TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING"

Transkript

1 TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING Veiledning nr GENERELLE FORUTSETNINGER Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. SAK og 4-2. Fritaket gjelder bare søknadsplikten og regler for ansvar og kontroll (jf pbl 20-3). Byggereglene gjelder fullt ut. shaver er ansvarlig for at byggefeil ikke oppstår. Forutsetning for unntak fra søknadsplikt er at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, og at det er tiltakshaver som har ansvaret for dette. ene kan gjennomføres uten forespørsel til Byggesaksenheten. De vanligste forholdene man må påse er i orden: som krever dispensasjon fra lov, vedtekt, forskrift eller plan (eks i marka, i strandsonen) er aldri fritatt. At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres fritatt-tiltak (bod). Der annet ikke fremgår skal tiltaket plasseres mer enn 4 meter fra nabogrensen, jf. pbl 29-4 annet ledd. I mange rekkehusområder i Bærum ligger husene så tett og tomtene er så små at det er vanskelig å gjøre seg nytte av ordningen. At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei, 15 meter fra midt av offentlig vei. Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning. At tiltaket har en god estetisk utforming, (jf. pbl 29-1 flg.) At tiltaket oppfyller byggtekniske krav (iht TEK 10). OBS! Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. ANDRE FORHOLD Mindre tiltak på bygning som er regulert til bevaring eller er SEFRAK-registrert, omfattes ikke av tabellen under. Det gjøres at slike tiltak likevel kan unntas søknadsplikt etter en konkret vurdering foretatt av kommunen ved Plan- og bygningstjenesten. Flere tiltak et skal være enkeltvis og mindre. Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt. Eksempelvis kan oppfylling i terrenget på 0,5 meter i kombinasjon med skjermvegg på 1,8 meter bli et større tiltak som er søknadspliktig. På samme måte vil gjentatte enkelttiltak over en kort eller lang tidsperiode kunne medføre søknadsplikt. Et eksempel på dette vil være der tiltakshaver fyller opp meter for meter for å vinne høyde i terrenget. Side 1 av 10

2 Dispensasjon Dersom fritatt-tiltaket er betinget av dispensasjon fordi det kommer i strid med andre regler i planog bygningsloven eller plangrunnlaget må dispensasjon være gitt før fritatt-tiltaket kan oppføres (eks. overskridelse av byggegrense, tomtens utnyttelsesgrad). Reguleringsplan - kommuneplan Reguleringsplanen fastsetter tillatt utnytting av tomten. et må ikke plasseres utenfor byggegrenser mot vei/bane eller angitte byggelinjer som byggverk skal holde seg innenfor, eller i strid med vedtatte bestemmelser som avklarer plassering og/eller utforming av byggverk. For uregulerte boligområder er grad av utnytting satt til 20 % BYA. Minsteavstand fra tiltaket til sjø, innsjø og viktige vassdrag er 30 meter. Det er generelt byggeforbud i marka og i strandsonen. Veiloven/Jernbaneloven et må plasseres mer enn 30 meter fra tog/bane, evt. kan samtykke til nærmere plassering søkes Jernbanemyndighetene. I uregulerte områder skal tiltak plasseres mer enn 15 meter fra kommunal/fylkesvei. utført i strid med reglene? Dersom det ikke er et fritatt-tiltak eller fordi tiltaket er satt opp i strid med reglene, kan kommunen be om at tiltaket fjernes (jfr. kapittel 32). shaver vil få uttale seg før pålegg om fjerning treffes. Er tiltaket ikke til fare for allmennheten vil det normalt kunne søkes om etterfølgende godkjenning av tiltaket ved at det fremmes søknad med vanlig nabovarsling. OVERSIKT OVER FRITATTE TILTAK Tabellen nedenfor er ikke uttømmende. Andre mindre tiltak enn de som framgår vil kunne unntas søknadsplikt, men dette forutsetter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle som skal foretas av kommunen ved Byggesaksenheten. Det er tilstrekkelig med innsending og behandling av forespørsel. De særskilte kriterier for unntak fra søknadsplikt fremgår under hvert tiltak i tabellen. Side 2 av 10

3 Mindre, frittliggende bygning, pbl 20-3 a) Oppføring av mindre frittliggende bygning som ikke benyttes til beboelse (bod, veksthus, hundehus, drivhus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, dukkehus, leskur, pergola osv) Maks. 15 m 2 BYA eller BRA. Maks 3 meter mønehøyde og 2,5 meter gesimshøyde. et medregnes i bebygd areal (% BYA) på eiendommen. Pbl 20-3 a), jfr SAK a Riving av mindre frittliggende bygning (bod, veksthus, hundehus, drivhus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, dukkehus, leskur, pergola osv) Pbl 20-3 a), jf SAK a) Uavhengig av tiltakets avstand til nabogrense. Maks 15 m 2 BYA eller BRA. Maks 3 meter mønehøyde og 2,5 meter gesimshøyde. et må ikke være regulert til spesialområde bevaring eller være SEFRAK-registrert. et skal ikke brukes til beboelse. Reglene for avfallshåndtering skal følges. Tidligere bygg gir ikke rett til oppføring av nytt hvis ikke forutsetningene for fritak er oppfylt. Mindre, frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder, pbl 20-3 b) Oppføring av mindre frittliggende Maks. 15 m 2 BYA eller byggverk knyttet til drift av BRA jordbruks-, skogsbruks- og reinsdriftsområder Pbl 20-3 b) Mindre tiltak i eksisterende byggverk, pbl 20-3 c) Ikke-bærende vegg innenfor branncelle eller lydområde (flytting, fjerning eller oppsetting av vegg ved behov for justert planløsning, f.eks. økning av antall rom eller sammenslåing av rom) pkt. 1 et skal ikke medføre arealutvidelse av bygningen. Tidligere godkjent og etablert planløsning må ikke endres vesentlig. Bruksenheten skal tilfredsstille alle krav til brukbarhet av planløsning, slik at blant annet krav til funksjonalitet, brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon opprettholdes etter tiltaket. Side 3 av 10

4 Innvendig rehabilitering generelt pkt. 2 Utskifting og installering av nytt utstyr i eksisterende våtrom pkt. 2 Installering av ny kjøkkenventilator som ikke kobles til ventilasjonsanlegget pkt. 2 Installering av kjølerom i bolig pkt. 2 Reparasjon og endring av installasjoner når det benyttes komponenter med like ytelser (like for like) pkt. 2 Installasjon av nytt ildsted Pbl 20-1 f), jfr. pbl 34-3 Reinstallering og reparasjon av ildsted Unntatt søknadsplikt fram til , dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Øvrige byggesaksregler gjelder og det gjøres særlig krav i Byggteknisk forskrift. Gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende byggverk, jf. pbl 20-3 c), jf. SAK b) pkt. 2. Gjelder kun installasjoner innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Installasjonen må ikke medføre installering av nye ledninger eller nye kanaler fra annen bruksenhet eller branncelle. Vær at følgende tiltak er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak: Utskiftning av sluk som bryter branncelle og/eller fuktsperre Installasjon av nytt våtrom Utvidelse av eksisterende våtrom og/eller legging av ny membran pkt. 3 Mindre tiltak utendørs, pbl 20-3 d) Skilt og reklameinnretning Skilt og reklameinnretning (virksomhetsskilt / inntil 3,0 m 2 informasjonsskilt) Monteres flatt på vegg. pkt. 3 et skal være i tråd med Bærum kommunes vedtekter med retningslinjer til pbl om skilt og reklame, kommuneplanen samt Veiledning til estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling. Gjelder kun oppføring av ett virksomhetsskilt hvis fasaden ikke har andre skilt fra før. et kan erstatte eksisterende skilt, men kan ikke oppføres i tillegg. Gjelder kun for ikke-lysende skilt. Se pbl Side 4 av 10

5 Mindre antennesystem pkt. 4 Levegg (skjermvegg) pkt. 1 Mindre forstøtningsmur pkt. 5 Gjerde mot veg (plankegjerde, stakitt, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon) pkt. 2 og Bærum kommunes vedtekter Gjerde mot nabo Bærum kommunes vedtekter Graving for kabler (el., tele, tv og lignende) pkt. 7 Mindre fylling eller planering av terreng pkt. 6 Det tillates maksimalt 2 parabolantenner per bygning Parabolantenne maks 1,2 meter diameter Antennemast maks 2,0 meter høy Maks lengde 10 meter Maks høyde 1,8 meter Inntil 1,5 meter høy dersom tiltaket plasseres 4,0 meter eller mer fra nabogrense Inntil 1,0 meter høy dersom tiltaket plasseres mellom 2,0 og 4,0 meter fra nabogrense Maks høyde 1,2 meter, men enkelte reguleringsplaner angir maks 0,8 meter. Port skal stå 6 meter fra kjørebane og slå innover. I frisiktsoner mot vei kan innhegninger som hindrer sikt være maks 0,5 meter over veibanen. Maks høyde 1,2 meter, men enkelte reguleringsplaner angir maks 0,8 meter. Maks 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk Maks 1,5 meter avvik i tettbygd strøk Maks 0,5 meter avvik for rekke- eller kjedehus i tett bebyggelse Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 2,0 meter Antennen skal kun tjene bebyggelsens behov. Parabol skal ikke bryte med bygningssilhuett, dvs. stikke ut over bygningsdeler som møne, tak, hjørner og lignende Frittliggende eller forbundet med bygning Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Ev. gjerde på toppen av muren medregnes i den totale høyde. Forstøtningsmur mot vei krever dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven 29 og er søknadspliktig. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. et må fremstå som en enkel, lett konstruksjon som ikke er tett. Innhegning for husdyrhold i tradisjonelt landbruksområde utenfor tettbygd strøk kan oppføres i den høyde som er nødvendig for formålet. Mot nabo gjelder Lov om grannegjerde av 5. mai Dette er et privatrettslig forhold, som ligger utenfor plan- og bygningslovens myndighetsområde. et kan ikke gjennomføres dersom opparbeidet torg, park eller elvebredd berøres. Vær at tiltaket kan være i strid med bestemmelser i forurensningsloven ved forurenset grunn. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Selv om terrengavviket ligger innenfor grensene i unntaksbestemmelsen kan et tiltak allikevel være søknadspliktig, for eksempel når en fylling er meget lang eller omfattende. I denne sammenhengen er hele Bærum å anse som tettbygd strøk, med unntak av LNF-områder som ikke ligger i marka. I marka gjelder Markaloven og ingen fritak er gjeldende. Side 5 av 10

6 Lokal drenering og reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd pkt. 8 Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep eller for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom Plan- og bygningsloven 20-3 d), jf. SAK c) pkt. 9 Med tomtens bruk menes formål fastlagt i vedtatt plangrunnlag eller gitt tillatelse. Parkeringsarealet i henhold til parkeringsnormen, inngår i beregnings-grunnlaget for grad av utnytting. Antall parkeringsplasser kan ikke overstige maksimalt antall plasser tillatt i reguleringsplan. Reguleringsplan kan forby eller påby annen plassering av biloppstilingsplass i enkelte tilfeller. Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, pbl 20-3 e) Innsetting/fjerning av vindu/ kjellervindu Utskifting av eksisterende vinduer og dører Innsetting/fjerning av dør (også til erstatning for vindu og omvendt) Innsetting av takvindu Skifte av tak Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse i.f. Etterisolering av yttervegger Maks 20 cm utvidelse i veggtykkelse Nye vinduer bør følge vindustype, størrelse, inndeling, utforming og materialbruk som finnes på fasaden fra før. Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig. som svekker brannmotstand og bæring i strid med Byggteknisk forskrift kan være søknadspliktig. Vindu/dør plasseres med samme rytme og prinsipp som eksisterende vinduer/dører. Planløsningen skal ikke bli vesentlig endret som følge av tiltaket og rommet innenfor skal ikke bruksendres. Ved etablering av dør i områder bestående av sammensatt småhusbebyggelse, kan det etableres utvendig trapp på terreng med samlet høyde under 0,8 meter. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Bruksendring av f. eks råloft er søknadspliktig Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen Side 6 av 10

7 Etterisolering av tak Overbygg og takutspring på småhusbebyggelse, samt baldakin over dører Montering av markiser Maks 20 cm heving av takets overflate Maks 2 meter bred Maks 1 meter dyp (avstand vegg-ytterkant) Overgang mellom gesims og tak (gesimsbånd/kasse) må være estetisk godt utført i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming. et skal utføres på hele bygget. Høydebestemmelser i reguleringsplan og pbl 29-4 skal overholdes. Det bør benyttes samme materiale på hele takflaten. Bygningen tiltaket utføres på må ikke være regulert til spesialområde bevaring. et skal ta hensyn til bygningens visuelle karakter (f.eks. vinkler, detaljutforming m.m.). Det skal brukes samme materiale og utførelse som eksisterende bygg. Høydebestemmelser i reguleringsplan og pbl 29-4 skal overholdes. Nyetablering av markiser på hele fasaden kan være vesentlig fasadeendring og søknadspliktig. Dette gjelder ikke for småhusbebyggelse Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikt, pbl 20-3 f) Varmepumpe, klimaanlegg, air condition i småhusbebyggelse, jf. SAK b) pkt. 2 Handikaprampe i småhusbebyggelse Maks. 3 m 2 Skal integreres arkitektonisk i bygningen, med eventuell overbygning som står i samsvar med bygget for øvrig mht. materialbruk, utforming, vinkler osv. Installasjon må ikke være i strid med regulering. Installasjonen må tilfredsstille krav til støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder i gjeldende forskrift/retningslinjer. I tilknytning til inngangsparti i 1. etasje Platting/utegulv Inntil 0,5 meter høyt dersom tiltaket plasseres 2 meter eller mer fra nabogrense. Inntil 0,2 meter høyt, her gjelder ingen avstandsbestemmelser. Eventuelt rekkverk på platting skal være åpent og ikke høyere enn 80 cm og på den delen som ligger 4 meter fra nabogrense. et skal oppføres direkte på terreng. Høyde-begrensningen inkluderer eventuelle nødvendige terrengendringer. Vesentlige terrengendringer er søknadspliktige. Side 7 av 10

8 Demonterbart mindre basseng Utendørs badestamp Portal over innkjørsel Utepeis og utegrill Nedgravd gasstank, oljetank, avfallsbrønn, som ikke krever vesentlig grunn- eller terrengarbeid Bruksendring til hjemmekontor og atelier Flaggstang uten reklame plassert på bakken Maks 7 m 3 (7 000 liter) Maks 2 m 3 (2 000 liter) Minimum 2,0 meter fra nabogrense Maks høyde 3,0 meter Publikumsbesøk og varetransport i lite omfang. På bebygd bolig- eller fritidseiendom Oppført på terreng eller platting/utegulv. Ikke nedgravd i bakken. Ikke nødvendig med pumpehus og ikke tilkoblet sanitærtekniske installasjoner. Skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jf pbl Regler for håndtering av utslipp ved tømming av vann i basseng/badestamp må følges. Portalen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei et skal tilpasses hovedbygningens utforming Krav i brann- og eksplosjonsvernloven og forurensingsloven skal følges Forskrift om trykkpåkjent utstyr (direktiv 97/23/EØF), jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, og temaveileder for gassanlegg, skal følges. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet vedrørende trykkpåkjente anlegg. For mer informasjon se Planløsning må ikke bli vesentlig endret som følge av bruksendring. Rommet/ rommene må være godkjent etter pbl til varig opphold. Råloft, kjellerbod og garasje er eksempler på rom som ikke er godkjent for varig opphold etter pbl bestemmelser. På bebygd bolig- eller fritidseiendom Oppført på terreng Side 8 av 10

9 Midlertidige tiltak, pbl ledd Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (haller, tivoli og andre større innretninger m.m.) Pbl 20-3 tredje ledd et kan maksimalt stå oppført i 2 måneder og skal fjernes umiddelbart etter utløpet av denne tidsperioden Det gis ikke tillatelse til forlengelse. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår SAK a) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom et skal opphøre straks bygge- og anleggsarbeidene er ferdige Kommunen kan bestemme plassering av tiltaket. Det er ikke krav om nabovarsel. et skal plasseres slik at det ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For midlertidige bygninger/byggverk som skal brukes til oppholdsrom for personer gjelder kravene i Byggteknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak. et må ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl SAK b) Campingvogn på campingplass SAK c) Side 9 av 10

10 DEFINISJONER Frittliggende småhusbebyggelse Med enebolig menes en frittliggende bygning med en boenhet, eventuelt med en sekundærleilighet på inntil 55m2 BRA. Med tomannsbolig menes ett frittliggende bolighus med to boenheter der begge boenheter er større enn 55 m2 BRA. Enkeltvis og mindre tiltak: Kombinasjon av mange mindre tiltak kan medføre søknadsplikt. Unntakssaker er i utgangspunktet mindre og enkeltvise tiltak. Det å kombinere to ulike tiltak som f.eks. oppfylling i terrenget på 0,5 m med skjermvegg på 1,8 m, blir et noe større tiltak og er slik sett ikke uten videre unntatt saksbehandling. Enighet med nabo vil i så fall være en forutsetning. Gjentatte enkelttiltak kan også medføre søknadsplikt. Det er heller ikke rimelig at man med visse tidsmessige mellomrom bevisst kan gjennomføre gjentatte enkelttiltak, f.eks. fylle opp meter for meter oppå hverandre for å vinne høyde i terrenget. Vesentlige terrenginngrep er søknadspliktig etter loven. Hva som er «vesentlig», ses i et tidsperspektiv. Om sporadiske mindre terrengarbeider over tid samlet sett fører til vesentlige inngrep i terrenget, kan bygningsmyndighetene gripe inn. Gjerde/innhegning: En frittstående enkel, lett og åpen/delvis gjennomsiktig gjerdekonstruksjon, dvs. at gjerdet ikke må være tett. Eksempler er åpent stakittgjerde og skigard i tre, flettverksgjerde i netting, smijernsrekkverk. Rekkverk: Enkel, lett og åpen/delvis gjennomsiktig konstruksjon i tilknytning til og for å sikre fall fra f.eks. balkong og terrasse. Levegg: Tett konstruksjon Spesialområde regulert til bevaring Verneverdig bebyggelse som fremgår av reguleringsplan. Side 10 av 10

Tiltak unntatt fra byggesaksbehandling

Tiltak unntatt fra byggesaksbehandling Nøtterøy kommune Byggesaks- og oppmålingsseksjonen Veileder nr. 10-10 Tiltak unntatt fra byggesaksbehandling Generelle forutsetninger Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan-

Detaljer

FORNYE FORENKLE FORBEDRE

FORNYE FORENKLE FORBEDRE FORNYE FORENKLE FORBEDRE Nye fritak fra søknadsplikt Når slipper du å søke? Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en rekke endringer i plan og bygningsloven med forskrifter. Endringene innebærer en forenkling

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM?

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl)

Detaljer

V E S T B Y K O M M U N E VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR MINDRE TILTAK. Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse.

V E S T B Y K O M M U N E VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR MINDRE TILTAK. Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift, reguleringsplan

Detaljer

VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR

VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift, reguleringsplan

Detaljer

Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder:

Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller

Detaljer

TILTAK SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT, JF. PBL. 20-3

TILTAK SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT, JF. PBL. 20-3 TILTAK SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT, JF. PBL. 20-3 SØGNEKOMMUNE Arealenheten Postboks1051 4682 SØGNE tlf 38 05 55 55 Generelleforutsetninger for alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Sakstyper. Sakstyper. Hovedpunkter i innlegget. Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister. Elisabeth Kynbråten NKF byggesak

Sakstyper. Sakstyper. Hovedpunkter i innlegget. Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister. Elisabeth Kynbråten NKF byggesak Sakstyper Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister Elisabeth Kynbråten NKF byggesak Tre hovedtyper: Unntak Meldepliktige tiltak Søknadspliktige tiltak Sakstyper Hovedpunkter i innlegget

Detaljer

Forutsetninger for unntak

Forutsetninger for unntak Forutsetninger for unntak For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt. Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10)

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Paragraf SAK10 før 1. juli 2015 SAK10 fra 1. juli 2015 3-1 kolon Bokstav e 3-2 Andre første kolon 4-1 bokstav a Som mindre tiltak etter plan- og

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-4) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: og Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) 26.03.2010

Detaljer

Bygg utan å søkja. Her finn du meir informasjon: Kontakt oss. Dette må du undersøkja!

Bygg utan å søkja. Her finn du meir informasjon: Kontakt oss. Dette må du undersøkja! Her finn du meir informasjon: Fjell kommune: På kommunen sine nettsider finn du relevante søknadsskjema, informasjon om arealplanar og karttenester osb. Reguleringsplanar og arealplanar finn du på kommunen

Detaljer

Saksbehandlingsforskrift

Saksbehandlingsforskrift Saksbehandlingsforskrift 1 Innledende bestemmelser 2 Unntatt fra byggesak 3 Meldepliktige tiltak 4 Søknadspliktige tiltak 5 Naboer og fagmyndigheter 6 Opplysninger til kommunen 7 Kommunens saksbehandling

Detaljer

Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling

Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling B y g g e s a k o g p r i vat e p l a n e r Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling Her finner du oss! Telefon: 55 56 63 10 Besøksadresse: Allehelgensgate 5 Postadresse: Postboks 7700,

Detaljer

Dato: 23. desember 2010 KMBY /10. Komite for miljø og byutvikling. Fagfullmakter etter plan- og bygningsloven. BYST

Dato: 23. desember 2010 KMBY /10. Komite for miljø og byutvikling. Fagfullmakter etter plan- og bygningsloven. BYST Dato: 23. desember 2010 KMBY /10 Komite for miljø og byutvikling Fagfullmakter etter plan- og bygningsloven. MAHO BYST-0238-200716907-104 Hva saken gjelder: Komite for miljø og byutvikling har i flere

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Utdrag fra Dibk (direktoratet for byggkvalitet) informasjonsside.

Detaljer

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en del endringer i plan- og bygningsloven som gjør at mange tiltak blir unntatt søknadsplikt. Kvænangen

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015?

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Endringer i byggesaksforskriften Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Kjetil Pedersen, rådgiver byggesaksavdelingen Overordnede mål med lovendring Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Aktuelle tema Begreper i byggesaken Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt Hva som omfattes av unntakene Tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli Enhetsleder Areal Heidi Skaug,

Nye byggeregler fra 1. juli Enhetsleder Areal Heidi Skaug, Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Enhetsleder Areal Heidi Skaug, 24.06.2015 Aktuelle tema - Begreper i byggesaken -Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt -Hva som omfattes av unntakene -Tiltak

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Publisert dato 07.11.2011 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som

Detaljer

Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling B YG G E S A K O G P R I VAT E P L A N E R

Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling B YG G E S A K O G P R I VAT E P L A N E R Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling B YG G E S A K O G P R I VAT E P L A N E R Her finner du oss! Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Postadresse: E-post: Internettadresse: 55 56 63

Detaljer

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: KAP 2 BYGGESAKER For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: A1 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver Pbl. 20-2 kategori I kr 2.450,- kategori II kr 1.220,- Tiltak i

Detaljer

Notat Ny ordning med registreringspliktige tiltak

Notat Ny ordning med registreringspliktige tiltak Vedlegg Notat Ny ordning med registreringspliktige tiltak Sammendrag Boligprodusentene Forening foreslår følgende endringer: Endre tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven Alle bygningsmessige arbeider

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.03.2014 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 9.4.2013 Går du med byggeplaner? Vi inviterer til søker kurs på brannstasjonen i Røyken 9. og 23. april fra kl 17.00 til 19.30 for deg som skal søke kommunen om tillatelse

Detaljer

1)#Melding#om#ulovlig#oppføring#av#støttemur#med#tilhørende#fylling# 2)#Klage#på#Bergen#kommunes#saksbehandling#i#byggesak#200916204# # #

1)#Melding#om#ulovlig#oppføring#av#støttemur#med#tilhørende#fylling# 2)#Klage#på#Bergen#kommunes#saksbehandling#i#byggesak#200916204# # # Bergenkommune Etatforbyggesakogprivateplaner Postboks7700,5020Bergen Hjellestad20.03.14 1)#Melding#om#ulovlig#oppføring#av#støttemur#med#tilhørende#fylling# 2)#Klage#på#Bergen#kommunes#saksbehandling#i#byggesak#200916204#

Detaljer

Garasje, tilbygg og andre mindre tiltak

Garasje, tilbygg og andre mindre tiltak Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning versjon 28.02.2013 Garasje, tilbygg og andre mindre tiltak - Veileder for tiltak du selv kan søke om - Veileder for tiltak du kan oppføre uten søknad og tillatelse

Detaljer

SAKSTYPER OG TIDSFRISTER. Søknadsplikt (hovedregel) Ikke søknadsplikt (unntak)

SAKSTYPER OG TIDSFRISTER. Søknadsplikt (hovedregel) Ikke søknadsplikt (unntak) SAKSTYPER OG TIDSFRISTER Søknadsplikt (hovedregel) Ikke søknadsplikt (unntak) Fire kategorier Søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak ( 20-1) Søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak ( 20-2) Unntak

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Publisert dato 03.05.2013 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Ny# i Plan- og bygningsloven byggesaksdelen. ROSE BYRKJELAND 03.02.2015, Tromsø seminaret

Ny# i Plan- og bygningsloven byggesaksdelen. ROSE BYRKJELAND 03.02.2015, Tromsø seminaret Ny# i Plan- og bygningsloven byggesaksdelen ROSE BYRKJELAND 03.02.2015, Tromsø seminaret Visjon 2 Endringer 1. Endringer i TEK10 fra 01.01.2015 2. Endringer i SAK10 fra 01.07.2015 3. Lokal godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REKKEHUS OG ENEBOLIGER PÅ TROLLÅSEN Reguleringsbestemmelser vedtatt av Oppegård kommunestyre

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REKKEHUS OG ENEBOLIGER PÅ TROLLÅSEN Reguleringsbestemmelser vedtatt av Oppegård kommunestyre 1 Oppegård kommune R392900 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REKKEHUS OG ENEBOLIGER PÅ TROLLÅSEN Reguleringsbestemmelser vedtatt av Oppegård kommunestyre 12.12.2007. Dato: 16.11.07 1 Avgrensning Det regulerte

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Informasjon om allmenn byggesak Lovhjemler / kilder Plan-og bygningsloven (pbl) Forskrift om saksbehandling og kontroll 1997 (SAK) + veileder Teknisk forskrift 1997 (TEK) + veileder Forskrift om foretak

Detaljer

Foreløpig veiledning til endringene i byggesaksforskriften (SAK10). Endelig forskrift og veiledning trer i kraft 1. juli.

Foreløpig veiledning til endringene i byggesaksforskriften (SAK10). Endelig forskrift og veiledning trer i kraft 1. juli. Foreløpig veiledning til endringene i byggesaksforskriften (SAK10). Endelig forskrift og veiledning trer i kraft 1. juli. Her finner du informasjon om de mest sentrale endringene både i forskrift og veiledning.

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling

Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.11.2015 Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling Innledning Dette kapittel regulerer

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner: Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 2017 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres

Detaljer

AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4

AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4 AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4 F y l k e s m a n n e n s p l a n - o g b y g n i n g s l o v k u r s 1 7. o g 1 8. j u n i 2 0 1 5 S e n i o r r å d g i v e r L ill H i l d o n e n Pbl 29-4 29-4. Byggverkets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

Høringsnotat: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak. (byggesaksforskrift)

Høringsnotat: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak. (byggesaksforskrift) Høringsnotat: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak (byggesaksforskrift) 23. juni 2009 Høringsfrist: 1. oktober 2009 Departementet anmoder om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/102-16 Arkiv: 16/882 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 28.12.2015 Klagebehandling: Oppføring av ny garasje Sted: Buvikbakken 7 gnr. 16 bnr.

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

3-4 Bebygd areal (BYA)

3-4 Bebygd areal (BYA) 3-4 Bebygd areal (BYA) Følgende endring er fastsatt ved forskrift av 26.01.2007 nr. 96 med ikraftredelse 01.07.2007: 3-4 Bebygd areal (BYA) Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m ² og skrives

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 5 Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2015, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.14. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.

Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m. Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling Innledning Dette kapittel regulerer tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling. Bestemmelsene er hjemlet i pbl. 20-3 og 20-4 og omfatter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN INGENIØR BØHNSVEI

REGULERINGSPLAN INGENIØR BØHNSVEI REGULERINGSPLAN INGENIØR BØHNSVEI Arkiv nr. 138 Egengodkjent dato 13.06.2001 ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN - ORIGINALDOKUMENT C - TRANSPARENT KOPI AV STADFESTET

Detaljer

HÅ KOMMUNE Plan nr. 1048

HÅ KOMMUNE Plan nr. 1048 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR OGNA CAMPING, PLAN 1048 Bestemmelser utarbeidet av Asplan Viak AS 7.2.2006, 14.2.2007, 18.2.2014, 27.08.2014 Godkjent 11.09.2014 1 FORMÅL Formålet med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

I medhold av i plan- og bygningsloven av nr. 71 har kommunestyret i møte godkjent disse bestemmelser. Arthur Wøhni plansjef

I medhold av i plan- og bygningsloven av nr. 71 har kommunestyret i møte godkjent disse bestemmelser. Arthur Wøhni plansjef BÆRUM KOMMUNE ArkivsakID: 15/21521 JournalpostID: 2015052047 Dokument: 2657470 I medhold av 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har kommunestyret i møte 17.6.2105 godkjent disse bestemmelser.

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer