MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING"

Transkript

1 øc''' " 5" KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 14. april 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: kl. 10:00 NB! Merk annet tidspunkt enn vanlig STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 08/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. FEBRUAR 2015 PS 09/15 PS 10/15 REFERAT OG ORIENTERINGER MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Finn Myrland (s) leder Jane Anita Aspen daglig leder

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Jane Anita Aspen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 08/15Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. FEBRUAR 2015 Sekretariatets innstilling Protokollen fra møte 23. februar 2015 godkj ennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Jane Anita Aspen daglig leder

3 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: Tid: kl :20 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap) Møtende medlemmer: Tove A. Melsæter, nestleder (H) Evy Olin Strømme (V) Harald Valved (Sp) Forfall: Are Krohn Venås Ikke møtt: Ingen Møtende vara: Ingen Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor (fra sak 04/15) Anne Oterhals, regnskapsrevisor Av øvrige møtte: Arne Sverre Dahl, rådmann (sak 06/15 Oppfølgingsliste) Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Det ble meldt inn en ekstra orienteringssak OS 06/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Molde kommune. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV.SAKS1NR. TITTEL PS 01/15 GODKJENNINGAV PROTOKOLLFRAMØTE9. DESEMBER2014 PS 02/15 REFERATOGORIENTERINGER PS 03/15 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDINGFOR2014 PS 04/15 REVISJONENSRAPPORTTIL KONTROLLUTVALGETFOR2. HALVÅR2014 PS 05/15 MØTEPLANFOR2015 PS 06/15 OPPFØLGINGSLISTE PS 07/15 EVENTUELT PS 01/15 GODKJENNINGAV PROTOKOLLFRAMØTET9. DESEMBER2014 Side 1av 9

4 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 9.desember 2014 godkjennes. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte om at det var avglemt en sak i den først utsendte protokollen, men at dette ble oppdaget av sekretæren selv og ny protokoll ble utsendt. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende) PS 02/15 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: RS 01/15 Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr. 1. januar 2015 Utvalget merker seg at kontrollutvalget er lagt i «Utvalg gruppe II». Det ønskes å vurdere om utvalget bør oppfordre til at Kontrollutvalget bør flyttes til «Utvalg gruppe I». Sekretariatet bes til neste møte i kontrollutvalget undersøke hvordan andre kommuner har gruppert godtgjørelsen til sin utvalg. RS 02/15 Ny revisjonsordning - Møte i styringsgruppa protokoll fra møte RS 03/15 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal RS 04/15 Ny revisjonsordning - Møte i styringsgruppa protokoll fra møte Sekretær orienterte om den videre fremdriften i arbeidet med ny revisjonsordning Orienteringssaker: OS 01/15 OS 02/15 OS 03/15 Årsrapport og regnskap for 2014 Skatteoppkreveren i Molde kommune Sekretær orienterte. Sekretær og regnskapsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Forbundsbasert kvalitetskontroll av Kommunerevisjonsdistrikt 2, M&R rapport fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert , Kontrollrapport av regnskapsrevisjon Kontrollrapport av forvaltningsrevisjon Skriftlig tilbakemelding fra Kommunerev.distr. 2 M&R Sekretær gjennomgikk rapporten. Distriktsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget merket seg at det er viktig at utvalget er flinke til å konkretisere bestillingen. Tilsynsrapport «Rapport fra uanmeldt tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang i Molde kommune 2014» - (1 avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert Side 2 av 9

5 Sekretæren gjennomgikk avviket som fremkommer i rapporten. Utvalget ønsket at den skulle føres opp på oppfølgingslista som ny sak. OS 04/15 Endringer i Kommuneloven og Offentleglova Mulig å utsette innsyn Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert OS 05/15 Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte artikkel fra nkrf.no, publisert Sekretær refererte til funnene i rapporten og vil sende utvalget link til rapporten OS 06/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Molde kommune brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert Brevet var mottatt etter utsending av møtedokumentene og ble derfor utdelt i møte. OS 07/15 Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde kommune orientering fra rådmann Arne Sverre Dahl Kontrollutvalget hadde bedt om å få en orientering fra rådmannen om hva som blir gjort for å få på plass nye rammeavtaler. Rådmannen viste til vedtak om innkjøpsstrategi K-sak 77/14. Målet er å få styrke innkjøpsarbeidet ressursmessig. Innkjøpsseksjonen sliter med lav bemanning, men de er nå i oppstarten med to anskaffelser. Det er disse som er omtalt i det nummererte brevet. Matvarer; målet er kunngjøring i Doffin i uke 10, tilbudsfrist uke 16, evaluering uke 19 og tildeling av oppdrag i uke 19. målet er en gradvis oppstart før sommeren. Forbruksvarer; målet er kunngjøring i Doffin i uke 12. Tilbudsfrist uke 18. Håpet er å komme i mål før ferien. Det blir arbeidet med oppfølging av vedtaket i K-sak 77/14, bla Pkt 2. Omfordeling av okonomiske rammer ut ifra prinsippene for finansiering av innkjopstjenester i henhold til denne saken, bes lagtfram for kommunestyret i løpet av forste halvår Ellers så blir det arbeidet med et prosjekt, også dette som oppfølging av K-sak 77/14. Rådmannsutvalget i ROR har besluttet at det skal iverksettes et lite utredningsarbeid for reetablering av en interkommunal innkjøpsordning i ROR, i første omgang er det de fire som stå uten en tilfredsstillende ordning; Molde, Rauma, Midsund og Aukra. Ole Kjell Talberg, Rauma kommune er prosjektleder. Prosjektplanen er nå godkjent. Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. orientering. Leder takket for en grundig Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende) PS 03/15 KONTROLLUTVALGET.ÅRSMELD1NGFOR 2014 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget vedtar årsmelding for Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning. Side 3 av 9

6 Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. Det ble i møtet utdelt en rettet versjon av vedlegg til årsmeldingen «Oversikt over behandlede saker i 2014». Her er saksnummer rettet fra /13 til /14. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende) PS 04/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2014 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2014 til orientering. Kontrollutvalgets behandling Regnskapsrevisor Anne Oterhals og distriktsrevisor Sigmund Harneshaug redegjorde for de forskjellige punkt som var omtalt i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende) PS 05/15 MØTEPLAN FOR 2015 Kontrollutvalgets vedtak Følgende møteplan for 2015 godkjennes: Uke 9 Dato Møte nr 1/15 Saker til behgmffing Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 Revisjonens rapport for 2. halvår 2014 Møteplan for /15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Molde kommune Moldebadet KF Molde Vann og Avløp KF Molde Havnevesen KF Molde Eiendom KF Revisjonsberetning /15 Økonomirapport 1.tertial 2015 Oppfølging av politiske vedtak Revidering av kontrollutvalget sitt reglement /15 Revisjonsplan for revisjonsåret 2015 Side 4 av 9

7 Revisjonsrapport for 1. halvår 2015 Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden /15 Økonomirapport 2.tertial 2015 Virksomhetsbesøk/alternativt orientering fra enhetsleder? /15 Resultat av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte og gjennomgikk møteplanen. Det ble informert om at det vil bli et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte, trolig 20. eller 21.april, for behandling av sak om ny revisj onsordning. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende) PS 06/15 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalgets vedtak Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: FR prosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte i sak 42/11. Oppfølging av rapporten ble behandlet av kontrollutvalget Det er nå planlagt en mer systematisk gjennomgang av restansene. Kontrollutvalget vil be om en ny statusrapport i utvalgets møte i juni Saken videreføres fra oppfølgingslisten for 2012, 2013, 2014 og til «Saman om ein betre kommune» «Saman om ein betre kommune» er et prosjekt i regi av Kommunal- og regional departementet og KS. Prosjektet har vært rettet mot sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Molde kommune er deltaker i prosjektet og arbeider med tema sykefravær, men har også vært innom tema som rekruttering/kompetanse, omdømme og heltid/deltid. Kontrollutvalget ønsket en nærmere orientering om dette prosjektet og resultatet av Molde kommunes deltakelse. Kontrollutvalget fikk en orientering fra Personal- og org.sjef om Molde kommunes deltakelse i prosjektet «Saman om ein betre kommune» i juni 2013 og en statusrapport i oktober Prosjektets hovedmål er å redusere sykefraværet i kommunen over et 5-års perspektiv. Kommunen har fått prosjektmidler til å iverksette tiltak og det ble redegjort for planlagte og iverksatte tiltak i dette arbeidet. Kontrollutvalget ønsket å følge opp denne saken videre og vil be om en ny orientering høsten Saken videreføres fra oppfølgingslisten for 2012, 2013, 2014 til Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune» Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte i sak PS 04/13. saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 18/13 i møtet Oppfølging av rapporten ble behandlet sak PS 34/14. Kontrollutvalget ønsker å Side 5 av 9

8 følge videre vikarsituasjonen i skolene i Molde, samt sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til 2015 Retningslinjer for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune Sluttregnskap for investeringsprosjekt avsluttes når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Hvordan et sluttregnskap skal behandles er ikke nedfelt i lover og forskrifter slik at det vil være opp til den enkelte kommune å regulere dette i kommunens økonomireglement. Molde kommune har nylig foretatt en revidering av sitt Økonomireglement, vedtatt av kommunestyret i møte i k-sak 60/13. 1reglementets pkt. 5 Økonomirapportering finnes et avsnitt om Investeringsprosjekt. Reglement for investeringsprosjekt kan være som en del av kommunens økonomireglement eller nedfelt i et eget reglement for investeringer. Et slikt reglement kan bl.a. inneholde retningslinjer for den politiske prosessen og vedtak, styring av prosjektet underveis og avlegging av prosjektregnskap. Den praksis som har vært fulgt i Molde i mange år med uttalelse fra kontrollutvalget til det enkelte prosjektregnskap, går ikke fram av reglementet. Det kan derfor være lett for at det oppstår noen misforståelser omkring kommunens rutiner når reglementet er uklart på dette området, jfr. KU sak 40/13 behandlet i møte Kontrollutvalget ber om at det utarbeides et mer detaljert reglement for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune hvor kontrollutvalgets rolle er avklart. Brev sendt rådmannen med anmodning om å utarbeide nytt reglement. Svarbrevet ble gjennomgått i møte Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken til reglementet som skal fange opp kontrollutvalgets ønsker er på plass. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til Oppfølging av politiske vedtak Ifølge kommunens årshjul skal restanseliste for oppfølging av politiske vedtak oversendes kontrollutvalget som i sin tur skal rapportere til kommunestyret. Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. Saken føres opp på oppfølgingslisten. Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde kommune Etter gjennomført revisjon av regnskapsåret 2013 for Molde kommune og de kommunale foretakene, fant revisjonen at kommunen ikke har vært ute på anbud med sine rammeavtaler for innkjøp. Dette kan være i strid med Lov om offentlige anskaffelser. Saken ble behandlet i i sak PS 15/14. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen skal følge opp saken videre og rapportere tilbake til kontrollutvalget. I følge e-post fra distriktsrevisor , er enda ikke anbud for de rammeavtalene som mangler på plass. Kontrollutvalget ønsker i første møte i 2015 en orientering fra rådmannen om hva som blir gjort for å få på plass nye ramme-avtaler. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til : Rådmannen orienterte i dagens møte om at de nå er i oppstart av to anskaffelser, jf. OS 07/15. Tilsyn med sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen i Molde kommune med fokus på kvalifiseringsprogrammet 2014 Fylkesmannens tilsynsrapport fra viser 2 avvik: 1) Molde kommune sikrer ikke at kvalifiseringsprogram er tilgjengelig for alle mulige deltagere og at tildeling av program blir gjort på en forsvarlig måte. 2) Molde kom sikrer ikke at hver enkelt deltager får tilstrekkelig individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram og at deltagerne blir forsvarlig fulgt opp ved gjennomføring av sine kvalifiseringsprogram. Kontrollutvalget har bedt rådmannen sende kopi av plan for lukking av avvik til kontrollutvalget. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til : Sekretær gjennomgikk plan for lukking av avvik og svarbrev fra fylkesmannen. Det er avtalt et møte mellom Molde kommune og fylkesmannen 4. mars, der det skal diskuteres om tiltakene kommunen har sett i verk for å rette avvika er tilstrekkelige og om de ser ut til å oppnå ønsket effekt. Kontrollutvalget ønsker at Side 6 av 9

9 NAV-leder kommer i neste møte og orienterer om oppfølgingen og resultatet fra møte med fylkesmannen. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune» - ny sak Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte i sak PS 33/14. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 075/14 i møtet Oppfølging av rapporten er ventet høsten 2015 eller våren Saken føres opp på oppfølgingslisen for Uanmeldt tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang i Molde kommune 2014 ny sak Fylkesmannens tilsynsrapport fra viser 1 avvik: 1) Molde kommune sikrer ikke at det alltid blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når det ytes somatisk helsehjelp. Kontrollutvalget ber rådmannen sende kopi av plan for lukking av avvik til kontrollutvalget. Saken føres opp på oppfølgingslisen for Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. Til dette møtet var det lagt opp til orientering fra rådmannen til følgende sake: Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde kommune Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget. om å føre opp ytterligere to saker på oppfølgingslisten: Det ble fremmet forslag Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandlingsreformen i Molde kommune» Uanmeldt tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang i Molde kommune 2014 Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende) Sekretariatets innstilling: FR prosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte i sak 42/11. Oppfølging av rapporten ble behandlet av kontrollutvalget Det er nå planlagt en mer systematisk gjennomgang av restansene. Kontrollutvalget vil be om en ny statusrapport i utvalgets møte i juni Saken videreføres fra oppfølgingslisten for 2012, 2013, 2014 og til «Saman om ein betre kommune» «Saman om ein betre kommune» er et prosjekt i regi av Kommunal- og regional departementet og KS. Prosjektet har vært rettet mot sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Molde kommune er deltaker i prosjektet og arbeider med tema sykefravær, men har også vært innom tema som rekruttering/kompetanse, omdømme og heltid/deltid. Kontrollutvalget ønsket en nærmere orientering om dette prosjektet og resultatet av Molde kommunes deltakelse. Side 7 av 9

10 Kontrollutvalget fikk en orientering fra Personal- og org.sjef om Molde kommunes deltakelse i prosjektet «Saman om ein betre kommune» i juni 2013 og en statusrapport i oktober Prosjektets hovedmål er å redusere sykefraværet i kommunen over et 5-års perspektiv. Kommunen har fått prosjektmidler til å iverksette tiltak og det ble redegjort for planlagte og iverksatte tiltak i dette arbeidet. Kontrollutvalget ønsket å følge opp denne saken videre og vil be om en ny orientering høsten Saken videreføres fra oppfølgingslisten for 2012, 2013, 2014 til Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune» Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte i sak PS 04/13. saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 18/13 i møtet Oppfølging av rapporten ble behandlet sak PS 34/14. Kontrollutvalget ønsker å følge videre vikarsituasjonen i skolene i Molde, samt sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til 2015 Retningslinjer for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune Sluttregnskap for investeringsprosjekt avsluttes når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Hvordan et sluttregnskap skal behandles er ikke nedfelt i lover og forskrifter slik at det vil være opp til den enkelte kommune å regulere dette i kommunens økonomireglement. Molde kommune har nylig foretatt en revidering av sitt Økonomireglement, vedtatt av kommunestyret i møte i k-sak 60/13. I reglementets pkt. 5 Økonomirapportering finnes et avsnitt om Investeringsprosjekt. Reglement for investeringsprosjekt kan være som en del av kommunens økonomireglement eller nedfelt i et eget reglement for investeringer. Et slikt reglement kan bl.a. inneholde retningslinjer for den politiske prosessen og vedtak, styring av prosjektet underveis og avlegging av prosjektregnskap. Den praksis som har vært fulgt i Molde i mange år med uttalelse fra kontrollutvalget til det enkelte prosjektregnskap, går ikke fram av reglementet. Det kan derfor være lett for at det oppstår noen misforståelser omkring kommunens rutiner når reglementet er uklart på dette området, jfr. KU sak 40/13 behandlet i møte Kontrollutvalget ber om at det utarbeides et mer detaljert reglement for avslutning og behandling av regnskap for investeringsprosjekt i Molde kommune hvor kontrollutvalgets rolle er avklart. Brev sendt rådmannen med anmodning om å utarbeide nytt reglement. Svarbrevet ble gjennomgått i møte Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken til reglementet som skal fange opp kontrollutvalgets ønsker er på plass. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til Oppfølging av politiske vedtak Ifølge kommunens årshjul skal restanseliste for oppfølging av politiske vedtak oversendes kontrollutvalget som i sin tur skal rapportere til kommunestyret. Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. Saken føres opp på oppfølgingslisten. Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde kommune Etter gjennomført revisjon av regnskapsåret 2013 for Molde kommune og de kommunale foretakene, fant revisjonen at kommunen ikke har vært ute på anbud med sine rammeavtaler for innkjøp. Dette kan være i strid med Lov om offentlige anskaffelser. Saken ble behandlet i i sak PS 15/14. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen skal følge opp saken videre og rapportere tilbake til kontrollutvalget. I følge e-post fra distriktsrevisor , er enda ikke anbud for de rammeavtalene som mangler på plass. Kontrollutvalget ønsker i første møte i 2015 en orientering fra rådmannen om hva som blir gjort for å få på plass nye ramme-avtaler. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til Tilsyn med sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen i Molde kommune med fokus på kvalifiseringsprogrammet 2014 Fylkesmannens tilsynsrapport fra viser 2 avvik: 1) Molde kommune sikrer ikke at kvalifiseringsprogram er tilgjengelig for alle mulige deltagere og at tildeling av program blir gjort på en forsvarlig måte. 2) Molde kom sikrer ikke at hver enkelt deltager får tilstrekkelig Side 8 av 9

11 individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram og at deltagerne blir forsvarlig fulgt opp ved gjennomføring av sine kvalifiseringsprogram. Kontrollutvalget har bedt rådmannen sende kopi av plan for lukking av avvik til kontrollutvalget. Saken videreføres på oppfølgingslisten fra 2014 til PS 07/15 EVENTUELT Henvendelse om responstid Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en av kommunens innbyggere som har gjort flere henvendelser med manglende svar fra Molde kommune. Henvendelsene gjaldt inntegning av hus på elektronisk kart, skjev lyktestolpe, brøyting og snødepot. Det ønskes svar på hvor lang responstid en kan akseptere. Kontrollutvalgets behandling Utvalget gjorde en grundig vurdering på om dette er en henvendelse som kontrollutvalget skal håndtere Konklusjon Kontrolluvalgt er ikke et klageorgan. Kontrollutvalget sender et svar til vedkommende som har henvendt seg og informerer om at det kan sendes en klage på manglende svar til Molde kommune. I brevet opplyses det også om forvaltningslovens regler for saksbehandlingstid og foreløpig svar. Det sendes kopi av brevet til Molde kommune v/rådmannen. Ffim Myrland leder Tove A. MelsæterEvy Olin Strømme nestleder Harald Valved Jane Anita Aspen sekretær Side 9 av 9

12 ø MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksrnappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Jane Anita Aspen Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg PS 09/15Kontrollutvalget Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretariatets innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 05/15 Kontrollutvalget. Årsmelding for 2014 saksprotokoll fra kommunestyrets møte sak PS 11/15 (vedlagt) RS 06/15 Referat fra telefonmøte i styringsgruppa for sammenslåingsprosjektet for revisjonsdistriktene «Møre og Romsdal Revisjon IKS» (vedlagt) RS 07/15 Møteprotokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (vedlagt) Orienteringssaker: OS 08/15 KU Sekretariatet. Årsmelding for 2014 (vedlagt) Jane Anita Aspen daglig leder

13 PS 11/15 Kontrollutvalget. Årsmelding for 2014 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

14 Referat fra telefonmøtemøte i styringsgruppa for sammenslåingsprosjektet for revisjonsdistriktene, "Møre og Romsdal Revisjon IKS" Møtet startet kl Til stede: Knut Anders Oskarson Ola E. Rognskog Ola Krogstad Ronny Rishaug Asmund Kristoffersen, møtesekretær/utredningsleder. Sak 1. Godkjenning av innkalling. Vedtak: Innkallinga godkjent. Enstemmig. Sak 2. Godkjenning av sakliste Vedtak: Sakliste godkjent med åpning for sak under eventuelt. Enstemmig. Ronny Rishaug foreslo å ta opp spørsmål om justering av 3 i Eieravtalen i forhold til tidfesting av overgangsordning. Dette tema ble senere tatt opp under sak 5. Sak 3. Vedtaket i representantskapet i KomRev Vedtak: Styringsgruppa tar vedtaket i KomRev3 om ikke å delta i "Møre og Romsdal Revisjon IKS", til etterretning. Enstemmig. Sak 4. Selskapsavtale. I forhold til den avtaleteksten som ble lagt fram i forbindelse med innkalling til møtet, ble følgende forslag fremmet ved siden av oppretting av tallet på medlemmer som skal være 18 ( 5 1. avsnitt 1.1inje): Fra Ola E. Rognskog gjeldende både for sak 4, selskapsavtale, og sak 5, eieravtale: "Styringsgruppa avventer tilråding av selskapsavtale og eieravtale inntil styrende organ eller eiermøter i kommunerevisjonsselskapene har fått utkastene til behandling, jamfør også slik prosess for avklaring i kommunerevisjonsdistrikt3." Knut Anders Oskarsson: "Styringsgruppa foreslår endring i 4 Eier-/ansvarsdel og innskuddsplikt slik at fylkeskommunen går inn med sitt opprinnelige beløp på kr kr mens de øvrige medlemskommunene går inn med det beløp som ligger i innstillinga.

15 Dette vil innebære at fylkeskommunens eier- og ansvarsdel blir 30,5 %, og medlemskommunene andel justeres ut fra dette. De nye tallene innarbeides i 5. Sum innskuddsplikt for alle medlemmene blir etter dette kr." Avstemming: Knut Anders Oskarson tok opp de tidligere inntatte forslag til tillegg i selskapsavtalen slik: 3 siste setning siste avsnitt med tillegg av "jfr 5" slik at setninga etter dette skal lyde: "Revisjonsselskapet kan ha eierandel i et revisjonsaksjeselskap opprettet etter revisorloven, jfr 5. " Enstemmig vedtatt. 5 nytt kulepunkt om hva representantskapet skal behandle: "eventuell eierskap/deltakelse, herunder eventuell eierandel i andre selskaper". Enstemmig vedtatt. Forslaget i innstillinga "Selskapsavtalen for Møre og Romsdal Revisjon IKS vedtas" ble satt opp mot forslaget fra Ola E. Rognskog. Avstemming: Forslaget fra Ola E. Rognskog fikk 2 stemmer og falt dermed. Innstillinga fikk 2 stemmer og ble dermed vedtatt med styrelederens dobbeltstemme. Ola E. Rognskog satte fram følgende protokolltilførsel etter at hans forslag falt: "Medlem i styringsgruppa Ola Rognskog viser til tidligere uttrykt ønske om god koordinert forankring av sammenslåingsprosessen i eierkommunene. Med henvisning til sakens eierstrategiske karakter, jamfør pågående kommunereform og høring om forslag om lovendring for interkommunale selskap(iks), vil Distriktsrevisjon Nordmøre behandle saken i representantskapet og/eller i eiermøte for selskapet." Styringsgruppemedlemmene kommenterte protokolltilførselen uten at disse tok stilling til den, men uttrykte at det måtte være fritt opp til de enkelte revisjonsenhetene å foreta prosesser i samsvar med innholdet i protokolltilførselen i forkant av behandlingen av saken i kontrollutvalg og kommunestyrer. Ola E. Rognskog fratrådte møtet. Sak 5 Eieravtale. Knut Anders Oskarson tok opp 2 med forslag om slik ordlyd: "Endring i eieravtalen krever 3/4 flertall blant eierne. Endring i antall eierkommuner krever at eieravtalen inngås på nytt". Vedtak: Enstemmig som forslaget.

16 Ola Krogstad satte fram forslag til 3 om at overgangsfasen settes til 4 år slik at 1. avsnitt 2. setning skal lyde: " I en overgangsfase på 4 år vil kommunenes betaling ta utgangspunkt i det som kommunene betaler i dag." Vedtak: Enstemmig som forslaget. 5 ble opprettet slik at innskuddet settes til kr i samsvar med vedtatt beløp i 4 i Selskapsavtalen. Sak 6. Eventuell ny IKS-lovog innvirkning på vedtaket om opprettelse av Møre og Romsdal Revisjon IKS. Følgende forslag ble satt under avstemming: " Styringsgruppa vil ikke gå inn på vurderinger av hvilke konsekvenser en eventuell framtidig revidert IKS-lovmåtte få, men finner å måtte forholde seg til gjeldende lovverk i forbindelse med opprettelsen av Møre og Romsdal Revisjon IKS." Vedtak : Vedtatt mot en stemme. Sak 7. Eventuelt. a) Det har blitt reist spørsmål om Ingunn Golmens deltakelse som stedfortreder for Ola E. Rognskog i styringsgruppemøte var formelt i orden. Knut Anders Oskarson la til grunn at hun hadde nødvendig fullmakt til å møte. Styringsgruppa hadde ingen merknader til dette. Styringsgruppa bad utredningsleder i tillegg til å sende de vedtatte avtaler, selskapsavtalen og eieravtalen, til kontrollutvalgssekretariatene, også om å sende disse til alle medlemskommunene slik at disse allerede nå kan legge til rette for behandling av saka i sine organer. Møtet slutt kl Asmund Kristoffersen Referent/møtesekretær

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: 25.02.2015 kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer