Beiarn Senterparti Kommunevalget Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beiarn Senterparti Kommunevalget 2011. Program 2011 2015"

Transkript

1 Beiarn Senterparti Kommunevalget 2011 Program

2 Kjære Beiarværing Beiarn Senterparti har nå lagt frem sitt valgprogram. Vi håper selvfølgelig at flest mulig viser oss tillit og stemmer på oss. Vi lover at alle våre listekandidater som kommer inn i kommunestyret, skal jobbe aktivt for å utvikle Beiarsamfunnet til beste for alle innbyggerne i kommunen. Valgprogrammet er vår ledestjerne og vil hjelpe oss i dette arbeidet. Som det går frem av partiprogrammet ser Beiarn Senterparti på den negative utviklingen i folketallet som kommunens største utfordring. I Senterpartiets ideologi er et av grunnprinsippene at avgjørelser som har med hverdagen til folk flest å gjøre, skal tas nærmest mulig sluttbrukeren. Alderssammensetningen og det lave innbyggertallet i vår kommune er en trussel mot dette prinsippet. Vi trenger derfor å øke andelen unge engasjerte mennesker, som kan være med å opprettholde et velfungerende folkestyre i Beiarn. Dette betyr at en stemme til Senterpartiet er en stemme for å opprettholde Beiarn som egen selvstendig kommune der våre naturgitte ressurser skal brukes til å sikre gode og trygge oppvekst- og levevilkår i kommunen. Nordland Senterparti stiller til valg med visjonen om å bygge Nordland Fremtidslandet. Vi vil bygge Beiarn Fremtidskommunen. Til det trenger vi hjelp fra dere. Bruk oss. Vi tar gjerne imot innspill. La oss sammen fortsette å jobbe for at kommunen også i fremtiden er en god kommune å bo i for alle. Vennlig hilsen Beiarn Senterparti Ordførerkandidat Side 1

3 SENTERPARTIETS GRUNNSYN VISJON: Senterpartiet vil at Norge skal bygge framtida på de kristne grunnverdiene, og et levende folkestyre. Målet for senterpartiets politikk er å skape et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker i et samfunn hvor rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Senterpartiet vil ha et samfunn som forvalter den rike naturog kulturarven vår med respekt og til beste for vårt felles miljø. VIKTIGE GRUNNPILARER I SENTERPARTIETS POLITIKK ER: Desentralisering av makt, kapital og bosetting. Et samfunn i økologisk balanse Kulturelt rotfeste. Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg selv og fellesskapet. Blandingsøkonomi. Privat eiendomsrett for de mange. Et godt oppvekstmiljø og helsevern, og en verdig eldreomsorg. Side 2

4 FOLKESTYRE I KOMMUNEN LOKALSTYRE FRAMFOR FJERNKONTROLL Aktiv deltakelse i demokratiske prosesser er en viktig forutsetning for å opprettholde folkestyret. I dag bruker for få stemmeretten sin ved valg, og for få engasjerer seg i politiske vedtak. Senterpartiet vil gi folk mulighet til i større grad å delta direkte i beslutninger som angår fellesskapet. Det skal være enkelt for folk flest å komme med sine synspunkter, delta i beslutningsprosesser og ha innsyn i den offentlig forvaltningen. God dialog mellom kommunen og innbyggerne skaper grobunn for et reelt folkestyre. Vi vil at flest mulig beslutninger skal tas på lavest mulig nivå. Det gir større nærhet til beslutningene. BEIARN SENTERPARTI VIL: At Beiarn opprettholdes som egen kommune. Vi mener at de små kommunene gir de beste tilbudene til sine innbyggere. Arbeide for at Beiarn kommune skal ha bedre uttelling for sitt arbeid i interkommunale sammenslutninger. Jobbe for at kommunale prosjekter blir grundig planlagt, godt forankret og budsjettert før iverksetting. At kommunen, gjennom både de folkevalgte og administrasjonen, satser sterkt på informasjon og aktiv dialog med innbyggerne, bl.a. gjennom grendemøter, høringer i kommunestyret og gjennom at offentlig informasjon blir lagt ut på internett. Større lokal selvbestemmelsesrett i arealforvaltningssaker, slik at kommunale myndigheter får avgjøre en større del av disse. Jobbe for et mest mulig likeverdig kommunalt tjenestetilbud for alle innbyggerne. Vi ønsker å innføre Hålogalandalmenningen/Fjelloven og at kommunene skal ha flertall i de styrende organer. Side 3

5 Beiarn Senterparti vil redusere ordførergodtgjørelsen med 20 % for å finansiere økt politisk aktivitet. Beiarn Senterparti vil ha en ny gjennomgang av delegasjonsreglementet til kommunen. Side 4

6 OPPVEKST / SKOLE BARNA, VÅR FRAMTID Barn og unge er Beiarns viktigste ressurs. Gjennom sosial læring, utdanning og deltakelse skal barna lære å ta ansvar, vise omsorg, og utvikle selvtillit. Åpne og inkluderende lokalsamfunn er den beste rammen rundt et godt oppvekstmiljø. BEIARN SENTERPARTIET VIL: Skolestrukturen skal ikke endres i inneværende periode. Gi et helårig SFO-tilbud til alle som trenger det. Opprettholde fri barnehageplass. Sørge for at skolene har nok ressurser slik at hver enkelt elev får det tilbudet de har krav på. Gi tilskudd til 10. klasse sin klassetur, med forbehold om at turen har et faglig innhold. Legge til rette for lærlingplasser for ungdom som ønsker og har mulighet til å fullføre sin utdannelse i kommunen. Opprettholde garantien for sommerjobb til skoleungdom. Videreføre og styrke LOSA slik at de som ønsker det, får mulighet til å ta første året i videregående skole i kommunen. Side 5

7 FOLKETALL / NÆRINGSLIV / ARBEIDSPLASSER VERDISKAPNING DER DU BOR Beiarns hovedutfordring i de nærmeste årene vil være å snu den negative utviklingen i folketallet. BEIARN SENTERPARTI VIL: Jobbe for å videreutvikle landbruket i bygda. Legge til rette for, og støtte de som vil etablere virksomheter i kommunen. Det må være et mål at kommunen skal selge seg ut av næringsprosjekter i løpet av 5 år. Gjennomgå kommunens næringspolitikk, og vurdere vårt videre engasjement i SNU. Gi støtte til allerede etablerte næringer, spesielt med tanke på kompetanseheving og utvikling for å trygge og øke antall arbeidsplasser. Næringsarbeidet må favne bredt, slik at vi kan få vekst i flere sektorer av næringslivet for hele bygda. Føre en aktiv boligpolitikk. o Det er viktig at vi har et godt botilbud for alle som ønsker å bo i Beiarn, spesielt til førstegangsetablerere. o Vi vil videreføre etableringstilskudd for kjøp av hus og øke satsene for nybygg. o Tilby gratis kommunale tomter i eksisterende boligfelt. o Legge til rette for spredt bebyggelse i kommunen. o Beiarn Senterparti har hele tiden vært motstander av eiendomsskatt på boliger, og vi vil oppheve den. Side 6

8 Vi krever at rutinene for oppsamling av slam fra Trollberget skjerpes. Jobbe for ny laksetrapp i Hauforsen, slik at flere kan utnytte potensialet i lakse-turismen. Følge opp kommunestyrevedtak om et årlig kom heim -arrangement for utflyttede beiarværinger. Forsvare retten til bruk av våre fjellbeiter slik at husdyr bedre kan skjermes mot trusselen fra store rovdyr. Opprettholde tilskudd til kjøp av melkekvoter Jobbe for å økt tilstedeværelse av politi i Beiarn Side 7

9 HELSE OG OMSORG EN TRYGG HVERDAG Alle skal kunne føle sosial trygghet. Den enkelte skal ha trygghet ved sykdom, arbeidsløshet, uførhet og alderdom, uansett personlig økonomi. Et helsevesen under offentlig styring er den beste garantien for å nå dette målet. Behandling skal kunne tilbys på lavest mulig omsorgsnivå, nærmest mulig pasienten. BEIARN SENTERPARTIET VIL: Styrke hjemmebasert omsorg. Tilby bedriftshelsetjeneste til alle bedrifter i kommunen som ønsker det. Opprettholde to faste legestillinger og en god legevaktsordning i kommunen. Bygge boliger til funksjonshemmede. Arbeide for å bedre folkehelsen. Bedre fysioterapi-tilbudet i kommunen. Jobbe for å bedre tannhelsetjenesten. Vi vil ikke at våre innbyggere skal måtte reise ut av kommunen for å få tannbehandling. Jobbe for et aktivt forebyggende arbeid for barn og ungdom. Spesielt innenfor rus. Gi et godt tilbud til psykisk utviklingshemmede. Vi vil skape et bo- og aktivitetstilbud for dem. Utrede behovet for utbygging av sykehjemmet og omsorgsboliger. Opprette øyeblikkelig døgnbehandling ved sykehjemmet i tråd med samhandlingsreformen. Side 8

10 KOMMUNIKASJON / SAMFERDSEL FREMKOMMELIGHET Beiarn er en vidstrakt kommune med et lavt innbyggertall. Dette medfører at det blir relativt mange meter vei pr innb. samtidig som at slitasjen på veiene da også blir betydelig mindre. Det at slitasjen på veiene er liten, tilsier at en eventuell opprustning av veinettet i bygda til akseptabel standard vil kunne vedvare langt ut over det som er normalt i mer tettbygde strøk. En forutsetning for at en slik opprustning skal bli en suksess er at veiene blir bygd opp fra grunnen. BEIARN SENTERPARTIET VIL: Bruke våre kanaler i fylkestinget for å realisere Fjordveien. Følge opp planen for standardheving av kommunale veier. Jobbe med å få Tollådalveien omklassifisert til fylkesvei. Øve press på fylket for å oppruste og asfaltere fylkesveiene i kommunen. Beholde den kommunale brøyteordningen for private, samt vurdere ordningen for fritidsboliger som ligger i tilknytning til eksisterende brøyterode. Lønnsomheten skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Etablere ferist på begge sidene av Reinhornheia tunnel for å ivareta trafikksikkerheten. Side 9

11 MILJØ, KULTUR OG FRITID TENKE GLOBALT OG HANDLE LOKALT Senterpartiet bygger sin miljø- og energipolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling møter dagens behov uten å true framtidige generasjoners muligheter til å oppfylle sine behov. Kultur og fritidsaktiviteter styrker samholdet og gir helsegevinst. Kultur er tradisjoner, samværsformer, estetikk, håndverk, idrett, musikk, litteratur, kunst og mye mer. I en tid der barn og unges fysiske aktivitetsnivå er nedadgående, er det viktig å legge til rette for kultur og fritidsaktiviteter. BEIARN SENTERPARTI VIL: Styrke vernet av dyrka og dyrkbar mark som en forsikring for fremtidig matsikkerhet. Jobbe for å ta vare på og styrke beitedyras velferd og hindre gjengroing. Opprette en gjenbruksstasjon på Iris- Haugforsmoen. Forsette arbeidet med å rydde skog langs vei. Stimulere til kultivering langs elvebredden. Tilrettelegge fiskeplasser for funksjonshemmede. Øke den økonomiske støtta til alle lag og foreninger som jobber med barn og unge i kommunen. Være positiv til at det opprettes scooterløyper. Vi ønsker ikke fri motorferdsel i vår natur, men en mulighet for at de som ønsker det skal kunne kjøre i faste regulerte traseer. Jobbe for å etablere et aktivitetshus for barn og unge, med mulighet for klubbarbeid, musikkrom, atelier. Her skal også barne- og ungdomsarbeideren ha sin base. Her kan også felles SFO og kulturskolen være. Vi syns det er viktig at ungdommen får være med å utforme huset. Side 10

12 Beiarn Senterparti s liste til kommunestyrevalget Monika Sande f Pedagogisk leder, Beiarn Kommune 2. Geir Asle Haraldsen f Selvstendig næringsdrivende, Øvernes 3. Andre Kristoffersen f Selvstendig næringsdrivende, Laukslett 4. Hilde Anita Rasch-Olsen f Assisterende butikksjef, Coop 5. Tove Johansen f Butikkbetjent, Coop 6. Tom Antonsen f Maskinfører, Moldjord Bygg & Anlegg 7. Anne Grethe Sjøgård f Selvstendig næringsdrivende, Dokmo 8. Øyvind Sande f Daglig leder, BeiarVekst AS 9. Jan Johannessen f Ambulansesjåfør, Nordlandssykehuset HF 10. Irene Carlsen f Selvstendig næringsdrivende, Osbakk 11. Kjell Antonsen f Selvstendig næringsdrivende, Høyforslett 12. Rudolf Ingvaldsen f Pensjonist, Storjord 13. Halvdan Johannessen f Selvstendig næringsdrivende, Osbakk 14. Tommy Rasch f Maskinfører, M3Anlegg 15. Tove Trones f Konsulent, Politiet 16. Tore Berntsen f Miljøarbeider, Beiarn Kommune 17. Heidi Nyrud Laukslett f Renholder, Beiarn Kommune 18. Børt-Erik Nystad f Selvstendig næringsdrivende, Beiarn Gjestegård 19. Rune Jørgensen f Logoped, Beiarn Kommune 20. Bjørn Vilhelmsen f Selvstendig næringsdrivende, Selfors 21. Vidar Johansen f Entreprenør, Evjen Side 11

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

10 gode grunner til å stemme SP:

10 gode grunner til å stemme SP: Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen.vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og trivsel. Folk skal ha et reelt valg

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Arbeid Trivsel Trygghet

Arbeid Trivsel Trygghet Arbeid Trivsel Trygghet Levende og aktivt folkestyre ja takk! Kulturelt mangfold og kulturelt fellesskap ja takk! Kommunevalget 2011 Grane Senterparti JA-kommunen GRANE Grane kommune skal sikre innbyggernes

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer