Skal du oppføre lekestue eller har du større byggeplaner?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skal du oppføre lekestue eller har du større byggeplaner?"

Transkript

1 Informasjon om mindre tiltak Skal du oppføre lekestue eller har du større byggeplaner? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling

2 Tiltak som krever søknad Oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg. F. eks. bolig/ fritidsbolig, naust/uthus med bruttoarealet over 30 m 2. Garasje med brutto areal over 30 m 2. Plassering nærmere nabogrense enn 4,0 m. Til- og påbygg, underbygging. F. eks. tilbygg og påbygg av bolig når bruttoarealet er over 30 m 2. Tilbygg til bolig, når avstanden til nabogrensen er mindre enn 4,0 m. Verneverdige bygg. F. eks. rehabilitering/restaurering/ombygging av verneverdige bygg. Fysisk eller bruksmessig endringer av ovennevnte tiltak. Krav om søknad gjelder uansett når det ønskes dispensasjon fra lovgivningen, gjeldende planer eller bestemmelser. Pbl 7. Riving av alle typer bygninger, også garasjer, uthus, annekser m.m. - - Tiltak som krever melding Mindre byggearbeider på bolig- eller fritidseiendom. Pbl 86a. Arbeid som oppføring av mindre nybygg (garasjer/uthus) og tilbygg, o.l med bruttoareal under 30 m 2. Søknaden må ikke utløse dispensasjon i forhold til Plan- og bygningsloven, gjeldende reguleringsplan eller annet plandokument. Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket. Pbl 81. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Pbl Tiltak som verken krever søknad eller melding Disse tiltakene må ikke være i strid med kommuneplan, reguleringsplan eller andre kommunale vedtekter. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at arbeidene utføres i samsvar med gjeldende Lover og forskrifter. Sjekk derfor med kommunen! Mindre, fritt liggende bygning, på bolig- eller fritidseiendom. Forutsatt at: Bygningen ikke benyttes til varig opphold for personer. Avstand til nabogrense er min. 4,0 m. Bruttoareal er maksimum 10 m 2. Mønehøyden er maksimum 3,0 m. Gesimshøyde er maksimum 2,5 m. Avstand til egen bygning er min. 1,0 m. Mindre fasadeendringer. Forutsatt at: Bygningens eksteriør karakter ikke endres. (Dvs at form, dimensjon eller utseende ikke endres.) Flytting/fjerning av ikke bærende vegg. Forutsatt at: Arbeidet er innenfor samme branncelle (leilighet) og ikke endrer vesentlig krav til planløsning. PBL Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner som f. eks kjøleaggregat for husholdnings bruk. (Fritaket gjelder ikke ildsted eller skorstein.) Forutsatt at: Det er i eksisterende bygning og innenfor samme branncelle. Levegg (skjermvegg), frittstående eller sammenbundet. Forutsatt at: Høyden er mindre enn 1,8 m. Lengden er mindre enn 1,5 m. Avstand til nabogrense er min. 4,0 m. Frittliggende utepeis, utegulv, mindre skulpturer o.l.

3 Innhegning/gjerde. Forutsatt at: Høyden er lavere enn 1,5 m (0,5 m i frisiktsoner) Ikke mot veg. Mindre antenner for radio/tv. Forutsatt at: Høyden er mindre enn 2,0 m. Diameteren er mindre enn 1,0 m. Forstøtningsmur. Forutsatt at: Høyden er mindre enn 1,0 m (0,5 m i frisiktsoner). Avstand fra eiendomsgrense er større enn 2,0 m. Fylling eller planering av terreng. Forutsatt at: Avviket i forhold til eksisterende terreng er mindre enn 1,0 m. For rekke- eller kjedehus i tettbebyggelse gjelder 0,5 m. Biloppstillingsplass på egen bolig- eller fritidseiendom. Forutsatt at: Plassen som opparbeides er for inntil 2 biler. Slik bør du gå fram! - - Vi oppfordrer alle til å framskaffe mest mulig opplysninger som kan få betydning for utformingen av tiltaket. Som for eksempel: Riktige og korrekte opplysninger om nåværende forhold, bruk, alder, eventuell verneklasse, kopi av nåværende tegninger osv. Sjekk med kommunens byggesaks- eller kulturavdeling! Reguleringsmessige forhold, dvs. gjeldende reguleringsplan m/ bestemmelser, eller andre planer som arealdel til kommuneplan, kystsoneplan. Sjekk med kommunens planavdeling. Situasjonsplan, eventuelt kartgrunnlag, m/kommunens stempel, ikke eldre enn 3 mnd. Fås ved henvendelse til kommunen. Oppmålt tomt. Sees de aktuelle grensemerkene i terrenget? Eventuell grensepåvisning utføres av kommunens oppmålingsavdeling. Tilknytningspunkt for vann, kloakk, strøm, telefon m.m. Sjekk med kommunens drifts- og anleggsavdeling (ing.vesen), og det lokale elverket. Privat vann- og avløpsanlegg. Opplysninger om teknisk tilstand m.m. Når ubebygd tomt med større fall enn 1,0 m bebygges skal tverr- og lengdeprofiler vedlegges søknaden Fotografier av tomta, nabobygningene, bygningsmassen i området, trær, utsikt, gjerne tatt på ulike tider av året. Sol/skyggeforhold. Påvirkning ved ulike vindforhold. Ras/flom-utsatt? Karakteristiske trekk i omgivelsene, gatestruktur, tomteutnyttelse m.m. Avklare byggegrense og avkjørsel der tomta grenser til riks- og /fylkesveg. Ta kontakt med Statens vegvesen. Naboen bør bli konferert om tiltakets omfang og konsekvenser. Andre forhold som kan ha betydning for utbygging av eiendommen. F. eks. heftelser på eiendommen, private rettigheter til veg, adkomst,

4 Hva består søknaden/meldingen av? Skjemaer. Kan fåes ved henvendelse til kommunen. Nabovarsler. Kan fåes ved henvendelse til kommunen. Gjenpart av nabovarsel. Kan fåes ved henvendelse til kommunen. Situasjonsplan / kartgrunnlag som viser dagens og framtidige forhold. Tegninger av tiltaket. Tegningene skal være fagmessig utført. Annet. Begrunnet søknad om dispensasjon, følgeskriv, evt. terrengprofiler fotografier, m.m. Krav til søknads- og meldingsmaterialet - - Skjemaet skal være fullstendig utfylt på alle postene. Merk at for søknader skal det også foreligge: Søknad for ansvarlig prosjekterende. Søknad for ansvarlig kontrollerende. Søknad for ansvarlig utførende. Kontrollplan. Tiltaksprofil. Situasjonsplan/kartgrunnlag i målestokk m = 1:1000 eller 1:500. Situasjonsplanen skal være måle nøyaktig og vise: Gnr/bnr og eiere av tilgrensende eiendommer. Tiltaket, også garasje selv om den ikke skal oppføres nå. Alle mål skal være angitt. Avstand til veg, nabogrense, tiltakets yttermål osv. Adkomstveg. Regulert byggegrense. Tilkoblingspunkt for off. ledninger. Ønsket høyde på grunnmur el. ferdig gulv. Inngangen og porter skal angis med pil. Fagmessig tegninger i målestokk m = 1:100. Tegningene skal vise: Alle planer (horisontalsnitt). Alle fasader som endringen vil synes på. Alle mål som veggtykkelse, yttermål, dør og vindusmål, etasjehøyde, gesimshøyde, mønehøyde osv. Bruk fagfolk! Vi ønsker lykke til! Grenlandstandarden er et resultat at samarbeidet mellom kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø, også kalt Grenlandsprosjektet. Prosjektets målsetning har vært å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker. Initiativ til Grenlandsprosjektet er tatt av Telemark fylkeskommune, Næringsetaten, støttet av NHO, Vekst i Grenland, involverte kommuner og Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk). Kommunene har nedlagt ca timer i prosjektet. Brosjyren du nå holder i hånden er ett av resultatene av samarbeidet.

5 Eksempler på tiltak som krever kommunal behandling Oppføring av nybygg, f. eks. bolig, fritidsbolig, garasje/uthus m.m. Til- og påbygg til eksisterende bygning, f. eks. utvidelse av stue, ny etasje, etc. Ominnredning / endring av fasade, f. eks. innredning av rom på loft og kjeller, innsetting av nye vinduer, endring av taktekkingsmateriale. Bruksendring, f. eks. fra bolig til kontor, hytte til bolig, garasje til verksted, garasje til bolig. Tillatelse kreves selv om det ikke utføres bygningsmessige arbeider. Støyskjerm/Gjerde mot veg, (uansett høyde). Gjerder mellom eiendommer med større høyde enn 1,5 m og større levegger. Oppføring av pipe- og ventilasjonsanlegg. Installasjon av ovn, ildsted, fyrings- og kjøleanlegg. Innredning av bad og wc som også må anmeldes av rørleggermester til kommunens vann- og avløpsmyndighet (ing.vesenet). Svømmebasseng, mindre dammer, fontener m.m. Riving av alle typer bygninger og konstruksjoner.

6 Siljan kommune, Teknisk etat Sentrumvegen Siljan Telefon: Telefax: Besøksadresse: Kommunehuset Ekspedisjonstid: kl Skien kommune, Teknisk sektor, Byggesaksavdelingen Postboks Skien Telefon: Telefax: Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 2, Kaffehuset Ekspedisjonstid: 15/9 30/4 kl og 1/5 14/9 kl Porsgrunn kommune, Etat Byutvikling, Byggesaksavd. Floodsgate 6, 3915 Porsgrunn Telefon: Telefax: Besøksadresse: Floodsgt. 6, Tekniskbygg Ekspedisjonstid: 15/9 30/4 kl og 1/5 14/9 kl Bamble kommune, Enhet for oppmåling, regulering og byggesak Kirkevegen 12, Rådhuset 3970 Langesund Telefon: Telefax: Besøksadresse: Kirkevegen 12, Rådhuset Ekspedisjonstid: kl Kragerø kommune, Teknisk sektor, Plan- og miljøavd. Rådhusgata Kragerø Telefon: Telefax: Besøksadresse: Rådhusgata 2 Ekspedisjonstid: kl

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling

Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling B y g g e s a k o g p r i vat e p l a n e r Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling Her finner du oss! Telefon: 55 56 63 10 Besøksadresse: Allehelgensgate 5 Postadresse: Postboks 7700,

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING Veiledning nr 72-0524 GENERELLE FORUTSETNINGER Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. SAK 10 4-1 og

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Veiledning Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift 24. juni 2003 nr. 0749, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE AREALPLANER NY KOMMUNEPLAN FÅR FØLGER FOR GAMLE REGULERINGSPLANER Ny kommuneplan vedtatt 01.12.2011 får følger for vedtatte reguleringsplaner. Motstrid mellom reguleringsplaner og overordnet plan (kommuneplan,

Detaljer

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: KAP 2 BYGGESAKER For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: A1 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver Pbl. 20-2 kategori I kr 2.300,- kategori II kr 1.150,- Tiltak i

Detaljer

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015?

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Endringer i byggesaksforskriften Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Kjetil Pedersen, rådgiver byggesaksavdelingen Overordnede mål med lovendring Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere:

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 om personlig ansvarsrett for selvbygger: Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer