Bjarne E. Ytterhus. Samfunnsstyring og økonomisk politikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjarne E. Ytterhus. Samfunnsstyring og økonomisk politikk"

Transkript

1 Bjarne E. Ytterhus Samfunnsstyring og økonomisk politikk Cappelen Akademisk Forlag 2001

2 Innhold Forord 13 1 Produksjon og fordeling Produksjonsfaktorer, produksjon og behov Produksjonsmulighetene i økonomien 17 1 Produksjonsmulighetskurven 17 2 Alternativkostnaden 19 3 Produksjonsmulighetene endres over tid 20 4 Produksjonsmulighetskurven og norsk økonomi Real-og pengeøkonomi Økonomiens utvikling på kort og lang sikt Økonomiske systemer 27 1 Markedsøkonomi 27 Oppsummering 28 Oppgaver til kapittel Mikroøkonomi Markeder og markedsformer 31 1 Markeder 32 2 Markedsformer Markedsformen fullkommen konkurranse 35 1 Forutsetninger 35 2 Etterspørsel 36 3 Etterspørselskurven 36 4 Priselastisiteter 38 5 Skift i etterspørselskurven Tilbud 41 1 Bedriftens tilbudskurve 42 2 Markedets tilbudskurve 44 3 Skift i tilbudskurven Prisdannelse ved fullkommen konkurranse 46 1 Overproduksjon og etterspørselspress Skift i etterspørsels- og tilbudskurvene 48

3 2.6 Andre markedsformer enn fullkommen konkurranse 49 1 Monopol 50 Oppsummering 52 Oppgaver til kapittel 2 54 Appendiks 2.1: Et eksempel på å beregne markedsløsningen under fullkommen konkurranse 55 3 Nasjonalregnskap Hva viser nasjonalregnskapet oss? Produksjonsfaktorer 60 1 Realkapital og realinvestering 60 2 Finanskapital og finansinvestering 61 3 Naturressurser 62 4 Nasjonalformue Nasjonalprodukt Realligningen Begrensninger i bruk av nasjonalproduktbegrepet 68 1 Nasjonalproduktet fokuserer på økonomiske forhold 68 2 Nasjonalproduktet omfatter færre varer og tjenester enn de som inngår i samfunnets totale verdiskaping 69 3 Endringer i nasjonalprodukt og velferd går ikke alltid i samme retning 70 4 Det blir ikke tatt nok hensyn til alle miljøkostnader eller forurensninger i nasjonalproduktberegningene Utenriksregnskapet 70 1 Driftsregnskapet overfor utlandet 71 2 Kapitalregnskapet overfor utlandet 74 3 Driftsregnskapet og kapitalregnskapet vil alltid balansere Inntektsbegreper Sparing og investering 78 Oppsummering 78 Oppgaver til kapittel 3 80 Appendiks 3.1: Verdiskaping i ulike produksjonsstadier av en telemarksgenser 82 Appendiks 3.2: Sammenhenger mellom investering og sparing 83 4 Økonomisk vekst Måling av økonomisk vekst Drivkrefter bak økonomisk vekst Økonomisk vekstteori 87 1 Tradisjonell vekstteori 87 2 Nyere vekstteori Produktivitetsvekst i norsk økonomi Begrensninger for veksten på grunn av knapphet på arbeidskraft? 92 1 Faktorer som påvirker arbeidstilbudet 93

4 4.6 Begrensninger for veksten på grunn av knapphet på naturkapital? 94 1 Overbeskatning av naturressurser: Allmenningens tragedie 95 2 Bærekraftig utvikling 96 Oppsummering 97 Oppgaver til kapittel 4 98 Appendiks 4.1: Klimaendringer, Kyoto-protokollen og internasjonal kvotehandel 99 5 Internasjonal økonomi Norge: En åpen økonomi Årsaker til internasjonal handel Teorien om de komparative fortrinn Fordeler og ulemper ved internasjonal handel Skjermede og konkurranseutsatte næringer Konkurranseevne 111 Oppsummering 113 Oppgaver til kapittel Appendiks 5.1: Internasjonale økonomiske organisasjoner som Norge deltar i eller samarbeider med Norge og oljen En oljeavhengig økonomi Store eksportinntekter Store variasjoner i oljepris og nasjonalinntekt En rik stat med høy offentlig sparing Økt bruk av oljeinntekter og virkninger på kort sikt Langsiktig disponering av oljeinntektene Statens petroleumsfond Petroleumsformuen En bærekraftig disponering av petroleumsformuen 126 Oppsummering 126 Oppgaver til kapittel Markedsøkonomi og blandingsøkonomi Økonomiske systemer Markedsøkonomi Signaloppgaven Belønningsoppgaven Rasjoneringsoppgaven Fordeler med markedsøkonomien Konkurranseregulerende avtaler Markedsøkonomiens ulemper Produksjon av fellesgoder Eksterne virkninger 134

5 3 Urettferdig inntektsfordeling Norsk blandingsøkonomi Makroøkonomisk planlegging Statsbudsjettet Nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Offentlig sektor Offentlig forvaltning Offentlig forvaltnings utgifter Offentlig forvaltnings inntekter Offentlige foretak Offentlige finansinstitusjoner Noen utfordringer for offentlig sektor 145 Oppsummering 146 Oppgaver til kapittel Appendiks 7.1: Planøkonomi Mål og virkemidler i økonomisk politikk Hovedmål for økonomisk politikk Stabiliseringspolitiske mål Fordelingspolitiske mål Mål for effektiv bruk av ressursene Målkonflikter Mål og virkemidler Stabiliseringspolitikk Finanspolitikk Penge- og valutapolitikk Inntektspolitikk Samspillet i stabiliseringspolitikken Utfordringer i stabiliseringspolitikken Spenningsfeltet mellom inntekts-og pengepolitikken Spenningsfeltet mellom finans-og pengepolitikken Finanspolitikk: Begrensninger på kort sikt, men viktig på lang sikt Begrensninger på kort sikt Finanspolitikk på lang sikt 161 Oppsummering 162 Oppgaver til kapittel Finanspolitikk i en økonomi med faste priser Introduksjon til makroøkonomiske markeder og modeller Makroøkonomiske markeder Makroøkonomiske modeller Keynesiansk politikk 168

6 9.3 Keynesiansk multiplikatormodell for en lukket økonomi: Modell Keynesiansk multiplikatorteori Balansert budsjettendring Forventninger og privat forbruk Keynesiansk multiplikatormodell for en åpen økonomi: Modell Multiplikatoreffekter i en åpen økonomi Målkonflikten mellom balanse i handelen med utlandet og full sysselsetting Finanspolitikk og automatiske stabilisatorer 189 Oppsummering 191 Oppgaver til kapittel Appendiks 9.1: Sammenhenger mellom realmarkedet og arbeidsmarkedet Finans- og pengepolitikk i en lukket økonomi med faste priser IS-LM-modellen Investeringsfunksjonen IS-kurven Matematisk utledning Skift i IS-kurven Pengemarkedet Pengemengden Pengeetterspørsel Rentedannelsen i pengemarkedet Modell for pengemarkedet LM-kurven Matematisk utledning Skift i LM-kurven IS-LM-modellen for en lukket økonomi Grafisk løsning Matematisk løsning Multiplikatoreffekter i IS-LM-modellen Virkninger av finans- og pengepolitikk i IS-LM-modellen for en lukket økonomi Finanspolitikk Pengepolitikk Finanspolitikkens virkninger på pengemengden Virkninger av økte offentlige utgifter ved forskjellige finansieringsmåter Økte offentlige utgifter finansieres ved økte skatter Offentlige utgiftsøkning finansiert ved økt pengemengde Økte offentlige utgifter finansiert med lån i privat sektor 221 Oppsummering 221 Oppgaver ril kapittel Appendiks Investeringsfunksjonen og nåverdiberegninger 225

7 11 Valuta Innledning Valutakursdannelse Valutamarkedet Tilpasning i valutamarkedet Valutakursendringer Skift i etterspørselen Skift i tilbudet Valutakurssystemer Fast valutakurs Fast valutakurs: Fordeler og ulemper Flytende valutakurs: Ulemper og fordeler Norsk valutapolitikk: Fra fast kurs til flytende kurs Perioden : Bretton Woods-avtalen og fast kurs Perioden : Varianter av fastkurspolitikk Perioden : Bakgrunnen for dagens kurssystem Dagens situasjon: Pengepolitikken rettes inn mot inflasjonsmål Rentepariteter og kjøpekraftspariteter Udekket renteparitet Kjøpekraftsparitetsteori 244 Fl.8 Virkninger på økonomien av en devaluering Virkninger av en devaluering på handelsbalansen Virkninger av en devaluering på priser og lønninger 247 Oppsummering 248 Oppgaver til kapittel Appendiks 11.1: Europeisk valutasamarbeid: fra ECU til Euro Finans- og pengepolitikk i en åpen økonomi med faste priser IS-LM-modellen for en åpen økonomi IS-kurven i en åpen økonomi LM-kurven i en åpen økonomi Betalingsbalansekurven Likevekt i real-, penge- og valutamarkedet ved fullkommen kapitalmobilitet Finans- og pengepolitikk i en åpen økonomi med fullkommen kapitalmobilitet: Grafisk analyse Finanspolitikk ved fast valutakurs Pengepolitikk ved fast kurs Pengepolitikk ved flytende kurs Finanspolitikk ved flytende kurs Endringer i valutakursforventninger og internasjonal rente Devalueringsforventninger ved fast kurs Depresieringsforventninger ved flytende kurs

8 3 Renteendringer i utlandet 271 Oppsummering 272 Oppgaver til kapittel Appendiks 12.1: Matematisk løsning for IS-kurven i en åpen økonomi 274 Appendiks 12.2: Begrunnelse for at myndighetene kan styre pengetilbudet i en åpen økonomi Finans- og pengepolitikk ved variable priser AD-AS-modellen AD-kurven Utledning av AD-kurven Skift i AD-kurven AS-kurven Horisontal AS-kurve Vertikal AS-kurve Stigende AS-kurve Skift i AS-kurven Virkninger av finans-og pengepolitikk ved horisontal AS-kurve Virkninger av finans-og pengepolitikk ved stigende AS-kurve Ekspansiv finanspolitikk Ekspansiv pengepolitikk Produktivitetsvekst i AD-AS-modellen AD-AS-modellen i en åpen økonomi ved fast kurs Kontraktiv finanspolitikk Tiltak som bedrer arbeidsproduktiviteten Devaluering 292 Oppsummering 292 Oppgaver til kapittel Appendiks 13.1: Stigende AS-kurve begrunnet ved Phillips-kurven 295 Appendiks 13.2: Sammenhenger mellom prisstigning, lønnsstigning og produktivitetsvekst Inflasjon Hva er inflasjon? Måling av inflasjon Konsumprisindeksen Uheldige sider ved inflasjon Inflasjon tilslører virkeligheten Inflasjon skaper problemer for konkurranseutsatte bedrifter Inflasjon skaper en tilfeldig omfordeling av formue og inntekter Drivkrefter bak inflasjon Etterspørselsdrevet inflasjon

9 2 Kostnadsdrevet inflasjon Forventningsdrevet inflasjon og Phillips-kurven Pengemengdedrevet inflasjon Tiltak for å dempe inflasjon Tiltak mot etterspørselspress Tiltak mot økte kostnader Tiltak mot forventningsdrevet inflasjon Tiltak mot pengemengdevekst 313 Oppsummering 313 Oppgaver til kapittel Appendiks 14.1: Analytisk presisering av kvantitetsteorien Makroøkonomisk teori i et historisk perspektiv Utviklingstrekk i makroøkonomisk teori Klassiske teorier Adam Smith Ricardo og Malthus Say, Walras og Marshall Keynesiansk teori Forskjeller mellom klassisk og keynesiansk teori AD-AS-modellen Klassisk og keynesiansk teori Monetarisme Forskjeller mellom keynesiansk og monetaristisk teori Monetaristiske forutsetninger Keynesianske forutsetninger Nyklassisk makroteori Ulike forutsetninger om forventningsdannelsen Ulike forutsetninger om tilpasninger hos aktørene Tilbudssidepolitikk og strukturpolitikk 329 Oppsummering 330 Oppgaver til kapittel Oppsummering av makromodellene i kapittel Litteraturliste 339 Stikkordregister

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer). ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

Norske finansmarkeder pengepolitikk og finansiell stabilitet

Norske finansmarkeder pengepolitikk og finansiell stabilitet NORGES BANKS SKRIFTSERIE / OCCASIONAL PAPERS NR. 34 OSLO 2004 Norske finansmarkeder pengepolitikk og finansiell stabilitet Utgivelser i Norges Banks skriftserie er inkludert i abonnement på Penger og Kreditt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

1. Porteføljevalg, rente og valuta

1. Porteføljevalg, rente og valuta SØK3003 - ensumsammendrag 1. orteføljevalg, rente og valuta 1A. Valutamarkedet (Rødseth kap. 1) - Innledende om det utenlandske valutamarkedet: o ris: Valutakursen, uttrykt som prisen på 1$ i NOK: E =

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Pariteter og stabiliseringspolitikk

Pariteter og stabiliseringspolitikk HiT skrift nr 3/2011 Pariteter og stabiliseringspolitikk Nils E. Sørgaard Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2011 HiT skrift nr 3/2011 ISBN 978-82-7206-324-4 (trykt)

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Kursstruktur = makro.struktur

Kursstruktur = makro.struktur Forelesning 12: Oppsummering Formål: knytte delene sammen / gi oversikt redusere angsten for eksamen = hjelpe dere til å yte bedre Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008

Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008 111 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi Oppdatert versjon august 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse Makroøkonomi Bokmål Dato: Torsdag 22. mai 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 6 Antall oppgaver: 3 Kandidaten besvarer alle

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Hvor mye av det gode tåler Norge?

Hvor mye av det gode tåler Norge? Hvor mye av det gode tåler Norge? HILDE C. BJØRNLAND HANDELSHØYSKOLEN BI Vårkonferansen, Spekter Sundvolden Hotel 9. og 10. mars 2011 Oljelandet Norge. Et av verdens rikeste land. Kilde: SSB Rike nå men

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

INNHOLD Side Artikler: KAI LEITEMO: Samspillet mellom penge- og finanspolitikken under et underliggende inflasjonsmål for en liten åpen økonomi 91

INNHOLD Side Artikler: KAI LEITEMO: Samspillet mellom penge- og finanspolitikken under et underliggende inflasjonsmål for en liten åpen økonomi 91 INNHOLD Side Artikler: KAI LEITEMO: Samspillet mellom penge- og finanspolitikken under et underliggende inflasjonsmål for en liten åpen økonomi 91 JON STRAND: Mobilitetskostnader i arbeidsmarkedet: Nyere

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene Kommunenesøkonomi Det synes å være hoy ettersporse etterkommunale Dagligonsker og krav om bedre grunnskole, flere barnehager, styrking av helseinstitu. utv4dete dreomsurg.hmyenaooaisdeotmnoder,bredenaveierogotmnatnanoportd

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer