GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Ordinært møter starter kl Reservert til gruppemøter fra kl Formannskapssalen: AP, H, V og Krf. Leseværelset: Frp Forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE NR 1 Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Asbjørn Jarle Holth Arne Broberg Vigdis Meier Roar Olsen Elsa Lill P Strande Vidar Nordby Richard Baksvær Nena Bjerke Lise H Kihle Gravermoen Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/15 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE /10 10/16 REFERATSAKER 3/10 09/17257 GNR.95/181 - ODDLIVEIEN 21 - TERRASSE 4/10 10/17 DELEGASJONSSAKER

2 5/10 09/543 GNR.315/1 - AVVIK PÅ EIENDOM 6/10 09/19263 GNR.312/19 - BREKKA SKOG - SØKNAD OM KONSESJON OVERDRAGER: IVAR OG OLAUG TAJETS DØDSBO 7/10 08/584 BREV FRA FORELDREUTVALGET VED ÅSBYGDA BARNEHAGE ANGÅENDE ØNSKE OM PERMANENT BARNEHAGE I ÅSBYGDA EVENTUELT Ringerike kommune, Asbjørn Holth leder

3 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE Arkivsaksnr.: 10/15 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Side 3 av 18

4 REFERATSAKER Arkivsaksnr.: 10/16 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Følgende saker tas til orientering: A Referat fra møte i Ringerike viltnemnd Side 4 av 18

5 GNR.95/181 - ODDLIVEIEN 21 - TERRASSE Arkivsaksnr.: 09/17257 Arkiv: BYG 95/181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/09 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning /09 Bygningsrådet /10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i delegasjonssak nr. 648/09, saksframlegg og saksprotokoll i sak nr. 105/09, til klage fra tiltakshavere Nergaard og Tomter, til befaringer og til rådmannens saksframlegg. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det i klagen fremkommer nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr. 648/09 bør endres. 3. Klagen tas til følge, og det fattede vedtak i sak 648/09 endres ved at punkt 5 fjernes fra vedtaksteksten. Vedtaket i sak 648/09 opprettholdes for øvrig. Se vedlagt orientering om klageadgang vedrørende endringer av vedtaket. Utskrift sendes: Kjetil Nergaard og Cecilie Tomter, Oddliveien 21, 3513 HØNEFOSS Aashild Bakke, Gartnerveien 6, 3513 HØNEFOSS Utredning: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) fattet følgende vedtak: 1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 70 pkt. 2, datert , vedrørende plassering av terrasse nærmere nabogrense enn 4 m. Det vises videre til melding om tiltak for allerede oppført terrasse, merknad til tiltak, til befaring på stedet samt til rådmannens saksframlegg. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke at argumentene som er kommet frem i merknaden, tilsier at meldingen om tiltaket bør avslås. 3. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanens bestemmelse Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 86 a aksepteres meldingen i prinsippet. 4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at plasseringen krever dispensasjon fra pbl. 70, pkt. 2 Side 5 av 18

6 Sak 3/10 5. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning støtter rådmannens forslag til vedtak under forutsetning av at tiltakshaver flytter nåværende trapp nærmere huset til avgrensning av planlagt rømningsvei. 6. Myndighet til å viderebehandle melding om tiltak delegeres til administrasjonen. Se vedlagt orientering om klageadgang I forkant av møtet den , der sak 105/09 ble behandlet, ble det avholdt en befaring på eiendommene gnr. 95/181 og gnr. 95/210, der terrassen ble iakttatt. På befaringen var i tillegg til 3 av HMA sine 9 medlemmer, Britt Bakke og hennes datter som begge representerte Aashild Bakke, Cecilie Tomter og Kjetil Nergaard som tiltakshavere, fagansvarlig byggesak Arne Hellum og saksbehandler Mari S. Sandsund. Det opprinnelige forslag til vedtak fra rådmannen inneholdt 5 punkter. Det ble under møtet den fremmet nytt tillagt forslag fra en av HMA sine medlemmer, representant fra Høyre, som var 1 av 3 som deltok på befaringen. Dette ble nummerert og tillagt vedtaksteksten som nytt punkt 5. Vedtaket ble så fattet med punktvis avstemning. Av 9 medlemmer, var 8 tilstede. Punktene 1,2,3 og 4 av rådmannens opprinnelige forslag ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 5, fra Høyre, ble vedtatt med 7 mot 1 stemme, Frp stemte i mot. Nytt punkt 6, som opprinnelig var rådmannens forslag punkt 5, ble enstemmig vedtatt. Klage på det fattede vedtak i sak 648/09, ble mottatt fra Cecilie Tomter og Kjetil Nergaard som begge står som tiltakshavere for oppført terrasse på eiendom gnr. 95, bnr. 181, som formelt ble meldt til kommunen Terrassen var i utgangspunktet tenkt holdt innenfor de rammer som gjelder for tiltak som er fritatt fra kravet om saksbehandling. I følgeskriv til melding om tiltak, samt på situasjonskart, fremgår det at terrassen er plassert ca. 3,6 4 m fra grense til nabo på eiendom gnr. 95, bnr Følgeskrivet angir at terrassens høyde har et gjennomsnitt over bakken på 0,9 m. Tiltaket ble nabovarslet. Miljø- og arealforvaltningen mottok brev fra hjemmelshaver på naboeiendom gnr. 95, bnr. 210, Aashild Bakke, og hennes datter Britt Bakke. I brevet fremgikk det bl.a. at de hadde merknader til tiltaket, som på det daværende tidspunkt allerede var oppført. Merknaden gikk hovedsakelig ut på at terrassen er av en slik høyde og størrelse at den er til stor sjenanse for deres tilgrensende eiendom. Det fremgikk også av brevet, at tiltaket på ingen måte kunne godtas slik den fremgår av melding om tiltak. Det ble anmodet om at kommunen foretok befaring. Det ble avholdt en befaring på eiendom gnr. 95/181 og naboeiendom gnr.95/210. Tilstede på befaringen var tiltakshavere og representanter for gnr. 95/181 Kjetil Nergaard og Cecilie Tomter, representanter fra eiendom gnr. 95/210: Aashild, Britt og Siri Bakke, to sistnevnte døtre av hjemmelshaver Aashild Bakke, og til sist nevnt to representanter fra Ringerike kommunes bygningsmyndighet Arne Hellum og Mari S. Sandsund. Det som fremgår av referat fra befaringen, datert , er at terrassen ligger fra ca. 3,6-4,0 m fra grensen mellom de to eiendommene. Dens høyde over terreng varierer, og er de fleste steder mer enn 0,5 m. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

7 Sak 3/10 Det ble oss fortalt, samt observervert, på befaringen at terrassen ligger på en opphøyning i terrenget, og at tiltakshaver har fjernet en del masse rundt terrassens beliggenhet. Det er med på å innvirke på hvordan terrassen oppfattes fra naboeiendommen. Terrassens valgte høyde argumenteres for, med bakgrunn i at det vil settes inn et større kjellervindu under terrassen, da et rom i kjeller er ønsket med mer lys samt som ytterligere en rømningsvei for kjelleretasjen. Det er montert rist ved innerste delen av terrassen over det området der et større vindu vil plasseres. Det er også plassert en trapp ytterst (sørvest) på terrassen. På befaringen fremgår det at hjemmelshavere på einedom gnr. 95, bnr. 210 synes terrassen ruver i terrenget. Spesielt poengteres høyden over eksisterende terreng, avstanden til nabogrensen og dets størrelse. Det reageres ellers også på trappens størrelse og plassering. Partene fikk på befaringen komme med forslag på hvordan en løsning kan samene/tilnærme seg best alles ønsker. Følgende ble fremmet: 1. Terrassen blir krympet noe, ved at 40 cm av terrassen blir fjernet i det vestligste hjørnet, slik at den blir liggende parallell med nabogrensen, dvs. 4 m fra grensen. 2. Plante hekk på den sørvestre siden av terrassen mot nabo, slik at terrassen og trappa ikke vil være så godt synlig. 3. Tette igjen opprommet som vises mellom terrenget og underkant gulv på terrassen med espalier el.l. 4. Trappen flyttes, slik at ikke den bli seende så dominerende ut fra naboeiendom. Forslaget gikk på å flytte trappen lenger øst, inn mot huset. 5. Lage sprang i terrassen ble også foreslått. Da senke de ytterste 2-3 meterne så langt ned at terrassen på dette nivå, ikke måler høyere enn 0,5 m over eksisterende terreng, for å bevare den resterende delen slik den er i dag Kjetil Nergaard har i en e-post, sendt til bygningsmyndigheten , fremmet et forslag om at også rekkverk og trapp kan males i hvitt, slik at det samsvarer med fargen på huset. I befaringsreferatet ble en løsning med gjennomføring av pkt 1, 2 og 3 skissert, og det ble bedt om tilbakemelding. I en telefonsamtale med Britt Bakke, datter av hjemmelshaver, fremgår det at forslaget som til slutt konkluderes med fra representanter gnr. 95/210 sin side, er at hele terrassen senkes, slik at den maksimalt vil ligge 0,5 m over terrenget. I klagen på det fattede vedtak i sak 648/09 fra Tomter/Nergaard, mottatt , fremgår det at det i den opprinnelige skriftlige merknaden til tiltak fra hjemmelshaver på naboeiendom gnr. 95/210, var høyden på terrassen som var tema, ikke plassering av trapp. Det fremgår videre av klagen på vedtak, at ved å flytte trappen lengre inn mot nødutgangen vil terrassen virke enda høyere enn den gjør i dag. Et annet problem som fremlegges av Tomter/Nergaard er at dersom en flytter trappen inn mot nødutgangen, vil trappen hindre lys inn i kjelleretasjen. I tillegg vil flytting av trappen ødelegge uteområde på sørsiden av huset, da trappen vil ta store deler av plenen. Det er ikke kommet noen klage fra hjemmelshaver for eiendom gnr. 95/210. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

8 Sak 3/10 Hjemmelshaver for eiendom gnr. 95/210 tilskrives , der det gis anledning til å kommentere klagen som er rettet til fattet vedtak i delegasjonssak nr. 648/09, frist for kommentar settes til mottar bygningsmyndigheten i Ringerike kommune en e-post fra Britt Bakke der hun på vegne av sin mor skriver at klagen ikke kommenteres ytterligere enn at det ikke er aktuelt å trekke merknaden til melding om tiltak for terrassen. Dette med bakgrunn i at tiltakshavere ikke er villige til å foreta noen forandringer av tiltak. Rådmannens vurdering: Det skjer fra tid til annen at tiltak utføres annerledes enn godkjent og til og med uten at noen melding eller søknad er behandlet. Vanlig praksis er da, at det gis anledning til å søke i etterhånd, inkludert nabovarsel. I denne saken var det ikke tatt kontakt med bygningsmyndigheten som derved ikke hadde gjort noen vurdering av om tiltaket lå innenfor de rammer som gjelder for fritak fra kravet om saksbehandling innen det ble satt i gang. Verandaer, terrasser, plattinger etc. er blitt veldig vanlig i senere tid. Det synes praktisk for å få et plant underlag for hagemøbler etc, man unngår fuktighet, insekter etc, fra terrenget i større grad enn ellers og høyden kan tilpasses og gi bedre kontakt mellom rom i huset og slike utearealer. Med tanke på terrassens plassering med en avstand til naboeiendom gnr. 95/210 vises det til veiledning til teknisk forskrift til pbl. (TEK) 4-3 som opplyser at kanten, dvs. rekkverket på denne terrassen i dette tilfelle, må være plassert minst 3 meter fra nabogrense, i og med at man ikke regner med den ytterste meteren. Eiendommen gnr. 95/181, der terrassen er bygget er en uvanlig stor boligeiendom på ca. 5 mål, som i likhet med naboens (gnr. 95/210) ligger i et uregulert område. Kommuneplanen betegner den bebygde delen av eiendom gnr. 95/181 som Byggeområde- nåværende boligområde, og den sørøstre delen som Byggeområde-framtidig boligområde. Kommuneplanbestemmelse åpner for at det kan gjøres unntak fra plankravet for bl.a. mindre tilbygg. Et tilbygg, der terrassen er plassert ble på befaringen nevnt som et mulig fremtidig tiltak. Et slikt tiltak vil kunne plasseres 4 m fra grensen, og ville kunne vært akseptert uten dispensasjon. Et slikt tilbygg ville være mye mer dominerende. Da representanter fra bygningsmyndigheten Ringerike kommune deltok på befaring den , var ikke inntrykket at verandaen var plassert spesielt høyt over bakken. Den var skjermet med løvverksvegetasjon på en del av den siden som vender mot naboeiendom gnr. 95/210, noe som gjør at innsyn/utsyn hindres i en viss grad. For å kunne avslå en slik sak må bygningsmyndigheten kunne vise til hjemmel. Å kreve regulering etter kommuneplanens bestemmelser synes ikke relevant, ei heller å nedlegge byggeforbud. Rådmannen anser at de nå nye momenter som fremgår av saken samt de tidligere formulerte argumenter som tilsier at terrassen kan bevares i sin nåværende form, gjør at vedtak pkt. 5 i sak 648/09 foreslås å utgå. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefaler å ta klagen fra tiltakshaver til følge, og allikevel gjøre unntak fra plankravet. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

9 Sak 3/10 Skulle Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning opprettholde vedtaket som ble fattet i delegasjonssak nr. 648/09, skal saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Trykte dokumenter: Saksframlegg og saksprotokoll i sak nr. 105/09. Delegasjonssaks nr. 648/09, datert Klage på delegasjonssak nr. 648/09, datert E-post fra Britt Bakke, datert Utrykte dokumenter: Brev fra Miljø- og arealforvaltningen, datert Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen Saksbehandler (utøvende): Mari Solheim Sandsund Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

10 DELEGASJONSSAKER Arkivsaksnr.: 10/17 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til orientering Side 10 av 18

11 GNR.315/1 - AVVIK PÅ EIENDOM Arkivsaksnr.: 09/543 Arkiv: BYG 315/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Bygningsrådet 5/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: 1. Det vises til søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse 2.1. Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område), for deling av eiendom, samt prinsipiell godkjenning av fritidsbolig som befinner seg på eiendommen som skal fradeles. Fritidsboligen som allerede er oppført besitter ikke den nødvendige tillatelse fra bygningsmyndigheten. Det vises videre til rådmannens saksframlegg. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne godkjenne søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 2.1 for fradeling av fritidseiendom, samt en prinsipiell godkjenning av eksisterende fritidsbolig. 3. Myndighet til å viderebehandle søknad om deling av eiendom til fritidsbruk, samt den prinsipielle godkjenning av fritidsbolig som befinner seg på eiendommen med søknader om dispensasjon fra kommuneplanens 2.1, delegeres til administrasjonen. Se vedlagt orientering om klageadgang Utskrift sendes: Else Karin Kjølberg, Stenkroken 8, 1680 SKJÆRHALLEN Terje Bottolfsen, 3536 NORESUND Utredning: I samband med at Ringerike kommune har innført eiendomsskatt i hele kommunen, er det gjort registreringer av alle eiendommer med påliggende bebyggelse. I forbindelse med dette arbeidet er det avdekket en rekke avvik der bebyggelse, samt eiendomsgrenser ikke stemmer overens med den informasjon som kommunen besitter, bl.a. vedrørende godkjent bebyggelse og korrekte eiendomsgrenser. Eiendommen som her er til behandling er en blant de mange eiendommer der det er avdekket avvik. Gnr. 315, bnr. 1, Svendplassen, Sokna besitter en fritidsbolig som ikke er registrert i matrikkel, og det foreligger ingen byggetillatelse eller ferdigattest for denne. Slik det fremgår i korrespondanse med de involverte parter i saken; Else Karin Kjølberg og Terje Bottolfsen, er fritidsboligen eid av Else Karin Kjølberg, men hjemmelshaver på eiendommen er Terje Bottolfsen. Side 11 av 18

12 Sak 5/10 Involverte i saken er gitt anledningen å sende inn søknad om tillatelse til å beholde fritidsboligen i etterhånd, for om mulig å få en godkjenning/aksept for tiltaket. Tiltakshaver Kjølberg har innsendt en foreløpig, ikke komplett søknad om tillatelse for å kunne få beholde fritidsboligen, samt søkt om å få fradelt deler av eiendom gnr. 315, bnr. 1, slik at fritidsboligen blir liggende på en selveiertomt er dispensasjonen begrunnet med at utskilling ønskes for å fullføre gave som er gitt i Fritidsboligen skal etter sigende være oppført på 1990-tallet. På tufta skal det tidligere ha stått ei uteløe som ble revet da den var kondemnabel. Parsellen som nå er omsøkes fradelt til formål fritidseiendom er på ca m². Eiendommen ligger i et uregulert område, der kommuneplanen betegner området som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). En deling er i strid med kommuneplanbestemmelsenes 2.1 som angir bygge- og deleforbud i LNF-området. Det er dermed søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 2.1, for fradelingen. Rådmannens vurdering: Det skjer fra tid til annen at tiltak utføres uten at noen melding eller søknad er behandlet. Vanlig praksis er da at det gis anledning til å søke i etterhånd, inkludert nabovarsel. Eiendommen ligger som nevnt innenfor område som i henhold til gjeldende kommuneplan betegnes som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). En av forutsetningene som settes for at tiltak skal kunne iverksettes i slike områder er at tiltakene ikke er til ulempe for landskaps-, natur- eller friluftsverdier. Den omsøkte fradeling med eksisterende bestående fritidsbebyggelse anses ikke å være i til vesentlig ulempe for det kringliggende miljø. Denne konkrete delingssak anses å være av en slik karakter at selv om eiendommen ikke hadde vært i besittelse av ulovlig bebyggelse, ville det likevel gis tillatelse til en fradeling med formål fritidsbruk. Fritidsboligen har eksistert i om lag 15 år, og det foreligger ingen protester fra hjemmelshavere på naboeiendommene. Da fritidsboligen ble bygd, på midten av 1990-tallet, gjaldt den første kommuneplanen, vedtatt Planen åpnet for bygging av nye hytter i et stort område nord for Rv 7, mellom Veme og kommunegrensen mot vest. Plassering er allikevel litt sør for det avgrensede område men nord for Rv 7. Plasseringen er i ei klynge med bebyggelse. Fritidsboligen er i følge eiendomsskattregisteringen ca. 50 m², altså mindre enn maksimale 100 m² som nåværende Kommuneplanens bestemmelse 2.1. angir i retningslinjer for dispensasjon. Etter en helhetsvurdering, sett i lys av kommuneplanbestemmelsene på det tidspunkt da fritidsboligen ble bygd, bygningens begrensede størrelse, beliggenhet nær vei og annen bebyggelse, finner rådmannen at fradeling av denne eiendom til fritidsbruk, samt å godkjenne hytten i prinsippet, anses å være av slik karakter at en dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 2.1. kan gis. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

13 Sak 5/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi en prinsipiell godkjenning av eksiterende hytte på eiendom gnr. 315, bnr. 1 samt godkjenne deling av eiendommen med formål fritidsbruk. Samtidig som at myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Det vil da bl.a. bli satt betingelser om at føringer og begrensninger knyttet til en dispensasjon må etterkommes. Ved en evt. fremtidig godkjenning av fritidsbolig, oppført utført uten den nødvendige tillatelse fra bygningsmyndigheten, vil gjeldende betalingsreglement legges til grunn. Det fremgår av dette at tiltakshaver ilegges 100 % påslag på gebyr for arbeider påbegynt i strid med Plan- og bygningslovens bestemmelser, minst kr ,-. Se betalingsreglementet 2010, for Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret , sak 110/09. Saksdokumenter: Trykte dokumenter: Situasjonskart målestikk 1:1000 og 1:4000. Brev fra Else K. Kjølverg, mottatt Søknadsblankett nr. 5174, mottatt Delingssøknad for fradeling av ca m² fra gnr. 315, bnr. 1, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende avvik for fritidsbolig, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende fradeling av fritidseiendom, datert Søknad om dispensasjon, datert Utrykte dokumenter: Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende avvik for fritidsbolig, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende avvik for fritidsbolig, datert Gjenpart av nabovarsel for fradeling av eiendom gnr. 315, bnr. 1, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende fradeling av fritidseiendom, datert Gjenpart av nabovarsel for fradeling av eiendom gnr. 315, bnr. 1, datert Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen Saksbehandler (utøvende): Mari Solheim Sandsund Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

14 GNR.312/19 - BREKKA SKOG - SØKNAD OM KONSESJON OVERDRAGER: IVAR OG OLAUG TAJETS DØDSBO Arkivsaksnr.: 09/19263 Arkiv: LBR 312/9 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Hans Terje Hamremoen gis konsesjon på kjøp av gnr. 312 bnr. 19 Brekka skog i Ringerike, kfr. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av nr. 98. Det forutstettes at skogen i forhold til bestemmelsene i jordloven, regnes som en driftsenhet sammen med søkers nåværende eiendom i Krødsherad. Utredning: To skoger i henholdsvis Krødsherad og Ringerike er solgt samlet til Truls Slevigen og Hans Terje Hamremoen av Ivar og Olaug Tajets dødsbo. De to kjøpere er enige om at skogen i Ringerike skal overtas av Hans Terje Hamremoen alene, og han søker om konsesjon. Søknaden gjelder Brekka skog, som ligger øverst i Brekkebygda og er på i alt 639 dekar. Av det totale arealet er 549 dekar produktiv skog, av dette igjen er 23 dekar høy bonitet, 319 middels og 207 lav bonitet. Stående masse er ca kbm, eller 9 kbm pr. dekar som er ganske normalt. Over halvparten av arealet var ved siste takst (i 2001) hogstkl. 3, dvs. yngre produksjonsskog, resten stort sett gammel skog. Skogen fikk en del skader i stormen i 2002, det ble da tatt en større avvirkning på ca kbm fordelt på alle hogstklasser. En drøy halvpart av skogen må karakteriseres som god skog med god beliggenhet nær vei. Den andre knappe halvpart er skog med lav bonitet og tunge driftsforhold. Den avtale pris er kr, dvs kr pr. dekar totalareal, pr. dekar hvis kun det produktive areal regnes med. Kjøper Hans Terje Hamremoen er bosatt i Krødsherad, der han eier og driver en eiendom med 110 dekar jord og dekar skog. Avstanden mellom hans gård i Krødsherad og den tilkjøpte skogen i Ringerike, er drøye 2 mil. Brekka skog er odelseiendom, og en av de odelsberettigede har reist odelssøksmål. Hun har muntlig bedt om at behandlingen av konsesjonssøknaden stilles i bero, i påvente av utfallet av odelssaken. Rådmannens vurdering: Den avtalte pris er i god overensstemmelse med LMD s regler for maksimale priser ved kjøp av landbrukseiendommer. Settes et varig årlig hogstkvantum til 130 kbm sluttavvirkning Side 14 av 18

15 Sak 6/10 med netto 180 kr/kbm, og 20 kbm tynning med netto 25 kr/kbm, kan med tillegg for litt jaktinntekter påregnes en årlig inntekt på ca kr. Kapitalisert som pålagt etter 4%, gir det en verdi på som er svært nær den avtalte pris. Kjøper anses også som vel kvalifisert til å overta gården, han driver allerede en stor skogeiendom. Nå ble i forbindelse med Landbruksplan for Ringerike gjort et prinsippvedtak om at det ikke skulle gis konsesjon på rene skogeiendommer, uten at de ble lagt som tillegg til eksisterende bruk. Og det kan diskuteres om det gjøres i dette tilfellet, der skogen i så fall legges til eiendom i nabokommune og i kjøreavstand ca. 2 mil, hovedsakelig på smal og svingete bygdevei. Helst burde skogen i Brekkebygda vært solgt til person som har skog fra før i det aktuelle området, gjerne eier av naboeiendom. Det ville ha vært slik kjøper til den avtalte pris, men trolig har krav fra boet om samlet salg av de to skoger i boet satt disse utenfor. Når salg har skjedd slik det har, må en vurdere konkret om en her kan regne skogen som tilleggskog. Det foreligger da en avgjørelse fra departementet, i en sak som er svært lik den aktuelle. En naboskog til Brekka skog ble i 1998 solgt som tilleggskog til en eiendom i Redalen i Krødsherad. Ringerike kommune og fylkeslandbruksstyret ville i det tilfellet ikke gi konsesjon, men ville benytte den daværende forkjøpsretten til fordel for eier av en naboeiendom i Brekkebygda. Men departementet overstyrte dette, og avgjorde at det ikke var noe i veien for å se den tilkjøpte skog som tilleggsareal til eiendommen i Krødsherad. I denne saken var avstanden mellom eiendommene et par kilometer lengre enn i den søknad som nå foreligger. Det må også nevnes at for at Hamremoen kunne få overta Brekka skog etter det samlede salg av to teiger fra dødsboet, måtte det godkjennes en deling av de to teiger i forhold til jordloven. Den andre skog lå som nevnt i Krødsherad, og disse ble sett på som en driftsenhet. At slik søknad (som ble behandlet av Krødsherad kommune siden den største skogen lå der) var nødvendig, indikerer jo også at det nå ville være inkonsekvent å ikke kunne betrakte Hamremoens nåværende skog og Brekka skog som en driftsenhet. Ut i fra dette finner en å se Brekka skog som tilleggskog til Hamremoens nåværende eiendom og tilrår at konsesjon gis. Spørsmålet om å utsette behandlingen av konsesjonssaken inntil odelssøksmålet er avklart, er vurdert i samråd med fylkesmannens landbruksavdeling. Her er situasjonen at dette er to i prinsippet uavhengige saker, som behandles hver for seg i ulike fora. Søker har rett til å få sin konsesjonssøknad behandlet på vanlig måte. En kan derfor ikke tilrå å imøtekomme odelssøkers ønske om å utsette behandlingen av konsesjonssaken. Saksdokumenter: 1. Søknad om konsesjon datert Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

16 Sak 6/10 Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen Saksbehandler (utøvende): Hans Bergan Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

17 BREV FRA FORELDREUTVALGET VED ÅSBYGDA BARNEHAGE ANGÅENDE ØNSKE OM PERMANENT BARNEHAGE I ÅSBYGDA Arkivsaksnr.: 08/584 Arkiv: 614 A1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning /10 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur /10 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Det stadfestes at Åsbygda barnehage legges ned fra Dette er i tråd med kommunestyrevedtak av Barn og fast ansatte overføres til andre barnehager i kommunen. Utredning: Ringerike kommunestyre har gjort flere vedtak som omhandler barnehagedrift i lokalene der Åsbygda skole hadde tilhold før nedleggelsen etter endt skoleår i I det følgende er disse kommunestyrevedtakene gjengitt: Vedtak i kommunestyret : Åsbygda skole legges ned etter avslutningen av inneværende skoleår, ref. innmelding av elever på Vang skole ved neste skoleår. Opptaksområdet for Vang skole endres. Det etableres midlertidig barnehage i de nyere lokalene av Åsbygda skole. Det tas opp forhandlinger med Åsbygda Vel om etterbruk av disse lokalene til aktivitetshus for bygda. Gymnastikksalen skal fortsatt kunne brukes av Honerudprosjektet. Forutsatt at Åsbygda skole legges ned, opprettes det 14 faste barnehageplasser for barn under tre år i midlertidige lokaler i Åsbygda skole. Dersom plassene opprettes, overføres barn og ansatte ved Åsbygda barnehage til nye Hønefoss når denne står ferdig. Dersom der er behov for flere barnehageplasser i området, vurderes Åsbygda skole alternativt utviklet til permanent barnehage. Vedtak i kommunestyret : Side 17 av 18

18 Sak 7/10 Hvis søkermassen ikke endres, reduserer Åsbygda barnehage driften til 9 plasser for barn under 3 år fra Fra legges barnehagen ned. Barn og fast ansatte overføres til andre barnehager i kommunen. Vedtak i kommunestyret : Åsbygda skole selges når alternative barnehageplasser er etablert og under forutsetning av at Åsbygda Vel ikke ønsker å overta eiendommen. 13. oktober 2009 sendte foreldreutvalget ved Åsbygda barnehage brev til Hovedkomiteen, Formannskapet og Kommunestyret der de oppfordrer Ringerike kommune til å gjøre Åsbygda barnehage til et permanent tilbud. I brevet står det at barnehagen har 31 plasser og 5 ansatte, dette er feil. Det er 18 barn som pr. i dag har barnehagetilbud i Åsbygda barnehage, 10 av dem er under 3 år, 8 er over 3 år. Grunnen til at det også er barn over 3 år som går i Åsbygda barnehage er at det har vært vanskelig å få fylt opp alle barnehageplassene der med barn under 3 år. Antall stillinger er fire, men det er fem personer som jobber i disse stillingene. Rådmannens vurdering: Hovsmarka barnehage er planlagt ferdig i august Denne nye barnehagen vil ha plass til ca 75 barn. Dette betyr at Ringerike kommune vil få en betydelig økning i antall barnehageplasser fra samme tidspunkt, selv om Åsbygda barnehage legges ned. Rådmannen vurderer det derfor som riktig å forholde seg til vedtak i kommunestyret , og anbefaler følgelig at det stadfestes at Åsbygda barnehage legges ned fra Saksdokumenter: Trykt: Brev fra foreldreutvalget ved Åsbygda barnehage Ringerike kommune, Virksomhetsleder: Geir Svingheim Wenche Grinderud rådmann Saksbehandler (utøvende): Anne Guri Ulven Larsen Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer