TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING"

Transkript

1 TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING Veiledning nr GENERELLE FORUTSETNINGER Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. SAK og 4-2. Fritaket gjelder bare søknadsplikten og regler for ansvar og kontroll (jf pbl 20-3). Byggereglene gjelder fullt ut. shaver er ansvarlig for at byggefeil ikke oppstår. Forutsetning for unntak fra søknadsplikt er at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, og at det er tiltakshaver som har ansvaret for dette. ene kan gjennomføres uten forespørsel til Byggesaksenheten. De vanligste forholdene man må påse er i orden: som krever dispensasjon fra lov, vedtekt, forskrift eller plan (eks i marka, i strandsonen) er aldri fritatt. At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres fritatt-tiltak (bod). Der annet ikke fremgår skal tiltaket plasseres mer enn 4 meter fra nabogrensen, jf. pbl 29-4 annet ledd. I mange rekkehusområder i Bærum ligger husene så tett og tomtene er så små at det er vanskelig å gjøre seg nytte av ordningen. At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei, 15 meter fra midt av offentlig vei. Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning. At tiltaket har en god estetisk utforming, (jf. pbl 29-1 flg.) At tiltaket oppfyller byggtekniske krav (iht TEK 10). OBS! Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. ANDRE FORHOLD Mindre tiltak på bygning som er regulert til bevaring eller er SEFRAK-registrert, omfattes ikke av tabellen under. Det gjøres at slike tiltak likevel kan unntas søknadsplikt etter en konkret vurdering foretatt av kommunen ved Plan- og bygningstjenesten. Flere tiltak et skal være enkeltvis og mindre. Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt. Eksempelvis kan oppfylling i terrenget på 0,5 meter i kombinasjon med skjermvegg på 1,8 meter bli et større tiltak som er søknadspliktig. På samme måte vil gjentatte enkelttiltak over en kort eller lang tidsperiode kunne medføre søknadsplikt. Et eksempel på dette vil være der tiltakshaver fyller opp meter for meter for å vinne høyde i terrenget. Side 1 av 10

2 Dispensasjon Dersom fritatt-tiltaket er betinget av dispensasjon fordi det kommer i strid med andre regler i planog bygningsloven eller plangrunnlaget må dispensasjon være gitt før fritatt-tiltaket kan oppføres (eks. overskridelse av byggegrense, tomtens utnyttelsesgrad). Reguleringsplan - kommuneplan Reguleringsplanen fastsetter tillatt utnytting av tomten. et må ikke plasseres utenfor byggegrenser mot vei/bane eller angitte byggelinjer som byggverk skal holde seg innenfor, eller i strid med vedtatte bestemmelser som avklarer plassering og/eller utforming av byggverk. For uregulerte boligområder er grad av utnytting satt til 20 % BYA. Minsteavstand fra tiltaket til sjø, innsjø og viktige vassdrag er 30 meter. Det er generelt byggeforbud i marka og i strandsonen. Veiloven/Jernbaneloven et må plasseres mer enn 30 meter fra tog/bane, evt. kan samtykke til nærmere plassering søkes Jernbanemyndighetene. I uregulerte områder skal tiltak plasseres mer enn 15 meter fra kommunal/fylkesvei. utført i strid med reglene? Dersom det ikke er et fritatt-tiltak eller fordi tiltaket er satt opp i strid med reglene, kan kommunen be om at tiltaket fjernes (jfr. kapittel 32). shaver vil få uttale seg før pålegg om fjerning treffes. Er tiltaket ikke til fare for allmennheten vil det normalt kunne søkes om etterfølgende godkjenning av tiltaket ved at det fremmes søknad med vanlig nabovarsling. OVERSIKT OVER FRITATTE TILTAK Tabellen nedenfor er ikke uttømmende. Andre mindre tiltak enn de som framgår vil kunne unntas søknadsplikt, men dette forutsetter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle som skal foretas av kommunen ved Byggesaksenheten. Det er tilstrekkelig med innsending og behandling av forespørsel. De særskilte kriterier for unntak fra søknadsplikt fremgår under hvert tiltak i tabellen. Side 2 av 10

3 Mindre, frittliggende bygning, pbl 20-3 a) Oppføring av mindre frittliggende bygning som ikke benyttes til beboelse (bod, veksthus, hundehus, drivhus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, dukkehus, leskur, pergola osv) Maks. 15 m 2 BYA eller BRA. Maks 3 meter mønehøyde og 2,5 meter gesimshøyde. et medregnes i bebygd areal (% BYA) på eiendommen. Pbl 20-3 a), jfr SAK a Riving av mindre frittliggende bygning (bod, veksthus, hundehus, drivhus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, dukkehus, leskur, pergola osv) Pbl 20-3 a), jf SAK a) Uavhengig av tiltakets avstand til nabogrense. Maks 15 m 2 BYA eller BRA. Maks 3 meter mønehøyde og 2,5 meter gesimshøyde. et må ikke være regulert til spesialområde bevaring eller være SEFRAK-registrert. et skal ikke brukes til beboelse. Reglene for avfallshåndtering skal følges. Tidligere bygg gir ikke rett til oppføring av nytt hvis ikke forutsetningene for fritak er oppfylt. Mindre, frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder, pbl 20-3 b) Oppføring av mindre frittliggende Maks. 15 m 2 BYA eller byggverk knyttet til drift av BRA jordbruks-, skogsbruks- og reinsdriftsområder Pbl 20-3 b) Mindre tiltak i eksisterende byggverk, pbl 20-3 c) Ikke-bærende vegg innenfor branncelle eller lydområde (flytting, fjerning eller oppsetting av vegg ved behov for justert planløsning, f.eks. økning av antall rom eller sammenslåing av rom) pkt. 1 et skal ikke medføre arealutvidelse av bygningen. Tidligere godkjent og etablert planløsning må ikke endres vesentlig. Bruksenheten skal tilfredsstille alle krav til brukbarhet av planløsning, slik at blant annet krav til funksjonalitet, brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon opprettholdes etter tiltaket. Side 3 av 10

4 Innvendig rehabilitering generelt pkt. 2 Utskifting og installering av nytt utstyr i eksisterende våtrom pkt. 2 Installering av ny kjøkkenventilator som ikke kobles til ventilasjonsanlegget pkt. 2 Installering av kjølerom i bolig pkt. 2 Reparasjon og endring av installasjoner når det benyttes komponenter med like ytelser (like for like) pkt. 2 Installasjon av nytt ildsted Pbl 20-1 f), jfr. pbl 34-3 Reinstallering og reparasjon av ildsted Unntatt søknadsplikt fram til , dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Øvrige byggesaksregler gjelder og det gjøres særlig krav i Byggteknisk forskrift. Gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende byggverk, jf. pbl 20-3 c), jf. SAK b) pkt. 2. Gjelder kun installasjoner innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Installasjonen må ikke medføre installering av nye ledninger eller nye kanaler fra annen bruksenhet eller branncelle. Vær at følgende tiltak er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak: Utskiftning av sluk som bryter branncelle og/eller fuktsperre Installasjon av nytt våtrom Utvidelse av eksisterende våtrom og/eller legging av ny membran pkt. 3 Mindre tiltak utendørs, pbl 20-3 d) Skilt og reklameinnretning Skilt og reklameinnretning (virksomhetsskilt / inntil 3,0 m 2 informasjonsskilt) Monteres flatt på vegg. pkt. 3 et skal være i tråd med Bærum kommunes vedtekter med retningslinjer til pbl om skilt og reklame, kommuneplanen samt Veiledning til estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling. Gjelder kun oppføring av ett virksomhetsskilt hvis fasaden ikke har andre skilt fra før. et kan erstatte eksisterende skilt, men kan ikke oppføres i tillegg. Gjelder kun for ikke-lysende skilt. Se pbl Side 4 av 10

5 Mindre antennesystem pkt. 4 Levegg (skjermvegg) pkt. 1 Mindre forstøtningsmur pkt. 5 Gjerde mot veg (plankegjerde, stakitt, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon) pkt. 2 og Bærum kommunes vedtekter Gjerde mot nabo Bærum kommunes vedtekter Graving for kabler (el., tele, tv og lignende) pkt. 7 Mindre fylling eller planering av terreng pkt. 6 Det tillates maksimalt 2 parabolantenner per bygning Parabolantenne maks 1,2 meter diameter Antennemast maks 2,0 meter høy Maks lengde 10 meter Maks høyde 1,8 meter Inntil 1,5 meter høy dersom tiltaket plasseres 4,0 meter eller mer fra nabogrense Inntil 1,0 meter høy dersom tiltaket plasseres mellom 2,0 og 4,0 meter fra nabogrense Maks høyde 1,2 meter, men enkelte reguleringsplaner angir maks 0,8 meter. Port skal stå 6 meter fra kjørebane og slå innover. I frisiktsoner mot vei kan innhegninger som hindrer sikt være maks 0,5 meter over veibanen. Maks høyde 1,2 meter, men enkelte reguleringsplaner angir maks 0,8 meter. Maks 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk Maks 1,5 meter avvik i tettbygd strøk Maks 0,5 meter avvik for rekke- eller kjedehus i tett bebyggelse Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 2,0 meter Antennen skal kun tjene bebyggelsens behov. Parabol skal ikke bryte med bygningssilhuett, dvs. stikke ut over bygningsdeler som møne, tak, hjørner og lignende Frittliggende eller forbundet med bygning Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Ev. gjerde på toppen av muren medregnes i den totale høyde. Forstøtningsmur mot vei krever dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven 29 og er søknadspliktig. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. et må fremstå som en enkel, lett konstruksjon som ikke er tett. Innhegning for husdyrhold i tradisjonelt landbruksområde utenfor tettbygd strøk kan oppføres i den høyde som er nødvendig for formålet. Mot nabo gjelder Lov om grannegjerde av 5. mai Dette er et privatrettslig forhold, som ligger utenfor plan- og bygningslovens myndighetsområde. et kan ikke gjennomføres dersom opparbeidet torg, park eller elvebredd berøres. Vær at tiltaket kan være i strid med bestemmelser i forurensningsloven ved forurenset grunn. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Selv om terrengavviket ligger innenfor grensene i unntaksbestemmelsen kan et tiltak allikevel være søknadspliktig, for eksempel når en fylling er meget lang eller omfattende. I denne sammenhengen er hele Bærum å anse som tettbygd strøk, med unntak av LNF-områder som ikke ligger i marka. I marka gjelder Markaloven og ingen fritak er gjeldende. Side 5 av 10

6 Lokal drenering og reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd pkt. 8 Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep eller for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom Plan- og bygningsloven 20-3 d), jf. SAK c) pkt. 9 Med tomtens bruk menes formål fastlagt i vedtatt plangrunnlag eller gitt tillatelse. Parkeringsarealet i henhold til parkeringsnormen, inngår i beregnings-grunnlaget for grad av utnytting. Antall parkeringsplasser kan ikke overstige maksimalt antall plasser tillatt i reguleringsplan. Reguleringsplan kan forby eller påby annen plassering av biloppstilingsplass i enkelte tilfeller. Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, pbl 20-3 e) Innsetting/fjerning av vindu/ kjellervindu Utskifting av eksisterende vinduer og dører Innsetting/fjerning av dør (også til erstatning for vindu og omvendt) Innsetting av takvindu Skifte av tak Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse i.f. Etterisolering av yttervegger Maks 20 cm utvidelse i veggtykkelse Nye vinduer bør følge vindustype, størrelse, inndeling, utforming og materialbruk som finnes på fasaden fra før. Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig. som svekker brannmotstand og bæring i strid med Byggteknisk forskrift kan være søknadspliktig. Vindu/dør plasseres med samme rytme og prinsipp som eksisterende vinduer/dører. Planløsningen skal ikke bli vesentlig endret som følge av tiltaket og rommet innenfor skal ikke bruksendres. Ved etablering av dør i områder bestående av sammensatt småhusbebyggelse, kan det etableres utvendig trapp på terreng med samlet høyde under 0,8 meter. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Bruksendring av f. eks råloft er søknadspliktig Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen Side 6 av 10

7 Etterisolering av tak Overbygg og takutspring på småhusbebyggelse, samt baldakin over dører Montering av markiser Maks 20 cm heving av takets overflate Maks 2 meter bred Maks 1 meter dyp (avstand vegg-ytterkant) Overgang mellom gesims og tak (gesimsbånd/kasse) må være estetisk godt utført i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming. et skal utføres på hele bygget. Høydebestemmelser i reguleringsplan og pbl 29-4 skal overholdes. Det bør benyttes samme materiale på hele takflaten. Bygningen tiltaket utføres på må ikke være regulert til spesialområde bevaring. et skal ta hensyn til bygningens visuelle karakter (f.eks. vinkler, detaljutforming m.m.). Det skal brukes samme materiale og utførelse som eksisterende bygg. Høydebestemmelser i reguleringsplan og pbl 29-4 skal overholdes. Nyetablering av markiser på hele fasaden kan være vesentlig fasadeendring og søknadspliktig. Dette gjelder ikke for småhusbebyggelse Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikt, pbl 20-3 f) Varmepumpe, klimaanlegg, air condition i småhusbebyggelse, jf. SAK b) pkt. 2 Handikaprampe i småhusbebyggelse Maks. 3 m 2 Skal integreres arkitektonisk i bygningen, med eventuell overbygning som står i samsvar med bygget for øvrig mht. materialbruk, utforming, vinkler osv. Installasjon må ikke være i strid med regulering. Installasjonen må tilfredsstille krav til støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder i gjeldende forskrift/retningslinjer. I tilknytning til inngangsparti i 1. etasje Platting/utegulv Inntil 0,5 meter høyt dersom tiltaket plasseres 2 meter eller mer fra nabogrense. Inntil 0,2 meter høyt, her gjelder ingen avstandsbestemmelser. Eventuelt rekkverk på platting skal være åpent og ikke høyere enn 80 cm og på den delen som ligger 4 meter fra nabogrense. et skal oppføres direkte på terreng. Høyde-begrensningen inkluderer eventuelle nødvendige terrengendringer. Vesentlige terrengendringer er søknadspliktige. Side 7 av 10

8 Demonterbart mindre basseng Utendørs badestamp Portal over innkjørsel Utepeis og utegrill Nedgravd gasstank, oljetank, avfallsbrønn, som ikke krever vesentlig grunn- eller terrengarbeid Bruksendring til hjemmekontor og atelier Flaggstang uten reklame plassert på bakken Maks 7 m 3 (7 000 liter) Maks 2 m 3 (2 000 liter) Minimum 2,0 meter fra nabogrense Maks høyde 3,0 meter Publikumsbesøk og varetransport i lite omfang. På bebygd bolig- eller fritidseiendom Oppført på terreng eller platting/utegulv. Ikke nedgravd i bakken. Ikke nødvendig med pumpehus og ikke tilkoblet sanitærtekniske installasjoner. Skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jf pbl Regler for håndtering av utslipp ved tømming av vann i basseng/badestamp må følges. Portalen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei et skal tilpasses hovedbygningens utforming Krav i brann- og eksplosjonsvernloven og forurensingsloven skal følges Forskrift om trykkpåkjent utstyr (direktiv 97/23/EØF), jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, og temaveileder for gassanlegg, skal følges. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet vedrørende trykkpåkjente anlegg. For mer informasjon se Planløsning må ikke bli vesentlig endret som følge av bruksendring. Rommet/ rommene må være godkjent etter pbl til varig opphold. Råloft, kjellerbod og garasje er eksempler på rom som ikke er godkjent for varig opphold etter pbl bestemmelser. På bebygd bolig- eller fritidseiendom Oppført på terreng Side 8 av 10

9 Midlertidige tiltak, pbl ledd Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (haller, tivoli og andre større innretninger m.m.) Pbl 20-3 tredje ledd et kan maksimalt stå oppført i 2 måneder og skal fjernes umiddelbart etter utløpet av denne tidsperioden Det gis ikke tillatelse til forlengelse. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår SAK a) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom et skal opphøre straks bygge- og anleggsarbeidene er ferdige Kommunen kan bestemme plassering av tiltaket. Det er ikke krav om nabovarsel. et skal plasseres slik at det ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For midlertidige bygninger/byggverk som skal brukes til oppholdsrom for personer gjelder kravene i Byggteknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak. et må ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl SAK b) Campingvogn på campingplass SAK c) Side 9 av 10

10 DEFINISJONER Frittliggende småhusbebyggelse Med enebolig menes en frittliggende bygning med en boenhet, eventuelt med en sekundærleilighet på inntil 55m2 BRA. Med tomannsbolig menes ett frittliggende bolighus med to boenheter der begge boenheter er større enn 55 m2 BRA. Enkeltvis og mindre tiltak: Kombinasjon av mange mindre tiltak kan medføre søknadsplikt. Unntakssaker er i utgangspunktet mindre og enkeltvise tiltak. Det å kombinere to ulike tiltak som f.eks. oppfylling i terrenget på 0,5 m med skjermvegg på 1,8 m, blir et noe større tiltak og er slik sett ikke uten videre unntatt saksbehandling. Enighet med nabo vil i så fall være en forutsetning. Gjentatte enkelttiltak kan også medføre søknadsplikt. Det er heller ikke rimelig at man med visse tidsmessige mellomrom bevisst kan gjennomføre gjentatte enkelttiltak, f.eks. fylle opp meter for meter oppå hverandre for å vinne høyde i terrenget. Vesentlige terrenginngrep er søknadspliktig etter loven. Hva som er «vesentlig», ses i et tidsperspektiv. Om sporadiske mindre terrengarbeider over tid samlet sett fører til vesentlige inngrep i terrenget, kan bygningsmyndighetene gripe inn. Gjerde/innhegning: En frittstående enkel, lett og åpen/delvis gjennomsiktig gjerdekonstruksjon, dvs. at gjerdet ikke må være tett. Eksempler er åpent stakittgjerde og skigard i tre, flettverksgjerde i netting, smijernsrekkverk. Rekkverk: Enkel, lett og åpen/delvis gjennomsiktig konstruksjon i tilknytning til og for å sikre fall fra f.eks. balkong og terrasse. Levegg: Tett konstruksjon Spesialområde regulert til bevaring Verneverdig bebyggelse som fremgår av reguleringsplan. Side 10 av 10

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013 LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Plan og utbygging, 13. februar 2013 Godkjent 27.mars 2014 INNHOLD DEL I: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK... 6 DEL II: GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer