STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003"

Transkript

1 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003

2 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for samordning av studieportefølje og faglige satsinger (faglig samordningsutvalg) side 2 Revidert regelverk for økonomistyring i staten høringsutkast side 5 BESLUTNINGSSAKER Sak STY 52/03 Godkjenning av regnskap 2002 side 20 Sak STY 53/03 Økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2003 side 33 Sak STY 54/03 Revidert budsjettramme 2003 side 47 Sak STY 55/03 Prinsipper for delegasjon side 48 Sak STY 56/03 Opprettelse av professorat og oppnevning av sakkyndig komitè for vurdering av kompetanse til professorstilling i informasjonssikkerhet ved Sak STY 57/03 Avdeling for teknologi side 51 Søknad om akkreditering av Master i medieteknikk side 53 Sak STY 58/03 Møteplan for høgskolestyret høsten 2003/ våren 2004 side 78

3 Sak STY 50/03 UTVALG FOR SAMORDNING AV STUDIEPORTEFØLJE OG FAGLIGE SATSINGER (FAGLIG SAMORDNINGSUTVALG) Orienteringssak.

4 Sak STY 51/03 REVIDERT REGELVERK FOR ØKONOMISTYRING I STATEN HØRINGSUTKAST Orienteringssak.

5 Sak STY 52/03 GODKJENNING AV REGNSKAP 2002 Dokumenter: 1. S-rapport Råbalanse Avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Bakgrunn: Høgskolen skal i henhold til hovedretningslinjer for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Gjøvik avgi eksternregnskap etter kontantprinsippet og statens standard kontoplan med den spesifikasjon departementet fastsetter. Dette innebærer at styret skal godkjenne høgskolens regnskap for år Høgskoledirektørens vurdering: Høgskolens regnskap er i overensstemmelse med statsregnskapet, jfr. vedlegg 1 og 2. Avstemminger og kontroller er gjennomført og S-rapporten viser et riktig bilde av høgskolens regnskap pr. desember Regnskapet er oversendt Finansdepartementet. Riksrevisjonen har godkjent høgskolens regnskap, jfr. vedlegg. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner Høgskolens regnskap for år 2002.

6 Sak STY 53/03 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2003 Saksdokumenter: 1. Regnskapsoversikt pr. 2. tertial 2. Grafisk framstilling 3. Regnskap pr. 2. tertial 4. Tertialrapportering Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Bakgrunn: Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om regelmessig økonomirapportering. Nettobudsjetterte institusjoner skal sende inn tertialrapporter pr. 30. april og 31. august Det er utarbeidet tertialrapport for 2. tertial etter en sentralt fastlagt mal som er vedlagt saken. Høgskoledirektørens vurdering: I årsbudsjett for 2003 er overskuddet fra 2002 innarbeidet. I økonomirapporteringen er korrigert avvik definert som vesentlige budsjettavvik i forhold til det reelle kostnadsforløp. Det er budsjettert med et resultat i balanse, dvs. at sum inntekter er lik sum kostnader. I regnskapsrapporten er tildelingen fra UFD spesifisert i en egen linje. Beløpet som framkommer på denne linjen er det samme både i regnskaps- og budsjettkolonnen. Dette innebærer at det regnskapsmessige resultat i perioden blir det samme som resultatavviket i forhold til budsjett. I kolonnen til høyre på rapporten framkommer rest eller gjenstående på budsjett for resten av tåret. Tallene i denne kolonnen er lik budsjett for hele året minus regnskap hittil i år. Høgskolen hadde ved utgangen av 2. tertial et negativt resultat på kr ,-. Inntektene var kr ,- høyere enn budsjett, og kostnadene var kr ,- høyere enn budsjett. Avvikene fordeler seg slik på budsjettenhetene: Budsjettenhet Avvik pr. 2. tertial Korrigert avvik Årsprognose avvik 2003 AH ,- 0 AT , EVU ,- 0 FA og HiG felles , HiG samlet , Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: Avdeling for helsefag hadde et resultat som var kr ,- bedre enn budsjett. Inntektene og kostnadene var på budsjettert nivå. Avdelingen har budsjettert med kr ,- i eksterne inntekter i 2003 hvorav kr ,- er inntektsført hittil i år. Avdelingen opplyser at årsprognosen for inntekter er lik budsjett. AT: Avdeling for teknologi hadde et resultat som var kr ,- dårligere enn budsjettert. Eksterne inntekter viste et positivt avvik på ,-, mens kostnadene totalt sett inkludert

7 personalkostnader var kr ,- høyere enn budsjett. Antatt årsprognose viser et merforbruk på kr ,- Inntekter ved oppdrag viste et positivt avvik i forhold til budsjett på kr ,- Størst inntekter i perioden har kommet fra følgende prosjekter; Små- og mellomstore bedrifter (SMB), Undervisning Jørstadmoen, Byggeskikk-Husbanken, Matrial prøvestasjon og Prokom-utdanning. Når det gjelder øvrige driftsinntekter, utgjør inntekter fra eksterne sponsorer i forbindelse med masterstudiet i informasjonssikkerhet kr ,-. Andre driftskostnader viste et avvik på kr ,-. Dette framkommer på følgende poster: utstyr, inventar og materiell 1,4 mill.kr vedlikeholdsavtaler 0,1 " kjøp av tjenester 1,1 " kontorutgifter 0,3 " reiser, kurs 0,7 " Merforbruket på utstyr, inventar og materiell skyldes komplett inventarfornyelse i alle grupperommene i kjeller og nye kontorinnredninger (kr ,-). Nytt datautstyr til Master i medieteknikk med tilhørende utstyr til undervisningspersonalet utgjør kr ,-. Merforbruket i forbindelse med kjøp av undervisningstjenester skyldes: Master i Informasjonssikkerhet Master i medieteknikk Kjøp av undervisningstjenester skogutdanningen (Honne) Avtale med KTH utgjør kr ,- Avtale med GKP utgjør kr ,- Avdelingen har forskuttert en del utgifter som ennå ikke er fakturert ut. Dette gjelder SATNAT-prosjektet kr ,. Masterskisser Innlandsuniversitetet kr og EVU kr ,-. Det er ellers grunn til å minne om at avdelingen har hatt store utgifter knyttet til nedlegging av skogutdanningen på Brandbu. Sluttpakker, reiseavtaler, flyttegodtgjørelser, kjøp av erstattende undervisningstjenester m.m. har spist mye av budsjettet. I motsetning til fjoråret har avdelingen i år foreløpig ikke blitt tildelt midler fra UFD til denne omstillingen. I avdelingsstyremøte AT ble følgende tiltak vedtatt: På bakgrunn av skisserte merforbruk hittil i 2003, og føringer lagt for budsjettet 2004, vedtar avdelingsstyret at følgende tiltak skal gjennomføres for resterende budsjettår: 1. Generell reise- og innkjøpsstopp knyttet til ordinært driftsbudsjett. Helt nødvendige innkjøp og reiser avklares med dekanus og avdelingsdirektør i hvert enkelt tilfelle. 2. Avsatte og planlagte investeringer og reiser knyttet til eksterne prosjektmidler følger normal saksgang. Investeringene og reisene skal fullfinansieres av prosjektet. Eventuelle differanser skal ikke dekkes av avdelingens ordinære budsjett. 3. Avdelingsstyret ønsker fortsatt at alle nyansettelser skal vurderes nøye.

8 4. Avdelingsstyret ønsker økonomisk rapportering på alle styremøter og etter samme mal/oppsett som vist. EVU: EVU-enheten hadde et overskudd i perioden på kr ,-. Kursinntektene var bedre enn budsjettert på grunn av høyere aktivitet enn forventet i perioden. HiG felles (IT-drift, bibliotek, drift av bygninger): Totalt sett viste dette budsjettområdet et positivt resultat på kr ,-. Inntektene viste en svikt i forhold til budsjett på kr ,-. Dette skyldes bl.a lavere inntekter fra utleievirksomhet på grunn av oppsigelser av leieavtaler i sammenheng med høgskolens ombygginger. Det er investert 1,0 mill.kr i VVS og bygningsmessige tiltak og 1,2 mill.kr i tele- og datainstallasjoner. På årsbasis forventes et merforbruk i størrelsesorden 0,7 mill.kr i sammenheng med høgskolens ombygginger. Det vises i denne forbindelse til sak STY 32/03 Områdeplan for HiG økonomiske konsekvenser der høgskoledirektør ble gitt fullmakt til å iverksette medie/designlaboratorium i A-bygget. Etter dette styremøte er arealet på laboratoriet vedtatt utvidet. Dette gir et merforbruk på ca. kr For øvrig skyldes merforbruket uforutsette utgifter i forbindelse med riving av eksisterende ventilasjonskanaler, tidligere vannledningsrør og avløp som ikke kunne tilpasses det nye opplegget i underetg. i K- bygget. I tillegg kommer utvidelse av ombyggingen i forbindelse med å tilrettelegge for etablering av en felles IT-tjeneste for innlandshøgskolene. Netto lønnskostnader var kr ,- lavere enn budsjett. Dette skyldes for en vesentlig del refusjon av sykepenger. Øvrige driftskostnader viste et mindreforbruk totalt sett på kr ,- hittil i år. FA: FA hadde et negativt resultat kr ,-. Andre driftskostnader viste et mindreforbruk på kr ,- Dette skyldes merforbruk innenfor det studieadminsitrative område. Inntektene består av refusjoner i forbindelse med IT-prosjekt Innlandsuniversitetet og Uniska samarbeidet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar økonomirapporten pr. 2. tertial 2003 til orientering.

9 Sak STY 54/03 REVIDERT BUDSJETTRAMME 2003 Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Bakgrunn: Høgskolestyret vedtok i styremøte 28. november i sak STY 64/02 Budsjett 2003 på bakgrunn av forslag til statsbudsjett for Høgskolen mottok endelig tildelingsbrev for 2003 i brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet med uendret tildeling. Bakgrunnen for budsjettrevisjonen er at det i løpet av budsjettåret har skjedd endringer i forutsetninger som lå til grunn for det opprinnelige budsjettvedtaket. Det er videre behov for å innarbeide overskudd overført fra 2002 i revidert budsjettramme for Følgende forhold er innarbeidet i forslag til revidert budsjettramme for 2003: -Overskudd fra FoU-midler (fordeling av midler til paraplyprosjekter) Høgskoledirektørens vurdering: Høgskolen har i brev av 15. mai fra Utdannings- og forskningsdepartementet fått overført ubrukte midler fra Dette utgjør til sammen kr ,- Overføringen foreslås fordelt i samsvar med budsjettenhetenes overskudd i FoU-utvalget har fordelt høgskolens FoU-midler. FoU-midlene er i det opprinnelige budsjettet lagt inn i FA v/rektor med utvalg. Disse midlene er nå fordelt ut på avdelingene i henhold til FoU-utvalgets vedtak. I henhold til innvilgede søknader fordeles budsjettmidler til paraplyprosjekter. Dette utgjør kr ,- til AT og kr ,- til AH. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2003 slik som vist i tabellen nedenfor Revidert budsjettramme 2003 Strategiske AT AH FA/drift EVU midler HIG Vedtatt budramme 43,111 26,914 52, , ,580 Overført overskudd fra ,600 3,464 Paraplyprosjekter ,000 0 Revidert ramme 43,824 27,065 55, , ,044

10 Sak STY 55/03 PRINSIPPER FOR DELEGASJON Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Rolf Kulstad Bakgrunn: Kvalitetsreformen og ny universitets- og høgskolelov har gitt et nytt og langt større handlingsrom enn tidligere. Institusjonene har fått større frihet i virkemiddelbruken samtidig som kravene til resultater og kvalitet skjerpes gjennom lovverk, tilsyn, bevisste studenter og større grad av resultatbasert finansiering. Videre er utdanningsinstitusjonene eksponert for langt større konkurranse i dag både i forhold til å rekruttere studenter og å rekruttere dyktige fagfolk. Alt i alt gir dette nye utfordringer for organisering, styring og ledelse av høgskoler og universitet. Eier(UFD) har ved flere anledninger uttrykt klare forventninger om at styrets rolle skal framheves og styrkes som strategisk organ. Etter høgskoledirektørens oppfatning har styret ved HiG brukt for mye tid på løpende saker. Styrets bør utvikles mer i retning av å bli et strategisk organ med fokus på de viktige og prinsippielle sakene, på institusjonens langsiktige strategi, hovedprioriteringer og utvikling mens de mer driftspregede beslutninger kan overlates til den daglige høgskoleledelse. Hva sier universitets- og høgskoleloven om delegasjon? I universitets- og høgskolelovens 5 Delegasjon heter det følgende: 1. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar. 2. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. 3. For så vidt gjelder 32 og 50 kan departementet, etter forslag fra styret, bestemme at styret kan delegere myndighet til andre ved institusjonen. 4. Styret avgjør klage over vedtak truffet av andre som har fått delegert myndighet etter 5 nr. 2, i den utstrekning dette ikke er delegert til styrets klagenemnd, jf 24 nr. 1. Tilsvarende avgjør avdelingen klage over vedtak truffet av grunnenhet. Pkt. 1 fastslår at styret er det overordnede organ, og at alle beslutninger i prinsippet er fattet på delegasjon fra styret, mao. all makt i styrerommet. Pkt. 2 sier at styret i prinsippet fritt kan delegere til alle organer og personer som er underlagt det med mindre loven bestemmer at styret selv skal fatte vedtak. Styret står også fritt til å opprette organer (jfr. 4) som de kan delegere myndighet til. Når det gjelder delegasjon til adm. direktør, har UFD i sine kommentarer uttalt: Selv om delegasjon til administrerende direktør nå ikke blir nevnt i loven skal det fortsatt være slik at delegasjon til den sentrale administrasjon alltid innebærer delegasjon til administrerende direktør. Delegasjonssperren styret selv er mindre omfattende brukt i den nye loven og gjelder i hovedtrekk på følgende områder: Overordnede beslutninger; budsjett, strategiske veivalg vedr. utdanning og forskning Overordnet tilsyn med økonomi- og eiendomsforvaltning

11 Overordnet ansvar for at den interne organisering er lovlig, hensiktsmessig og kostnadseffektiv Salg av fast eiendom Tilsetting i visse overordnede stillinger; eks.vis rektor, høgskoledirektør Vedtak om hvilke fag eller eksamener som høgskolen skal tilby innenfor de rammer som er gitt av departementet Fastsetting av diverse reglement; eks. vis eksamensreglement Pkt 3 gjelder tilsetting i administrative stillinger ( 32) og eksamen og sensur ( 50). Dette vil en komme nærmere tilbake til i forslag til nytt delegasjonsreglement for skolen. Pkt. 4 fastsetter at styret i utgangspunktet er klageorganet for avgjørelser gjort på delegasjon etter 5.2 i den utstrekning dette ikke er delegert til styrets klagenemnd. Det er viktig at styret ikke får altfor mange klagesaker. Styret bør frigjøre tid til plan- og strategiarbeid, og derved delegere avgjørelse i klagesaker i størst mulig utstrekning til klagenemnda. På den måten kan en også få noe større profesjonalitet i klagebehandlingen. Styret vil gjennom rapportering fra klagenemnda få innsikt i omfang og type klagesaker. Dette er viktig informasjon for styret som ledd i styrets overordnede ansvar for kvalitetsarbeidet ved skolen. Universitets- og høgskolelovens 9.3 inneholder følgende bestemmelse: Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. Første punktum gjelder presserende saker som ikke kan utsettes, og som rektor kan avgjøre uten delegasjon fra styret. Andre punktum gjelder mindre viktige saker, og som krever delegasjonsvedtak fra styret. Høgskoledirektør vil foreslå at styret treffer et delegasjonsvedtak i samsvar med andre punktum. Dagens delegasjonsreglement ved HiG Høgskolen har i dag et delegasjonsreglement fra 1996 høgskolestyrevedtak STY 24/96 Delegering av myndighet til avdelingsstyret. Videre har høgskolestyret gitt delegasjon gjennom enkeltvedtak. Disse vedtak vil ha gyldighet inntil et nytt delegasjonsreglement er vedtatt. Høgskoledirektørens vurdering: Høgskoledirektør har satt i gang arbeidet med å lage et nytt delegasjonsreglement til avløsning av det nåværende. Dette arbeidet vil også til en viss grad bli koordinert med tilsvarende arbeid på Høgskolen i Hedmark(HH) og Høgskolen i Lillehammer(HiL) som vil legge fram delegasjonsreglement for styrene i møtene i desember i år. Høgskoledirektør vil foreslå at HiG følger samme framdrift. Høgskoledirektør vil foreslå å legge nedennevnte prinsippielle retningslinjer til grunn for arbeidet med å utvikle et delegasjonsreglement for HiG.

12 Forslag til prinsippielle retningslinjer: Styret fatter selv vedtak i viktige strategiske saker som strategiplan, økonomiplan/budsjett, opprettelse/nedleggelse av studier, overordnet FoUvirksomhet, intern organisering, styring og ledelse, og andre saker av strategisk og prinsippiell betydning for HiG. Driftsbeslutninger delegeres så langt loven tillater det. Det legges opp til rapportering som gir styret nødvendig oversikt over og innsikt i om vedtatte resultatkrav og kvalitet oppnås innenfor vedtatte rammer, og om oppfølging av dets vedtak. Styret skal på hvert møte ha seg forelagt en beslutningslogg for beslutninger rektor, høgskoledirektør og avdelingsstyre har gjort på delegasjon fra styret. Delegering skal - for å unngå ansvarspulverisering - som hovedregel skje til rektor, høgskoledirektør eller avdelingsstyre som igjen kan videredelegere til personer/organer som de har instruksjonsmyndighet overfor. Delegering fra styret til andre enn rektor, høgskoledirektør eller avdelingsstyre kan unntaksvis skje dersom dette anses hensiktsmessig. Høgskoledirektør ber styret vurdere om disse prinsippielle retningslinjene kan legges til grunn for utarbeidelse av nytt delegasjonsreglement. Forslag til vedtak: 1. Styret gir rektor fullmakt til å avgjøre løpende saker mellom to ordinære styremøter, og som ikke anses viktige nok til at ekstraordinært styremøte innkalles. 2. Styret ber om å få seg forelagt et nytt delegasjonsreglement i tråd med de prinsippielle retningslinjer som framgår av saken. Reglementet legges fram på styrets møte

13 Sak STY 56/03 OPPRETTELSE AV PROFESSORAT OG OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV KOMPETANSE TIL PROFESSORSTILLING I INFORMASJONSSIKKERHET VED AVDELING FOR TEKNOLOGI Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Personaldirektør Jan Kåre Testad Bakgrunn: Avdeling for teknologi har etter behandling i styremøte i Sak AVDSTY 16/03 fattet vedtak om bl.a. å lyse ut to faste stillinger som førsteamanuensis i Informasjonssikkerhet. Saken ble sendt over til Tilsettingsutvalget ved HiG for videre saksbehandling og utlysing. Ved søknadsfristens utløp den var det innkommet to søknader. Etter en sakkyndig vurdering ble ingen av søkerne funnet kompetent som førsteamanuensis. Avdelingen ønsket derfor en fornyet kunngjøring med bl.a internasjonal annonsering. I den nye utlysingsteksten(engelsk versjon) ble det annonsert etter professor/førsteamanuensis, og innen utløpet av den utvidede søknadsfristen er det til professorstillingen innkommet en søknad samt en søknad til stillingen som førsteamanuensis. I forbindelse med den nye kunngjøringen, har avdelingen også søkt etter professor uten at dette formelt er avklart på forhånd. Det fremgår av 30 nr. 1 i den nye Universitets- og høgskoleloven at Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger foretas av styret, eller etter styrets beslutning av underordnet organ eller ett eller flere tilsettingsutvalg.. I utgangspunktet er det høgskolestyret som skal godkjenne opprettelsen av professorater i henhold til Universitets- og høgskoleloven så lenge dette ikke er delegert til underordnet organ. Høgskoledirektørens vurdering Høgskoledirektør foreslår at den ene av de to utlyste stillinger opprettes som et professorat. Sakkyndig vurdering av søkerne skal normalt foretas ved tilsetting i alle undervisnings- og forskerstillinger bortsett fra høgskolelærer/øvingslærer I høgskolesektoren skal styret ved tilsetting i stillinger som professor og høgskoledosent oppnevne tre sakkyndige, jf rundskriv F fra KUF av Felles stillingsinstruks. Det foreligger slikt forslag til innstilling fra Avdeling for teknologi, jf Sak AVDSTY 66/03 av : 1. Professor Jan A Audestad, Høgskolen i Gjøvik 2. Professor Stig Frode Mjølsnes, Institutt for Telematikk, NTNU 3. Professor Pierangela Samarati, Universitá degli Studi di Milano Disse har takket ja til å sitte i den sakkyndige komité, og professor Jan A Audestad har tatt på seg oppgaven som komitéens leder og koordinator.

14 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret oppretter et professorat i fagområdet Informasjonssikkerhet. 2. For vurdering av professorkompetanse for søker til professorat i Informasjonssikkerhet ved Avdeling for teknologi nedsettes en sakkyndig komité med følgende sammensetning: Professor Jan A Audestad, Høgskolen i Gjøvik Professor Stig Frode Mjølsnes, Institutt for Telematikk, NTNU Professor Pierangela Samarati, Universitá degli Studi di Milano 3. Professor Jan A Audestad, Høgskolen i Gjøvik oppnevnes til komitéens leder og koordinator. 4. Etter at den sakkyndige komité har foretatt sin kompetansevurdering av søkeren delegeres den videre tilsettingsprosedyre til Tilsettingsutvalget ved HiG.

15 Sak STY 57/03 Saksdokumenter: Grunnlagsdokument Fagbeskrivelser Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen SØKNAD OM AKKREDITERING AV MASTER I MEDIETEKNIKK Vedlegg Bakgrunn: Høgskolen i Gjøvik har siden høsten 2001 tilbudt Sivilingeniør i elektronisk publisering og multimedieteknikk. Studiet har vært under faglig godkjenning av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som også er vitnemålsutsteder. Høgskolen har gjennom de senere årene styrket fagmiljøet innenfor medieteknikk og har videreutviklet studiet i samarbeid med KTH. Fra høsten 2003 ble studiet tilbudt som Mastergrad i medieteknikk. Nasjonal Organ for Kvalitet i Utdanning (NOKUT) ble opprettet våren NOKUT har fastsatt en forskrift om akkreditering av studietilbud på ulike nivåer. Avdeling for teknologi mener nå at fagmiljøet og studietilbudet vil tilfredsstille kravene i NOKUTs forskrift og ønsker å søke om akkreditering av Mastergrad i medieteknikk. Dersom akkreditering gies ønsker man å sende søknad til Utdannings- og forskningsdepartementet om egen eksamensrett for mastergraden. Vedlagte grunnlagsdokument beskriver mastergradens innhold og mål. Videre beskrives fagmiljø med tilhørende nettverk og forskningsaktivitet. Til sist er studieplan med tilhørende fagbeskrivelser presentert. Grunnlagsdokumentet er sendt til KTH, og utvalgte bedrifter i medie-/ grafisk bransje. Eventuelle høringsuttalelser fra disse må innarbeides i det endelige dokument. Det gjenstår også noe redigering og språkvasking før dokumentet kan oversendes til NOKUT for akkreditering. Høgskoledirektørens vurdering: Høgskoledirektøren mener det vil være viktig for Høgskolen i Gjøvik å få akkreditering og eksamensrett for Mastergrad i medieteknikk. Høgskolen har hatt dette fagområdet som et av sine satsingsområder, og fagmiljøet er etter hvert bygget opp til å bli tungt og forskningsbasert miljø. Denne mastergraden vil også være viktig for HiGs posisjonering i forhold til innlandsuniversitetet og er et av tre studier ved HiG som har fått støtte fra dette prosjektet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret ber høgskoledirektør og rektor om å ferdigstille grunnlagsdokumentet. 2. Høgskolestyret ber høgskoledirektør om å oversende søknad til NOKUT om akkreditering av Mastergrad i medieteknikk. 3. Når akkreditering foreligger, ber styret høgskoledirektør om å oversende søknad om eksamensrett til utdannings- og forskningsdepartementet.

16 Grunnlagsdokument/Høringsdokument Master i medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi

17 Nøkkelopplysninger Høgskolen i Gjøvik har i overkant av 1600 studenter og 200 ansatte. Høgskolen i Gjøvik er lokalisert på Kallerud på Gjøvik. Det er gode kommunikasjonsforbindelser fra Trondheim, Oslo og Gardermoen. Høgskolen er, foruten fellesadministrasjonen, organisert i to avdelinger: Avdeling for teknologi og Avdeling for helsefag. Avdeling for teknologi er videre organisert i to institutt: Institutt for informatikk og medieteknikk og Institutt for ingeniør- og allmennfag. Avdeling for teknologi favner et bredt fagfelt. Institutt for ingeniør- og allmennfag tilbyr bl.a. bachelorgradsstudier innen geomatikk og ingeniørfag, mens Institutt for informatikk og medieteknikk tilbyr bachelorgradsstudier innen informatikk og medie fag. Institutt for informatikk og medieteknikk tilbyr i tillegg mastergradsstudier i medie teknikk og i informasjonssikkerhet i samarbeid med Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm. De to instituttene tilbyr dessuten flere etter- og videreutdanningsstudier. Bakgrunn Høgskolen i Gjøvik søkte i mars 1999 KUF om å få etablere et sivilingeniørstudium i Elektronisk publisering og multimedieteknikk. I sitt svar på høgskolens søknad roste KUF planene, og ga uttrykk for at dette var en riktig videreutvikling av høgskolens knutepunktansvar innen grafisk ingeniørutdanning. Imidlertid fant ikke departementet å kunne bevilge de nødvendige midler til oppstart, og sa dermed nei til igangsetting. Høgskolen jobbet videre med å finansieringsmuligheter gjennom intern omstilling, støtte fra eksterne partnere og nye midler fra KUF. Studiet ble godkjent i brev fra KUF datert Høgskolen i Gjøvik igangsatte studiet høsten 2001 i et faglig samarbeid med den Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm der KTH har det faglige ansvaret for studiet og tildeler graden Civilingenjør til de studentene som fullfører. De første studentene som har fulgt studiet, avslutter arbeidene med sine diplomoppgaver i løpet av sommeren og høsten Høgskolen har benyttet de to samarbeidsårene med KTH til å forberede seg på å overta et uavhengig ansvar for studiet. Dette har delvis skjedd ved at høgskolen systematisk har forsterket det akademiske fagmiljøet som er knyttet til studiet bl.a. ved ansettelse av en professor og førsteamanuenser innen fagområdet. I tillegg har fagmiljøet videreutviklet studiet faglig og pedagogisk i tråd med de anbefalingene KTH har gitt i sine halvårlige evalueringsrapporter. Høgskolen ønsker å søke om to parallelle grader, en Master i teknologi, medieteknikk, og en Master i medieteknikk. Den første vil være en direkte videreføring av det civilingenjør -studiet som i dag tilbys i samarbeid med KTH. Den andre vil være et tilbud til studenter som har en informatikk-basert bachelorgrad og vil føre fram til en informatikk-basert mastergrad. Hovedmål for studiet Etter endt studium skal studentene ha innsikt i og erfaring i bruk av teknologier og verktøy som brukes for fremstilling, arkivering, og distribusjon av digitale medier. Studentene skal også ha god forståelse for de produksjonsprosessene som ligger til grunn for produksjon av både nye og gamle medier. Selv om studiet har fokus på informatikk og grafisk teknologi, skal studenten i tillegg få økt forståelse for mediebransjen og dens utfordringer (organisatoriske, økonomiske, juridiske, osv). Studentene skal videre tilegne seg et grunnlag for videreutvikling av medieteknikk som fagområde og av sin egen kompetanse. Etter å ha fullført studiet skal studenten ha holdninger, kunnskaper og ferdigheter om de relevante teknologiske, samfunnsmessige, og rettslige aspekter ved den digitale medieteknikken. Studenten skal spesielt ha tilegnet seg grundig forståelse for de teknologiene som muliggjør produksjon, bearbeiding, distribusjon, og gjenfinning av digitale medier. Studenten skal gjennom fordypningsmoduler, prosjektoppgaver, og masteroppgave spesialisere seg i minst ett område innen medieteknikk.

18 Behovet for studieprogrammet, herunder rekrutteringsgrunnlag og opptakskrav Et viktig mål for Høgskolen i Gjøvik er å tilføre grafisk bransje nødvendig kompetanse, slik at bedrifter i bransjen kan opptre som sentrale aktører i markedet for elektronisk publisering og medieteknikk. Høgskolen vil i imidlertid ikke utelukkende adressere behovene til den grafiske bransjen men vil i praksis også uteksaminere mastere i multimedieteknikk for bedrifter i nærliggende bransjer, som for eksempel forlag, aviser, mediebedrifter, for multimedieselskaper, og for utdanningssektoren og det offentlige. Mastergradsstudiet i medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik tilbys i en klar og avgrenset nisje i forhold til andre høgere utdanningstilbud i Norge; i en nisje hvor informatikk kombineres med medieteknologi på den ene siden og med samfunnsmessige, økonomiske, og juridiske forhold på den andre siden. Innlandets regionale utfordringer tilsier satsing på masterutdanning innen medieteknikk på Høgskolen i Gjøvik: Oppland har et lavt utdanningsnivå og det er en stadig økende lekkasje av ungdom som søker utdanning i andre regioner. En tilsvarende situasjon oppleves på arbeidsmarkedet der man ikke klarer å trekke til seg kompetente medarbeidere i tilsvarende grad som andre fylker. Høgskolene i regionen tilbyr en rekke utdanningsløp på bachelorgradsnivå deriblant innen informatikk og medieteknikk der det ikke finnes muligheter for videre studier på mastergradsnivå. Høgskolene, næringslivet, og politiske myndigheter i regionen står sammen om en målsetning om økt næringsutvikling i innlandet. Digitale medier er identifisert som et av de mest lovende områdene for slik næringsutvikling. Ingeniører og sivilingeniører har tradisjonelt vært sentrale aktører i slik næringsutvikling. Mastergradsstudiet i medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik vil sørge for at regionen får en jevn strøm med nyutdannede som kan bidra nettopp til denne næringsutviklingen. Mastergradsstudiet og det miljøet som er knyttet til studiet vil dessuten utgjøre et godt og vekstkraftig FoU-miljø som vil være til verdifull støtte for de som ønsker å utvikle nye produkter og tilbud innen digitale medier. Høgskolen i Gjøvik er en relativt liten høgskole med ambisjoner om å vokse både i antall studenter og i fagmiljøenes størrelse og faglige kompetanse. Rekruttering Studiet har siden oppstarten i 2001 rekruttert de fleste studentene fra egne ingeniørutdanninger, men en økende andel studenter har sine ingenørutdanninger andre norske høgskoler. Dette er en trend som man regner vil fortsette etter hvert som de første kandidatene uteksamineres og blir med på å synliggjøre studiet også til de som ikke har et forhold til Høgskolen i Gjøvik. Søkertall for studiet ser slik ut for de tre årene: Studium År Antall studieplasser Master i medieteknikk årig Master i medieteknikk 5-årig Antall søknader Antall 1. prioritet Antall møtt Høgskolen i Gjøvik søker om retten til å kunne tilby to forskjellige varianter av mastergradsstudiet: Master i teknologi, medieteknikk bygger på 3-årig bachelor i ingeniørfag data eller grafiske fag med fordypning i matematikk og fysikk. Denne varianten vil utnytte studentenes matematiske og naturfaglige/teknologiske kompetanse. Master i medieteknikk bygger på 3-årig bachelor i medieteknikk eller informatikk. Dette studiet vil være mer rettet mot mediesystemer og -anvendelser. I mastergradsstudiets første år vil det i hovedsak være 20 studiepoeng i som skiller de to variantene (se studieplanene som er inkludert senere i søknaden). I tillegg tilbys studentene ved de to variantene ulike emnemoduler til fordypning. Studenter som følger den første varianten, vil i andre studieår velge et fordypningsemne og en masteroppgave innen medieteknologi, mens studenter som følger den første variante på tilsvarende måte kan fordype seg i mediesystemer.

19 Beskrivelse av andre fagmiljøer og tilsvarende studier nasjonalt og internasjonalt Studiet er det eneste i sitt slag i Norge og behovet for uteksaminerte kandidater med mastergradskompetanse er antatt å være stort. De tilsvarende utdanningene i Skandinavia finnes ved den Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm, ved Universitetet i Linkøping sitt campus i Norrkøping, og ved Luleå tekniske universitet. Disse opplever alle en sterk etterspørsel etter uteksaminerte kandidater. Det har vært et viktig mål for Høgskolen i Gjøvik å sikre at undervisningen som tilbys er av høy nasjonal og internasjonal kvalitet. I tillegg til instituttets egne ansatte er derfor undervisningen lagt opp med kvalifiserte og respekterte akademikere fra bl.a. NTNU i Trondheim, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og KTH. Beskrivelse av egne studier og fagområder som bygger opp under dette studiet Høgskolen i Gjøvik er det eneste stedet i Norge som har akademisk kompetanse både i grafiske fag og datateknikk. Denne kompetansen er utviklet ved at Høgskolen i Gjøvik har utdannet både grafiske ingeniører, dataingeniører og høgskolekandidater i multimedieteknikk. De utvidede krav til kompetanse krever en fordypning utover treårig bachelorutdanning. Som tidligere beskrevet har høgskolen møtt samfunnets behov ved å tilby mastergradsutdanning i samarbeid med KTH. Høgskolen i Gjøvik har en rekke laboratorier der det jobbes med digital lyd- og bilderedigering, fjernundervisning, videokonferanse, nettverksbasert multimedie teknikk og datateknikk. Høgskolen har i tillegg bygd opp et fargelaboratorium for fargevitenskapelig forskning og utvikling. Dette laboratoriet fungerer som et nasjonalt kompetansesenter for fargestyring og optimal bildeproduksjon både på papir og skjerm. Mastergradsstudentene benytter bl.a. dette laboratoriet i faget Grafisk kommunikasjon og flere mastergradsstudenter velger sine fordypningsemner og masteroppgaver i tilknytning til laboratoriet. Studentene ved Høgskolen i Gjøvik er kreative, innovative og markedsorienterte. De får nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sine prosjekter, bl.a. har de fått den anerkjente og prestisjetunge Rosing-prisen. Beskrivelse av faglige og personell ressurser som skal benyttes i studiet. Faglige og personellmessige ressurs er som utgjør kjernen i studiet (100 % HiG-tilsatt): Professor i datateknikk og elektronisk publisering, Rune Hjelsvold Hjelsvold har sin kjernekompetanse innen datateknikk og telematikk. Han har doktorgrad fra NTNU og har både nasjonal og internasjonal erfaring, sist som prosjektleder for programmet Media Processing and Management ved Siemens Corporate Research i Princeton, New Jersey, USA. Forskningen har i hovedsak vært fokusert på multimedia databaser og anvendelser, med vekt på informasjonsstrukturering, søkbarhet og interaktivitet, samt mot presentasjon/visualisering av tidsbaserte og interaktive medier. Han har vært referee for ACM multimediakonferanser. Hjelsvold er for tiden instituttleder ved Institutt for informatikk og medieteknikk. Førsteamanuensis i fysikk, Ivar Farup Farup er utdannet fysiker fra NTNU, har PhD innen anvendt matematikk fra Universitetet i Oslo, har forskeropphold ved Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL) i Sveits, og har arbeidet ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Hans fokus er i dag rettet mot Color Imaging, Image Processing og Computer Science. Han er foreleser og veileder for diplomoppgaver, og deltar ved studiets faglige utvikling og tilhørende evaluering. Førsteamanuensis i fargevitenskap, Jon Yngve Hardeberg Hardeberg har PhD fra Ecole Nationale Superieure des Telecommunications i Paris innen Color Image Acquisition and Reproduction, og har videre arbeidet som color imaging scientist i silikon- og programvareindustrien i USA. Han har sin kjerneaktivitet innen fargevitenskap og fargebildeteknologi ved Høgskolen i Gjøvik, men deltar også i forskningsarbeid ved SINTEF i Trondheim. Han er nylig oppnevnt til

20 norsk representant i International Commission on Illumination (CIE) sin Division 8, Image Tecnology. Han benyttes også til stadighet som reviewer i diverse tidsskrifter. Høgskolelektor og doktorand i Colour Imaging Science, Peter Nussbaum Nussbaum arbeider med sin doktorgrad innen fargevitenskap under faglig veiledning fra Universitetet i Derby, England, i tillegg til det fargevitenskapelige fagmiljøet ved Høgskolen i Gjøvik. Han har tidligere arbeidet som Application Engineer ved GretagMacbeth, Sveits. Nussbaum er ansvarlig for faget Grafisk kommunikasjon som inngår i studieplanen for mastergradsstudiet i medieteknikk. Faget består av modulene typografi, digital bildeproduksjon, trykk og ferdiggjøring. Førstelektor i trykkvalitet, Sven Erik Skarsbø Skarsbø har lang og bred erfaring fra grafisk industri. Han er typograf og har i tillegg ingeniørutdannelse fra Akademie fur das grafische Gewerbe i Munchen, Tyskland. Han har også drevet som uavhengig konsulent, skribent og utgiver. Hans interessefelt er først og fremst fargestyring, trykkvalitet og typografisk historie. Høgskolelektor og doktorand i telepresence, Claus Knudsen Knudsen er utdannet innen fjernsynsregi og ingeniørfag elektronikk, og er i ferd med å fullføre sin doktorgrad i Medieteknikk ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) etter flere års stipendiatopphold i Stockholm. Han forsker på fenomenet telepresence (epresence), og har prosjekter med institusjoner som Rikskonsertene, Nasjonalt Kompetansesenter for Bredbåndsanvendelser (NKBA), Læringslaboratoriene ved KTH, Stanford University, California, USA, samt det Svenske Universitetsnettet (Videomøter, SUNET). Han er medlem av forskergruppen for Knowledge Managment Research ved Centre for User Oriented IT Design (CID) ved KTH som bl.a. utvikler nye elæringsplatformer for det nye Svenske Nettuniversitetet. Førsteamanuensis i typografi, Ole Lund Lund har doktorgrad fra Departement of Typography and Graphic Communication, University of Reading, England, og mottok som doktorgradsstudent prisen Overseas research student award tildelt av The vicechancellors of the Universities of Great Britain. Han var under doktorgradsstudiet medlem av redaksjonen av det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Information Design Journal, og har også vært referee for samme tidsskrift. I dag er han medlem av Profesjonsråd for designutdanning på universitets - og høgskolenivå, og er nylig oppnevnt som country delegate for Norge i Association Typographique Internationale. Førsteamanuensis i fysikk, Are Strandlie Strandlie har ingeniørutdannelse innen elektrofag, mikroprosessor- og datateknikk, har hovedfag i fysikk og PhD fra Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden er tatt innen algoritmer for mønstergjenkjenning og parameterestimering i detektorer for høyenergetiske partikler. Deler av doktorgradsstudiet ble tatt ved INRIA, Sophia-Antipolis, Frankrike. Han har også arbeidet som forsker ved forskningslaboratoriet CERN i Geneve. Førsteamanuensis i signalbehandling, Arne Wold Wold har sivilingeniørutdanning innen elektro fra NTH i Han ble vurdert som førsteamanuensiskompentent av en sakkyndig komite i Han har siden 1992 deltatt i flere utviklingsprosjekter ved Hydro Automotive og Steertec på Raufoss. Faglige og personellmessige ressurser som støtter opp om studiet (100 % HiG-tilsatt): Faglige støttepersoner Flere av HiGs fast ansatte deltar støtter opp om studiet uten å være en del av kjernemiljøet. Dette gjelder professor Einar Snekkenes som sammen, med førsteamanuensis Bjørn Hofmann, deltar i undervisningen i vitenskapelige metoder. Dette gjelder professor Jan Audestad som underviser i betalingssystemer ved mastergradsstudiet i informasjonssikkerhet. Dette gjelder nytilsatte Frode Volden som har sin forskning og undervisning knyttet til menneske-maskin -grensesnitt og brukerstudier.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12 STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE. Sak STY 15/00 Sak STY 16/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. mai 2001

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. mai 2001 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. mai 2001 1 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE Tid: 9. mai 2001 kl. 14.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 23/01 Sak STY 24/01 Sak STY 25/01 Sak STY 26/01

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Datateknologi og Informatikk forskning og framtidsutsikter. Marius Pedersen Førsteamanuensis Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU

Datateknologi og Informatikk forskning og framtidsutsikter. Marius Pedersen Førsteamanuensis Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU Datateknologi og Informatikk forskning og framtidsutsikter Marius Pedersen Førsteamanuensis Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU Organisering NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

1 Misjon, visjon, satsingsområder

1 Misjon, visjon, satsingsområder Forslag til avdelingsstyre 3/2010 Redaksjonen: Per Borgesen, leder Monica Storvik Eivind Røe (student) Thorleif Hjeltnes Kommentarer som skal fjernes i endelig versjon 1 Misjon, visjon, satsingsområder

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

To sideblikk: FoU og tjenesteutvikling

To sideblikk: FoU og tjenesteutvikling Forskning og samfunn - samspill i praksis? To sideblikk: FoU og tjenesteutvikling Sett med ett HiG - og ett Tekna øye Dag Waaler Høgskolen i Gjøvik /Tekna Fagutvalget Hvorfor skal vi drive med FoU? Fra

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Anne-Marie Hogstad, Eirik Lien, Kristian Seip Seniorkonsulent Eivind Voldhagen Forslag

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer