Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v."

Transkript

1 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR Å IVARETA BARNS ARBEIDSMILJØ I SKOLER OG BARNEHAGER M.V. (Jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., av ) Termisk miljø handler om kroppens varmebalanse med omgivelsene. I praksis betyr dette: temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk, kuldestråling fra vinduer etc., personens påkledning og aktiviteter. Mhv- forskrift 19, inneklima/luftkvalitet Energi/ENØK det skal tenkes ENØK ved valg av utstyr og automatikk riktig bruk av energi og reduksjon av effekttopper skal vektlegges Solavskjerming utvendig solavskjerming på vindusflater mot sør bør vurderes evt. takluker bør ha solavskjerming og skjerming mot kaldras om vinteren Varmekilder det skal velges varmekilder med lav overflatetemperatur og lav støvbrenning varmekilder skal ikke bygges inn i varmebenker slik at renhold hindres Romtermostater termostater skal plasseres på innervegg, ca 150 cm over gulv. Det bør være mulig å lese av temperaturen i alle undervisningsrom på skoler, og alle oppholdsrom i barnehager. Atmosfærisk miljø handler om: Luften vi puster inn, gasser/damper, lukter/partikler, levende organismer (bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd etc), rester av dødt stoff. Mhv- forskrift 19, inneklima/luftkvalitet og 13, rengjøring og vedlikehold Ventilasjon a) Det bør primært være mekanisk balansert ventilasjon. b) Det stilles funksjonskrav til ventilasjonsanlegg som gjelder kvalitet på luft i tillegg til mengde. Normer og retningslinjer for inneluft i skoler og barnehager må følges. De mest sentrale av disse er : CO < 0,10 % (< 1000 ppm) temp C lufthastighet < 0,15 m/s %RF vinter < 40 % c) Plassering av friskluftinntaket Friskluftinntaket må plasseres slik at luft som blir ført inn er av best mulig kvalitet. Plassering skal skje under hensyn til mulig forurensning fra skorsteiner, ventilasjonsavkast, trafikk, etc. Inntak av luft bør vanligvis skje over tak. d) Ren friskluft Det må sikres at friskluften er ren når den når lokalene, og ikke blir forurenset underveis via skitne kanaler, mineralull i anlegget som etterhvert flosses opp, dårlige filter etc. Alta kommune, Miljørettet helsevern,

2 e) Drifts- og vedlikeholdsinstruks Det må utarbeides fullstendig drifts- og vedlikeholdsinstruks som viser hvordan anlegget skal kjøres og vedlikeholdes. Vaktmestrene må få grundig opplæring og kjennskap til anlegget før det tas i bruk. Ventilasjonsaggregat Luftinntaket skal ikke plasseres i bakkenivå (mikroorganismer) Luftinntaket skal ikke plasseres i nærheten av parkeringsplass eller trafikkert vei pga forurensning Vinduer Vinduene skal kunne åpnes innenfra for lufting Vinduene bør kunne vendes slik at de kan vaskes fra innsiden Dersom det er panelovner i virksomheten, bør vinduer plasseres over. Dette for å unngå kaldras Renhold og hygiene Lokalene må planlegges og utformes slik at renhold kan utføres enkelt, og slik at støv ikke samler seg på usynlige og utilgjengelige steder. Det forutsettes at bygget gjøres renholdsvennlig. Dette vil omfatte en rekke faktorer. Som eksempler kan nevnes: Det skal tilrettelegges med avkrapningsrister foran alle ytterdører, dette for å stoppe sand og skitt ute. I vindfang bør det være avskrapningsmatter, dette for å stoppe fuktighet. Skohyller i korridorer/garderober skal festes på veggen med vinkler slik at bein på gulv unngås Veggflater som er glatte og lette og vaske. Unngå bruk av teppegolv. Vegghengte klosettskåler gjør det enklere å ha et godt hygienisk tilfredsstillende renhold av toalettrom. Skap og overskap skal bygges opp til tak/himling, der dette ikke lar seg gjøre, monteres skråtak på skaptoppene for å lette støvtørring Materialer Materialer skal være tilpasset bruksområdet. Det må tas hensyn til vedlikehold, robusthet, renhold, forurensning / emisjon, sikkerhet (støtdempende og sklisikkert underlag), akustikk. Vegger i oppholdsrom bør være robuste. Liggende panel bør unngås Innvendige byggematerialer og utstyr må ikke avgi helsefarlige gasser eller andre stoffer som kan være skadelige eller allergi-fremkallende. Alta kommune, Miljørettet helsevern,

3 Akustisk miljø handler om: Lyd og lydoppfattelse, støy, vibrasjoner, lydoverføring, etterklangstid etc. Mhv- forskrift 21 Lydforhold Gode lydforhold oppnås bla ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og luftlydisolasjon, samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir gode lydforhold. Areal for uteaktivitet må tilpasses slik at det ikke oppstår negativ akustisk belastning på innemiljøet. Aktinisk miljø handler om: Belysning og strålingsmiljøet, lysarmaturer, lysstyrke, blendingsforhold, radon og elektromagnetisk stråling. Mhv- forskrift 20 Belysning og 19, inneklima og luftkvalitet Oppholdsrommene i virksomheten skal ha tilfredsstillende dagslys og som regel også utsyn. Vindu må kunne skjermes mot uønsket solinnstråling Kunstig belysning. God belysning er nødvendig for de fleste aktivitetene i virksomheten. Lysstyrke + fargesammensetning av lyset. Belysningen skal: - hindre unødvendig belastning av synet - gi minimal blending - gi tilfredsstillende sikkerhet mot ulykker Lysanlegg og lyskilder det må dokumenteres at belysningskrav blir ivaretatt (barn/elever og ansatte). Etter selskap for lyskulturs veileder er minimum lysstyrke; almenn belysning: aktivitetsbelysning: lekeromsbelysning: 75 lux 300 lux 150 lux. Elevpulten Tavlebelysning 300 lux 500 lux I klasserom skal kunstlys støtte undervisningen, både ved tavlen og i rommet som helhet. Dette krever en to-delt belysning; 1. en takbelysning som gir jevnt lys i rommet 2. en spesiell tavlebelysning Utendørs: belysningen skal være tilfredsstillende til den bruk virksomheten er planlagt for. Radon Kartlegging og målinger av evt. forekomster av radon utføres før byggestart. Forebyggende tiltak mot radon ved nybygg; - radontett sålekonstruksjon - radontette gjennomføringer mot grunn - kontroll ved utskifting av masser - tetting ved/rundt rørgjennomføringer Mhv- forskrift 9. Utforming og innredning Alta kommune, Miljørettet helsevern,

4 Arealkrav Barnehager: Jfr. veiledende normer fra Barne- og familiedepartementet, skal barns lekeareal inne være 4 m 2 netto pr. barn over tre år, og om lag 1/3 mer pr. barn under tre år (~5,3 m 2 ). Jamfør vedtekter for kommunale barnehager i Alta kommune, av , er dette et minimumskrav. Leke- og oppholdsareal inne er det som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter (lekerom, grupperom, fin- garderobe, sove- og hvilerom) Lekearealet utendørs bør være ca seks ganger leke- og oppholdsarealet inne. For familiebarnehager vurderes de hjemlige omgivelsene, hjemmets egnethet, etc. Grunnskoler: Ved beregning av elevantall i et vanlig klasserom, bør det planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m 2 pr. elev. Det må tas hensyn til rommets utforming, rominnhold og ventilasjonsforhold. Når forholdene skal legges til rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr, bør arealet være større, som 2,5 m 2 pr. elev. Areal for de ansatte kommer i tillegg til dette arealet. I tillegg til denne arealnormen bør klasserommet være utformet med en avstand mellom elevens bord og varmekilde samt ventilasjonsåpning og vindu på minimum 80 cm. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas. Mhv- forskrift 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap. Mhv- forskrift 9. Utforming og innredning Ulykkesforebygging Sikkerhet innendørs og utendørs skal være ivaretatt. Det skal planlegges ut fra føre var - prinsippet. Uteområde: Sikkerhet i forhold til trafikk må ivaretas. Lekeplass skal være fysisk avgrenset mot biltrafikk. Sikre at det ikke er konflikt mellom varetransport og barn. Henting/bringing av barn skal være godt ivaretatt. Lekeplassutstyret skal tilfredsstille gjeldende krav i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Generell sikkerhet må ivaretas (skrenter, nærhet til høyspent, grunnforhold, vann i området). Inneområde: Håndvasker tilgjengelig for barn skal ha skoldesikring. Brannsikkerhet skal ivaretas Forhold rundt fallsikkerhet må vurderes. Generell sikkerhet i lokalet (spesielt for barnehager) Alta kommune, Miljørettet helsevern,

5 Mhv- forskrift 11. Måltid Matservering Såfremt det er frambud av næringsmidler (servering av varm/kald mat) skal Mattilsynet kontaktes for godkjenning. I Alta: Mattilsynet, distriktskontoret for Vest- Finnmark, tlf Mhv- forskrift 23. Sanitære forhold Omfatter toaletter, vasker, drikkevannsfontener, dusjer og garderober m.v. - Drikkevannsfontener. Viktig at barnehagebarn og skoleelever har tilgang på drikkevann. - Håndvasker bør finnes i klasserom eller korridor, formingsrom samt omkledningsrom for kroppsøving. - Dusj / garderobe. - Stellemuligheter. Barnehager o.l med små barn må ha hygienisk tilfredsstillende muligheter for stell (plass, ventilasjon, vaskemuligheter) - Toaletter. Det må finnes tilstrekkelig antall låsbare, lett tilgjengelige toaletter særskilt for personalet og elevene og særskilt for kvinner/jenter og menn/gutter. De sanitære anleggene må avpasses de aktuelle aldersgruppers behov og de enkelte roms funksjoner. Viktig med et grundig renhold av hensyn til smittevern og med god ventilasjon for å fjerne lukt og fuktighet som kan føre til vekst av mikroorganismer. ANNET: Byggeprosessen Det bør tilstrebes en ren byggeprosess som omfatter: - beskyttelse av byggemateriealer - kontinuerlig opprydding og renhold - tildekking av ventilasjonskanaler slik at de er rene når bygget tas i bruk - tilstrekkelig uttørking av bygget, og beskyttelse mot fukt i byggeprosessen - opprydding og rengjøring før avslutning og overlevering av bygget - opprydding, rengjøring og klargjøring etter at inventaret er plassert- før bygget tas i bruk Nye bygg må luftes ut før de tas i bruk. Alta kommune, Miljørettet helsevern,

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 540 Veiledning om Arbeid ved dataskjerm Innhold: Forord..................................................... 3 Innledning..................................................

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer