Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes medlemmer i kantina Heggin 3 (gjelder ikke de som ble fotografert ). Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 15/02 Orienteringer/drøftinger - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte /03 Godkjenning av protokoll - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte /04 Godkjenning av protokoll - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte /05 11/78 - Peter Slotsviksvei 3 A og 3 B - Klage på vedtak om overvannshåndtering 15/06 Gang- og sykkelvei Ramstad-Hærland kirke/ Lytomtsvingen-Randemveien 15/07 Spørsmål om eiendommene Slitu gnr. 17, bnr. 1 m.fl. og Sletner gnr. 13, bnr. 1 m.fl er en driftsenhet etter jordloven 12 15/08 Ungdomshus - detaljplan investering og driftskonsept 15/09 Indre Østfold Renovasjon IKS - ny selskapsavtale 15/10 Fastsetting av planprogram for masseuttak Mona vest

2 2 Saksframlegg Orienteringer/drøftinger - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tone Åsrud Reime FE /226 Saksnr Utvalg Type Dato 15/02 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Status drift/økonomi 2. Status på kapasitet på VA til Eidsberg/Trømborg + status på VA-utbyggingen Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

3 3 Saksframlegg Godkjenning av protokoll - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tone Åsrud Reime 15/211 Saksnr Utvalg Type Dato 15/03 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Rådmannens forslag: Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte godkjennes. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: Saksopplysninger: Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner leder Anne Borger Mysen (H) protokollen på vegne av hovedutvalget når denne er ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer og varamedlemmer.

4 4 Saksframlegg Godkjenning av protokoll - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tone Åsrud Reime FE /212 Saksnr Utvalg Type Dato 15/04 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Rådmannens forslag: Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte godkjennes. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: Saksopplysninger: Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner leder Anne Borger Mysen (H) protokollen på vegne av hovedutvalget når denne er ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer og varamedlemmer.

5 5 Saksframlegg 11/78 - Peter Slotsviksvei 3 A og 3 B - Klage på vedtak om overvannshåndtering Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Helene Østbye FA - M34, HIST - 14/603 esa 14/1358 Saksnr Utvalg Type Dato 15/05 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Rådmannens forslag: Eidsberg kommune opprettholder vedtaket om at den private overvannsledningen fra eiendommen Peter Slotsviksvei 3A og 3B, gnr./bnr. 11/78, må kobles fra kommunens spillvannsledning innen 1. juni Ny løsning på overvannsproblematikken i samsvar med retningslinjer gitt i standard abonnementsvilkår for vann og avløp, må utføres og bekostes av eierne. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages (jf. forvaltningsloven 28). Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: Saksopplysninger: Ved TV-kjøring av spillvannsnettet på Slitu våren 2014, ble det oppdaget at overvannet fra Peter Slotsviksvei 3A og 3B, gnr-/bnr. 11/78, ble ledet inn på den kommunale spillvannsledningen. Det ble sendt varsel om pålegg til eierne 2. mai 2014 om at de måtte finne en annen løsning på overvannsproblematikken, da den kommunale spillvannsledningen ikke har kapasitet til å ta imot overvann. Avløpsnettet i området er fra 1980-tallet og det er ikke kommunal overvannsledning i nærheten. Overvannet må derfor fordrøyes i bakken eller ledes til nærmeste bekk (se vedlagte kart).

6 6 Historikk Vital Eiendom AS fikk tillatelse til å oppføre tomannsbolig i Peter Slotsviksvei på Slitu 23. februar Det ble søkt om ferdigattest 22. februar Dagen etter, 23. februar 2000, ble det gitt midlertidig brukstillatelse. I denne står det at for å få ferdigattest må følgende arbeid være utført: «Ferdig planering inkludert drenering stuesiden» med frist 1. juni 2000 «opprydding utvendig» med frist våren 2000 Ikke lenge etter dette ble Vital Eiendom AS slått konkurs, og kunne ikke lenger stilles til ansvar. Ferdigattest for Peter Slotsviksvei 3 B ble gitt 19. desember 2003, uten at vi kan finne noe som tyder på at kriteriene over er oppfylt. Vi kan ikke finne ferdigattest for Peter Slotsviksvei 3 A. Vi kan ikke finne dokumentasjon på sanitæranlegg eller ledningsanlegg i eiendomsmappa. Karl Emil Klima har sendt flere brev til kommunen i perioden der han ber om kommunens hjelp til å få orden på dreneringen, og kommunen har i brev av 29. august 2002 lovet å komme med et konkret svar så snart som mulig (se vedlegg). Eventuell videre kommunikasjon er ikke arkivert i eiendomsmappa. Eierne hevder kommunen i sin tid godkjente at overvannet ble koblet inn på spillvannsledningen, men det er ikke funnet opplysninger som tyder på dette i kommunens arkiv. Kommunen har fremholdt at løsningen ikke er akseptabel, uavhengig av om en slik tillatelse er gitt eller ikke. Det har vært omfattende korrespondanse i saken. Pålegg Vedtak om pålegg ble sendt 10. november Eierne av eiendommen, Karl Emil Klima og Linda Andreassen, klaget på vedtaket 27. november I henhold til forvaltningsloven 29 var klagefristen 3 uker. Klagen er mottatt av kommunen før klagefristens utløp. Da klagen var noe mangelfull fikk eierne en kort frist til å utbedre klagen, jf. forvaltningsloven 32. Etter et møte med Karl Emil Klima, ble ny frist satt til 5. januar Utbedret klage ble levert 22. desember 2014 i rett tid. Pålegget er et enkeltvedtak med hjemmel i forurensningsloven 22 annet ledd. Ved klagebehandling av vedtak truffet av kommunen med hjemmel i forurensningsloven, gjelder forvaltningsloven 28 (jf. forurensningsloven 85), det vil si at kommunen er endelig klageinstans. Klagers ønsker Eierne ønsker å få dispensasjon til å beholde dagens løsning, eventuelt at kommunen skal besørge ny forskriftsmessig drenering. Dette begrunnes med følgende:

7 7 Kommunen skal i sin tid ha vært kjent med og godkjent løsningen. Utbygger Vital Eiendom skulle sørge for en løsning på overvannsproblematikken som en del av utbyggingen. De gikk konkurs før dette ble gjort. Kommunen burde grepet inn på et tidligere tidspunkt overfor utbygger. Eierne har hatt store utgifter med å rette opp feil og mangler etter byggeprosessen og konkursen til Vital Eiendom. Rådmannens merknader: Det er vanskelig å etterprøve muntlige tillatelser som skal være gitt av det som tidligere het teknisk etat. Det var ikke vanlig å akseptere slike løsninger på denne tiden, men vi kan selvsagt ikke utelukke at det er gitt en muntlig tillatelse. Dersom disse muntlige avtalene bryter med de krav og retningslinjer som gjelder nå, må vi forholde oss til dagens regelverk. Løsninger som fungerte før, er ikke nødvendigvis gode nok i dag. Det gjelder ikke bare i denne saken; Når kommunen har skiftet ut vann- og avløpsledninger på Slitu, har vi samtidig pålagt huseierne som er tilknyttet disse ledningene å gjøre tilsvarende utbedringer på egne ledninger. På Slitu har nesten samtlige hus sendt takvannet sitt rett til kommunens avløpsledninger disse må nå infiltrere takvannet på egen tomt eller bygge fordrøyningsbasseng. Tilsvarende krav blir stilt til eiere i Vandugveien og i Kildeveien. I spredt bebyggelse blir huseiere gitt pålegg om å installere minirenseanlegg. Det er altså mange huseiere som får store utgifter til tross for at den løsningen de hadde fra før kanskje har vært godkjent av kommunen tidligere. Uaktuelt å gi dispensasjon Uavhengig av om løsningen i sin tid ble godkjent eller ikke, kan ikke kommunen akseptere dagens løsning. Kommunens spillvannsledninger har ikke kapasitet til å ta imot overvann da de kun er beregnet for kloakk. Slik situasjonen er nå, vil deler av kloakken bli ledet ut i overløp til nærmeste bekk når det kommer store nedbørsmengder på kort tid. Dette kan føre til forurensning av drikkevann (dersom det lekker inn i vannledningen) og være sjenerende for bade- og friluftsliv. Dersom spillvannsledningen går full, vil vannet kunne trenge opp gjennom sluk i kjellere på eiendommer som er tilknyttet spillvannsledningen. Vi har med tiden fått stadig mer problemer med tilbakeslag fra denne spillvannsledningen, og har pågående forsikringssaker angående dette. Det blir dyrt for kommunen og ikke minst, ubehagelig for de som får kjelleren full av kloakk. Å beholde dagens løsning vil medføre store kostnader for kommunen. Det er dermed ikke aktuelt å gi dispensasjon. Spørsmålet blir da hvem som skal bekoste en tilfredsstillende løsning på overvannsproblematikken. Hvem har ansvaret? «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» ble vedtatt i kommunestyret i Eidsberg

8 8 kommune i Den sier noe om ansvarsforholdet mellom private og kommunen, samt tekniske krav til private vann- og avløpsløsninger som er knyttet til offentlig ledningsnett. Den omfatter alle abonnenter, og opphever gamle godkjenninger og avtaler. I Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser, er følgende retningslinjer gitt for overvanns- og drensledninger (3.1.2): Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. Det er ikke tvil om at det er store utfordringer med overvannet på eiendommen (se bilder i vedlegg). Eneste aktuelle løsning på problemet synes å være å lede overvannet bort i eget avløp til vassdrag. På vedlagte kart kan det se ut som om det må graves omtrent 100 meter for å lede avløpet til nærmeste vassdrag (bekk). Administrasjonen anslår at kostnadene for en tilfredsstillende løsning kan bli i størrelsesorden kroner. I Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, er følgende retningslinjer gitt for anleggs- og vedlikeholdsutgifter, samt funksjonskrav og tekniske krav (3.1 og 3.2): Alle omkostninger i forbindelse med etablering og drift av private vann- og avløpsanlegg bæres av abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Vi mener dermed at det ikke er tvil om at eierne selv har ansvar for å løse overvannsproblematikken i samsvar med retningslinjer gitt i standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Store deler av det kommunale avløpsnettet må saneres de neste årene. Dersom kommunen må besørge ny løsning på overvannsproblematikken, vil det gå på bekostning av nødvendig sanering av kommunale ledninger. Oppsummert: Det er ikke aktuelt å gi dispensasjon til å beholde dagens løsning Det er eiernes ansvar å besørge og bekoste ny løsning på overvannsproblematikken Konklusjon: Eidsberg kommune opprettholder vedtaket om at den private overvannsledningen fra eiendommen Peter Slotsviksvei 3A og 3B, gnr./bnr. 11/78, må kobles fra kommunens spillvannsledning innen 1. juni 2015.

9 9 Ny løsning på overvannsproblematikken i samsvar med retningslinjer gitt i standard abonnementsvilkår for vann og avløp, må utføres og bekostes av eierne. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages (jf. forvaltningsloven 28). Vedlegg: VA-kart Peter Slotsviksvei 3 A og 3 B Klage på vedtak om pålegg av Vedtak om pålegg av med vedlegg Korrespondanse

10 10 Saksframlegg Gang- og sykkelvei Ramstad-Hærland kirke/ Lytomtsvingen-Randemveien Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Olausen FA - Q21, HIST - 13/ /156 Saksnr Utvalg Type Dato 15/06 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Formannskap PS Kommunestyret PS Rådmannens forslag: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Kommunestyret vedtar med dette at Eidsberg kommune ønsker en rask oppstart av planarbeid knyttet til reguleringsplaner for gang- og sykkelvei langs Rv22 fra Lytomtsvingen til Randemveien, samt for gang- og sykkelvei langs Fv128 fra Ramstad til Hærland kirke Det vedtas at kostnader knyttet til planleggingen kan finansieres med bruk av sideveismidler med den forutsetning at kostnadene refunderes fra Statens vegvesen/østfold fylkeskommune som veieiere når prosjektene realiseres. Administrasjonen gis i oppdrag å jobbe videre med konkrete avklaringer knyttet til denne finansieringen, og at det utarbeides en bindende avtale som forplikter Statens vegvesen/ Østfold fylkeskommune å iverksette slik refusjon. Når slikt forslag til avtale foreligger legges denne frem for formannskapet til endelig godkjenning. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

11 11 Saksopplysninger: Sak knyttet til etablering av gang- og sykkelvei langs E18, nåværende Fv128 fra Ramstad til Hærland kirke ble sist behandlet i formannskapet i sak 88/13. Formannskapet fattet vedtak om at administrasjonen ble bedt om å arbeide videre med å få utarbeidet et forslag til avtale med Statens vegvesen om regulering/prosjektering av gang- og sykkelvei strekningene Ramstad Hærland kirke (E18/Fv128) og Trømborg Randem (Rv22). Med bakgrunn i dette vedtaket har vi kontaktet Staten vegvesen V/Thorbjørn Hansen i mailer i september I tillegg har administrasjonen v/knut Baastad og Kjell Olausen hadde et innledende møte med representanter fra Statens vegvesen. Det fremkom ikke noen endelig avklaring av spørsmål knyttet til fremdrift eller finansiering på dette møtet, men fra vår side viste vi til det pågående arbeidet med ny plan for «Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og Omegn» som var i sluttfasen. Denne planen ble vedtatt i Eidsberg kommunestyre i møte den sak 14/65. I denne planen er begge de omtalte traseene lagt inn som viktige ruter for gang- og sykkeltrafikk fra Trømborg til Mysen og fra Hærland til Mysen. Rådmannens merknader: Eidsberg kommunes ønsker om å knytte kretsene tett opp mot Mysen sentrum med et godt og trygt gang- og sykkelveinett er av gammel dato. Det er pr. i dag lagt til rette for gangsykkelveinett fra Slitu og Toppenfeltet til Mysen sentrum langs «Gamle E18» Fv128 fra Øyerudkrysset og frem til Momarkenkrysset med derpå fortau langs Vandugbakken til sentrum. Disse prosjektene er i sin helhet bekostet av Statens vegvesen. Når det gjelder tilgjengelighet til Trømborg, så ble det på 90-tallet etablert en gang- og sykkelveitrase fra Trømborg kirke til Lytomtsvingen hvor sideveismidler ble benyttet til prosjektet. Her var Eidsberg kommune planlegger og sto for hele gjennomføringen av prosjektet. Det kan opplyses at Statens vegvesen i disse dager planlegger gjennomføring av å forlenge denne gang- og sykkelveien frem til Glørudkrysset. Imidlertid gjenstår det her en meget viktig parsell, fra Lytomtsvingen/Åsen skog og frem til Randemveien (Gamle Rv22). Derfra er det planlagt at gang- og sykkelveien kan gå langs den gamle Randemveien fra Rv22 og frem til Småbruveien. Det forutsettes at man derfra anlegger en gang- og sykkelvei fram til brua ved Brannstasjonen langs Ordfører Voldens vei. Gang- og sykkelveiparsellen fra Glørudkrysset til Randemveien langs Rv22, og fra Småbruveien til Brannstasjonen langs Ordfører Voldens vei er lagt inn i planen fra Statens vegvesen. I Hærland krets er det etablert en gang og sykkelveitrase fra Fram og frem til Hærland kirke langs E18/Fv128. Denne traseen skulle egentlig i medhold av godkjent plan fra vegvesenet i 1991 gå fra Hærland kirke til Bjørnstad. Imidlertid ble denne ikke ført lengere enn frem til Fram, noe som i sin tid ble en besparelse i prosjektet. Av kommunens saksfremlegg fremgår det klart at man fra kommunens side mener at denne planen kun skal betraktes som en detaljplan for en bestemt delstrekning i påvente av en komplett plan for strekningen

12 12 Lundeby-Ramstad. Strekningen fra Fram til Lundeby anses i dag ikke å være påkrevet nå når ny E18 er ferdig, men det savnes helt klart en gang- og sykkelvei fra Hærland kirke til Ramstad, noe som fremkommer klart i kommunens vedtak fra 1991 og i 2013 som en forventet videreføring av sykkelveinettet. Under utarbeidelsen av plan for «Hovednett for sykkeltrafikk og omegn» ble det fra kommunens side fremhevet betydningen av at et fremtidig sykkelnett i kommunen måtte inkludere adkomster fra grendene/grendeskolene og inn til sentrum. Dette er som kjent tatt inn i planen. Eidsberg kommune ønsker nå at det foretas en oppstart av planarbeidet for disse to gang- og sykkelveitraseene da man fra kommunens side klart ser behovet for å binde sammen etablert gang- og sykkelveinett i Trømborg og Hærland inn til Mysen sentrum. Dette fordi kommunens ungdomsskole og Mysen videregående skoler ligger i sentrum, samt at det også er ønskelig ut fra et folkehelseperspektiv at befolkningen i grendene benytter sykkel, eller går til sentrum. Dette vil også gi et godt og trygt tilbud til pendlere som et alternativ til dagens bilbruk. Å sykle eller gå i dag langs Rv22 og Fv128 anses ikke som en trygg ferdsel da trafikken er stor på begge vegstrekningene. Fra kommunens side ønskes det at oppstarten foretas nå. Dersom Statens vegvesen ikke har midler eller kapasitet til å foreta slik planlegging nå, kan kommunen forestå arbeidet mot at det inngås en avtale mellom kommunen og Statens vegvesen om refusjon av de eventuelle utgifter kommunen vil få i en slik sammenheng. Strekningen for ny gang- og sykkelvei langs Rv22 fra Lytomtsvingen til Randemveien er 2,1 km, og strekningen langs Fv128 fra Hærland kirke til Ramstad er også 2,1 km. Kompleksiteten for gang- og sykkelvei langs Rv22 anses å være mer krevende enn lags Fv128 slik at kostnader til utarbeidelse av reguleringsplan/prosjektering foreløpig kan anslås å bli ca. kr ,- for plan langs Rv.22 og ca.kr ,- langs Fv.128. Anslaget baserer seg på %-vis kostnad knyttet opp mot forventet entreprisekostnad for gjennomføring av prosjektene, dvs 10% av entreprisekostnad. Tallene fremkommer med henvisning til tall fra Statens vegvesen fra 2014 for tilsvarende prosjekter. Da Eidsberg kommune ønsker å få gjennomført reguleringsplanprosessen i nær fremtid slik at planene kan ligge klare den dagen selve den fysiske gjennomføringen kan iverksettes, kan kommunen foreslå at planleggingskostnadene finansieres med bruk av sideveismidler. Imidlertid forutsetter kommunen at en slik finansieringsmodell gjøres avhengig av at det foreligger en bindende avtale mellom kommunen og Statens vegvesen/østfold fylkeskommune om refusjon av disse utgiftene Konklusjon: Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 14/65 gjennomføres det et møte med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune med sikte på å få til en forpliktende avtale knyttet til oppstart og gjennomføring av planarbeid for gang- og sykkelveier langs Rv22 og Fv128 som omtalt ovenfor.

13 13 En slik avtale skal inneholde godkjenning av bruk av sideveismidler til en reguleringsplanprosess med forutsetning av at disse midlene refunderes etter avtalt tid. Et forslag til en eventuell avtale legges frem for formannskapet til godkjenning.

14 14 Saksframlegg Spørsmål om eiendommene Slitu gnr. 17, bnr. 1 m.fl. og Sletner gnr. 13, bnr. 1 m.fl er en driftsenhet etter jordloven 12 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut Baastad 14/4669 Saksnr Utvalg Type Dato 15/07 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Rådmannens forslag: Hovedutvalg for miljø og teknikk tilrår i medhold av forskrift om saksbehandling mv. i kommunen (forskrift nr. 1480) 1 følgende: Gårdene Slitu, gnr. 17, bnr. 1 m.fl. og Sletner gnr. 13, bnr. 1 m.fl. anses som to driftsenheter etter jordlovens 12, sjette ledd. Dette begrunnes med eierhistorikken og at eiendommene hver for seg har store bygnings- og arealressurser. Hovedutvalgets uttalelse oversendes til Fylkesmannen i Østfold for videre behandling og vedtak. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: Saksopplysninger: Ketil Koppang- Landbruk og næringsmegling har i brev til kommunen, datert , søkt om deling av den samlede driftsenheten Slitu og Sletner i to gårder. Kommunen har i brev datert vist til rundskriv M 1/2013 om omdisponering og deling og uttrykt at en i utgangspunktet ikke kan dele en eiendom selv om den består av flere gnr/bnr. når den er på samme eierhånd. Ketil Koppang- Landbruk og næringsmegling har sendt tilsvarende henvendelse til Fylkesmannen i Østfold i brev datert Ut fra dette har Fylkesmannen i Østfold bedt om at kommunen utreder saken og gir uttalelse.

15 15 Det er Fylkesmannen som har vedtaksmyndighet i saker etter jordlovens 12, sjette ledd, i spørsmål om eiendommer skal regnes som en driftsenhet. Før Fylkesmannen fatter avgjørelse i slike saker skal kommunen utrede saken og gi uttalelse. Slike saker er omtalt i rundskriv M- 1/2013 om omdisponering og deling under kapittel 7 pkt. 3.4: Bestemmelsen om deling gjelder uten hensyn til om eiendommene består av flere registernemningar (gårds- og bruksnummer), jf jordloven 12 sjette ledd. Vilkårene er at de forskjellige delene er på «same eigarhand» og etter departementets skjønn må reknast som ei driftseining. Videre står det i samme punkt under overskriften: må reknast som ei driftseining : Selv om flere eiendommer er på same eigarhand, kan de ikke automatisk regnes som en driftsenhet i jordlovens forstand. Det må foretas en konkret og individuell vurdering. Det er ikke nok at de er egnet til å drives sammen. En må være spesielt nøye med vurderingen der eiendommene er kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. Ved vurderingen av om en kan regne eiendommene som en driftsenhet er det av betydning om de ulike eiendommene ligger slik til at de rent faktisk egner seg for å drives sammen. Den driftsmessige avstanden er et moment i vurderingen. Det samme er om eiendommene har vært drevet sammen. Det er ikke noe krav om at eiendommene skal være drevet sammen en viss tid. Det foreligger en historikk vedrørende eiermessige forhold for begge gårdene. Ketil Koppang Landbruk- og næringsmegling AS nevner i e-post datert at Hans Grini eide gården Sletner og at Erling Grini eide gården Slitu. Ingen av brødrene fikk barn. Erling Grini arvet og ervervet Sletner etter sin bror i 2007 ved skifteoppgjør. Våningshuset på Sletner har siden stått tomt. Kårboligen på Sletner er opplyst å ha stått tom siden 70-tallet. Bobestyrer har på boets vegne inngått en oppdragsavtale om eiendomsmegling med Ketil Koppang Landbruk og næringsmegling AS. I dag er Erling Grinis dødsbo juridisk eier av begge eiendommene. Ketil Koppang Landbruk- og næringsmegling AS mener det er mest rasjonelt å selge gårdene hver for seg og at gårdene fremstår som to uavhengige landbrukseiendommer, samt at eiendommene er blant Eidsbergs mest fasjonable og herskapelige gårder. Begge eiendommene har bygningsmasse som ikke er i bruk. Hver gård har en hovedbygning og kårbolig og stor driftsbygning. Megler mener at markedet vil være innsnevret ved å selge gårdene under ett. Arealressursene er store på disse eiendommene. Eiendommen Slitu, gnr. 17, bnr. 1(omfatter også 50/18 og 50/4) er på totalt dekar. Av dette er det ca 430 dekar fulldyrka, 80 dekar innmarksbeite og 560 dekar skog. I tillegg er det grusressurser i Monaryggen.

16 16 Eiendommen Sletner, gnr. 13, bnr. 1 (omfatter også 50/6) er på totalt dekar. Av dette er det ca 560 dekar fulldyrka, 55 dekar innmarksbeite og 1290 dekar skog. I tillegg er det grusressurser i Monaryggen. Kommunen må ta hensyn til nasjonale føringer om bruksstruktur og vern av arealressursene, samt søke å oppnå driftsmessige gode løsninger. Bosetting i distriktene er også et nasjonalt hensyn. Rådmannens merknader: I spørsmål om eiendommer med flere gårds- og bruksnummer skal ansees om en driftsenhet må det tas hensyn til nasjonale føringer om bruksstruktur og vern av arealressursene. I tillegg må det søkes å oppnå driftsmessige gode løsninger. Spørsmål om eiendommene er å anse som en eller to driftsenheter er uavhengig av privatrettslige forhold, og meglers anførsel om hva som lønner seg i forhold til markedet er slik sett ikke relevant. Eiendommene er naboeiendommer med over 1,5 km felles grenser både i innmark og skog. Driftsmessig er det derfor utvilsomt rasjonelt å drive disse eiendommene sammen, og jorda har også vært bortleid til samme bruker. Dette taler derfor imot å anse eiendommene som to driftsenheter. Det forhold at eiendommene har vært på hver sin eierhånd fram til 2007 og at Erling Grinis overtakelsen av Sletner i 2007 var tilfeldig, taler derimot for at eiendommene bør anses som to selvstendige driftsenheter. Vi viser til sitat fra rundskriv gjengitt tidligere i saken der det står at: En må være spesielt nøye med vurderingen der eiendommene er kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. I denne saken bør en også se på eiendomsstørrelsen. Gjennomsnittlig jordbruksareal for driftsenheter i Eidsberg var ca 320 dekar i Da er leiejord iberegnet. Eiendommene Slitu og Sletner er langt større enn gjennomsnittet i kommunen, og på begge eiendommer er det bygningsmasse tilpasset eiendommene, selv om mye av denne bygningsmassen er gammel, uhensiktsmessig og har behov for betydelige påkostninger. I tillegg har eiendommene ressurser i grusforekomster. Gårdenes store arealressurser og bygningsmasse, samt at begge brødrene i familien Grini har hatt hjemmel til hver av gårdene i forholdsvis lang tid, er forhold som taler for å vurdere eiendommene som to driftsenheter. Den tilfeldige overtakelsen av Sletner av Erling Grini skjedde så sent som i 2007 og da var Erling Grini ikke i stand til å drive Sletner selv. Konklusjon: Kommunen skal søke å arbeide for en rasjonell og effektiv eiendomsstruktur. Det er ikke tvil om at gårdene Slitu og Sletner kan drives rasjonelt sammen, og de har da også vært drevet sammen. Når vi likevel velger å imøtekomme selgers ønsker i denne saken, ligger dette i de

17 17 tilfeldigheten som er bakgrunnen for at eiendommene nå er på samme eierhand. Ut fra en helhetsvurdering tilrår administrasjonen derfor at eiendommene Slitu og Sletner bør anses som to driftsenheter. Vedlegg: Sletner og Slitu - gårdskart

18 18 Saksframlegg Ungdomshus - detaljplan investering og driftskonsept Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut Olav Brekklund Sæves FE - 614, FA - F40 14/4226 Saksnr Utvalg Type Dato Ungdomsrådet PS 15/08 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS /08 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS Formannskap PS Kommunestyret PS Rådmannens forslag: Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Driftskonseptet vedrørende innhold og organisering tas til orientering. 2. Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt kostnadsramme. Det endelige omfang og innhold avklares i samråd med arbeidsgruppen. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: Ungdomsrådets innstilling: Saksopplysninger: Kommunestyret har vedtatt etablering av ungdomshus i underetasjen på Kulturtorget etter modell presentert i rådmannens utredning (dokumentnr 14/4226-1).

19 19 Etableringen av ungdomshuset er et prosjekt som deles av virksomhet for eiendom og beredskap, og kultur- og idrettsavdelingen, der eiendom og beredskap har ansvaret for investeringen og rehabilitering av lokalene, mens kulturavdelingen har ansvaret for utviklingen og organiseringen av innholdstilbudet. I saken presenteres: 1. Driftskonsept for ungdomshuset med vekt på innhold og organisering v/kultur og idrett 2. Detaljplan for investeringer tilknyttet de fysiske lokalene og inventar v/eiendom og beredskap Rådmannens merknader: Ungdomshuset er vedtatt etablert etter modellen presentert i rådmannens utredning (dokumentnr 14/4226-1) Denne utredningen ble laget ut i fra innspillene som ungdommene selv har kommet med. Samarbeidet med ungdommene er et helt vesentlig kriterium for denne prosessen, og Ungdomsrådet har nedsatt en egen arbeidsgruppe som vi samarbeider med underveis i prosessen. Ungdomshuset skal på overordnet nivå dekke behovene for: En møteplass der ungdommene opplever tilhørighet og eierskap. En arena der ungdommene blir involvert, engasjert myndig- og ansvarliggjort, både for drift og utvikling av tilbudet. Et godt innhold- og aktivitetstilbud, både av organisert og uorganisert art. Ungdomshuset ble vedtatt lokalisert til Kulturtorget av hensyn til beliggenheten og at det sikrer tilgangen og bruksmulighetene til de øvrige ressursene som her finnes, eksempelvis kino, scene, konsertlokaler, galleri, bibliotek og bad. Driftskonseptet stiller visse krav til de fysiske lokalene. Disse er drøftet tidlig i prosessen og har dannet grunnlaget for investeringsplanene. I hovedtrekk er disse kravene følgende: Egen inngang inngangen under hovedinngangen til Kulturtorget er godt egnet. Fritidsarena dette skal være en møteplassen og kjernen i ungdomshuset, bemannet i åpningstiden, med muligheter for å ha det sosialt, hvile, gjøre lekser, og gjennomføre både planlagte og impulsive aktiviteter. Fritidsarenaen lokaliseres til lokalet som i dag kalles Lille Festsal. Spesialrom driftskonseptet beskriver hvordan fritidsarenaen skal ha direkte tilgang til flere mindre spesialrom. Disse rommene skal være lyse, innbydende og fleksible til å kunne fylles og utrustes med innhold som stimulerer ungdommen til å være skapende og uttrykke seg. Eksempelvis kan dette være musikkstudio, film- og animasjonsverksted, kunst- og håndverksrom o.s.v. Det må være noe lagerplass tilgjengelig i tilknytning til spesialrommene. Til informasjon kan vi nevne at vi siden forrige behandling har mottatt tilskudd på kroner fra Musikkutstyrsordningen til å innrede et øvingsrom for musikk og band i denne delen av ungdomshuset. For mer detaljert beskrivelse av driftskonseptet for innhold og organisering vises det til dokumentet «Orientering innhold og organisering».

20 20 Vedlagt kostnadskalkyle viser et investeringsomfang i størrelsesorden 3,0 mill kroner. Dette inkluderer ikke inventar. Inventar må således finansieres gjennom besparelser i byggekostnadene. Konsekvensen er at noe mindre areal rehabiliteres, eller at man finner andre alternative ombyggingsløsninger. Endelig kostnadsbilde vil uansett ikke fremkomme før anbud er innhentet. Konklusjon: Arbeidet med etableringen av ungdomshuset deles mellom Eiendom og beredskap og Kultur og idrett. Det er utviklet et driftskonsept i samråd med Ungdomsrådets arbeidsgruppe. Endelig avklaring rundt omfang og innhold tilpasset budsjett avklares i samarbeid med denne. Vedlegg: Orientering om innhold og organisering Kultur - Utredning av ungdomshus VEDLEGG 2 - ARBEIDSGRUPPAS RAPPORT VEDLEGG 3 - INNSPILL FRA UNGDOMMEN Nytt overslag prissatt

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fastsetting av planprogram for masseuttak Mona vest Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut Baastad 14/4023 Saksnr Utvalg Type Dato 15/10 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS 10.02.2015

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Riksvei 22 Gang- og sykkelvei Trømborg kirke Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Mona Øverby FA - Q05 15/357 Saksnr Utvalg Type Dato 15/26 Hovedutvalg for miljø og teknikk PS 05.05.2015

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m. fl. Klage på vedtak

Saksframlegg. Detaljregulering, Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m. fl. Klage på vedtak Saksframlegg Detaljregulering, Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m. fl. Klage på vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand FE - L13, GBNR - 30/225 14/2963 Saksnr Utvalg Type Dato 33/2017 Utvalg for miljø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste 1 Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 07.04.15. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksframlegg Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand GBNR - 10/1/1, GBNR - 10/13, GBNR - 11/2, GBNR -

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLAN GANGS BEHANDLING

PLAN GANGS BEHANDLING PLAN 395-1. GANGS BEHANDLING Sakstittel: Plan 395 - Reguleringsendring - Del av gbnr 32/8 m.fl Forslagsstiller: Askøy Eiendom og entreprenør AS Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Forslag til revidert planprogram for Holstadåsen Øst Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring

Saksframlegg. Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksframlegg Utbyggingsavtale til Områderegulering for Myra-Tebo. Utlegging for høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jon Gunnar Weng 16/787 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Formannskap PS 26.01.2017 10/2017

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer