Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten Oluf Jensen

2 Agenda Bakgrunn for den nye meldeordningen Ulike aktørers målbilder Løsningsskisser Foreløpige resultater

3 Bakgrunn 3-3. Meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Loven ble vedtatt Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

4 Spesialisthelsetjenesteloven 3-3 hva skal meldes? betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Mer på

5 3-3. Meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten et ideelt målbilde? Fra sanksjon til læring Melding til Kunnskapssenteret kan ikke føre til sanksjoner. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og forhindre at de gjentas. Send melding innen 24 timer Send melding til Kunnskapssenteret senest innen 24 timer etter at du oppdaget den uønskede hendelsen Meldeordning en tar sikte på å avdekke systemfeil Det er menneskelig å feile. Kunnskapssenteret skal lese meldingene i et systemperspektiv for å lete etter mulige årsaker til hendelsen Dialog med Kunnskapssenteret Kunnskapssenteret kan gi råd og veiledning for å understøtte arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Trygt å sende melding til Kunnskapssenteret Kunnskapssenteret skal ikke ha direkte personidentifiserende opplysninger om verken ansatt eller pasient, og en melding kan ikke føre til sanksjoner. Nasjonale trender At Kunnskapssenteret skal motta meldinger om uønskede hendelser fra hele landet gjør at vi kan samle data for å avdekke nasjonale trender og kartlegge mønstre som kan skade pasientene.

6

7 Mange aktører Hva er målbildet? Hvordan bør målbildet være?

8 Et målbilde for HOD Ny og bedre meldingskultur >2000 meldinger i året Lære av hverandre Avdekke (nye og hittil ukjente) systemfeil Det er menneskelig å feile. Kunnskapssenteret skal lese meldingene i et systemperspektiv for å lete etter mulige årsaker til hendelsen I drift fra

9 Et målbilde for Kunnskapssenteret organisatorisk Etablere en ny organisasjonsenhet Analysere enkeltmeldinger Klassifisere enkeltmeldinger Analysere aggregerte meldinger Trenger saksbehandlere, forskere, ledere Etablert dialog om saken innen 24 timer

10 Målbilde for Kunnskapssenteret teknisk Etablere elektronisk meldingsformidling via NHN Etablere saksbehandlingsløsning

11 Et målbilde for Systemarkitekt og utviklergruppe Utvikle en løsning for sikker utveksling av elektroniske meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og Kunnskapssenteret I drift fra

12 Et målbilde for spesialisthelsetjenesten Teknisk Tilpasse avvikssystemene Sende og motta meldinger Tilpasse elektronisk meldingsformidling i NHN Organisatorisk Videreutvikle gode meldingsrutiner og meldingskultur: Meldepliktfrist: Innen 24 timer Raskere saksbehandling internt

13 Et målbilde brukere/meldere/saksbehandlere Det skal være enkelt å melde Elektronisk Ett sted å melde pasientrelaterte hendelser De daglige rutinene for å melde endres ikke. Utveksle informasjon i samme sak En dialog om enkelthendelser Læringsinformasjon Kunnskapssenteret skal ikke ha personopplysninger det er kun hendelsen som er det sentrale

14 Hva sier melderne/brukerne? Kunnskapssenteret ønsket å vite Hva tenker ansatte/berørte i spesialisthelsetjenesten om den nye loven? Stemmer dette med det idealiserte målbildet vi satte opp? Intervjuundersøkelse utført av Livework Gjennomført november/desember 2011

15 De som LiveWork har snakket med 1 kardiolog 1 intensivsykepleier 1 leder på psykiatrisk 1 barneanestesiolog 1 seksjonsleder 1 kvalitetssjef klinikk 1 fagansvarlig for narkose og anestesi og er lege 1 på systemnivå innen kvalitetsstyring 1 leder innen kvalitetsstyring 1 klinisk overlege M.a.o 10 personer med ulik bakgrunn

16 Mange mener det vil være nødvendig å kvalitetssikre meldingene før de sendes inn.

17 «Jeg tror de ville blitt sittende med mange unødvendige meldinger.» - Lege I dag «kvalitetssikres» alle meldinger internt før de sendes til Helsetilsynet. Mange mener at en del problemstillinger har godt av å modnes, og at det vil gagne alle at man får tid til å «Vi får inn en del meldinger a la: Han er teit osv. Jeg regner med at de ikke er interessert i disse?» - Kvalitetsjef diskutere hendelsen internt før man sender den inn. Mange meldinger er også såpass ufullstendige i begynnelsen at de kvalitetsansvarlige må «gå noen runder» før de selv har nok informasjon til å behandle saken internt. En intern kvalitetssikring gjør også at «unødvendige» meldinger kan lukes ut. Mange mener at en del

18 De som er nærmest hendelsen vet best hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes. Vi har allerede rettet opp i feilen..

19 «De må ikke ødelegge kvalitetsnettverket vi har bygget opp. Det blir sånn Big Brother ser deg.» - Lege «Hvorfor skal de gjøre det? De sitter jo langt borte.» - Kvalitetsansvarlig Mange mener at det er en stor fordel med nærhet til hendelsen både i sted og tid. Det virker ulogisk for sykehusene om Kunnskapssenteret skal fortelle dem hvilke tiltak de bør iverksette etter en konkret hendelse. Dette føler de selv at de er best skikket til. Noen er også skeptiske til hva Kunnskapssenteret kan bidra med siden de som behandler saken ikke har tilgang til journalen og kanskje også «sitter langt unna klinisk praksis». Det virker ulogisk for sykehusene om Kunnskapssenteret skal fortelle dem hvilke tiltak de bør iverksette etter en

20 Målbilder - utfordringer Mange aktører ulike målbilder Organisatorisk Ulike oppfatninger av hva ny lov innebærer Teknisk Ulike leverandører av avvikssystemer Ulike leverandører av elektronisk meldingsformidling

21 - Et godt samarbeide mellom aktørene Kunnskapssenteret ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Spesialisthelsetjenesten Alle RHFene Alle helseforetakene Private sykehus Leverandører av avvikssystemer Leverandører av elektronisk meldingsformidling Norsk Helsenett sikker infrastruktur KITH standardisering og publisering protokoll Hvordan: Etablere et eierskap til prosjektet hos alle aktørene Gjennomført to arbeidsmøter med representanter for aktørene Dialog gjennom felles prosjektforum

22 Et målbilde for Systemarkitekt og utviklergruppe Beskrive løsningsmodeller i en kravspesfikasjon En protokoll for en meldingsstruktur Godkjent og publisert av KITH volven.no

23 Fra Prinsippskisser Løsningsmodeller i en kravspesifikasjon Til Løsningsmodeller og meldingsprotokoller

24 Meldingsprotokoll

25 Meldingsutveksling i dag Fra spesialisthelsetjenesten Basismeldinger fra avvikssystemer Fra Kunnskapssenteret Etterspørringsmeldinger

26 Fra meldingsprotokoll og definisjoner til Informasjonsmodell og xml meldingsbeskrivelser

27 3.1 Forretningsprosesser Innrapportering fra meldepliktig virksomhet: Basismelding. Vellykket mottak hos Kunnskapssenteret kvitteres automatisk med Applikasjonskvittering. Basismelding kan sendes flere ganger også som resultat av en etterspørring

28 3.1.1 Service action role Koder for bruk sammen med ebxml

29 4 Informasjonsmodell inneholder meldingenes informasjonsinnhold og hvordan de benyttes sammen med Hodemeldingen. Leveransemeldinger og responsmeldinger er innholdsdelen av hodemeldingen

30 Resultater og statistikk Hvem sender meldinger? Hvordan blir meldinger sendt? To muligheter: Over NHN fra avvikssystemene Bruk av eget webskjema (en nødløsning) Hva har vi mottatt? Nasjonal enhet for pasientsikkerhet hvem jobber med meldingene

31 Status for meldingsformidling over NHN pr Sykehus som sender Helse Førde Lovisenberg Vestre Viken Helse Bergen Helse Stavanger Helse Fonna Oslo Universitetssykehus Sykehuset i Vestfold(EQS Psykiatrien) Sykehus som tester Sørlandet sykehus Helse Midt

32 Bruk av webskjema Benyttes av sykehus og foretak som ikke har eget avvikssystem ikke har implementert meldingsprotokollen i sine avvikssystemer https://skjema.melde.no/innhold/home.faces Meldinger fylt ut med bruk av webskjema blir lagret som egne ebxml skjema i en sikker sone. Hentes inn på vanlig måte til saksbehandling

33

34 Nasjonal enhet for pasientsikkerhet 11 ansatte i deltidsstillinger 20% Skal kunne kjenne seg igjen i den situasjonen melder var i da hendelsen skjedde. Faglig spredning; Leger, sykepleiere, paramedic, jurist som dekker bl.a. gyn./obstetrikk, kirurgi, klinisk farmakologi, onkologi, akuttmedisin, avsikssystemer, psykisk helsevern m.v. Geografisk spredning

35 Nasjonal enhet for pasientsikkerhet 3 nye medarbeidere i heltidsstillinger tiltrer høsten 2012: Forsker fra 25.09: Jordmor/ph.d.- hovedansvar for forskning på/analyse av meldedatabasen Kunnskapsinnhenter fra 01.11: Sykepleier m. erfaring med kliniske prosedyrer Koordinator/ høyre hånd fra 05.11: Farmasøyt med erfaring med kvalitetssystemer.

36 Statistikk totalt antall saker (pt ) Antall saker mottatt siden Totalt mottatt 937 nye saker Stipulert pr år ca nye saker? Mot ca pr. år til 1000 helsetilsynet 0 Stipulert mottatt pr. år? Stipulert mottatt pr. år?

37 Takk for oppmerksomheten

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Trygge spor Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Innholdet i denne tjenestemodellen: Introduksjon 3 Forarbeid 4 Varslings- og lokaliseringstjeneste 6 Her

Detaljer