KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse"

Transkript

1 KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons AS/ Civitas AS i samarbeid med Årstiderne Arkitekter/ Arkitektkontoret Nils Tveit AS Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 1 av 92

2 INNHOLD 1 INNLEDNING KUNNGJØRING Kunngjøring Bemerkninger ved kunngjøring NØDVENDIGE TILTAK OG TILLATELSER Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring Tillatelser som er nødvendig for gjennomføring PLANER OG MÅL Forholdet til gjeldende planer og vedtak Føringer for planarbeidet kommunale vedtak Gjeldende regulering OMRÅDET Området i regionen Tiltakets influensområde Beskrivelse av planområdet Tilgrensende områder BESKRIVELSE AV FORSLAGET MED ILLUSTRASJONER Forslagsstillers målsetting og faglige begrunnelse Beskrivelse av reguleringsforslaget med illustrasjoner Alternative løsninger KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Handel Trafikk Støy og forurensning Grunnforhold ellers Flom Landskap og estetikk Naturmiljø og biologisk mangfold Vannmiljø og strandsoner Kulturminner og kulturmiljø Sosiale og økonomiske virkninger Risiko for uønskede hendelser Offentlig infrastruktur Konsekvenser i anleggsperioden OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID Oppsummering av konsekvenser Avbøtende tiltak Nærmere undersøkelser Forslagsstillers anbefaling...91 Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 2 av 92

3 1 INNLEDNING SK Buskerud AS og SK Krokstad AS (Storebrand) ved Steen & Strøm Norge AS ønsker å utvikle en vesentlig del av Krokstad senterområde til et variert byområde med boliger, lokaler for kultur- og fritidsaktiviteter, kontorer og handel. En utvidelse av dagens Buskerud Storsenter og Krokstad Senter er en del av tiltaket. Gang- og sykkelveier, elvepromenade, grøntsoner og torv inngår i planforslaget. I arealdelen til Kommuneplan for Nedre Eiker , vedtatt av kommunestyret den 28. mars 2007, er mesteparten av planområdet definert som senterområde (Krokstad senterområde). En mindre del vest for dagens Krokstad Senter er definert som område for erverv. For å kunne gjennomføre tiltaket som planlagt kreves ny reguleringsplan ifølge sentrumsplanen for Mjøndalen og Krokstad, som er en del av den vedtatte kommuneplanen. Tiltakets omfang utløser krav om konsekvensutredning. Planprogram for Planforslag med konsekvensutredning er utarbeidet og ble etter høring vedtatt av kommunestyret den 23. januar Planprogrammet er utgangspunkt for arbeidet med reguleringsplanen og konsekvensutredningen, som blir gitt en samlet fremstilling i samsvar med veileder til Forskrift om konsekvensutredninger av I tilknytning til planarbeidet utarbeides også en separat reguleringsplan for fra krysset ved Mjøndalen bru til planområdets østre grense. I den planen innarbeides dessuten flomsikringstiltak fra planområdets østre grense til Krokstadbekken. Flomsikringstiltak for planområdet inngår som en del av den planen som vi her behandler. Det har under arbeidets gang vært løpende kontakt bl.a. for å avklare grensesnitt mellom de to planene. Hos Steen & Strøm er utviklingsdirektør Allan Sønderbæk prosjektansvarlig. Advansia AS har prosjektlederansvaret for planlegging og senere gjennomføring av tiltaket. Ansvar for utarbeidelse av planforslaget med illustrasjonsplaner har Årstiderne Arkitekter AS og Arkitektkontoret Nils Tveit AS. Rådgivningsselskapene Civitas AS og NCM Donaldsons AS har utførende og koordinerende ansvar for forslagsstillers beskrivelse med tilknyttet konsekvensutredning (KU). Norconsult AS har medvirket i så vel planarbeid som KU med hovedvekt på trafikk, støy og utslipp, og rådgivningsfirmaet Dr. Blasy Dr. Øverland har medvirket når det gjelder flomfare og flomsikring. Multiconsult AS har gjennomført grunnundersøkelser. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 3 av 92

4 2 KUNNGJØRING 2.1 Kunngjøring Oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i Eikerbladet og i Drammens Tidende Forslag til planprogram for reguleringsarbeidet ble samtidig lagt ut til offentlig ettersyn. Berørte ble samtidig varslet direkte i ved brev. Kopi av varslinsannonse, varslingsbrev og liste over mottakere følger som vedlegg til saken. 2.2 Bemerkninger ved kunngjøring Det kom inn 16 bemerkninger ved kunngjøringen. Bemerkningene følger som vedlegg til saken. I og med at forslag til planprogram ble lagt på høring samtidig med varsling om oppstart av reguleringsarbeidet, omhandlet høringsuttalelsene både innspill til planprogrammet og til arbeidet med reguleringsplanen. Bemerkningene til planprogrammet er vurdert og relevante forslag er innarbeidet i endelig planprogram, vedtatt av kommunestyret I det følgende er alle bemerkninger listet opp, men bare de som omhandler reguleringsarbeidet, er oppsummert og kommentert.. Liste over innkomne bemerkninger 1. Statens vegvesen Region Sør, Nedre Buskerud distrikt, Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Nedre Eiker kommune, Drammen kommune, EB Nett AS, Brødrene Solem AS, Bermingrud Prosjektutvikling AS, Jørnsen Eiendom AS, Engene Eiendom AS v/ adv.firma Fulford Pettersen & Co ANS, Treteknikk AS, Esso Norge AS v/ CBRE Atrium AS, Ole Andre Sveen, Jon Espen Palm, Beboere i Klokkerveien, NVE, Oppsummering av og kommentarer til bemerkningene 1. Statens vegvesen Region Sør, Nedre Buskerud distrikt - Redegjør for krav til planarbeidet. Det må holdes av areal til å utvide Rv 283 til firefeltsvei. - Er skeptisk til planlagt tilknytning over Rv 283, og trenger flere opplysninger om hvordan det er tenkt. De ønsker ikke rundkjøring. - Nødvendige tiltak for støyskjerming må innarbeides i planen. - Planområdet må trolig utvides for å gi plass for trafikkløsninger, herunder løsninger for gående og syklende. - Peker på at det må inngås utbyggingsavtale med vegvesenet for en evt. anleggsperiode. Kommentar til bemerkningen - Planen avsetter areal som muliggjør at Rv 283 kan utvides til fire felt. - Løsning for Rv 283 er planlagt i samråd med SV og Nedre Eiker kommune. Det er innarbeidet en rundkjøring øst i planområdet. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 4 av 92

5 - Planforslaget omfatter også støyskjerm langs riksveien mot planlagt nytt boligområde. - I samråd med kommunen er trafikkløsninger utenfor planområdet tatt opp i egen plan. Tiltakshaver har tatt ansvaret for utarbeidelse av denne, som blant annet vil inneholde ny rundkjøring på Rv 283 med tilknytning til Mjøndalen bru, Bruveien og ny avkjøring til Trelleborg. 2. Fylkesmannen i Buskerud - Peker på at RPR for samordnet areal- og trafikkplanlegging må legges til grunn for arbeidet, og at bedre miljø i byer og tettsteder må være en sentral rammebetingelse. - Forutsetter at MDs veileder T-1442 vedr. støy skal følges, og at nødvendige støytiltak innarbeides i forslaget. - Større utfylling i Drammenselva bør unngås. Kommentarer til bemerkningen - Planforslaget er utformet med utgangspunkt i RPR for samordnet areal- og trafikkplanlegging, og miljøet i området er tillagt stor vekt. - Krav om at MDs veileder T-1442 vedr. støy skal tilfredsstilles, er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Nytt boligområde mot riksveien vil bli skjermet ved støyskjerm. - Planforslaget innebærer ikke større utfylling i Drammenselva. 3. Buskerud fylkeskommune - Viser til uttalelse i forbindelse med behandling av arealdelen til kommuneplanen for Nedre Eiker, og understreker at de vil kunne komme til å fremme innsigelse til reguleringsplanen dersom Krokstad senterområde overveiende disponeres til et bilbasert kjøpesenter uten tilstrekkelig kollektivdekning, og ikke får det mangfoldet som er skissert i forslaget til planprogram. - I forbindelse med planarbeidet må det kunngjøres at det skal inngås utbyggingsavtale. - Peker på Stortingsmelding nr. 26 vedr. lokalisering av kjøpesentre og tilrettelegging for gode steder og miljøer og redusert klimautslipp. Kommentarer til bemerkningen - Vedtatt kommuneplan for Nedre Eiker ligger til grunn for arbeidet. Det er lagt opp til at planområdet skal får et mangfold av aktiviteter og tilbud til publikum, og ikke bare utvikles som et rent handelsområde. - Kommunen har kunngjort arbeidet med utbyggingsavtale Nedre Eiker kommune Kommunen har synspunkter på forslag til planprogram, men uttaler seg ikke til selve reguleringsarbeidet. 5. Drammen kommune Viser til uttalelse i forbindelse med kommuneplan for Nedre Eiker, og forutsetter at handelsutviklingen avveies i forhold til Fylkesdelplan for handels-, service- og senterstruktur i Buskerud og andre regionale interesser. Kommentar til bemerkningen Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i handelsutredning, som også vurderer forslaget i forhold til regionale interesser. Handelsutredningen er referert i avsnitt EB Nett AS Viser til at de har trafo i området, med forgreningsnett til store deler av Krokstadelva, og ønsker kontakt for å diskutere hvordan deres interesser kan ivaretas i planarbeidet. Kommentar til bemerkningen Forslagsstiller har samarbeidet med EB Nett AS under arbeidet. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 5 av 92

6 7. Brødrene Solem AS Firmaet eier gnr. 36 bnr. 161, som berøres av planforsaget og er tenkt som byggeområde for bolig. De reiser spørsmål om fremtidig fremkommelighet til deres virksomhet. Kommentar til bemerkningen I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsområde. Det er kommunens intensjon at dagens industripregede virksomheter på sikt skal bort. Det gjelder også Brødrene Solem AS som driver entreprenørvirksomhet. Eiendommen ligger helt øst i det området som foreslås regulert til boliger, og midlertidig atkomst vil kunne tilrettelegges fra ny rundkjøring, slik at virksomheten kan drives til boligbyggingen realiseres. 8. Bermingrud Prosjektutvikling AS Firmaet eier gnr. 36 bnr. 142 innen planområdet, i et område som dels er angitt for allmennyttige formål, dels for boliger. De har selv planer for utvikling av handel på sin eiendom, noe de anser forenlig med kommuneplanen. De foreslår at eiendommen reguleres til byggeområde for forretning, slik at de kan gjennomføre sine egne planer. Kommentar til bemerkningen Planene er ikke forenlig med en samlet utvikling av området. Tiltakshaver har inngått avtale om å erverve eiendommen. 9. Jørnsen Eiendom AS Firmaet eier gnr. 36 bnr. 138, som i hovedsak ligger i tenkt grøntbelte langs Drammenselva. Eiendommen benyttes i dag i hovedsak til kontor og lager, og det planlegges noe utvidelse av virksomheten. Jørnsen etterlyser informasjon om hvordan tiltaket vil påvirke eieindommen og virksomheten, og ber om at grensen for planområdet evt. justeres. Kommentar til bemerkningen Lagervirksomheten er ikke forenlig med kommuneplanen. For å kunne realisere tiltaket må eksisterende bygningsmasse rives og tomten utnyttes dels til anlegg av grøntsone og gang-/ sykkelvei, dels til ny bebyggelse. Det aktuelle byggeområdet er planlagt bebygd tidlig i gjennomføringen av tiltaket. Derfor er midlertidige løsninger ikke aktuelle. 10. Engene Eiendom AS v/ adv.firma Fulford Pettersen & Co ANS Engene Eiendom eier gnr. 36 bnr. 126 og 168, som er tenkt som boligområde. Området er i dag benyttet til industrivirksomhet. Firmaet vil ikke motsette seg utvikling av planområdet, men protesterer på regulering som går på tvers av dagens industrivirksomhet. Kommentarer til bemerkningen Industrivirksomhet på eiendommene er uforenlig med intensjonene i kommuneplanen for Nedre Eiker og heller ikke forenlig med utviklingen av planlagt boligområde. Virksomheten vil kunne fortsette til boligbyggingen starter, og midlertidig atkomst vil kunne sikres fra ny rundkjøring. 11. Treteknikk AS Firmaet eier gnr. 36 bnr. 161, som berøres av planforsaget og er tenkt som byggeområde for bolig. De opplyser at de trives godt med sin industrivirksomhet og motsetter seg den planlagte reguleringen. Kommentar til bemerkningen En samlet utvikling i tråd med kommuneplan for Nedre Eiker vil nødvendigvis måtte berøre noen eksisterende virksomheter innen planområdet. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 6 av 92

7 12. Esso Norge AS v/ CBRE Atrium AS Esso Norge eier gnr. 36 bnr. 159, og er opptatt av at inn- og utkjøring til Esso-stasjonen samt dagens kjøremønster på stasjonsområdet opprettholdes. Kommentar til bemerkningen Det er ikke planlagt noen endring av innkjøringen til stasjonen fra tverrforbindelsen mellom Kjerraten og Sandgata. Trafikkforholdene på stasjonsområdet blir derfor uforandret. Eiendommen er tatt med i reguleringsforslaget etter kommunens ønske. 13. Ole Andre Sveen Sveen eier bolig i Sveberghaugen 6, vest for dagens Krokstad Senter. Han er opptatt av størrelse og høyder på fremtidig bebyggelse, støyproblematikk og hvordan tiltakshaver ivaretar bebyggelsen på Sveberghaugen. Kommentar til bemerkningen Det er redegjort for de forholdene han tar opp i planforslaget og saksfremstillingen til dette. 14. Jon Espen Palm Palm bor i Klokkerveien 8 vis-à-vis Buskerud Storsenter. Han er opptatt av støy- og luftforurensning og tiltak som kan bedre dette, herunder tilretteleggelse for kollektivtrafikk samt gående og syklende. Han er for øvrig positiv til planene. Kommentar til bemerkningen Forholdene han påpeker er viet stor oppmerksomhet i planarbeidet. 15. Beboere i Klokkerveien Brevet er også en henvendelse til Nedre Eiker kommune om forhold som ikke angår planforslaget. - De ønsker tiltaket velkomment, men legger vekt på at planen må ta hensyn til miljøet trafikkavvikling, støy- og støvplager, allmennhetens tilgang til elva mv. - De reagerer på områdets avgrensning mot nord, i det de mener å ha hevd på en buffersone mot husene. - De stiller seg kritiske til å erstatte dagens bro over Rv 283 med rundkjøring. Samtidig tar de opp spørsmålet om at et kryss like vest for Drammen sentrum vil kunne lette belastningen på riksveien. De har også bemerkninger til gjennomføring av en mulig utvidelse av Rv 283 til fire felt. - De skisserer også en løsning til alternativ trafikkavvikling ved en bro over Drammenselva vest for planområdet, og foreslår at tiltakshaver skal dekke osjekteringskostnadene for denne. Kommentarer til bemerkningen - Bemerkningen om miljøforhold er tatt til etterretning og vektlagt i arbeidet. - Avgrensningen i nord følger eiendomsgrensen for gnr. 30 bnr Det er naturlig at utvidelsen skjer på vegvesenets grunn. - Løsning av trafikkforhold er grundig belyst i forbindelse med planarbeidet. Alternative måter å løse trafikken i et større område anses å være en sak for Statens vegvesen, og dette er ikke relevant i forhold til tiltaket alene. 16. NVE - Området er flomutsatt. Ny utbygging må ikke medføre økt fare for flom eller skred. - Det er positivt at områdene langs Drammenselva gjøres tilgjengelige. Områdene på denne strekningen trenger en opprustning. Kommentarer til bemerkningen Flomsikring inngår som en del av planforslaget. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 7 av 92

8 3 NØDVENDIGE TILTAK OG TILLATELSER 3.1 Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring For å gjennomføre hele tiltaket er det nødvendig å legge om og forsterke dagens kommunale hovednett for vann og avløp, samt etablere forgreninger/tilknytning i planområdet. Det siste gjelder særlig den delen av planområdet som ligger syd for Rv 283 og vest for Buskerud Storsenter. Dette blir et av punktene i utbyggingsavtalen mellom tiltakshaver og Nedre Eiker kommune. EB Nett må skifte ut en del gamle kabler i planområdet, og det må etableres nytt lokalt nett. Det antas også at det blir aktuelt å etablere nye nettstasjoner og at noen av dagens må byttes ut eller flyttes. Tiltakene blir gjenstand for utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og EB Nett AS. Planforslaget foreslår ny rundkjøring på Rv 283 i planområdets østre grense, med rekkefølgebestemmelse om at denne skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse syd for riksveien. Sammen med ny av- og påkjøring vest i planområdet, mulige holdeplasser for ekspressbusser og gangvei til holdeplass på nordsiden blir dette gjenstand for utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Statens Vegvesen. Det samme gjelder støyskjermer som innreguleres både på sydsiden og nordsiden av Rv 283. Interne veier i planområdet blir en del av tiltaket, men en del av disse blir offentlig vei som overtas av kommunen når de er ferdigstilt. Det må inngå i utbyggingsavtalen mellom tiltakshaver og kommunen. Også når det gjelder telenett, internett og kabel-tv inkludert, må det inngås utbyggingsavtale med operatør. Øvrige elementer, flomsikring inkludert, anses som en del av tiltaket. 3.2 Tillatelser som er nødvendig for gjennomføring Gjennomføring av tiltaket forutsetter: - Kommunens godkjenning av foreliggende reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning - Kommunens godkjenning av rivesøknad for eksisterende bygninger og anlegg som ikke inngår i planforslaget. - Forurensningsmyndighetenes godkjenning av opprenskning og tiltak i grunnen - Kommunal godkjenning av søknad om rammetillatelse - Kommunal godkjenning av søknad om igangsettingstillatelser Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 8 av 92

9 4 PLANER OG MÅL 4.1 Forholdet til gjeldende planer og vedtak Rikspolitiske retningslinjer RPR for samordnet areal- og transportplanlegging har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre trafikksikkerheten. Dette tilsier høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. Forslaget er planlagt i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Kommuneplanen avsetter området som senterområde, og området har direkte atkomst til overordnet veisystem. Området ligger også i tilknytning til Mjøndalen senterområde. RPR for barn og unges interesser i planleggingen stiller blant annet krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Forslaget er også i tråd med RPR for barn og unges interesser. Området er ikke tilretteleg for barn og unge i dag. Ny utvikling vil bli tilrettelagt blant annet med sikte på barn og unge, med flere tilbud for disse aldersgruppene. Fylkesplaner Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud ble vedtatt av Fylkestinget og godkjent av Miljøverndepartementet samme år. Den godkjente planen avløste for Buskeruds del Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder som trådte i kraft I likhet med kjøpesenterstoppen har fylkesdelplanen som mål (sitat): å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og unngå en utvikling som kan føre til unødvendig byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet til varehandelstilbudet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling i Buskerud. Fylkesdelplanen er retningsgivende for kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet og har det positive utgangspunktet at den skal være grunnlag for dialog, samarbeid og partnerskap mellom kommuner, fylkeskommunen og staten når det gjelder utvikling av byer og tettsteder i fylket. Retningslinjer og strategier i planen skal legges til grunn for kommunale planer og reguleringsplaner. Håndhevingen av retningslinjene skal i utgangspunktet skje gjennom den ordinære kommunale plan- og byggesaksbehandlingen. Planen kan gi grunnlag for innsigelser etter Plan- og bygningsloven. I vedlegg til fylkesdelplanen er det utarbeidet et kartvedlegg med veiledende sentrumsavgrensning for sentrene i fylket. Avgrensningen for Mjøndalen lokalsenter omfatter dagens Buskerud Storsenter og Krokstad Senter samt bensinstasjon og Sparebanken Øst s bygg mot Sandsgata. Fylkesdelplanen skisserer en helhetlig vurdering av sentrumsområdene på begge sider av Drammenselva, og ser for seg en mulig funksjonsdeling mellom Mjøndalen sentrum og Kjøpesentrene i Krokstadelva. Planen presiserer at endelig avgrensning av sentrumskjernen vil skje ved kommunedelplan eller reguleringsplan. Det er fulgt opp av Nedre Eiker kommune i kommuneplanens arealdel der Krokstad senterområde er gitt en noe videre avgrensning. Kommuneplanens mål er at området skal utvikles til et urbant, kompakt og tettbygd område med bykarakter. Det opparbeides sosiale fellesarealer og byrom. Bestemmelsene til arealdelen tillater alle byggeformål unntatt industri og lager. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 9 av 92

10 I handelsanalysen, som er en delutredning til KU, er handelsdelen av tiltaket vurdert i forhold til fylkesdelplanens bestemmelser (avsnitt 7.1). Konklusjonen er at utvidelsen av handelsdelen i tiltaket er forenlig med fylkesdelplanens mål og regelverk. Dermed er det også i tråd med forslag til ny Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. Tiltaket vil ikke rokke ved senterstrukturen verken i Drammensregionen, Kongsbergregionen eller Midtfylket. Kommunale planer Forslaget er også i samsvar med kommunale planer og mål. Kommuneplan for Nedre Eiker , arealdelen, vedtatt av kommunestyret den 28. mars 2007, viser følgende formål: - Mesteparten av planområdet er definert som senterområde. Her tillates alle byggeformål unntatt industri og lager. - En mindre del vest for Krokstad Senter er definert som område for erverv og kan benyttes for industri, forretning, kontor og lager. - En sone langs Drammenselva er vist som natur/friluftsområde, med turvei/sti langs elva. Samfunnsdelen til kommuneplanen har blant annet følgende mål som er relevante for planarbeidet: - Vektlegge stedsutvikling - forankret i tettstedenes identitet og egenart - Utvikle gode og utfordrende nærmiljøer - Bygge på prinsippene om bærekraftig utvikling Figur 1: Utsnitt av kommuneplanen med planområdet avmerket. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 10 av 92

11 Sentrumsplanen for Mjøndalen og Krokstadelva er vedtatt av kommunestyret samtidig med kommuneplanen, 28. mars Denne planen er en utdyping av kommuneplanen for Nedre Eiker. Planen bygger blant annet på følgende mål for sentrumsutviklingen: - Sentrum skal utvikles til et urbant, kompakt og tettbygget område med bykarakter (med gangog sykkelavstand for flest mulig og til flest mulig tilbud) - Det opparbeides sosiale fellesareal og møteplasser (byrom, torg, parker etc.) - Sentrumsområdets forbindelse/ kontakt med elva gjenopprettes og utvikles. Planen stiller krav om reguleringsplan for byggetiltak, selv om tiltaket er i samsvar med sentrumsplanen. For planområdet viser sentrumsplanen samme formål som kommuneplanen. Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplan for Nedre Eiker og Sentrumsplan for Mjøndalen og Krokstadelva. Dette gjelder både bruk av området, med ulike sentrumsformål og en åpen sone langs elva, og det gjelder krav i sentrumsplanen, med blant annet utvikling med bebyggelse med bymessig karakter, med åpne fellesarealer og møterom. Dette er nærmere beskrevet i avsnitt 7.6 Landskap og estetikk. 4.2 Føringer for planarbeidet kommunale vedtak Kommunestyret vedtok forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Krokstad senterområde. Samtidig ble det fattet følgende enstemmige vedtak vedrørende føringer for arbeid med reguleringsplan: 1. Området skal utformes som et sentrum med: - Bebyggelse som er orientert mot gate. - Åpen 1. etasje ut mot gate, torg og plasser. Ikke lukkede fasader. - Eventuell bevaringsverdig bebyggelse integrert i ny bebyggelse. - Siktakser til elva. - Høy kvalitet på ny bebyggelse og utforming av utearealer. - Gode møteplasser, torg og parker med grønt preg. - Sosialt og kulturelt mangfold. 2. Det skal legges vekt på god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk. Kort gang- og sykkelavstand til og gjennom området. 3. Det skal legges vekt på å veve planområdet, både fysisk og aktivitetsmessig, sammen med Mjøndalen sentrum. 4. Det skal legges vekt på tilgjengelighet for allmennheten til elva. 4.3 Gjeldende regulering Tidligere regulering er satt til side gjennom den nylig vedtatte kommuneplanen. Planområdet er derfor å betrakte som uregulert. Som det fremgår av punkt 4.1 er området i kommuneplanen i alt vesentlig definert som senterområde. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 11 av 92

12 5 OMRÅDET 5.1 Området i regionen Tiltaket ligger i Krokstadelva i sentrum av Nedre Eiker kommune og strekker seg på begge sider av Rv 283 nord for Drammenselva. Det ligger ca. 12 km. vest for Drammen sentrum, men bare 6 7 km. fra grensen mellom de to kommunene. Avstanden til kommunegrensen mot Øvre Eiker er 2,5 km. mens avstanden til kommunesenteret Hokksund er ca. 6,5 km. Alle avstander er målt langs Rv 283. Administrasjonssenteret i Nedre Eiker, Mjøndalen, ligger nedstrøms på motsatt side av Drammenselva. Avstanden fra Torvet i Mjøndalen til planområdet er med dagens veisystem (Mjøndalen bru) ca m. Nedre Eiker kommune grenser mot kommunene Drammen, Øvre Eiker Lier og Hof og inngår i Drammensregionen. Figur 2: Planområdet i regionen. Nedre Eiker var historisk sett en ledende industrikommune, ikke minst med vekt på papir- og celluloseindustri. Gamle Krogstad Cellulosefabrik lå således i planområdet. Mye av den tradisjonelle industrien ble nedlagt rundt 1970, men kommunen har fortsatt en god del småindustri, selv om de store industribedriftene er få. Trelleborg Viking i Krokstadelva er en av de store. Drammenselva, som tidligere var sentral i industrisammenheng, ikke minst som lokaliseringsfaktor, spiller ikke lenger noen vesentlig rolle i forhold til næringslivet. Det er bygg og anlegg, handel, servicevirksomhet, offentlig virksomhet og i noen grad industri som preger næringslivet i Nedre Eiker i dag. Sysselsettingen i primærnæringene er beskjeden. Kjøpesentrene Buskerud Storsenter og Krokstad Senter har gjennom en periode på vel 20 år utviklet seg til et regionalt handelstyngdepunkt, som sammen med handelen i Mjøndalen senterområde og nyere etableringer på Orkidéhøgda øst for senterområdet har gjort handelsnæringen til kommunens største næring målt i sysselsetting med noe over 20 % av de sysselsatte. Sysselsettingen i industri og bygg og anlegg i sum og i offentlig forvaltning er likevel større, begge med omkring 25 % av samlet sysselsetting. Nedre Eiker har betydelig inn- og utpendling, men netto utpendling utgjør ca personer, mest til Drammen. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 12 av 92

13 Nedre Eiker er ingen turistkommune. (Kilder: Statistisk Sentralbyrå, diverse statistikker og lokalkjente personer). 5.2 Tiltakets influensområde Planområdet har i kraft av kjøpesentrene Buskerud Storsenter og Krokstad Senter, som ligger på hver sin side av Rv 283, utviklet seg til et handelstyngdepunkt som har innflytelse utover egen kommune, til dels også utover Drammensregionen, særlig vestover mot Kongsbergregionen. Handelsanalysen redegjør for det. Der beskrives også forholdet til Vestregionen i Akershus og Oslo. Elementer i tiltaket, f. eks. Badeland, vil også ha et nedslagsfelt som strekker seg utover så vel kommunens som Drammensregionens grenser. For slike aktiviteter er det ikke gjort spesielle analyser, men handelsanalysen kan gi en indikasjon på nedslagsfeltet også for disse. I forhold til Drammen er det grunn til å tro at influensen kan bli noe større enn for handelsdelen. 5.3 Beskrivelse av planområdet Figur 3: Planområdet markert med rød stiplet linje. Grønn linje viser flomsikring som inngår i planen.. Blå stiplet linje indikerer studieområde for del av med rundkjøringer og flomsikring utenfor planområdet. Avgrensning og størrelse Planområdet omfatter foruten dagens to kjøpesentre betydelige områder, mesteparten innen Krokstad senterområde, som skal utvikles sammen med disse. Området ligger på begge sider av Rv 283, og planen omfatter også riksveien på denne strekningen. Planområdet er ca. 223 da. stort. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 13 av 92

14 Planens analyseområde vil sikre at hensynet til samfunn og miljø blir tatt i betraktning i tilgrensende områder for tiltaket, men vil ikke nødvendigvis inngå i reguleringsplanen. Analyseområdet har ingen fast avgrensning, det vil variere med tema som vurderes. Eierforhold Planforslaget omfatter en rekke eiendommer. Figuren viser eiendomsgrensene, med skravur på de eiendommene som Steen & Strøm disponerer. Figur 4: Eierforhold. Eiendommer som disponeres av tiltakshaver er farget blått. Rød strek angir avgrensingen av planområdet. Andre eiere i planområdet er: - Treteknikk AS gnr. 36/bnr Engene Eiendom AS gnr. 36/bnr. 126 og Skanska Norge AS gnr. 36/bnr. 2 og Brdr. Solem AS gnr. 36/bnr Jørnsen Eiendom AS gnr. 36/bnr Esso Norge AS gnr. 36/bnr Hougsund Eiendomsselskab AS gnr. 30/bnr Statens Vegvesen gnr. 36/bnr. 35 og gnr. 30/bnr Nedre Eiker kommune gnr. 30/bnr. 172 Landskap, natur og klima Planområdet ligger ut mot nordsiden av Drammenselva. I dag er store deler av området asfaltflater, med overgang til naturomgivelser med gressvoller som heller ned mot elva. Området har lite vegetasjon, med noen spredte bjørketrær langs elva og i området i vest på nordsiden av riksveien. Planområdet er sydvendt mot Drammenselva, og har svært gode solforhold. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 14 av 92

15 Trafikkforhold Kjørende trafikk Riksvei 283 går gjennom området, mellom Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. Veien har i dag to felt og høy trafikkbelastning, ca ÅDT ifølge trafikkanalysen. Områdene nord og sør for riksveien er forbundet ved Sandsgata, som krysser i bro over veien. Fra vest har Buskerud Storsenter avkjøring direkte fra Rv 283, og påkjøring på hovedveien østover. Fra øst nås senteret i dag via Kjerraten og Sandsgata i bro over riksveien. Krokstad Senter nås via Kjerraten. Rv 283 utgjør en barriere i området, og veisystemet er i dag nesten utelukkende tilrettelagt for betjening med bil. Broen over Rv 283 har gang-/sykkelfelt, men videreføringen i begge ender er dårlig. Det er ellers ikke egne gangveier eller gang-/sykkelveier gjennom planområdet. Kollektivtrafikk Flere bussruter betjener området. Nettbuss Drammens Linje 51 går fra Drammen sentrum med kvarterrute i rush og halv- og timerute etter rush. Rute 54, som er en lokal rute som mater til Mjøndalen jernbanestasjon, har halvtimesrute i rush og 1 ½ timerute utenom rush. Rute 101 Drammen Hønefoss stopper ved Krokstad torg ved noen anledninger, men betjener ikke sentrene. Timeekspressens rute 10 Hønefoss Vikersund Drammen Oslo har tosidig holdeplass på Krokstad torg og i Sandsgata. Sistnevnte holdeplass betjener sentrene, men på en lite optimal måte på grunn av for stor avstand. Fra holdeplassen er det 400 m i ganglinje fra hovedinngang i Buskerud Storsenter og 250 m fra hovedinngang i Krokstad Senter. Det er også en holdeplass ved Buskerud Storsenter, men denne holdeplassen betjener kun linje 51 og 54 i rute mot Mjøndalen. Alle rutene, inklusive ekspressbusslinje 10, går innom Tråkka/Krokstadelva sentrum og trafikkerer Gamle riksvei. Eksisterende bebyggelse og bruk I dag har området to større bygninger, Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. Disse inneholder i dag forretninger med et bruttoareal på til sammen ca m2. Buskerud Storsenter har to etasjer, mens Krokstad Senteret er en bygning i en etasje. Store deler av områdene omkring sentrene er i dag parkeringsplass. Nordvest for Buskerud storsenter ligger i dag en rekke ulike bygninger, små og store, hovedsakelig i 1-2 etasjer. Bygningene inneholder diverse næringsvirksomhet, hvorav ca m2 forretninger. Bebyggelsen og utearealer danner her et rotete og uoversiktlig miljø. Området lengst i nordvest, nord for riksveien, er i dag ubebygd. Figur 5: Eksisterende bebyggelse Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 15 av 92

16 Verneverdier Deler av planområdet har tidligere vært fabrikkområde for Krogstad Cellulosefabrik, som ble grunnlagt i 1893 og nedlagt i 1970-årene. Mange av de opprinnelige fabrikkbygningene er revet, mens de gjenværende huser diverse virksomheter. Buskerud Fylkeskommune foretok en befaring den 16. mars 2005 for å kartlegge verneverdige bygninger og kulturmiljøer. Det ble registrert 7 bygninger som ble vurdert å ha verneverdi eller høy verneverdi. Det er nærmere redegjort for kulturminner og kulturmiljø i avsnitt 7.9. Miljøforhold Området er i dag utsatt for støy fra Rv 283. Store deler av området ligger i gul støysone, mens en smal stripe langs veien ligger i rød sone. Dette er nærmere beskrevet i avsnitt 7.3, underpunkt Støy. Området er også utsatt for luftforurensning fra trafikken på riksveien, men situasjonen innen planområdet er akseptabel i forhold til nasjonale mål. Dette er nærmere beskrevet i avsnitt 7.3, underpunkt Utslipp. Norconsult har ut fra underlagsdokumenter og befaring vurdert faren for forurenset grunn i planområdet. Notat av 15. april 2008 følger som vedlegg. Norconsults konklusjon er at det anses som sannsynlig at det finnes forurensede masser i planområdet. Dette er det nærmere redegjort for i avsnitt 7.3, underavsnitt Forurenset grunn. Området er i dag utsatt for flom, og store deler av arealet ved Buskerud Storsenter vil bli oversvømt ved 200-årsflom. Barn og unges bruk av området Planområdet er i dag ikke tilrettelagt for barn og unge, og området har heller ingen spesielle tilbud til disse aldersgruppene. Grunnforhold Grunnen i deler av området er undersøkt våren Grunnen består for en stor del av leire og sand fulgt av lagdelte friksjonsmasser av sand og grus ned til 6 8 meters dybde. Det er nærmere redegjort for grunnforholdene i avsnitt 7.4 Grunnforhold ellers. 5.4 Tilgrensende områder Området grenser i nord opp mot det gamle torvområdet i Krokstadelva, Tråkka. Sparebanken Øst og Bjørn Myhre Sport AS arbeider med hvert sitt reguleringsforslag i dette området, og det er planlagt nye butikker i tilknytning til eksisterende. Grensesnitt mot Steen & Strøms tiltak er avklart, blant annet ut fra kommunikasjonslinjer. Krokstad Skole ligger også i umiddelbar nærhet, mens Eknes Ungdomsskole, Eknes Svømme- og Idrettshall og Eknesbanen ligger litt lenger øst. Nord for Gamle riksvei er det ellers i hovedsak boliger. Mellom Folkets hus og Krokstadbekken ligger tidligere Birkebeinerbanen, som ble valgt som kommunens 1000-års-stedet. Det er et større uteareal tilrettelagt for lek og idrett. Området kan også benyttes til større arrangementer, evt. i tilknytning til Folkets hus. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 16 av 92

17 6 BESKRIVELSE AV FORSLAGET MED ILLUSTRASJONER 6.1 Forslagsstillers målsetting og faglige begrunnelse Steen & Strøm ønsker å utvikle Krokstadområdet til et fremtidsrettet senterområde hvor handel, opplevelses- og kulturtilbud og boliger integreres. Målet er å utvikle et område som kan bli en attraktiv møteplass for befolkningen både i nærområdet og resten av markedsområdet slik det er definert i handelsanalysen. Videre ønsker forslagsstiller å vektlegge stedsutvikling forankret i tettstedets identitet og egenart, og at løsningen skal bygge på prinsippene om bærekraftig utvikling. Forslagsstiller ønsker å videreføre de samfunnsmessige målene som er nedfelt i sentrumsplanen. Hovedgrepene som ligger til grunn for forslaget er: - Området skal utvikles til et urbant, tettbygd område med bykarakter Bebyggelsen skal ta utgangspunkt i eksisterende forretningsbygninger, Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. - I tillegg til handelsvirksomhet skal det innpasses boliger og ulike kultur-/servicetilbud samt badeland. Boliger og kulturtilbud skal lokaliseres med god kontakt med elvebredden. - Langs elvebredden skal det etableres en rekreasjonssone for allmennheten. Tilgjengeligheten til elva skal sikres gjennom området. - Det skal innpasses gode møteplasser og arealer med grønt preg. 6.2 Beskrivelse av reguleringsforslaget med illustrasjoner Figur 6: Prinsippskisse reguleringsforslag Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 17 av 92

18 Formål Området reguleres til: - Byggeområder o Boliger - frittliggende småhusbebyggelse (FS) o Boliger - konsentrert småhusbebyggelse (KS) o Boliger - blokkbebyggelse (B1 og B2) o Område for forretninger (F1 - F5) o Område for bevertning (S) o Bensinstasjon (BE) - Trafikkområder o Kjørevei (K1-K4) o Annen veigrunn (AV) o Gang- og sykkelvei (GS1 GS6) o Fortau (Fo1-Fo4) o Bussholdeplass (BH1-BH2) - Friområder o Park, turveg (FT1- FT4) o Friområde i vassdrag (FV) - Fareområder o Høyspenningsanlegg - Spesialområder o Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet (VA) o Frisiktssone ved vei o Grøntareal buffersone (GB1 GB3) o Trafostasjon (T) o Flomsikring (FSi-FSi2) - Fellesområder o Felles avkjørsel (FA1 FA3) o Felles lekeareal (FeL) o Felles torg (FeT1- FeT2) - Kombinerte formål o Kombinert formål bolig, forretning og kontor og allmennyttig formål (helse, kultur) (A/B/F/K) o Kombinert formål forretning og allmennyttige formål (helse, kultur) (A/F) o Kombinert formål kontor og allmennyttig formål (badeland, helse, kultur) (A/K) o Kjørbar gang- og sykkelvei (KG) På plankartet angis også følgende merknader 1. Gang- og sykkelatkomst gjennom grøntbuffer 2. Gangbro for felles gangvei over kjørevei 3. Kjørevei med fortau over kjørevei 4. Gang- og sykkelvei over kjørevei 5. Gang- og sykkelatkomst 6. Knytning mot GS på topp av flomvoll Prinsipper for løsning av området Planforslaget Løsningen tar utgangspunkt i følgende: - Rv 283 reguleres gjennom området. Det foreslås rundkjøring på riksveien i øst, av- og påkjøringsfiler og planfri kryssing sentralt i området og dessuten av- og påkjøringsfiler fra riksveien fra vest. - Området nord for riksveien videreutvikles med utgangspunkt i dagens Krokstad Senter, og skal benyttes til forretninger med en stor del arealkrevende butikker. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 18 av 92

19 - Området syd for riksveien utvikles med utgangspunkt i dagens Buskerud Storsenter. I tilknytning til senteret etableres ulike allmennyttige formål og boliger. - Det etableres åpne tverrforbindelser ( kiler ) mot elva. - Et område langs elvebredden og et område i elva avsettes som friområde. Planforslaget legger til rette for maks m2 BRA innen planområdet. Av dette er ca m2 forretninger i eksisterende Buskerud Storsenter og Krokstad Senter, mens det øvrige er ny bebyggelse. I tillegg kommer eksisterende bebyggelse i felt S (bevertning) og felt BE (bensinstasjon), pluss eksisterende småhusbebyggelse i felt KS. Eksisterende bebyggelse innen planområdet som skal rives er vurdert til m2. Av dette utgjør lokaler som benyttes til detaljhandel ca m2. Illustrasjonsplanen Figur 7: Illustrasjonsplan (nedfotografert) Illustrasjonsplanen viser en mulig maks. utvikling innen rammene av reguleringsplanen. Illustrasjonsplanen viser hvordan bebyggelsen kan utvikles omkring de regulerte tre kilene, som dyrkes med hver sin identitet den grønne, den blå og den røde kilen. Landskapsbearbeidelsen legger grunnlaget for en variert og opplevelsesrik bevegelse gjennom området, samtidig som bearbeidelsen av viktige punkter inviterer til opphold. I området mellom den vestligste, grønne, og den sentrale, blå, kilen ligger det nye senteret. Både ved plassering og utforming vil dette være det naturlige sentrum i den nye bebyggelsen. Her innpasses en rekke funksjoner, og her er også planområdets høyeste bebyggelse. Høyden bidrar til å understreke tyngdepunktet for sentrumsutviklingen i området, i direkte forbindelse med det gamle sentrumsområdet Tråkka i Krokstadelva. Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 19 av 92

20 Et planlagt torg ligger vest for dette bygget. Mot torget innpasses kulturfunksjoner, og på utearealene kan det legges uteservering og andre aktiviteter. Øst for det nye senteret ligger en viktig gang-/sykkelforbindelse, som går fra områdene nord for riksveien gjennom Krokstad senterområde til elvebredden. I syd ved elva etableres et sekundært byrom, som tilrettelegges for opphold samtidig som det er mulig å snu med større biler for vareleveringer syd for eksisterende Buskerud Storsenter. Øst i planområdet, mot elva sør for eksisterende Buskerud Storsenter, innpasses tre boligstrukturer. Dette boligområdet tenkes utviklet som et kompakt område med bykarakter. Vest for det sentrale torget ligger et badeland og lenger vest boliger. Bygningene er planlagt som urbane strukturer som inngår i sentrumsområdet både ved høyder og utforming. Figur 8: Snitthenvisninger for prinsippsnitt og oppriss Figur 9: Oppriss fra elva Figur 10: Prinsippsnitt A A Krokstad senterområde Forslagsstillers saksfremstilling Rev Side 20 av 92

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget Hvalsmoen øvre leir Forslag til reguleringsplan Sammendrag av planforslaget April 2008 1. Bakgrunn 2. Saksgang 3. Dagens situasjon og premisser for ny bruk 4. Beskrivelse av planforslaget 5. Konsekvenser

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

NOTAT Søgne, 03.08.2005

NOTAT Søgne, 03.08.2005 NOTAT Søgne, 03.08.2005 Saksnr Snr: 2005/1115-0 Win-sak 04/252 Arkivnr Lnr: 4333/2005 Ark: /DAR Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009. 1.

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer