GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Ordinært møter starter kl Reservert til gruppemøter fra kl Formannskapssalen: AP, H, V og Krf. Leseværelset: Frp Forfall meldes til sekretariatet, tlf (Ingebjørg) eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE NR 1 Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Asbjørn Jarle Holth Arne Broberg Vigdis Meier Roar Olsen Elsa Lill P Strande Vidar Nordby Richard Baksvær Nena Bjerke Lise H Kihle Gravermoen Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/15 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE /10 10/16 REFERATSAKER 3/10 09/17257 GNR.95/181 - ODDLIVEIEN 21 - TERRASSE 4/10 10/17 DELEGASJONSSAKER

2 5/10 09/543 GNR.315/1 - AVVIK PÅ EIENDOM 6/10 09/19263 GNR.312/19 - BREKKA SKOG - SØKNAD OM KONSESJON OVERDRAGER: IVAR OG OLAUG TAJETS DØDSBO 7/10 08/584 BREV FRA FORELDREUTVALGET VED ÅSBYGDA BARNEHAGE ANGÅENDE ØNSKE OM PERMANENT BARNEHAGE I ÅSBYGDA EVENTUELT Ringerike kommune, Asbjørn Holth leder

3 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE Arkivsaksnr.: 10/15 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Side 3 av 18

4 REFERATSAKER Arkivsaksnr.: 10/16 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Følgende saker tas til orientering: A Referat fra møte i Ringerike viltnemnd Side 4 av 18

5 GNR.95/181 - ODDLIVEIEN 21 - TERRASSE Arkivsaksnr.: 09/17257 Arkiv: BYG 95/181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/09 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning /09 Bygningsrådet /10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i delegasjonssak nr. 648/09, saksframlegg og saksprotokoll i sak nr. 105/09, til klage fra tiltakshavere Nergaard og Tomter, til befaringer og til rådmannens saksframlegg. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det i klagen fremkommer nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr. 648/09 bør endres. 3. Klagen tas til følge, og det fattede vedtak i sak 648/09 endres ved at punkt 5 fjernes fra vedtaksteksten. Vedtaket i sak 648/09 opprettholdes for øvrig. Se vedlagt orientering om klageadgang vedrørende endringer av vedtaket. Utskrift sendes: Kjetil Nergaard og Cecilie Tomter, Oddliveien 21, 3513 HØNEFOSS Aashild Bakke, Gartnerveien 6, 3513 HØNEFOSS Utredning: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) fattet følgende vedtak: 1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 70 pkt. 2, datert , vedrørende plassering av terrasse nærmere nabogrense enn 4 m. Det vises videre til melding om tiltak for allerede oppført terrasse, merknad til tiltak, til befaring på stedet samt til rådmannens saksframlegg. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke at argumentene som er kommet frem i merknaden, tilsier at meldingen om tiltaket bør avslås. 3. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanens bestemmelse Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 86 a aksepteres meldingen i prinsippet. 4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at plasseringen krever dispensasjon fra pbl. 70, pkt. 2 Side 5 av 18

6 Sak 3/10 5. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning støtter rådmannens forslag til vedtak under forutsetning av at tiltakshaver flytter nåværende trapp nærmere huset til avgrensning av planlagt rømningsvei. 6. Myndighet til å viderebehandle melding om tiltak delegeres til administrasjonen. Se vedlagt orientering om klageadgang I forkant av møtet den , der sak 105/09 ble behandlet, ble det avholdt en befaring på eiendommene gnr. 95/181 og gnr. 95/210, der terrassen ble iakttatt. På befaringen var i tillegg til 3 av HMA sine 9 medlemmer, Britt Bakke og hennes datter som begge representerte Aashild Bakke, Cecilie Tomter og Kjetil Nergaard som tiltakshavere, fagansvarlig byggesak Arne Hellum og saksbehandler Mari S. Sandsund. Det opprinnelige forslag til vedtak fra rådmannen inneholdt 5 punkter. Det ble under møtet den fremmet nytt tillagt forslag fra en av HMA sine medlemmer, representant fra Høyre, som var 1 av 3 som deltok på befaringen. Dette ble nummerert og tillagt vedtaksteksten som nytt punkt 5. Vedtaket ble så fattet med punktvis avstemning. Av 9 medlemmer, var 8 tilstede. Punktene 1,2,3 og 4 av rådmannens opprinnelige forslag ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 5, fra Høyre, ble vedtatt med 7 mot 1 stemme, Frp stemte i mot. Nytt punkt 6, som opprinnelig var rådmannens forslag punkt 5, ble enstemmig vedtatt. Klage på det fattede vedtak i sak 648/09, ble mottatt fra Cecilie Tomter og Kjetil Nergaard som begge står som tiltakshavere for oppført terrasse på eiendom gnr. 95, bnr. 181, som formelt ble meldt til kommunen Terrassen var i utgangspunktet tenkt holdt innenfor de rammer som gjelder for tiltak som er fritatt fra kravet om saksbehandling. I følgeskriv til melding om tiltak, samt på situasjonskart, fremgår det at terrassen er plassert ca. 3,6 4 m fra grense til nabo på eiendom gnr. 95, bnr Følgeskrivet angir at terrassens høyde har et gjennomsnitt over bakken på 0,9 m. Tiltaket ble nabovarslet. Miljø- og arealforvaltningen mottok brev fra hjemmelshaver på naboeiendom gnr. 95, bnr. 210, Aashild Bakke, og hennes datter Britt Bakke. I brevet fremgikk det bl.a. at de hadde merknader til tiltaket, som på det daværende tidspunkt allerede var oppført. Merknaden gikk hovedsakelig ut på at terrassen er av en slik høyde og størrelse at den er til stor sjenanse for deres tilgrensende eiendom. Det fremgikk også av brevet, at tiltaket på ingen måte kunne godtas slik den fremgår av melding om tiltak. Det ble anmodet om at kommunen foretok befaring. Det ble avholdt en befaring på eiendom gnr. 95/181 og naboeiendom gnr.95/210. Tilstede på befaringen var tiltakshavere og representanter for gnr. 95/181 Kjetil Nergaard og Cecilie Tomter, representanter fra eiendom gnr. 95/210: Aashild, Britt og Siri Bakke, to sistnevnte døtre av hjemmelshaver Aashild Bakke, og til sist nevnt to representanter fra Ringerike kommunes bygningsmyndighet Arne Hellum og Mari S. Sandsund. Det som fremgår av referat fra befaringen, datert , er at terrassen ligger fra ca. 3,6-4,0 m fra grensen mellom de to eiendommene. Dens høyde over terreng varierer, og er de fleste steder mer enn 0,5 m. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

7 Sak 3/10 Det ble oss fortalt, samt observervert, på befaringen at terrassen ligger på en opphøyning i terrenget, og at tiltakshaver har fjernet en del masse rundt terrassens beliggenhet. Det er med på å innvirke på hvordan terrassen oppfattes fra naboeiendommen. Terrassens valgte høyde argumenteres for, med bakgrunn i at det vil settes inn et større kjellervindu under terrassen, da et rom i kjeller er ønsket med mer lys samt som ytterligere en rømningsvei for kjelleretasjen. Det er montert rist ved innerste delen av terrassen over det området der et større vindu vil plasseres. Det er også plassert en trapp ytterst (sørvest) på terrassen. På befaringen fremgår det at hjemmelshavere på einedom gnr. 95, bnr. 210 synes terrassen ruver i terrenget. Spesielt poengteres høyden over eksisterende terreng, avstanden til nabogrensen og dets størrelse. Det reageres ellers også på trappens størrelse og plassering. Partene fikk på befaringen komme med forslag på hvordan en løsning kan samene/tilnærme seg best alles ønsker. Følgende ble fremmet: 1. Terrassen blir krympet noe, ved at 40 cm av terrassen blir fjernet i det vestligste hjørnet, slik at den blir liggende parallell med nabogrensen, dvs. 4 m fra grensen. 2. Plante hekk på den sørvestre siden av terrassen mot nabo, slik at terrassen og trappa ikke vil være så godt synlig. 3. Tette igjen opprommet som vises mellom terrenget og underkant gulv på terrassen med espalier el.l. 4. Trappen flyttes, slik at ikke den bli seende så dominerende ut fra naboeiendom. Forslaget gikk på å flytte trappen lenger øst, inn mot huset. 5. Lage sprang i terrassen ble også foreslått. Da senke de ytterste 2-3 meterne så langt ned at terrassen på dette nivå, ikke måler høyere enn 0,5 m over eksisterende terreng, for å bevare den resterende delen slik den er i dag Kjetil Nergaard har i en e-post, sendt til bygningsmyndigheten , fremmet et forslag om at også rekkverk og trapp kan males i hvitt, slik at det samsvarer med fargen på huset. I befaringsreferatet ble en løsning med gjennomføring av pkt 1, 2 og 3 skissert, og det ble bedt om tilbakemelding. I en telefonsamtale med Britt Bakke, datter av hjemmelshaver, fremgår det at forslaget som til slutt konkluderes med fra representanter gnr. 95/210 sin side, er at hele terrassen senkes, slik at den maksimalt vil ligge 0,5 m over terrenget. I klagen på det fattede vedtak i sak 648/09 fra Tomter/Nergaard, mottatt , fremgår det at det i den opprinnelige skriftlige merknaden til tiltak fra hjemmelshaver på naboeiendom gnr. 95/210, var høyden på terrassen som var tema, ikke plassering av trapp. Det fremgår videre av klagen på vedtak, at ved å flytte trappen lengre inn mot nødutgangen vil terrassen virke enda høyere enn den gjør i dag. Et annet problem som fremlegges av Tomter/Nergaard er at dersom en flytter trappen inn mot nødutgangen, vil trappen hindre lys inn i kjelleretasjen. I tillegg vil flytting av trappen ødelegge uteområde på sørsiden av huset, da trappen vil ta store deler av plenen. Det er ikke kommet noen klage fra hjemmelshaver for eiendom gnr. 95/210. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

8 Sak 3/10 Hjemmelshaver for eiendom gnr. 95/210 tilskrives , der det gis anledning til å kommentere klagen som er rettet til fattet vedtak i delegasjonssak nr. 648/09, frist for kommentar settes til mottar bygningsmyndigheten i Ringerike kommune en e-post fra Britt Bakke der hun på vegne av sin mor skriver at klagen ikke kommenteres ytterligere enn at det ikke er aktuelt å trekke merknaden til melding om tiltak for terrassen. Dette med bakgrunn i at tiltakshavere ikke er villige til å foreta noen forandringer av tiltak. Rådmannens vurdering: Det skjer fra tid til annen at tiltak utføres annerledes enn godkjent og til og med uten at noen melding eller søknad er behandlet. Vanlig praksis er da, at det gis anledning til å søke i etterhånd, inkludert nabovarsel. I denne saken var det ikke tatt kontakt med bygningsmyndigheten som derved ikke hadde gjort noen vurdering av om tiltaket lå innenfor de rammer som gjelder for fritak fra kravet om saksbehandling innen det ble satt i gang. Verandaer, terrasser, plattinger etc. er blitt veldig vanlig i senere tid. Det synes praktisk for å få et plant underlag for hagemøbler etc, man unngår fuktighet, insekter etc, fra terrenget i større grad enn ellers og høyden kan tilpasses og gi bedre kontakt mellom rom i huset og slike utearealer. Med tanke på terrassens plassering med en avstand til naboeiendom gnr. 95/210 vises det til veiledning til teknisk forskrift til pbl. (TEK) 4-3 som opplyser at kanten, dvs. rekkverket på denne terrassen i dette tilfelle, må være plassert minst 3 meter fra nabogrense, i og med at man ikke regner med den ytterste meteren. Eiendommen gnr. 95/181, der terrassen er bygget er en uvanlig stor boligeiendom på ca. 5 mål, som i likhet med naboens (gnr. 95/210) ligger i et uregulert område. Kommuneplanen betegner den bebygde delen av eiendom gnr. 95/181 som Byggeområde- nåværende boligområde, og den sørøstre delen som Byggeområde-framtidig boligområde. Kommuneplanbestemmelse åpner for at det kan gjøres unntak fra plankravet for bl.a. mindre tilbygg. Et tilbygg, der terrassen er plassert ble på befaringen nevnt som et mulig fremtidig tiltak. Et slikt tiltak vil kunne plasseres 4 m fra grensen, og ville kunne vært akseptert uten dispensasjon. Et slikt tilbygg ville være mye mer dominerende. Da representanter fra bygningsmyndigheten Ringerike kommune deltok på befaring den , var ikke inntrykket at verandaen var plassert spesielt høyt over bakken. Den var skjermet med løvverksvegetasjon på en del av den siden som vender mot naboeiendom gnr. 95/210, noe som gjør at innsyn/utsyn hindres i en viss grad. For å kunne avslå en slik sak må bygningsmyndigheten kunne vise til hjemmel. Å kreve regulering etter kommuneplanens bestemmelser synes ikke relevant, ei heller å nedlegge byggeforbud. Rådmannen anser at de nå nye momenter som fremgår av saken samt de tidligere formulerte argumenter som tilsier at terrassen kan bevares i sin nåværende form, gjør at vedtak pkt. 5 i sak 648/09 foreslås å utgå. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefaler å ta klagen fra tiltakshaver til følge, og allikevel gjøre unntak fra plankravet. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

9 Sak 3/10 Skulle Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning opprettholde vedtaket som ble fattet i delegasjonssak nr. 648/09, skal saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. Saksdokumenter: Trykte dokumenter: Saksframlegg og saksprotokoll i sak nr. 105/09. Delegasjonssaks nr. 648/09, datert Klage på delegasjonssak nr. 648/09, datert E-post fra Britt Bakke, datert Utrykte dokumenter: Brev fra Miljø- og arealforvaltningen, datert Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen Saksbehandler (utøvende): Mari Solheim Sandsund Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

10 DELEGASJONSSAKER Arkivsaksnr.: 10/17 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til orientering Side 10 av 18

11 GNR.315/1 - AVVIK PÅ EIENDOM Arkivsaksnr.: 09/543 Arkiv: BYG 315/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Bygningsrådet 5/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: 1. Det vises til søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse 2.1. Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område), for deling av eiendom, samt prinsipiell godkjenning av fritidsbolig som befinner seg på eiendommen som skal fradeles. Fritidsboligen som allerede er oppført besitter ikke den nødvendige tillatelse fra bygningsmyndigheten. Det vises videre til rådmannens saksframlegg. 2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne godkjenne søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 2.1 for fradeling av fritidseiendom, samt en prinsipiell godkjenning av eksisterende fritidsbolig. 3. Myndighet til å viderebehandle søknad om deling av eiendom til fritidsbruk, samt den prinsipielle godkjenning av fritidsbolig som befinner seg på eiendommen med søknader om dispensasjon fra kommuneplanens 2.1, delegeres til administrasjonen. Se vedlagt orientering om klageadgang Utskrift sendes: Else Karin Kjølberg, Stenkroken 8, 1680 SKJÆRHALLEN Terje Bottolfsen, 3536 NORESUND Utredning: I samband med at Ringerike kommune har innført eiendomsskatt i hele kommunen, er det gjort registreringer av alle eiendommer med påliggende bebyggelse. I forbindelse med dette arbeidet er det avdekket en rekke avvik der bebyggelse, samt eiendomsgrenser ikke stemmer overens med den informasjon som kommunen besitter, bl.a. vedrørende godkjent bebyggelse og korrekte eiendomsgrenser. Eiendommen som her er til behandling er en blant de mange eiendommer der det er avdekket avvik. Gnr. 315, bnr. 1, Svendplassen, Sokna besitter en fritidsbolig som ikke er registrert i matrikkel, og det foreligger ingen byggetillatelse eller ferdigattest for denne. Slik det fremgår i korrespondanse med de involverte parter i saken; Else Karin Kjølberg og Terje Bottolfsen, er fritidsboligen eid av Else Karin Kjølberg, men hjemmelshaver på eiendommen er Terje Bottolfsen. Side 11 av 18

12 Sak 5/10 Involverte i saken er gitt anledningen å sende inn søknad om tillatelse til å beholde fritidsboligen i etterhånd, for om mulig å få en godkjenning/aksept for tiltaket. Tiltakshaver Kjølberg har innsendt en foreløpig, ikke komplett søknad om tillatelse for å kunne få beholde fritidsboligen, samt søkt om å få fradelt deler av eiendom gnr. 315, bnr. 1, slik at fritidsboligen blir liggende på en selveiertomt er dispensasjonen begrunnet med at utskilling ønskes for å fullføre gave som er gitt i Fritidsboligen skal etter sigende være oppført på 1990-tallet. På tufta skal det tidligere ha stått ei uteløe som ble revet da den var kondemnabel. Parsellen som nå er omsøkes fradelt til formål fritidseiendom er på ca m². Eiendommen ligger i et uregulert område, der kommuneplanen betegner området som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). En deling er i strid med kommuneplanbestemmelsenes 2.1 som angir bygge- og deleforbud i LNF-området. Det er dermed søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 2.1, for fradelingen. Rådmannens vurdering: Det skjer fra tid til annen at tiltak utføres uten at noen melding eller søknad er behandlet. Vanlig praksis er da at det gis anledning til å søke i etterhånd, inkludert nabovarsel. Eiendommen ligger som nevnt innenfor område som i henhold til gjeldende kommuneplan betegnes som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). En av forutsetningene som settes for at tiltak skal kunne iverksettes i slike områder er at tiltakene ikke er til ulempe for landskaps-, natur- eller friluftsverdier. Den omsøkte fradeling med eksisterende bestående fritidsbebyggelse anses ikke å være i til vesentlig ulempe for det kringliggende miljø. Denne konkrete delingssak anses å være av en slik karakter at selv om eiendommen ikke hadde vært i besittelse av ulovlig bebyggelse, ville det likevel gis tillatelse til en fradeling med formål fritidsbruk. Fritidsboligen har eksistert i om lag 15 år, og det foreligger ingen protester fra hjemmelshavere på naboeiendommene. Da fritidsboligen ble bygd, på midten av 1990-tallet, gjaldt den første kommuneplanen, vedtatt Planen åpnet for bygging av nye hytter i et stort område nord for Rv 7, mellom Veme og kommunegrensen mot vest. Plassering er allikevel litt sør for det avgrensede område men nord for Rv 7. Plasseringen er i ei klynge med bebyggelse. Fritidsboligen er i følge eiendomsskattregisteringen ca. 50 m², altså mindre enn maksimale 100 m² som nåværende Kommuneplanens bestemmelse 2.1. angir i retningslinjer for dispensasjon. Etter en helhetsvurdering, sett i lys av kommuneplanbestemmelsene på det tidspunkt da fritidsboligen ble bygd, bygningens begrensede størrelse, beliggenhet nær vei og annen bebyggelse, finner rådmannen at fradeling av denne eiendom til fritidsbruk, samt å godkjenne hytten i prinsippet, anses å være av slik karakter at en dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 2.1. kan gis. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

13 Sak 5/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi en prinsipiell godkjenning av eksiterende hytte på eiendom gnr. 315, bnr. 1 samt godkjenne deling av eiendommen med formål fritidsbruk. Samtidig som at myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Det vil da bl.a. bli satt betingelser om at føringer og begrensninger knyttet til en dispensasjon må etterkommes. Ved en evt. fremtidig godkjenning av fritidsbolig, oppført utført uten den nødvendige tillatelse fra bygningsmyndigheten, vil gjeldende betalingsreglement legges til grunn. Det fremgår av dette at tiltakshaver ilegges 100 % påslag på gebyr for arbeider påbegynt i strid med Plan- og bygningslovens bestemmelser, minst kr ,-. Se betalingsreglementet 2010, for Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret , sak 110/09. Saksdokumenter: Trykte dokumenter: Situasjonskart målestikk 1:1000 og 1:4000. Brev fra Else K. Kjølverg, mottatt Søknadsblankett nr. 5174, mottatt Delingssøknad for fradeling av ca m² fra gnr. 315, bnr. 1, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende avvik for fritidsbolig, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende fradeling av fritidseiendom, datert Søknad om dispensasjon, datert Utrykte dokumenter: Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende avvik for fritidsbolig, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende avvik for fritidsbolig, datert Gjenpart av nabovarsel for fradeling av eiendom gnr. 315, bnr. 1, datert Brev fra Miljø- og arealforvaltningen vedrørende fradeling av fritidseiendom, datert Gjenpart av nabovarsel for fradeling av eiendom gnr. 315, bnr. 1, datert Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen Saksbehandler (utøvende): Mari Solheim Sandsund Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

14 GNR.312/19 - BREKKA SKOG - SØKNAD OM KONSESJON OVERDRAGER: IVAR OG OLAUG TAJETS DØDSBO Arkivsaksnr.: 09/19263 Arkiv: LBR 312/9 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Forslag til vedtak: Hans Terje Hamremoen gis konsesjon på kjøp av gnr. 312 bnr. 19 Brekka skog i Ringerike, kfr. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av nr. 98. Det forutstettes at skogen i forhold til bestemmelsene i jordloven, regnes som en driftsenhet sammen med søkers nåværende eiendom i Krødsherad. Utredning: To skoger i henholdsvis Krødsherad og Ringerike er solgt samlet til Truls Slevigen og Hans Terje Hamremoen av Ivar og Olaug Tajets dødsbo. De to kjøpere er enige om at skogen i Ringerike skal overtas av Hans Terje Hamremoen alene, og han søker om konsesjon. Søknaden gjelder Brekka skog, som ligger øverst i Brekkebygda og er på i alt 639 dekar. Av det totale arealet er 549 dekar produktiv skog, av dette igjen er 23 dekar høy bonitet, 319 middels og 207 lav bonitet. Stående masse er ca kbm, eller 9 kbm pr. dekar som er ganske normalt. Over halvparten av arealet var ved siste takst (i 2001) hogstkl. 3, dvs. yngre produksjonsskog, resten stort sett gammel skog. Skogen fikk en del skader i stormen i 2002, det ble da tatt en større avvirkning på ca kbm fordelt på alle hogstklasser. En drøy halvpart av skogen må karakteriseres som god skog med god beliggenhet nær vei. Den andre knappe halvpart er skog med lav bonitet og tunge driftsforhold. Den avtale pris er kr, dvs kr pr. dekar totalareal, pr. dekar hvis kun det produktive areal regnes med. Kjøper Hans Terje Hamremoen er bosatt i Krødsherad, der han eier og driver en eiendom med 110 dekar jord og dekar skog. Avstanden mellom hans gård i Krødsherad og den tilkjøpte skogen i Ringerike, er drøye 2 mil. Brekka skog er odelseiendom, og en av de odelsberettigede har reist odelssøksmål. Hun har muntlig bedt om at behandlingen av konsesjonssøknaden stilles i bero, i påvente av utfallet av odelssaken. Rådmannens vurdering: Den avtalte pris er i god overensstemmelse med LMD s regler for maksimale priser ved kjøp av landbrukseiendommer. Settes et varig årlig hogstkvantum til 130 kbm sluttavvirkning Side 14 av 18

15 Sak 6/10 med netto 180 kr/kbm, og 20 kbm tynning med netto 25 kr/kbm, kan med tillegg for litt jaktinntekter påregnes en årlig inntekt på ca kr. Kapitalisert som pålagt etter 4%, gir det en verdi på som er svært nær den avtalte pris. Kjøper anses også som vel kvalifisert til å overta gården, han driver allerede en stor skogeiendom. Nå ble i forbindelse med Landbruksplan for Ringerike gjort et prinsippvedtak om at det ikke skulle gis konsesjon på rene skogeiendommer, uten at de ble lagt som tillegg til eksisterende bruk. Og det kan diskuteres om det gjøres i dette tilfellet, der skogen i så fall legges til eiendom i nabokommune og i kjøreavstand ca. 2 mil, hovedsakelig på smal og svingete bygdevei. Helst burde skogen i Brekkebygda vært solgt til person som har skog fra før i det aktuelle området, gjerne eier av naboeiendom. Det ville ha vært slik kjøper til den avtalte pris, men trolig har krav fra boet om samlet salg av de to skoger i boet satt disse utenfor. Når salg har skjedd slik det har, må en vurdere konkret om en her kan regne skogen som tilleggskog. Det foreligger da en avgjørelse fra departementet, i en sak som er svært lik den aktuelle. En naboskog til Brekka skog ble i 1998 solgt som tilleggskog til en eiendom i Redalen i Krødsherad. Ringerike kommune og fylkeslandbruksstyret ville i det tilfellet ikke gi konsesjon, men ville benytte den daværende forkjøpsretten til fordel for eier av en naboeiendom i Brekkebygda. Men departementet overstyrte dette, og avgjorde at det ikke var noe i veien for å se den tilkjøpte skog som tilleggsareal til eiendommen i Krødsherad. I denne saken var avstanden mellom eiendommene et par kilometer lengre enn i den søknad som nå foreligger. Det må også nevnes at for at Hamremoen kunne få overta Brekka skog etter det samlede salg av to teiger fra dødsboet, måtte det godkjennes en deling av de to teiger i forhold til jordloven. Den andre skog lå som nevnt i Krødsherad, og disse ble sett på som en driftsenhet. At slik søknad (som ble behandlet av Krødsherad kommune siden den største skogen lå der) var nødvendig, indikerer jo også at det nå ville være inkonsekvent å ikke kunne betrakte Hamremoens nåværende skog og Brekka skog som en driftsenhet. Ut i fra dette finner en å se Brekka skog som tilleggskog til Hamremoens nåværende eiendom og tilrår at konsesjon gis. Spørsmålet om å utsette behandlingen av konsesjonssaken inntil odelssøksmålet er avklart, er vurdert i samråd med fylkesmannens landbruksavdeling. Her er situasjonen at dette er to i prinsippet uavhengige saker, som behandles hver for seg i ulike fora. Søker har rett til å få sin konsesjonssøknad behandlet på vanlig måte. En kan derfor ikke tilrå å imøtekomme odelssøkers ønske om å utsette behandlingen av konsesjonssaken. Saksdokumenter: 1. Søknad om konsesjon datert Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

16 Sak 6/10 Ringerike kommune, Wenche Grinderud rådmann Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen Saksbehandler (utøvende): Hans Bergan Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

17 BREV FRA FORELDREUTVALGET VED ÅSBYGDA BARNEHAGE ANGÅENDE ØNSKE OM PERMANENT BARNEHAGE I ÅSBYGDA Arkivsaksnr.: 08/584 Arkiv: 614 A1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning /10 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur /10 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Det stadfestes at Åsbygda barnehage legges ned fra Dette er i tråd med kommunestyrevedtak av Barn og fast ansatte overføres til andre barnehager i kommunen. Utredning: Ringerike kommunestyre har gjort flere vedtak som omhandler barnehagedrift i lokalene der Åsbygda skole hadde tilhold før nedleggelsen etter endt skoleår i I det følgende er disse kommunestyrevedtakene gjengitt: Vedtak i kommunestyret : Åsbygda skole legges ned etter avslutningen av inneværende skoleår, ref. innmelding av elever på Vang skole ved neste skoleår. Opptaksområdet for Vang skole endres. Det etableres midlertidig barnehage i de nyere lokalene av Åsbygda skole. Det tas opp forhandlinger med Åsbygda Vel om etterbruk av disse lokalene til aktivitetshus for bygda. Gymnastikksalen skal fortsatt kunne brukes av Honerudprosjektet. Forutsatt at Åsbygda skole legges ned, opprettes det 14 faste barnehageplasser for barn under tre år i midlertidige lokaler i Åsbygda skole. Dersom plassene opprettes, overføres barn og ansatte ved Åsbygda barnehage til nye Hønefoss når denne står ferdig. Dersom der er behov for flere barnehageplasser i området, vurderes Åsbygda skole alternativt utviklet til permanent barnehage. Vedtak i kommunestyret : Side 17 av 18

18 Sak 7/10 Hvis søkermassen ikke endres, reduserer Åsbygda barnehage driften til 9 plasser for barn under 3 år fra Fra legges barnehagen ned. Barn og fast ansatte overføres til andre barnehager i kommunen. Vedtak i kommunestyret : Åsbygda skole selges når alternative barnehageplasser er etablert og under forutsetning av at Åsbygda Vel ikke ønsker å overta eiendommen. 13. oktober 2009 sendte foreldreutvalget ved Åsbygda barnehage brev til Hovedkomiteen, Formannskapet og Kommunestyret der de oppfordrer Ringerike kommune til å gjøre Åsbygda barnehage til et permanent tilbud. I brevet står det at barnehagen har 31 plasser og 5 ansatte, dette er feil. Det er 18 barn som pr. i dag har barnehagetilbud i Åsbygda barnehage, 10 av dem er under 3 år, 8 er over 3 år. Grunnen til at det også er barn over 3 år som går i Åsbygda barnehage er at det har vært vanskelig å få fylt opp alle barnehageplassene der med barn under 3 år. Antall stillinger er fire, men det er fem personer som jobber i disse stillingene. Rådmannens vurdering: Hovsmarka barnehage er planlagt ferdig i august Denne nye barnehagen vil ha plass til ca 75 barn. Dette betyr at Ringerike kommune vil få en betydelig økning i antall barnehageplasser fra samme tidspunkt, selv om Åsbygda barnehage legges ned. Rådmannen vurderer det derfor som riktig å forholde seg til vedtak i kommunestyret , og anbefaler følgelig at det stadfestes at Åsbygda barnehage legges ned fra Saksdokumenter: Trykt: Brev fra foreldreutvalget ved Åsbygda barnehage Ringerike kommune, Virksomhetsleder: Geir Svingheim Wenche Grinderud rådmann Saksbehandler (utøvende): Anne Guri Ulven Larsen Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Asbjørn Jarle Holth

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Asbjørn Jarle Holth RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2009 Tid: kl. 17.00 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Asbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2009 Tid: kl. 17:00 18:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Asbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT Arkivsaksnr.: 12/4531 Arkiv: BYG 78/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: BYG 318/493

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: BYG 318/493 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17550-46 Arkiv: BYG 318/493 GNR.318/493 - SUNDGATA 5 - KJØLEANLEGG - KLAGE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 4 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 4 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 4 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2013 Tid: 16.00 18.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 13 Del 5. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 124/09 09/18784 GNR.317/146 - HØNENGATA 1- FELLING AV SPISSLØNN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 13 Del 5. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 124/09 09/18784 GNR.317/146 - HØNENGATA 1- FELLING AV SPISSLØNN RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 20.10.2009 Tid: 09.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 7 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 7 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Funksjon Navn Forfall Møtt for RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 7 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2013 Tid: 16.00 18.15 Innkalte: TEMAMØTE: Presentasjon av områderegulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5340-8 Arkiv: BYG 157/22 GNR. 157/22 BREKKEBYGDA SØKNAD OM OPPSETTING AV RADIOUTSTYRSHYTTE OG 30M GITTERMAST - KLAGE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5340-8 Arkiv: BYG 157/22 GNR. 157/22 BREKKEBYGDA SØKNAD OM OPPSETTING AV RADIOUTSTYRSHYTTE OG 30M GITTERMAST - KLAGE SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5340-8 Arkiv: BYG 157/22 GNR. 157/22 BREKKEBYGDA SØKNAD OM OPPSETTING AV RADIOUTSTYRSHYTTE OG 30M GITTERMAST - KLAGE Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 18.

MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 18. RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 11 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2013 Tid: 16.00 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL Arkivsaksnr.: 11/288-14 Arkivnr.: GNR 115/6 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV 30.8.2011 STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.11.2017 GBR - 43/261, N - 16/27651 17/227319 524, GBR - 43/262 Saksansvarlig: Jannike Hovland Saksbehandler: Mari Reiten Norberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4 GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4 GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4 GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 GNR.274/27 - JUTERUD - FRADELING AV KÅRBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO. Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.03.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/305 OPPFØRING AV UTHUS GNR 19/68 Saksbehandler: Nils Christian Raastad Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/16 Formannskapet 05.10.2016 Side 2 av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 23.10.2014, saksnr. 170/14 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 10 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2013 Tid: 16.00 19.15 Innkalte: Presentasjon: Forprosjekt Bruget/Øya v/ Haakon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 37/07 07/478 GODKJENNING AV REFERATER FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 37/07 07/478 GODKJENNING AV REFERATER FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/07 07/478 GODKJENNING AV REFERATER FAST UTVALG

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 31.08.2017, saksnr. 101/17 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsattes

Detaljer

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Rådmannens

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Rev. 02.12.16 Lagt til sak 39/16 Rev. 06.12.16 Revidert møteplan sak 37/16 Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 09.12.2016 Tid:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Saken utsettes for befaring.

Saken utsettes for befaring. SAKSPROTOKOLL - 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 75/14 Behandling: Hagland (FrP) foreslo:

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer

GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST

GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST Arkivsaksnr.: 13/710 Arkiv: BYG 294/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/13 Bygningsrådet 25.02.2013 59/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag

Detaljer

GNR.87/361 - HOV ALLÈ 21A - OPPFØRING AV BOLIGBYGG MED 4 LEILIGHETER.

GNR.87/361 - HOV ALLÈ 21A - OPPFØRING AV BOLIGBYGG MED 4 LEILIGHETER. GNR.87/361 - HOV ALLÈ 21A - OPPFØRING AV BOLIGBYGG MED 4 LEILIGHETER. Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: BYG 87/361 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL NR 2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.2015 Tid: 16:00 18.30 TEMAMØTE Magne Skaalvik, Buskerud Fylkeskommune og Erling Fodness,

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE

39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE Arkivsaksnr.: 06/2244-53 Arkivnr.: GNR 39/1 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT 21.5.2012 ENDRING AV FASADE Hjemmel: Plan- og bygningsloven. jfr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2017 Tid: 09:00 Etter møte i valgstyret 12:00 14:00 Møte med Tynset kirkelig fellesråd, menighetshuset kirkeegga Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MODUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 18:00-20:10 Til stede på møtet: Ingunn D. Øderud (SP), Lars S. Grønhovd (SP), Terje E. Gulbrandsen

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg Arkivsaksnr.: 07/482-66 Arkivnr.: GNR 109/129 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/129 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 38/10 AV 7.5.2010 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/2256-30 ULOVLIG OPPFØRT SJØBOD - KJERRINGHOLMEN G/BNR. 23/185, 269 SALVESEN KLAGE PÅ BYGNINGSRÅDETS VEDTAK Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 29.01.2015, saksnr. 6/15 Behandling: Hagland (FrP) foreslo: Saken

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/665 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 102/14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING Forslag

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 31.05.2011 Tid: 18.00-21.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer