EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. mai 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. mai 2001"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. mai

2 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE Tid: 9. mai 2001 kl Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 23/01 Sak STY 24/01 Sak STY 25/01 Sak STY 26/01 Sak STY 27/01 Sak STY 28/01 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Prosess vedrørende ansettelse av ny høgskoledirektør Konstituering av ny høgskoledirektør Eventuell konstituering av ny personalsjef Utlysningstekst vedr. professorstillinger 2

3 Sak STY 25/01 PROSESS VEDRØRENDE ANSETTELSE AV NY HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen, personalsjef Jan Kåre Testad Bakgrunn: Nåværende høgskoledirektør Ørnulf Andresen har sagt opp sin stilling ved Høgskolen i Gjøvik og vil fratre sin stilling 31 juli I forbindelse med tilsetting av ny høgskoledirektør vil vi innledningsvis sitere 32 i Lov om universiteter og høgskoler: 1. Styret foretar selv utlysing og tilsetter administrerende direktør for institusjonen, administrerende direktørs stedfortreder ved institusjoner med slik stilling, leder av universitets- eller høgskolebibliotek, og avdelingsdirektør eller annen administrativ leder for avdeling, og etter styrets nærmere bestemmelser andre administrative ledere.(1) Tilsetting i stilling som administrerende direktør kan skje på åremål, etter nærmere regler fastsatt av departementet.(2) 2. Tilsetting som administrerende direktør skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg oppnevnt av styret. Tilsetting i andre stillinger etter denne paragraf skjer på grunnlag av innstilling fra administrerende direktør.(3) Høgskoledirektørens vurdering: 1. Høgskoledirektøren ser det som viktig for høgskolen å sikre at vurderingen av kandidater til stillingen blir grundig og godt gjennomarbeidet. Til å bistå i utvelgelse av aktuelle søkere og ansettelsesprosessen for øvrig vil høgskoledirektøren anbefale at man inngår et samarbeid med et eksternt konsulentfirma som har lang erfaring når det gjelder rekrutteringsarbeid til bl.a. lederstillinger i staten. Høgskoledirektøren har innhentet tilbud fra Mercuri Urval, et anerkjent firma med lang og god erfaring i rekrutteringsarbeid. Det er innhentet referanser fra Høgskolen i Hedmark som har brukt samme firma ved ansettelse ved ny plan og økonomidirektør. Firmaet ble gitt særdeles gode referanse. Høgskoledirektør vil anbefale at høgskolen inngår avtale med firmaet om ansettelsesprosessen. Viser til nedenstående kostnadsoppstilling. 2. I henhold til universitets- og høgskoleloven 32 nr. 1 skal styret selv foreta utlysing av direktørstillingen. Forslag til utlysingstekst vil bli sendt på sirkulasjon til godkjenning så snart det er klart. 3. Innstillingsutvalg i henhold til universitets- og høgskoleloven 32 nr. 2 foreslås oppnevnt av høgskolestyret i møte den 8. juni Det samme gjelder intervjugruppen. 3

4 Kostnadsoverslag fra Mercuri Urval: kr Konsulenthonorar ,- Tillegg for søknadsadm. 15 søkere a kr 250,-* 3.750,- Kostnader for annonsering i aviser ,- Annonsering på internett 7.750,- Dybdeintervju 3 kandidater a kr , ,- Reiseutgifter og andre direkte utlegg ,- Sum eks. mva ,- Sum inkl. mva ,- * Begrenset oppad til NOK kr 7.500,- pr. stilling ** Eventuell reising i utlandet vil koste kr ,- pr. dag. Inndekking av ekstrakostnader: kr En stilling som førstekonsulent i ltr. 42. i 5 mnd * ,- Høgskoledirektørens budsjett ,- Strategisk avsetning ** ,- Buffer *** ,- Sum ,- * Personalkonsulent konstitueres som personalsjef fra ** Strategisk avsetning er forutsatt anvendt til strategiske disposisjoner i løpet av året og utgjør for 2001 til sammen kr ,-. *** Buffer er en reservepost for å møte uforutsette hendelser. For 2001 er det budsjettert med kr ,-. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskoledirektør får fullmakt til å inngå nærmere avtale med Mercuri Urval om komplett bistand i forbindelse med rekruttering og utvelgelse av ny høgskoledirektør. 2. Utlysingstekst godkjennes av høgskolestyret ved at utlysingstekst sendes på sirkulasjon for godkjenning. 3. Innstillingsutvalg og intervjugruppe oppnevnes av høgskolestyret i styremøte 8. juni

5 Sak STY 26/01 KONSTITUERING AV NY HØGSKOLEDIREKTØR Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Nåværende høgskoledirektør Ørnulf Andresen har sagt opp sin stilling ved Høgskolen i Gjøvik og vil fratre sin stilling 31. juli Nåværende høgskoledirektør vil avvikle avspasering og ferie fra og med 1. juni, men vil arbeide en gang i uken i ukene 23 og uke 24. På bakgrunn av dette vil det derfor være nødvendig å ha en stedfortreder for høgskoledirektør. Dette er en ordning som etablert i dag. Det skal konstitueres høgskoledirektør fra 1. august Vurdering: Personalsjef Jan Kåre Testad har i hele perioden til nåværende høgskoledirektør vært fungerende høgskoledirektør ved høgskoledirektør Ørnulf Andresens ferie, sykefravær etc. Han har således fått innsikt i arbeidsområdet ved at han har vært trukket inn i en del saker utenfor sitt fagområde. Denne ordningen har etter høgskoledirektørens vurdering fungert bra. Jan Kåre Testad ble i forbindelse med at tidligere høgskoledirektør Ole Edvard Backe fratrådte sin stilling som høgskoledirektør 1. mai 1998, konstituert som høgskoledirektør frem til nåværende høgskoledirektør ble tilsatt. Ut fra de erfaringer som personalsjef Jan Kåre Testad har opparbeidet seg, vil han være godt kvalifisert til å fungere som konstituert høgskoledirektør. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret konstituerer nåværende personalsjef Jan Kåre Testad som fungerende høgskoledirektør fra og med 1. august 2001 og frem til ny høgskoledirektør blir tilsatt. 5

6 Sak STY 27/01 EVENTUELL KONSTITUERING AV NY PERSONALSJEF Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Høgskoledirektør Ørnulf Andresen Bakgrunn: Dersom høgskolestyret konstituerer personalsjef Jan Kåre Testad som høgskoledirektør fra 1. august 2001 vil det være behov for konstituering av personalsjef. Høgskoledirektørens vurdering: Førstekonsulent Kurt Asak har vært konstituert som personalsjef ved Høgskolen i Gjøvik i forbindelse med at personalsjef Jan Kåre Testad fungerte som høgskoledirektør i Kurt Asak er godt kvalifisert til stillingen og har god innsikt i personalsjefens arbeidsområde. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret konstituerer førstekonsulent Kurt Asak som fungerende personalsjef fra og med 1. august 2001 og frem til personalsjef Jan Kåre Testad kommer tilbake til sin stilling. 6

7 Sak STY 28/01 UTLYSNINGSTEKST VEDR. PROFESSORSTILLINGER Saksdokumenter: Stillingsbetenkninger Saksbehandler: Seniorrådgiver Einar Flaten Vedlegg Bakgrunn: På styremøte den 6. april 2001, sak STY 21/01 ble det fattet følgende vedtak: 1. Høgskolestyret oppretter et nytt professorat innen datateknikk, med vekt på informasjonsstrukturering, informasjonsgjenfinning og databaser. 2. Høgskolestyret oppretter to nye stillinger som professor II innen sivilingeniørutdanningens fagområder. 3. Utlysningstekst og stillingsbetenkninger vil senere bli forelagt høgskolestyret for godkjenning. 4. Høgskolestyret forutsetter at Avdeling for teknologi dekker kostnadene ved stillingene innen sitt budsjett. I tillegg til disse professorstillingene har HiG fra før et professorat i grafiske fag/digitale medier som er ubesatt, men som nå ønskes utlyst på nytt. Med tanke på sivilingeniørstudiet, men også de eksisterende studier innen grafisk, data og data-multimedieteknikk har en endret stillingsbetenkningen for denne stillingen noe. Vedlagt forslag til stillingsbetenkninger for to professorater og to professor II stillinger. Da seksjon for datateknikk og grafiske fag har hatt kort tid til å behandle betenkningene, kan det komme forslag til endringer som bør innarbeides. Korrigerte betenkninger vil i så fall legges fram på styremøtet den 9. mai Endelig utlysningstekst vil også bli lagt fram på styremøtet. Høgskoledirektørens vurdering: Det er svært viktig for HiG å få tilsatt noen personer med professorkompetanse innen satsingsområdet grafisk ingeniørutdanning og digitale medier. Sivilingeniørstudiet i elektronisk publisering og multimedieteknikk trenger personer som er forskningsmotiverte og som har høg formalkompetanse for å sikre at studiet har den ønskelige kvalitet og også for at HiG så raskt som mulig selv skal kunne tildele sivilingeniørgraden. Professoratene er opprettet innen svært dynamisk fagområder og evne til å sette seg inn i nye fag og problemstillinger er derfor viktigere enn spesifikt å dekke undervisningen i et av dagens fag eller å drive forskning innen ett spesielt område. Forskningsmotivasjon, høg formalkompetanse og omstillingsevne er helt vesentlig. En har derfor valgt å gjøre stillingsbetenkningene bredest mulig, slik at en ikke begrenser målgruppen for utlysningen unødvendig. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret godkjenner de vedlagte forslag til stillingsbetenkninger og utlysningstekst med de endringer som er kommet fram på styremøtet. 7

8 Stillingsbetenkninger. 1. PROFESSORAT I GRAFISKE FAG/MULTIMEDIETEKNIKK Ved Høgskolen i Gjøvik er det opprettet et professorat i grafiske fag. Professoratet kan være innen et av følgende områder: - Multimedieteknikk: digital bildereproduksjon, fargestyring, interaktivitet, fortellerteknikk, nettbaserte produksjonsstyringssystemer, signalbehandling anvendt på multimedia (jpeg, mpeg), digital typografi, grafisk databehandling, 3D-animasjon, mm. - Ergonomi i digitale medier: menneske-datamaskin-interaksjon, brukervennlighet, kognitiv ergonomi, usability engineering, design av grafiske brukergrensesnitt, mm. - Grafisk teknologi: trykksakproduksjon, prepress-teknologi, trykk- og ferdiggjøringsteknologi, produksjonsledelse, produksjonsstyringssystemer, materialadministrasjon, kvalitetsstyring, mm. - Grafisk design: kommunikasjonsdesign, informasjonsdesign, grafisk kommunikasjon, visuell kommunikasjon, typografisk design, web-design, mm. Den som tilsettes i professoratet vil få en sentral rolle innenfor de medietekniske utdanningene ved HiG, og han/hun vil få et særlig ansvar for å initiere og utvikle forskningsaktiviteter innenfor og på tvers av aktuelle fagområder. Den faglige virksomhet og utdanningstilbudene er i kontinuerlig utvikling, og hver enkelt av de faglige medarbeiderne forutsettes å arbeide kontinuerlig med oppdatering og fornyelse. Den som utnevnes til professor plikter å ta del i undervisning og evalueringsarbeid etter de retningslinjer som gjelder til enhver tid. Høgskolen i Gjøvik har i samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm opprettet et sivilingeniørstudium innen elektronisk publisering og multimedieteknikk (se høringsdokument: med oppstart høsten I utgangspunktet vil graden tildeles av KTH, men det vil arbeides for at høgskolen selv skal kunne tildele graden på sikt. Sivilingeniørutdanningen vil ha sitt fokus i skjæringspunktet mellom datateknikk og grafiske fag og sortere under "Seksjon for datateknikk og grafiske fag" som per i dag har ansvaret ca. 450 studenter fordelt på linjene grafisk ingeniør, dataingeniør og høgskolekandidat i data- /multimedieteknikk. Både dataingeniører og grafiske ingeniører har anledning til å søke om opptak til det nye siv.ing.studiet. Ved høgskolen arbeides det også med å utvikle et 3-årig høgskolestudium innen grafisk design, med vektlegging på typografisk design og informasjonsdesign. Grafisk ingeniørutdanning ved HiG har som hovedmål å tilfredsstille grafisk industris behov for høgskoleutdannet arbeidskraft. Et viktig delmål er å tilføre grafiske bedrifter nødvendig kompetanse slik at bedriftene i bransjen kan opptre som en sentrale aktører på markedet for elektronisk publisering. Grafisk linje uteksaminerer høgskoleingeniører både for bedrifter innen grafisk industri (så som prepress-bedrifter, trykkerier og aviser), og for bedrifter innen beslektede virksomhetsområder (for eksempel reklamebyråer, forlag og multimediebedrifter). Grafisk ingeniørutdanning ved HiG har knutepunktsfunksjon i universitetenes og høgskolenes Norgesnett, og det satses i dag ambisiøst for å kunne ivareta og utvikle en slik funksjon. HiG tilbyr 8

9 per i dag landets eneste høyere teknisk-administrative utdanning innen grafiske fag (3-årig høgskoleingeniør). Det har de siste årene funnet sted en betydelig opprustning av personell- og utstyrsressurser ved både grafisk linje, datateknikklinjen og multimedieteknikklinjen, blant annet i form av stipendiat-stillinger i samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner i inn- og utland. Studenttallet har også økt betydelig. Grafisk linje har for øyeblikket to studieretninger. Studieretning for "Produksjonsledelse" fokuserer på produksjonsstyring, materialadminstrasjon og andre behov i mer tradisjonelle grafiske bedrifter (dvs. bedrifter som først og fremst driver med datamaskinassistert trykksakproduksjon). Studieretning for "Digital medieteknikk" fokuserer på prosjektledelse ved produksjon av web- og multimedieapplikasjoner såvel som mot andre former for elektronisk publisering. Ved HiGs to-årige høgskolekandidatstudium i multimedieteknikk, fokuseres det på programmering og applikasjonsutvikling. Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler ved universiteter og vitenskapelige høgskoler; eller alternativt, etter vanlige regler ved kunsthøgskoler hvis det dreier seg om utøvende designfaglig/kunstnerisk kompetanse på høgt nivå. En bedømmelseskomite vil bli oppnevnt når søknadsfristen har gått ut. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesninger eller seminarpresentasjoner. I tillegg til vanlige vitenskapelige kvalifikasjoner som gjelder for professorater, legges det vekt på undervisningserfaring og evne til kontakt med arbeidsliv, offentlig forvaltning, samarbeidende undervisningsinstitusjoner og internasjonale fagmiljøer. Erfaring fra relevant arbeid i, eller samarbeid med, næringslivet tillegges stor vekt, samt evne til forskningsformidling og forskningsveiledning. Både søkere med teknisk-naturvitenskapelig bakgrunn, søkere med humanistisk eller sosialvitenskaplig bakgrunn, og søkere med designfaglig/kunstnerisk bakgrunn vil bli vurdert for stillingen. HiG tilstrekkelig kvalifiserte og egnede kandidater ikke finnes. Ved rangering av kompetente søkere vil det kunne legges vekt på søkerenes spesialisering i forhold til HiG's behov for faglig kompetanse på dette området. Stillingen lønnes etter statens lønnsplanssystem og er innlemmet i Statens pensjonskasse. Kvinner oppfordres til å søke. Godtgjørelse ved flytting fra utlandet kan i henhold til statens regler innrømmes under visse vilkår. Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning, de stillinger søkeren har hatt, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, og administrativ erfaring. Videre må vedlegges fullstendig publikasjonsliste, kopier i fire eksemplarer av opp til 10 publikasjoner og sentrale arbeidsnotater, og eventuell dokumentasjon av annen virksomhet som kan være relevant for bedømmelsen av søkerens kvalifikasjoner. 2. PROFESSORAT I DATATEKNIKK/ELEKTRONISK PUBLISERING Ved Høgskolen i Gjøvik er det opprettet et professorat i datateknikk. 9

10 Professoratet kan være innen et av følgende områder: - Elektronisk publisering: databasepublisering, parallell/koordinert/selektiv publisering, multimediedatabaser, informasjonsgjenfinning, informasjonsstrukturering (av statisk såvel som dynamisk informasjon), hyperstruktur, webpublisering, mm. - Multimedieteknikk: signalbehandling anvendt på multimedia (jpeg, mpeg), grafisk databehandling, 3D-animasjon, digital bildereproduksjon, fargestyring, digital typografi, mm. Den som tilsettes i professoratet vil få en sentral rolle innenfor de data- og medietekniske utdanningene ved HiG, og han/hun vil få et særlig ansvar for å initiere og utvikle forskningsaktiviteter innenfor og på tvers av aktuelle fagområder. Den faglige virksomhet og utdanningstilbudene er i kontinuerlig utvikling, og hver enkelt av de faglige medarbeiderne forutsettes å arbeide kontinuerlig med oppdatering og fornyelse. Den som utnevnes til professor plikter å ta del i undervisning og evalueringsarbeid etter de retningslinjer som gjelder til enhver tid. Høgskolen i Gjøvik har i samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm opprettet et sivilingeniørstudium innen elektronisk publisering og multimedieteknikk (se høringsdokument: med oppstart høsten I utgangspunktet vil graden tildeles av KTH, men det vil arbeides for at høgskolen selv skal kunne tildele graden på sikt. Sivilingeniørutdanningen vil ha sitt fokus i skjæringspunktet mellom datateknikk og grafiske fag og sortere under "Seksjon for datateknikk og grafiske fag" som per idag har ansvaret for ca. 450 studenter fordelt på linjene dataingeniør, grafisk ingeniør (der HiG er utpekt som knutepunkt i Norgesnettet) og høgskolekandidat i data-/multimedieteknikk. Både dataingeniører og grafiske ingeniører har anledning til å søke om opptak til det nye siv.ing.studiet. Det har funnet sted en betydelig opprustning av personell- og utstyrsressurser ved både datateknikklinjen, grafisk linje og multimedieteknikklinjen i løpet av de siste årene, blant annet ved hjelp av stipendiat-stillinger i samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner i inn- og utland. Studenttallet har også økt betydelig. Dataingeniørutdanningen ved HiG har som hovedmål å tilfredsstille markedets behov for høgskoleutdannet arbeidskraft. Som et middel for å nå dette målet vil det fra høsten 2001 tilbys tre studieretninger for studentene i tredje årskurs. Målet med studieretningen "Drift av datasystemer" er å gi kunnskaper om innføring, konfigurering, tilrettelegging og drift av applikasjoner, operativsystemer og nettverk. Spesielle fag for retningen er Drift av flerbrukersystemer, Datakommunikasjon II, Distribuerte operativsystemer og Sikkerhet i datasystemer. Målet med studieretningen "Programvareutvikling" er å gi kunnskaper og ferdigheter i utvikling av avanserte programmer og applikasjoner, anvendelse og implementasjon av algoritmer og utvikling av programer med grafiske brukergrensesnitt. Spesielle fag for denne studieretninger er Programutvikling, Grafiske brukergrensesnittt, Algoritmiske metoder II og Kompilatorteknikk. Målet med studieretningen "Systemutvikling" er å gi kunnskaper om spesifisering, kvalitetssikring og utvikling av store datasystemer med fokus både på 10

11 produktet og prosessen rundt et datasystems livssyklus. Spesielle fag for denne studieretningen er Objektorientert Systemutvikling, Databaser II, Ergonomi i digitale medier og Kvalitetssikring av programvare. Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. En bedømmelseskomite vil bli oppnevnt når søknadsfristen har gått ut. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesninger eller seminarpresentasjoner. I tillegg til vanlige vitenskapelige kvalifikasjoner som gjelder for professorater, legges det vekt på undervisningserfaring og evne til kontakt med arbeidsliv, offentlig forvaltning, samarbeidende undervisningsinstitusjoner og internasjonale fagmiljøer. Erfaring fra relevant arbeid i, eller samarbeid med, næringslivet tillegges stor vekt, samt evne til forskningsformidling og forskningsveiledning. HiG forbeholder seg retten til ikke å foreta ansettelse dersom tilstrekkelig kvalifiserte og egnede kandidater ikke finnes. Ved rangering av kompetente søkere vil det kunne legges vekt på søkerenes spesialisering i forhold til HiG's behov for faglig kompetanse på dette området. Stillingen lønnes etter statens lønnsplanssystem og er innlemmet i Statens pensjonskasse. Kvinner oppfordres til å søke. Godtgjørelse ved flytting fra utlandet kan i henhold til statens regler innrømmes under visse vilkår. Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning, de stillinger søkeren har hatt, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, og administrativ erfaring. Videre må vedlegges fullstendig publikasjonsliste, kopier i fire eksemplarer av opp til 10 publikasjoner og sentrale arbeidsnotater, og eventuell dokumentasjon av annen virksomhet som kan være relevant for bedømmelsen av søkerens kvalifikasjoner. 3. PROFESSOR II Ved Høgskolen i Gjøvik er det opprettet to professor II-stillinger. Høgskolen i Gjøvik har i samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm opprettet et sivilingeniørstudium innen elektronisk publisering og multimedieteknikk (se høringsdokument: med oppstart høsten I utgangspunktet vil graden tildeles av KTH, men det vil arbeides for at høgskolen selv skal kunne tildele graden på sikt. Sivilingeniørutdanningen vil ha sitt fokus i skjæringspunktet mellom datateknikk og grafiske fag og sortere under "Seksjon for datateknikk og grafiske fag" som per i dag har ansvaret for utdanningene for grafisk ingeniør, dataingeniør og høgskolekandidat i data-/multimedieteknikk. Ved høgskolen arbeides det også med å utvikle et 3-årig høgskolestudium innen grafisk design, med vektlegging på typografisk design og informasjonsdesign. Professor II-stillingene vil være tilknyttet det nye siv.ing.studiet, og kan være innen ett eller flere av følgende områder: - Elektronisk publisering: databasepublisering, parallell/koordinert/selektiv publisering, multimediedatabaser, 11

12 informasjonsgjenfinning, informasjonsstrukturering (av statisk såvel som dynamisk informasjon), hyperstruktur, webpublisering, mm. - Multimedieteknikk: signalbehandling anvendt på multimedia (jpeg, mpeg), grafisk databehandling, 3D-animasjon, digital bildereproduksjon, fargestyring, digital typografi, interaktivitet, fortellerteknikk, nettbaserte produksjonsstyringssystemer mm. - Ergonomi i digitale medier: menneske-datamaskin-interaksjon, brukervennlighet, kognitiv ergonomi, usability engineering, design av grafiske brukergrensesnitt, mm. - Medierøkonomi og -rett: bransjeutvikling, markedsmessige og konkurransemessige forhold, elektroniske betalingssystemer,opphavsrett og åndsverk, offentliggjørelse og utgivelse, pekerpublisering, databasepublisering, plagiatvurdering, etterrettelighet, piratkopiering, lisensiering, mm. - Mediekunnskap: informasjonsteknologi, redaksjonell bearbeiding og kvalitetssikring, manuskriptbehandling, fortellerteknikk, dramaturgi, tekstteori, intensjon og fortolkning, mm. Hovedoppgaven til den/de som tilsettes som professor II vil være å undervise ett kurs på det nye siv.ing.studiet. Den faglige virksomhet og utdanningstilbudene er i kontinuerlig utvikling, og hver enkelt av de faglige medarbeiderne forutsettes å arbeide kontinuerlig med oppdatering og fornyelse. Det har funnet sted en betydelig opprustning av personell- og utstyrsressurser ved både grafisk linje, datateknikklinjen og multimedieteknikklinjen i løpet av de siste årene, blant annet ved hjelp av stipendiat-stillinger i samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner i inn- og utland. Studenttallet har også økt betydelig. Grafisk linje har for øyeblikket to studieretninger, "Produksjonsledelse" og "Digital medieteknikk", mens dataingeniørstudiet fra og med høsten 2001 av tilbyr tre studieretninger: "Drift av datasystemer", "Programvareutvikling" og "Systemutvikling". Ved HiGs to-årige høgskolekandidatstudium i multimedieteknikk, fokuseres det på programmering og applikasjonsutvikling. Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler ved universiteter og vitenskapelige høgskoler; eller alternativt, etter vanlige regler ved kunsthøgskoler hvis det dreier seg om utøvende designfaglig/kunstnerisk kompetanse på høgt nivå. En bedømmelseskomite vil bli oppnevnt når søknadsfristen har gått ut. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesninger eller seminarpresentasjoner. I tillegg til vanlige vitenskapelige kvalifikasjoner som gjelder for professorater, legges det vekt på undervisningserfaring. Både søkere med teknisk-naturvitenskapelig bakgrunn, søkere med humanistisk eller sosialvitenskaplig bakgrunn, og søkere med designfaglig/kunstnerisk 12

13 bakgrunn vil bli vurdert for stillingene. HiG forbeholder seg retten til ikke å foreta ansettelse dersom tilstrekkelig kvalifiserte og egnede kandidater ikke finnes. Ved rangering av kompetente søkere vil det kunne legges vekt på søkerenes spesialisering i forhold til HiG's behov for faglig kompetanse på dette området. Stillingen lønnes etter statens lønnsplanssystem og er innlemmet i Statens pensjonskasse. Kvinner oppfordres til å søke. Godtgjørelse ved flytting fra utlandet kan i henhold til statens regler innrømmes under visse vilkår. Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning, de stillinger søkeren har hatt, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, og administrativ erfaring. Videre må vedlegges: Fullstendig publikasjonsliste, kopier i fire eksemplarer av opp til 10 publikasjoner og sentrale arbeidsnotater, og eventuell dokumentasjon av annen virksomhet som kan være relevant for bedømmelsen av søkerens kvalifikasjoner. 13

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer