ikke blir etablert bebyggelse innen faresonen for høyspent. Hensynssone bevaring kulturmiljø; Reguleringen sikrer bevaring av deler av den gamle «Malmvegen», som gikk til Louise Hytte. 5.3 Universell utforming Tilgjengelighet for alle skal i størst mulig grad sikres gjennom universell utforming, jf. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) kap. X, Brukbarhet. 5.4 Rekkefølgebestemmelser Utbygging av boligbebyggelse skal ikke igangsettes før påkobling til VA-anlegg er gjennomført. Det skal etableres tomtedelingsplan for I3 før feltet kan tas i bruk (ved første byggesøknad). 6 Virkninger av planforslaget 6.1 Overordnede planer Planforslaget er utarbeidet i henhold til overordnet plan; kommunedelplan for Alvdal Tettsted. 6.2 Stedets karakter Reguleringen vil ikke i vesentlig grad endre områdets karakter, hverken innenfor boligområdene, langs fylkesvegene eller innen industriområdene. Jordbruksområdene blir ivaretatt. Utvidelsen av industriformål vil føre til reduksjon i skogsområder, men er i henhold til kommunedelplanen. For barnehagen og boligområdene vil reguleringen stadfeste eksisterende bruk. Regulering av vegetasjonsskjermer, friområde, turdrag og tursti vil sikre «grønne» arealer som skjerming av industrivirksomhet mot boliger, barnehage og fylkesveger. 6.3 Forholdet til naturmangfold Naturmangfoldet vil ikke i nevneverdig grad bli påvirket av tiltakene, - utbygging av boligbebyggelse, industri, lekeområder og turveger. Ut fra Naturbase ligger det ingen registreringer innenfor planområdet. 6.4 Rekreasjonsinteresser Planen vil øke mulighetene for bruk av områdene i rekreasjonssammenheng. Dette gjelder turveg mellom eksisterende boligfelt og barnehagen, samt sikring av turveg på gjennom industriområdene. 6.5 Trafikkforhold Regulering av nye gang- og sykkelveger, samt ny avkjøring og veg til industriområdene, vil bedre trafikkforholdene innenfor planområdet, - og spesielt i tilknytning til barnehagen og langs fylkesvegene. Eksisterende fylkesveger og private veger opprettholdes i planen. 6.6 ROS Risiko og sårbarhetsanalyse for planforslaget er beskrevet i eget vedlegg. 6.7 Interessemotsetninger Det er ikke registrert noen store interessekonflikter innen reguleringsområdet. 6.8 Avveining av virkninger Gjennom reguleringen legges det til rette for økt trafikksikkerhet og økt industriutvikling innen området. Reguleringen legger samtidig opp til en økt bruk av skogsområdene, sør for dagens industriformål. Områdene som reguleres til bolig, er eksisterende boligbebyggelse og område R6 (eksisterende reguleringsplan). Side 9 av 12

10 Dagens kryss mellom FV 686 og Konsekvensutredning Planforslaget samsvarer med gjeldene kommunedelplan for Alvdal Tettsted. 8 Innkomne innspill Innspill til oppstartsvarselet, (fra høringen ) ligger samlet i vedlegg nr Vurdering av innkomne innspill Statens vegvesen; Vegvesenet har merknader til trafikksikkerheten knyttet til næringstrafikk blandet med gangtrafikk. Nye gang- og sykkelveger ligger ikke inne i vegvesenets handlingsprogram for Det ønskes ikke ny avkjøring inn til industriområdet fra krysset FV 686 x FV 682. Vegvesenet ønsker stenging av flere dirkete avkjøringer fra FV 686 til industriområdet. Avklaring; Alle direkte avkjøringer fra FV 686 til industriområdet er fjernet. I gjeldene KDP Alvdal Tettsted ligger det ikke inne gang- og sykkelveg langs FV 686. Planen følger KDP. Det er ikke planlagt ny avkjøring til industriområdet fra krysset FV 686 x FV 682, men en ny avkjøring fra FV 686 ved Lian Plassen barnehage; Krever fartsbegrensning, og gjerne fartsdumper på vegen forbi barnehagen. I tillegg kreves fast dekke på samme veg. Barnehagen ønsker at det etableres gangfelt over vegen ved Granerud bilverksted, og ved fylkesvegen (686). Barnehagen ønsker å bevare stien øst for vegen, inn på industriområdet. Barnehagen ønsker at det opprettes grønne områder innenfor industriområdet. Avklaring; Det reguleres turdrag, turveger og friområder i nær tilknytning til barnehagen og ut i skogsområdene sørover. Reguleringen viser ingen gangfelt eller fartsdumper. Planbestemmelsene angir ikke type dekke på KV Bjørn Anders Dahlen; Foreslår å legge ny avkjøring til industriområdet fra Fv 686 mellom NØK og Felleskjøpet. Dahlen foreslår i tillegg å anlegge gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Dahlen ønsker at det anlegges jordvoller mellom industriområdet og fylkesvegen. Avklaring; Det er planlagt ny avkjøring til industriområdet fra FV 686. I henhold til KDP er det ikke vist gang- og sykkelveg langs FV 686. I stedet for jordvoller er det planlagt vegetasjonsskjermer mellom industriområdene og fylkesvegen Samarbeidsutvalget for Plassen barnehage; De ønsker å stenge vegen forbi Plassen barnehage, slik at ikke tungtrafikk kan passere barnehagen. Samarbeidsutvalget ønsker at ny avkjøring til industriområdet legges ved krysset Side 10 av 12

11 Lilleeng mot Lian. Dagens avkjøring til industriområdet og barnehagen bør kun benyttes av personbiler. Samarbeidsutvalget foreslår å etablere gang- og sykkelveg fra ny avkjøring til industriområdet og nordover til Plassen skole. Dersom vegen forbi barnehagen ikke blir stengt kreves: støv- og støyskjerming ved barnehagen fartsdemping i form av redusert fartsgrense og fartsdumper fast dekke belysning utbedring av avkjørsel/veg fra barnehagen skilting til barnehage Det må etableres en gang-trasé fra barnehagen og over til Lian. I tillegg bør det etableres grønne lommer mellom bebyggelsen på industriområdet. Stien fra barnehagen og sørover må bevares. Barnehagens areal forutsettes uberørt. Avklaring; Reguleringsplanen viser ikke gangfelt, skilting, fartsdumper eller redusert fartsgrense. Reguleringen gir heller ikke bestemmelser om type dekke på KV2. Bestemmelsene sier at det skal etableres belysning langs KV4. Reguleringen legger opp til turveger, turdrag og friområder i tilknytning til barnehagen og på tvers av planområdet. Barnehagens areal er ikke endret. Vegetasjonsskjermer er planlagt mellom industriformål og boligbebyggelse og mot kjøreveger og turveger FIAS AS; Fias ønsker dialog om deres arealbehov, og ved evt flytting av tomt ser de det som en fordel om det anlegges ny avkjøring fra FV 686. Avklaring; Reguleringsplanen regulerer ikke tomtegrenser. Ny avkjøring fra FV 686 er planlagt Hedmark fylkeskommune; Fylkeskommunen har ingen planfaglige innspill knyttet til planen. De ser det ikke som nødvendig å befare området med tanke på kulturminner Fylkesmannen i Hedmark v/landbruk, miljøvern og beredskap Fylkesmannen forutsetter at kart og bestemmelser utformes i samsvar med gjeldene nasjonal produktspesifikasjon. Fylkesmannen forutsetter videre at planen utarbeides i tråd med overordnet plan. Fylkesmannen forventer at det utarbeides ROS-analyse for planområdet. Avklaring; Planen er utarbeidet i henhold til kommunedelplan for Alvdal Tettsted. Krav om ROS-analyse ivaretas i planbeskrivelsen. Planforslaget er utarbeidet i henhold til nasjonal produktspesifikasjon, samt utvekslingsformat for SOSI plan Grunneiere i området Plassen Industriområde; Gruppen ønsker at det etableres nye gang- og sykkelveger langs FV 686, FV 684 og FV 682 innenfor planområdet. Eksisterende avkjøring til Plassen industriområde beholdes. Gang- og sykkelveger må etableres før utvidelse av industriområdet realiseres. Gruppen mener videre at det må etableres en min 60 m bred buffersone mellom industriområdet og fylkesvegen og mot boligområdene i sør. Ved etablering av jordvoll i tillegg til buffersone kan buffersonen reduseres til min 45 m. Vollen må være 2,5 m høy. Avklaring; Eksisterende avkjøring til industriområdet beholdes samtidig som ny avkjøring etableres. Gang- og sykkelveger innen planområdet er i henhold til KDP. Det er planlagt vegetasjonsskjermer mot fylkesvegen, boligområdet og turvegene. Disse er av varierende bredde. Det legges ikke opp til jordvoller som skjerming. Etablering av voller vil føre til at vegetasjonen fjernes, - noe som ikke er ønskelig Synnøve Trøen Dahlen og Bjørn Anders Dahlen; Ønsker jordvoll langs FV 686, som skjerming mot industriområdet. Dahlen ønsker dialog for løsning ved deres eiendom. De påpeker at det er en del støy fra industriområdet. Avklaring; Det er ikke planlagt voll mellom FV 686 og industriområdet, men vegetasjonsskjerm. I planbestemmelsene er det regulert tider for drift innen industriområdene Industriområdet Veilag; Veilaget ønsker at vegen på industriområdet blir kommunal. Avklaring; Dette er ikke tatt inn i planen. Vegen er fortsatt privat Grunneiere i området Plassen Industriområde; Grunneierne ønsker ikke ny avkjøring til Plassen industriområde. Avklaring; Reguleringen legger opp til en ny avkjøring til Plassen industriområde ved Lian. Side 11 av 12

12 Plassen industriområdes veilag v/arne Granerud; Søker om endret innkjøring til industriområdet. Avklaring; En søknad kan ikke avklares i reguleringsplanen, men planen legger opp til en ny avkjøring omtrent der veilaget ønsker/har vist i kart. Side 12 av 12

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 14/13 08/919 1.GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR PLASSEN INDUSTRIOMRÅDE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 14/13 08/919 1.GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR PLASSEN INDUSTRIOMRÅDE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 08/919 1.GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune 2014.08.10 Planbeskrivelse Side 1 av 9 INNHOLD 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen s. 3 1.2 Forslagstiller s. 3 1.3 Tidligere vedtak

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Krullhaugen i Tynset kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Krullhaugen i Tynset kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Krullhaugen i Tynset kommune Juli 2012/Revidert 10.11.2015 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune 22.02.2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Motjønnåsen hyttefelt i Rendalen kommune

Motjønnåsen hyttefelt i Rendalen kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Motjønnåsen hyttefelt i Rendalen kommune 20.05.2011 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Plassen i Alvdal kommune. PlanID R33

Reguleringsbestemmelser for Plassen i Alvdal kommune. PlanID R33 Reguleringsbestemmelser for Plassen i Alvdal kommune. PlanID R33 Det regulerte området er vist på plankart med saksnr. 31416, tegn.nr. 01, dato 19.11.2013 Planområde omfatter totalt ca 462 daa. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for HÅNESET hyttefelt i Røros kommune. PlanID R00

Reguleringsbestemmelser for HÅNESET hyttefelt i Røros kommune. PlanID R00 Reguleringsbestemmelser for HÅNESET hyttefelt i Røros kommune. PlanID R00 Det regulerte området er vist på plankart med saksnr. 30324, tegn.nr. 01, dato 31.05.2012 Planområde omfatter totalt ca 100 daa.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Plassen planid R33 Alvdal kommune. Datert

Reguleringsbestemmelser for Plassen planid R33 Alvdal kommune. Datert Reguleringsbestemmelser for Plassen planid R33 Alvdal kommune. Datert 10.02.15 Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med plangrense. I tillegg til disse bestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Lillebekkmoen boligområde, i Tynset kommune, Plan-ID R 94

Reguleringsbestemmelser for Lillebekkmoen boligområde, i Tynset kommune, Plan-ID R 94 Lillebekkmoen boligområde, i Tynset kommune, Plan-ID R 94 Det regulerte området er vist på plankart med saksnr. 27163, tegn.nr. 04 og dato 20.07.2010, revisjon 06.06.2011. Planområde omfatter totalt ca

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Saghøgda industriområde

Saghøgda industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Saghøgda industriområde i Tingvoll kommune 18. november 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Helge Bakke, Stine Ringnes INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås et nytt boligfelt gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Boligfeltet dekker et areal på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

PLANBESKRIVELSE ÅS SKOG VEST

PLANBESKRIVELSE ÅS SKOG VEST PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ÅS SKOG VEST Endring av gjeldende reguleringsplan Ås Skog Vest Vedtatt: 26.3.2015 Planbeskrivelsen er oppdatert etter offentlig ettersyn 8.11.2014-31.12.2014. FORORD

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat)

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Deanu gielda Tana kommune Detaljregulering for Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Planbestemmelser Nasjonal arealplanid: 20252010004 Versjon: 10.02.2014 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

16. (Jf 10372010009) I kart: Fortau på vestsiden av kjørevegen videreføres fra gjeldende plan. Ok. 17. (Jf 10372010009) I kart: Fotgjengerfelt og

16. (Jf 10372010009) I kart: Fortau på vestsiden av kjørevegen videreføres fra gjeldende plan. Ok. 17. (Jf 10372010009) I kart: Fotgjengerfelt og Vurdering av innspill mottatt underveis i planarbeidet: Innspill gitt underveis i planarbeidet er vurdert i vedlegget «Innspill mottatt underveis i planarbeidet». Med bakgrunn i disse vurderingene foreslår

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nytt fortau langs Liavegen og deler av Skredderbakken - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for nytt fortau langs Liavegen og deler av Skredderbakken - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.06.2015 Referanse: 13894/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Christer Danmo Detaljreguleringsplan for nytt fortau langs Liavegen og deler av Skredderbakken - 2. gangs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.02.2014 14/30

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.02.2014 14/30 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 27.02.2014 14/30 Arkivsaksnr: 2013/3816 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) RISTUNET BOLIGOMRÅDE

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Tronfjell Fredsuniversitet i Alvdal kommune

Tronfjell Fredsuniversitet i Alvdal kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Tronfjell Fredsuniversitet i Alvdal kommune 21.07.2011 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer