Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling"

Transkript

1 B y g g e s a k o g p r i vat e p l a n e r Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling

2 Her finner du oss! Telefon: Besøksadresse: Allehelgensgate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen E-post: Internettadresse:

3 UNNTAK FRA SØKNADSBEHANDLING Plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, ref forskrift om byggesak (SAK10) 4-1, angir en rekke konkrete mindre tiltak som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndigheten. Grunnlaget for dette er at såvel det offentliges som eiers/tiltakshavers behov for å slippe kommunal saksbehandling for slike mindre tiltak som ikke berører offentlige interesser eller nabo. NB! Det er eier/tiltakshaver selv som har ansvaret for at tiltaket ikke gjennomføres i strid med de regler som her følger! Generelle vilkår for unntak: Unntakene gjelder kun for mindre tiltak på bebygd eiendom som isolert sett er bagatellmessige, og ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Unntakene gjelder kun for reglene om saksbehandling, ansvar og kontroll i pbl kap 20. Tiltakene må ellers utføres i fullt samsvar med alle bestemmelser i pbl; også de estetiske krav som er fastsatt i pbl 29-1 og Eier/tiltakshaver må selv påse at tiltaket ikke kommer i konflikt med kommunens ledningsnett for vann og avløp eller andre installasjoner i terreng. Tiltaket må også oppfylle alle relevante byggtekniske krav, fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK10). Tiltaket må heller ikke være i strid med planbestemmelser eller planer i medhold av pbl verken på riksnivå, kommuneplan-, eller reguleringsplannivå. Dette gjelder blant annet arealformål, tomteutnyttelse mm. NÅR ET TILTAK SOM ER UNNTATT ER OMSTRIDT Hva skjer dersom naboer i etterkant av gjennomført tiltak har innvendinger og ber kommunen om å få tiltaket endret eller fjernet: Kommunen må i slike tilfelle ta standpunkt til om innvendingene er relevante. Tiltaket må vurderes konkret og selvstendig, der både lovligheten og forholdene til de skjønnsmessige kriterier blir gjennomgått. Dersom konklusjonen blir at kommunen ikke finner grunn til å gripe inn, skal den som har meldt om innvendingene underrettes om dette. Dersom kommunen selv finner grunn til å gripe inn, eller at vedkommende «klager» fastholder et krav om at kommunen må gjøre det, og «klageren» har rettslig klageinteresse, må kommunen behandle saken som en forvaltningssak. Tiltakshaver vil da få anledning til å uttale seg til de fremsatte påstander og/eller kommunens vurderinger før videre saksbehandling gjennomføres, jfr forvaltningslovens 16. Kommunen kan vurdere å avstå fra å forfølge saken hvis tiltaket er av mindre betydning, jf pbl Beslutningen av dette er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages. Dersom kommunen finner grunn til å gripe inn skal tiltakshaver underrettes om dette med krav om saksbehandling om søknad hvor dette er relevant. Kravet om søknadsbehandling gjelder imidlertid der tiltaket vil være avhengig av dispensasjon fra lov, forskrift, plan eller vedtekt. Dersom eier/tiltakshaver ikke aksepterer kommunens krav, vil saken kunne bli fulgt opp som ulovlig byggearbeid etter pbl kap. 32 og gjeldende saksbehandlingsrutiner. 3

4 Oppføring, anlegging, opparbeidelse, riving eller fjerning av følgende tiltak er etter forskrift unntatt fra saksbehandling etter plan- og bygningslov: kommunen kan vurdere tiltakets plassering. Dersom tiltaket krever dispensasjon, ref pbl kap 19, kan tiltakshaver først søke plan- og bygningsmyndighetene om slik tillatelse, for så å oppføre tiltaket uten å måtte sende inn søknad etter pbl kap MINDRE, FRITTLIGGENDE BYGNING Lekestue, vedbod, sport/redskapsbod, hageveksthus til hobbybruk mm Skur for kildesortering Dueslag Minimum avstand til nabogrense skal være 4,0 meter Bygningen må ikke brukes til beboelse Gjelder kun for bebygd eiendom Begrenser seg til kun en bygning Maks. areal = 15 m² bruksareal eller bebygd areal Maks. gesimshøyde = 2,5 meter Maks. mønehøyde = 3,0 meter Minimum avstand til annen bygning = 1,0 meter Tiltaket kan ikke plasseres i strid med avstandsbestemmelsene i Veglov og Jernbanelov è NB! Unntaket gjelder ikke: Innenfor 25-metersbeltet i byggeområder, ref. kommuneplanens bestemmelser pkt 28, og ellers innenfor 100-metersbelte fra sjø, ref. pbl 1-8 Hvor regulert grad av utnyttelse overskrides Hvor andre planbestemmelser eller vedtekter måtte forby slike byggverk Eier/tiltakshaver er selv ansvarlig for skader på ledninger og kabler i grunnen, og det anbefales å få påvist beliggenheten av disse før bygget/uthuset settes opp. è NB! Dersom bygget/uthuset ønskes plassert nærmere enn 4 meter fra nabogrense, kan ikke tiltaket lenger unntas fra saksbehandling, og det kreves søknad, slik at naboer blir varslet og 4 2 M I N D R E T I LTA K I / P Å EKSISTERENDE BYGNING Bygningsmessige endringer innvendig Flytting, fjerning eller oppsetting av ikke-bærende vegg innenfor egen branncelle/leilighet/boenhet Installasjon, endring og reparasjon av våtrom innenfor egen branncelle/leilighet/boenhet Bruksendring til familiebarnehage med inntil 5 barn Bruksendring til f.eks. hjemmekontor/atelier uten ansatte, og når det blir oppsøkt av publikum i lite omfang Ved bruksendring og flytting/oppføring av lettvegger må leiligheten/boenheten tilfredsstille alle krav til bl.a. brannsikkerhet, planløsning, lys og ventilasjon, ref TEK10, 3. del Tiltaket må ikke endre vesentlige forutsetninger i den planløsning som tidligere er godkjent og etablert è NB! Eksempel på installasjon som er søknadspliktig: Etablering av våtrom hvor rørledningene går gjennom annen branncelle/leilighet/boenhet Etablering av våtrom kan ikke gjøres i bodareal. Dette krever søknad om bruksendring Enkle tekniske installasjoner som er unntatt Varmepumpe Ventilasjonsanlegg i småhus/bolig Installering av sentralstøvsuger Installering av kjølerom i småhus/bolig Installasjon, endring og reparasjon av ildsted

5 3 når pipe og brannmur tidligere er godkjent. (Må meldes brannvesenet) Gjelder kun installasjoner innenfor en og samme leilighet/boenhet eller branncelle Installasjonen må ikke medføre installering av nye ledninger eller nye kanaler fra/gjennom annen leilighet/ boenhet eller branncelle Øvrige byggesaksregler gjelder, bemerk spesielt krav i TEK10 è NB! Eksempel på installasjon som er søknadspliktig: Oppføring og riving av skorstein Installering av heis, trappeheis og rullende fortau Bygningsmessige endringer utvendig Mindre fasadeendringer Vedlikehold eller oppussing av fasade (med forbehold om fargevalg og materialvalg i bevaringsverdige og eksponerte områder) Utskifting av eldre vinduer og dører med nye av lik utforming Innsetting- /fjerning av et mindre kjellervindu og takvindu I enkelte tilfeller kan også øvrige vindusendringer i forhold til størrelse og form unntas Tilsvarende kan også gjelde for endring fra vindu til dør og omvendt, der planløsningen eller fasaden ikke blir vesentlig endret som følge av tiltaket Forutsetning for unntak: Fasadeendringen må ikke forringe bygningens helhetsinntrykk eller medføre at bygningens karakter forandres! Dersom bygningen har spesielle kvaliteter ved fasaden som bør tas vare på, og hvor selv små inngrep kan virke ødeleggende, er tiltaket søknadspliktig. Denne unntaksbestemmelsen er av lovgiver ment å skulle brukes med omtanke, noe som antyder en streng fortolkningspraksis. Begrepet «vesentlig» i motsetning til «mindre vesentlig» vil måtte vurderes relativt etter både omfang og karakter; både hver for seg og samlet Selv små endringer, av eksempelvis bygningsdeler som dører, vinduer og andre fasadeelementer, vil alltid være søknadspliktige når helhetsinntrykket av byggverket endres! Hvis bygget er bevaringsverdig skal det lite til for at endringen er søknadspliktig Tiltakshaver må selv vurdere om slike tiltak er unntaksberettigede før igangsetting. Ved tvil kontakt vårt kundesenter è NB! Dersom fasadeendringen er en konsekvens av innvendig ombygging (ved at en ny leilighet/boenhet etableres eller at planløsningen endres vesentlig), vil tiltaket alltid være søknadspliktig! è NB! Eksempler på fasadeendringer som er søknadspliktig: Karnapper og utkragede konstruksjoner Arker og andre takoppbygg/takoppløft Terrasser og balkonger som ikke ligger på bakken Utskifting av dør og vindu hvor lysflaten økes eller reduseres vesentlig è NB! Hva som bør vurderes som mindre fasadeendringer vil være helt avhengig av bygningens karakter, hustype, alder, plassering mm, som er vurderingskriterier for estetisk og historisk kvalitet, og det som avgjør betydningen av endringen! 5

6 4 5 MINDRE TILTAK UTENDØRS: Innhegning (gjerde) Levegg (skjermvegg) Maks. høyde = 1,8 meter fra terreng Maks. lengde = 10,0 meter Min. avstand til nabogrense = 4,0 meter Tiltaket skal plasseres innenfor byggegrense fastsatt i reguleringsplan, veglov, eller jernbanelov 4-meters regelen mot nabo gjelder likevel ikke når leveggen er skille mellom seksjoner i rekkehusbebyggelse som ikke er fradelte. Det vil si at de har samme gårds- og bruksnummer Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning Tiltakshaver er selv ansvarlig for skader på ledninger og kabler i grunnen, og det anbefales å få påvist beliggenheten av disse før leveggen settes opp Enkle plankegjerder (stakitt, «skigard» m.m.), flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon av treverk, netting, smijern o.a. Maks. høyde = 1,5 meter fra terreng I frisiktsoner mot vei kan innhegninger som hindrer sikt være maks. 0,5 meter over veibane Tiltaket må fremstå som en enkel, lett konstruksjon som heller ikke er tett Innhegning for husdyrhold i tradisjonelt landbruk utenfor tettbygd strøk kan oppføres i den høyde som er nødvendig for formålet Tiltakshaver er selv ansvarlig for skader på ledninger og kabler i grunnen, og det anbefales å få påvist beliggenheten av disse før innhegningen/gjerdet settes opp è NB! Eksempel på innhegning som er søknadspliktige: Støyskjermer Andre, tilsvarende «tunge» og tette gjerdekonstruksjoner; oppført som et synlig volum, med en tosidig konstruksjon Innhegning som gjennom planbestemmelser omfattes av krav til søknadsbehandling 6

7 6 E nkle skilt og reklame innretninger 8 M indre forstøtningsmurer Maks. høyde = 1,0 meter og minst 2,0 meter fra nabogrense eller: Bergen kommune har egne vedtekter for skilt og reklame som gjelder foran denne bestemmelsen, ref kommuneplanens bestemmelser. Ønsker du denne vedtekten kan du henvende deg til vårt kundesenter, eller se våre nettsider. Forstøtningsmur på inntil 1,5 meter og avstand til nabogrense på minst 4 meter Forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei 7 M indre antenner for radio og tv Antennemaster og parabolantenner Antennemaster: maks. høyde = 2,0 meter. Parabolantenner: maks. diameter = 1,2 meter Unntakene gjelder både frittstående antenner og antenner plassert på byggverk Tiltakshaver bør selv vurdere plasseringen nøye - i sær på verneverdige bygninger - for å unngå skjemmende plassering og reaksjoner fra bygningsmyndighetene i etterkant 9 F ylling eller planering av terreng Maks. avvik = 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå i spredt bebyggelse Maks. avvik = 1,5 meter fra opprinnelig terrengnivå i tett bebyggelse Maks. avvik = 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå for rekkehus/kjedehus o.l. i tett bebyggelse Fyllingsfoten skal ligge minst 2 meter fra nabogrense Endringene i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei Gjelder kun mindre fyllings- og planeringsarbeider è NB! Flere antenner på samme hus kan bli vurdert som søknadspliktig. på bebygd eiendom 7

8 10 B iloppstillingsplass / intern vei Gjelder kun for eiendommens bruk og kun en til to plasser, hvis ikke annet fremkommer av plan. è NB! Unntaket gjelder ikke dersom regulert grad av utnyttelse overskrides. Forutsetter at tiltaket ikke krever vesentlig terrenginngrep For landbrukseiendom er i tillegg oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen unntatt Intern vei vil si adkomstvei eller vei mellom forskjellige bygninger på tomten for tomtens bruk Dersom etablering av biloppstillingsplass/intern vei medfører ny eller endret avkjørsel, vil tiltaket være søknadspliktig 11 Kommunens praksis for unntak av andre mindre tiltak Det kan oppføres inntil ½ meter høye murer i nabogrense Terrasser i boligområder kan plasseres på bakken eller maks 1/2 m over terreng (målt til ferdig gulv). Kan plasseres i nabogrense Terrasser kan i eneboligområder plasseres opptil maks 1 m over terreng (målt til ferdig gulv), min 2 m avstand fra nabogrense Baldakin/overbygg over dører, maksimum 2 m bred og 1 m dyp, ikke sentrumsnære strøk Utepeis/fastmurt grill, utegulv, skulpturer, fontener Søppelkasser/-stativ Ballnett, fotballnett, gjelder ikke ballbinge Utvendig badestamp/boblebad, som ikke rommer mer enn 2000 liter vann og ikke er tilkoblet sanitærtekniske installasjoner. Leke-, klatrestativ Mobile innretninger i forbindelse med f.eks. torgsalg, torgbil, oppstilling av bord mm Campingvogn og småbåt i opplag for eget bruk Vedlikehold Reparasjon av lekkasjer på offentlige hovedledninger og private stikkledninger 8

9 Unntak må eventuelt gjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle Vurderingen skal foretas av kommunen ved planog bygningsmyndighetene. Hensyn må tas til størrelse, plassering, omgivelser mm Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt Tiltak som kan forårsake ulemper som støy, lukt, stråling mm. må alltid klareres med kommunen på forhånd. Tiltaket må være i samsvar med lov og forskrifter Det er en forutsetning at tiltaket er i samsvar med reguleringen og at det ikke medfører fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser Det er også en forutsetning at alle andre regler i plan- og bygningslovgivningen er ivaretatt, bla. estetiske hensyn og avstandsreglene til nabo Tiltak må være mindre av størrelse, uten fare eller ulempe for omgivelsene Tiltaket skal være frittliggende i forhold til bygning (gjelder ikke for utegulv, levegg, baldakin) Med utegulv menes tre, tegl, betong- eller skiferheller ol. lagt direkte på terreng 9

10 Kundesenteret Kundesenteret er et møtested for deg som kunde og bruker av våre tjenester. Hvis du er i tvil om et tiltak er søknadspliktig så kan du henvende deg her for veiledning og råd. Ulike typer søknadsmateriell finnes også her. I senteret får du også kjøpe kopier av arealplaner, ulike karttyper mm. Aktuelle linker https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/byggesakshjelpen https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-byggesak-og-private-planer 10

11

12 Byggesak og private planer Telefon: Besøksadresse: Allehelgensgate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen E-post: Internettadresse:

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer